Sunteți pe pagina 1din 107
LAS DE SEMNE CONVENTIONALE PENTRU PLANURILE TOPOGRAFICE LA SCARILE : 1:2.000, | :1.000 SI 1:500. Le) i ee cen “ " cuPRINSUL Page Introdacere 5 Indleator alfabotic a sennelor conven{ionale 7 Cap.I ~ Sonne conventionale Pancte de basi 20 Constructit in localitstt 28 Constructii industriale si de gospodirire comunala a Radio, tolovisiune, telegraf, telefon 68 Cat ferate 70 Sosele, drumurt 92 Podurk too Mijloace de trecere peste ape 106 Constructit hidroteantce 108 Ape 120 Frontiere, Limite inprejauiri 126 Elonente de vegetatio 12 Elenente do sol Ws Conbinarea elenentelor de vogetatie si sol 12 Relief 160 Pag. 16. Nordul gaografic a7. 17. Caractere de seriere 12 he 3. De 6. Cap. II = Indicatii privind folosirea Goneraliteys Reguli referitoare 1a dimenciunile 91 pozitia seanelor conven{ionale 175 Culorile de foprezentare pe plan wunelor_conventionale 4 Pag. 1273 @ sennelor conventionale 17 Serierea planurilor 17 Abreviori 185 Nonenclatura si formatul hirtilor 94 planurile topografice 199 Model de cadru pentru editare ol | [ [ | f 1 i | Panta INTRODUCERE Prezontul atlas de semne conventionale pentru redactarea planurilor la seirile : 1:2.000, 1:1.000 gi 1:00 s-a elaborat de Ministerul Agriculturii, Indus- triei Alimentare, Silviculturii si Apelor, care potri- vit Docretului Nr. 14/1971 | si H.C.i. Nr.1272/1958, are sarcina de a aviza, coordona gi controla intreaga activitate geo-topografic’ ce se desf¥goari ps terito- riul Republicii Socialiste Ronda: Atlasul menjionat mai sus s-a elaborat in sco- pul redactirii unitare a planurilor topografice intocmi- te pentru nevoile economies nationale, astfel ci apli- cares lui are caracter obligatoriu, Detaliile ce se cer a fi reprozentate pe pla nurile topografice sprecifice anumitor activiti}i, pen- tra care nu s-au previzut sonne convon}icnale in acest atlas, se vor reprezenta potrivit atlasalor elaborate. do ministere sau do alte organe de stat interesate, avi- zate de Directia de coordonare republican’ a activititit geo~topografice din Ministerul Agriculturii, Industrie Alinentare, Stlviculturti gi Apelor. Pentru a face posibils valorificarea in eft mai bune condifiuni a planurilor la seirile 1:2, L:lsovo $4 1:500, redactarea sau-adtualigarea planurilor la selirile 1:5.000 gi mai mici, la intocnirea prezontu- lui atlas s-a avut In vedere atlasul de semne conventio- Me 000,