Sunteți pe pagina 1din 2

Διοργάνωση

ΑΘΗΝΑ 23.10.19
Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Νομοθεσία, Τεχνολογία, Χρηματοδότηση Σε ποιους απευθύνεται


Συγκεκριμένα απευθύνεται σε στελέχη μίας ευρείας
Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τους κανονισμούς και τις αντιλήψεις του κοινού γκάμας δραστηριοτήτων:
για τα πάντα, από τις εξορυκτικές βιομηχανίες έως την οδήγηση των μελλοντικών • Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, μεταποίησης, με-
προτύπων νέας παραγωγής τροφίμων. Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες επιδιώ- ταφορών, κατασκευών, αγροτικές, χρηματοπιστωτικές,
κουν την αναδιάρθρωση των τομέων των αυτοκινητοβιομηχανιών και των φυσικών ασφαλιστικές, ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες
πόρων, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μετατραπούν σε οντότητες έτοιμες • Επιχειρηματίες και στελέχη από εταιρείες μελετών και
ή τουλάχιστον ικανές να δραστηριοποιηθούν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών συμβούλων
διοξειδίου του άνθρακα. • Έλληνες και Ευρωπαίους αξιωματούχους
Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας έρχεται να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία για αειφόρο • Ιδρύματα όπως το ΚΑΠΕ κά
ανάπτυξη στο πλαίσιο της αυξανόµενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση • Ελληνικές τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς φορείς
των πόρων και του περιβάλλοντος του πλανήτη. όπως η EIB και η EBRD
Οι πολιτικές αυτές έχουν επίσης προφανή σύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις και ορ- • Εκπροσώπους πρεσβειών στην Ελλάδα
γανισμούς που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως όσες θεωρούν • Συνδέσμους και Επιμελητήρια
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντικό μέρος του branding και της • Ινστιτούτα και think tanks όπως ΙΕΝΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ
επικοινωνίας τους, με τη σύγχρονη έννοια, της επίπτωσης στην κοινωνία και όχι • Επιλεγμένους Ευρωπαϊκούς φορείς. CEMBUREAU,
απλώς στην εικόνα της επιχείρησης. European Aluminium Association, Euromines,
Eurometaux, Euroalliages
• Πανεπιστημιακούς & Ερευνητές
Το συνέδριο • Εκπροσώπους ΜΜΕ
Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners από ευρύ φάσμα
επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας,
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξω- Θεματολογία του συνεδρίου
τερικού, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες και απειλές. Έτσι, το συνέδριο θα Τα θέματα του συνεδρίου θα δομηθούν σε δύο άξονες. Ο πρώτος
λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου για την επίπτωση των πολιτικών θα αναλύσει το πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές
κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την εισαγωγή, θα παρουσιασθούν
ορισμοί και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις. Στη συνέχεια θα
Οι πολιτικές με τον τριπλό στόχο ‘ενσωμάτωση’ του κόστους των εκπομπών, αύξηση δοθεί έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα θεσμικά
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν αυξανό- εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος, θα
μενο ενδιαφέρον σέ γίνει ειδική παρουσίαση για τις αγορές άνθρακος’.
• Ε πιχειρήσεις όλων των προαναφερθέντων τομέων παραγωγής Ο δεύτερος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των πολι-
ή κατανάλωσης ενέργειας τικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς κλάδους, με διά-
• Διεθνείς οργανισμούς κριση σε επιπτώσεις άμεσες (απασχόληση, επενδύσεις, πε-
• Χρηματοπιστωτικούς οίκους, ασφαλιστικές εταιρείες και funds ριβάλλον), έμμεσες (μέσω χρηματοδότησης στο βαθμό που
• Παραγωγούς, εμπόρους και χρηματιστήρια ενέργειας αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές) και intangible/soft
• Ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες και σχετικές συμβουλευτικές δραστηριότητες δηλαδή μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και image των
• Αρμόδια υπουργεία επιχειρήσεων.
• Σχετικές Αρχές όπως η ΡΑΕ, ο ΔΑΠΕΕΠ (τ. ΛΑΓΗΕ), ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ

Συμμετοχικά οφέλη
Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Climate Change Conference για να:
• Γίνετε ενεργό μέλος της τρίτης συνάντησης για τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις στις Ελληνικές επιχειρήσεις
• Βοηθηθείτε στη μετάβαση στη νέα εποχή όπου οι πολιτικές αυτές θα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες,
τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα
• Ενημερωθείτε για τις πιο σύγχρονες απόψεις και case studies
• Χτίσετε τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγοί στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων, αμυντικών ή επιθετικών
• Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, από τους νομοθέτες στους τελικά
επηρεαζόμενους

www.climatechangeconference.gr
Διοργάνωση

ΑΘΗΝΑ 23.10.19
Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Η κατάσταση σήμερα
Στη χρονιά που διανύουμε υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις στις πολιτικές κλιματικής αλλαγής με αντίστοιχες, φυσικά, επιπτώσεις στις επιχειρήσεις,
ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) αυξήθηκαν, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Στην Ευρώπη οι τιμές στην (εμμέσως ρυθμιζόμενη) αγορά εκπο- Στην Ελλάδα υπάρχει πια απαίτηση για συστημική προσέγγιση τόσο
μπών ΑΘ έφθασαν τον Απρίλιο στα 27€/mt CΟ2, κοντά στα υψηλά 11ετίας για τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής όσο και τις επιμέρους επιπτώσεις
και πάνω από πέντε φορές τις αντίστοιχες τιμές του 2017. Παράλληλα, η στις επιχειρήσεις. Με κεντρικό γνώμονα την ανάγκη των ενδιαφερόμενων
διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί από την αρχή του έτους επιχειρήσεων για διάχυση γνώσης πάνω στις νέες πολιτικές, τεχνολογίες
κατά 31% λόγω και γεωπολιτικών αιτίων. και υπηρεσίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς τις επιπτώσεις των
πολιτικών κλιματικής αλλαγής, η Boussias Communications και η Natural
Στην ΕΕ το Συμβούλιο Υπουργών τον Απρίλιο ενέκρινε δωρεάν δικαιώματα Resources PC διοργανώνουν το 3ο Climate Change Conference στη χώρα
εκπομπών, υπό αυστηρότερους όρους, μέχρι το 2030 για τομείς όπως ο μας. Σχετικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τον ενεργειακό σχημα-
μεταλλευτικός, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή εξέδωσαν για τισμό της χώρας το ΥΠΕΝ στα τέλη του 2018 δεσμεύθηκε για εκπομπές 4%
πρώτη φορά Κανονισμό για τις εκπομπές ΑΘ από τις μεταφορές αυτοκινήτων λιγότερες σε σχέση με το 2005, 18% της ακαθάριστης τελικής ενεργειακής
και φορτηγών, ενώ άρχισαν και αντίστοιχες συζητήσεις για τις εκπομπές κατανάλωσης από ΑΠΕ, και ενεργειακή αποδοτικότητα 24.7 Mtoe ΑΠΕ.
από την αγροτική παραγωγή.
Οι μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις του 2019 σημειώνονται στην ηλε-
Σε διεθνές επίπεδο τριάντα Κεντρικές Τράπεζες, με εμφατική εξαίρεση αυτής κτροπαραγωγή, όπου η ΔΕΗ προσπαθεί αφενός να πωλήσει μονάδες
των ΗΠΑ, έκαναν έκκληση για περισσότερη Πράσινη Χρηματοδότηση και ενάντια, μεταξύ άλλων, στην ψηλή τιμή εκπομπών ΑΘ, και αφετέρου να
καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή. Ο Διεθνής αναπτύξει ΑΠΕ. Παράλληλα, υπουργική απόφαση καθόρισε χρονοδι-
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) συζητά την εφαρμογή της αρχικής στρατη- άγραμμα και τεχνικά χαρακτηριστικά δημοπρασιών για νέες μονάδες
γικής του Απριλίου ’18 για μείωση εκπομπών ΑΘ των πλοίων και εγκρίνει ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο διάστημα 2019 – 2020, προβλέποντας
κατάλογο βραχυ- μεσο- και μακρο- πρόθεσμων μέτρων ως το 2023. δημοπρασίες για συνολική ισχύ 1000 νέα MW από αιολικά και φωτοβολ-
ταϊκά το 2019 και άλλα 600 νέα MW το 2020. Στα πρότυπα άλλων ευρω-
Η Νορβηγία, η ίδια μεγάλος παραγωγός πετρελαίου και αερίου και ιδιο- παϊκών κρατών συστήνεται και στην Ελλάδα το Χρηματιστήριο Ενέργειας,
κτήτης Sovereign wealth fund, θέτει τα θεμέλια ενός μέλλοντος ‘‘χαμηλού όπου θα διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο οι τιμές ηλεκτρισμού
πετρελαίου’’, ενώ η Κίνα έχει για τα καλά αναλάβει τα ηνία διεθνούς εκστρα- και φυσικού αερίου μεταξύ παραγωγών -προμηθευτών και καταναλω-
τείας υπέρ του κλίματος και με την ΕΕ επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να τών. Συμπερασματικά, η μεταποίηση, μεγάλο μέρος της παραγωγής
αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος και την προώθηση της καθαρής ενέργειας, οι μεταφορές συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων, και η
ενέργειας στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 9 Απριλίου 2019. γεωργία θα συνεχίζουν να στοχοποιούνται για σημαντικές εκπομπές ΑΘ.
Τεράστιο εύρος επιχειρήσεων θα επηρεάζεται από τις συνέπειες πολιτι-
Πρέπει, όμως, να σημειωθεί και η αντίδραση του κοινού σε φόρους καυ- κών όπως η φορολόγηση εκπομπών ή η εμπορία τους και θα είναι ενδια-
σίμων, με εντονότερο παράδειγμα στη Γαλλία όπου ήταν ακριβώς τέτοιοι φέρον να δούμε αν θα επεκταθούν και στη χώρα μας οι αντιρρήσεις που
φόροι που έδωσαν το έναυσμα για την εξέγερση των λεγομένων ‘‘κίτρινων ήδη παρουσιάζονται στη Γερμανία και αλλού για την επικείμενη επέκταση
γιλέκων’’. ‘‘πράσινου φόρου’’ στους σήμερα μη ρυθμιζόμενους κλάδους (όπως οι
μεταφορές, η θέρμανση κτιρίων και η γεωργία). Επιχειρήσεις που μπο-
Στον τεχνολογικό τομέα, οι εξελίξεις του διεθνούς ενεργειακού μετασχημα- ρούν να μεταφερθούν ίσως εγκαταλείψουν την ΕΕ ενώ όσες είναι καθαρά
τισμού εστιάστηκαν στην ένταση στην ηλεκτρική ενέργεια, τόσο στα οχήματα τοπικές θα υποστούν μεγάλη αύξηση κόστους.
όσο και στα κτίρια. Η ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα, σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη
με παράδειγμα νέο 100% ηλεκτρικό ‘‘υπερ-αυτοκίνητο’’ με επιτάχυνση Κυρίως πλήττονται οι ενεργοβόρες δραστηριότητες όπως η χαλυβουργία, η
μεγαλύτερη ενός F-16, ενώ κατά την Eurostat οι μεταφορές ήδη τροφο- μεταλλουργία, τα λιπάσματα, η τσιμεντοβιομηχανία, η υαλουργία, η ασβε-
δοτούνται κατά 7,6% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αντίστοιχη, στοποιία, τα διυλιστήρια, οι μεταφορές (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες),
φυσικά, ήταν η ζήτηση για συσσωρευτές, για χρήση σε οχήματα, κτίρια αλλά η γεωργία και η κτηνοτροφία.
και υβριδικά συστήματα ΑΠΕ, με τελευταίο παράδειγμα το πρώτο Battery
Cell Consortium που ανακοίνωσαν Γαλλία και Γερμανία τον Απρίλιο. Με Αντίθετα, σε άλλους κλάδους παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες:
τη σειρά της, η ζήτηση για συσσωρευτές προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριο-
για πολλά μεταλλεύματα και μέταλλα, ιδίως λίθιο και κοβάλτιο, αλλά και ποιούνται στον χώρο ΑΠΕ, εταιρείες ανακύκλωσης, εταιρείες διαχείρισης
νικέλιο και χαλκό. αποβλήτων, ενεργειακή αποδοτικότητα πχ. στα κτήρια, αποθήκευση ηλε-
κτρικής ενέργειας αλλά και διοξειδίου του άνθρακα, ηλεκτρικά οχήματα,
πράσινη χρηματοδότηση και πάσης φύσεως υπηρεσίες για τις πολιτικές
κλιματικής αλλαγής.

www.climatechangeconference.gr