Sunteți pe pagina 1din 5

CULTURA EDUCAȚIEI

Gabriela Damian-Timoșenco
(Republica Moldova)

EVOLUȚIA RELAȚIEI OM–NATURĂ: ASPECTE TEORETICE

Rezumat. Relaţia om–natură s-a construit de-a lungul secolelor şi în tot acest timp a fost acumulată o informaţie bogată
despre mediul înconjurător. Această informaţie a dat naştere teoriilor şi conceptelor filosofico-religioase, ce l-au ghidat pe
om pe parcursul evoluţiei. Istoria a cunoscut diverse modele de interacţiune a omului cu natura, variind de la omul ca parte
integrantă a naturii, apoi la supremaţia omului asupra mediului şi până în timpurile actuale când omul tinde să consolideze
relaţia cu natura pe bază de încredere, responsabilitate şi norme etice.

Cuvinte-cheie: relaţia om–natură, conştiinţă ecologică, cultură ecologică, dezvoltare durabilă, calamităţi climatice.

Introducere pătrunzi în secretul naturii fără să i studiat secretul


Relația dintre iința umană și natură este una funda- omului, deci gândirea noastră trebuie să devină un
mentală, determinantă, deoarece se axează pe interde- fenomen de căutare a sinelui [11, p. 67]. Socrate, citat
pendență și in luență reciprocă. De-a lungul timpului, de Cassirer, considera că omul poate i descris doar în
s-au coagulat două curente extreme de gândire: unul termenii conștiinței sale, că în natură contează atitu-
a promovat o atitudine integratoare, simbiotică, parti- dinea interioară a su letului. Cel ce trăiește în armonie
cipativă, utilitaristă cu privire la relația om–natură cu sinele său – trăiește în armonie și cu natura [2, p.
(viziunea cosmogonică și biocentrică), iar altul a 67]. Însuși Cassirer menționează că înțelegem natura
fost de init de o atitudine agresivă și posesivă față de doar dacă privirea noastră este orientată spre universul
mediul înconjurător (viziunea antropocentristă) [6]. nostru intim, cunoașterea căruia este completată apoi
Concepția biocentrică situează în centrul său toate de cunoașterea universului exterior [Ibidem, p. 20].
formele de viață, toate speciile de plante și animale
existente pe planetă, deoarece acestea nu se pot apăra Conceptualizarea demersului științi ic
singure, așa cum face specia umană, considerând omul În spațiul național, în ultimele decenii, raportul
ca factor al mediului natural, ce trebuie să se supună om–natură este explorat mai mult prin prisma in lu-
legilor naturii și nu are voie să o transforme, ci doar să enței negative a civilizației și progresului tehnologic
coabiteze cu ea. Concepția antropocentrică plasează asupra mediului, promovând concepte moderne de
omul în centrul naturii, totul iind dependent de nevoi- protecție a mediului, educație ecologică, competență
le în continuă creștere și tot mai diferite ale iinței ecologică și conștiință ecologică, de cercetători precum
umane. Cu alte cuvinte, omul este stăpânul naturii, și L. Sadovei, L. Ursu, E. Fonari, L. Saranciuc-Gordea,
pentru binele său, omul poate utiliza orice și oricât din Vl. Pâslaru, Sn. Cojocaru.
natură. Educația ecologică este percepută ca una dintre
Între cele două curente, cum era și iresc, a luat
cele mai importante reacții de răspuns pe care le poate
naștere curentul umanist ce îmbină armonios cele
două forme extreme ale relației om–natură, în așa fel da omenirea la problemele de mediu. Fiind cauzată de
încât să creeze fundamentul iloso iei unui nou echili- activitatea economică a omului, protecția mediului
bru ecologic. Dezvoltarea societății într-o diversitate rămâne a i mai mult o problemă economică (activi-
de condiții geogra ice a condus la apariția unui mare tatea economică, în ultimă analiză, este o intervenție
număr de concepții cu privire la relația om–natură, a omului în natură) decât una a educației, și doar
multe dintre ele modi icându-se pe parcursul istoriei abordarea ei din perspectiva omului, a conștiinței sale
civilizației umane [10]. ecologice îi atribuie valoare de obiect al educației,
Încă din antichitate, ideea fundamentală a lui dar deja al unui obiect spiritualizat. Astfel, educația
Hipocrat, precum că mediul in luențează iința umană, ecologică, ca fenomen al cunoașterii, avansează de
a constituit un reper iloso ic universal și rămâne a i la protecția mediului – la centrarea pe iința umană,
relevantă și astăzi, reprezentând o direcție esențială dintr-o problemă economică devenind problemă a
în multiplele cercetări realizate la acest subiect până științelor umaniste, în primul rând, a educației, susține
în prezent. Heraclit era convins că este imposibil să L. Sadovei [12].

74 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (53) 2017


Gabriela Damian-Timoşenco. Evoluţia relaţiei om–natură: aspecte teoretice

Principiul strategic al educației ecologice moder- 1. cunoașterea legilor naturii și societății, pe acțiu-
ne este exprimat prin formula lui A. Ursul: să gândim nea științi ic-fundamentată a omului asupra
global și să acționăm local [15, p. 25-27], obiectivul mediului înconjurător;
strategic – formarea unei noi civilizații socioumane, 2. respectarea Constituției, a dreptului iecărui om
bazate pe principii ecologice, susține D. Drăgă- la mediul înconjurător neprimejdios din punct
cescu [5, p. 20], trebuie să ie urmărite metodologic de vedere ecologic pentru viață și sănătate;
pe vectorul aprofundării conștiinței de sine, căci 3. protecția mediului înconjurător, conservarea și
adâncind cunoașterea de sine omul ajunge să-și ocrotirea monumentelor istorice; aceasta este,
cunoască propria sa substanță universală – natura, în concepția autoarei, o obligație sacră și funda-
a irmă V. Stancovici [14, p. 23]. mentală a iecărui cetățean;
Conștiința ecologică este inalitatea principală a 4. asigurarea materială a ocrotirii naturii, pe baza
educației ecologice, ea sintetizând competențe, trăsă- unui program național judicios;
turi caracteriale, aptitudini, talente și comportamente 5. desfășurarea unei informări sistematice și
eco-estetice, constată Vl. Pâslaru și Sn. Cojocaru [11, operative a populației, privind starea mediului,
p. 69]. Conștiința ecologică poate i de inită ca o formă prognozarea eventualelor crize, accidente și
a conștiinței sociale, care constă în re lectarea corela- catastrofe ecologice (autoarea pune accent pe
ției dintre societate și natură, a acțiunilor omului necesitatea activităților preventive și protec-
asupra naturii și consecințele acestor acțiuni, precum ționiste, care trebuie să prevaleze, în raport cu
strategiile curative ale mediului);
și în fundamentarea căilor și mijloacelor de protecție
6. realizarea obiectivelor educaționale: implan-
a naturii, a mediului. Conștiința ecologică cuprinde
tarea responsabilității și respectului fată de
două componente distincte, și anume: una cu carac- mediul ambiant, formarea conștiinței ecologice
ter practic și cealaltă cu caracter științi ico-teoretic. la tânăra generație;
Conștiința ecologică cu caracter practic se formează 7. crearea unui sistem de educație ecologică a
spontan, ca rezultat al activității practice a oamenilor. populației, conștientizarea problemelor majore
Ea reprezintă forma primară de percepere de către om ecologice și antrenarea demosului, în acțiuni
a locului și rolului său în raport cu mediul înconjurător. concrete de ocrotire a naturii [7].
În condițiile societății contemporane, când asistăm la
dizarmonia dintre societate și natură, se impune cu Sintetizând ideile enunțate mai sus, subliniem
impetuozitate formarea unei conștiințe ecologice, faptul că nu vom dobândi transformări substanțiale,
consideră L. Saranciuc-Gordea [13], a unei atitudini cantitative, în domeniul protecției mediului atât pe
înțelepte și raționale față de condițiile naturale ale plan național, cât și internațional până când societa-
vieții și față de activitatea de producție a oamenilor. tea nu va investi mult mai mult decât până acum, atât
La nivel de structură, constată C. Bucovală, conștiința material, inanciar, cât și moral în educația permanen-
ecologică integrează aspectul teoretic și praxiologic, tă a membrilor societății, punând un accent major, în
deci și formarea ei va antrena optimizarea ambelor cadrul acesteia, pe educația ecologică. Astfel, consta-
aspecte [4, p. 3]. tăm că societatea, pentru a evita calamitățile, dezas-
C. Cucoș a irmă despre formarea la tânăra genera- trele ecologice, este obligată să-și modi ice spiritul,
intelectul, conștiința. Altfel spus, ea are nevoie de o
ție a spiritului ecologic (conștiința se identi ică cu
puri icare spirituală, de o nouă conștiință non-egocen-
spiritul) – prin formarea unor caracteristici ecocen-
tristă, individualistă.
trice ale conștiinței ecologice, prin constituirea unor Realizând o retrospectivă istorică, remarcăm că în
raporturi armonioase cu natura, căci omul a avut și are sec. XIX și XX conceptul central al școlii iloso ico-re-
rolul determinant în natură; prin adoptarea atitudinii ligioase ortodoxe constata uniunea omului cu natura
active față de natură, el și-a format atitudine și față de într-un tot întreg armonios, omul iind perceput
propria persoană, precum și simțul răspunderii față de drept parte componentă și indispensabilă a mediului.
generațiile viitoare [1, p. 14]. Aceștia nu trebuie analizați în contradicție, dimpotrivă
În România și Republica Moldova tot mai des se „lumea și omul sunt două realități inseparabile”; omul
promovează conceptul de cultură ecologică, prin care și tot ce-l înconjoară sunt elemente ale Universului,
înțelegem gradul conceperii conștiente de către om făurit de Creator. Antagonismul între Rațiune și Natură
a conviețuirii cu natura. Cultura ecologică presupu- este inevitabil, dar rațiunea poartă responsabilitatea
ne spiritualitate și activitate creatoare, responsabilă pentru identi icarea căilor de soluționare a acestei
atât față de destinele societății cât și ale naturii, ale divergențe, a irmă ilosoful rus С. Дерябо [19]. Tot
mediului ambiant. Între conștiința ecologică și cultu- atunci, curentul în cauză a fundamentat necesitatea
ra ecologică există o relație intimă, indisolubilă, de unei platforme morale noi de relaționare a omului
interdependență. Cultura ecologică reprezintă funda- cu natura, impulsionând reorientarea principiilor de
mentul conștiinței ecologice a individului. Formarea dezvoltare civilizațională.
culturii ecologice se bazează, în viziunea cercetătoarei Ulterior, ideile unității și legăturii strânse dintre
Е. Fonari, pe următoarele elemente: om și natură au fost valori icate de teoria și conceptul

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (53) 2017 75


CULTURA EDUCAȚIEI

de noosferă a lui В. Вернадский [16], care considera cințelor psihoemoționale survenite în rezultatul unor
că in luența umană asupra naturii sporește vertigi- calamități naturale, tehnogene și ecologice. Aspecte
nos, astfel încât foarte curând omul va deveni o nouă precum speci icul și dinamica conștiinței ecologice,
forță geologică, ce va forma noul „chip” al pământului. atitudinea subiectivă a omului față de natură consti-
Noosfera era de inită drept o stare specială a biosfe- tuie obiectul cercetărilor desfășurate de С. Дерябо și
rei, în care rolul-cheie este jucat de mintea umană. В. Левин [20]. Atitudinea pozitivă a omului față de
Omul, folosind inteligența, creează o „a doua natură” natură este considerată drept un factor-cheie pentru
în plus față de cea existentă. В. Вернадский a irma îmbunătățirea situației ecologice și relației dintre
că biosfera se va transforma treptat în noosferă, prin iința umană și mediu. Percepția subiectivă și atitudi-
intermediul gândirii științi ice ca fenomen planetar, și nea față de natură este parte componentă a conștiinței
astfel va începe coevoluția naturii și societății umane, ecologice a unui om și a „tabloului lumii” acestuia,
iar omul în calitate de forță geologică poate și trebuie nemijlocit in luențând comportamentul persoanei
să reconstruiască în mod fundamental, prin muncă și în interacțiunea cu natura. Mediul este considerat de
puterea gândului, viața pe pământ. acești cercetători ca iind ceva static, care nu creează
Л. Гумилев [18], în lucrările sale dedicate etnogene- probleme sau obstacole în relația cu omul.
zei și biosferei, re lecta asupra unor aspecte mai speci- A. Ясвин accentuează importanța „reacției de
ale ale relației om–natură, precum apariția etnosuri- răspuns” din partea naturii în relația om–natură,
lor pe Pământ și comuniunea acestora cu natura. În susținând că doar în prezența unei astfel de reacții,
baza mai multor cercetări biogenetice ale etnosuri- interacțiunea omului cu mediul înconjurător poate
lor și etnogenezei, Л. Гумилев descrie mecanismul deveni comunicare. „Reacțiile de răspuns” din partea
natural-științi ic al creării și funcționării popoarelor mediului pot i diferite: de la antropomorfe până la
pe Pământ, și introduce conceptul „пассионарность”. geo izice, mecanice [22], anume cele din urmă prezin-
Acesta este de init drept o dominantă caracterologică, tă un interes deosebit pentru cercetarea noastră.
o ambiție interioară copleșitoare (conștientă, dar mai De fapt, ne referim la interpretarea unor fenomene
frecvent – inconștientă) de a acționa, orientată spre climatice (cutremure, furtuni etc.) drept „reacții de
realizarea unui scop, apariția sau dispariția căreia în răspuns” din partea naturii. În unele situații, relația de
cadrul unui etnos sau al unor reprezentanți ai acestu- cauzalitate a acestor fenomene este doar construită de
ia este nemijlocit corelat cu biosfera. Cercetătorul conștiința umană și lipsește în realitate. Alteori, mai cu
considera că omenirea ca specie biologică este unică seamă când se produc dezastre ecologice sau tehno-
și formează, în acest sens, antroposfera planetei. Parti- gene, „reacția de răspuns” într-adevăr este cauzată
cularitățile evoluției etnosurilor sunt strâns legate de activitatea umană. Astfel, concludem că „reacțiile
de transformarea biosferei, de inită drept înveliș al de răspuns” ca parte componentă a dialogului dintre
Pământului, ce constă din totalitatea organismelor vii natură și om, pot i atât pozitive cât și negative. Iar
și produselor activității acestora, dotate cu proprietăți atunci când „reacția de răspuns” a mediului nu coinci-
antientropice. Adaptarea în etnogeneză presupune de cu așteptările omului, se includ mecanismele psihi-
acomodarea etnosului la mediul înconjurător și se ce de apărare.
realizează prin formarea unor modele comportamen- Cu toate acestea, o clasi icare a resurselor cognitive
tale noi, ceea ce-i permite lui Гумилев să constate și afective necesare pentru supraviețuire și stărilor
faptul că atitudinea față de mediu este un indicator psihologice prin care trece individul în situații extre-
semni icativ al stadiului de dezvoltare a unui etnos. me de interacțiune cu natura până la moment nu a fost
Astfel, la baza curentelor iloso ice din sec. XIX-XX elaborată. B. Душков a irmă cu certitudine că în condi-
stau raționamentele privind in luența reciprocă și ții climatice extreme, un rol important îl are percepția
legătura indestructibilă dintre om și natură. În sec. subiectivă a realității, adică re lectarea subiectivă a
XX, ținând cont de augmentarea crizei ecologice, se stării în care se a lă organismul și a condițiilor deter-
intensi ică procesul de ecologizare a științei, datori- minante la acel moment [21]. Totodată, trebuie să
tă conștientizării tot mai sporite a responsabilității luăm în considerație faptul că situațiile extreme ce
omului pentru consecințele progresului civilizațional. rezultă din interacțiunea cu natura nu exercită doar
Spectrul vast al problemelor ecologice condiționează un impact negativ asupra omului, acestea îi pot actua-
necesitatea unei abordări transdisciplinare, deoarece liza resurse interne neașteptate și de regulă, pasive în
susține A. Ясвин, la moment o analiză completă nu condiții ordinare.
poate i efectuată de nici o știință în mod separat [22]. Pretutindeni, școlile de gândire în iloso ie și
Raportul om–natură prin prisma psihopedagogică geogra ie de inesc procesul de relaționare dintre om
este studiat pe trei direcții: 1) cercetarea conștiin- și natură drept o unitate complexă și dinamică, în care
ței ecologice și atitudinii subiective față de natură, omul are un rol din ce în ce mai pronunțat. Interesul față
2) studierea siguranței omului în situații di icile și de conexiunea dintre om și mediul geogra ic (totalita-
extreme de activitate / de viață, 3) analizarea conse- tea condițiilor naturale) se reliefează în mentalitatea

76 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (53) 2017


Gabriela Damian-Timoşenco. Evoluţia relaţiei om–natură: aspecte teoretice

europeană încă din antichitate, de pe atunci conside- sunt întreprinse măsuri de sporire a rolului educați-
rându-se că există o legătură directă între maladiile ei ecologice în învățământ. Mulți cercetători inițiază
umane și particularitățile climaterice ale regiunilor diverse mișcări pentru protecția mediului, creând o
geogra ice. Astfel se explică faptul că în sec. XIX ideile bază științi ică solidă în urma generalizării practicii
lui Hipocrat revin în actualitate, iind coagulate într-un protecției mediului, evaluării dinamicii dezvoltării
nou curent iloso ic european supranumit environ- relațiilor ecologice în diverse regiuni ale lumii. Concep-
mentalism. Acest curent reprezintă ansamblul tuturor
tul „dezvoltării durabile”presupune un model nou al
convingerilor conform cărora cea mai mare in luență
asupra omului o are mediul natural. Mediul înconjură- relației om–natură, promovând respect pentru viață
tor reglementează strict condițiile de viață a umanită- în general și pentru dezvoltarea ei, respect pentru
ții. Comportamentul uman prin prisma acestui curent echilibrul ecologic, pentru sănătatea pământului și
se axează în totalitate pe adaptarea la circumstanțe- a sferelor sale și respect pentru progresul societății
le create de mediu. Forțele naturii în orice situație umane [3].
sunt considerate independente și schimbătoare, iar În preajma anului 2020, „dezvoltarea durabilă” va
comportamentul uman – dependent în totalitate de i treptat succedată de conceptul modern „dezvoltarea
acestea, a irmă G. Gold [17]. rezilientă”, care presupune nu doar consolidarea rezili-
La sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX se contu- enței în accepțiunea sa inițială, ca și caracteristică
rează o nouă tendință în școala geogra ică europeană, personală, dar și a rezilienței în accepțiunea sa recentă,
și anume determinismul geogra ic. Conform acestu- de init drept sumă de competențe dobândite în cursul
ia, fundamentarea iecărei componente a activității unui proces dinamic și longitudinal, speci ic nu doar
umane bazate pe relații de cauză-efect poate i dedusă
indivizilor, ci și grupurilor și comunităților în ansam-
din condițiile de mediu. În mare parte, omul este supus
in luenței forțelor distrugătoare și incontrolabile ale blu. În acest context este relevantă elaborarea unor
naturii. strategii, metode, tehnici de formare sau optimizare a
La mijlocul anilor ’20 ai sec. XX, în Franța se con i- competențelor care să asigure o dezvoltare rezilientă
gurează curentul possibilism. Adepții acestuia consi- la nivel individual, de grup, comunitar și societal [8].
derau că iința umană reprezintă elementul activ, Concluzii. Treptat, relația om–natură a evoluționat
dinamic, iar mediul ambiant – elementul pasiv, inert de la o atitudine de superioritate a omului, la una plină
care creează condiții favorabile pentru desfășurarea de responsabilitate și etică. Este o atitudine ce re lectă
activității umane, cu alte cuvinte – posibilități. cu adevărat rolul nostru în societate, acela al reconcili-
Adepții curentului probabilism, consolidat în anii erii omului cu natura și cu sine însuși, și acela de a crea
’50 ai sec. XX, optau pentru un punct de vedere de o lume mai bună pentru toți pământenii.
compromis, considerând că unele condiții naturale Evident, omul nu poate renunța la nevoile sale
sunt mai favorabile pentru activitatea umană, iar altele lăsând totală libertate de mișcare celorlalte forme de
– mai puțin favorabile. Dilema consta în faptul cum să
viață sau conservând planeta pentru viitor, precum
se decidă care condiții să ie considerate avantajoase și
care mai puțin avantajoase. este ea astăzi, deoarece nu ar mai putea trăi. Dar nici
Curentele descrise mai sus împărtășeau viziunea concepția de care s-a condus până acum că el este
precum că mediul înconjurător este un factor presta- stăpânul naturii nu mai este posibil de urmat, dovedin-
bilit, o realitate ixă, ignorând impactul profund al du-se falimentară, prin efectele produse asupra iinței
activității umane asupra naturii. umane. Din atare motive, omul poate și trebuie să-și
Insatisfacția față de conceptele existente și tendința organizeze viața în armonie cu natura, cu celelalte
de a descoperi noi principii de relaționare dintre om și iințe vii și pentru că este singura iință rațională, este
mediul de viață au contribuit la dezvoltarea geogra iei capabil să găsească soluții de existență pentru tot ceea
comportamentale în anii ’70 ai sec. XX. Arealul subiec- ce se a lă astăzi pe pământ.
telor studiate s-a extins considerabil. Au fost incluse Societatea actuală, in luențată de globalizare, multi-
aspectele sociale ale raportului om–natură, preocupă- culturalism, digitalizare, se confruntă cu o multitudine
rile de protecție a mediului, totodată au sporit cercetă- de provocări la nivel individual, de grup, comunitar și
rile interdisciplinare, inclusiv aplicarea metodologiei
societal. Alături de celelalte discipline academice, atât
și metodelor din pedagogie și psihologie. În anii ’80 ai
sec. XX, relația om–natură a fost marcată de domina- psihologia, cât și științele educației trebuie să răspun-
rea concepției de „control total” al sistemelor biologi- dă – într-o manieră promptă, lexibilă și inovativă
ce, iar în anii ’90 – de dominarea concepției „securității – situațiilor complexe și schimbărilor rapide, stărilor
ecologice” [9]. de criză și evenimentelor catastro ice care pot marca
La trecerea dintre secolele XX și XXI, ia naștere evoluția individului, a comunității din care face parte
concepția „dezvoltării durabile”. În această perioadă sau chiar a societății în integralitatea ei [8].

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (53) 2017 77


CULTURA EDUCAȚIEI

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Bucovală C. Ecoetica și educația pentru mediu. Constanța, Mare
Nostrum, 2004;
2. Cassirer Er. Eseu despre om. Introducere în ilozo ia culturii umane.
București, Humanitas, 1994;
3. Constantinescu N.N. Învățăminte ale tranziției economice în România.
București, Editura Economică, 1997;
4. Cucoș C. Pedagogie. Iași, Editura Polirom, 2002;
5. Drăgăcescu D. Ontologia umană. București, Editura Științi ică și
Enciclopedică, 1987;
6. Duțu M. Ecologie, Filoso ia naturală a vieții. București, Editura Econo-
mică, 1999, p. 172-178;
7. Fonari E. Cultura ecologică a tineretului studios. In: Ecologia, Etica,
Morala. Materialele simpozionului șt. intern., 22 decembrie 2000.
Chișinău, „Șearec-com”, 2001, p. 60-61;
8. Hrițuleac A., Ceobanu C.M. (coord.) Dimensiuni ale rezilienței psiho-
logice. Abordări teoretice și aplicative. București, Pro Universitaria,
2015. Disponibil la: http://proiectidsrc.acadiasi.ro;
9. Manolache C. Ecologia Socială. Concepții științi ice. In: Akademos,
2012, nr. 4 (27), p. 63-67;
10. Pană V., Pană I., Oprițescu C. Concepții și teorii cu privire la relația om–
natură. In: Business & Leadership, Nr. 2, 2008, p. 23-33. Disponibil la:
http://www.ssmar.ase.ro/reviste/2008/vol2/3.pdf;
11. Pâslaru Vl., Cojocaru S. Pentru o educație eco-estetică. In: Artă și
Educație Artistică, 2012, Nr. 1 (19), p. 67-80. Disponibil la: http://
libruniv.usarb.md/publicatie/arta/arta19/Pislaru.pdf;
12. Sadovei L., Ursu L. Ecologia, stresul și adaptarea omului. Chișinău,
AȘM, Biblioteca Științi ică Centrală „A. Lupan”, 2014, fascicul 16,
p. 83-92;
13. Saranciuc-Gordea L. Conceptualizarea formării competenței de educa-
ție ecologică a elevilor în procesul pregătirii inițiale a cadrelor didac-
tice pentru învățământul primar. In: Revista de Științe Socio-Umane,
2012, nr. 3, p. 23-34;
14. Stancovici V. Filoso ia integrării. București, Editura Politică, 1980;
15. Урсул А. Становление экологического общества. Chișinău, Știința,
1992;
16. Вернадский В.М. Несколько слов о ноосфере. In: Успехи
современной биологии, 1994. Т. 18. Выпуск 2, с. 113-120;
17. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой
географии, пер. с англ. Москва, Прогресс, 1990;
18. Гумилев Л.Л. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград,
Гидрометгеоиздат, 1990;
19. Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика
экологического сознания. Москва, МПСИ, 1999;
20. Дерябо С.Д., Левин В.А. Экологическая педагогика и психология.
Ростов-на-Дону, Феникс, 1996, с. 190-212;
21. Душков В.А. География и психология: подход к проблемам. Москва,
Мысль, 1987;
22. Ясвин А.В. Психология отношения к природе. Москва, Смысл,
2000.

Recenzenți: Ion BOTGROS,


doctor, conferențiar universitar, IȘE.
Oxana PALADI,
doctor, conferențiar universitar, IȘE.

78 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (53) 2017

S-ar putea să vă placă și