Sunteți pe pagina 1din 9

Aria curriculară: Matematică și științe

Matematică
Clasa a II-a
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematică
Clasa a II-a

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:


1. Identificarea și utilizarea conceptelor matematice și a limbajului matematic în situaţii
de învăţare și cotidiene, dând dovadă de corectitudine și coerenţă.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate,
manifestând atenţie și interes pentru calcul corect, raţional, fluent.
3. Rezolvarea problemelor pe baza utilizării achiziţiilor matematice, dând dovadă de
gândire critică în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative pentru soluţionarea/formularea unor
situaţii de problemă/probleme, manifestând curiozitate și creativitate în integrarea
achiziţiilor matematice cu cele din alte domenii.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău:
MECC, Lyceum, 2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid
metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
4 136

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unități de conținut Nr. Evaluări Obser
ore EI EFE ES vații
Semestrul 1
1. Recapitularea și sistematizarea conținuturilor 8 1
învățate în clasa I
2. Adunarea și scăderea în concentrul 0 -100 27 1 3 1
3. Înmulțirea și împărțirea tabelară 27 1 2 1
Total semestrul I 62 3 5 2
Semestrul 2
3. Înmulțirea și împărțirea tabelară 33 1 3 1
4. Operații aritmetice în concentrul 0 - 100 18 1 2 1
5. Elemente intuitive de geometrie și măsurări 12 1 2 1
6. Recapitulare finală 11 1(A)
Total semestrul II 74 3 7 4
Total an 136 6 12 6
Produse școlare recomandate și criterii de succes
Clasa 2
Matematică
Criterii de succes
Produse recomandate
P1 Scrierea numerelor 1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare
naturale cifră.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2 Calcul oral în baza 1. Calculez în minte.
unui exercițiu dat 2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P3 Calcul oral în baza 1. Citesc cu atenție cerința.
înțelegerii 2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.
terminologiei 3. Calculez în minte.
matematice 4. Scriu răspunsul.
P4 Calcul în coloniță 1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5 Determinarea 1. Observ exercițiul: Conține paranteze? Ce operații
ordinii operațiilor aritmetice sunt?
într-un exercițiu 2. Formulez regula corespunzătoare.
fără/cu paranteze 3. Aplic regula și indic ordinea efectuării operațiilor deasupra
semnelor operațiilor în exercițiu.
P6 Rezolvarea unui 1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
exercițiu fără/cu 2. Efectuez calculele.
paranteze 3. Scriu răspunsul.
P7 Rezolvarea 1. Precizez componenta necunoscută a operației.
ecuațiilor simple 2. Formulez regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P8 Rezolvarea 1. Citesc cu atenție problema.
problemelor simple 2. Precizez care este condiția și care este întrebarea
problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P9 Rezolvarea 1. Citesc problema.
problemelor 2. Precizez care este condiția și care este întrebarea
compuse problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu justificări/ prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P10 Rezolvarea de 1. Lecturez descrierea situației de problemă.
situații de problemă 2. Reformulez descrierea ca o problemă de matematică.
din cotidian, care 3. Organizez datele într-o formă potrivită.
solicită calcule 4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.
P11 Formularea 1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea
problemelor problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite (dacă este necesar).
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P12 Formarea șirurilor 1. Înțeleg regula.
de numere după o 2. Aplic regula și scriu șirul.
regulă dată
P13 Completarea 1. Observ cu atenție șirul.
șirurilor de numere/ 2. Descopăr regula de formare.
forme geometrice 3. Aplic regula și completez șirul.
P14 Recunoaşterea 1. Observ forma geometrică.
formelor geometrice 2. Îmi amintesc denumirea ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P15 Efectuarea 1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
măsurărilor 2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P16 Determinarea 1. Citesc cu atenție.
valorii de adevăr a 2. Mă întreb dacă este adevărat sau fals.
unei propoziții 3. Notez răspunsul conform cerințelor.
matematice
P17 Exercițiu lacunar 1. Citesc cu atenție.
(cu numere/ semne 2. Determin conform cerințelor numărul/semnul care lipsește.
lipsă) 3. Completez exercițiul.
P18 Enunț lacunar (cu 1. Citesc cu atenție.
numere/ cuvinte 2. Determin conform cerințelor fiecare număr/cuvânt care
lipsă) lipsește.
3. Completez enunțul.
P19 Completarea 1. Observ cu atenție tabelul/schema.
tabelelor/ schemelor 2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie
completată, folosind terminologia matematică.
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.
P20 Colaborarea în 1. Mă implic.
echipă 2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P21 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
Proiectarea unităților de învățare (modulelor)
la disciplina școlară Matematică
Clasa a II-a

Nr. de ore

Observații
Evaluare
Unități de Nr.

Data
competențe crt. Detalieri de conținut
(sub-competențe)

MODULUL 1: Recapitularea și sistematizarea conținuturilor învățate în


clasa I
Nr. de ore alocate: 8 ore
1.2. Utilizarea 1. Numerele naturale până la 20. 1
elementelor de 2. Adunarea și scăderea până la 20 (fără trecere 1
limbaj matematic peste ordin).
aferent conceptelor 3. Numerele naturale până la 100. 1
de număr natural, 4. Adunarea și scăderea până la 100 (fără trecere 1
adunare, scădere. peste ordin).
1.4. Rezolvarea 5. Măsurări. 1
problemelor cu 6. Cine seamănă culege. Recapitulare. Aplicare. 1
adunări și/sau 7. Cine seamănă culege. Analiză – sinteză. 1
scăderi: cu plan sau 8. Evaluare inițială 1 EI
cu justificări.
MODULUL 2: Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 100
Nr. de ore alocate: 27 ore
1.1. Efectuarea 9. U+U=ZU. Adunarea până la 20, cu trecere peste 1 EI
adunării și scăderii ordin. Predare – învățare.
în concentrul 0 – 10. ZU-U=U. Scăderea până la 20, cu trecere peste 1
100, fără și cu treceri ordin. Predare – învățare.
peste ordin. 11. U+U=ZU. ZU-U=U. Adunarea și scăderea până la 1
20, cu trecere peste ordin. Aplicare.
12. U+U=ZU. ZU-U=U. Adunarea și scăderea până la 1
1.2. Utilizarea 20, cu trecere peste ordin. Analiză - sinteză.
elementelor de 13. Probleme cu două operații a+(a+b), a+(a-b). 1
limbaj matematic Predare – învățare.
aferent conceptelor 14. Probleme cu două operații a+(a+b), a+(a-b). 1
de număr natural, Consolidare – dezvoltare.
adunare, scădere. 15. Adunarea și scăderea până la 20. Aplicare. 1
16. Adunarea și scăderea până la 20. 1 EFE(P2, P8,
Analiză - sinteză. P13, P11)
17. Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea 1
1.3. Aplicarea numerelor necunoscute. Predare – învățare.
adunării, scăderii și 18. ZU+U=Z. Z – U =ZU. Adunarea și scăderea până 1
a proprietăţilor la 100, când suma sau descăzutul este format din
acestora pentru: zeci întregi. Predare – învățare.
compunerea și 19. ZU+U=ZU. ZU+ZU=ZU. ZU+ZU=Z. Adunarea 1
descompunerea până la 100, cu trecere peste ordin.
numerelor 0 – 100; Predare – învățare.
aflarea unor numere 20. ZU+U=ZU. ZU+ZU=ZU. ZU+ZU=Z. Adunarea 1
necunoscute în până la 100, cu trecere peste ordin.
exerciţii, șiruri date; Consolidare – dezvoltare.
schimb de bani. 21. Probleme cu două operații (a+b) – c. 1
Predare – învățare.
22. Probleme cu două operații (a+b) – c. 1
Consolidare – dezvoltare.
1.4. Rezolvarea 23. ZU – U=ZU. ZU – ZU=ZU. Z – ZU=ZU. Scăderea 1
problemelor cu până la 100, cu trecere peste ordin.
adunări și/sau Predare – învățare.
scăderi: cu plan sau 24. ZU – U=ZU. ZU – ZU=ZU. Z – ZU=ZU. Scăderea 1
cu justificări. până la 100, cu trecere peste ordin.
Consolidare – dezvoltare.
25. Adunarea și scăderea până la 100, cu trecere 1
peste ordin. Aplicare.
1.5. Formularea 26. Adunarea și scăderea până la 100, cu trecere 1 EFE(P4, P7,
problemelor, cu peste ordin. Analiză – sinteză. P12, P11)
sprijin în: enunţ 27. Probleme cu două operații (a+b) – c. 1
incomplet; schemă; Predare – învățare.
operaţii aritmetice. 28. Probleme cu două operații (a+b) – c. 1
Consolidare – dezvoltare.
29. Adunarea și scăderea până la 100. Aplicare. 1
30. Adunarea și scăderea până la 100. 1 EFE(P2, P9,
Analiză – sinteză. P13, P18)
31. Exerciții și probleme de măsurare. Aplicare. 1
32. Exerciții și probleme de măsurare. 1
Consolidare – dezvoltare.
33. Cine seamănă, culege. Recapitulare. 1
34. Evaluare sumativă: „Adunarea și scăderea în 1 ES
concentrul 0 – 100”(test)
35. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
diferențiate).
MODULUL 3: Înmulțirea și împărțirea tabelară
Nr. de ore alocate: 60 ore
2.1. Efectuarea 36. Operația de înmulțire. Înțelegere. 1 EI
înmulţirii prin 37. Componentele operației de înmulțire. 1
adunare repetată și Predare – învățare.
pe baza tablei 38. Ordinea factorilor la înmulțire. Predare – învățare. 1
înmulţirii, a 39. Înmulțirea cu 1, cu 0. Predare – învățare. 1
împărţirii exacte prin 40. Înmulțirea cu 1, cu 0. Consolidare – dezvoltare. 1
scădere repetată și ca 41. Înmulțirea cu 2. Predare – învățare. 1
probă a înmulţirii. 42. Înmulțirea cu 2. Consolidare – dezvoltare. 1
43. Probleme de mărire a unui număr de câteva ori. 1
Predare – învățare.
44. Probleme de mărire a unui număr de câteva ori. 1
2.2. Utilizarea Consolidare – dezvoltare.
elementelor de 45. Înmulțirea cu 3. Predare – învățare. 1
limbaj matematic 46. Înmulțirea cu 3. Consolidare – dezvoltare. 1
aferent conceptelor 47. Înmulțirea cu 4. Predare – învățare. 1
de înmulţire, 48. Înmulțirea cu 4. Consolidare – dezvoltare. 1
împărţire.
49. Înmulțirea cu 5. Predare – învățare. 1
50. Înmulțirea cu 5. Consolidare – dezvoltare. 1 EFE (P19,
P9, P11,)
2.3. Aplicarea
51. Mărimi și măsurări. Predare – învățare. 1
înmulţirii, împărţirii
și a proprietăţilor 52. Mărimi și măsurări. Consolidare – dezvoltare. 1
acestora pentru 53. Înmulțirea mai multor numere. Predare – învățare. 1
aflarea unor numere 54. Înmulțirea mai multor numere. 1
necunoscute în Consolidare – dezvoltare.
exerciţii, șiruri date. 55. Probleme de măsurare, cu înmulțiri. 1
2.4. Rezolvarea Predare – învățare.
problemelor, cu 56. Probleme de măsurare, cu înmulțiri. 1
Consolidare – dezvoltare.
57. Cine seamănă, culege. Aplicare. 1
sprijin în schemă, 58. Cine seamănă, culege. Analiză –sinteză. 1
rezolvare și răspuns. 59. Cine seamănă, culege. Activități diferențiate. 1 EFE (P3,
P4,P17,P12)
60. Evaluare sumativă (semestrul I) 1 ES
61. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
2.5. Formularea diferențiate).
problemelor, cu 62. Zi de activități transdisciplinare: 1
sprijin în: imagini; Conținutul generic: Educație pentru familie
enunţ incomplet; Subiectul tematic: Scrisoare lui Moș Crăciun de la
schemă; operaţii familia mea
aritmetice; tematică. 63. Operația de împărțire. Predare – învățare. 1 EI
64. Legătura dintre împărțire și înmulțire. 1
Predare – învățare.
65. Cazuri speciale de împărțire. Predare – învățare. 1
66. Împărțirea la 2. Predare – învățare. 1
67. Împărțirea la 2. Consolidare – dezvoltare. 1
68. Probleme de micșorare a unui număr de câteva 1
ori. Predare – învățare.
69. Probleme de micșorare a unui număr de câteva 1
ori. Consolidare – dezvoltare.
70. Împărțirea la 3. Predare – învățare. 1
71. Împărțirea la 3. Consolidare – dezvoltare. 1 EFE(P2,
P19, P3, P4)
72. Împărțirea la 4 și la 5. Predare – învățare. 1
73. Împărțirea la 4 și la 5. Consolidare – dezvoltare. 1
74. Probleme de comparare prin împărțire. 1
Predare – învățare.
75. Probleme de comparare prin împărțire. 1
Consolidare – dezvoltare.
76. Probele înmulțirii. Predare – învățare. 1
77. Probele împărțirii. Consolidare – dezvoltare. 1
78. Organizarea datelor în tabele. Predare – învățare. 1
79. Cine seamănă, culege. Sistematizare. Aplicare. 1
80. Cine seamănă, culege. Sistematizare. 1
Analiză – sinteză.
81. Cine seamănă, culege. Sistematizare. Activități 1 EFE(P4,
diferențiate. P19, P7)
82. Înmulțirea și împărțirea cu 6. Predare – învățare. 1
83. Înmulțirea și împărțirea cu 6. 1
Consolidare – dezvoltare.
84. Înmulțirea și împărțirea cu 7. Predare – învățare. 1
85. Înmulțirea și împărțirea cu 7. 1
Consolidare – dezvoltare.
86. Înmulțirea și împărțirea cu 8. Predare – învățare. 1
87. Înmulțirea și împărțirea cu 8. 1
Consolidare – dezvoltare.
88. Înmulțirea și împărțirea cu 9. Predare – învățare. 1
89. Înmulțirea și împărțirea cu 9. 1
Consolidare – dezvoltare.
90. Înmulțirea și împărțirea cu 10. Predare – învățare. 1
91. Tabla înmulțirii și împărțirii. Aplicare. 1
92. Cine seamănă, culege. Sistematizare. 1
Analiză – sinteză.
93. Cine seamănă, culege. Sistematizare. Activități 1 EFE(P2, P3,
diferențiate. P5, P9, P11)
94. Evaluare sumativă: Împărțirea la 2, 3, 4, 5. Cazuri 1 ES
speciale la împărțire. Exerciții și probleme, prin
împărțire (test).
95. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
diferențiate).
MODULUL 4: Operații aritmetice în concentrul 0 - 100
Nr. de ore alocate: 18 ore
3.1. Efectuarea 96. Cantitatea. Prețul. Costul. Predare – învățare. 1 EI
operaţiilor aritmetice 97. Cantitatea. Prețul. Costul. 1
în exerciţii cu două Consolidare – dezvoltare.
operaţii, cu și fără 98. Probleme despre cumpărare – vânzare. 1
paranteze. Predare – învățare.
3.2. Utilizarea 99. Probleme despre cumpărare – vânzare. 1
elementelor de Consolidare – dezvoltare.
limbaj matematic 100. Cine seamănă, culege. Analiză – sinteză. 1
aferent conceptelor 101. Cine seamănă, culege. Activități diferențiate. 1 EFE (P12,
de număr natural, P9,P10,P11)
operaţie aritmetică. 102. Rezolvarea problemelor compuse prin exercițiu. 1
3.3. Aplicarea Predare – învățare.
operaţiilor aritmetice 103. Rezolvarea problemelor compuse prin exercițiu. 1
și a proprietăţilor Consolidare – dezvoltare.
acestora pentru: 104. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții cu 1
compunerea și paranteze. Predare – învățare.
descompunerea 105. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții cu 1
numerelor 0 – 100; paranteze. Consolidare – dezvoltare.
aflarea unor numere 106. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții fără 1
necunoscute în paranteze. Predare – învățare.
exerciţii, șiruri date. 107. Ordinea efectuării operațiilor în exerciții fără 1
3.4. Rezolvarea paranteze. Consolidare – dezvoltare.
problemelor, cu plan 108. Ordinea efectuării operațiilor. Aplicare. 1
sau cu justificări,
109. Ordinea efectuării operațiilor. 1
prin exerciţiu.
Consolidare – dezvoltare.
3.5. Formularea
110. Cine seamănă, culege. Analiză – sinteză. 1
problemelor, cu
111. Cine seamănă, culege. Activități diferențiate. 1 EFE(P6, P3,
sprijin în: enunţ
P19,P9,P11)
incomplet; schemă;
operaţii aritmetice; 112. Evaluare sumativă: „Operații aritmetice cu 1 ES
exerciţiu; tematică. numere până la 100” (TEST)
3.6. Investigarea 113. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
dependenţei dintre diferențiate).
cantitate, preţ și cost
în contexte
problematice reale,
legate de cumpărare-
vânzare.
MODULUL 5: Elemente intuitive de geometrie și măsurări
Nr. de ore alocate: 12 ore
4.1. Recunoașterea 114. Puncte, linii și segmente. Predare – învățare. 1 EI
figurilor și a 115. Figuri și corpuri geometrice. Predare – învățare. 1
corpurilor 116. Măsurarea timpului. Ceasul. Predare – învățare. 1
geometrice în 117. Măsurarea timpului. Calendarul. 1
modele date şi în Predare – învățare.
mediul înconjurător. 118. Zi de activități transdisciplinare: 1
4.2. Completarea Conținutul generic: Educație pentru societate
unor șiruri de forme Subiectul tematic: Să nu uităm de cei mai triști ca
geometrice, de noi
rezultate ale unor 119. Măsurarea lungimii. Predare – învățare. 1
măsurători, asociate 120. Măsurarea lungimii. Consolidare – dezvoltare. 1 EFE(P15,
după reguli simple P3, P19)
indicate sau 121. Măsurarea masei. Predare – învățare. 1
identificate prin 122. Măsurarea capacității. Predare – învățare. 1
observare. 123. Cantitatea, prețul, costul. Cine seamănă, culege. 1
4.3. Exprimarea și Analiză - sinteză.
compararea 124. Cantitatea, prețul, costul. Cine seamănă, culege. 1 EFE(P16,
rezultatelor unor Activități diferențiate. P19, P10,
măsurători, în unităţi P11)
standard de măsură: 125. Evaluare sumativă: „Elemente intuitive de 1 ES
pentru lungime; geometrie și măsurări” (TEST)
pentru masă; pentru 126. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
capacitate; pentru diferențiate).
timp; monetare.
4.4. Investigarea
unor contexte
problematice reale,
legate de măsurări.
MODULUL 5: Recapitulare finală
Nr. de ore alocate: 6 ore
1.1. Efectuarea 127. Formarea, scrierea, citirea, compararea și 1
adunării și scăderii ordonarea numerelor mai mici decât 100.
în concentrul 0 – 128. Operații aritmetice în concentrul 0 – 100. Creare 1
100, fără și cu treceri și rezolvare de probleme.
peste ordin. 129. Elemente intuitive de geometrie și măsurări. 1
2.3. Aplicarea Creare și rezolvare de probleme.
înmulţirii, împărţirii 130. Evaluare sumativă (anuală) 1 ES
și a proprietăţilor 131. Activități diferențiate de postevaluare (fișe 1
acestora pentru diferențiate).
aflarea unor numere 132. Zi de activități transdisciplinare: 1
necunoscute în Conținutul generic: Educație patriotică
exerciţii, șiruri date. Subiectul tematic: Îmi iubesc satul, școala – asta-i
3.4. Rezolvarea țara mea natală
problemelor, cu plan 133. Zi de activități transdisciplinare: 1
sau cu justificări, Conținutul generic: Educație pentru sănătate
prin exerciţiu. Subiectul tematic: Învățăm de la agentul rutier
3.6. Investigarea 134. Zi de activități transdisciplinare: 1
dependenţei dintre Conținutul generic: Educație pentru mediu
cantitate, preţ și cost Subiectul tematic: Câte unul, pe cărare mergem în
în contexte pădurea mare
problematice reale, 135. Zi de activități transdisciplinare: 1
legate de cumpărare- Conținutul generic: Educație antreprenorială
vânzare. Subiectul tematic: La o întreprindere din localitate
4.4. Investigarea 136. Zi de activități transdisciplinare: 1
unor contexte Conținutul generic: Educație interculturală
problematice reale, Subiectul tematic: Expediție turistică: Împreună
legate de măsurări. prin Moldova noastră