Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.

ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA


STRUCTURA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEIUL DOAMNEI” TEIŞ AVIZAT,
STRUCTURA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ȘOTÂNGA DIRECTOR,
...............................................
PLANIFICARE ANUALǍ
An şcolar 2019-2020 AVIZAT,
ARIA CURRICULARǍ: Limbǎ şi comunicare RESPONSABIL COMISIE,
Clasa a VIII-a …………………………
DISCIPLINA: Limba latină
MANUAL: Editura Aramis
AUTORI: Doina Ionescu, Cireşica Vlădescu și Despina Mincu - Georgescu
CURRICULUM APLICAT: T.C. 1 oră/săptămână
PROFESOR: ŞERBAN RALUCA-CRISTINA

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


I Introducere în studiul limbii latine 2 S1 – S2
I Roma 2 S3 – S4
I Villa rustica 2 S5 – S6
I Romanae nuptiae 2 S7 – S8
I Romani et Sabini 2 S9 – S10
I Pugna 2 S11 – S12
I Novus populus 2 S13 – S14
I Evaluare 1. Puer et fidus delphinus 1 S15
II Salve, magister! 2 S1 – S2 24.01 – zi liberă
II Cicada et fornica 2 S3 – S4
II Iunonis anseres 2 S5 – S6
II In foro 2 S7 – S8
II De bellis Punicis 2 S9 – S10
II Oratio Hannibalis 2 S11 – S13 S12 – Școala Altfel
II Hannibalis mors 2 S14– S15
II Discamus cum poëta – Vulpes et corvus 2 S16 – S17
II Evaluare 2. Rideamus cum Plauto 1 S18
II Recapitulare finală 1 S19 01.06 – zi liberă; 05.06 – activități specifice
Semestrul I: 15 săptămâni x 1 oră= 15 ore
Semestrul al II-lea: 19 săptămâni x 1 oră = 19 ore, din care săptămâna a XII-a (30 martie - 03 aprilie 2020), „Școala Altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA
STRUCTURA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEIUL DOAMNEI” TEIŞ AVIZAT,
STRUCTURA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ȘOTÂNGA DIRECTOR,
...............................................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I – 15 ORE AVIZAT,
An şcolar 2019-2020 RESPONSABIL COMISIE,
…………………………

Clasa a VIII-a
DISCIPLINA: Limba latină
Curriculum aplicat: T.C. 1 oră/săptămână
Profesor : ŞERBAN RALUCA-CRISTINA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Resurse de timp Obs.


crt. învăţare Nr. Termen calendaristic
ore /Săptămâna
1 Introducere în 1.1 Identificarea unor litere, sintagme şi enunţuri -latina şi limbile romanice; 2 S1-S2
studiul limbii într-un text scris; - importanţa studierii limbii latine;
latine 1.2 Identificarea elementelor de structură ale -scrierea şi pronunţarea(vocale,
părţilor de vorbire; consoane, silabe, accentul)
2 Roma 1.1 Identificarea unor litere, sintagme şi enunţuri -noţiuni de teorie : forme de bază, 2 S3 – S4
într-un text scris; categorii gramaticale, teme,
1.2 Identificarea elementelor de structură ale desinenţe, recunoaştere pe text ;
părţilor de vorbire; -declinarea I ;
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice -elemente lexicale fundamentale;
esenţiale, prin analogie cu limba română, în -verbul esse – indicativul prezent.
vederea traducerii - text informativ : Legenda
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale întemeierii Romei
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii
3 Villa rustica 1.2 Identificarea elementelor de structură ale - noţiuni de teorie: forme de bază, 2 S5 – S6
părţilor de vorbire; categorii gramaticale, teme,
2.1 Alcătuirea unor enunţuri cu intonaţie, desinenţe, recunoaştere pe text;
pronunţie şi scriere corectă; -substantivul: declinarea a II-a;
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, -verbul: Indicativul prezent,
enunţuri şi texte scurte conjugările I şi a II-a;
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale - text informativ: Familia;
referitoare la civilizaţia greco – romană din Locuinţa romană
perspectiva contemporaneitaţii
4 Romanae 1.2 Identificarea elementelor de structură ale -noţiuni de teorie: forme da bază, 2 S7-S8
nuptiae părţilor de vorbire; categorii gramaticale, teme,
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice desinenţe, recunoaştere pe text;
esenţiale, prin analogie cu limba română, în -substantivul: declinarea a II-a;
vederea traducerii; -adjectivul: clasificare, forme de
2.3 Aplicarea elementelor lexicale şi gramaticale bază, categorii gramaticale;
într-o varietate de exerciţii;
5 Romani et 1.2 Identificarea elementelor de structură ale -verbul : indicativul prezent, 2 S9 – S10
Sabini părţilor de vorbire studiate; conjugările II-IV : noţiuni de
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice teorie : cele patru conjugări, forme
esenţiale, prin analogie cu limba română, în de bază, teme verbale (tema
vederea traducerii; prezentului), desinenţe ale diatezei
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, active, categorii gramaticale ;
enunţuri şi texte scurte; -pronumele personal si reflexiv :
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale noţiuni minimale de teorie, prin
studiate într-o varietate de exerciţii; analogie cu limba română.
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale - text informativ: Răpirea
referitoare la civilizaţia greco – romană din sabinelor
perspectiva contemporaneitaţii.
6 Pugna 1.2 Identificarea elementelor de structură ale -verbul : indicativul imperfect, 2 S11 – S12
părţilor de vorbire studiate; esse: noţiuni de teorie, teme
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice verbale, desinenţe, categorii
esenţiale, prin analogie cu limba română, în gramaticale ;
vederea traducerii; -pronumele şi adjectivul posesiv:
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, clasificare, forme de bază,
enunţuri şi texte scurte; categorii gramaticale, acordul ;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale - text informativ: Spectacolele la
studiate într-o varietate de exerciţii. romani
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
7 Novus 1.2 Identificarea elementelor de structură ale -verbul : Indicativul imperfect ; 2 S13 – S14
populus părţilor de vorbire studiate; conjugările I-IV: forme de bază,
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, teme verbale, categorii
enunţuri şi texte scurte; gramaticale;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale - text informativ: Armata
studiate într-o varietate de exerciţii;
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
8 Evaluare 1. 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Puer et fidus delphinus 1 S15
Puer et fidus părţilor de vorbire studiate ; -exerciţii de lectură;
delphinus 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice -exerciţii de familiarizare cu topica
esenţiale, prin analogie cu limba română, în limbii latine;
vederea traducerii; -exerciţii de citire şi de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte,
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA AVIZAT,
STRUCTURA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEIUL DOAMNEI” TEIŞ DIRECTOR,
...............................................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AVIZAT,
SEMESTRUL AL II-LEA – 19 ORE RESPONSABIL COMISIE,
An şcolar: 2019 / 2020
…………………………

Clasa a VIII-a
DISCIPLINA: Limba latină
Curriculum aplicat: T.C. 1 oră/săptămână
Profesor : ŞERBAN RALUCA-CRISTINA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Resurse de timp Obs.


crt. învăţare Nr. Termen calendaristic
ore /Săptămâna
1 Salve, 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Verbul, indicativul viitor esse 2 S1-S2
magister! părţilor de vorbire studiate ; Numeralul cardinal şi ordinal: fără
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice declinare;
esenţiale, prin analogie cu limba română, în -cifrele romane;
vederea traducerii; - text informative: Învăţământul la
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, Roma
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii;
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
2 Cicada et 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Verbul: indicativul viitor al 2 S3 – S4
fornica părţilor de vorbire; verbelor de conjugările I – IV
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice - text informativ: Fabula
esenţiale, prin analogie cu limba română, în
vederea traducerii;
2.3 Aplicarea elementelor lexicale şi gramaticale
într-o varietate de exerciţii;
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
3 Iunonis 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Substantivul: declinarea a III –a 2 S5 – S6
anseres părţilor de vorbire studiate ; imparisilabică – substantive
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, masculine, feminine şi neutre
enunţuri şi texte scurte; - texte informative: Iunona; Celţii
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii
4 In foro 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Substantivul: declinarea a III – a 2 S7 – S8
părţilor de vorbire studiate ; parisilabică
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice Verbul: imperativul present al
esenţiale, prin analogie cu limba română, în verbului esse şi al verbelor de
vederea traducerii; conjugările I – IV
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, Text informativ: Forul roman
enunţuri şi texte scurte;
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
5 De bellis 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Adjectivul: clasa a II –a(cu două 2 S9 – S10
Punicis părţilor de vorbire studiate ; terminaţii; cu o terminaţie)
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice
esenţiale, prin analogie cu limba română, în
vederea traducerii;
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte,
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
6 Oratio 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Adjectivul: gradele de comparaţie 2 S11 – S13
Hannibalis părţilor de vorbire studiate ; ale adjectivelor
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice
esenţiale, prin analogie cu limba română, în
vederea traducerii;
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte,
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
7 Hannibalis 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Verbul: conjunctivul prezent al 2 S14-S15
mors părţilor de vorbire studiate ; verbului esse şi al verbelor de
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, conjugările I – IV
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
2.1 Alcătuirea unor enunţuri cu intonaţie,
pronunţie şi scriere corectă;
8 Discamus 1.2 Identificarea elementelor de structură ale Verbul: conjunctivul imperfect al 2 S16-S17
cum poëta – părţilor de vorbire studiate ; verbului esse şi al verbelor de
Vulpes et 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, conjugările I – IV;
corvus enunţuri şi texte scurte; Text informativ: Corbul
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi culturale
referitoare la civilizaţia greco – romană din
perspectiva contemporaneitaţii.
9 Evaluare 2. 2.1 Alcătuirea unor enunţuri cu intonaţie, Rideamus cum Plauto 1 S 18
Rideamus pronunţie şi scriere corectă; Text informativ: Teatrul la romani
cum Plauto 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte,
enunţuri şi texte scurte;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale
studiate într-o varietate de exerciţii.
10 Recapitulare 2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi gramaticale - exerciţii de traducere şi scriere de 1 S19
finală studiate într-o varietate de exerciţii. texte din/în limba latină