Sunteți pe pagina 1din 16

NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page B

PL

CS

SK

HU

RO

BG

SL

BIH

SR

HR
JPM & Associés • marketing-design-communication

ET

LT

LV
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page C

4a
1
4b 4e
4f
4c 4g
2

4d

11

8a

9
8b
10

7
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 2

FIG.1 FIG.2 FIG.3 FIG.4

1 2

FIG.5 FIG.6 FIG.7 FIG.8

FIG.9 FIG.10 FIG.11 FIG.12

80°

FIG.13 FIG.14 FIG.15 FIG.16

FIG.17 FIG.18 FIG.19 FIG.20


NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 55

1 DESCRIERE
1. Cuvã de pâine 5. Grătar pentru coacerea baghetelor
2. Mixer/Malaxor 6. 2 tãvi anti-adezive pentru baghete
3. Capac cu fereastrã
4. Tablou de bord Accesorii
a. Ecran de vizualizare 7. Lamã pentru crestat aluatul
a1. Indicator de greutate 8. a. Lingurã mare
a2. Selectarea meniului b. Linguri—ã
a3. Culoarea crustei 9. Cârlig pentru scoaterea mixerelor
a4. Func—ie temporizator 10. Pensulã
a5. Afi…are timp 11. Pahar gradat
b. Selectare program
c. Selectare greutate
d. Butoane pentru setarea amânării pornirii şi
4.a1
reglarea timpului pentru programul 12 4.a2 4.a4
e. Tastã Pornit/Oprit 4.a5
f. Semnal de func—ionare
g. Selectare culoare de rumenire
4.a3

2 NORME DE SIGURAN‰Ã
Mãsuri de siguran—ã
Pentru securitatea dvs., acest aparat se conformeazã normelor …i reglementãrilor aplicabile (Directivele Joasã
tensiune, Compatibilitate electromagneticã, Materiale care vin în contact cu alimentele, Mediu...).
• Acest aparat nu este menit sã fie pus în func—iune printr-un mijloc de programare exterioarã sau printr-un sistem
de comandã de la distan—ã.
• Toate aparatele sunt supuse unui control strict al calitã—ii. Testele de verificare se fac pe aparate alese aleatoriu,
ceea ce explicã existen—a pe unele aparate a unor eventuale urme de utilizare.

CONDI‰II DE UTILIZARE
Acest aparat nu poate fi folosit de cãtre persoane (inclusiv copii) cu capacitã—i fizice, senzoriale …i mentale
reduse, cu lipsã de experien—ã …i responsabilitate, în afara cazului în care au fost instrui—i de cãtre o persoanã
responsabilã de siguran—a lor.
Supraveghea—i copiii pentru a vã asigura ca nu se joacã cu aparatul.
• Aparatul dvs. este destinat exclusiv utilizãrii casnice …i în interiorul casei.
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru o utilizare casnică.
Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enumerate în continuare, care nu sunt acoperite de garanţie:
- Utilizarea în bucătăriile destinate personalului din magazine, birouri şi alte medii profesionale,
- Utilizarea în cadrul fermelor,
- Utilizarea de către clienţii hotelurilor, motelurilor şi ai altor medii cu caracter rezidenţial,
- Utilizarea în medii de tipul camerelor de la pensiuni.
• Toate interven—iile asupra aparatului, cu excep—ia curã—ãrii …i a între—inerii trebuie fãcute de cãtre centre service autorizate.
• Nivelul sonor atins de acest aparat este de 55dBa.
IMPORTANT
• Fi—i foarte aten—i la aburul degajat atunci când deschide—i capacul la sfâr…itul sau în timpul unui program.
Risca—i sã vã arde—i.
Atunci când sunte—i în programul 15 (dulcea—ã, compot) fi—i aten—i la jetul de abur fierbinte degajat atunci
când deschide—i capacul.
• - nu depã…i—i niciodatã cantitã—ile maxime indicate în re—ete.
- nu depăşiţi 1500 g de aluat în total pentru tava de pâine şi 450 g de aluat în total pentru baghete.
- nu depăşiţi 280 g de făină şi 1 linguriţă de drojdie pentru reţetele de baghete.
- nu depăşiţi 900 g de făină şi 5 linguriţe de drojdie pentru reţetele din tava de pâine.
CE TREBUIE SÂ FACE‰I LA UTILIZAREA APARATULUI
• Scoate—i din prizã aparatul dupã utilizare …i în timp ce îl curã—a—i.
• Utiliza—i o suprafa—ã de lucru stabilã, departe de orice sursã de apã …i în niciun caz nu a…eza—i aparatul într-o ni…ã
a moblierului de bucãtãrie.
• Lama pentru crestat aluatul este foarte ascu—itã. Dupã utilizare asigura—i-vã ca i-a—i pus înveli…ul protector …i cã
a—i a…ezat-o într-un loc ferit.
• La sfâr…itul programelor de coacere, folosi—i întotdeauna mãnu…i de bucãtãrie pentru a manevra cuva
sau pãr—ile fierbin—i ale aparatului. Aparatul …i accesoriul baghetã devin foarte fierbin—i în timpul utilizãrii.

55
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 18:45 Page 56

CE NU TREBUIE SÂ FACE‰I LA UTILIZAREA APARATULUI


• Nu utiliza—i aparatul dacã:
- cablul de alimentare este avariat
- aparatul a fost lovit sau scãpat pe jos …i prezintã urme vizibile de deteriorare sau anomalii de func—ionare.
• În oricare din aceste cazuri, aparatul trebuie trimis la un centru autorizat cât mai curând posibil, pentru a se evita
orice pericol. Consulta—i garan—ia.
• Dacã observa—i avarii ale cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de catre fabricant, service-ul post
vânzare sau de cãtre o persoanã calificatã, astfel încât sã se evite orice pericol.
• Nu introduce—i aparatul, cablul de alimentare sau …techerul în apã sau în alte lichide.
• Nu lãsa—i cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
• Nu miscati aparatul pe parcursul sesiunii de gãtire.
• Nu introduce—i suportul de coacere în cuptor.
• Nu atinge—i geamul de supraveghere în timpul …i imediat dupã utilizare. Temperatura geamului poate fi
foarte crescutã.
• Nu a…eza—i aparatul peste alte aparate.
• Nu utiliza—i aparatul pentru a prepara alte mixuri în afara celor pentru pâine …i dulce—uri.
• Nu utiliza—i aparatul ca sursã de cãldurã.
• Nu introduce—i niciodatã hârtie, carton sau plastic în aparat …i nu pune—i nimic pe aparat
• Dacã se întâmplã ca anumite pãr—i ale produsului sã se aprindã, nu încerca—i sã le stinge—i cu apã. Scote—i
aparatul din prizã. Înnãbu…i—i flãcãrile cu o cârpã umedã.
• Pentru securitatea dvs., nu utiliza—i decât accesorii …i piese deta…abile potrivite aparatului dvs.
• Nu obtura—i niciodatã grilajul de ventila—ie.
ALIMENTAREA ⁄I CABLUL ELECTRIC RO
• Verifica—i ca tensiunea electricã a aparatului dvs sã corespundã cu cea a instala—iei electrice. Orice eroare de
bran…ament anuleazã garan—ia.
• Conecta—i aparatul dvs doar la o prizã cu împãmântare. Nerespectarea acestei obliga—ii poate provoca un …oc
electric …i poate eventual duce la leziuni grave. Este indispensabil pentru securitatea dvs ca priza cu
împãmântare sã corespundã cu normelor electrice în vigoare din —ara dvs. Dacã instala—ia dvs electricã nu
include prize cu împãmântare, este obligatoriu sã solicita—i, înainte de bran…are, interven—ia unui organism agreat
care sã va conformeze instala—ia electricã.
• Nu scoate—i aparatul din prizã trãgând de cablu.
• Dacã dori—i sã folosi—i un prelungitor, asigura—i-vã cã acesta se aflã într-o stare bunã de func—ionare, are cablul
de o grosime similarã cu cea a cablului aparatului dvs …i folosi—i-l numai cu o prizã cu împãmântare.
• Cablul de alimentare nu trebuie sã se afle în vecinãtatea sau sã intre în contact cu pãr—ile fierbin—i ale aparatului,
nu trebuie sã se afle în apropierea niciunei surse de cãldurã …i nu trebuie îndoit.
REPARA‰II
• Repara—iile nu trebuie fãcute decât de cãtre speciali…ti, utilizând piese originale.
Repararea aparatului de cãtre dvs sau de o altã persoanã neautorizatã poate reprezenta un pericol pentru
utilizatori.

3 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


1. DEZAMBALAREA
• Despacheta—i aparatul, pãstra—i bonul de garan—ie …i citi—i cu aten—ie instruc—iunile înainte de prima utilizare -
FIG.1.
• Instala—i aparatul pe o suprafa—ã stabilã. Îndepãrta—i toate ambalajele, autocolantele …i diversele accesorii din
interiorul …i exteriorul aparatului.

NO OK
Atentie!
• Lama pentru crestat aluatul este un accesoriu foarte
tãios. Manevra—i-l cu multã grijã.

2. CURÉAREA CUVEI
• Curã—a—i cuva folosind o cârpâ umedâ, stoasã bine - FIG.2. Un u…or miros se poate sim—i în momentul primei
utilizãri.
• Nu spălaţi niciunul dintre componente în maşina de spălat - FIG.20.
56
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 16:49 Page 57

4 UTILIZAREA
1. Inainte de a utiliza aparatul
• Scoate—i cuva de pâine mi…cand-o u…or într-o parte pentru a o deta…a - FIG.3.
• Aranja—i apoi mixerele/malaxoarele - FIG.4.

Frãmântarea va fi ameloratã daca mixerele sunt a…ezate fa—ã în fa—ã.

2. Adãuga—i ingredientele
• Adãuga—i ingredientele in cuvã în ordinea indicatã în re—ete - FIG.5 (sfaturi practice la pagina 62).
• Asigura—i-vã ca toate ingredientele sunt cântãrite cu exactitate.

3. Pornire
• Introduce—i cuva de pâine - FIG.6.
• Apãsa—i pe rând pe marginile cuvei, astfel încât sã vã asigura—i cã este bine fixatã pe ambele pãr—i - FIG.7.

4. Folosirea aparatului electocasnic pentru prima dată


• Desfã…ura—i cordonul …i bran…a—i …techerul la o prizã cu împãmântare.
• După semnalul sonor, în mod standard se afişează programul nr. 1 - FIG.8.

Pentru a vã acomoda cu ma…ina dvs, vã recomandãm pentru prima utilizare, pâinea de bazã.

5. Selecta—i un program (Vezi caracteristicile din tabelul de mai jos)


• Pentru fiecare program, un reglaj automat se afi…eazã. Trebuie deci sã vã selecta—i manual reglajele
dorite.
• Alegerea unui anumit program declan…eazã o suitã de etape ce se deruleazã automat unele dupã altele.
• Apãsa—i tasta care vã permite alegerea unui anumit numãr din varietatea de programe. Pentru a vizualiza
programele de la 1 la 16, apãsa—i succesiv tasta .
• Timpul corespunzãtor programului selectat se afi…eazã automat.

DESCOPERIŢI PROGRAMELE DISPONIBILE ÎN MENIU

Programul pentru baghetă vă permite să preparaţi chiar dvs. baghete crocante.


Acest program are două etape:
Etapa 1 > Frământarea şi creşterea aluatului.
1. Baghetă Etapa 2 > Coacerea
Ciclul de coacere începe după prepararea baghetelor.
(pentru a vă ajuta la prepararea baghetelor, vă oferim un ghid suplimentar cu forme
pentru pâine împreună cu maşina de pâine).

2. Baghetă dulce Pentru chifle dulci: stil vienez, pâine cu lapte, pâine tip brioşă etc.

Programul nr. 3 vă permite să faceţi baghete folosind aluatul preparat anterior.


Aparatul de făcut pâine nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul derulării
3. Preparare baghetă
programului nr. 3. Pentru a opri ciclul înainte de încheierea acestuia, opriţi manual
programul ţinând apăsat mai mul timp butonul .

Programul pentru pâine de bază vă permite să preparaţi reţetele pentru pâine albă
4. Pâine albă de bază
din făină de grâu.

Programul pentru pâine franţuzească este pentru prepararea reţetelor de pâine


5. Pâine franţuzească
franţuzească cu interiorul gol.

57
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 58

Programul pentru pâine integrală se selectează atunci când se foloseşte făină


6. Pâine integrală
integrală.

Programul pentru pâine dulce este dedicat reţetelor care utilizează mai multe
grăsimi şi zahăr. Dacă folosiţi amestecuri deja preparate pentru brioşe sau pâine cu
7. Pâine dulce
lapte, nu depăşiţi cantitatea totală de aluat de 1000 g. vă sugerăm să optaţi pentru o
rumenire UŞOARĂ la prepararea primei reţete de brioşă.

Programul pentru pâine rapidă este specific reţetelor pentru pâine RAPIDĂ. Pentru
8. Pâine albă rapidă acest program, setările de greutate şi culoare nu sunt disponibile. Temperatura apei
utilizate pentru această reţetă trebuie să fie de maximum 35 °C.

Pâinea fără gluten trebuie preparată folosind numai amestecuri care nu conţin
gluten. Acest tip de pâine este recomandat oamenilor care nu digeră glutenul (care
suferă de boala celiacă) aflat în câteva cereale (grâu, orz, secară, ovăz, grâu kamut,
secară albă etc.). Consultaţi instrucţiunile specifice aflate în pachet. Vasul trebuie
curăţat întotdeauna astfel încât să nu existe riscul contaminării cu altă făină. În cazul
9. Pâine fără gluten
unei diete stricte fără gluten, asiguraţi-vă că nici drojdia folosită nu conţine gluten.
Făinurile fără gluten au o consistenţă moale, care nu se amestecă bine. Ca urmare, RO
aluatul trebuie amestecat de la margine pre interior în timpul procesului de
frământare cu o spatulă flexibilă de plastic. Pâinea fără gluten este mai densă ca şi
consistenţă şi are o culoare mai deschisă decât pâinea normală.

Pâinea este unul dintre alimentele pe care le consumăm zilnic care conţine o foarte
10. Pâine fără sare mare cantitate de sare. Reducerea consumului de sare poate ajuta la reducerea
riscului de apariţie a problemelor cardiovasculare.

Acest tip de pâine este bogat în acizi graşi Omega 3 datorită unei reţete echilibrate
11. Pâine cu Omega 3 şi complete din punct de vedere nutriţional. Acizii graşi Omega 3 contribuie la
menţinerea în bună condiţie a sistemului cardiovascular.

Procesul de coacere a pâinii vă oferă posibilităţi ce coacere cuprinse între 10 şi 70 de


minute, fiecare interval de timp putând fi reglat cu +/- 10 minute, pentru o rumenire
uşoară, medie sau mai puternică. Acest program poate fi selectat independent şi se
utilizează:
a) în asociere cu programul de creştere a aluatului;
b) pentru a încălzi sau a frăgezi pâinea care a fost deja coaptă şi care s-a răcit;
12. Preparare Pâinică c) pentru a termina coacerea în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării cu
electricitate în timpul ciclului de coacere.
Acest program nu poate fi utilizat pentru coacerea baghetelor.
Aparatul de făcut pâine nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul derulării
programului nr. 12.
Pentru a opri ciclul înainte de încheierea acestuia, opriţi manual programul ţinând
apăsat mai mul timp butonul .

Programul pentru dospirea aluatului nu are fază de coacere. Acesta este un


13. Aluat de pâine frământare şi creştere pentru toate tipurile de aluat cu dospire, cum ar fi aluatul
pentru pizza.
Acest program este utilizat pentru a face amestecuri pentru paste şi prăjituri pe bază
14. Prăjituri
de drojdie. Pentru acest program, greutatea maximă admisă este de 1.000 g.

15. Gem Programul pentru gem fierbe în mod automat gemul în vas.

Programul pentru paste are doar fază de frământare. Acesta program este pentru
16. Aluat de paste
aluat nedospit, de ex. tăiţei.

58
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 59

6. SELECTAREA CANTITÉILOR DE PÂINE


• Cantitã—ile de pâine se regleazã automat la 1000g. Greutatea este afi…atã cu titlu informativ.
• Anumite reţete nu pot fi folosite pentru a face o pâine de 750 de g.
• Consulta—i re—etele pentru mai multe informa—ii.
• Programele 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16 nu au setări de greutate.
• Apãsa—i pe tasta … pentru a regla cantitã—ile dorite − 750g, 1000g sau 1500g. Semnalul luminos se aprinde
în fa—a reglajului ales - FIG.9.

7. SELECTAREA GRADULUI DE RUMENIRE A PÂINII


• Gradul de rumenire se seteazã automat la nivelul mediu
• Programele 8, 13, 15 …i 16 nu au setãri de culoare a crustei. Ave—i 3 tipuri de rumenire la dispozi—ie: U…oarã/
Medie/ Intensã.
• Pentru a modifica reglajul automat apãsa—i pe tasta pânã când semnalul vizual se aprinde în fa—a reglajului
ales - FIG.10.

8. START PROGRAM
• Pentru a demara programul selectat apãsa—i pe tastã - FIG.11. Programul începe. Timpul corespunzãtor
programului ales se afi…eazã. Etapele succesive se deruleazã automat unele dupã altele.

9. UTILIZAREA FUNC‰IEI TEMPORIZATOR


• Pute—i sã vã programa—i aparatul astfel încât sã ave—i produsul gata la ora doritã, cu pânã la 15 ore în
avans.
Această funcţie nu poate fi folosită la programele 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16.
Aceastã etapã intervine dupã ce a—i selectat un program, gradul de rumenire …i cantitatea. Durata programului se
afi…eazã. Calcula—i intervalul de timp dintre momentul când demara—i programul …i ora la care dori—i ca preparatul
dvs sã fie gata.
Ma…ina include automat durata ciclurilor programului. Cu ajutorul tastelor …i afi…a—i timpul gãsit ( în sus,
în jos). Apăsările scurte schimbă timpul cu intervaluri de 10 min + un bip scurt. Apãsarea lungã permite defilarea
continuã a seriilor de 10 min.
Ex: este ora 20.00 seara …i dori—i ca pâinea dvs sã fie gata a doua zi la 7 dimine—a. Programa—i 11 ore cu ajutorul
tastelor …i . Apãsa—i pe butonul Un semnal sonor se va auzi. Numãrul programului se afi…eazã, iar cele
douã puncte de pe cadranul ceasului încep sã pâlpâie ( ). Numãrãtoarea inversã începe. Ledul ce indicã
starea de func—ionare se aprinde. In timp ce programul se derulează în modul pornire întârziată nu se aude nici un
semnal sonor.
Dacã face—i o gre…ealã sau dori—i sã modifica—i ora aleasã, apãsa—i îndelung pe tasta pânã ve—i auzi un semnal
sonor. Timpul automat se va afi…a. Repeta—i opera—iunea. Anumite ingrediente sunt perisabile.
Nu utiliza—i func—ia temporizator pentru re—etele ce con—in: lapte proaspãt, ouã, iaurt, brânzã, fructe
proaspete.

10. ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM


• La sfâr…itul ciclului, programul se opre…te automat
• Pentru a întrupe un program în curs de desfã…urare sau pentru a anula o programare temporizatã, apãsa—i 5
sec pe tasta .

11. SCOATEREA PÂINII


• Această etapă nu se aplică ciclului baghetelor - FIG.12.
• La sfâr…itul ciclului de coacere, scoate—i ma…ina de pâine din prizã.
• Scoate—i cuva de pâine basculând-o u…or într-o parte pentru a o deta…a. Folosi—i întotdeauna mãnu…i izolante,
cãci mânerul cuvei precum …i interiorul capacului sunt foarte fiebin—i - FIG 13.
• Scoate—i pâinile fierbin—i …i a…eza—ile timp de o orã pe un grãtar pentru a se putea rãci - FIG 14.
• Se poate întâmpla ca mixerele sã rãmânã blocate în pâine în timpul decofrãrii acesteia. În acest caz folosi—i
cârligul pentru scoaterea mixerelor în urmatorul mod:
> odata ce a—i scos pâinea, culca—i-o pe o parte când încã este fierbinte …i sprijini—i-o cu mâna protejatã de mãnu…a
izolantã.
> Introduce—i cârligul în axul mixerului …i trage—i u…or pentru a extrage mixerul - FIG 15.
> Repeta—i opera—iunea pentru cel de-al doilea mixer.
> A…eza—i pâinea în pozi—ie dreaptã …i lãsa—i-o sã se rãceascã pe un grãtar.
• Pentru a pãstra calitã—ile antiadezive ale cuvei, nu folosi—i obiecte metalice pentru a scoate pâinea.

59
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 18:45 Page 60

5 CURÉARE ⁄I ÎNTRE‰INERE
• Scoateţi din priză aparatul electrocasnic şi lăsaţi-l să se răcească.
• Curăţaţi carcasa aparatului electrocasnic şi interiorul vasului cu un burete umezit. Uscaţi bine.
• Spălaţi cuva de pâine, malaxorul şi tăviţele anti-adezive în apă călduţă cu săpun.
• Dacă paletele de frământare rămân înţepenite în vas, lăsaţi-le la înmuiat timp de 5 - 10 min.
• Dacă e necesar, scoateţi capacul pentru a-l curăţa cu apă caldă - FIG.16.
• Nu spălaţi nici o componentă în maşina de spălat vase - FIG.20.
• Nu folosiţi produse de curăţat pentru gospodărie, lavete care zgârie sau alcool. Folosiţi o cârpă moale, umedă.
• Nu scufundaţi niciodată carcasa aparatului electrocasnic sau capacul.
• Nu puneţi suportul baghetelor şi tăvile neaderente în cutie astfel încât să zgârie acoperirea.

6 CICLURILE
• La paginile 172-173 este un tabel care arată paşii numeroaselor cicluri conform programului ales.
Frãmântare > Repaus > Dospirea > Coacerea > Men—inerea la cald
Permite Permite Timpul în care Coace aluatul, Permite pãstrarea pâinii
formarea expandarea drojdia ac—ioneazã permite rumenirea calde dupã coacere. Este
aluatului …i duce aluatului fãcând aluatul sã …i face crusta recomandat însã sã decofra—
la capacitatea pentru a-i creascã …i sã i…i crocantã. i pâinea dupã fiecare
acestuia de a ameliora dezvolte aroma. coacere. RO
cre…te calitatea
corespunzãtor. frãmântãrii.

Frãmântarea: aluatul se aflã în primul sau al doilea ciclu de frãmântare sau în perioada de amestecare dintre
ciclurile de dospire.

În timpul acestui ciclu şi pentru programele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 puteţi adăuga ingrediente: fructe uscate
sau nuci, măsline, bucăţi de şuncă etc. Un bip vă indică când puteţi interveni.

Vedeţi tabelul care însumează timpii de pregătire (paginile 172-173) şi coloana “extra”.
Această coloană indică timpul care va fi afişat pe ecranul aparatului dvs. electrocasnic când sună bipul. Pentru
informaţii mai precise despre cât mai este până să sune bipul, scădeţi timpul din coloana “extra” din timpul
total de coacere.
De exemplu: “extra”= 2:51 şi “timpul total”= 3:13, ingredientele pot fi adăugate după 22 min.

Dospirea: aluatul se aflã în primul sau al doilea ciclul de dospire

Coacerea: pâinea se aflã în ultimul ciclu de coacere

Men—inerea la cald: pentru programele de la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, pute—i lãsa preparatul în aparat. Un
ciclu de men—inere la cald de o orã, se declan…eazã automat dupã programul de coacere. Afi…ajul rãmane la 0:00
pe durata acestei ore. Un semnal sonor se va face auzit la intervale regulate de timp. La sfâr…tul ciclului aparatul
se va opri automat dupã ce va emite mai multe semnale sonore.

INGREDIENTE
Grăsimile fac pâinea mai moale şi mai gustoasă. De asemenea o păstrează mai bine şi
mai mult. Prea multe grăsimi încetinesc creşterea. Dacă folosiţi unt, tăiaţi-l în bucăţi mici
astfel încât să fie distribuit egal în tot preparatul sau înmuiaţi-l. Puteţi înlocui 15g de unt
Grăsimi şi uleiuri cu 1 lingură de ulei. Nu adăugaţi unt fierbinte. Nu lăsaţi grăsimea să vină în contact cu
drojdia, pentru că grăsimea poate împiedica rehidratarea drojdiei. Nu folosiţi amestecuri
cu puţine grăsimi sau înlocuitori de unt.

Ouăle fac aluatul mai bogat, îmbunătăţesc culoarea pâinii şi stimulează dezvoltarea
părţii moi, albe. Dacă folosiţi ouă, reduceţi proporţional cantitatea de lichid folosită.
Ouă Spargeţi oul şi completaţi cu lichid până ce ajungeţi la cantitatea de lichid indicată în
reţetă. Reţetele sunt concepute pentru ouă de 50 g bucata; dacă ouăle dvs. sunt mai
mari, adăugaţi puţină făină; dacă sunt mai mici, folosiţi mai puţină făină.

60
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 61

Reţetele folosesc fie lapte proaspăt, fie lapte praf. Dacă folosiţi lapte praf, adăugaţi
cantitatea de apă stabilită în reţetă. El sporeşte aroma şi îmbunătăţeşte calităţile de
păstrare ale pâinii. La reţetele care folosesc lapte proaspăt, puteţi înlocui o parte din el
Lapte cu apă dar volumul total trebuie să fie egal cu cantitatea stabilită în reţetă. Laptele
semidegresat sau degresat este cel mai bun pentru a evita ca pâinea să aibă o textură
strânsă. Laptele mai are un efect de emulsifiere care îl face să încorporeze aer, dând părţii
moi, albe un aspect mai bun.

Apa rehidratează şi activează drojdia. De asemenea hidratează amidonul din făină şi


Apa ajută la formarea părţii moi, albe. Apa poate fi înlocuită total sau parţial cu lapte sau alte
lichide. Folosiţi lichide la temperatura camerei.

Greutatea făinii variază semnificativ în funcţie de tipul de făină folosit. În funcţie de


calitatea făinii, şi rezultatele coacerii pot varia. Păstraţi făina într-un container închis
ermetic pentru că făina reacţionează la fluctuaţiile condiţiilor atmosferice, absorbind
umezeala sau pierzând-o. Folosiţi mai bine “făină tare”,“făină de pâine” sau “făina
brutarului” decât făină standard. Adăugând ovăz, tărâţe, germeni de grâu, secară sau
grâne integrale în aluatul de pâine va rezulta o pâine mai mică şi mai grea.
Se recomandă folosirea făinii T55 dacă nu se specifică altfel în reţetă. Reţetele noastre
Făina sunt optimizate pentru folosirea făinii T55 standard. În eventualitatea că folosiţi un
amestec de făinuri speciale pentru pâine sau brioşe sau pâine cu lapte, nu depăşiţi 1000
g de aluat în total pentru tava de pâine şi 450 g de aluat în total pentru baghete.
Şi cernerea făinii afectează rezultatele: cu cât făina este mai integrală (adică cu cât este
mai mare conţinutul de înveliş de grâu), cu atât va creşte mai puţin aluatul şi pâinea va
fi mai densă. Mai puteţi găsi amestecuri gata de folosit pentru pâine pe piaţă. Urmaţi
instrucţiunile fabricantului când folosiţi aceste preparate. De obicei, alegerea
programului va depinde de preparatul folosit. De exemplu: Pâine integrală - Programul 6.

Folosiţi zahăr alb, maro sau miere. Nu folosiţi zahăr nerafinat sau cubic. Zahărul
Zahăr acţionează ca hrana pentru drojdie, îi dă pâinii gustul bun şi îmbunătăţeşte rumenirea
cojii. Îndulcitorii artificiali nu pot înlocui zahărul pentru că drojdia nu va reacţiona cu ei.

Sarea dă gust alimentelor şi reglementează activitatea drojdiei. Nu ar trebui să intre în


contact cu drojdia. Graţie sării, aluatul este ferm, compact şi nu creşte prea repede. Ea
Sare
îmbunătăţeşte şi structura aluatului. Folosiţi sare obişnuită de masă. Nu folosiţi sare
mare sau înlocuitori de sare.

Există drojdia de brutărie în mai multe forme: proaspătă în cuburi mici, uscată şi activă
ce trebuie rehidratată şi instant. Drojdia proaspătă se vinde în supermarketuri (la
raioanele de brutărie sau de produse proaspete), dar puteţi cumpăra drojdie proaspătă
şi de la brutarul dvs. local. Indiferent de formă, drojdia ar trebui adăugată direct în vasul
de copt al aparatului de făcut pâine cu celelalte ingrediente. Amintiţi-vă să fărâmiţaţi
drojdia proaspătă cu degetele pentru a o face să se dizolve mai uţor. Doar drojdia activă
uscată (în granule mici) trebuie amestecată cu puţină apă caldă înainte de utilizare.
Alegeţi o temperatură apropiată de 37°C, la mai mică nu va mai creşte la fel de bine, la
Drojdia
mai mare îşi va pierde puterea de creştere. Respectaţi cantităţile stabilite şi amintiţi-vă să
adaptaţi cantitatea de drojdie conform formei sale (vezi graficul de echivalenţe mai jos).
Echivalente în cantitate/greutate/volum între drojdia uscată, drojdia proaspătă şi drojdia
lichidă:
Drojdie uscată (în lg.)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Drojdie proaspătă (în g)
9 13 18 22 25 31 36 40 45

Puteţi personali reţetele adăugând orice fel de ingrediente suplimentare, însă aveţi grijă
să:
> aşteptaţi semnalul sonor înainte de a adăuga ingredientele, în special cele fragile;
> adăugaţi seminţele tari (cum ar fi cele de in sau susan) încă de la începutul procesului
de frământare pentru o mai uşoară utilizare a aparatului (de ex. pentru a selecta o
Aditivi pornire întârziată);
(măsline, bucăţi de şuncă etc.) > scurgeţi corespunzător toate ingredientele care au zeamă (măslinele);
> treceţi ingredientele unsuroase printr-un strat subţire de făină pentru o mai bună
amestecare;
> nu adăugaţi cantităţi excesive de ingrediente întrucât acestea pot interfera cu
procesul de creştere a aluatului. Respectaţi cantităţile indicate în reţete.
> nu vărsaţi ingredientele în afara suportului pentru copt sau în afara vasului.

61
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 62

7 SFATURI PRACTICE
1. Pregãtirea re—etelor
• Toate ingredientele folosite trebuie sã fie la temperatura camerei (cu excep—ia cazurilor în care re—eta indicã
contrariul) …i trebuie mãsurate cu precizie.
• Mãsura—i lichidele cu paharul gradat furnizat. Utiliza—i dozatorul dublu furnizat pentru a mãsura cu un capãt
cantitã—ile corespunzãtoare unei linguri …i cu celãlalt pe cele corespunzãtoare unei linguri—e.
> Respecta—i ordinea de preparare > Laptele praf
> Lichide (unt, ulei, ouã, apã, lapte) > Ingredientele specifice solide
> Sare > Fãinã − a doua jumãtate
> Zahãr > Drojdia
> Fãinã − prima jumãtate
• Precizia cantitã—ii de fãinã este foarte importantã. De aceea, fãina trebuie cântãritã cu ajutorul unui cântar
de bucãtãrie. Utiliza—i drojdie de brutãrie deshidratatã, ambalatã la pachet, cu excep—ia cazurilor când re—eta
indicã sã utiliza—i praf de copt. O datã ce a—i deschis un pachet de drojdie trebuie sã îl utiliza—i în maxim 48 de
ore.
• Pentru a evita întreruperea dospirii preparatelor, vã sfãtuim sã pune—i toate ingredientele în cuvã încã de la
început …i sã evita—i deschiderea capacului în timpul utilizãrii (dacã nu ave—i alte indica—ii) Respecta—i cu
rigurozitate ordinea ingredientelor …i cantitã—ile indicate in Re—ete. Mai întâi pune—i lichidele, apoi ingredientele
solide. Drojdia nu trebuie sã intre în contact cu lichidele, sarea sau zahãrul.
• Prepararea pâinii este foarte sensibilã la condi—iile de temperaturã …i de umiditate. În cazul unei RO
temperaturi foarte ridicate este recomandat sã utiliza—i lichide mai reci decât de obicei. La fel, în caz de
temperaturi foarte scãzute este posibil sã fie nevoie sã încãlzi—i apa sau laptele, fãrã însã a depã…i 35°C.
• Uneori este util sã verifica—i stadiul aluatului în mijlocul frãmântãrii: trebuie sã formeze un bulgãre omogen
care nu se lipe…te de pere—ii cuvei.
> dacã rãmâne fãinã neincorporatã, trebuie sã mai adãuga—i un pic de apã.
> în cazul invers, trebuie sã adãuga—i un pic de fãinã
Trebuie sã interveni—i cu cantitã—i mici (maxim 1 lingurã o datã) iar apoi a…tepta—i sã constata—i dacã aluatul se
amelioreazã sau nu inainte de a interveni din nou.
• O gre…ealã frecventã este sã crede—i cã dacã ve—i adãuga drodie, aluatul se va ridica mai mult sau cã prea
multã drojdie va frãgezi structura aluatului, iar acesta se va surpa în timpul coacerii. Pute—i aprecia starea
aluatului înainte de coacere atingând u…or cu varful degetelor aluatul. Acesta trebuie sã opunã o u…oarã
rezisten—ã la atingere, iar urmele degetelor trebuie sã se estompeze pu—in câte pu—in.
• Când ave—i de modelat aluatul, trebuie sã face—i acest lucru cât mai repede cu putin—ã, altfel risca—i sã nu mai ob—
ine—i cele mai bune rezultate.

2. UTILIZAREA MA⁄INII DE PÂINE


• În cazul unei întreruperi de curent: dacã ciclul este întrerupt de o cãdere de curent sau de o manevrã gre…itã,
ma…ina dispune de o protec—ie prin care timp de 7 min programarea este salvatã, iar ciclul se poate relua din
momentul în care a fost întrerupt. Peste acest interval, programarea este pierdutã.
• Dacă plănuiţi să rulaţi un al doilea program pentru a mai coace o pâine, deschideţi capacul şi aşteptaţi 1
oră înainte de a începe a doua pregătire.
• Pentru programul baghetă, după etapele de frământare şi creştere a aluatului, trebuie să folosiţi aluatul într-o
oră de la semnalele sonore. Dincolo de acest timp, maşina se resetează iar programul baghetă este pierdut.

8 PREPARAREA ŞI COACEREA BAGHETELOR


Pentru aceasta, aveţi nevoie de toate accesoriile dedicate acestei funcţii:
Un vas pentru prepararea baghetelor (5), două tăvi de copt neaderente (6), un marcator (7) şi o pensulă (10).

FRĂMÂNTAREA ŞI CREŞTEREA ALUATULUI


• Introduceţi aparatul de făcut pâine în priză.
• După semnalul sonor, în mod standard, se afişează programul nr. 1 - FIG.8.

• Selectaţi gradul de rumenire dorit.


- Dacă preparaţi doar două baghete în loc de patru, rumenirea va fi mai accentuată.

• Apăsaţi butonul . Indicatorul de operare se aprinde şi cele două puncte ale temporizatorului încep să
lumineze intermitent. Începe ciclul de frământare a aluatului, urmat de creşterea acestuia - FIG.17.

62
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 18:45 Page 63

NOTĂ:
- Cele 2 etape (frământarea şi creşterea aluatului) survin automat şi durează în total 1 oră şi 21 de minute (26 de
minute de frământare urmate de încă 55 de minute de creştere pentru aluat)
- În timpul etapei de frământare, este normal ca aluatul să nu fie amestecat uniform.
- Odată ce pregătirea este sfârşită, maşina intră în pauză. Mai multe semnale sonore vă vor spune că frământarea
şi creşterea aluatului sunt gata iar indicatorul de operare va clipi - FIG.18.
După semnalele sonore, aluatul trebuie copt într-o oră. După acest timp, maşina se resetează iar
programul baghetă este pierdut.

FORMAREA ŞI COACEREA BAGHETELOR


Pentru a vă ajuta prin aceşti 7 paşi, consultaţi ghidul de formare a baghetelor furnizat. După câteva
încercări veţi putea să creaţi propriile dumneavoastră forme de pâine. Orice aţi face, rezultatul este
garantat.
• Scoateţi tava din maşină - FIG.15.
• Presăraţi puţină făină pe suprafaţa de lucru.
• Scoateţi aluatul din tavă şi puneţi-l pe suprafaţa de lucru.
• Rulaţi aluatul într-o minge şi, folosind un cuţit, tăiaţi-l în 4 bucăţi.
• Veţi obţine 4 bucăţi de aceeaşi greutate pe care va trebui să le modelaţi în baghete.

Pentru a face baghetele mai uşoare şi mai aerate, lăsaţi mingiile de aluat să se odihnească timp de
cinci minute înainte să le modelaţi.

Lungimea baghetei trebuie să fie aceeaşi cu lungimea tăvii neaderente de coacere (aproximativ 18 cm).

Puteţi varia aspectul baghetelor pe care obţineţi personalizându-le. De exemplu, umeziţi-le cu


foarte puţină apă rece, folosind pensula, şi apoi rostogoliţi baghetele prin seminţe de susan sau mac
sau alte seminţe.

• Odată ce aţi format baghetele, întindeţi-le pe tăvile neaderente.

Capătul aluatului trebuie să fie dedesubt.

• Pentru rezultate optime, faceţi tăieturi diagonale pe


2cm suprafaţa de sus a baghetelor cu un cuţit cu zimţi sau
1cm cu freza de crestat furnizată astfel încât să obţineţi o
tăietură de 1 cm.

Puteţi varia aspectul baghetelor dvs făcând tăieturi cu foarfeca pe lungimea baghetei.

• Folosind pensula furnizată, umeziţi generos partea de sus a baghetelor, evitând acumularea de apă pe tăvile
neaderente.

63 63
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 18:45 Page 64

2
1
• Puneţi cele două tăvi neaderente pe grătarul de baghete furnizat.

• Potriviţi grătarul de baghete în maşina de pâine în locul vasului.


• Apăsaţi butonul , încă o dată pentru a continua programul şi începeţi coacerea baghetelor dvs.
• La sfârşitul ciclului de coacere, scoateţi din priză maşina de pâine ; Scoateţi grătarul de baghete. Folosiţi întotdeauna
mănuşi de cuptor pentru că grătarul este foarte fierbinte.

• Scoateţi baghetele din tăvile neaderente şi lăsaţi-le la răcit pe un grătar.


RO

9 REŢETE
Pâine albă de bază (programul 4)
Linguri—ã Pentru începerea reţetei, respectaţi etapele 1-7 prezentate în
Lingurã sub-secţiunea „Utilizare”.
Rumenire > Medie
Apoi, porniţi programul pâine de bază, apăsaţi butonul .
Greutate unitarã > 1000g Indicatorul luminos se aprinde. Cele două puncte ale
temporizatorului încep să lumineze intermitent. Ciclul începe.
Timp > 3:20

Ingrediente
Ulei > 2 linguri
Apã > 325 ml
Sare > 2 linguri—e
Zahãr > 2 linguri
Laptele praf > 2,5 linguri
Fãinã T55 > 600 g
Drojdie deshidratatã > 1,5 linguri—e

La sfârşitul ciclului, consultaţi etapa 11.

IMPORTANT: Utilizând acelaşi principiu, puteţi obţine şi alte tipuri


de pâine: franţuzească, integrală, dulce, rapidă, fără gluten, fără
sare. Pentru acesta, este de ajuns să selectaţi programul
corespunzător folosind butonul de meniu.

64
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 65

Baghetă (programul 1): obţineţi patru baghete, cu greutatea de aproximativ 100 g

Linguri—ã Pentru prepararea acestei reţete consultaţi secţiunea 9 “Prepararea


Lingurã şi facerea baghetelor”.

Rumenire > Medie


Pentru ca baghetele dvs. să fie mai pufoase, adăugaţi o lgră
Ingrediente de ulei. Dacă doriţi ca cele patru baghete obţinute să fie mai
Apă > 170 ml aurii, adăugaţi 2 lgţe de zahăr la celelalte ingrediente.
Sare > 1 lgră
Făină T55 > 280 g
Drojdie uscată > 1 lgră

10 GHID PENTRU A VĂ ÎMBUNĂTĂŢI REZULTATELE


1. PENTRU PÂINE
PROBLEME
Nu a—i ob—inut rezultatul
dorit? Pâine Margini arse
Pâine prea surpatã dupã Pâine Crustã dar pâine Margini …i
Tabelul de mai jos vã va insuficient insuficient insuficient de crustã prea
ajuta. crescutã ce a crescut
crescutã auritã coaptã în fãinoase
prea mult
interior
CAUZE POSIBILE

Butonul a fost atins în


timpul coacerii
Insuficientã fãinã
Prea multã fãinã
Insuficientã drojdie
Prea multã drojdie
Insuficientã apã
Prea multã apã
Insuficient zahãr
Calitate slabã a fãinei
Nu au fost respectate cantitã—ile
ingredientelor (cantitate prea
mare)
Apã prea caldã
Apã prea rece
Program inadecvat

65
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 66

2. PENTRU BAGHETE
Nu obţineţi rezultatele aşteptate?
POSIBILE CAUZE SOLUŢII
Acest tabel vă va ajuta.

Aluatul nu are o secţiune regulată. Forma de dreptunghi de la început nu Aplatizaţi folosind un sucitor dacă este
este regulată sau cu grosime constantă. necesar.

Nu e destulă apă în amestec. Amestecul n-a reuşit, începeţi din nou.


Formaţi din nou o minge, lăsaţi la
odihnă 10 minute şi porniţi de la
Aluatul este greu de modelat. început.
Aluatul a fost lucrat prea mult.
Fasonaţi aluatul în două etape cu o
pauză de 5 minute între ele.

Aţi pus prea multă apă în amestec. Făiniţi-vă mâinile uşor dar nu şi aluatul
Aluatul este lipicios şi greu de modelat sau suprafaţa de lucru, dacă este
în baghete. Apa a fost prea caldă când a intrat în posibil, şi continuaţi să fasonaţi
amestec. baghetele.
Formaţi din nou o minge, lăsaţi la
odihnă 10 minute şi porniţi de la
Aluatul se rupe uşor sau este început. RO
sfărâmicios la suprafaţă. Aluatul a fost lucrat prea mult.
Fasonaţi aluatul în două etape cu o
pauză de 5 minute între ele.

Începeţi din nou etapa baghetă


Aluatul este lipicios – aţi turnat prea făinindu-vă mâinile uşor dar nu aluatul
multă apă în amestec. sau suprafaţa de lucru, dacă este
posibil.
Tăieturile din mingea
de aluat nu sunt foarte clare. Folosiţi lama furnizată sau un cuţit
Lama nu este destul de ascuţită. foarte ascuţit.

Sunteţi foarte ezitant când tăiaţi. Folosiţi o mişcare de tăiere rapidă,


ascuţită.
Aluatul este lipicios – aţi turnat prea Amestecul nereuşit, începeţi din nou.
multă apă în amestec.
Tăieturile tind să se închidă sau nu se
deschid în timpul coacerii. Suprafaţa aluatului nu a fost întinsă Începeţi din nou, trăgând aluatul mai
destul când a fost modelată. tare când îl înfăşuraţi în jurul
degetului.
Aluatul se rupe pe margini în timpul Tăietura din aluat nu este destul de Consultaţi pagina 63 pentru a vedea
coacerii. adâncă. forma ideală a tăieturilor.

Aţi umezit aluatul prea mult. Înlăturaţi excesul de apă adăugat cu


pensula.
Baghetele coapte se lipesc de tavă.
Plăcile care susţin baghetele se lipesc Ungeţi uşor cu ulei plăcile înainte de a
prea mult. pune aluatul pe ele.
Aţi uitat să pensulaţi cu apă pe aluat Fiţi atenţi data viitoare.
înainte de a-l pune în cuptor.

Baghetele nu sunt destul de aurii. Aţi pus prea multă făină pe baghete Pensulaţi bine cu apă înainte de a
când le-aţi modelat. pune la cuptor.
Temperatura camerei este mare Folosiţi apă mai rece (între 10 şi 15°C)
(peste 30°C). şi / sau mai puţină drojdie.
Aţi uitat drojdia din amestec.

Drojdia se poate să fi fost expirată.


Baghetele nu au crescut suficient. Amestecul dvs. nu a fost reuşit,
Nu a fost destulă apă în amestec. începeţi din nou.

Baghetele au fost prea mult rotite şi


aplatizate în timpul fazei de modelare.

66
NoticeHBB_Relift_NC00013457:MOULF142 24/09/09 14:30 Page 67

11 GHID PENTRU DEPANARE TEHNICÃ


PROBLEME SOLU‰II

Paletele raman prinse in cuva. • Lãsa—i la înmuiat înainte de a le scoate

Paletele raman prinse in paine. • Utilizaţi accesoriul cu cârlig (page 59).

Dupa apasarea nu se • Ma…ina este prea fierbinte. A…epta—i 1 orã între 2 cicluri
intampla nimic. • O pornire temporizatã este deja programatã

Dupa apasarea motorul • Cuva nu a fost inseratã complet


porneste, dar nu incepe si • Mixerele nu au fost a…ezate la locul lor sau au fost a…ezate gre…it
framantarea.

Dupa o pornire temporizata coca • A—i uitat sã apãsa—i pe dupã ce a—i programat pornirea temporizatã
nu incepe sa creasca sau nu se • Drojdia a intrat în contact cu sarea …i/ sau apa
intampla nimic. • Mixerele nu au fost a…ezate la locul lor

• O parte din ingrediente au cãzut pe lângã cuvã. Lãsa—i ma…ina sã se


rãceascã …i curã—a—i interiorul ma…inii cu un burete umed …i fãrã niciun
Miros de ars. produs de curã—are
• Preparatul a dat pe afarã: prea mare cantitate de ingrediente, în special
de lichide. Respecta—i propor—iile indicate în re—ete

12 GARAN‰IE
• Acest aparat este destinat exclusiv utilizãrii domestice; în caz de utilizare inadecvatã sau neconformã cu instruc—
iunile de folosire, producãtorul nu se mai face responsabil, iar garan—ia este anulatã.
• Citi—i cu aten—ie instruc—iunile de utilizare înainte de prima folosire a aparatului: o utilizare neconformã cu instruc—
iunile elibereazã Moulinex de orice responsabilitate.

13 MEDIU ÎNCONJURÃTOR
• În conformitate cu reglementãrile în vigoare, orice aparat ce nu mai este func—ionabil trebuie sã rãmânã definitiv
inutilizabil. Pentru acest lucru se cere scoaterea din prizã …i tãierea cablului înainte de aruncarea aparatului.

Sã participãm la protec—ia mediului înconjurãtor !


 Aparatul dvs. con—ine numeroase materiale ce pot fi valorificate sau reciclate.
 Preda—i-l la un centru de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centrul de service autorizat pentru prelucrarea
acestuia.

Vizita—i site-urile urmãtoare pentru a viziona un film detaliat


despre modelarea baghetelor

www.moulinex.fr / www.moulinex.com /

67