Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunator: Dănăilă Nicoleta-Oana


Data: 17.10.2019
Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala Com. Bucovăț
Clasa : a VI -a
Disciplina : Religie creştin-ortodoxă
Subiectul lecţiei: Iisus Hristos, Învățătorul lumii
Tipul lecţiei : mixtă
Durata: 50`

Competenţe specifice:
C1.1 – Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice;
C2.1 – Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;
C3.3 – Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personală şi a comunităţii, cu identificarea de elemente de specialitate
pentru diferite comunităţi;
Competenţe derivate:
C1.1.1 - relatarea principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos;
C2.1.1 - precizarea îndemnurilor din pilde;
C2.1.2 - explicarea prezenţei lui Hristos în Biserică;

Strategia didactică

1
1. Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, povestirea, lectura expresivă, observarea dirijată, cântarea religioasă, argumentarea,
2. Mijloace de învăţământ: icoana „Domnului Iisus Hristos”,video-proiector,manual digital fişe de lucru;

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
3. Opriş, Dorin, Metode active de predare-învăţare, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2008
4. Serbu, Pr.prof.univ.dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000

SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace
Nr. Etapele Cp. Metode de Forme de
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului
crt. Lecţiei drv. şi procedee învăţă- organi-zare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8

- Salutul;
Momentul - Rostirea rugăciunii; Activitate
1. organiza- 1' - Notarea absenţelor; exerciţiul frontală
toric - Pregătirea clasei pentru începerea activităţii didactice;
- elevii vor răspunde la salut, vor intona rugăciunea şi se vor pregăti
pentru începerea activităţii didactice;

2
Se face verificarea cunoștințelor din lecșia anterioară: Botezul
Mântuitorului.
Verificarea 5' Se pun întrebări, iar elevii răspund. Activitate
2. cunoştinţe- C tabla frontală şi
lor 1.1.1 magnetică individuală
anterioare

- Profesorul va grupa elevii în echipe de câte patru;


- Fiecare elev din echipa îşi va alege un număr cuprins între 1 şi 4;
Pregătirea 6' - Prof. împarte fiecărei echipe câte un plic ce conţine un nr. cartonaşe în conversaţia Plicul cu
3. elevilor formă de norişori pe care sunt scrise nişte ghicitori creştine; explicaţia norişorii
pentru - Elevii lucrează în echipă sarcina primită (de a răspunde la ghicitori); din carton Activitate
receptarea - Elevii gândesc în echipă, se consultă, stabilesc răspunsul corect şi îl anexa nr1 frontală şi
noilor notează pe cartonaşele în formă de norişori; individuală
cunoştinţe - Prof. adresează tuturor echipelor câte o întrebare (o ghicitoare);
- Prof. va striga un nr cuprins între 1 şi 4;
- Elevii din fiecare echipă, care sunt purtătorii numărului anunţat, se vor
ridica în picioare şi vor prezenta răspunsul echipei la ghicitoare; tabla
- Prof. stabileste corectitudinea fiecărui răspuns; magnetică

3
- Profesorul anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei:
Precizarea 1' expunerea Activitate
4. titlului şi a „Iisus Hristos, Învățătorul lumii” frontală
competenţe
-lor lecţiei şi prezintă competenţele lecţiei.

C Manualul
Comuni- 1.1.1 15' - Se citeşte lecţia din manual; lectura de religie Activitate
5. carea C - elevii citesc lecţia din manual şi sunt atenţi la explicaţiile profesorului, ptr.clasa frontală şi
noilor 2.1.1 participând la discuţiile ce au loc pe marginea lecţiei. explicaţia a VI-a individuală
cunoştinţe C - se notează ideile principale ale lectiei.
2.1.2  manual
digital
Învățătorul lumii, Iisus Hristos, a ales doisprezece ucenici care au devenit
apostoli.

Mântuitorul a învățat mulțimea în mod direct, prin pilde și minuni.


4
În centrul învățăturii Sale stă porunca iubirii față de aproapele, care este și o
dovadă a
iubirii lui Dumnezeu.

- Profesorul proiectează cu ajutorul video-proiectorului un material Explicaţia filmuleț


documentar din manualul digital. icoane Activitate
Fixarea şi - Se rezolva exercitiul 1 din manual. Conversaţia frontală
6. sistemati- C 13' - 1. Completează spațiile libere, alegând cuvintele corespunzătoare
zarea 1.1.1 - din paranteză, după model:
cunoştinţe - Domnul Iisus Hristos a ales doisprezece apostoli, în vederea
-lor C - misiunii de … a cuvântului Său în … . El Însuși este marele … al
2.1.1 - omenirii și a transmis adevăruri în mod direct sau prin intermediul
- … , întărindu-le prin săvârșirea … . În centrul cuvântărilor Sale se
C - află învățăturile despre … … și despre porunca … . Cele mai
- importante cuvinte ale Mântuitorului sunt cuprinse în … … .
- (împărăția cerurilor, doisprezece, Învățățor, pildelor, Sfintele
- Evanghelii, propov duire, lume, iubirii, minunilor)

Se citește textul de la modelul biblic despre Sf. Apostol și Evanghelist


C Ioan și se fac precizări legate de viața lui.
Asocierea şi 2.1.2 7'
7. generaliza- Explicaţia
rea Activitate

5
frontală
C Conversaţia
3.3.1

- Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor


8. Aprecierea 1' pentru lecţie cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Explicaţia Activitate
- Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor frontală
- Se notează elevii care au participat la lecţie

9. Încheierea 1' - Rostirea rugăciunii; Exerciţiul Activitate


activităţii - Salutul; frontală

Oglinda tablei

Învățătorul lumii, Iisus Hristos, a ales doisprezece ucenici care au devenit apostoli.

6
Mântuitorul a învățat mulțimea în mod direct, prin pilde și minuni.

În centrul învățăturii Sale stă porunca iubirii față de aproapele, care este și o dovadă a
iubirii lui Dumnezeu.

7
El este al nostru Domn,

Care S-a făcut şi Om,

Pentru c-am muşcat din pom. 

În Betleem S-a nascut,


În Nazaret a crescut,
La Ierusalim muri,
În Betania Se slavi…

8
„Binecuvântând copiii,
Cine-I ia la pieptul Său
Şi cu dragoste fierbinte
Îi păzeşte de ce-i rău?”

Azi,6 ianuare, fu Botezat,


Cel fără de păcat...

S-ar putea să vă placă și