Sunteți pe pagina 1din 9

Argument:

MOTTO:
,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii,
atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”
(E. A. Pora)

Când Dumnezeu a creat lumea, a chemat toți îngerii și i-a întrebat:

- Cum ar trebui să
arate Pământul?

- Să fie plin de copaci!

- Să fie plin de flori și


miresme îmbietoare!

- Să fie împânzit de
animale de tot felul!

- Zumzet de albine să
cutreiere florile!
Când a auzit aceste răspunsuri, Dumnezeu le-a spus îngerilor:

- Aveți dreptate! Pământul ar fi


cel mai minunat loc dacă ar fi
împânzit cu aceste lucruri
minunate, însă trebuie să-i mai
adăugăm ceva! Omul, acea
ființă care să aibă grijă de ele,
să le ocrotească și să le
stăpânească!

SCOPUL:

Elevul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie , a unei sticle sau a unui
recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare
lucru.
* Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi
derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.
* Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii utilizate de către om
şi consecinţele asupra mediului.

OBIECTIVE:
- conştientizarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului;
- cultivarea sensibilităţii artistice prin realizarea lucrărilor;
- formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea
calităţii mediului înconjurător si a unor deprinderi de conservare a naturii;
- identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele
ei;
- promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice, în scopul creşterii
eficienţei activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ.

PARTENERI:
 Școala Gimnazială ,,Aron Cotruș“ Arad
 Școala Gimnazială Nr. 2 Curtici
 Școala Gimnazială Fiscut
 Liceul ,,Ioan Buteanu“ Gurahonț

ECHIPA DE PROIECT
COORDONATORI:

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA LINDA


Prof. PETRIŞOR ANDREEA IOANA
Prof. înv. primar BĂCICAN CODRUȚA OFELIA

EVALUATORI:

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA LINDA


Prof. PETRIŞOR ANDREEA IOANA
Prof. înv. primar BĂCICAN CODRUȚA OFELIA
Prof. înv. primar PAVEL CRINELA ALINA
Prof. BARA DENISA
Prof. HĂRDUȚ CORINA

ORGANIZATORI EXPOZIȚIE:

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA LINDA


Prof. PETRIŞOR ANDREEA IOANA
Prof. înv. primar BĂCICAN CODRUȚA OFELIA
Prof. înv. primar PANTEA ADRIANA
Prof. BARA DENISA
Prof. HĂRDUȚ CORINA

ORGANIZATORI SIMPOZION:

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA LINDA


Prof. PETRIŞOR ANDREEA IOANA
Prof. înv. primar BĂCICAN CODRUȚA OFELIA
Prof. BARA DENISA
Prof. HĂRDUȚ CORINA

ORGANIZATORI CONCURS:

Prof. înv. primar RAŢIU DIANA LINDA


Prof. PETRIŞOR ANDREEA IOANA
Prof. înv. primar BĂCICAN CODRUȚA OFELIA
Prof. înv. primar PANTEA ADRIANA
Prof. BARA DENISA
Prof. HĂRDUȚ CORINA

DURATA PROIECTULUI: 1.02. – 1.08.2019


GRUP ŢINTĂ:
a) beneficiari direcţi: elevi, cadre didactice din învățământul preuniversitar;
b) beneficiari indirecţi: părinţi, comunitatea locală.
RESURSE UMANE: RESURSE MATERIALE:
- elevi - panouri pentru expoziţie
- profesori coordonatori - diplome
- vizitatori. - CD-uri

REGULAMENTUL CONCURSULUI şi SIMPOZIONULUI NAȚIONAL


,,PROTEJĂM NATURA – CULOARUL VERDE AL VIEȚII“

Concursul se adresează tuturor preșcolarilor, dar și elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal și din Palatele și Cluburile Copiilor din întreaga țară.
Înscrierea se va face pe baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE, care se va expedia pe adresa de e-
mail: dianalr18@yahoo.com.
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Înscrierea se
va face pe baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE.

SECŢIUNI DE CONCURS

SECȚIUNEA I - PENTRU ELEVI:


1 – desen, pictură;
2 – colaj;
3 – tehnici combinate;
4 – fotografie;
5 – realizarea unor obiecte din materiale reciclabile.

Activitatea se adresează elevilor din ciclul preprimar, primar, gimnazial și de liceu.


Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de înscriere şi a Acordului de parteneriat (în dublu
exemplar) la adresa şcolii până în data de 25 mai (data poştei). În colţul din dreapta jos, pe
spatele lucrării, se vor menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele elevului, şcoala, localitatea,
judeţul, clasa şi numele cadrului didactic îndrumător.
Model etichetă :

Elev:....................................................................
Clasa:...................................................................
Școala: .................................................................
Județul:.................................................................
Prof. coordonator:.................................................

Lucrările plastice pot fi realizate în format A3 sau A4.


Lucrările nu se restituie participanților.
CRITERII DE EVALUARE:
În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere:
• Se va urmări exclusiv munca elevului;
• Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin
lucrările realizate.
Lucrările care nu respectă tematica concursului vor fi descalificate.
SECȚIUNEA II - PENTRU CADRELE DIDACTICE:
1 - Simpozion
Activitatea se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Conţinutul lucrărilor (eseuri, proiecte educaţionale, exemple de bune practici) trebuie să
vizeze tema propusă. Lucrările împreună cu fişa de înscriere se trimit pe adresa de e-mail
dianalr18@yahoo.com până la data de 25 mai 2019.

Cerințe pentru tehnoredactarea lucrării:

• Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2003 sau 2007;


• Lucrarea va conţine 2-4 pagini;
• Setările paginilor vor fi: format A4, margini de 2 cm;
• Titlul lucrării se va scrie folosind font Times New Roman, 14 pt, bold, centrat;
• Numele autorului şi şcoala de provenienţă se vor scrie în dreapta, cu Times NewRoman12,
sub titlul lucrării;
• Textul lucrării se va scrie cu Times New Roman, 12 pt, justified, distanţa între rânduri 1.5,
cu diacritice;
• Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
• Responsabilitatea asupra conţinutului revine doar autorului lucrărilor publicate.

Fișele de înscriere, acordul de parteneriat în 2 exemplare și un plic autoadresant cu


timbru de 3 lei se vor trimite pe adresa școlii:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VIRGIL IOVĂNAȘ“


STR. PRINCIPALĂ NR. 357
LOC. ȘOFRONEA, JUD. ARAD
(se va menționa pe plic - în atenția prof. înv. primar RAȚIU DIANA)

Comisiile de jurizare vor fi alcătuite din profesori de specialitate. Deciziile juriului sunt
definitive şi nu pot face obiectul vreunei contestaţii.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru următoarele nivele:
- Nivelul 1 - preşcolar
- Nivelul 2 - clasele I - IV
- Nivelul 3 – clasele V – VIII
- Nivelul 4 – clasele IX – XII
Conform ANEXEI 2 A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR
CUPRINSE IN CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE , SECTIUNEA 4 –ARTICOLUL 17, (4) -NUMARUL TOTAL DE PREMII
NU POATE DEPĂȘI 25% DIN NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI.
Cadrelor didactice li se va acorda diplomă de coordonator elevi.
Pentru o bună organizare se percepe o donație de 15 lei de profesor.

Persoana de contact: prof. înv. primar Raţiu Diana dianalr18@yahoo.com


Tel. 0747119400

FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI


CONCURS NAȚIONAL

NUME ŞI PRENUME CADRU DIDACTIC: ..........................................................

ŞCOALA: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................

CLASA: ..................................

DATE DE CONTACT: e- mail .......................................................................................

ACTIVITATEA DIN PROIECT: .....................................................................................

ADRESA UNDE DORIȚI SĂ PRIMIȚI DIPLOMELE:..................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Nr. Numele şi prenumele Secțiunea Clasa/grupa


Crt. elevului

SEMNĂTURA

FIŞA DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL

NUMELE SI PRENUMELE........................................................... ..........................................................


SPECIALITATEA.......................................................................................................................................

ȘCOALA ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

LOCALITATEA/JUDEȚUL ...................................................................................................................

E-MAIL .....................................................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII
...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ADRESA UNDE DORIȚI SĂ PRIMIȚI DIPLOMELE:..................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

SEMNĂTURA

Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş“ Şcoala ..........................................................


Şofornea – judeţul Arad .........................................................
Adresa: Şofronea nr. 359 Adresa:..........................................................
Tel: 0257 416114 Tel: ..............................................................
Nr.16/............ din 30.01.2019 Nr................ din ..........................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi ................................. între:

* Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş“ Şofronea, reprezentată prin director prof.


Sfârâilă Remus şi prof. înv. primar Raţiu Diana, prof. Petrișor Andreea, prof. înv.
primar Băcican Codruța, în calitate de coordonatori
şi
* Şcoala.......................................................................................................................
localitatea.......................................... judeţul ..................................................... reprezentată de
director:........................................................... şi ............................................................. în calitate de
parteneri.

Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborarea în cadrul proiectului educațional
”PROTEJĂM NATURA – CULOARUL VERDE AL VIEŢII”, parteneriat care să conducă la realizarea
obiectivelor propuse şi intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului școlar 2018-
2019. Prevederile acestui acord pot fi modificate sau completate doar cu acordul părţilor contractante.

Părţile contractante convin asupra obligaţiilor părţilor :


Aplicantul se obligă :
- Să informeze instituţiile de învăţământ despre proiect
- Să organizeze expoziţiile conform calendarului
- Să distribuie diplomele în perioada anunţată

Partenerul se obligă :
- Să mediatizeze proiectul în unitate
- Să pregătească şcolarii pentru concursurile din calendar
- Să respecte regulamentul de desfăşurare.

Şcoala Gimnazială ,,Virgil Iovănaş“ Şcoala .............................................


Şofronea - Arad .........................................................
Director: Prof. Sfârâilă Remus Director: .........................................