Sunteți pe pagina 1din 124

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNC4

prezenta hotarâre.
Art. 4. - În sensul prezentei hotarâri, parametrii fizici, utilizati
ca predi~tori de risc, semnifica dupa cum urmeaza:
a) presiunea acustica de vârf [p(vârf)] - valoarea maxima a
presiunii acustice instantanee, masurata cu ponderarea în frecventa
"C";
Hotarârea Guvernului b) nivelul de expunere zilnica la zgomot [L(EX, 8h)) [dB(A)
nr. 493/200615 re. 20 JlPaJ - media ponderata în timpa nivelurilor de expunere la
zgomot pentru o zi de lucru nominala de 8 ore, definita de
privind cerintele minime de securitate si sanatate standardul SR ISO 1999: 1996, pct. 3.6. Aceasta notiune acopera
referitoare la expunerea lucratorilor la toate zgomotele prezente la locul de munca, inclusiv zgomotul cu
riscurile generate de zgomot caracter de impuls;
c) nivelul de expuneresaptamânala la zgomot [L(EX, 8h))-
CAPITOLUL 1 media ponderata în timp a nivelurilor de expunere zilnica la zgomot
într-o saptamâna nominala de 5 zile de lucru de 8 ore, definita de
Dispozitii generale standardul SR ISO 1999:1996 pct. 3.6 (nota 2).
SECTIUNEA 1
SECTIUNEA a 2-a
Obiectivul si domeniul de aplicare
Valori limita de expunere si valori de expunere la zgomot
de la care se declanseaza actiune a angajatorului privind
Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru
securitatea si protectia sanatatii lucratorilor
protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si
securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la
zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz. Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri, valorile limita de
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica tuturor expunere si valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea
angajatorului privind securitatea si protectiasan~tatii lucratorilor în
activitatilor în care lucratorii sunt sau este posibil sa fie expusi, prin
natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot. raport cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot si presiunea
acustica de vârf sunt fixate dupa cum urmeaza:
Art.16 3. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca
~ valori limita de expunere: L(EX, 8h) = 87 dB(A) si,
nr. 319/2006 se aplica în totalitate activitatilor prevazute4aart. 2,
fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din
respectiv, p(vârf) = 200 Pa17;
!tl valori de expunere superioare de la care se declanseaza
actiunea: L(EX, 8h) = 85 dB(A) si, respectiv, p(vârf) = 140 Pa18;
15 - Hotarârea Guvernului nr. 493/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 380 din 3 mai 2006. H. G. nr. 493/2006 a fost modificata si completata prin H. G. ~ valori de expunere inferioare de la care se declanseaza
nr. 601/2007 (M.Or nr. 470 din 12.07.2007).
Am prezentat
nr. 601/2007. aici H. G. nr. 493/2006 asa cum a fost modificata si completata prin H. G.
17 - 140 dB(C) cu valoarea de referinta 20 pPa.
16 - Am prezentat aici art. 3 asa cum a fost modificat prin H. G. nr. 601/2007. 18 - 137 dB(C) cu valoarea de referinta 20 pPa.

254
255
SECURITAtEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA

actiunea: L(EX, 8h) = 80 dB(A) si, respectiv, p(vârf) ~ 112 Pa19• (2) Pentru evaluarea riscului prevazut la alin. (1) se va tine
Ari. 6. - (1) În cazul' valorilor 'limita de expuner~, seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de
determinarea expunerii efective a lucratorului la zgomot trebuie sa munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoria1a crescuta si
deosebita, prevazute în anexa.
tina seama de 'atenuarea realizata de"rhijloacele individual~. de
protectie auditiva purtate de acesta ..• ,~ .. Art.9. - Metodele si aparatura fo1ositetrebuie sa fie adaptate
(2) Valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea la conditiile existente, luând în eonsiderare,' în special,
angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor nu caracteristicile zgomotului care este masurat, durata expunerii,
trebuie sa ia în considerare efectul utilizarii mijloacelor de protectie factorii de mediu si caracteristicile aparatului de masura.
prevazute la alin. (1). Art. 10. - Metodele si aparatura utilizate trebuie sa permita
Art. 7~- În situatii pe deplin justificate, în cazul activitatilor determinarea parametrilor definiti la art. 4 si sa se stabileasca daca,
în care expunerea zilnica la zgomot are variatii semnificative de la o într-o situatie data, valorile prevazute la art. 5-7 sunt depasite.
zi de lucru la alta, în scopul aplicarii valorilor limita de expunere si Art. 11. - Metodele folosite pot include esantionarea,. care
a valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personala a
ang<tjatorului privind securitatea si protectia' sanatatii lucratorilor, lucratorului.
trebuie sa se foloseasca nivelul de expunere saptamânala la zgomot Art.21 12. - Evaluarea si masurarea prevazute la art.· 8 trebuie
în locul nivelului de expunere zilnica la zgomot, pentru evaluarea sa fie planificate si efectuate de catre serviciile competente la
nivelurilor de zgomot la care sunt expusi lucratorii, cu conditia ca: intervale adecvate, acordând o atentie deosebita prevederilor ar!. 8
a) nivelul saptamânal de expunere la zgomot indicat prin si 9 din Legea nr. 31912006 referitoare la serviciile de prevenire si
monitorizare adecvata sa nu depaseasca valoarea limita 'de explinere protectie sau la persoanele competente necesare.'
de 87 .dB(h\); si
Art. 13. - Datele obtinute din evaluarea si/sau masurarea
b) sa··:'se ia masuri adecvate pentru reducerea la lllinimum a
nivelului de expunere la zgomot trebuie sa fie pastrate într~o forma
riscurilor asociate cu aceste activitati.
care sa permita consultarea lor la o data ulterioara.
CAPITOLUL II Art. 14. - Atunci când se efectueaza determinarea si evaluarea
riscurilor, la evaluarea rezultatelor masuratorilor trebuie sa se tina
Obligatiile angajatorilor seama de erorile de masurare detenninate în conformitate cu
SECTIUNEA 1 . practica metrologica.
Determinarea si evaluarea riscurilor la zgomot Art.22 15.- Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr.
319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa acorde
Art. 20 8. - (1) În îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7
atentie deosebita urmatoarelor elemente:;
alin. (4) si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul
a) nivelului, tipului si duratei expunerii, inclusiv expunerii la
trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare nivelw;ile de
zgOlllot la care sunt expusi lucratorii. zgomot cu caracter de impuls;
19 - 135 dB(e) cu valoarea de referinta 20 JlPa, 21 - Am prezentat aici ari. 12 asa cum a fost lTIoqificat prin H.G. nr, 601/2007,
22 - Am prezentat aici pariea introductiva a ari: . 15 asa cum a fost modificata prin H. G
20 - Am prezentat aici ari, 8 asa cum a fost. modificat si·completat prin H,G. nr.
~mOO7 ' .. nr. 601/2007,

256 257
SECURIT A rEA SI SANATATEA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN l'viUNCA

b) valorilor limita de expunere si valorilor de expunere de la ori de câte ori s-au produs modificari semnificative care pot sa
care se declanseaza actiunea, stabilite la art. 5-7; conduca la expunerea lucratorilor la zgomot sa.u atunci când
c) efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor care rezultatele supravegherii sanatatii fac necesar acestlucru.
apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
d)efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor rezultate SECTIUNEA
, a 2-a ,,':;';
din interactiunile dintre zgomot si substante ototoxice din mediul de Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot '. ,'.

"
munca, precum si dintre zgomot si vibratii, în masura în care este ......
",I . ,~...
'
- \
posibil elin punct de vedere tehnic; Art. 17. - Riscurile generate de expunerea la' zgomot .trebuie
e) efectelor indirecte asupra sanatatii si securitatii lucratorilor sa fie eliminate la sursa sau trebuie reduse la ,mini1'P:um,Jinând
rezultate din interactiuni dintre zgomot si semnale de avertizaI'e'sau seama de progresul tehnic si de existenta masllrifor de co'ntrol al
riscului la sursa. ' . ", . i
''''i
alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce riscul de
accidentare; Art.24 18. - Reducerea riscurilor generatede expunerea la
1) informatiilor privind emisia de zgomot, furnizate'de zgomot trebuie sa se bazeze pe principiile gei,1erale de prevenire
producatorii echipamentelor de munca în conformitate cu prevazute la art. 7 alin. (3) din Legea nr\ 319/2006, luându··se în
prevederile legale; considerare, în special, urmatoarele:
a) alte metode de lucru care sa reduca exp,uner~a la zgomot;
g) existentei unor echipamente de munca alternative,
proiectate pentru a reduce emisia de zgomot; b) alegerea unor echipamente de mtmca: adecvate, care sa
emita, tinând seama de natura actividitii :desfasurate, cel mai mic
h) prelungirii expunerii la zgomot peste programul de lucru
normal, pe raspunderea angajatorului; nivel de zgomot posibil, inclusiv, posipiliti:itea de a pune la
dispozitia lucratorilor echipamente care respecta cerintele legale al
i) informatiilor adecvate obtinute în urma supravegherii caror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;
sanatatii, inclusiv informatiilor publicate, atunci când este posibil; c) proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor
j) punerii la dispozitie a mijloacelor de protectie auditiva cu de lucru;
caracteristici de atenuare adecvate.
d) informarea si formarea adecvata a ,lucratorilor privind
Art.23 16. - (1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a utilizarea corecta a echipamentelor de mUl).c}l",înscopul reducerii la
riscurilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. minimum a expunerii acestora la zgomot;
319/2006 si trebuie sa identifice masurile care trebuie luate pentru e) mijloacele tehnice pentru re4ucel~a zgomotului aerian, cum
securitatea si sanatatea lucratorilor potrivit prevederilor mi. 6-11 din ar fi ecrane, carcase, captuseli fono<;tl;>sorbante,precum si reducerea
aceeasi lege. zgomotului structural prin amortizar~[tzgomotului sau prin izolare;
(2) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie înregistrata pe un suport f) programe adecvate de întretinere a echipamentelor de
adecvat care sa asigure pastrarea datelor. munca, a locului de munca si a sistemelQr ,d~ la locul de munca;
. !.o. :,,"

(3) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic si g) organizarea muncii astfel încât, ,~fi.se reduca zgomotul prin

23 - Am prezentat aici alin. (1) de la art. 16 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 24 - Am prezentat aici partea introductiva aart: 18 asa cum a fost modificata prin H.G,
601/2007. nr, 601/2007.

258 259
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN A1UNC4
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
a li se puna la dispozitie mijloace individuale de protectie auditiva,
limitarea duratei si intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze adecvate si corect ajustate, pe care sa le utilizeze potrivit
suficiente de oqihna în timpul programuhti de lucru. prevederilor Hotarârii Guvernului llf. 1.048/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
Art. 19. - Pe baza evaluarii riscurilor prevazute la art. 8-16,
atunci când sunt depasite valorile de expunere superioare de la care echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si ale art.
se declanseaza actiunea, angajatorul trebuie sa stabileasca si sa 23 din Legea llf. 319/2006, în urmatoarele conditii:
aplice un program de masuri tehnice si/sau organizatorice pentru a) atunci când expunerea la zgomot depaseste valorile de
reducerea expunerii la zgomot, tinând seama, în special, de masurile expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea, angajatorul
prevazute la art. 17 si 18. trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor mijloace individuale de
Art. 20. - (1)Pe baza evaluarii riscurilor prevazute la art. 8- protectie auditiva;' .
16, locurile de munca în care lucratorii pot fi expusi la un zgomot b) atunci când expunerea la zgomot atinge sau depaseste
care depaseste valorile de expunere superioare de la care se valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea,
declanseaza actiune a angajatorului privind securitatea si protectia lucratorii trebuie sa utilizeze mijloacele individuale de protectie
sanatatii lucratorilor trebuie sa fie semnalizate corespunzator. auditiva;
(2) Daca este posibil tehnic si daca riscul expunerii justifica c) mijloacele individuale de protectie auditiva trebuie sa fie
aceasta, locurile de munca prevazute la alin. (1) se delimiteaza si se alese astfel încât sa elimine sau sa reduca la minimum riscul pentru
limiteaza accesul la acestea. auz.
Art. 21. - În cazul în care, datorita naturii activitatii, lucratorii Art. 24. - Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a asigura
dispun de încaperi de odihna aflate în responsabilitatea folosirea mijloacelor individuale de protectie auditiva de catre
angajatorului, zgomotul în aceste încaperi trebuie sa fie redus la un lucratorii sai.
nivel compatibil cu scopul amenajarii lor si cu conditiile de utilizare Art. 25. - Angajatorul raspunde .de verificarea eficientei
a acestora.
masurilor luate în conformitate cu art. 23 si 24.
Art.25 22. - Potrivit prevederilor art. 35 din Legea llf.
31912006, angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute în
SECTIUNEA a 4-a
prezenta sectiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor
Limitarea expunerii la zgomot
sensibile la riscuri specifice.

SECTIUNEA a 3-a Art. 26. - Expunerea lucratorullti la zgomot, determinata


•• r"

Protectia individuala împotriva riscurilor generate potrivit art. 6, nu trebuie sa depaseasca, în nici un caz, valorile
de expunerea la zgomot limita de expunere.
Art. 27. - Daca se constata expuJ:?~ripeste valorile limita de
Art.26 23. - În situatia în care riscurile generate de expunerea expunere, în pofida masurilor luate pentru aplicarea prezentei
la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucratorilor trebuie hotarâri, angajatorul trebuie:
a) sa ia de îndata masuri de reducere ..a expunerii sub valorile
25 - Am prezentat aici art. 22 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 601/2007.
26 - Am prezentat aici partea introductiva a art. 23 asa cum a fost modificata prin H. G.
nr. 601/2007. 261

260
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA

limita de expunere; h) practicile profesionale sigure, în scopul reducerii ia


b) sa identifice
cauzele expunerii excesive; minimum a expunerii la zgomot.
c) sa adapteze masurile de prevenire si protectie pentru a evita
orice recurenta. SECTIUNEA a 6-a
Consultarea si participarea lucratorilor
SECTIUNEA a S-a
Informarea si formarea lucratorilor Art.28 29. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a
reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotarâri
trebuie sa se desfasoare potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr.
Art.2728. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20
319/2006 si trebuie sa se refere în special la urmatoarele:
si 21 din Legea l1f. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure
a) evaluarea riscurilor si identificarea masurilor care trebuie
informarea si formarea lucratorilor expusi la locul de munca la un
luate, prevazute la art. 8-16;
nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferi?are b) masurile destinate sa elimine sau sa reduca riscurile
de la care se declanseaza actiunea si/sau a reprezentantilor acestor
.generate de expunerea la zgomot, prevazute la art. 17-22;
lucratori privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în
special în ceea ce priveste urmatoarele: c) alegerea mijloacelor individuale de protectie auditiva
a) natura acestor riscuri; prevazute la art. 23 lit. c).
b) masurile luate, în aplicarea prezentei hotarâri, în vederea
CAPITOLUL III
eliminarii sau a reducerii la minimum a riscurilor generat~; de
zgomot, inclusiv conditiile în care se aplica aceste masuri; Supravegherea sanatatii
c) valorile limita de expunere si valorile de expunere de la
care se declanseaza actiunea <imgajatorului privind securitatea si Art.2930. - (1) Tinând seama de prevederile art. 24 si 25, in
protectia sanatatii lucratorilor, prevazute la art. 5-7; situatia în care rezultatele evaluarii si masurarii prevazute la art. 8
d) rezultatele evaluarii si masurarii zgomotului, efectuate în indica un risc pentru sanatatea lucratorilor, Ministerul Sanatatii
conformitate cu prevederile art. 8-16, însotite de o explicatie a Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvata a
semnificatiei acestora si a riscurilor potentiale; sanatatii acestora, în concordanta cu Legea l1f. 319/2006.
e) folosirea corecta a mijloacelor de protectie auditiva; ,c.
(2) Actele normative prevazute la alin. (1), inclusiv cerintele
t) utilitatea si metoda de depistare si semnalare a simptomelor specificate pentru fisele medicale si pentru posibilitatea consultarii
deteriorarii auzului; .. acestora, vor, fi elaborate .în conformitate cu legislatia si/sau
g) conditiile în care lucratorii au dreptul la suprave,g4erea practicile nationale.
sanatatii si scopul acestei supravegheri, în conformitate cu art. 30- Art. 31. - (1) Lucratorii a caror expunere la zgomot depaseste
33;
28 - Am prezentat aici partea introductiva a art. 29 asa cum a fost modificata prin H G.
nr. 601/2007.
' ... ',', 29 - Am prezentat aici alin. (1) de la art. 30 asa cum a fost modificat prin fi.G. nf
nr. 601/2007.
27 - Am prezentat aieipartea introductiva a art. 28 asa cum a fost modificata prin H-G. 601/2007.

262 263
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA


(3) În situatia prevazuta la alin. (1), angajatorul trebuie:
valorile de expunere superioare de la care se decJ~n,seaza actiunea a) sa revizuiasca evaluarea riscurilor realizata conform
angajatorului privind securitatea si protectia sanatati'i lucratorilor au prevederilor art. 8-16;
dreptul la examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului, b) sa revizuiasca masurile prevazute, conform prevederilor
efectuat de medic,ul specialist/primar de medicina muncii, în art. 17-25, pentru eliminarea sau reducerea riscurilor;
confoffilitate cu legislatia nationala. c) sa tina seama de recomandarile medicului de medicina
muncii sau ale directiilor de sanatate publica privind aplicarea
(2) Daca evaluarea si masurarile prevazute la art. 8 indica un
ricarei masuri necesare pentru a elimina sau reduce riscurile, în
risc pentru sanatatta lucratorilor a caror,>expunere la zgomot
depaseste valorile de expunere inferioare de la care se dec1(tllseaza conformitate cu prevederile art. 17-25, inclusiv posibilitatea de a
actiunea, acestia au dreptul la control audiometric preventiv. transfera lucratorul într-un alt loc de munca, unde nu exista risc .de
(3) Controalele prevazute la alin. (1) si (2) au ca obiectiv expunere;
diagnosticarea precoce a oricarei pierderi auditive datorate d) sa organizeze supravegherea sistematica a sanatatii si sa
zgomotului si pastrarea functiei auditive. asigure reexaminarea starii de sanatate a celorlalti lucratori care au
Art. 32. - (1) Pentru fiecare lucrator care face obiectul sl,lferit o expunere asemanatoare.
supravegherii medicale, în conformitate cu prevederile art. 30 si 31,
trebuie completat un dosar medical individual, care trebuie
CAPITOLUL IV
actualizat. Dispozitii finale
(2) Dosarele medicale trebuie sa contina un rezumat al
rezultatelor supravegherii sanatatii. Art. 34. - (1) În cazul în care, datorita naturii activitatii, este
(3) Dosarele medicale trebuie sa fie pastrate într-un mod probabil ca utilizarea integrala si corecta a mijloacelor de protectie
adecvat, astfel încât sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea auditiva individuale sa conduca la riscuri mai mari pentru sanatate
secretului medical. sau securitate decât neutilizarea lor, se pot acorda derogari de la
(4) La cerere, copii ale dosarelor medicale actualizate trebuie prevederile art. 23 lit. a) si b), art. 26 si 27.
sa fie transmise directiilor de sanatate publica. (2) Derogarile prevazute la alin. (1) se acorda în urma
(5) Fiecare lucrator trebuie sa aiba acces la dosarul medical consultarii Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu
individual propriu, la cererea sa. Ministerul Sanatatii si cu partenerii sociali.
Art. 33. - (1) În cazul în care, în urma supravegherii functiei (3) Derogarile trebuie sa fie însotite de conditii care
auditive, se constata ca un lucrator prezinta o pierdere identificabila garanteaza, luându-se în considerare conditiile speciale, ca riscurile
. a auzului, medicul de medicina muncii va apreCia daca este probabil rezultate se reduc la minimum si ca lucratorii în cauza fac obiectul
ca pierderea de auz sa fie rezultatul expunerii la zgomot la locul de unei supravegheri sporite a sanatatii.
murica. (4) Derogarile se revizuiesc la fiecare 4 ani si se retrag
(2) În situatia prevazuta la alin. (1), medicul de medicina imediat ce înceteaza situatiile care le justifica.
muncii trebuie sa informeze lucratorul cu privire la rezultatul care îl
priveste personal. 265

264
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
30 o
<O li")

, Art.35. - (1) În vederea aplicarii prezentei hotarâri în sectorul


o ,
muzicii si al divertismentului, Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora, înca~~ultarl'
cu partenerii sociali si în conformitate cu legislatia' 'si 'prhcticile
nationale, un cod de conduita care sa prevada indicatii practice
menite sa ajute lucratorii si angajatorii din acest sector sa îsi
îndeplineasca obligatiile legale prevazute în prezenta hotarâre.
(2) Elaborarea codului de conduita prevazut la alin. (1) se va
face pâna la data de 15 februarie 2008.
(3) Pâna la data de 15 februarie 2008 trebuie pastrate
nivelurile de protectie deja atinse în ceea ce priveste lucratorii din ,ro
()
c:
sectorul muzicii si al divertismentului. :l
E
'"
"O
Art. 36. - În situatia în care la locurile de munca de la bbrdul "5
()

navelor maritime se depasesc valorile limita de expunere, -'o


prevederile art. 26 si 27 se pot pune îri aplicare începând cu data de
15 februarie 2011.
Art. 37. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
septembrie 2006.

Prezenta hotarâre transpune Directiva 2003/10/CE privind


'u;.
cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea °00-
>ro
>(\J
u
u
lucratorilor la riscurile generate de agenti fizici (zgomot), publicata :.c :.c
'u;
'Ul
o. o.
în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) llf. L
42/2003. o 2
:s ::J
Ql
c
Ql C
Q)
Ql
'13
c: l§ l§
:l
E
ro
g0- 'CU
:~ 'ro
~~
'" ::J Ql
]j
(f)
U
'x
::J (f)
u o
::J (f)

'" u ~
>ro u >ro
Ql
-o
Ci
E uc _
,ro uc_'ro
o ro ro
() ::J ::J
E 'Co E 'Co
Ql N Ql N
-o cQl
.-
-OC
'- Ql
~ (f)
~
::J o
(f)
::>
u;.r:.
o
u;.r:.
o 'u;
~'2. Q..o.

30 - Anexa a fost introdusa prin H. G, nr. 601/2007.

266 267
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUJ/CA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

llrt. 2,. fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive sVsau


"pecifice incluse în prezenta hotarâre.
Art. 4. _ Pentru aplicarea prezentei hotarâri expresiile de mai
jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) vibratie transmisa sistemului mâna-brat - vibratia
mecanica, în cazul în care este transmisa sistemului uman mâna-
Hotarârea Guvernului brat, care genereaza riscuri pentru sanatatea si securitatea
lucratorilor, în special afectiuni vasculare, leziuni osoase sau
or. 1876/200531 articulare, afectiuni neurologice sau musculare;
b) vibratie transmisa întregului corp - vibratia mecanica, în
privind cerintele minime de securitate si sanatate cazul în care este transmisa întregului corp, care genereaza riscuri
referitoare la expunerea luc~atorilor la pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, în special lombal~ie si
riscurile generate de vibratii traumatisme ale coloanei vertebrale.

CAPITOLUL 1 SECTIUNEA a 2-a


Dispozitii generale Valori limita de expunere si valori de expunere
de la care se declanseaza actiunea
SECTIUNEA 1
Obiectivul si domeniul de aplicare Art. 5. _ (1) Pentru vibratiile transmise sistemului mâna-·bra1:
a) valoarea limita de expllnere zilnica profesionala, calculata
Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerinte minime pentru pentru o perioada de referinta de 8 ore, este de 5 m/s2;
protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si b) valoarea expunerii zilnice de la care se declar1seaza
securitatea lor care apar sau pot sa apara datorita expunerii la actiunea, calculata pentru o perioada de referinta de 8 ore, este de
vibratii mecanice. 2,5 mls2•
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica activitatilor (2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise sistemului
în exercitarea carora lucratorii sunt -sau tste posibil sa fie expusi la mâna-brat este evaluata sau masurata potrivit dispozitiilor pct· 1 din
riscuri generate de vibratii mecanice în timpul activitatii. partea A a anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.32 3. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca Art.33 6. _ (1) Pentru vibratiile transmise întregului corp:
nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut la a) valoarea limita de expunere zilnica profesionala, calculata
la o perioada de referinta de 8 ore, trebuie sa fie de 1,15 mls2;
31 - Hotarârea Guvernului nr. 1876/2005 a fost publicata În Monitorul Oficial al b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza
României, Partea 1, nr. 81 din 30 ianuarie 2006. H.G. nr. 1876/2005 a fost modificata si
completata prin H.G. nr. 601/2007 (M.Of. nr. 470 din 12.07.2007).
Am prezentat aici H. G. nr. 1876/2005 asa cum a fost modificata si completata prin H. G. 33 _ Am prezentat aici alin. (1) de la art. 6 asa cum a fost modificat prin HG. nr.
nr 601/2007.
601/2007.
32·· Am prezentat aici art. 3 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 601/2007. 269
268
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
la intervale corespunzatoare, tinându-se seama de prevederile art. 8
actiunea, calculata la o perioada de referinta de 8 ore, trebuie sa fie si 9 din Legea nr. 31912006, referitoare la competentele serviciilor
de 0,5 m/s2• de protectie si prevenire si ale lucratorilor desemnati, cu atributii în
(2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise întregului domeniul securitatii si sanatatii în munca.
corp trebuie sa fie evaluata sau masurata potrivit dispozitiilor pct. 1 (2) Datele obtinute din evaluarea si/sau masurarea nivelului
din partea Ba anexei. de expunere la vibratii mecanice se pastreaza într-o forma adecvata
pentru a permite consultarea la o data ulterioara.
CAPITOLUL II Art. 10. - La evaluarea riscurilor angajatorul trebuie sa acorde
Obligatiile angajatorilor o atentie deosebita urmatoarelor. elemente:
a) nivelul, tipul si durata expunerii, inclusiv orice expunere la
SECTIUNEA 1 vibratii intermitente sau la socuri repetate;
Stabilirea si evaluarea riscurilor b) valorile limita ale expunerii si valorile de expunere de la
care se declanseaza actiunea, prevazute la art. 5 si 6;
Art.34 7. - (1) În executarea obligatiilor prevazute la art. 7 c) orice efecte asupra sanatatii si securitatii lucratorilor expusi
alin. (4) si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul la riscuri deosebite;
trebuie sa evalueze si, daca este necesar, sa masoare nivelurile de d) orice efecte indirecte asupra securitatii lucratorilor, care
vibratii mecanice la care sunt expusi lucratorii. rezulta din interactiunile dintre vibratiile mecanice si locul de
(2) Masurarea se efectueaza în conformitate cu partea A pcI. 2 munca sau alte echipamente de lucru;
sau cu partea B pct. 2 din anexa, dupa caz. e) informatiile fumizate de producatorii echipamentelor de
Art. 8. ~ (1) Nivelul de expunere la vibratia mecanica poate fi munca, potrivit legislatiei în vigoare;
evaluat prin intermediul observarii practicilor de lucru specifice si 1) existenta echipamentelor similare, proiectate astfel încâ1 sa
prin trimiterea la informatiile relevante cu privire la magnitudinea reduca nivelurile de expunere la vibratiile mecanice;
probabila a vibratiilor corespunzatoare echipamentelor sau tipurilor g) prelungirea expunerii la vibratii transmise întregului corp
de echipamente utilizate în conditiile specifice de utilizare, inclusiv în afara programului de lucru normal, sub responsabilitatea
informatiile de aceasta natura furnizate de producatorul angajatorului;
echipamentului. h) conditiile de munca' specifice, cum ar fi temperaturile
(2) Operatia prevazuta la alin. (1) se deosebeste de masurare, scazute;
care necesita utilizarea unei aparaturi specifice si a unei metodologii i) informatiile corespun:zatoare obtinute din supravegherea
corespunzatoare. sanatatii, inclusiv informatiile publicate, în masura în care este
Art.35 9. - (1) Evaluarea si masurarea prevazute la art, 7 posibil.
trebuie sa fie planificate si efectuate de catre sl:?rviciile competente, Art.36 11. - (1) Angajatorul trebuie sa fie în posesia unei

34 - Am prezentat aici alin. (1) de la ari. 7 asa cum a fost modificat prin H.G. nr.
36 - Am prezentat aici alin. (1) si (2) de la ari. 11 asa cum au fost modificate prin /-I.G.
601/2007 ... ' "
35 - Ani prezentat aici alin. (1) 'de la ari. 9 asa cum a fost modificat priwH,G. nr. nr. 601/2007.
601/2007
~.71
270
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN A1UNCA
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
illai putine vibratii posibile, tinând seama de activitatea pentru care
evaluari a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea unt destinate;
nI. 31912006, si trebuie sa identifice masurile care trebuie luate c) furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul
potrivit prevederilor ali. 12-17 din prezenta hotarâre. lu~iunilor provocate de vibratii, cum ar fi scaunele care atenueaza
(2) Evaluarea riscurilor trebuie îl1fegi~.trata pe un suport ;fectiv vibratia întregului corp si mânerele care reduc vibratiile
material si poate inClude o justificare a angajat()rului potrivit careia Iransmise sistemului mâna-brat;
natura si amploarea riscurilor legate de vibratiile mecanice nu d) programe corespunzatoare de întretinere pentru
necesita efectuarea unei evaluari mai detaliate a acestora.
chipamentele de munca, locul de munca si sistemele de la locul de
(3) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizata periodic, în lI1unca;
special daca s-au produs schimbari semnrficative sau daca
e) proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor
rezultatele supravegherii sanatatii arata ca este necesara. le lucru;
1) informarea si formarea adecvata a lucratorilor în vederea
SECTIUNEA a 2-a utilizarii corecte si sigure a echipamentelor de munca, pentru a le
Evitarea sau reducerea expunerii reduce la minimum expunerea la vibratiile mecanice;
g) limitarea duratei si intensitatii expunerii;
Art.37 12. - (1) Riscurile care decurg din expunerea la h) programe de lucru corespunzatoare cu perioade de odihna
vibratiile mecanice trebuie sa fie eliminate la sursa sau reduse la adecvate;
minimum, tinându-se seama de progresul tehnic si de existenta i) furnizarea de îmbracaminte pentru protejarea împotriva
masurilor de reducere a riscului la sursa.
frigului si umezelii a lucratorilor expusi.
(2) Reducerea riscurilor prevazute la alin. (1) se întemeiaza pe Art. 14. - Lucratorii nu trebuie sa fie expusi în nici o situaTie
principiile generale de prevenire prevazute la art. 7 alin. (3) din la niveluri superioare valorii limita a expunerii.
Legea l1f. 319/2006.
Art. 15. - (1) Daca valoarea limita a expunerii este depasita,
Art. 13. - Pe baza evaluarii riscurilor prevazute în sectiunea 1 în ciuda masurilor luate de catre angajator pentru a respecta
din prezentul capitol, din momentul în care valorile de expunere la prevederile prezentei hotarâri, acesta trebuie sa ia imediat masuri
care se declanseaza actiunea, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si la
pentru a reduce expunerea sub valoarea limita a expunerii.
art. 6 alin. (1) lit. b), sunt depasite, angajatorul trebuie sa instituie si (2) Angajatorul trebuie sa identifice motivele pentru care
sa puna în aplicare un program de masuri tehnice si/sau valoarea limita a expunerii a fost depasita si, în consecinta, trebuie
organizatori ce menite sa reduca la minimum expunerea la vibratii sa îmbunatateasca masurile de protectie si prevenire pentru a
mecanice si riscurile legate de aceasta, tinând seama în special de:
preveni o noua depasire a acesteia.
a) alte metode de lucru care implica o expunere mai scazuta la Art.38 16. - Potrivit prevederilor art. 35 din Legea llf.
vibratii mecanice;
319/2006" angaj atorul trebuie sa adapteze masurile prevazute în
b) alegerea echipamentelor de munca adecvate, proiectate prezenta sectiune la necesitatile lucratorilor expusi la riscuri
corespunzator din punct de vedere ergonomic, care sa produca cele specifice.
37 - Am prezentat aici alin. (2) de la ari. 12 asa cum a fost modificat prin H.G, nr. 38 - Am prezentat aici ari. 16 asa cum a fost modificat prin H. G. nr. 601/2007.
60112007.
273
272
SECURITATEA SI SANATATEÂ ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNC:A

III~prezenta hotarâre, trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor art.


SECTIUNEA a 3-a I Kdin Legea llf. 319/2006.
Informarea si fotll1â'rea lucratorilor
CAPITOLUL III
'. Art.39 17. - (1) Fara a aduce atingerep~~y~tjerilor art. 16, 17, Supravegherea sanatatii
20 si 21 din Legea llf. 31912006,' angajatQrlJl trebuie sa asigure ca
~. "",' j • >

lucratorii expusi riscurilor generate, de vibratii mecanice la locul de


Art.41 19. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 24 si 25
munca si/sau reprezentantii acestora sa beneficieze de informatii cu
din Legea llf. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice adopta
privire la rezultatul evaluarii riscurilor prevazute la art. 7 si de o
formare corespunzatoare. dispozitii pentru a asigura supravegherea corespunzatoare a
li~natatii lucratorilor in raport cu rezultatul evaluarii riscurilor
(2) Informarea si formarea prevazute la alin. (1) trebuie sa s
refere in special la: prevazute la art. 7, daca acesta indica un risc pentru sanatatea lor..
a) masurile luate in aplicarea prezentei hotarâri pentru a (2) Aceste dispozitii, inclusiv cerintele specificate pentru
elimina sau reduce la minimum riscurile datorate vibratiilor dosarele medicale si disponibilitatea acestora, slmt in conformitate
mecamce; cu reglementarile in vigoare.
b) valorile limita ale expunerii si valori de expunere de la care Art.42 20. - (1) Supravegherea sanatatii trebuie sa contribuie la
se declanseaza actiunea; prevenirea si diagnosticarea rapida a oricarei afectiuni legate de
c) rezultatele evaluarilor si ale masurarilor vibratiilor explmerea la vibratii mecanice.
mecanice efectuate potrivit sectiunii 1; (2) Rezultatele supravegherii medicale facute potrivIt
d) leziunile care ar putea fi produse de echipamentele de lucru prevederilor art. 25 trebuie sa fie luate in considerare la aplicarea
utilizate; . masurilor de prevenire la un loc de munca specific.
e) cum si de ce trebuie detectate si raportate semnele de Art. 21. - Trebuie sa se asigure supravegherea medicala
leziune;
corespunzatoare atunci când:
f) conditiile in care lucratorii au dreptul la supravegherea a) explmerea lucratorilor la vibratii este de asa natura incât
sanatatii;
poate fi stabilita o legatura intre aceasta expunere si o boala
g) practici de lucru sigure pentru minimizarea expunerii la identificabila sau efecte daunatoare asupra sanatatii;
vibratii mecanice.
b) este probabil ca afectiunea sau efectele sa apara in
SECTIUNEA a 4-a conditiile de lucru specifice ale unui anumit lucrator;
c) exista tehnici testate pentru detectarea afectiunii sau a
Consultarea si participarea lucratorilor
efectelor daunatoare asupra sanatatii.
Ari. 40 18. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a Art. 22. - Lucratorii expusi la vibratii mecanice superioare
reprezentantilor acestora, in ceea ce priveste aspectele reglementate 41 - Am prezentat aici alin. (1) de la ar!. 19 asa cum a fost modificat prin H.G. ni".
601/2007.
39 - Am prezentat aici alin. (1) de la ar!. 17 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 42 - Am prezentat aici alin. (2) de la ar!. 20 asa cum a fost modificat prin H.G. nI".
601/2007... '. 601/2007,
40 - Am prezentat aici ari. 18 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 601/2007.

274 2"75
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN lv/UNei

III un medic de medicina muncii le considera a fi rezultatvl


valorilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si la art. 6 alin. (1) lit. b)
au dreptul la o supraveghere corespunzatoare a sanatatii în oric" \lxpunerii la vibratii mecanice la locul de munca, angajatortll
situatie. In.:buie:
Art. 23. - (1) Fiecare 'lucrator supus supravegherii sanatatii a) sa fie informat cu privire la orice rezultate semnificative ale
potrivit art. 19-22 trebuie sa aiba un dosar medical individual. Ilpravegherii sanatatii, cu respectarea secretului medical;
(2) Medicul de medicina muncii trebuie sa act,ualizeze b) sa revizuiasca evaluarea riscului efectuata potrivit sectiunii
dosarele medicale prevazute la alin. (1). ' I din cap. II;
c) sa revizuiasca masurile prevazute pentru eliminarea sg.u
(3) Dosarele medicale prevazute la alin. (1) trebuie)a
l'l.:ducereariscurilor, potrivit sectiunii a 2-a din cap. II;
cuprinda un sumar al rezultatelor supravegherii sanatatii re~lizate:
(4) Dosarele medicale prevazute la alin. (1) trebuie' sa fie d) sa tina seama de recomandarile medicului de medicina a
pastrate într-o forma adecvata pentru a permite orice consultare m.uncii sau ale autoritatilor judetene de sanatate publica sau a
lllterioara, tinându··se seama de prevederile legislatiei în vigoare municipiului Bucuresti, pentru punerea în aplicare a oricaror masvri
privind secretul medical. Ilecesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potri~it
(5) Copii ale dosarelor medicale prevazute la alin.O(I) pot fi prevederilor sectiunii a 2-a a cap. II; inclusiv sa aiba în ved~re
furnizate, la cerere, directiilor de sanatate publica judetene si a posibilitatea de a atribui lucratorului un alt post de lucru uride (tU
municipiului Bucuresti. 'xista riscuri de expunere; .
(6) Lucratorul trebuie sa aiba acces, la cerere, la propriul sau e) sa asigure supravegherea continua a sanatatii si sa ia mastln
dosar medical. pentru a fi reexaminata starea de sanatate a oricarui alt lucrator cCJ.re
Art. 24. - Atunci când, în urma supravegherii starii de u fost expus în mod similar.
sanatate, se constata ca un lucrator sufera de o anumita boala sau de (2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. e) medicul de medicipa
efecte negative asupra sanatatii, pe care un medic sau un medic de muncii sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiulu~
medicina muncii le considera a fi rezultatul expunerii la vibratii Bucuresti pot propune ca persoanele expuse sa fie supuse uvUl
mecanice la locul de munca, lucratorul trebuie: ' control medical.
a) sa fie informat de catre medic sau de medicul de medicina
muncii cu privire la rezultatul care îl priveste personal; CAPITOLUL IV
b) sa primeasca informatii si sfaturi cu privire la orice Dispozitii finale
supraveghere a sanatatii la care trebuie sa se supuna dupa încheierea
perioadei de expunere. Art.44 26. - (1) Echipamentele de munca ce au fost sau sl1nt
Art.43 25. - (1) Atunci când, în unna supravegherii sanatatii, puse la dispozitia lucratorilor înainte de data de 1 iulie 2007 si care
se constata ca un lucrator sufera de' o boala identificabila sau nu permit respectarea valorilor limita ale expunerii, tinându-se
manifestaJ;i ale efectelor adverse asupra sanatatii, .pe care un medic seama de ultimele progrese tehnice si/sau de masufile

43 - Am prezentat aici lit. d) a alin. (1) de la art. 25 asa cum a fost modificata prin H-G. 44 - Am prezentat aici alin. (2) de la art. 26 asa cum a fost modificat prin 1-1.G. nr
nr. 601/2007. 601/2007.

276 277
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

organizatorice luate, pot fi utilizate pâna la data de 1 iulie 2010.


ANEXA
(2) În cazul echipamentelor utilizate<în agricultura "
silvicultura, termenul pâna la care acestea pot fi utilizate, pl'i Il
exceptie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014. , MECANICE:
VIBRATII
Art. 27. - Abrogat prin H.G. nr. 60112007.
Art. 28. - Abrogat prin RG. nr. 60112007. YIBRATII TRANSMISE SISTEMULUI MÂNA-BRAT
Art. 29. - Abrogat prin RG. nr. 60112007. 1. Evaluarea expunerii
Art. 30. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de Evaluarea nivelului de expunere la vibratii transmise
septembrie 2006.
istemului mâna-brat se bazeaza pe calcularea valorii expunerii
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abrog, I,ilnice pentru o perioada de referinta de 8 ore A(8), exprimata ca
orice alte dispozitii contrare. l'rtclacina medie patratica (rms) (valoare totala) a valorilor
Prezenta hotarâr~ transpune Directiva 2002144/CE privind IIcceleratiei ponderate în frecventa, determinate pe axele ortogonale
cerintele minime de securitate si sanatate referitoare'm expunerea n(hwx), a(hwy), a(hwz), defini te în cap. 4 si 5 si în anexa A la
standardul SR EN ISO 5349-1 :2003.
lucratorilor Ia riscurile generate de agenti fizici (vibratii);' îhib1îtata
în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L Evaluarea nivelului de expunere poate fi ·facuta pe baza unei
177/2002.
'''timari realizate în functie de informatiile furnizate de producatori
cu privire la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate,
precum si pe baza observarii practicilor de lucru specifice sau a
lUlor masurari.
2. Masurare
Când se efectueaza o masurare în conformitate cu art. 7 din
hotarâre:
a) metodele utilizate pot include esantionarea care trebuie sa
fie reprezentativa pentru expunerea personala a unui lucrator la
vibratiile mecanice în cauza;
b) metodele si aparatura utilizate trebuie adaptate la
caracteristicile particulare ale vibratiilor mecanice care urmeaza a fi
masurate, la factorii de mediu si la caracteristicile aparaturii de
masurare, în conformitate cu standardul SR EN ISO 5349-2:2003;
c) în cazul dispozitivelor care trebuie tinute cu ambele mâini,
masurarile trebuie efectuate pentru fiecare mâna. Expunerea este
determinata în raport cu valoarea cea mai ridicata dintre cele doua;
se dau, de asemenea, informatiile pentru cealalta mâna.
278
2'79
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURlfAT"t-A SI SANATATEA ÎN MUNCA
\ lie reprezentativa pentru expunerea personala a unui lucrator la
~nterferente
j hratia mecanica în cauza.
, ~r~vederile ali, 10 lit. d) din hotarâre se aplica în special când 2.2. Metodele utilizate trebuie adaptate la caracteristicile
vibratnl~
, , mecamce ,. mter.Lereaza
l': ~ cu mampu ' 1area corecta- a
p0cifice ale vibratiilor mecanice ce urmeaza a fi masurate, la
comenzllor sau cu citirea indicatoarelor. Illctorii de mediu si la caracteristicile aparaturii de masurat.
~ltiscuri indirecte 3. Interferente . , .
, '~T~vederileart. 10 lit. d) din hotarâre se aplica în special când Prevederile âi~t.10 lit. d) din hotaiâre se aplica în special când
vibratnl~ mecanice interfereaza cu stabilitatea structurilor sau cu
ibratia mecanica interfereaza cu manipularea corespunzatoare a
securitat~a articulatiilor.
\ omenzilor sau cu citirea indicatoarelor.
~chipame~te individuale de protectie ·4, Riscuri indirecte
F:c~ipamentele individuale de protectie împotriva vibratiilor Prevederile art. 10 lit, d) din hotarâre se aplica în special când
tr~ns~Is~ sistemului mâna-brat pot fi prevazute în programul de vibratiile mecanice interfereaza cu stabilitatea structurilor sau cu
l':' ~ art. 13 d'm h otarare,
masun lq care s-a faacut re.Lenrem ~~ ~curitatea articulatiilor.
5. Amploarea expunerii
Prevederile art, 10 lit. g) din hotarâre se aplica în special când,
B. V1Bl4.TII TRANSMISE ÎNTREGULUI CORP datorita naturii activitatii, un lucrator beneficiaza de încaperi pentru
1 b 1uarea expunern"
~va Ildihna asigurate de catre angajator,
EVqluarea nivelului de expunere la vibratii se bazeaza pe Expunerea întregului corp la vibratii în aceste încaperi trebuie
calculare:.
. '\ expuneni" ZI'1" mce A(8)., expnmata
. ~ ca acce l'eratIe contmua
'- redusa la un nivel compatibil cu functiile si conditiile lor de
echlvalen.l-la pe o penoa " d-a d e 8 ore, ca 1cu 1ata~ ca cea mal.. n"d'Icata-
utilizare, cu exceptia cazurilor de forta majora.
'lllS)..•. sau ca cea mal n'd'Icata~ va 1oare a d'ozei de VI'b ratu..
valoare (1\.__
(V~V) a acceleratiilor ponderate în frecventa, determinate pe c~le
treI axe "\Irtogonale (1,4a(wx), 1,4a(wy), a(wz) pentru un lucrator ~
asezat
, , sah
~ '\ ~m pICIoare
" ), ~
m cOlllormitate
_l':' cu cap, 5 , 6 SI. 7 d'm anexa A
SI dm an~ka B la standardul SR ISO 2631-1 :2000,
" ~:(lluarea nivelului de expunere poate fi facuta pe baza unei
estIm~r~ l'ealizate în functie de informatiile fumizate de producatori,
cu pnVIr~ la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate si
pe baza ~. Ol\Jservaru
-" practIcI . '1or d e 1ucru speCI'filce sau a unor masuran.
- -'
" !~
vibratule
<:azultransportului maritim se pot lua în consideratie numai
' tu o J::.Lrecventamal
-' mare d e 1 H z.
2"L~
~tasurare '
2 "1 C~an d se rea l'Izeazao ~ masurare
- l':'
~m COn.LOrmitate cu art. 7
din hotar~'\te, ,meto de 1e ut!'1'Izatepot mc '1 ti·d·
·e· esantlOnarea care tre bme .
281
280
SECUJUTAT1!.-ASISANATATEA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA Îlv MUNc--:A

c) antofilit de azbest CAS DT. 77536-67-5*;


d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*;
e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*;
t) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*.
Art. 4. - Prezenta hotarâre se aplica activitatilor în care
lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, în timpul
Hotarârea Guvernl,llui desfasurarii activitatii, la pulberea degajata din azbest sau din
'Br. 1875/200545 materiale cu continut de azbest.
Art. 5. - Angajatorii trebuie sa ia masuri pentru ca nici un
privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor lucrator sa nu fie expus la o concentratie de azbest în suspensie în
aer mai mare de 0,1 fibre/cm3, masurata în raport cu a medie
fata de riscurile datorate expunerii la azbest
pondetata în timp pe o perioada de 8 ore (TW A).
CAPITOLUL 1 Art. 6. - Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de
pulverizare (sprayere), precum si activitatile care implica utilizarea
Dispozitii generale unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate « 1
g/cm3) cu continut de azbest.
Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre are ca obiectiv stabilirea Art. 7. - (1) Fara a aduce prejudicii aplicarii altor dispozitii
masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor fata de privind comercializarea si folosirea azbestului, se interzic
riscurile care decurg sau este posibil sa decurga din expunerea la activitatile care expun lucratorii la fibre de azbest în timpul:
rIScurI. în timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor
a.zbes~ a) extractiei azbestului;
b) fabricarii si prelucrarii produselor din azbest;
(2) Prezenta hotarâre 'stabileste valorile limita si alte dispozitii c) fabricarii si prelucrarii produselor cu continut de azbest
specifice.
adaugat în mod deliberat.
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica fara a (2) Fac exceptie de la prevederile alin. CI) activitatile de
prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protectie mai tratare si eliminare a produselor provenite din demolarea si
mare, în special cele referitoare la înlocuirea azbestului cu produse îndepartarea azbestului.
mai putin periculoase.
Art. 3. - În sensul prezentei hotarâri, termenul azbest CAPITOLUL II
desemneaza urmatorii silicati fibrosi:
Evaluarea riscurilor
a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4* ;
b) grunerit (amasit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*; Art.46 8. - Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte risc
45 - Hotarârea Guvernului nr. 1875/2005 a fost publicata În Monitorul Oficial al de expunere la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu
României, Partea 1, nr. 64 din 24 ianuarie 2006. H.G. nr. 1875/2005 a fost modificata si continut de azbest, angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea
completata prin H.G. nr. 601/2007 (M.Or nr. 470 din 12.07.2007).
Am prezentat aici H.G. nr. 1875/2005 asa cum a fost modificata si completata prin H.G.
evaluarii si monitorizarii acestui risc, astfel încât sa se determine
nr. 601/2007.
46 - Am prezentat aici art 8 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 601/2001.
* - Numarul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).
282 283
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Art. 12. - Înainte de începerea lucrarilor, angajatorul trebuie


natura expunerii - varietatea mineralogi~a, dimensiune a fibrelor - si
gradul de expunere a lucratorilor la pulberea de azbest sau de sa transmita o notificare inspectoratului te~itorial de munca.
materiale cu continut de azbest. Art. 13. - Notificarea prevazuta la art. 12 trebuie sa contina
Art.47 9.. - (1) Daca din rezultatele evaluarii riscurilor cel putin:
a) o descriere succinta a amplasamentului santierului;
prevazute la art. 8 rezulta în mod clar ca limita expunerii la azbest
b) o descriere succinta a tipului si a cantitati lor de azbest
nu va fi depasita ,în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-
utilizate sau manipulate;
15 si ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de
munca implica: c) o descriere succinta a activitatilor si a procedeelor aplicate;
d) numarul de lucratori implicati;
a) activitati de întretinere de scurta durata si discontinue, în
care se manip\lle(izanumai materiale nefriabile; e) data de începere a lucrarilor si durata activitatii;
1) o descriere succinta a masurilor luate pentru a se limita
b) îndepartarea rara deteriorare a unor materiale nedegradate
în care fibrele <;leazbest sunt legate strâns într-o matrice; expunerea lucratorilor la azbest.
Art. 14. - Lucratorii si/sau reprezentantii acestora în
c) încapsularea sau acoperirea cu învelis protector a unor
întreprindere/unitate trebuie sa aiba acces la documentul de
materiale cu contjnut de azbest care se afla în stare buna;
notificare referitor la întreprinderea/unitatea în care îsi desfasoara
d) monitorizarea si controlul aerului, pecum si prelevarea de acti vitatea.
esantioane pentru a se determina daca un anumit material contine
azbest. Art. 15. - Angajatorul trebuie sa transmita o noua notificare
(2) - Abrogat prin H.G. m. 601/2007. ori de câte ori o modificare a conditiilor de munca este susceptibila
Art. 10. - Evaluarea prevazuta la art. 8 trebuie sa faca obiectul sa conduca la o crestere semnificativa a expunerii la pulberea
provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.
consultarii cu lucratorii si/sau cu reprezentantii lor din întreprindere
ori din unitate si trebuie revizuita atunci când exista motive pentru a
se crede ca este incorecta sau intervine o modificare materiala în
CAPITOI~ULIV
procesul de munca. Reducerea expunerii lucratorilor la
pulberea provenita din azbest sau din
CAPITOLUL III materiale cu continut de azbest
Notificarea
Art. 16. - (1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4,
Art. 11. - (1) Activitatile prevazute la art. 4 trebuie sa faca expunerea lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din
obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspectia Muncii si materiale cu continut de azbest, la locul de munca, trebuie redusa la
de directiile de sanatate publica judetene. si a municipiului minim si, în orice caz, sub valoarea limita prevazuta la art. 5, în
Bucuresti. special prin luarea urmatoarelor masuri:
(2) Situatiile prevazute la art. 9 fac exceptie:de la prevederile a) numarul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la
a 1·111. (1). ,.i..1..:-:• ,
••. , ~ pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de
azbest trebuie sa fie cât mai mic posibil;
47 - Am prezentat aici partea introductiva
prin H.G. nr. 601/2007.
a a/in. (1) a/ art. 9 asa cum a fost modificata

284 285
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA
laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii, dotate cu echipamente
b) procesele de munca trebuie concepute astfel încât sa nu de numarare a fibrelor ...
produca pulbere de aibest sau, daca acest lucru se dovedeste Art. 21. - Durata prelevarii probelor trebuie sa fie astfel încât
imposibil, sa nu se produca degajare de pulbere de azbest în aer; .~a se poata stabili expunerea reprezentativa pentru o perioada de
c) toate constructiile si echipamentele implicate în tratarea referinta de 8 ore, respectiv un schimb de munca, prin masurari sau
azbestului trebuie sa po~ta fi curatate si întretinute cu regularitate si prin calculul mediei ponderate cu timpul.
eficacitate; . Art. 22. - Numararea fibrelor trebuie sa se realizeze, de
d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau preferinta, cu microscop cu contrast de faza PCM, în conformitate
contin azbest trebuie depozitate si transportate în ambalaje etanse cu metoda· recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii în
adecvate; 1997, respectiv "Determinarea concentratiei fibrelor în suspensie în
e) deseurile trebuie colectate si îndepartate de la locul de aer. Metoda recomandata: microscopia optica în contrast de faza,
munca în cel mai scurt tirrip posibil, în ambalaje etanse adecvate, masurare pe membrana filtranta. ISBN 92-4-154496-1", sau cu
prevazute cu etichete care sa indice ca acestea contin azbest. orice alta metoda cu rezultate echivalente.
(2) Masura preVazuta la alin. (1) lit. e) nu se aplica Art. 23. - În scopul masurarii concentratiei de azbest în aer,
activitatilor miniere. prevazuta la art. 17, se iau în considerare numaifibrele cu lungimea
(3) Deseurile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate mai mare de 5 micrometri, latimea mai mica de 3 micrometri si
ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la raportullungime/latime mai mare de 3: 1.
deseuri le periculoase.
CAPITOLUL VI
CAPITOLUL V Reducerea sau evitarea riscurilor
Masurarea concentratiei de fibre de azbest În aer Art. 24. - (1). Atunci când .se depaseste valoarea limita
Art. 17. - În functie de rezultatele evaluarii initiale a riscului prevazuta la .art. 5, angajatorul trebuie sa ia masuri pentru
identificarea cauzelor acestei depasiri si masuri adecvate pentru
si pentru a asigura respectarea valorii limita prevazute la art. 5,
angajatorul" trebuie· sa asigure efectuarea tu regularitate a remedierea situatiei, în cel mai scurt timp posibil.
masuratorilor concentratiei de fibre de azbest în aer la locul de (2) Este interzisa continuarea lucrului în zona afectata potrivit
munca. alin. (1) pâna la luarea masurilor adecvate pentru protectia.
Art. 18. - Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa lucratorilor.
pentru expunerea personala a lucratorului la pulberea provenita din Art. 25. - Pentru a se verifica eficienta masurilor prevazute la
azbest sau din materiale cu continut de azbest. art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi
Art. 19. - Prelevarea probelor se realizeaza dupa consultarea determinari a concentratiei de azbest în aer.
lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din întreprindere. Art. 26. - (1) Daca expunerea nu poate fi redusa prin alte
Art. 20. - Prelevarea probelor trebuie sa se realizeze numai de mij loace si respectarea valorii limita impune . utilizarea
catre personalul având· calificarea necesara. Probele prelevate echipamentului individual de protectie respiratorie pentru fiecare
trebuie sa fie ulterior analizate, în conformitate cu art: 22, în
287
286
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Art. 30. - Lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere
hicrator, purtarea acestuia nu are caracter perplanent, iar durata sa
ori din unitate trebuie sa fie consultati asupra masurilor prevazute la
de utilizare trebuie sa se limiteze la minimul strict necesar.
art. 28, înainte ca activitatile respective sa se desfasoare .
. . (2) În timpul. activitatilor care necesita purtarea unui
Art.49 31. - (1) Angajatorul trebuie sa stabileasca un plan de
echipament individual. de protectie respiratorie, trebuie sa se
lucru înaintea începerii lucrarilor de demolare ori de îndepartare a
prevada pauze de lucru, în functie de conditiile fizice si
azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri,
climatologice, în acord cu lucratorii si/sau cu reprezentantii
acestora. structuri, aparate, instalatii si vapoare.
(2) Planul prevazut la alin. (1) trebuie sa prevada urmatoarele
Art.48 27. - (l) Jnainte de începerea lucrarilor de demolare sau
masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor la locul
de întretinere, angajatorii trebuie sa ia .toate masurile adecvate de de munca:
securitate si sanatate în munca.
a) eliminarea azbestului si/sau a materialelor cu continut de
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci
azbest înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu exceptia
când este necesar, au obligatia sa solicite informatii de la
cazului în care aceasta eliminare ar avea un risc mai. mare pentru
proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele despre care
lucratori decât daca azbestul si/sau materialele cu continut de azbest
se presupune ca ar putea contine azbest. ar fi lasate acolo unde se afla;
(3) Daca exista cea mai mica îndoiala privind prezenta
b) asigurarea, daca este necesar, a echipamentului individual
azbestului într-un material sau într-o constructie, trebuie sa se
de protectie prevazut la art. 28 lit. a);
respecte prevederile prezentei hotarâri.
e) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la
Art. 28. - În cazul anumitor activitati, cum ar fi lucrarile de
locul de munca, dupa terminarea lucrarilor de îndepartare a
demolare, îndepartate a azbestului, de reparare si întretinere, pentru azbestului sau de demolare.
care se estimeaza ca, în pofida utilizarii masurilor tehnice
(3) Planul de lucru trebuie sa cuprinda informatii privind:
preventive de limitare a continutului de azbest în aer, valoarea
a) natura si durata probabila a lucrarilor;
limita prevazuta la art. 5 va fi depasita, angajatorul trebuie sa
b) locul unde se efectueaza lucrarile;
stabileasca urmatoarele masuri pentru asigurarea protectiei
e) metodele aplicate atunci când lucrarile presupun
lucratorilor pe durata acestor activitati:
manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest;
a) dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie
d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si
respiratorie adecvat si cu alte echipamente individuale de protectie;
decontaminarea celor care efectueaza lucrarile;
b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica ca se
e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente
estimeaza'depas'irea valorii limita prevazute la art. 5;
la locul unde se efectueaza lucrarile sau în apropierea acestora.
e}împiedicarea raspândirii pulberii de azbest sau de materiale
(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca si a
cu continut de azbest în afara constructiei sau a zonei de lucru.
mtoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului
Art. 29. - Lucratorii au obligatia sa utilizeze echipamentele
Bucuresti, angajatorul trebuie sa transmita planul prevazut la alin.
prevazute la art. 28 lit. a).
49 - Am prezentat aici alin. (4) al ari. 31 asa cum a fost modificat prin H.G. nr.
48 - Am prezentat aici alin. (2) al ari. 27 asa cum a fost modificat prin H.G. nr. 01/2007.
601/2007.
289
288
SECURITATEA SI SÂNATATEA iN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN ]vfUNCA

1111111;[\ în aceste zone; .


(1) înainte de începerealucrarilor .. ,c ! ..

' .. Art~ 32 . .:.(l)Arigqjatorii au obligatia sa asigu.r~ o instruire c) sa constituie zone în care fumatul este interzis.
adecvata pentru toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere Art. 35. - Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9,
care contine azbest. ,., II '1~lljatorultrebuie sa ia masuri adecvate pentru a amenaja:

(2) lristruireaprevazuta la alin. (1) trebuie efectuata peri()dic. a) zone în care lucratorii sa manânce si sa bea, rara a exista
11I1<.:ul contaminarii cu pulbere de azbest;
(3) Toate chelttiieiile necesare efectuarii instruirii prevazute la
alin. (1) se suporta de catre angajator. b) instalatii sanitare adecvate, inclusiv dusuri în cazul în care
(' efectueaza. operatii în care se degaja pulbere de azbest.
(4) Continutul; instruirii trebuie sa fie usor de înteles pe!1tru
Art.50 36. - (1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4, cu
lucratori si trebuie sa'le permita acestora sa dobândeasca pregatirea
si sa-si însuseasca cunostintele necesare în materie de prevenire si \'xecptia celor prevazute la art. 9, angajatorul trebuie sa asigure
de securitate, în special în ceea ce priveste: ItI(;ratorilor îmbracaminte de lucru si/sau echipament individual de
a) pi-oprietatileazbestului si efectele lui ,asupra sanatatii, protectie adecvat.
inclusiv efectul sinergic al fumatului; (2) Angajatorul trebuie sa asigure ca îmbracamintea de lucru
b} tipurile de produse si materiale care pot contine azbest; ,ji/sau echipamentul individual de protectie, prevazute Ia alin. (1), în
niciun caz sa nu fie scoase în afara întreprinderii.
c) operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si
importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a (3) Este permisa spalarea îmbracamintei de lucru si/sau a
expunem; 'chipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), în
d) practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele ,4paIatorii dotate pentru acest tip de operatii, situate în afara
de protectie; întreprinderii, numai daca în întreprinderea respectiva nu se poate
e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitarile si utilizarea efectua curatarea.
corespunzatoare a echipamentelor de respiratie; (4) În situatia prevazuta la alin. (3), îmbracamintea de lucru
f) procedurile de urgenta; si/sau echipamentele individuale de protectie trebuie transportate în
g) procedurile de decontaminare; containere închise.
h) eliminarea deseurilor; (5) Angajatorul trebuie sa asigure vestiare separate pentru
i) cerintele în materie de supraveghere medicala. echipamentele individuale de protectie si/sau îmbracamintea de
Art. 33. - (1) Înainte de a executa lucrari de demolare sau de lucru, prevazute la alin. (1), si pentru îmbracamintea personala.
îndepartare a azbestului, întreprinderile trebuie sa faca dovada (6) Angajatorul trebuie sa asigure ca echipamentele
capacitatii lor în acest domeniu. individuale de protectie prevazute la alin. (1) sa fie plasate într-un
(2) Dovada se face potrivit reglementarilor în vigoare. loc bine definit si sa fie verificate si curatate dupa fiecare utilizare.
(7) Angajatorul trebuie sa ia masurile adecvate pentru
Art. 34. - Pentru locurile de munca în care se desfas0Cl!a
activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masurile repararea sau înlocuirea, înainte de reutilizare, a echipamentelor
adecvate pentru ca 'acestea: prevazute la alin. (1) care sunt defecte.
a) sa fie clar delimitate si marcate cu semne de avertizare; 50 - Am prezentat aici alin. (1), (2) si (6) ale ari. 36 asa cum au fost modificate prin
b) sa fie accesibile numai lucratorilor care au sarcini de H-G. nr. 601/2007,

290 291
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA~
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Art. 37. - Costul masurilor luate în aplicarea prevederilor III'


34, 35 si 36 nu se suporta de catre lucratori.
CAPITOLUL VIII
CAPITOLUL VII Supravegherea sanatatii
Informarea lucratorilor
Art. 39. - (1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9,
'"luarea starii de sanatate pentru fiecare lucrator înaintea expunerii
Art. 38. - (1) În cazul oricarei activitati prevazute la art. '1
III pulberi de azbest si/sau de materiale cu continut de azbest ..
angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii Si/::lllli (2) Evaluarea prevazuta Ia alin. (1) trebuie sa includa un
reprezentantii lor din întreprindere ori din unitate sa primeasca tO<:ltl' 1)l(lll11en specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face
informatiile adecvate referitoare la:
IlliJ'tc integranta din prezenta hotarâre.
a) riscurile potentiale pentru sanatate datorate expunerii III (3) O noua evaluare a starii de sanatate, pentru .fiecare
pulberea provenita din azbest si/sau din materiale cu continut de
azbest; Illcrator, trebuie sa se realizeze cel putin o data la fiecare 3 ani, pe
Illlltaperioada în care are loc expunerea ..
b) existenta valorilor limita de expunere reglementate si (4) Medicul de medicina a muncii trebuie sa întocmeasca un
necesitatea supravegherii atmosferei;
dosar medical pentru fiecare lucrator, potrivit reglementarilor 'in
fumat; c) masurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abtine de In vil!oare.
Art. 40. - (1) În urma supravegherii medicale prevazute Ia act.
d) masurile preventive care trebuie luate Ia purtarea î9, medicul de medicina a muncii trebuie sa recomande
echipamentelor individuale de protectie; tngajatorului sau sa determine eventualele masuri individuale de
e) Ia
expunerii masurile
azbest. preventive speciale destinate minimizarii protectie ori de prevenire care trebuie luate.
(2) Masurile prevazute Ia alin. (1) pot include, daca este cazul,
(2) Angajatorul ia masuri, în afara celor prevazute Ia alin. (1) retragerea lucratorului afectat de la orice expunere la pulberile
si sub rezerva act. 9, pentru ca: provenite din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest.
a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din Art. 41. - (1) Medicul de medicina a muncii trebuie sa
unitate sa aiba acces Ia rezultatele determinarilor continutului de furnizeze lucratorilor vizati informatii si recomandari cu privire la
azbest evaluarea starii lor de sanatate la care pot fi supusi dupa încetarea
acestor în aer si sa primeasca explicatii referitoare Ia semnificatia
rezultate; expunerii la azbest si/sau la materiale cu continut de azbest.
b) lucratorii implicati si reprezentantii lor în cadrul (2) .Medicul de medicina a muncii care raspunde de
întreprinderii sau1:11 unitatii sa fie informati, cât mai curând posibil, supravegherea medicala a lucratorilor poate recomanda continuarea
supravegherii medicale dupa încetarea expunerii, pe durata pe care
daca rezultatele depasesc valoarea limita stabilita Ia art. 5, despre
aceste depasiri si cauzele lor si sa fie consultati cu privire Ia o considera necesara pentru a proteja sanatatea persoanei în cauza.
masurile care trebuie sa fie luate sau, în situatii de urgenta, sa fie (3) Continuarea supravegherii sanatatii prevazuta la alin. (2)
informati
. . cu privire Ia masurile
\ .. adoptate. , se face potrivit reglementarilor în vigoare .
Art. 42. - Lucratorul expus sau angajatorul poate solicita
292
293
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

revizuirea evaluarilor starii de sanatate prevazute la art. 41 alin. (2),


potrivit reglementarilor în vigoare. CAPITOLUL IX
ArtY 43. - Jl} ,Apgajatorul tine evidenta lucratorilor Sanctiuni
desemnati sa efectueze activitatile prevazute la art. 4 într-un registru
în care trebuie sa indice natura si durata activitatii acestora, precum ArtY 46. - (1) Încalcarea prevederilor prezentei hotarâri
si a expunerii la care ac~stia sunt supusi, sub rezerva art. 9. Iirage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau
(2) Medicul de medicina a muncii responsabil cu penala, dupa caz, potrivit Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
supravegherea starii de sanatate are acces la registrul prevazut la Î 19/2006.
alin. (1)
(11) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda,de
(3) Fiecare lucrator interesat poate avea acces la propriile lui In 5.000 lei la 10.000Jei încalcarea dispozitiilor art. 12 si ale art. 36
rezultate continute în registrul prevazut la alin. (1). tiin. (2), (3), (4), (5), (6) si (7).
(4) Lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori din (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac
unitate pot avea acces la informatiile colective anonime cuprinse în de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de
registrul prevazut la alin. (1). catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului
Art.44. - (1) Registrul prevazut la art. 43 alin. (1) si dosarele Sanatatii.
medicale individuale prevazute la art. 39 trebuie pastrate cel putin
40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementarilor în CAPITOLUL X
VIgoare.
Dispozitii tranzitorii si finale
(2) În cazul în care întreprinderea îsi înceteaza activitatea,
angajatorul trebuie sa predea directiilor de sanatate publica judetene Art. 47. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de J

si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la alin. (1), septembrie 2006, cu exceptia art. 7 care intra în vigoare la data de 1
potrivit reglementarilor în vigoare. ianuarie 2007.
ArtY 45. - (1) Registrul operativ national al bolilor (2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga
profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv orice alte dispozitii contrate.
azbestoza si mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului Art. 48. - Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei
national de coordonare metodologica si informare privind bolile 83/477/CEE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata
profesionale din Institutul de Sanatate Publica Bucuresti. de riscurile datorate expunerii la aibest, publicata în Jurnalul
(2) Raportarea bolilor profesionale prevazuta la alin. (1) se Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983,
face potrivit anexei nr. 22 din Hotarâre a Guvernului nr. 1.425/2006 împreuna cu toate modificarile sale, respectiv Directiva
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 91/382/CEE, publicata în JOCE nr. L 206/1991, Directiva
Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006. 98/24/CE, publicata în JOCE nr. L 131/1998, si Directiva
51 • Am prezentat aici alin. (2) al art. 43 asa 'Dlima fost modificat prin H. Ge nr.
601/2007.... , . 53 . Am prezentat aid alin. (1) ai' art. 46 asa cum a fost modificat prin H.G. nr
601/2007.
52 - Am prezentat 'aici art.45 asa cum a fost modificat si completat prin H.G. nr.
601/2007.
- Alin (1') al art. 46 a fost introdus prin H.G. nr. 601/2007.
294 295
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
respirator);
2003/18/CE, publicata în}OCE nr. L 9712003. b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-
volum);
c) determinarea de corpi azbestozici în sputa;
- examinari suplimentare (examen citologic al sputei,
ANEXA radiografie pulmonara standard, tomodensitometrie, altele, conform
~elor mai recente cunbstinte în materie de Îilecticina a muncii)
pentru grupurile de angajati cu risc crescut, la recomandarea
RECOMANDARI PRACTICE medicului de medicina a muncii.
pentru supravegherea cJinica a lucratorilor expusi la pulbere 4. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu compettnta
provenind din azbest salI din materiale un continut de azbest În medicina de întreprindere, care raspunde de supravegherea
sanatatii, trebuie sa hotarasca cu privire la examinari suplimentare,
1. Conform stadiului actual al cunostintelor, expunerea la cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracica sau
fi.bre de azbest poate sa provoace urmatoarele afectiuni: tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunostinte în materie
.. azbestoza; de medicina a muncii .
.. mezoteliom;
- cancer pulmonar;
- cancer gastrointestiv.al.
2. Mediculd~I:l}edicina a muncii sau medicul cu competenta
în medicina de' .int~eprindere, responsabil cu supravegherea
medicala a lucratorilor expusi la azbest, trebuie sa cunoasca
conditiile sau circumstantele în care fiecare lucrator a fost expus.
3. Examinarea sanatatii lucratorilor expusi la azbest trebuie sa
cuprinda:
- examenul 'medical la angajare, care sa cuprinda cel putin
urmatoarele:
a) întocmirea dosarului medical individual;
b) anamneza profesionala;
c) examenul clinic general si pe aparate (în special aparatul
respirator);
d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-
volum);
e) radiografie pulmonara standard;
- examenul medical periodic anual, care sa cuprinda «el putin
urmatoarele: ~<"/ '

a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul


297
296

!,!.4,
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATk"A SI SANATATEA JNMUNCA
1I11t;Xanr. 1;
b) beneficiar (investitor) - orice persoana fizici:Î sau juridica
pl,lntru care se executa lucrarea si care asigura fondurile necesare
Illulizarii acesteia;
c) manager de proiect - orice persoana fizica sau juridica,
lutorizata în conditiile legii si desemnata de catre· beneficiar,
llotarârea Cuveroului fnsarcinata cu organizarea, planificarea, programareg. si controlul
t'ualizarii lucrarilor pe santier, fiind responsabila de realizarea
or. 300/200654 proiectului în conditiile de calitate, costuri si termene stabilite;
privind ~erintele minime (le securitate si sanatate d) proiectantul luc'i'arii - orice persoana fizic~ sau juridica
pentrusantierele tem,porare sau mobile ~ompetenta care, la comanda beneficiarului, elaboreaza
documentatia de proiectare;
CAPITOLUL 1 e) sef de santier - persoana fizica desemJ1.ata de catre
antreprenor sa conduca realizarea lucrarilor pe santier si sa
Dispozitii ~enerale urmareasca realizarea acestora conform proiectului;
f) antl'eprenol' (constructor, contractant, oft!rtant) - orice
Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de
persoana fizica sau juridica competenta care executa lucrari de
securitate si sanatate în munca Pentru santierele temporare sau
mobile. constructii-montaj, în baza unui proiect, la comanda beneficiarului;
g) subantreprenor (subcontractant) - orice persoana fizica
Art. 2. ";Prezenta hotarâre nu se aplica activitatilor de foraj si
extractie din industria extractiva. sau juridica care îsi asuma contractual fata de antreprcnor sarcina de
a executa lucrari de constructii-montaj de specialitate, prevazute în
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
Art.55 3,: -
proiect.ullucrarii;
319/2006 se l·~plicil domeniului PI:evazut la act. l, fara a aduce
h) lucrator independent - orice persoana fizica autorizata care
atingere prevtlderilor mai restrictive si/sau specifice ale prezentei
hotarâri. realizeaza o activitate profesionala în mod independent si îsi asuma
contractual fata ,de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor
Art. 4. ~ În intelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile
sarcina de a realiza pe santier lucrari pentru care este autorizat;
de mai jos se r;lefine~cdupa cum ur1l:1eaza:
a) santjer te.mporar sau "tobj/, denumit În continuare i) coordonator în materie de securitate si saniitate pe durata
elaborarii proiectului lucrarii - orice persoana fizica sau juridica
santier, - oripe santier în care se cles:fasoara lucrari de constructii
competenta,desemnata de catre beneficiar si/sau de catre managerul
sau de ingin~rie civila, a caror lista ne exhaustiva este prevazuta în
de proiect pe durata elaborarii proiectului, având atributiile
54 - Hotarâreq Guvernului nr. 300/2006 a fOSt publicata În Monitorul Oficial al României, prevazute la act. 54;
Partea 1, nr. 252 Cfln 21 mflrtie 2006. H. G. nr. 3°0/2006 a fost modificata si completata prin
H.G. nr. 601/2001.(M.Of. hr, 470 din 12.07.2007/ j) coordonator În materie de securitate si saniitate pe durata
Am prezentaty~ici H.G. nr. 300/2006 asa cU'n a fost modificata si completata prin H.G.
nr. 601/2007 .. realizarii lucrarii - orice persoana fizica sau juridica desemnata de
55 - Am prezentat aici art. 3 asa cum a fost n)odificat prin H.G. nr. 601/2007. 299
298
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
prevazut la art. 36.
catre beneficiarul lucrarii si/sau de catre managerul de proiect pe
durata realizarii lucrarii, având atributiile prevazute la mt. 58. CAPITOLUL III
Instrumente ale coorrlonarii
CAPITOLUL II
Coordonatori în materie de securitate si sanatate SECTIUNEA 1
Planul de securitate si sanatate
Art. 5. - Coordonarea în materie de securitate si sanatate Art. 10. - Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect
trebuie sa fie organizata atât în faza de studiu, conceptie si elaborare trebuie sa asigure ca, înainte de deschiderea santierului, sa fie
a proiectului, cât si pe perioada executarii,Jucrarilor. stabilit un plan de securitate si sanatate, conform art. 54 lit. b).
Art. 6. - Atunci când la elaborarea proiectului participa mai Art. 11. - Planul de securitate si sanatate este un document
multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate în vederea
desemneze un coordonator în materie de securitate si sanatate pe prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfasurarii
durata elaborarii proiectului lucrarii. activitatilor pe santier.
Art. 7. - Atunci când la realizarea lucrarilor pe santier Art. 12. - Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie
participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai redactat înca din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi
multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori pe toata durata efectuarii lucrarilor.
mai multi lucratori independenti, beneficiarul si/sau managerul de Art. 13. - Planul de securitate si sanatate trebuie sa. fie
proiect trebuie sa desemneze un coordonator în materie de elaborat de coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii. durata elaborarii proiectului lucrarii.
Art. 8. - Functia de coordonator în materie de securitate si Art. 14. - În situatia în care proiectul este elaborat de un
sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii si functia de singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului de
coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii securitate si sanatate.
lucrarii sau a interventiilor ulterioare pot fi detinute de aceeasi Art. 15. - Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de
persoana. securitate si sanatate ale antreprenorilor trebuie sa fie integrate în
Art. 9. - Pentru a-si putea îndeplini atributiile, coordonatorii planul de securitate si sanatate.
în materie de securitate si sanatate trebuie: 'Art. 16. - Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte
a) sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului· acestuia.
realizare a lucrarii; Art. 17. - Planul de securitate si sanatate trebuie:
b) sa fie invitati la toate întruniri le care privesc elaborarea a) sa precizezecerintele de. securitate si sanatate aplicabile pe
proiectului si realizarea lucrarii; santier;
e) sa primeasca si, daca este cazul, sa solicite managerului de b) sa specifice riscurile· care pot aparea;
proiect si antreprenorului elementele necesare îndeplinirii sarcinilor c) sa indice maSurile de prevenire necesare pentru reducerea
sale; sau eliminarea riscurilor;
d) 'sa întocmeasca si sa tina la zi registrul de coordonare
301
300
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

a) caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si


d) sa contina masuri specifice privind lucrarile care se
verticale;
încadreaza în una sau mai multe categorii cuprinse în anexa ill. 2.
Art. 18. - La elaborarea planului de securitate si sanatate b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, în
particular, în ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat
trebuie sa se tina . seama de toate tipurile de activitati care se
aflate pe santier sau în vecinatatea acestuia;
desfasoara pe santier si sa se identifice toate zonele în care se
c) limitarea manipulariimanuale a sarcinilor;
desfasoara lucrarile cuprinse în anexa ill. 2.
d} delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a
Art. 19. - Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel
diverselor materiale, în mod deosebit daca se depoziteaza materiale
putin urmatoarele:
sau substante periculoase;
a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si,
e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a
daca este cazul, informatii care completeaza declaratia prealabila
1,
deseuri lor si a materialelor rezultate dindarâmari, demolari si
prevazuta la art. 47; "
demontari;
b) masuri generale de organ~zare a santierului stabilite de
f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorii în
materie de securitate si sanatate; g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instala,tiei
electrice generale;
c) identificarea riscuriJor si descrierea lucrarilor care pot
prezenta riscuri pentru securitat~a si sanatatea lucratorilor; h) masurile care privesc interactiunile de pe santier.
Art. 21. -Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie
d) masuri specifice de securitate în munca pentru lucrarile
completat si adaptat în functie de evolutia santierului si de durata
care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;
efectiva a lucrarilor sau a fazelor d~ lucru.
e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a
Art. 2~. - Planul de, securitate si sanatate trebuie sa se afle în
obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de depozitare a
permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre
materialelor, amplasarea echipamentelor ele munca prevazute de
inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de
antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucra~ilor proprii;
securitate si sanatate în munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu
f) masuri de coordonare stabilite de coordonat<;>riiîn materie
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii.
de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;
Art. 23. - Planul de securitate si sanatate trebuie sa tie pastrat
g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se
de catre managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei
desfasoara în perimetrul santierului si în vecinatatea acestuia;
finale a lucrarii.
h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului în
ordine si în stare de curatenie;
SECTIUNEA a 2-a
i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor,
Planul propriu de securitate si sanatate
evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate în acest sens;
j) modalitati de colaborare între antreprenori, subantreprenori Art. 24. - Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde
si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea în munca. ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui
Art. 20. - Masuri'ie de coordonare stabilit,e de c,S>prdonatoriiîn antreprenor sau subantreprenor. .
matefie de securitate si sanatate si obligatiile c,y.dtyurg din acestea 'Art. 25. "'"Atunci când un antreprenor se angajeaza sa
trebuie sa se refere, în special, la: '" ' ," " -,
302 303
.. ~
,1

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA


SECU:.RfTAT'EA SI SANATATEA ÎN MUNCA

realize:ze IU<:rari'pe santier, acesta trebuie sa puna planul propriu de g) masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor,
specifice lucrarilor pe care· antreprenorul/subantreprenorul le
securitate :si sanatate la dispozitia managerului de proiect,
benefioeiarului sau coordonatorilor în materie 'de securitate si exeCuta pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri
de protectie individuala.
saJiata'te, dltjJacaz ..
Art. ~6. - Antreprenorul trebuie sa stabileasca acest plan în Ari. 32. - Înainte de începerea lucrarilor pe santier de catre
cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii. antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate si sanatate
Art 27. - Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie trebUie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul în materie de
armoIltiiatcu plahulde securitate si sanatate al santierului. securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de
Art. ~8. - Antreprenorul care executa cu unul ori mai multi medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate sau
subantreprenori,întotalitate sau o parte din lucrarile care trebuie sa de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice în
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
respecte pr\':vederile· planului de securitate si sanatate, trebuie sa le
Art. 33. - Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie
transmita acestora un exemplar al planului propriu si, daca este
actualizat ori de câte ori este cazul.
cazul, un d()cument care cuprinde masurile generale de securitate si
sanatate peIltru lucrarile santierului ce intra în responsabilitatea sa. Art. 34. - Un exemplar actualizat al planului propriu de
Art. 29. - La elaborarea planului propriu de securitate si securitate si sanatate trebuie sa se afle în permanenta pe santier
sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca,
furnizate de catre· ahtreprenor si de prevederile planului de inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate în
securitate si sanatate al santierului. munca sau de reprezentantii Iltcratorilor, cu raspunderi specifice în
A1t. 30. - Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
propriu de securitate si sanatate în cel mult 30 de zile de la data Art. 35. - Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie
contractarii lucrarii cu antreprenorul. pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la data receptiei finale
a lUCrarii.
Art. ~L - Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa
contil1a cel putin urmatoarele: SECTIUNEA a 3-a
a) numele si adresaantreprenorului/subantreprenorului;
Registrul de coordonare
b J nUlnarullucratorilor pe santier;
c) numele persoanei desemnate sa conduca executarea Art. 36. - Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de
lucrarilor, Clacaeste cazul; documente redactate de catre coordonatorii în materie de securitate
d) durata lucrarilor, indicând data începerii acestora; si sanatate, informatiI privind evenimentele care au loc pe santier,
e) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta cOnStatarile efectuate si deciziile luate.
sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la Art. 37. - Coordonatorii în materie de securitate si sanatate
procesul de munca pe santier; trebllie sa consemneze în registrul de coordonare:
f) eV(tluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de a) numele si adresele antreprenorilor, subantteprenorilor si
materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de data interventiei fiecaruia pe santier;
utilizareq substantelprsau ,preparatelor periculoase, de deplasarea b) lista cu efectivullucratorilor pe santier si durata prevazuta
personalului, de organizarea santierului;
304 305
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

pentru efectuarea lucrarilor; din faza de proiectare a lucrarii de catre coordonatorul în materie de
c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii sau de
realizarea proiectului, respectiva lucrarilor, constatarile si deciziile catre proiectant, dupa caz.
adoptate; Art. 43. - Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa fie
d) observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea transmis coordonatorului în materie de securitate si sanatate pe
si sanatatea în munca adljlse la cunostinta beneficiarului, durata realizarii lucrarii, pe baza de proces-verbal care se ataseaza
la dosar.
manageruluide proiect sau' celor care intervin pe santier si
eventualele raspunsuri ale acestora; Art. 44. - Dupa receptia finala a lucrarii dosarul de interventii
e) observatiile si propunerile antreprenorilor SI
ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza unui proces-verbal
subantrtprenorilor privind securitatea si sanatatea în munca; care se ataseaza la dosar.
1) abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate; Art. 45. - În cazul unei interventii ulterioare: beneficiarul
g) rapoartele vizitelor de control pe santier si ale întrunirilor, trebuie sa puna la dispozitie coordonatorului în materie de
dispozitiile care trebuie transmise; securitate si sanatate desemnat pe durata interventiilor ulterioare un
h) incidente si accidente care au avut loc. exemplar al dosarului de interventii ulterioare.
Art. 38. - Coordonatorul în materie de securitate si sanatate Art. 46. - Coordonatorul în materie de securitate si sanatate
pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa transmita desemnat pe perioada interventiilor ulterioare trebuie sa completeze
coordonatorului în materie de securitate si sanatate pe durata dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari
cerute de noile lucrari.
realizarii lucrarii registrul de coordonare, pe baza unui proces-
verbal care va fi atasat la registru.
Art. 39. - Coordonatorii în materie de securitate si sanatate
CAPITOLUL IV
trebuie sa prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului Declaratia prealabila
de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.
Art. 40. - Registrul de coordonare trebuie pastrat de catre Art. 47. - Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect
coordonatorul în materie de securitate si sanatate timp de 5 ani de la trebuie sa întocmeasca o declaratie prealabila în urmatoarele
data receptiei finale a lucrarii. situatii:
a) durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile
SECTIUNEA a 4-a lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 de
Dosarul de interventii ulterioare lucratori;

Art. 41. - Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda: ~) ~olumul de mâna de lucru estimat este mai mare ,de ~OO de
Oamelll-Zl.
a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si Art. 48. - Declaratia va fi întocmita conform anexei llf. 3 si va
note tehnice;
fi comunicata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se
b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor
ulterioare în conditii de securitate si sanatate. vor desfasura lucrarile, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea
acestora.
Art. 42. - Dosarul de interventii ulterioare se întocmeste înca

306 307
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
sa se faca înainte de începerea fazei de elaborare a proiectului
Art. 49. - Textul declaratiei pnialabile trebuie sa fie afisat pe lucrarii.
santier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrarilor.
Art. 50. - Textul declaratiei prealabile trebuie actualizat ori de SECTIUNEA a 3-a
câte ori au loc schimbari. Atributiile coordonatorului în materie de securitate si sanatate
pe durata elaborarii proiectului lucrarii
CAPITOLUL V Art. 54. - Coordonatorul în materie de securitate si sanatate
Elaborarea proiectului lucrarii pe durata elaborarii proiectului .lucrarii, numit în conformitate cu
art. 6, are urmatoarele atributii:
SECTIUNEA 1 a) sa coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 si 52;
Principii generale de securitate si sanatate b) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub
aplicabile proiectului lucrarii responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizând
regulile aplicabile santierului respectiv si tinând seama de
Art.56 51. - Înca din faza de conceptie, studiu si elaborarea
activitatile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
proiectului lucrarii, managerul de proiect, proiectantul si, atunci
c) sa pregateasca un dosar de interventii u1ttirio~u:e,adaptat
când este cazul, beneficiarul trebuie sa ia în considerare principiile caracteristicilor lucrarii, continând elementele utile în materie de
generale de prevenire in materie de securitate si sanatate prevazute securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama în cursul
în Legea ill. 319/2006, îri special în ceea ce priveste: eventualelor lucrari ulterioare;
a) alegerea solutiilor arhitecturale, tehnîce si/sau d) sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare
organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari ori faze de modificare adusa proiectului;
lucru care se desfasoara simultan sau succesiv; e) sa transmita elementele planului de securitate si sanatate
b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari tuturor celor cu responsabilitati în domeniu;
sau faze de lucru.
f) sa deschida un registru de coordonare si sa-I completeze;
Art •. 52. - În faza de conceptie, studiu si elaborare a g) sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de
proiectului lucrarii trebuie sa se tina seama, ori de câte ori este coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau
necesar, de toate planurile de securitate si de sanatate si de toate managerului de proiect si coordonatorului în materie de securitate si
dosarele întocmite conform art. 54 lit. b) si c) sau adaptate conform sanatate pe durata realizarii lucrarii;
art. 58 lit. c).
h) sa participe la întruniri le organizate de beneficiar si/sau de
managerul de proiect;
SECTIUNEA a 2-a
i) sa stabileasca, în colaborare cu beneficiarul si/sau
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate si managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate
sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii aplicabile santierului;
Art. 53. - Desemnarea coordonatorului în materie de j) sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
k) sa organizeze coordonarea între proiectanti;
56 - Am prezentat aici partea introductiva a art. 51 asa cum a fost modificata plin H.G.
nr. 601/2007.
309
308
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SEC'URITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
periculoase utilizate;
'1) sa tina seama de toate eventualele interferente ale h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor SI a
activitatilor de pe santier. materialelor rezultate din darâmari, demolari si demontari;
Art. 55. - Coordonatorul Jn materie de securitate si sanatate i) adaptarea, în functie de evolutia santierului, a duratei de
pe durata elaborarii proiectului 'lucrarii trebuie sa aiba competenta executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de
necesara eXercltaiiifunctiei: lucru;
a) experienta profesionala de minimum 5 ani în arhitectura, j) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;
constructii sau conducerea santierelor; k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza
b) formare specifica de coordonator în materie de securifatejsi în cadrul sau în apropierea santierului.
sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.
SECTIUNEA a 2-a
CAPITOLUL VI Desemnarea coordonatorului în materie de securitate si
Realizarea lucrarii sanatate pe durata realizarii lucrarii
Art. 57. - Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect
SECTIUNEA 1 desemneaza un coordonator în materie de securitate si sanatate pe
Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii durata realizarii lucrarii, altul decât cel desemnat pe perioada
Art.57 56. - Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii si realizarii proiectului, aceasta desemnare va avea loc înaintea
lucratorii independenti trebuie sa respecte obligatiile genetale' ce le începerii lucrarilor pe santier.
revin, potrivit prevederilor act. 7 din Legea ill. 31912006, în special
în ceea ce priveste: ,,'." :.:' ,\. SECTIUNEA a 3-a
a) mentinerea santierului în ordine si într"i@is1:are'dc;kcuratenie
Atributiile coordonatorului în materie de securitate si sanatate
corespunzatoare; ,'i;,: " 1..;;';,;" :c
pe durata realizarii lucrarii
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinând;'seama Art. 58. - Coordonatorul în materie de securitate si sanatate
de conditiile de acces la aceste posturi; pe durata realizarii lucrarii, numit în conformitate cu art. 7, are
c) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; urmatoarele atributii:
d) manipularea în conditii de siguranta a diverselor materiale; a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire
e) întretinerea, controlul înainte de punerea în functiune si si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în
controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, în scopul scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se
eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar
sanatatea lucratorilor; pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
t) delimitarea si amenajarea zonelor de' depozitare si b) sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare
înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii
substantelor periculoase; independenti respecta principiile prevazute la art. 56, într-un mod
g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si s~natate
57 - Am prezentat aici partea ihtroductiva a arte 56 asa cum a fost'ir;~dificiltJ prin H. G.
nr. 601/2007 .
. 311
310
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

prevazut la act. 54 lit. b); CAPITOLUL VII


c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptllri
ale planului de securitate si sanatate prevazut la act. 541it. b)S'i ale Obligatiile beneficiarului, manageruIui de proiect,
dosarului de interventii ulterioare prevazut la act. 54 lit. c), în angajatorilor si lucratorilor independenti
functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modîficari
intervenite; SECTIUNEA 1
d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor Obligatiile beneficiarului si ale managerului de pr~ct
care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora,
privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
Art. 60. - Atunci când un beneficiar sau un manager de
proiect a desemnat unul ori mai multi coordonatori în materie de
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea securitate si sanatate pentru a executa sarcinile prevazute la act. 54
reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, si 58, acesta nu va fi exonerat de raspunderile care îi revin în acest
daca este cazul; informarea hicratorilor independenti; domeniu.
e) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii; Art. 61. - În vederea asigurarii si mentinerii seCuritatii si
sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, în
f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate principal, uffi1atoareie obligatii:
sa aiba acces pe santier;
a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la
g) sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si locul de munca;
antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
b) sa coopereze cu coordonatorii în'materie de securitate si
h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din
sanatate în timpul fazelor de proiectare si de realizare a lucrarilor;
perimetrul santierului ~au din vecinatatea acestuia;
c) sa ia în considerare observatiile coordonatorilor în materie
i) sa s~abileasca, împreuna cu antreprenorul, obligatiile
de securitate si sanatate consemnate în registrul de coordonare;
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
d) sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate
ridicat sarcini, accesul pe santier;
aplicabile santierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de
j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor securitate si sanatate;
sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu
securitate si sanatate;
coordonatorii în materie de securitate si sanatate ..
k) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de
antreprenori si modificarile acestora. SECTIUNEA a 2-a
Art. 59. - Coordonatorul în materie de securitate si sanatate
Obligatiile. angajatorilor
pe durata realizarii lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara
exercitarii functiei: Art.58 62. - Pun,erea în aplicare a prevederilor art. 54, 58 si 60
a) experienta profesionala în constructii sau în conducerea nu aduce atingere principiului raspunderii angajatorilor, prevazut în
'santierului de minimum 5 ani; Legea nr. 319/2006.
b) formare specifica de coordonator în materie de securitate si Art. 63. - În vederea asigurarii si mentinerii securitatii SI
sanatate; actualizata la fiecare 3 ani. 58· Am prezentat aici alt 62 asa cum a fost modificat prin H G. nr. 601/2007.

312 313
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUN(~

prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006;


sanatatii lucratorilor din santier în conditiile prevazute la art. 58 ~I
b) sa respecte dispozitiile minime de securitate si sanatate
60, angajatorii au, în principal, urmatOarele obligatii:
.\tabilite în anexa nr. 4;
a) .sa respecte' dobligatiile generale ale angajatorilor În
c) sa-si desfasoare activitatea conform cerintelor de securitate
conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpUll"
.ji sanatate stabilite pentru santierul respectiv;
Directiva 89/3911CEE;
d) sa participe la orice actiune coordonata de prevenire a
b) sa îndeplineasca si sa urmareasca respectarea planului d"
riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala pe santier;
securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;
e) sa utilizeze echipamente de munca ce îndeplinesc conditiile
c) sa ia masurile necesare pentrtl aplicarea prevederilor art. 56, de securitate si sanatate;
, minime stabilite în anexa nr. 4;
în conformitate .'cu cerintele
f) sa aleaga si sa utilizeze echipamente individuale de
d) sa tina seama de indicatiile coordonatorilor în materie de
protectie conform riscurilor la care sunt expusi;
securitate si sanatate'sau ale sefului de santier si sa le îndeplineasca
pe toata perioada executiei lucrarilor; g) sa respecte indicatiile si sa îndeplineasca instructiunile
coordonatorilor în materie de securitate si sanatate;
e) sa informe~e lucratorii independenti cu privire la masurile
h) sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate.
de securitate si sanatate care trebuie l3-plicatepe santier si sa puna la
dispozitie acestora instructiuni adecv~te;
CAPITOLUL VIII
f)sa redacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa
le transmita coordonatorilor în materie de securitate si sanatate . Informarea lucratorilor
. .

Art. 64. - În vederea mentiperii securitatii si sanatatii pe


santier, atunci când ei însisi executa o activitate profesionala pe Art. 66. - Lucratorii si/si'lu reprezentantii lor trebuie sa fie
santier, angajatorii trebuie sa respecte: informati asupra masurilor ce trebuie luate privind securitatea si
a) prevederile din legislatia nationala care transpune sanatatea lor pe santier.
prevederile Directivei 89/3911CEE referitoare la obligatiile Art. 67. - Informati~le. trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor
angajatilor, echipamentul de mundî, echipamentul individual de carora le sunt adresate.
protectie;
b) indicatiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie CAPITOLUL IX
de securitate si sanatate în munca. Consultarea si participarea lucratorilor
SECTIUNEA a 3-a Art.60 68. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a
Obligatiile lucratorilor independenti reprezentantilor acestora privind prevederile art. 56, 58 si 63 trebuie
sa se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.
Art.59 65. - În vederea mentioerii securitatii si sanatatii pe
santier, lucratorii independenti trebuie: Art. 69. - Atunci când este necesar, tinând seama de gradul de
risc si de importanta santierului, consultarea si participarea
a) sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor potrivit
lucratorilor si/sau a reprezentantilor a<;:estoradin întreprinderile care
59 - Am prezentat aipi. .Iit. a) de la art. 65 asa cum a fost modificata prin H. G. nr. 60 - Am prezentat aici art. 68 asa cum a fost modificat prin H. G. nr. 601/2007.
601/2007 ....

314 315
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA $1 SANATATEA ÎN MUNCA
l'l'intele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si
îsi desfasoara activitatea pe acelasi santier trebuie sa se realizeze CII Illubile, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
o coordonare ;adecvata. (IDeE) llf. L 245/1992.
Art. 70. - În scopul consultarii si participarii lucratorilor,
trebuie pusa la dispozitie acestora sau, dupa caz', reprezentantilor 101"
o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor saI'·
modificari.

..CAPITOLUL IX·
,
Sanctiuni

Art.61 79'. - (1) Constituie contravt;ntii si se sanctioneaza cu


amenda contraventionala de la 4.000 lei la 8.000 lei încalcarea art.
6, 7, art. 91it. d), <:trt.10,42,47 si 48.
(2) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin.
(I), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului llf.
2/2001 privind regimul juridic al contrâventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor
prevazute la alin. (1) se fac de inspectorii de munca.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 71. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta
hotarâre .. 'i .
Art. 72. - Regulamentul privind formarea specifica de
coordonator în materie de securitate si sanatate prevazut la art. 55 si
59 se va stabili prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale
si familiei.
Art. 73. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
ianuarie 2007.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/57/CEE privind

61 - CapitolullX'(care contine art. 70' ) a fost introdus prin H.G. nr. 601/2007.
317
316
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
~'"'ECURITATEASI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXANr.2
ANEXANr.l

LISTA NEEXHAUSTIV A
LISTA NEEXHAUSTIV A a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru securitatea
a lucrarilor de constructii sau de inginerie civila si sanatatea lucratorilor g

1. Excavatii 1. Lucrari care expun lucratorii la riscul de a fi îngropati sub


2. Terasamente alunecari de teren, înghititi de terenuri mocirloase/mlastinoase ori
3. Constructii de a cadea de la înaltime, datorita naturii activitatii desfasurate,
4. Montarea si demontarea elementelor prefabricate procedeelor folosite sau mediului înconjurator al lacului de munca
5. Amenajari sau instalatii 2. Lucrari în care expunerea la substante chimice sau
6. Transformari biologice prezinta un risc particular pentru securitatea si sanatatea
7. Renovari lucratorilor ori pentru care supravegherea sanatatii lucratorilor este
8. Reparatii o cerinta legala
9. Darâmari 3. Lucrari cu expunere la radiatii ionizante pentru care
10. Demolari prevederile legale aplicabile obliga la delimitarea de zone controlate
11. Mentenanta sau supravegheate.
12. Întretinere -lucrari de zugraveli si curatare 4. Lucrari în apropierea liniilor electrice de înalta tensiune
13. Asanari 5. Lucrari care expun la risc de înec
14. Consolidari 6. Lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri
15. Modernizari 7. Lucrari cu recipiente cu aer comprimat
16. Reabilitari 71. Lucrari desfasurate de persoane care utilizeaza sursa de
17. Extinderi alimentare cu aer pentru protectia respiratorie; lucrari realizate în
18. Restaurari
imersie cu protectie respiratorie
19. Demontari 8. Lucrari care implica folosirea de explozibili
9. Lucrari de montare si demontare a elementelor prefabricate
grele.

62 - Punctele 3 si 7 de la anexa 2 sunt prezentate aici asa cum au fost modificate prin
H.G. nr. 601/2007.
- Punctul!' a fost introdus prin H.G. nr. 601/2007.

319
318
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
'ircumstantele sau un risc o cer.
În sensul prezentei anexe, termenul încaperi înseamna, printre
ANEXANr.3 altele, baraci.

CONTINUTUL DECLARATIEI PREALABILE PARTEA A


Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere
1. Data comunicarii
2. Adresa exacta a santierului 1. Stabilitate si soliditate
3. Beneficiarul (beneficiarii) lucrarii (numele, si adresele). 1.1. Materialele, echipamentele si, în general, orice element
4. Tipul lucrarii care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea
5. Managerul (managerii)de proiect (numele si adresa) lucratorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat si sigur.
6. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate si 1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o
sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii (numele si adresa) rezistenta suficienta nu este permis decât daca se folosesc
7. Coordonatorul (coordonatorii) în mat~rie de securitate si echipamente sau mijloace corespunzatoare, 'astfel încât lucrul sa se
sanatate pe durata realizarii lucrarii (numele si adresa) desfasoare în conditii de siguranta.
8. Data prevazuta pentru începerea lucrarii 2. Instalatii de distributie a energiei
9. Durata estimativa a lucrarilor pe santier 2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel
IO. Numarul maxim estimat de lucratori pe santier încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lu~ratorii
11. Numarul de antreprenori/subantreprenori si, de lucratori sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin
independenti prevazut pe santier .atingere directa ori indirecta.
12. Datele de identificare a antreprenorilor" subantreprenorilor 2.2: La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a
si/sau lucratorilor independenti deja selectionati. ' dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina, seama de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta exteme si de
competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. '
ANEXA Nr. 4_ 3. Caile si iesirile de urgenta
3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta
libere si sa conduca în modul cel mai direct posibil într-o zona de
CERINTE MINIME securitate. '
de securitate si sanatate pentru santiere §J 3.2. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata
fi evacuate rapid si în conditii de securitate maxima pentru
Observatii preliminare lucratori.
Obligatiile prevazute în prezenta anexa se aplica de fiecare 3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de
data când caracteristicile santierului ori ale., activitatii, urgenta se determina în functie de utilizare, de echipament si de
")".
dimensiunile santierului si ale încaperilor, precum si de numarul
63 - Punctele 3.4, 4.4 si 13.4 de la anexa 4 sunt prezenta te aici asa cum au fost
modificate prin H. G. nr. 601/2007. 321
320
Ti'"""",,"";'

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA


SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura
maxim de persoane care pot fi preze~te. lucratorilor aer proaspat în cantitate suficienta.
3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate potrivit Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie
prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele mentinuta în stare de functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul la curenti de aer care le pot afecta sanatatea.
de munca. Atunci când este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un
Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a
si amplasate în locuri corespunzatoare. instalatiei ..
3.5. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, rara 6. Expunerea la riscuri particulare
dificultate, caile ~i iesirile de urgenta, precum si. ~aile de circulatie 6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot
si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie pJq9ate cu obiecte. nocive sau unei influente exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori,
3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesitajluminare trebuie praf.
prevazute cu iluminare de siguranta, de intensitate suficienta în caz .6.2. Atunci când lucratorii trebuie sa patrunda într-o zona a
de pana de curent. ;arei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica SqU
4. Detectarea si stingerea incendiilor nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie
4.1. În funCtIe de caracteristicile santierului si de dimensiunile inflamabila, atmosfera contaminata. trebuie controlata si trebuie
si destinatia încaperilor, de echipamentele prezente, de luate masuri corespunzatoare pentru a preven~ orice pericol.
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor 6.3. Într-un spatiu închis un IUGratornu poate fi în nici un caz
prezente, precum' si de numarul maxim. de persoane care P9t fi 'xpus la o atmosfera cu risc ridicat.
prezente, este necesar sa fie prevazute-,,;~m numar suficient de Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat în permanenta
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, din exterior si trebuie luate toate ma!)urile corespunzatoare pentru a
daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de j se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.
sisteme de alarma. 7. Temperatura
4.2. Dispozitivtle de stingere a incendiului, detectoarele de În timpul programului ~e lucru, temperatura trebuie sa fie
incendiu si sistemele de alarma trebuie întretinute si verificate în ltlecvata organismului uman, tinându-se seama de metodele de
mod periodic ... IlIcru folosite si de solicitarile fiz:ice la care sunt supusi lucratorii.
La intervale periodice trebuie sa se efectueze încercari si 8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru,
exercitii adecvate. IIlcaperilor si cailor de circulatie de pe santier
4.3. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incetldiului 8.1. Posturilfit de lucru, încaperile si caile de circulatie trebuie
trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. dispuna, în masura în care este posibil, de suficienta lumina
4.4. Acestea trebuie sa fie semnalizate potrivit prevederilol 1Illturala.
Hotarârii Guvernului nr. 971/2006. Atunci când lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe
Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente Iilupui noptii locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina
si amplasate în locuri corespunzatoare. III ificiala corespunzatoare si suficienta.
5. Ventilatie :, ;;.".
.1., Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumina
Tinându-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele
323
322
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a
portabile, protejate contra socurilor~ . t1llrilor, precum si cele unde au loc operatiile de încarcare sau
Culoarea folosita 'pentru iluminatul artificial nu trebuie , j; ••,~rcare trebuie sll fie dimensionate în functîe de numl\rnl
modifice sausa influenteze p'erceptia semnalelor ori a panourilor d.. 1"'llIltial de utilizatori si de tipul de activitate.
semnalizare. ' Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie,
8.2. Instalatiile de iluminat ale încaperilor, posturilor de lucru , ,11i1tanta de secOOtate suficienta. sau mijloace de protectie adecvate

si ale cailor de circulatie trebuie amplasate astfel încât sa ou III IUlieprevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.
prezinte risc de accidentare pentru lucratori. Caile de circulatie treb~ie sa fie clar sernnalizate, verificate
8.3. Încaperile, posturile de lucru si caile de circulatie în care 1" 'Iodic si întretinute.
lucratorii sunt expusi la riscuri în' cazul întreruperii functionarii l 0.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie
iluminatului artificial~' trebuie sa fie prevazute cu iluminat d ,Iltplasate astfel încât sll exist~ o distanta suficienta. fata de usi,
siguranta de o intensitate suficienta: IHll'ti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
9. Usi si porti 10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone
9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de l'"boie sa fie prevazUte cu dispozitive care sa evite patrunderea
siguranta care sa împiedice iesirea de pe sine si caderea lor. IlIcratorilor Iara atributii de serviciu în zonele respective.
9.2.' Usile si portile care se deschid în sus trebuie sa fie Trebuie luate masuri corespunzato~e pentru, a proteja
prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea lor. \\Icratorii abilitati sa patrunda în zonele periculoase.
9.3. Usile, si portile situate de-a lungul cailor de siguranta Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
trebuie sa fie semnalizate corespunzator. lL Cheiuri si rampe de încarcare
9.4. În vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei 11.1. Cheiurile si rampele de încarcare trebui~ sa fie
vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa 'orespunzatoare dimensiunilor încarcatnrilor ce se transporta.
fie semnalizate în mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere în 11.2. Cheiurile de încarcare trebuie sa aiba cel putin o iesire.
permanenta. 11.3. Rampe1e de încarcare trebuie sii.fie sigure, astfel Încât
9.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa lucratorii sa nu poata cadea.
prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. 12. S âtiu entru libertatea de mi care la ostul de lucru
Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire d~ Suprafata postOOlor de lucru trebuie stabilita, în functîe de
urgenta, accesibile si usor de identificat, cu exceptia celor care se ecbipamentul si materialul necesar, astfel ÎJlcât lucratorii sa dispuna
deschid automat în caz de pana de energie, si trebuie sa poata fi de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.
deschise manual. 11 Primul ajutor ;
10. Cai de circulatie - zone periculoase 13.L Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului
10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, ajvtor se poate face în orice moment.
cheiurile si rampele de încarcare, trebuie sa fie ca1culate, plasate' si , De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit
amenajate, precum si accesibile astfel încât sa poata fi utilizate usor, în acest scop.
în deplina securitate si în conformitate cu destinatia lor,ia;r, Trebuie luate masuri' pentru a asigura evacuarea, pentru
lucratorii aflati în vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu' fie îngrijiri medicale" a lucratorilor 325
accidentati sau victime ale unei
expusi nici Uliui risc. ;"

324
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
unde, sa-si puna îmbiacaminteasi efectele persanale sub cheie.
îmbalnaviri neasteptate. 14.2. Dusuri, chiuvete
13.2. Trebuie prevazUte una sau mai multe încaperi de,prim
14.2.1. Atunci când tipul de activitate sau cerintele de
ajutar, în 'functie de dimensiunile santierului sau de tipuriJe de curatenie impun acest lucru, lucratorilar trebuie sa' Ii se puna' la
activitati. dispazitie dusuri carespunzataare în numar suficient.
13.3.' Încaperile destinate primului ajutar trebuie sa fie Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si
echipate cu 'instalatii si cu materiale indispensabile primului ajutar femei, sau a utilizare separata a acestara. '
si trebuie sa permita accesul cu brancarde. 14.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapataare,
'13.4. Aceste spatii trebuie semnalizate patrivit prevederi Iar astfel încât sa permita fiecarui lucratar sa îsi faca taaleta, fara sa fie
Hatarârii Guvernului nr. 971/2006.
deranjat si in canditii de igiena corespunzataare.
13.5. Trebuie asigurate materiale de prim ajutar în taate Dusurile trebuie prevazute Cu apa curenta, rece si calda. '
locurile unde canditiile de munca a cer. 14.2.3. Atunci când dusurile'hu sunt necesare, în sensul
Acestea trebuie sa fie seinnalizate carespunzatar si trebuie sa primului paragraf alpct. 14.2.1, trebuie sa fie prevazut un nuniar
fie usar accesibile: suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este hec'esar.
'Un pan:au de semnalizare amplasat în lac vizibil trebuie sa Acestea trebuie sa fie amplasate .înapropierea pasturilarde lucru si
indice clar adresa si numarul de telefan ale serviciului de urgenta. a vestiarelar.
14. Instalatii sanitare
Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru
14.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte femei sau a utilizare separata a acestara atunci când acest lucru este
14:1.1. Lucratarilar trebuie sa li se puna la dispazitie vestiare necesar din mative de decenta.
carespunzataare daca acestia' trebuie sa paarte îmbracaminte de 14.2.4. Daca încaperile cu dusuri S'aucu chiuvete sUnt separate
lucru si daca, din mative de sanatate sau de decenta, nu li se paate de vestiare, aceste încaperi trebuie sa cam unice între ele. '
cere sa se schimbe într-un alt spatiu. 14.3. Cabine de WC-uri si chiuvete
Vestiarele trebuie sa fie usar accesibile, sa aiba capacitate Înaprapierea pasturilar"de lucru; a încaperilar de ''Odihna, a
suficienta si sa fie datate cu scaune. vestiarelar si a salilar de dusUri lucratorii trebuie sa dispuna de
14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de încapataare si sa lacOO speciale, datate cu un numar suficient de WC:.OO si de
aiba datari care sa permita fiecarui lucratar sa îsi usuce ;hiuvete, utilitati care sa asigure nepaluarea mediului încanjuratar,
îmbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si de regula ecalagice.
efectele persanale si sa le paata pastra încuiate. Trebuie prevazute cabine de 'WC-uri separate pentru barbati si
În anumite situatii, cum ar fi existenta substantelar li.;meisau utilizarea separata a 'acestara.
periculaase, a umiditatii, a murdariei, îmbracamintea de lucru 15. încaperi pentru 'Odihna si/sau cazare
trebuie sa paata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele 15.1. Lucratarii trebuie sa dispuna de încaperi pentru 'Odihna
persanale. i/sau cazare usar accesibile, atunci când securitatea ari sanatatea
14.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si lor a impun, în special datarita tipului activitatii, numarului mare de
femei sau a utilizare separata a acestara.
111(;ratarisaUAdistantei fata de santier.
14~1.4. Daca nu sunt necesare vestiare în sensul primului "1, ,.;,'
15.2. Incaperile pentru 'Odihna si/sau cazare trebuie sa fie
panigraf al pct.14X.l fiecare lucratar trebuie sa dispuna de uidoc
327
326
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN"MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA "
..•. 1
,
suficient de. mari si prevazute cu un numar de mese si de' scaune PARTEAB
i' ~
corespunzator numarului de lucratori. CERINTE MINIME T ~ i"

15.3. Daca nu exista asemenea încaperi, alte facilitati trebuie


specifice v~tru po~turile de lucru din santiere ';' \' r..
. - \

i,
sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta sa le polata
folosi în timpul întreruperii lucrului.
Observatii pr~Iiminare ,," , '," ''::.f" ,
15.4. Încaperile de cazare fixe care nu sunt folosite'doar în Atunci când situatii particulare o cer, clasificarea'cerintelor
cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare în minime în doua seCtiuni, asa cum sunt prezentate·m'ai ••jos, "nu
numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.
trebuie sa fie considerata obligatorie; ,"" :~:
Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si
scaune, tinându-se seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor SECTIUNEA 1
trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.
Posturi de lu~....rudin santiere. în interiorul încaperilor
15.5. În încaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia ,.,.
masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor împotriva
1. Stabilitate si ~liditate ' ' " '"
disconfortului produs de fumul de tutun.
Încaperile tret?uie sa aiba' o structura si o stabilitate
16. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba corespunzatoare tipu,ui de utilizare.
2. Usi de sigur~
posibilitatea de a se odihni în pozitie culcata, în conditii
corespunzatoare. Usile de sigur(#1lta trebuie sa se deschida catre exterior si nu
17. Lucratori cu dizabilitati trebuie sa fie încui&te, astfel, încât sa poata fi deschise usor si
imediat de catre oric~ persoana care are nevoie sa le utilizeze în caz
Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinându-seseama,
de urgenta ...
daca este cazul, de lucratorii cu dizabilitati.
Este interzisa r:.-ltilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca
Aceasta dispozitie se aplica în special usilor, cailor de
c<?~}lllicatie,scarilor, dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor si posturilor usi de siguranta.
3. Ventilatie ' ":
deluc~ ~<?lositesau ocupate direct de catre lucratorii cu dizabilitati. Daca sunt folIosite instalatii" de aer conditionat sau de
18. Dispozitii diverse
.' 18.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie ventilatie mecanica,. acestea trebuie sa functioneze' astfel încât
lucratorii sa nu fie exJCpusi curentilor de aer.
semnalizate astfel încât sa fie vizibile si identificabile în mod clar.
Orice depuneree: sau impuritate care poate crea un risc imediat
18.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier
si, eventual, de alta bautura corespunzatoare si nealcoolica;' {în pentru sanatatea lucl;ratoriloLprin poluarea aerului respirat trebuie
eliminata rapid.' ,;-
cantitati suficiente, atât în încaperile pe care le ocupa, 'cât si în
4. Temperaturat!.-'· .' ,. '
vecinatatea posturilor de lucru. ~'
4.1. TemperatuPTaînîncaperile de odihna, încaperile pentru
18.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua
masa înt110d corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de personalul de servicPiu permanent, încaperile sanitare, cantine si
facilitati pentru a-si pregati masa în conditii corespunzatoare: încaperile de prin aj'(; utor trebuie sa corespunda destinatiei specifice
acestor încaperi. , .
329
328
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

" 1111\\ si dimensiunile usilor si portilor sunt dtterminate în functie


4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebui!-
11111 ma si destinatia încaperilor. "
permita evitarea luminii solare excesive, în functie de nlllli
X,2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la înaltimea
activitatii si destinatia îricaperii .
.III ii,
5. Iluminatul natural si artificial
Locurile de munca trebuie, pe cât posibil, sa dispuna ti g.3. Usile si portilebatante trebuie sa fie transparente sau s·a
II. prevazute cu panouri transparente.
lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu dispozitNe care
8.4. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si
permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea 111

sallatatea lucratorilor. IlIllliJortrebuie protejate împotriva ~pargtrii atunci când acestea nu


11ItI construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti.în,
6. Pardoselile, peretii si plafoanele încaperilor
Il/,ul în care acestea se sparg.
6.1. Pardoselile încaperilor trebuie sa fie lipsite d\'
9. Caile de circulatie
proeminente, de gauri sau de planuri înclinate periculoase:.
Traseele cailor de circulatit tre~.uie sa fie puse în evidenta, în
Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
11Iflfluraîn care utilizarea ,încapertlor si echipamentul din dotare
6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelol
IIl'cesita acest lucru, pentru asigurarea prQtectiei lucratorilor.
încaperilor trebuie sa fie realizate astfel încât sa poata fi curatate si
retencuite pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare. ,10. Masuri specifice pentru scari si trotuare rulante.
Scarile si trotuarele rulante trebuie sa functioneze în conditii
6.3. Peretii transparenti sau translucizi, în special peretii
realizati integral din sticla, din încaperi ori din vecinatatea de siguranta si trebuie sa fie, dotate ,cu dispozitivele de securitate
posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati lIl;cesare.
Acestea trebuie sa fie ,prevazute cu dispozitive de oprire de
clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa
fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel încât mgenta, accesibilesi usor de identificat .. ,'
lucratorii sa nu poata intra în contact cu peretii si sa nu poata fi Il. Dimensiunile si volumul de aer al încaperilor. )';[.')"':/
raniti prin spargerea acestora. Încaperile de lucru trebuie sa aiba o supr~~t~Lsi ,1): în~Uime
7. Ferestre si luminatoare are sa permita lusratorilor sa îsi desfasoare ac:tix~:t~teafar~ riscuri
.. -"'. '

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor .': ,"~',' ," !' -;
trebuie sa poata fi deschise, închise, reglate si fixate în siguranta de
SECTIUNEA a 2;.a . ,".,,<
=,-",-,o.=-=~=-"'--"-='-'-'~ t·'
\. ;,j':,"'".: '"",,> ' ,"
catre lucratori. ' ,.~.

Atunci când acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel Posturi de lucru din ~antiere, în extefioruLiIlcaperilor ..
încât sa nu prezinte un pericol pentru lucratori.
7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, înca din 1. Stabilitate si soliditate ," , "', ""l",>i.} i.
faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de 1.1. posturile de lucru mobile ori fixe, situate la.î~ltiW:e sau
dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru în adâncime, trebuie sa fie solidesi st;lbile, tinându~se ~e'ffi1a~t.:
luctatoriicare executa aceasta activitate ori pentru ceilalti lucratori a) numaml de lucratori care le ocupa; ,,-:
prezenti. b) încarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum
8. Usi si porti si de repartitia lor; "
8.1. Pozitia, numaml, materialele din care sunt realizate,
331
"330
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

c) influentele exteme la care pot fi supuse. În caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite
Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.
5. Caderi de la înaltime
nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure stabIlitate a lor
prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a sel'evita .. 5.1. Caderile de la înaltime trebuie sa fie prevenite cu
orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protectie
partilor acestor posturi de lucru. soli de, suficient de înalte si având cel putin o bordura, o mâna
1.2. Verificare curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ
Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate în mod echivalent.
corespunzator si, în special, dupa orice modificare de îniHtiine sau 5.2. Lucrarile la înaltime nu pot fi efectuate, în principiu,
adâncime a postului de lucru. decât cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu ajutorul
2. Instalatii de distributie a energiei echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
2.1. Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, platformele ori plasele de prindere.
în special cele care slmt supuse influentelor externe, trebuie În cazul în care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza
verificate periodic si întretinute corespunzator. aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
2.2. Instalatiile existente înainte de deschiderea santierului corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
trebuie sa fie identificate, verificate si semnaIiiafe;îri'mod clar. mijloace sigure de ancorare.
2.3. Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data când 6. Schele si scari
este posibil acestea trebuie sa fie deviate în afara suprafetei 6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. între tinute astfel încât sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau accidentala.
indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele sa fie tinute la 6.2. Platformele' de lucru, pasarelele si scarile schelelor
distanta fata de instalatii. trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
În cazul în care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de restrictie 6.3. Schelele trebuie controtate de catre o persoana
corespunzatoare si o protectie suspendata. competenta, astfel:
3. Influente atmosferice a) înainte de utilizarea lor;
Lucratorii. trebuie sa fie protejati împotriva influentelor b) la intervale periodice;
atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea. c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la
4. Caderi de obiecte intemperii sau cutremur de pamânt ori în alte circumstante care le-
Lucratorii trebuie sa fie protejati împotriva caderilor de ar fL putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

obiecte, de fiecare data când aceasta este tehnic posibil, prin 6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie
mijloace de protectie colectiva. corect întretinute.
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau Acestea trebuie sa fie corect utilizate, în 10Cl,lfi
depozitate astfel încât sa se evite rasturnarea ori caderea lor. corespunzatoare si conform destinatiei lor.

332 333
SECURITATEA SI SANATATEAÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

, 6.5. SGhelele mobile trebuie sa fie asigurate împotrivu "1 rivirii în cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.
depI'asarilor involuntare. 9. Instalatii. masini. echipamente
7. Instalatii de ridicat 9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele
,7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, de mâna, cu sau fara motor, trebuie sa fie:
inclusiv elementele Gomponente si elementele de fixare, de ancorare a) bine proiectate si construite, tinându-se seama, în masura în
si de sprijin, trebuie sa fie: 'lire este posibil, de principiile ergonomice;
a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta b) mentinute în stare buna de functionare;
pentru utilizarea careia îi sunt destinate; c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost
b) corect,in,stalate si utilizate; proiectate;
c) întretinute în stare buna de functionare; d) manevrate . de catre lucratori având pregatirea
, d) verificate si supuse încercarilor si controalelor periodice, 'orespunzatoare.
conform dispozitiilor legale în vigoare; 9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa· fie
e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea verificate si supuse încercarilor si controlului periodic.
corespunzatoare.
10. Excavatii. puturi. lucrari subterane, tuneluri, terasamente
7 .2. Toate instalatiile de ridicat si tO(tte accesoriile de ridicare 10.1. În cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau
trebuie sa aiba marcata în mod vizibil val()area sarcinii maxime. tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi a) pentru a preveni riscurile' de îngropare prin surparea
utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate. terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace
' 8. Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea
materialelo'r corespunzatoare;
b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor,
8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
manipularea materialelor trebuie sa fie:
c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de
a) bine concepute si construite, tinându-se seama, în masura în lucru, astfel încât sa se realizeze o atmosfera respirabila care sa nu
care este posibil, de principiile ergonomice; fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;
b) mentinute în stare buna de functionare; d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti într-un loc
c) utilizate în mod corect.
sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
8.2. Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru 10.2. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate masuri
necesara. si manipularea materialelor trebuie sa aiba pregatirea
excavatii pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane
si altor sisteme de distributie. ,
8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea 10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din
în excavatii sau în apa a vehiculelor si a inasinifor pentru excavatii zona de excavatii.
si manipularea materialelor. , , 10.4. Gramezile de pamânt, materialele si vehiculele în
8.4. Când, este necesar, masinile p~ntru excavatlI" si
... ' ' . ,) .' '.1 . ~ miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
rhanipulâi-ea 'materialelor trebuie safit
. , ' _;
.. ~chipate ~ 'c,u
' ... ,eleP;1ente
'.l , . _ eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.
rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul împotriva
334 335
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

11. Lucrari de demolare


Când demolarea unei cladiri sau a unei lucrari poate si:!
prezinte pericole:
a) se vor adopta masuri de prevenire, precum si metode si
proceduri corespunzatoare;
b) lucrarile trebuie sa fie planificate si executate sub
supravegherea unei persoane competente.
Hotarârea Gtlvernului
12. Constructii metalice sau din beton, cofraie si elemente nr. 557/200764
prefabricate grele
privind completarea masurilor
12.1. Constructiile metalice sau din beton si-elementele lor,
co:fTajele, elementele prefabricate sau suporturile' temporare si destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si
schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati
lmei persoane competente. în baza unui contract individual de munca pe durata
12.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare determinata si pentru salariatii temporari
pentru a proteja lucratorii împotriva pericolelor datorate încadrati la agenti d~ munca temporara , ,
nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.
12.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al
fie proiectate si calculate, realizate si întretinute astfel încât sa poata art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca llf.
suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse. 319/2006,
13. Batardouri si chesoane
13.1. Toate batardourile si chesoanele trebuie sa fie: Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
a) bine construite, realizate din materiale corespunzatoare si
solide, de o rezistenta suficienta; Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre are ca scop asigurarea protectiei
b) prevazute cu echipament adecvat pentru ca lucratorii sa se în domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca pentru
poata adaposti în caz de iruperi de apa si de ,materiale. urmatoarele categorii de salariati:
13.2. Constructia, montarea, transformarea si demontarea unui a) salariatii încadrati în baza unui contract individual de
ba.tardou sau cheson .trebuie sa se faca numai sub supravegherea munca pe durata determinata, conform legii;
unei persoane competente. ,," b) salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara,
13.3. Toate batardourile si chesoanele trebuie sa fie controlate conform legii.
periodic de catre o persoana competenta. (2) Angajatorul, astfel cum este definit conform Legii
securitatii si sanatatii în munca llf. 319/2006, are obligatia sa
asigure salariatilor prevazuti la alin. (1) aceleasi conditii de munca

64 - Hotarârea Guvernului nr. 557/2007 a fost publicata În Monitorul Oficial al


României, Partea 1,nr. 407 din 18 iunie 2007 .

.336 337
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN AIUNCA

în domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca, în special cu modificari ale echipamentului existent;
privire la accesul la echipamentele individuale de protectie, de care d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de
beneficiaza si ceilalti salariati. lucru;
(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) le are si utilizatorul, astfel e) la executarea unor lucrari speciale.
cum este definit conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu (2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
modificarile si completari le ulterioare, cu exceptia situatiei în care, a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
prin contractul 'de "punere la dispozitie, dotarea cu echipamente b) periodica si ori de câte ori este necesara.
individuale de protectie ,este în sarcina agentului de munca (3) Angaj atorul se va asigura ca salariatii din întreprinderi
temporara. si/sau unitati din exterior, precum si alti participanti la procesul de
(4) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. munca, definiti conform Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006 si ale actelor normative elaborate în aplicarea a6e~teia se 319/2006, care desfasoara activitati în întreprinderea si/sau unitatea
aplica si salariatilor prevazuti la art. 1 alin. (1). proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate
Art. 7.1 - Anterior, inceperii unei activitati, angajatorul, de securitate si sanatate în munca pe durata desfasurarii activitatilor.
respectiy ut,il~zatorul ar~ obligatia de a informa salariatii prevazuti Art. 5. - (1) Angajatorul, respectiv utilizatorul are obligatia de
la act. 1 asupra: ... a informa persoanele cu raspunderi specifice în domeniul securitatii
a) calificarilor 'profesionale, aptitudinilor personale sau si sanatatii în munca si/sau serviciile externe, definite conform
serviciilor medicale profilactice pe care activitatea respectiva le Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, cu privire la
presupune, potrivit Legii secUritatii si sanatatii în munca nr. angajarea/utilizarea în cadrul întreprinderii/unitatii a unor salariati
319/2006; dintre cei prevazuti la act. 1 alin. (1).
b) riscurilor majore specifice locului de munca, potrivit Legii (2) Informarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa faca posibila
securitatii si sanatatii în munca nr. 31912006. I d ::.:1 desfasurarea, în mod corespunzator, a activitatii de protectie si
Art. 3. - Arigajatorul, respectiv utilizatorul este obligat sa prevenire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din
asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor s,erviciilor medicale întreprindere/unitate.
profilactice necesare pentru supravegherea sanaJMii salariatilor, Art. 6. - Agentul de munca temporara pune la dispozitia
conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr:, ~55/2007 privind utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere
supravegherea sanatatii lucratorilor si ale prevederiJ;o.r act. 7 alin. (6) la dispozitie, încheiat în forma scrisa, potrivit Legii nr. 53/2003 -
din Legea sanatatii si securitatii în munca nr. 31912006. Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditiile ca Art. 7. - (1) Utilizatorul are obligatia de a informa agentul de
fiecare 'salariat sa primeasca o instruire suficienta si adecvata în munca temporara asupra caracteristicilor specifice postului, în
domeniul securitatii si sanatatii în munca, în special sub forma de pecial privind calificarea necesara si conditiile concrete de munca.
informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca si (2) Agentul de munca temporara încheie cu salariatul un
postului sau, în urmatoarele situatii: contract de munca temporara, în forma scrisa, care trebuie sa
a) la angajare; cuprinda elementele prevazute de legislatia în vigoare.
b) la schimbarea locului de munca; Art. 8. - Pe parcursul misiunii, utilizatorul raspunde pentru
c) la introducerea unui nou echjpamentde munca saua unor usigurarea securitatii, sanatatii si igienei în munca a salariatului

338 339
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUVCA

temporar.

*
Prezenta hotarâre transpune Directiva 911383/CEE de
completate a masurilor destihate sa promoveze îmbunatatirea IIotarârea Guvernului
securitatii si sanatatii la loculd~~ri1unca în cazul lucratorilor care au
un raport de mullcape durata d~terminata sau un raport de munca nr. 1058/200623
temporara, publicata îh Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene privind cerintele minime pentru îmbunatatirea
(JOCE) nr. L 206/1991.
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor
'J _" ,.~) ~
care pot fi expusi unui potential risc
datorat atmosferelor explozive
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca m·.
19/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru
securitatea si protectia sanatatii lucratorilor aflati în potential
pericol în atmosfere explozive, definite :conform art. 3.
Art. 2. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006 si ale hotarâri lor GuvernulUi" care transpun directivele
speciale relevante se aplica în totalitate domeniului mentionat la art.
1, fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice
cuprinse în prezenta hotarâre.
Art. 3. - În sensul prezentei hotarâri, atmosfera exploziva este
definita conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotarârea Guvernului nr.
752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata

23 - Hotarârea Guvernului nr. 105812006 a fost publicata În Monitorul Oficial al


României, Partea 1, nr. 737 din 29 august 2006.

340. 341
SECURITATE-A SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în aprinderii atmosferelor explozive; si


atmosfere potential explozive, cu modificarile ulterioare. c) limitarea efectelor daunatoare ale unei explozii în vederea
Art. 4. - Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica pentru: asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor.
a) zonele utilizate direct pentru si în timpul tratamente lor (2) Acolo unde este cazul, masurile prevazute la alin. (1)
medicale ale pacientilor; trebuie sa fie combinate si/sau suplimentate cu masuri împotriva
b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi propagarii exploziilor si trebuie revizuite periodic si, în orice caz,
în conformitate'cupr~vederile Hotarârii Guvernului nr. 453/2003 când se produc schimbari semnificative.
privind stabilirea conditii~pr de introducere, pe piata a aparatelor Art. 6. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin
consumatoare de combustibili gazosi, republicata; prevederile art. 7 alin. (4) si ale act. 12 alin. (1) din Legea m.
c) producerea, manevrare a, utilizarea, depozitarea si 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile specifice c;n
transportul substantelor -explozive sau cu o structura chimica atmosferele explozive, luând în considerare cel putin:
instabila; .. ,j , a) probabilitatea producerii si persistentei atmosferelor
d) industriile .extractive reglementate prin Hotarârea explozive;
Guvernului m. 1.050/2006 privind cerintele minime pentru b) probabilitatea prezentei si activarii surselor de aprindere,
asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva inclusiv a descarcarilor electrostatice si a declansarii incendiului; .
de foraj sau prin Hotarârea Guvernului m. 1.049/2006 privind c) utilaj ele, substante le folosite, procesele si posibilele lor
cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor interactiuni;
din industria extractiva de suprafata sau subteran; d) dimensiunile efectelor anticipate.
e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale si aeriene (2) Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
cuprinse în dispozitiile adecvate ale acorduri~or internationale si în (3) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în
legislatia nationala care transpune directivele care aplica aceste considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de
acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizarii în atmosfera locurile în care pot aparea atmosfere explozive.
potential exploziva nu sunfexcluse. Art. 7. - Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor
si în conformitate cu principiile de baza ale evaluarii riscurilor si
CAPITOLUL II cele prevazute la art. 5, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare
astfel încât:
Obligatiile angajatorului
a) acolo unde se pot forma' atmosfere explozive în
concentratii atât de mari încât sa puna în pericol sanatatea si
Art. 5. - (1) În vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7
ecuritatea lucratorilor sau a celorlalti, mediul de lucru sa fie de asa
alin. (3) din Legea nr. 319/2006 si a asigurarii protectiei împotriva
natura încât procesul muncii sa se poata desfasura în conditii de
exploziilor, angajatorul trebuie sa ia masuri tehnice si/sau
siguranta;
organizatorice corespunzatoare naturii operatiei, în ordinea
b) sa se asigure supravegherea corespunzatoare în timpul
prioritatilor si respectând urmatoa!ele principii de baza;
prezentei lucratorilor la locurile de munca unde se pot forma
a) prevenirea formarii atmosferelor explozive; sau
atmosfere explozive în concentratii atât de mari încât sa puna în
b) acolo unde natur~ activitatii nu o permitt:;'\ccvitarea
pericol sanatatea si securitatea lucratorilor; conform evaluarii

342 343
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNC"A

riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate. f) s-au luat masuri pentru utilizarea în conditii de securitate a
Art. 8. - (1) Acolo unde sunt prezenti la acelasi loc de munca echipamentului de lucru, în conformitate cu prevederile hotarârii
lucratori din mai multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie sa fie Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcina. utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, ce
(2) Fara a aduce ,atingere responsabilitatii individuale a transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.
fiecarui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, (3) Documentul privind protectia împotriva exploziilor este
angajatorul responsabil pentru locul de munca conform legislatiei elaborat anterior începerii activitatii si actualizat de angajator când
trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor masurilor privind sanatatea locul de munca, echipamentul de lucru sau organizarea muncii
si securitatea luoratorilor si sa declare în documentul privind sufera schimbari, extinderi ori transformari sernnificative.
protectia împotriva exploziilor, prevazut la art. 10, scopul (4) Angajatorul poate cOl,11binaevaluari ale riscurilor de
coordonarii, masurile si procedurile de implementare adoptate, explozii existente, documente ,sau alte rapoarte echivalente
Art. 9. - (1) Angajatorul clasifica locurile unde pot aparea întocmite în conformitate cu alte dispozitii ale legislatiei nationale
atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr. 1. prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure îndeplinirea unui minim de Art. 11. - (1) Echipamentul de munca necesar în locurile unde
cerinte stabilite în anexa li. 2în locurile prevazute la alin. (1). pot aparea atmosfere explozive, care a fost dat în folosinta în
(3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot aparea atmosfere întreprindere sau institutie. pentru. prima data înainte de data de 6
explozive în concentratii în cantitati susceptibile de a pune în decelllbrie 2002, trebuie sa îndeplineasca pâna cel târziu la data de
pericol sanatatea si securitatea lucratorilor trebuie marcate cu 31 decembrie 2006 cerintele minime, ;stabilite în partea A din anexa
indicatoare la punctele de intrare, în conformitate cu anexa nr. 3. nr. 2, daca nicio alta dispozitie a legislatiei nationale care transpune
Art. 10. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite în o directiva europeana nu poate fi aplicata sau poate fi aplicata doar
art. 7, angajatorul asigura elaborarea si actualizarea unui document, partial. ,
numit în continuare document privind protectia împotriva (2) Echipamentul de munca necesar în locurile unde pot
exploziilor. aparea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat în folosinta în
(2) Documentul privind protectia împotriva exploziilor întreprindere sau institutie pentru prima data dupa data de 6
demonstreaza, în special, ca: decembrie 2002" trebuie sa îndeplineasca cerintele minime stabilite
a) au fost determinate si evaluate riscurile de explozie; în partile A si B din anexa.nr. 2. ,'-
b) se iau masuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor (3) Locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea
prezentei hotarâri; atmosfere explozive si care a,u fost date în. folosinta în întreprindere
c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform sau institutie pentru prima data dupa data de 6 decembrie 2002
anexei_l1f. 1; îndeplinesc cerintele minime stabilite în prezenta hotarâre.
d) care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime (4) Locurile de .munca ce includ si locuri unde pot aparea
stabilite în anexa nr. 2; atmosfere explozive si care_qufost date în folosinta în întreprindere
e) locul de munca si echipamentul de munca, inclusiv sau institutie pentru prima data ,înainte de data de 6 decembrie 2002
dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate si întretil1ute vor îndeplini cerintele minjme stabilite în prezenta hotarâre pâna cel
conformnormelor.de protectia muncii; târziu la data de 31 decembrie 2006.

344 345
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

(5) Daca, dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se protectia împotriva exploziilor.
întreprind modificari, extinderi sau lucrari de restructurare în Art. 16. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
locurile de munca ce includ si locuri unde pot aparea· atmosfere raporteaza Comisiei Europene din 5 în 5 ani despre punerea în
explozive, angajatorul ia masurile necesare astfel încât, acestea sa practica a dispozitiilor prezentei hotarâri, indicând punctele;de
îndeplineasca cerintele minime stabilite în prezenta hotarâre. vedere ale partenerilor sociali.
Art. 17. - Anexele li. 1-3 fac parte integranta din prezenta
CAPITOLUL III hotarâre.

Dispozitii finale Art. 18. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1


octombrie 2006.
*
Art. 12. - În ceea ce priveste politicile nationale cu privire la
protectia sanatatii si a securitatii lucratorilor, Ministerul tv!ll,llcii, Prezenta hotarâre transpune Directiva 99/92/CE privind
Solidaritatii Sociale si Familiei ia în considerare liniile directoare cerintele minime pentru îmbunatatirea' securitatii si protectiei
din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeana, sanatatii lucratorilor aflati în potential pericol în atmosfere
referitoare la dispozitiile art. 5-10, anexei 11f. 1 si ale partii A din explozive [a 15-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din
anexa li. 2. Directiva 89/3911CEE], publicata în 1'unia'lul Oficial li. L 23 din 28
Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ianuarie 2000.
trebuie sa puna la dispozitia angajatorilor, la cerere, informatii
relevante, în conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de
bune practici.
Art. 14. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotarâri,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va adopta, dupa ANEXANr.l
caz, noi dispozitii necesare în vederea conformarii cu prevederile
prezentei hotarâri.
(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei CLASIFICAREA
comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern locurilor unde pot sa apara; atmosfere explozive
deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de
prezenta hotarâre. Nota introductiva ,, ' .
Art. 15. - Adaptarile de natura strict tehnica a prevederilor Urmatorul sistem de clasifiC;\li'etrebuie aplicat locurilor unde
anexelor 11f. 1-3 se efectueaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii se iau masuri de precautie conform art. 5,6,9 si 10 din hotarâre.
Sociale si Familiei, în functie de: 1. Locuri unde pot aparea atmosfere explozive
a) adoptarea directivelor privind armonizarea tehnica si Un lOGîn care pot aparea atmosfere explozive în concentratii
standardizarea în domeniul protectiei împotriva exploziilor; si/sau atât de mari încât sa necesite masuri speciale de precautie pentru a
b) progresul tehnic, schimbarile din reglementarile sau proteja sanatatea si securitatea lucratorilor implicati este considerat
specificatiile internationale si noi cunostinte privind prevenirea si periculos în sensul hotarârii.

346 347
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Un loc în care nu pot aparea atmosfere explozive în Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva
concentratii atât de mari încât sa necesite masuri speciale de sub forma de nor de pulbere combustibila în aer, în operatii
precautie pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor normale, dar, daca apare, persista doar o scurta perioada.
implicati este considerat lipsit de pericol în sensul hotarârii.
Substante inf1amabile si/sau combustibile sunt considerate
NOTA:
materialele care pot forma atmosfere explozive, exceptându-se
cazul în care o analiza a proprietatilor lor releva ca în contact cu 1. Straturile, depunerile si gramezile de pulbere combustibila
trebuie considerate ca orice alta sursa ce poate genera o atmosfera
aerul nu pot propaga independent explozia.
2. Clasificarea locurilor periculoase exploziva.
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în functie de 2. Operatie normala reprezinta situatia în care instalatiile sunt
frecventa si durata permanentei unei atmosfere explozive. folosite în parametrii lor de proiectare.
Gradul masurilor luate în conformitate cu partea A din anexa
l1r. 2 este stabilit de aceasta clasificare.
Zona O
Un loc în care este prezenta permanent sau pe perioade lungi ANEXANr.2.
ori frecvent o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor
inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aeruL
Zona 1 A. CERINTE MINIME PENTRU ÎMBUNATATIREA
Un loc în care este probabil sa apara ocazional în operatii PROTECTIEI SANATATII SI SECURIT ATII
normale o atmosfera exploziva formata la contactul substantelor LucRAtORILOR AFLATI ÎN POTENTIAL PERICOL
inf1amabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aeruL ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE
Zona 2
Un loc în care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva Nota introductiva
formata la contactul substarttelor inflamabile sub forma de gaz, Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica:
vapori sau ceata cu aerul, dar, daca apare, persista doar o scurta _ locurilor clasificate ca periculoase conform anexei m.I la
perioada. hotarâre ori de câte ori este impusa de caracteristicile locurilor de
Zona 20 munca, ale punctelor. de lucru, de echipamentele sau substante le
Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi folosite ori de pericolul cauzat de activitatea în atmosfere
ori frecvent o atmosfera exploziva formata sub forma de nor sau explozive;
pulbere combustibila în aer. _ echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajuta
Zona 21 la folosirea în siguranta a echipamentului aflat în locuri periculoase.
Un loc în care este posibil sa apara ocazional în operatii 1. Masuri organizatorice
normale o atmosfer~ t,exploziv:~ }»b forma de nor de pulbere 1.1. Instruirea lucratorilor
combustibila în aer. . Angajatorul trebuie sa le asigure celor care lucreaza în locuri
Zona 22 unde pot aparea atmosfere explozive o instruire corespunzatoare si
349
348
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

suficienta cu privire la protectia împotriva exploziilor. conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind
1.2. Indicatii scrise si permise de lllcru, __ stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor
Acolo unde este cerut de document\ll privind protectia si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential
împotriva exploziilor: explozive, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva
- munca în locuri periculoase trebuie efectuata respectându-se 94/9/CE, daca încorporarea lor într-o instalatie poate produce
instructiunile scrise emise de angajator; pericol de aprindere. Trebuie luate masurile necesare pentru
- trebuie aplicat un sistem de permist de lu,cnt pentru a prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.
îndeplini si activitatile periculoase si pe cele care pot il1teractiona cu 2.5. Trebuie luate toate masurile necesare ca locul de munca,
alt gen de activitate, produCând pericole. echipamentul de munca si toate dispozitivele de conectare asociate,
Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de puse la dispozitie lucratorilor, sa fie proiectate, construite,
o persoana cu responsabilitate în acest domeI1iu. asamblate, instalate, întretinute si utilizate astfel încât sa reduca la
2. Masuri de protectie împotriva explo~iilor minimum pericolul de explozii si, daca se produce o explozie, sa
2.1. Orice scurgere si/sau pierdere, voita sau nu, de gaze controleze sau sa reduca la minimum extinderea ei în acel loc de
inflamabi1e, vapori, ceata sau pulbere combustibila care poate munca si/sau la echipamentul de munca'. Pentru astfel de locuri de
produce pericole de explozie trebuie deviata ori îndepartata munca trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a reduce la
corespunzator spre un loc sigur sau, daca nu este posibil, trebuie minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucratorilor.
oprita în conditii de securitate sau trebuie remediata prin alta 2.6. Acolo unde este cazul,' lucratorii trebuie avertizati prin
metoda adecvata.
semnale optice si/sau acustice si retrasi înainte sa se atinga
2.2. Daca o atmosfera exploziva contin'lmai multe tipuri de conditiile de explozie.
gaze, vapori, ceata- sau pulberi in'f1amabile"si/sau combustibile, 2,7. Acolo unde este prevazut în documentul privind protectia
masurile de protectie trebuie sa fie adecvate celui mai mare pericol împotriva exploziilor, trebuie asigurate si întretinute iesiri de
posibil. siguranta pentru a face posibila, în caz de pericol, parasirea de catre
2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din lucratori, repede si în securitate, a locurilor afiate în pericol.
hotarâre trebuie, de asemenea, sa ia în considerare desca{carile 2.8. Înainte ca un loc de munca unde pot aparea atmosfere
electrostatice, acolo unde lucratorii sau mediul de lucru actioneaza explozive sa fie folosit pentru prima oara, trebuie verificata
ca purtatori ori producatori de sarcina electdca: Lucratorilor trebuie siguranta sa globala fata de explozii. Trebuie mentinute toate
sa li se asigure îmbracaminte de protectie corespunzatoare,' -din conditiile necesare pentru asigurarea protectiei împotriva
materiale care nu produc descarcari electrostatice care pot aprinde exploziilor.
atmosferele explozive. _' Aceste verificari trebuie sa fie efectuate de persoane
2.4. Instalatia, echipamentul, sistemele de protectie si toate competente în domeniul protectiei împotriva exploziilor, care au
dispozitivele de conectare asociate trebuie puse în functiune doar experienta si/sau pregatire profesionala.
daca documentul privind protectia împotriva explozii lor permite 2.9. Acolo unde evaluarea riscurilor arata ca este necesar:
utilizarea lor în siguranta în atmosfera exploziva. Aceasta se aplica _ trebuie sa fie posibila mentinerea echipamentului si a
si echipamentului de munca si dispozitivelor de conectare asociate sistemelor de protectie în stare sigura de functionare, independent
care nu sunt considerate echipament sau sisteme de' protectie în de restul instalati ei, acolo unde o pana de curent poate produce
350 351
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXA Nr. 3
extinderea unor pericole aditionale;
. '- treb:liie sa #e posibila oprirea manuala a instalati ti • 11.1
COIlditia'ca
.' ..aceasta!sa
'. " nu compromita siguranta echipaIl\eIlt\J.,I~i
,.,' .o." ) _". ~I 1\
sistemelor de protectie implicate în procese automate care"Q.e;v.ill~ INDICATOARE DE AVERTIZARE
qe la' conditiile Cle.lucru dorIte. Numai lucratorii competenti 'pilI pentru locuri unde pot aparea a.tmosfere explozive,
efectua interventiilede~ acest tip; conform art. 9 alin. (3) dînIîota~âre
- la oprirea' în caz de urgenta, energia acumulllta tr~blli
disipata cât mai repede si ll1ai sigur posibil sau izolata astfel încât H
nu mai constituie
. ,,\ o sursa de pericol.

B. CRITERII PENTRU ALEGEREA


ECHIPAMENTULUI SI A SISTEMELOR DE
.PROTECTIE
, Loc unde pot aparea atmosfere explozive

Daca documentul privind protectia împotrivaexploziilor în


baza unei evaluari a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul si Trasaturi caracteristice:
sistemele de protectie pentru toate locurile în cate',pot aparea - forma triunghiulara;
atmosfere explozive trebuie alese în functie dt ,categoriile stabilite - litere negre pe fond galben, cu margine neagra (partea
în H,Otarârea Guvernului nr. 752/2004, cu modjficarile ulterioare, )albena acopera cel putin 50% din suprafata indicatorului).
care transpune Directiva 94/9/CE. În special, ijrmatoarele categorii Se pot adauga alte date explicative ..
de echipament trebuie folosite în zonele indicate,cu conditia ca ele
sa fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei sj/sau pulberi lor,
dupa cum urmeaza:
. - în zona O sau zona 20, echipament de categoria 1;.
- în zona 1 sau zona 21 "tchipament de categoria l,sau 2;
- în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1,2 sau 3.

353
,352
SECURJTATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

pentru vânzarea materiilor prime extrase;


b) loc de munca - ansamblul locurilor destinate amplasarii de
posturi de lucru în cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct
o,
o"

sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de


cazare la care lucratorii au acces în cadrul activitatii lor.
Hotarârea'Guve,rnului
. \ .... ' ."' \1
Art. 3. - Prevederile prezentei hotarâri nu· se aplica
activitatilor de prelucrare a materiilor prime extrase.
or. 1050/200624
privind c~rintele minime CAPITOLUL II
pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor Obligatiile angajatorilor
din industria extractiva de foraj
Art. 4. - Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor,
Întemeiul art. 108;din Constitutia României, republicata, si al angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. a) locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate,
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. date în folosinta, exploatate si întretinute astfel încât sa permita
lucratorilor efectuarea sarciililor de munca fara a pune în pericol
CAPITOLUL 1 securitatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
b) exploatarea locurilor de munca în prezenta lucratorilor sa
Dispozitii generale se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
c) activitatile care comporta un risc special sa fie încredintate
Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de
numai personalului competent si sa se execute conform
protectie în domeniul securitatii si sanatatii în munca a lucratorilor il1structiunilor date;
din industria extractiva de foraj.
d) toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel încât
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
sa poata fi întelese de catre toti lucratorii la care se refera;
319/2006 se aplica în întregime domeniului prevazut la alin. (1),
e) locurile de munca sa fie dotate cu instalatii de prim ajutor
fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice
adecvate;
continute în prezenta hotarâre.
f) toate exercitiile de securitate necesare sa se efectueze
Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri, termenii si
periodic.
expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
Art. 5. - Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit si
a) industrie extractiva de foraj - toate ramurile industriei în
tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, deimmit în
care se desfasoara activitatile de extractie, în sensul strict al
continuare docliment de securitate si sanatate, care îndeplineste
termenului, de substante minerale utile prin forare de puturi de
cerintele prevazute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
sonde si/sau prospectiuni pentru asemenea extractii si/sau pregatirea
Art. '6. - Documentul de securitate si sanatate face dovada în
24 - Hotarârea Guvernului nr. 1050/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al special ca:
României, Partea 1, nr. 737 din 29 august 2006.

354 355
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

a) sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expu~i si în deplina securitate.


lucratorii la locul de munca; - ;,,'.\, Art. 14. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru
b) se iau. mas.urile corespunzatoare· ,.pentru a se ating-' Isigurarea sistemelor de alarma si a altor mijloace de comunicare
obiectivele prezentei hotarâri; IIccesare care sa permita, în caz de nevoie, declansarea imediata a
c) proiectarea, utjlizarea si întretinerea locului de munca si ale nperatiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare si salvare.
echipamentelor pre:zinta securitate.
Art. 7. - Documentul de securitate si sanatate se întocmeste CAPITOLUL III
înainte de începerea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de munca Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
sufera modificari majore, extinderi sau transformari.
Art. 8. - În situatia în care la acelasi loc de munca sunt Art. 15. - Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie
prezenti lucratori din diferite întreprinderi, fiecare angajator informati asupra tuturor masurilor luate cu privire la securitatea si
raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa. sanatatea la locurile de munca si, în special, asupra celor privind
Art. 9. - Angajatoful care are responsabilitatea locului de punerea în aplicare a prevederilor art. 4-14, fara a se aduce atingere
munca coordoneaza punerea în aplicare a tuturor masurilor prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 31912006.
privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor si înscrie în Art. 16. - Informatiile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor
documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si modalitatile vizati.
de punere în aplicare aacestei coordonari. Art. 17. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a
Art. 10. - Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere raspunderii reprezentantilor acestora trebuie sa se faca în conformitate cu
individuale a angajatori!or prevazute de Legea nr. 31912006.
• 1 ' '.,
," .
prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006 .
Art. 11. - (1) Angajatorul trebuie sa raporte~z~.fAr4jntâ,rz:iere
autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Leg~C).,nr.319/2006 CAPITOLUL IV
orice accident de munca grav si/sau mortal, precul11.siorice pericol Supravegherea medicala
~~. ,
(2) Daca este necesar, angajatorul actualize:az~ documentul de Art. 18. - Pentru a asigura supravegherea medicala
securitate si sanatate, înregistiând masurile luât~ pentru evitarea corespunzatoare a lucratorilor, în functie de riscurile privind
evenimentelor prevazute la alin. (l). securitatea si sanatatea lor la locul de munca, se iau masuri în
Art. 12. - Angajatorul trebuie sa ia masurile de precautie conformitate cu reglementarile legale în domeniu.
corespunzatoare în functie de metoda de exploatare: Art. 19. - Masurile mentionate la art. 18 se stabilesc astfel
a) pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea încât sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa fie supus
incendiilor si exploziilor; si unui examen medical înainte de începerea activitatilor prevazute la
b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau art. 2 si, ulterior, în mod peri~dic ..
nocive pentru sanatate . . Art. 20. - Supravegherea medicala a lucratorilor în cadrul
" Art. 13. - .Angajatorul trebuie sa prevada si sa întretina sistemului national de sanatate se asigura prin structurile medicale
mijloace corespunzatoare de evacuare si salvare pentru a asigura, în de medicina a muncii care functioneaza potrivit reglementarilor
caz de pericol, evacuarea lucratorilor de la locurile de munca, rapid
357
356
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEAÎN MUNCA

Ministerului Sanatatii Publice. prezentei hotarâri, prezentând towdatâ punctele de vedere ale
partenerilor sociali. *
CAPITOLUL V
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/91/CEE privind
Dispozitii finale
'erintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei
Art. 21. - Locurile de munca ce se vor crea dupa data intrarii ,~anatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, publicata în
.J urnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 348/1992.
în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele
minime de securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1.,3.
Art. 22. - Locurile de munca existente la data intrarii în
vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintele
minime de securitate si sanatate preVaZl,lteîn anexe, pâna cel târziu
la data aderarii României la Uniunea Europeana. ANEXANr.l
Art. 23. -. paca, dupa data. intrarii în vigoare. a prezentei
hotarâri, locurile de munca supt supuse unor modificari, extinderi
si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare pentru ca
aceste modificari, extinderi si/sau de transformari sa fie în CERINTE MINIME COMUNE
conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute în aplicabile sectoarelor de foraj terestru si marin
anexe. 'C"

Art. 24. - Prevederile anexelor nr. 1-3 se adapteaza în functie 1. Stabilitate si soliditate
de evolutia acquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la Locurile de munca trebuie proiectate, construite, instalate,
industria extractiva de foraj si/sau de progresul tehnic, evolutia exploatate, supravegheate si întretinute pentru a putea rezista
reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor fortelor exterioare la care pot fi supuse.
descoperiri în domeniul industriei extractive de foraj. Ele trebuie sa aiba structura si soliditatea corespunzatoare în
Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta functie de utilizare.
hotarâre ... '.:' ; 2. Supraveghere si organizare
.. Art. 26. - Dispozitiile prevederilor din anexe se aplici;iori de 2.1. Organizarea locurilor de munca
câte' ori acestea sunt necesare' datorita caracteristici~oi locului de 2.1.1. Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât
munca, în functie de activitat'e, de împrejurari sau de un risc sa asigure o protectie adecvata împotriva riscurilor. Acestea trebuie
specific. mentiriute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie
Art. 27. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 îndepartate ori tinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol
octombrie 2006. ' securitatea si sanatatea lucratorilor.
Art. 28. - De la data aderarii României la Uniune~ Europeana, 2.1.2. posturile de lucru trebuie sa fie proiectate si construite
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 'va raporta dupa principii ergonomice, tinându-se seama de necesitatea
Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, de~pre aplicarea prev~derilor lucratorilor de a putea urmari derularea operatiunilor de la postul lor
359
358
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

de lucru. ,{iguranta a utilajeloL


2.1.3. Zonele în care exista riscuri specifice trebuie delimitate Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la
si semnalizate. IItilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce
2.2. Persoana responsabila lrebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de
La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în urgenta.
2.7. Metode sigure de lucru
permanenta o persoana responsabila desemnata de angajator, care sa
La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie
aiba calitatile si competenta necesare acestei functii.
Angajatorul poate sa îsi asume el însusi responsabilitatea aplicate metode sigure de lucru.
2.8. Permise de lucru
pentru locul de munca la care se face referire în paragraful anterior,
daca are calitatile si competenta necesare. În cazul în care documentul de securitate si sanatate prevede
2.3. Supravegherea acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru
executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care
Pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor
nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interactiune cu alte
pe parcursul tuturor operatiilor, trebuie asigurata supravegherea de
catre persoane care au calitatile si competenta cerute de aceasta activitati, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului
functie, desemnate de catre angajator sau în numele acestuia, si care
actioneaza În interesul acestuia. de persoana desemnata în acest scop si trebuie sa contina conditiile
Angajatorul poate sa îsi asume personal supraveguc;rea la care ce trebuie îndeplinite si masurile ce trebuie luate înainte, în timpul
se face referire în primul paragraf, daca are calitatile si competenta lucrului si dupa lucru.
necesare. 2.9. Revizuirea periodica a masurilor de securitate si d~
2.4. Lucratori competenti sanatate
,La fiecare loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa se Angajatorul trebuie sa asigure revizuirea periodica a masurilor
referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv a
gaseasca un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile,
experienta, si pregatirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii, pentru a fi in
sunt Încredintate. concordanta cu prevederile prezentei hotarâri.
2.5. Informare, instruire si pregatire 3. Utilaie si instalatii mecanice si electrice
3.1. Generalitati
Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si
În momentul alegerii, instalarii, punerii în functiune,
pregatire sau perfectionare profesionala, necesare pentru asigurarea
securitatii si protectia sanatatii 10L exploatarii si întretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se
Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luându-se
în considerare prevederile prezentei hotarâri, ale Hotarârii
instructiuni,Pe întelesul lor, astfel încât sa nu puna În pericol propria
securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori. Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru
2.6. Instructiuni scrise introducerea pe piata a masinilor industriale, precum si ale
Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instructiuni legislatiei nationale caretranspun Directiva 89/655 CEE.
scrise,car~ sa cuprinda reguli ce trebuie mspectate" În scopul Daca utilajele sunt amplasate într-o zona în care exista sau pot
asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii în sa existe riscuri de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor

360 361
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebllll II',llIntelornocive si/sau potential explozive in atmosfera si pentru
corespunda utilizarii într-o astfel de zona. 111'11
rea concentratiei acestor substante.
Utilaj ele trebuie sa fie prevazute, daca este neceSlII Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru,
dispozitive
avane. de protectie adecvata si sisteme de securitate în ClIl lt ,. liliie montate dispozitive de supraveghere care sa înregistreze si
I 111I'Isoare concentratiile de gaz, automat si continuu, în punctele
3.2. Dispozitii specifice 1111.11Iionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare
Utilaj ele . si instalatiile mecanice trebuie sa prezint~' lilloll1ata a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automata a
rezistenta suficienta, sa nu prezinte defecte evidente si 1IilIInarelorcu ardere interna.
corespunda scopului în care au fost realizate. Daca sunt .prevazute masuratori automate, valorile
Utilajele si instalatiile electrice trebuie sa aiba o capacitate dl'lL:rminate trebuie înregistrate si pastrate în documentul de
o putere corespunzatoare scopului în care au fost destinate. I'\~uritatesi sanatate.
4. Întretinere
6.2. Protectia împotriva atmosferelor nocive
4.1. Întretinere generala 6.2.1. Daca se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze în
Este necesara stabilirea unui program adecvat privind dlmosfera substante nocive, trebuie luate masuri adecvate pentru a
verificarea sistematica, întretinerea si, daca este cazul, testar~'" w asigura retinerea lor la sursa si îndepartarea lor.
utilajelor si instalatiilormecanice si electrice. Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante
. Întretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalati!:1 Ilocive, astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.
sau a utilaj ului trebuie efectuate de catre o persoana competenta. 6.2.2. Fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii Guvernului
Procesele-verbale de verificare si testare trebuie întocmite si ilr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pastrate în mod corespunzator. pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
4.2. Întretinereaechipamentului de protectie protectie la locul de munca, în zonele în care lucratorii pot fi expusi
Echipamentul de protectie trebuie sa fie corespunzator, atmosferelor nocive pentru san,atatea lor, trebuie sa existe un numar
pregatit pentru utilizare si în perfecta stare de functionare în orice suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare
moment.
corespunzatoare.
Întretinerea trebuie facuta tinându-se seama de activitatile În asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca
exercitate.
un numar suficient de lucratori instruiti sa foloseasca asemenea
5. Controlul puturi/or echipamente.
În timpul operatiilor de foraj trebuie sa fie prevazute Echipamentul trebuie sa fie depozitat si întretinut
echipamente corespunzatoare pentru controlul puturi lor, în scopul corespunzator.
prevenirii riscurilor de eruptie. 6.2.3. În cazul în care în atmosfera exista sau poate exista
La amplasarea acestor echipamente trebuie sa se 'tina seama hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie sa existe si sa fie pus
de caracteristicile putului forat si de conditiile de exploatare. la dispozitia organelor de control un plan de protectie care sa
6. Protectia împotriva atmosferelor nocive si riscurilor de preciz:eze echipamentele disponibile si masurile preventive
explozie
adoptate.
9; Li <[rebuie . luate masuri pentru evaluarea Qrezentei 6.3. Prevenirea riscurilor-de eXQlozie
362
363
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATk-A SI SANATATEA ÎN MUNCA

6.3.1. Trebuie luate toate masurile necesare pentru prevellll 7.7. Caile si iesirile de urgenta, care necesita iluminare,
aparitiei si formarii atmosfere'lor explozive. 1I,IHIic prevazute si cu iluminare de siguranta de intensitate
6.3.2. În interiorul zonelor care prezinta riscuri de exp](m 1ll\'spunzatoare, în eventualitate a unei întreruperi a alimentarii cu
trebuie luate toate masurile pentru a împiedica aprindel IWI'l.!.ie
electrica.
atmosferei explozive. & Aerisirea locurilor de munca închise
6.3.3. Trebuie stabilit un plan de prevenire a explozii 1111 8.1. În locurile de munca închise trebuie sa se asigure
precizându-se echipamentele si masurile ce trebuie luate."," Iilicient aer proaspat, avându-se în vedere metodele de lucru
7. Cai si iesiri de urgenta ';:il 'i II!losite si eforturile fizice impuse lucratorilor.
7.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si SII Daca se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie
conduca în modul cel mai direct spre exterior sau înti-.:::o' 'zona tiI IIH.:ntinutaîn stare de functionare.
securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuâr6)igur. Orice defectiune în functionarea instalatiei trebuie
7.2, În caz de pericol, lucratorii trebuie sa poata evacua rapid :('l11l1alizatade un sistem de control, daca acest lucru este necesar
si în conditii de securitate maxima toate locurile de mlillca. Ill'ntru sanatatea lucratorilor.
7.3. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesiiilor dt' 8.2. Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau
urgenta se fac în functie de folosirea, dotarea si dimensiimik ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel încât
locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer care i-ar putea deranja.
prezente. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat
Încaperile de cazare si de repaus trebuie sa aiba cel putin doua pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea' aerului respirat trebuie
iesiri de urgenta separate, situate cât mai departe posibîl una d 'liminata rapid.
cealaha si care sa conduca spre o zona sigura, un punct' de adunate 9. Temperatura din încaperi
sigur sau un punct de evacuare sigur. 9.1. Temperatura din încaperile de lucru trebuie sa fie
7.4. Usile de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior sau, adecvata organismului uman în timpul lucrului, tinându-se seama
daca acest lucru nu este posibil de realizat, atunci trebuie sa fie de metodele de lucru folosite si de eforturile fizice impuse
glisante. lucratorilor.
Usile de urgenta nu trebuie sa fie încuiate sau blocate, astfel ,9.2. Tempenitura din încaperile de repaus, din încaperile
încât sa nu poata fi deschise usor si imediat de catre persoanele care pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din
ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta. <,';,1' cantine si din încaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda
7.5. Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie serrirializate în destinatiei specifice acestor încaperi.
conformitate cu prevederile Hotarârii Guvemuluinr: ",971/2006 9.3. Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de permita evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de munca,
sanatate la locul de munca. ,.. în functie de natura muncii si de locul de munca.
7.6. Usile de urgenta nu trebuie încuiate. 10. Pardoselile. peretii. plafoanele si acoperisurile
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de; circulatie si încaperilor
usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel încâfsapoata 10.1. Pardoselile locurilor de mUnca trebuie sa fie liPsite de
fi utilizate în orice moment, fara oprelisti. proeminente, de gauri sau de planuri înclinate periculoase; ele
364 365
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase. Daca locurile de munca nu sunt ocupate decât ocazional,
. Locurile de munca în care sunt instaL~te posturi de lucru 'lhligatia la care se refera primul paragraf se limiteaza la perioada în
trebuie
. , sa prezinte o izolatie din punct de vedere termic,tinându-~l' IIIre lucratorii sunt prezenti.
seama de tipul întreprinderii si de activitatea fizica a luor.atorilor. 12. Ferestre si luminatoare
10.2. Suprafetelepardoselilor, peretilor si pla(oanelor diJl 12.1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie
încaperi trebuie sa pO,atafi curatate si renovate la un nivel de igienn prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie
adecvat. proiectate astfel încât functionarea acestora sa fie sigura.
10.3. Peretii transparenti sau translucizi, în specialcei integral Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru
din sticla, din încaperile ori din apropierea locurilor· ..de munca si a lucratori atunci când sunt deschise.
cailor de acces trebuie sa fie clar semnalizati si'.'Gonfectionati din 12.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa poata fi curatate
material securizat sau separati de aceste locuri dtHnunca si de caile ra riscuri.
de acces, astfel încât lucratorii sa nu vina în contact cu aceste 13.J1Rsj porti
glasvanduri ori sa fie raniti în cazul spargerii 10L. 13.1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor,
10.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de precl\m si materialele din care sunt confectionate sunt determinate
rezistente trebuie p~rmis numai în situatia în care se realizeaza de natura si utilizarea încaperilor sau incintelor.
dotarea cu echipamente care sa asigure desilisurarea lucrului în 13.2. Usile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul
deplina securitate. pnvlfll.
11. Iluminarea naturala si artificiala ." 13.3. Usile si portile batante trebuie sa fi transparente sau sa
11.1. Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna de o iluminare posede panouri transparente.
suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor. 1~.4. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor
11.2. Locurile de munca trebuie sa primeasca suficienta si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista
lumina naturala si trebuie sa fie prevazute, tinându-se ,cont ,de posibilitatea ca lucratorii sa se raneasca daca acestea se sparg,
conditiile de clima, cu dispozitive de iluminare artificiala adecvate suprafete le trebuie protejate împotriva spargerii.
pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor. 13.5. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de
11.3. Instalatiile de iluminat din încaperile de lucrU' si din securitate care sa împiedice iesirea acestora de pe sine si caderea în
caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa mod neasteptat.
nu prezinte un risc de accidentare pentru lucratori. " 13.6. Usile si portile care se deschid în sus trebuie prevazute'
11.4. Locurile de munca în care lucratQrii sunt în mod cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea lor.
deosebit expusi riscurilor în caz de întrerupere ,a alimentarii cu 13.7. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare
energie electrica trebuie sa fie prevazute cu ilumipatdesiguranta cu trebuie marcate adecvat.
o intensitate adecvata. .' Ele trebuie sa poata fi deschise din interior oricând, cu
11.5. Instalatiile de iluminat trebuie sa fie _pro!e~t'!te astfel
. ~~. - usurinta, iara-ajutor special.
încât sa asigure o iluminare permanenta a locurilor _~e co.pt[ol Ele trebuie .sa poata fi deschise când locurile de munca sunt
operational, cailor de iesire, locurilor de 5mb.arcfire, zonelor ocupate.
periculoase
.. .... ,' . '.,;, 13.8. În apropierea imediata a portilor destinate în special
367
366
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
ratorilor si a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute, în
IIIt
traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pidllll 111~suraposibilitatilor, cu dispozitive care sa împiedice intrarea în
trebuie sa existe!:lsi sau porti destinate acestora care sli I lIna a lucratorilor neautorizati.
semnalizate vizibil si degajate în permanenta. 15.2. Trebuie luate masuri adecvate de protectie a lucratorilor
13.9. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze taro Iillorizati sa intre în zonele periculoase:
prezinte un pericol de accidentare pentru lucratori. 15.3. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
Ele trebuie sa fie prevazute cu sistem de oprire de sigurillil 16. Dimensiunile si volumul de aer al încaperilor libertatea
accesibile si usor de. identificat si daca nu se deschid automat III I,~miscare la posturile de lucru
cazul întreruperii alimentarii cu energiee]ectrica, sa poata II 16.1. Încaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, înaltime
deschise manual.
,i un volum de aer corespunzatoare, care sa permita lucratorilor sa.
13.1 O: Daca accesul într-un loc este oprit de lanturi Sali I~i desfasoare. munca rara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau
dispozitive similare, acestea trebuie sa fie vizibile si semnalizak l;onfortullor.
prin panouri de interdictie ori avertizare adecvate. 16.2. Dim~nsiunile suprafetei neocupate de la postul de lucru
14. Cai de circulatie trebuie sa asigure lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le
14.1. În caz de urgenta, trebuie sa fie· posibile accesul tara permita sa îsi, desfasoare munca în deplina securitate.
pericol ]a locul de munca si evacuarea rapida si în siguranta. 17. Încaperile de repaus
14.2. Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurik 17.1. Daca securitatea si sanatatea lucratorilor necesita acest
si rampele de încarcare, trebuie sa fie ca1culate, dimensionate si lucru, în functie de tipul de activitate sau de efectivele care
amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor, depasesc un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie sa dispuna
în deplina securitate si în conformitate cu destinatia lor, iar le o camera de repaus usor accesibila.
lucratorii aflati în vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie Aceasta dispozitie nu este aplicabila daca lucratorii îsi
amenintati de niciun pericol. desfasoara activitatea în birouri sau în camere de lucru similare,
14.3. Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de care ofera posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.
marfuri trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numarul de 17.2 ..Încaperile de repaus trebuie sa fie destul de mari si sa fie
utilizatori potentiali si cu tipul de întreprindere. dotate cu un numar corespunzator de mese si scaune cu spatar, în
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, functie de numarul lucratorilor.
trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru 17.3. În încaperile de repaus trebuie luate masuri pentru
pietoni .. ;!. protectia nefumatorilor fata de disconfortul creat de fumul de tigara.
14.4. Între caile de circulatie destinate vehiculelor si porti, 17.4. Daca timpul de munca este întrerupt cu regularitate si în
portal uri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o mod frecvent si nu exista camera de repaus, trebuie puse la
distanta suficienta. dispozitia personalului alte camere în care lucratorii sa poata sta în
14.5. Traseul cailor de circulatie si acces trebuie sa fie timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea si sanatatea
semnalizat clar pentru a asigura protectia lucratorilor. lucratorilor o justifica.
15. Zone periculoase Trebuie luate masuri adecvate pentru protectia nefumatorilor
15.1. Daca locurile de munca cuprind zone periculoase în
împotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.
care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a 369
368
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

18. Locuri de muttca în aer liber '. ANEXANr.2


18.1. p()'st~_ile de lucru, caile de circulatie si aii
amplasamente sau instalatii în aer liber, care sunt o'cupate OII
'utilizate de catre-lucratori în decursul activitatii lor, trebuie sa li CERINTE, lVIINIME
astfel organizate ca circulatia pietonala sau a vehiculelor sa se ftu aplicabile sectorului de foraj terestru
în conditi:ide securitate. '
18.2. l'ibcuriH~.de munca în aer liber trebuie sa fie iluminal 1. Detectarea si prevenirea incendiilor
corespunzator cu lumina artificiala, în conditiile în care lufuiria ziJl'1 . 1.1. Oriunde se proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se dau
este insuficienta.
În folosinta, se exploateaza sau se întretin locuri de munca, trebuie
18.3. Daca lucratorii sunt angajati la posturi de lucru în al" luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si propagarii
liber, acestea trebuie sa fie, daca este posibil, amenajate astfel încol incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de
lucratorii:
securitate si sanatate.
a) sa fie protejati împotriva influentelor atmosferice si, dac . Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu sa
este necesar, împotriva caderii de obiecte; fie stins rapid si eficient.
b) sa nu fie expusi la niveluri sonOre nocive, nici la influenll' 1.2. Locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
..~xterioare nocive; adecvate pentru combaterea incendiului si, în masura în care este
c) în cai de pericol, sa poata parasi rapid locul de munca si sa necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
poata fi ajuta.ti rapid; 1.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie
d) sa nu alunece sau sa cada. sa fie accesibile si usor de manipulat si, daca este necesar, protejate
19. Femei gravide si mame care alapteaza împotriva riscurilor de deteriorare.
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba . 1.4. La locul de munca trebuie pastrat un plan de paza contra
posibilitatea de a se odihni în pozitie culcata, în conditii adecvate. incendiului care sa precizeze masurile de luat, conform prevederilor
20. Lucratori cu handicap art. 4-14 din hotarâre, pentru prevenirea, deteCtarea si combaterea
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama d declansarii si propagarii incendiilor.
lucratorii cu handicap, daca este necesar. 1.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie
Aceasta dispozitie se refera, mai ales, la usile, caile de emnalizat în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.
comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap. ' ! securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
,Aceste semne trebuie sa fie amplasate în puncte
.)
corespunzatoare si trebuie sa fie durabile .
2. Comanda de la distanta în caz de urgenta
Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru,
.. anumite echipamente trebuie, în caz de urgenta, sa poata fi
,. comandate de la distanta din locuri corect alese.
q
Asemenea echipament trebuie sa includa sisteme de izolare si
370 371
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

purjare a puturi lor, instalatiilor si conducteloL Daca este necesar, lucratorii trebuie, de asemenea, sa exerseze
3. Mii/oace de comunicare În situatii normale si critice I,dosirea, manipularea sau exploatarea corecta a acestor
3.1. Daca documentul de securitate si sanatate prevede a<:('~ll I I llÎ pamente.
lucru, fiecare loc de 'rimnca ocupat de lucratori trebuie sa dispull .7. Instalatii sanitare
de:
7.1,. Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
a) un sistem acustic si optic capabil sa transmita, în caz ti 7.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare
nevoie, un semnal dt alarma oricarui post de lucru; Illrespunzatoare, daca ,acestia trebuie sa poarte echipament de lucru
b) un, sistem acustic capabil sa fie auz,it clar în ,toate puncteJ" pt.:cialsi daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate
instalatiei ()cupate frecvent de lucratori. \ I.;resa se schimbe într-un alt spatiu.
Vestiarele. trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate
locuri 3.2. Dispozitivele de declansare a alarmeitrebuie
adecvate. amplasate îll
"lIficienta si sa fie prevazute cu scaune.
3.3. Daca lucratorii sunt prezenti în locuri de munca care nu 7.1.2. V estiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari
sunt ocupate în mod obisnuit, trebuie amplasate sisteme dt' ",i sa aiba dotarile. care sa permita fiecarui lucrator sa îsi tina
comunicare la îndemâna.
Il1cuiataîmbracamintea în timpul lucrului.
4. Puncte de adunare si registru de apel Daca împrejurarile o justifica (de exemplu, substante
.,.·_~.•~t"-" Daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, periculoase, umiditate, murdilrie), dulapurile pentru echipamentul
trebuie specificate punctele de adunare si trebuie tinut un registru de de lucru trebuie separate de cele pentru îmbracamintea personala.
apel si luate masurile neGtsare în acest sens. Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator
5. Miiloace de evacuare si salvare sa îsi poata pune la uscat echipamentul de lucru.
5.1. Lucratorii trebuie instruiti' în actiuni
, . adecvate în caz de 7.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate sau o utilizare
urgenta.
:ieparata a vestiarelor de catre barbati si femei.
, 5.2. Echipamentele de salvare trebuie plasate în locuri 7.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor
adecvate si accesibile, gata de utilizare. pct. 7.1.1, fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru
5.3. Daca evacuarea urmeaza un itinerar dificil sau daca trece pastrarea îmbracamintei.
printr-o zona cu atmosfera irespirabila ori care poate deveni 7.2. Dusuri si chiuvete
irespirabila; lucratorii trebuie sa dispuna Ia postul lor de lucru de 7.2.1. Trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri suficiente
aparate de autosalvare pentru folosirea imediata. si corespunzatoare, tinându-se seama de tipul de activitate sau din
6. Exercitii de securitate ratiuni de igiena.
La toate locurile de munca ocupate în mod obisnuit de Trebuie prevazute sali de dusuri separate sau utilizarea
lucratori trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate. separata a dusurilor de catre barbati si femei.
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma si verifica 7.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapatoare
aptitudinile lucratorilor desemnati sa utilizeze, sa manipuleze sau sa încât sa permita fiecarui lucrator sa îsi faca toaleta rara sa fie
exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, tinându-se deranjat si în conditii adecvate de igiena.
seama de criteriile stipulate în documentul de securitate si sanatate Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta rece si calda.
aratat la pct.. J .~. 7.2.3. Daca, conform prevederilor pct. 7.2.1 primul paragraf,

373
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

riu? sunt necesare dusuri, trebuie sa existechiuvete adecvate si stabilite regulile de circulatie necesare.
suficiente, cu apa curenta rece si calda,plasate în apropierea
posturilor de lucru-si a vestiarelor.
Daca este necesar, din motive de decenta, trebuie prevazute
ANEXANr.3
chiuvete separate sau utilizarea acestora trebuie sa se faca.separat dt,
catre barbati si femei.
, 7.2.4. Daca încaperile cu dusuri sau chiuvetesunt separate de
vestiare, trebuie sa existe ocale usoara de comunicare între' ele. ,. CERINTE SPECIALE MINIME
7.3. Toalete si chiuvete aplicabile sectorului de foraj marin
În apropierea posturilor de lucru trebuie prevazute camere dt,
repaus, vestiare si camere cu dusuri sau chiuvete dotate cu un 1. Observatie preliminara
numar suficient de toalete si chiuvete. 1.1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7, angajatorul
Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau 'are raspunde de locul de munca la care se face referire în prezenta
utilizarea acestora trebuie sa se faca separat ,de catre femei si Inexa trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate
barbati. J,' IIrata ca au fost luate toate masurile' necesare pentru protectia
8. Încaperi si echipamente de prim aiutor" )curitatii si sanatatii lucratorilor atât în situatii normale, cât si în
8.1. Echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie adecvat tipului IIÎtuatiicritice.
de activitate desfasurata. În acest sens, documentul de securitate si sanatate trebuie:
Trebuie sa existe una sau doua încaperi de prim ajutor. a) sa identifice sursele de pericol specifice locului de munca,
În aceste camere trebuie afisate clar si vizibil instructiuni d" Illclusiv orice activitate concomitenta care poate cauza accidente ce
prim ajutor în caz de accidente~' pot avea consecinte grave pentru securitatea si sanatatea lucratorilor
8.2. Încaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii ~i \I'cetati;
echipamente de prim ajutor indispensabile si trebuie sa fie usor b) sa evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de
accesibile brancardierilor. I)(,;ricolaratate la lit. a);
Ele trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile c) sa dovedeasca faptul ca au fost luate masurile adecvate
Hotarârii Guvernului nr. 971/2006. puntru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea
8.3~ De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie IlI'opagarii accidentelor si' pentru a permite o evacuare eficienta si
disponibil în toate locurile de munca unde conditiile de munci I llntrolata a locului de munca în situatii de urgenta;
·necesita acest lucru, d) sa dovedeasca faptul ca sistemul de gestionare respecta
Acest echipament trebuie sa fie semnalizat corespunzator~i 111 uvederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale
usor accesibil. III'uzenteihotarâri în situatiile normale si critice.
8.4. Un numar suficient de lucratori trebuie sa fie instruit Cll 1.2. Angajatorul trebuie sa respecte procedurile si modalitatile
privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevazut. III~vazute în documentul de securitate si sanatate în timpul
9. Cai de comunicatie I'llInificarii si punerii în practica a tuturor fazelor relevante
Daca vehiculele rutiere au acces la locurile de munca, trebui" l'lllcmentate de prezenta hotarâre.

374 375
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

1.3. Diferitii angajatori care· raspund de diferitele locuri ti 2.6. Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor
munca trebuie sa coopereze, daca este cazul, la întocmirea I hllarârii· Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
documentelor de-securitate si sanatate si la luarea masuriJol "lI1nalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor. Aceste semnalizari trebuie amplaste în puncte adecvate si
2. Detectarea si stingerea incendiilor t Il'buie sa fie durabile.
2.1. Trebuie luate masuri adecvate, definite de documentul d" 3. Con/rol la distantaîn caz de urgenta
securitate si sanata,te prevazut la pct. 1.1, pentru prevenirea, 3.1. Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la
detectarea si stingerea incendiilor si pentru prevenirea extinderii lor. pet. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la
Daca este necesar, trebuie prevazute dispozjttve.c~)t1.tra focului distanta. Acest sistem trebuie sa dispuna de statii de control situate
pentru a izola zonele cu risc de incendiu. 111 locuri adecvate si care sa poata fi utilizate în caz de urgenta
2.2. Trebuie prevazute sisteme adecvate de, detectare a focului Ivând, daca este necesar, statii de control în puncte de adunare
si de protectie, precum si sisteme de stingere a incendiilor si alarme, .,igure si în statii de evacuare.
la toate, locurile de munca, în conformitate cu riscurile definite în
. , '\,1 •. ' 1', ..
3.2. Echipamentele de control la distanta, mentionate la pct .
doc~~Btl;l1 dy,,~tPUfit:atesi sanatate prevazllt la pct. 1.1. , 1.1,.ttebuie sa includa cel putin sisteme de ventilatie, dispozitive de
~gestesl~ten1e,pot include, dar nu se.limiteaza la: oprire urgenta a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un
'a) sisteme de deteRtare a incendiilor; '1istem de prevenire a scurgerii- lichidelor si gazelor inflamablle,
.b) sisteme de alarma în caz de incendiu; "isteme de protectie contra incendiilor si de control al puturiloL
c) conducte de apa pentru stingerea inc~ndiilor; 4. Miiloace de comunicare în situatii normale si în situatii
d) hidranti si furtunuri; de urgenta
e) sisteme cu jet de apa si monitoare de apa; 4.1. Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la
f) aspersoare automate; . pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de munca ocupat de
g) sisteme pentru stingerea flacarilor de gaz; lucratori trebuie sa dispuna de:
h) sisteme pentru stingere cu sPmna; a) un sistem acustic si optic capabil sa transmita un semnal de
i) stingatoare portabile; alarma în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucratori;
j) echipament pentru pompieri. b) un sistem acustic capabil sa fie auzit distinct în toate partile
2.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie instalatiei unde lucratorii sunt prezenti frecvent;
sa fie usor accesibile, usor de manipulat si, daca este necesar" c) un sistem capabil sa mentina comunicarea cu tarmul si cu
trebuie sa fie protejate împotriva deteriorarii. serviciile de urgenta.
2.4. La locul de munca trebuie tinut un plan de protectie 4.2. Aceste sisteme trebuie sa ramâna operationale în situatie
contra incendiilor, care sa precizeze masurile ce trebuie luate pentru de urgenta.
prevenire'a, detectarea si stingerea incendiilor. Sistemul acustic trebuie sa fie completat de sisteme de
2.5. Sistemele de urgenta trebuie izolate si protejate împotriva comunicatie care'sa fie independente de o instalatie electrica ce nu
accidentelor, astfel încât functiile lor sa ramâna operationale în caz" prezinta siguranta. '
de urgenta. " 4.3. Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie plasate în
Daca este cazul, aceste sisteme trebuie dublate. locuri adecvate.
376
377
SE9UR}T{lTEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

;,;,Daca lucratorii sunt prezenti în locuri de munca ce nu sunt 'orespunzatorîn tehnici de salvare, tinând seama de criteriile
oc~pl;tte în mod objsl1uit, trebuie pus la dispozitia lor un sistem de "tabilite în documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1.
comunicatii adecvat. 6.3. Fiecare loc de munca trebuie prevazut cu un numar
, 5. Puncte sigure de adunare si registru de apel ,mficient de mijloace de' salvare care sa permita, în caz de urgenta,
5.1. Trebuie luate masurile adecvate pentru protejarea 'vacuarea directa pe mare.
punctelor de evacuare si a punctelor sigure de adunare împotriva 6.4. Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare si de evacuare
caldurii, fumului si, în masura posibilitatilor, împotriva efectelor I locurilor de munca.
unei explozii si pentru a se asigura ca drumurile de iesire spre si Planul, care trebuie sa se bazeze pe documentul de securitate
diIl$pre punctele de evacuare si punctele sigure de adunare ramân ,ii sanatate prevazut la pct. 1.1, trebuie sa prevada utilizarea de
accesibile. IImbarcatiuni de salvare si elicoptere si sa contina criterii privitoare
Â,ceste .J;I1asuri trebuie sa ofere protectie lucratorilor o la capacitatea si viteza de reactie a vaselor si elicopterelor de
perioada suficienta pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea "alvate:
si executarea fara risc a operatiunii de evacuare si salvare . Viteza de reactie necesara fiecarei instalatii trebuie sa fie
. 5.2. Daca documentul de securitate si sanatate mentionat la '''nsemhata în docu:nieritul de securitate si sanatate.
pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevazute Vasele de salvare trebuie sa fie proiectate si echipate pentru a
la pct. 5.1 trebuie sa fie dotat cu instalatii adecvate pentru a permite ,;atisface cerintele de evacuare si salvare.
comanda de la distanta a echipamentelor prevazute la pct. 3 si 6.5. Cerintele minime pentru fiecare ambarcatiune (barca),
p~ntr~ a comunica cu tarmul si cu serviciile de salvare. pluta; co lac; vesta de' salvare din' dotare SUl1turmatoarele:
5.3. Punctele sigure de adunare si punctele de evacuare .li) trebuie sa fie' adaptate si dotate pentru a asigura
treb:qie,sa fie usor accesibile din locurile de cazare si de munca. ,mpravietuirea un timp suficient; .. ;, .'
5,4. La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu sa se b) trebuie' sa fie în numar suficient pentru toti lucratorii care
tina la zi si sa se afiseze o lista cu numele lucratorilor repartizati la pot fi prezenti; ." ,
pUftctul respectiv de adunare. c) trebuie sa fie adecvate locului de mun:c,a;
,;5.5. O lista a lucratorilor cu raspundere speciala în caz de d) trebuie sa fie din materiale fiabile,' avându-se în vedere
alerta trebuie întocmita si afisata în puncte corespunzatoare la locul functia lor de a salva vieti si circumstantele în care pot fi utilizate si
de munca.
depozitate gata pentru a fi folosite;": .
. Numele lor trebuie sa figureze în instructiunile SCrIse e) trebuie sa aiba o culoare care sa le faca vizibile la folosire
prevazute la pct. 2.6 din anexa Of. 1. "li sa fie dotate cu echipamente care sa-i permita utilizatorului sa
6. Miiloace de evacuare si salvare IIlraga atentia salvatorilor.
6. i. Lucratorii trebuie instruiti cu privire la masurile adecvate 6.6. Echipamentul de salvare adecvat trebuie sa fie gata
ce trebuie luate în caz de urgenta. oricând pentru a fi folosit.
Pe lânga exercitiul general de salvare, lucratorii trebuie sa . 7. Exercitii de securitate
primeasca instructia specifica locului de munca, indicata în La locurile de munca în care lucratorii sunt de obicei prezenti,
documentul de securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1. I rebuie organizate peribdic exercitii de salvare în cadrul carora:
6.2. Lucratorii trebuie sa urmeze un antrenament - toti lucratorii, însarcinati cu misiuni precise în caz de pericol

378 379
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

necesitând utilizarea, întretinerea si functionarea echipamentelor II Daca este necesar, pe lânga echipamentele prevazute- în
salvare, trebuie ins.truiti si trebuie verificata aptitudinea lor du 1\ Illcurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor toalete si
executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul <Il l'l1iuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de munca.
securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1. Daca este cazul,lucratorll .Trebuie prevazute
.. toalete separate sau utilizarea separata a
trebuie antrenati în folosirea si mânuire a echipamentelor; , loaletelor de catre femei si barbati.
- toate echipamentele de salvare folosite în timpul exercitiilOl 9. Încaperi si echipament de prim aiutor
trebuie examinate, curatate si, dupa caz, reîncarcate sau înlocuite ~I 9.1. Trebuie prevazute una sau mai multe încaperi destinate
puse la locul lor; llcordarii primului ajutor, în functie de dimensiunea instalatiei si de
- functionarea ambarcatiunilor de salvare trebuie verificata. Iipul activitatii desfasurate.
8. Echipamente sanitare 9.2. Încaperile destinate acordarii primului ajutor trebuie
8.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte .Iotate cu echipamente, instalatii, medicamente adecvate si cu un
8.1.1. Daca lucratorii trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru numar suficient de lucratori instruiti, în functie de împrejurari, care
speciala si daca din motive de sanatate si decenta nu li se poate cerc a acorde primul ajutor sau, când este cazul, sa acorde tratament sub
sa' se schimbe în a~te camere, acestia trebuie sa aiba la dispozitie îndrumarea unui medic (care poate sa fie sau sa nu fie de fata).
vesti are corespunzatoare. Încaperile trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
suficienta si sa fie dotate cu scaune. semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
8.1.2. Vestiarele trebuie sa fie suficient de mari si sa posede 9.3. În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie
echip~.mente care sa permita fiecarui lucrator sa îsi tina încuiata disponibil în toate locurile unde conditiile de munca necesita acest
îmbracamintea în timpul lucrului. lucru.
În functie de împrejurari (de exemplu, substante periculoase, Acest echipament trebuie sa fie usor accesibil si semnalizat în
umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru mod corespunzator.
trebuie sa fie separate de cele pentru îmbracamintea personala. 10. Loc de cazare
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator 10.1. Daca natura, importanta si durata operatiilor fac necesar
sa îsi poata pune la uscat echipamentul de lucru. acest lucru, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor un
8.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate sau utilizarea loc de cazare care trebuie sa fie:
separata a vestiarelor de catre barbati si femei. a) protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum
8.1.4. Daca nu sunt necesare vestiare în sensul pct. 8.1.1, si împotriva infiltrarii de fum si gaz, împotriva declansarii si
fiecare lucrator trebuie sa poata dispune de un loc pentru a-si pastra propagarii unui incendiu, în conformitate cu documentul de
îmbracamintea. securitate si sanatate prevazut la pct. 1.1;
8.2. Dusuri SI chiuvete b) echipat adecvat cu ventilatie, încalzire si iluminat;
Daca este necesar, pe lânga echipamentele prevazute în c) prevazut la fiecare nivel cu cel putin doua les1fl
locurile de cazare, trebuie puse la dispozitia lucratorilor dusuri si independente ducând spre cai de urgenta;
chilivete adecvate, situate în apropierea locurilor de munca. d) protejat împotriva zgomotului, mirosurilor si fumului
8.3. Toalete si chiuvete provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sanatate,

380 381
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

precum SI impotriva intemperiilor; 12. Amplasarea instalatiilor pe mare - Securitate si


e) separat de, orice post de lucru si situat departe de zOJll,1 '"bilitate
periculoase, '. ' .' ... 12.1. Trebuie luate toate masurile necesare pentru a asigura
10.2. Aceste locuri de cazare trebuie sa contina suficicllh "'uritatea si sanatatea lucratorilor în industria extractiva de foraj,
paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numarul de persoalll' fl\cazul amplasarii instalatiilor de foraj pe mare.
preconizat sa doarma. '
12.2 .. Activitatile de pregatire, a amplasarii instalatiilor pe
Orice încapen:~ destinata dormitului trebuie sa contina lI11 Illare trebuie executate .astfel încât sa asigure securitatea si
spatiu adecvat pentru pastrarea îmbracamintei ocupantilor. "tabilitatea lor.
Trebuie asigurate dormitoare separatepentru barbati si femei, 12.3. Echipamentele si procedurile folosite la activitatile
10.3. Aceste locuri de cazare trebuie sa includa un numar
prevazute la pct. 12.~.trebuie sa aiba capacitatea de a reduce orice
suficient de dusuri si de chiuvete cu apa curenta calda si rece. risc pentr'u lucratorii dip industria extractiva de foraj, tinându-se
Trebuie prevazute încaperi de dus separate sau foiosircli Hcamade conditiile normale si de cele critice.
separata a încaperilor de dus de catre femei si barbati.
Încaperile de dus trebuie sa fie suficient de spatioase pentru ti
?e.rm~te fiecaru.llucrator si îsi faca toaleta nederanjat si în conditi i
.lglemce.,
':4 '. 10.4.
. Locul"'l de cazare trebuie prevazut cu un numar suficient
de toalete si chiuV~t~... ,
Trebuie pre,'v,~z;utetoalete separate sau utilizarea separata a
toaletelor de catre barbati si femei.
10.5. Locurile de cazare si instalatiile lor trebuie mentinute la
un nivel adecvat de igiena.
11. Functionarea elicopterelor
11.1. Dimensiunile si amplasarea puntilor pentru elicoptere
prevazute la locurile de munca trebuie sa garanteze o accesibilitate
optima, astfel ca cel mai mare elicopter sa poata folosi punte a în
celelJlai severe conditii .
.' Puntea pentru elicoptere trebuie sa fie proiectata si construita
în mod core~s'punzator. .
11.2. In vecinatatea imediata a zonei de aterizare trebuie sa fie
pregatit si depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de
accident de eFcopter.
11.3: În cazul instalatiilorunde locuiesc lucratorii, pe heliport,
în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie sa fie prezent un numar
suficient de persoane instruite pentru interventii d~ urgenta ..
382 383
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

v<.:clereaextractiei, si/sau pregatirea materiilor prime extrase în


vederea comercializarii, exclusiv activitatile de prelucrare ori
Y' '.

preparare a materiilor prime extrase, cu exceptia ramurilor


industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislatiei
Ilationale care transpun Directiva 92/91/CEE;
b) loc de munca - ansamblul locurilor destinate amplasarii
Hotarârea Guvernului posturilor de lucru, în cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct
nr. 1049/200625 Hau indirect de ramurile industriei extractive de suprafata sau
dubteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare,
privind cerintele minime pentru asigurarea precum si locurile de cazare în care lucratorii au acces în cadrul
securitatii si sanatatii lucratorilor din activitatii lor.
industria extractiva de suprafata sau subteran Art. 3. - Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica industriei
'xtractive prin drag are daca se asigura protectia lucratorilor, în
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al 'onformitate cu principiile generale de protectie a sanatatii si
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca m. securitatii lucratorilor cuprinse în prezenta hotarâre, avându-se în
31912006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. vedere riscurile specifice acestei activitati.

CAPITOLULI CAPITOLUL II
Dispozitii generale Obligatiile angajatorilor

Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de Art. 4. - Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor,
protectie a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca 'illgajatorul trebuie sa ia masurile necesare, astfel încât:
din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran. a) locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate,
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca m. date în folosinta, exploatate si întretinute în asa fel încât sa permita
319/2006 se aplica în întregime domeniului mentionat la alin. (1), lucratorilor efectuarea sarcinilor de munca fara a pune în pericol
fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice 'ecuritatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
continute în prezenta hotarâre. b) exploatarea locurilor de munca în prezenta lucratorilor sa
Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri, termenii si se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza: c) activitatile care comporta un risc special sa fie încredintate
a) industria extractiva de suprafata sau subteran - toate numai personalului competent si sa se execute conform
ramurile industriei extractive în care se desfasoara activitati de instructiunilor date;
extractie la suprafata sau subteran a substantelor minerale utile, în d) toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel încât
sensul strict al termenului, si/sau prospectiuni si explorari în sa poata fi întelese de catre toti lucratorii la care se refera;
25 - Hotarârea Guvernului nr. 1049/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al
e) sa fie prevazute echipamente de prim ajutor adecvate;
României, Partea 1, nr. 727 din 25 august 2006.

384 385
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SfCURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

1) toate exe~citiile de securitate necesare sa se efectul' a) p~ntru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea
periodic, IIH;cndiilorsi exploziilor;
1\rt. 5. ~ A~gajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit b) pentru a evit2J formarea atmosferelor explozive si/sau
tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, denumit \1 Ilocive pentru sanatate.
~onti;;ii.irre' d'O'~~me'nt de securitate si sanatate, care îndeplinC~1 r Art. 13. _ Angaja}orul_ trebuie sa prevada,. sa procure si sa
cerintel~ .prev~~~tt la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006. Il1tretina mijloace cores!?upzatoare de evacuare SI salvare pentru a
Art. 6.:-. D9cumentul de securitate si sanatate face dovada III tsigura, în caz de peric~l, eva~uarea lucratorilor de la locurile de
special ca: llIunca, rapid si în deplin.-a secuntate.
a) sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expll~1 Art. 14. _ Angajat orul trebu~e sa ia masurile necesare pentru
lucratorii la locul de munca; prevederea sistemelor d& alarma SI a altor mijloace de comunicare
b) se iau masurile corespunzatoare pentru a se atinlll' necesare care sa permilBf1,în caz de nevoie, declansarea imediata a
obiectivele prezentei hotarâri; operatiunilor de acordar~ de prim ajutor, evacuare si salvare.
c) proiectarea, utilizarea si întretinerea locului de, munca si ak
echipamentelor pr~zinta securitate. CAPITOLUL III
Art. 7. - Docutllentul de securitate si sanatate trebuie întocmil Informarea, consll_tarea si participarea lucratorilor
înainte de începerea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de muncl1
sufera modificari majore, extinderi sau transformari. Art. 15. _ Lucratc?rii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie
Art. 8. - În situatia în care la acelasi loc de munca sunt
informati asupra masmi!,or luate cu privire la securitatea si sanatatea
prezenti lucratori din diferite întreprinderi, fiecare angajatol'
la locurile de munca, în ~od deosebit asupra celor privind punerea
raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa.
în aplicare a prevede:~n~or art. 4-14, fara a aduce atingere
Art. 9. - Angajatorul pe teritoriul caruia se destasoara
prevederilor art. 16 si 17 dm Legea nr. 319/2006.
activitatea raspunde pentru acel loc de munca în care sunt prezenti Art. 16. _ Informafiltiile trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor
lucratori din diferite întreprinderi, coordoneaza punerea în aplicare carora le sunt adresate.
a tuturor
. masurilor
:
\" privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor Art. 17. _ Consdtltarea si participarea lucratorilor si/sau a
si înscrie în documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si
reprezentantilor acestorc3a trebuie sa se faca în conformitate cu
modalitatile de' punere în aplicare a acestei coordonari.
prevederile ~rt. 18 dinL&gea nr. 319/2006.
Art. 10. - Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere prevederilor
referitoare la raspunderea individuala a angajatorilor din Legea nr. CAPITOLUL IV
319/2006.
Art. 11. - Angajatonil trebuie sa raporteze cât mai repede Sllpr~:•.avegherea medicala
posibil autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Legea nr.
Art. 18. _ PeJltl~tru a asigura supravegherea medicala
319/2006
1., •. , . orice accident de munca grav si/sau mortal, precum si
oric'e'perlcol"grav. " corespunzatoare a sanaftîtatii lucratorilor, în functie de riscurile
Art. 12. - Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare privind securitatea si saJlpatatea lor la locul de munca, se iau masuri
în functie'de tipul si metoda de exploatare: în conformitate cu regleJdUentarile legale în domeniu.
387
386
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Art. 19. - Masurile prevazute la art. 18 se stabilesc astfel ÎIHIII Art. 27. - De la data aderarii României la Uniunea Europeana,
"sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa' faca obit,ctulu'lI'l Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va raporta, la
supravegheri a sanatatii, înainte de începerea activitatilor prevazut fiecare 5 ani, Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor
la art. 2S'i, ulterior, în mod periodic ... ,. , prezentei hotarâri, prezentând totodata punctele de vedere ale
Art. 20. - Supravegherea medicala a lucratorilor se asigura III partenerilor sociali.
cadrul structurilor medicale de' medicina muncii care functioneai'i Art. 28. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
potrivit reglementaril'dr Ministerului SanatatiI Publice~ '. octombrie 2006.
, "
*
CAPITOLUL V
. o,":, .
Prezenta hotarâre transpune Directiva nr. 92/104/CEE privind
Dispozitii finale cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectiei
sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau
Art. 21. - Locurile de munca ~e.se vor crea .dupa data intrari i subteran, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
în vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cerintel" (JOCE) nr. L 404/1992.
minime de securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1-3.
Art. 22. - Locurile de munca existente la data intrarii în
ANEXANr.l
vigoare a prezentei hotarâri trebuie sa fie adaptate cerintelor minime
de"securitate si sanatate prevazute în anexele nr. 1-3.
Art. 23. - În situatia în care, dupa data intrarii în vigoare a CERINTE
, MINIME COMUNE
prezentei hotarâri, locurile de munca sunt supuse unor modificari, .care se aplica, tndustriei extractive de suprafata sau
extinderi si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare slIll'teran, precum si instalatiilor auxiliare de la suprafata
pentru ca aceste modificari, extinderi si/sau transformari sa fie în
conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute în 1. Supraveghere si organizare
anexe. 1.1. Organizarea 19curilor de munca
Art. 24. - Anexele nr. 1-3 se adapteaza în functie de evolutia 1.1.1. Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât
aquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la industria ~nII') igure o protectie adecvata împotriva riscurilor.
extractiva de suprafata sau subteran si/sau progresul tehnic, evolutia Ele trebuie mentinute în stare corespunzatoare, iar substantele
reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor OII rlepunerile periculoase trebuie îndepartate sau tinute sub
descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafata sau în ~lllll'E3veghere,pentru a nu pune în pericol securitatea si sanatatea
subteran. !Iii Ilutorilor.
Art. 25. - ANexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta 1.1.2. Posturile de lucru trebuie proiectate si realizate dupa
hotarâre. plllll~ipii ergonomice, tinându-se seama de necesitatea lucratorilor
Art. 26. - Dispozitiile din anexe se aplica ori de câte ori dl' II -urmari derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.

acestea sunt cerute de caracteristicile locului de munca, în functie l.1.3. Lucratorii izolati din posturile de lucru trebuie sa
de activitate, de împrejurari sau de un risc specific. \11111 :ncieze de supraveghere adecvata sau de mijloace de

389
388
, SECURITATEA SI SANATATEAÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

telecomunicatie. scrise, care sa cuprinda reguli ce trebuie respectate în scopul


1.2. Persoan.~ responsabila nsigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii în
La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în siguranta a utilajelor.
permanenta o persoana responsabila care sa aiba calitatile si Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la
competenta acestei functii, desemnata de angajator. utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce
. Angajatorul poate sa îsi asume însusi responsabilitatea pentru trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de
locul de munca la care se face referire în paragraful anterior, daca urgenta.
are calitatile si competenta cerute. 1.7. Metode sigure de lucru '. , ..
.. ,
/
1.3. Supravegherea La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie
Pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor pe aplicate metode sigure de lucru.
parcursul desrnsurarii tuturor activitatilor, trebuie asigurata 1.8. Permise de lucru
supravegherea prin persoane care au calitatile si competenta cerute Atunci când documentul de securitate si sanatate prevede
de aceasta functie, desemnate de catre angajator sau în numele acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru
acestuia, actionând în interesul acestuia. executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care
Supraveghetorul trebuie sa efectueze vizite de control la în mod normal nu sunt periculoase, dar care, în interactiune cu alte
posturile de munca ocupate cel putin o data pe parcursul unui activitati, pot genera pericole grave.
schimb,
lucru. daca documentul de securitate si sanatate prevede acest Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului
de catre persoana desemnata în acest scop si trebuie sa specifice
Angajatorul poate sa îsi aSUme personal responsabilitatea conditiile ce trebuie îndeplinite si masurile ce trebuie luate înainte,
supravegherii la care se face referire în 'primul si al doilea paragraf, în timpul lucrului si dupa lucru.
daca are calitatile si competenta necesare. 1.9. Revizuirea periodica a masurilor de securitate si de
1.4. Lucratori competenti sanatate
La fiecare lot de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe în Angajatorul are obligatia sa asigure revizuirea periodica a
permenenta un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile, masurilor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv
experienta si pregatirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le a sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii.
sunt încredintate. 2. Utila;e si instalatii mecanice si electrice
1.5. Informare, instruire si pregatire 2.1. Generalitati
Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si În momentul alegerii, instalarii, punerii în functiune,
pregatire sau de reciclare profesionala necesare pentru asigurarea exploatarii si întretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se
securitatii si sanatatii lor. acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luându-se
Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc în considerare prevederi din prezenta hotarâre, din Hotarâre a
instructiuni pe întelesul lor, astfel încât sa nu puna în pericol propria Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru
securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori .. introducerea pe piata· a masinilor industriale, precum si ale
1.6. Instructiuni scrise legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655/CEE.
Pentru fiecare loc de . munca trebuie elaboiate instructiuni Daca instalatiile sunt amplasate într-o zona în care exista sau

391
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

poate exista riscul de incendiu ori· de explozie datorat 'aprinderii Atunci când documentul de securitate si sanatate prevede
unor gaze, vapOl:! sau lichide volatile,' atunci" e1e/ trebuie' sa acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa
corespunda utilizarii Într-o astfel de zona ... ;, înregistreze si sa masoare concentratiile de gaze, automat si
Utilaje1e trebuie sa fie prevazute, daca este necesar, cu continuu, în punctele mentionate, dispozitive de alarma automate,
dispozitive de protectie corespunzatoare si sisteme de securitate în sisteme de decuplare automati:\, a instalatiilor electrice si sisteme de
caz de avarie. oprire automata a motoarelor cu ardere interna.
2.2. Dispozitii, specifice -; Daca sunt prevazute masuratori automate, valorile
Instalatiile si utilaj ele mecanice trebuie .sa prezrnte o determina,te trebuie înregistrate si pastrate asa cum este prevazut în
documentul de securitate si sanatate.
rezistenta suficienta, fara defecte evidente si sa corespunda scopului
pentru care au fost realizate. 4.1.2. Se interzice fumatul în zonele care prezinta pericole
Utilaj ele si instalatiile electrice trebuie sa fie de capacitatea si specifice de inc,endiu sau explozie.
Executarea unor lucrari cu flacara deschisa la locurile de
puterea corespunzatoare scopului pentru care au fost realizate.
Utilaj ele si instalatiile mecanice si electrice trebuie sa fie munca care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie este
interzis, cu exceptia cazurilor când au fost luate masurile de
instalate si protejate astfel Încât sa previna pericolele.
3. Întretinere securitate corespunzatoare pentru prevenirea declansarii incendiilor
3.1. Întretinere generala sau explozii lor, precum si a propagarii acestora.
Verificarea sistematica, întretinerea, precum si testarea 4.2. Protectia împotriva riscului exploziilor
utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice se fac în baza unui 4.2.1. Trebuie luate toate masurile necesare pentru
program (grafic) de revizii si reparatii stiîbilit conform combaterea formarii si acumularii atmosferelor explozive.
reglementarilor tehnice. 4.2.2. În, interiorul zonelor care prezinta risc de explozie
Întretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalatiei trebuie luate toate masurile necesare pentru a împiedica aprinderea
atmosferei explozive.
sau utilajului trebuie efectuate de catre o persoana competenta.
Procesele-verbale de verificare si testare trebuie întocmite si 4.2.3. Pentru prevenirea exploziilor se stabileste un plan
pastrate în mod corespunzator. detaliat cu privire la echipamentele de lucru si masurile necesare ce
trebuie luate.
3.2. Întretinerea echipamentului de protectie
Echipamentul de protectie trebuie sa fie adecvat, pregatit 4.3. Protectia împotriva atmosferelor nocive
4.3.1. Acolo unde se acumuleaza sau exista riscul sa se
pentru utilizare si în stare de functionare în orice moment.
Întretinerea trebuie efectuata tinându-se seama de activitatile acumuleze în atmosfera substante nocive, trebuie luate masuri
exercitate. corespunzatoare pentru a se asigura:
a) retinerea lor la sursa; sau
4. Protectia împotriva riscului de explozie, a atmosferelor
nocive si a riscului de incendiu b) captarea la sursa ori eliminarea; sau
4.1. Generalitati c) diminuarea acumularilor acestor substante, astfel încât sa
nu existe riscuri pentru lucratori.
4.1.1. Trebuie luate masuri pentru evaluarea prezentei
substantelor nocive si/sau p0tential explozive în atmosfera si pentru Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante
masurarea concentratiei acestora •. nocive astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.

392 393
SECURIT)lTEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

4.3.2. În zonele: în care lucratorii pot fi expusi atmosferelor


Aceste panouri de semnalizare trebuie sa fie rezistente si
nocivepenJru;sana!ate;:a lor, pe lânga echipamentele individuale de
amplasate în puncte corespunzatoare.
protectie: respit:atorie, rtrebuie sa existe un numar suficient de aparate 5. Explozivi si dispozitive de amorsare
respiratorii: si :echipamlente de reanimare corespunzatoare.
Operatiunile de depozitare, transport si utilizare a explozivilor
.În asemenea ca:e;uri, trebuie sa fie prezent la locul de munca
si dispozitivelor de amorsare trebuie sa fie executate de catre
un numar suficient de lucratori instruiti care sa foloseaSca asemenea
echipamente. persoane competente, autorizate corespunzator.
Aceste operatiuni trebuie organizate si efectuate astfel încât sa
Aparatele respir&ltorii si echipamentele de reanimare trebuie sa
fie depozitate si întretinute corespunzator. nu constituie niciun pericol pentru lucratori .
6. Cai de circulatie
. 4.3.3. În cazul în care gazele toxice sunt sau pot aparea în 6.1. La locul de munca accesul trebuie sa se faca Iara pericol
atmosfera locului de JIllunca, trebuie sa existe un plan de aparare si, în caz de urgenta, evacuarea trebuie sa se efectueze rapid si în
care sa precizeze echipamentele disponibilesi masurile preventive
adoptate. conditii de siguranta.
4.4. Protectia îm[potriva incendiilor 6.2. Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile
si rampele de încarcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate si
4.4.1. Oriunde s:e proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor,
dau în folosinta, se exploateaza sau se întretin locuri de munca, în deplina securitate si conform destinatiei lor, iar lucratorii aflati în
trebuie luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie periclitati de niciun
propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate în
documentul de securitate si sanatate. pericol.
6.3. Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de
Trebuie
eficienta sa fie
a oricarui stabilite prevederi pentru stingerea rapida si
incendiu. marfuri trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numarul de
utilizatori potentiali si cu tipul de întreprindere.
4.4.2. Locurile de munca trebuie sa fie dotate cu echipamente
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, III
adecvate pentru stingerea incendiului si, daca este necesar, cu trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru
detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
pietoni. ill
4.4.3. Echipamentele ne automate de stingere a incendiului
6.4. Între caile de circulatie destinate vehiculelor si porti,
trebuie sa fie accesibile si simplu de manipulat si, daca este necesar, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o
protejate contra riscurilor de deteriorare.
distanta de securitate.
4.4.4. La locul de munca trebuie pastrat un plan de prevenire 6.5. Traseul cailor de circulatie si acces pentru vehicule si
si stingere a incendiilor care sa precizeze masurile ce trebuie luate, pentru pietoni trebuie sa fie semnalizat vizibil pentru a se asigura
în conformitate cu prevederile art. 4-14 din· hotarâre, pentru protectia lucratorilor.
incendiilor. declansarit
prevenirea si propagarii, detectarea si stingerea ·6.6. Atunci când vehiculele sau masinile intra la locurile de
munca, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.
4.4.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie 7. Locuri de munca în aer liber
semnalizat în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care
transpuid)irectiva 92/58/CEE. '! l 7.1. Posturile de lucru, caile de circulatie si alte amplasamente
sau instalatii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de catre
394
395
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

lucratori în decursul activitatii lor, trebuie sa fie astfel organizatl' '9A.Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa se deschida spre
încât icirculatia pietonllor sau a vehiculelor sa se faca în condi,tii dl (·xterior.
securitate. , '. Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa fie închise astfel încât
7.2. Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminatl' 'm poata fi deschise usor si repede de catre persoanele care ar avea
corespunzator prin lumina artificiala, atunci când lumina zilei .estl' Ilcvoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
insuficienta. 9.5. Usile de la iesirile de urgenta nu trebuie încuiate cu lacat,
, 7.3. Atunci cândlucratorii îsi desfasoara activitatea la posturi hroasca cu cheie sau alt sistem de zavorâre.
de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie amenajate astfel ,încât Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si
lucratorii: usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel încât sa poata
a) sa fie protejati c.ontra conditiilor atmosferice nefavorabil" fi utilizate în orice moment, fara piedici.

si, daca este necesar, contra caderii de obiecte; 9.'6: Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie
'b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive si nici la influente prevazute si cu iluminare" de siguranta de intensitate
exterioare nocive; orespunzatoare, în eventualitate a unei întreruperi a alimentarii cu
c) sa poata parasi rapid locul de munca si sa li se poata aGorda nergie electrica.
rapid ajutor în caz de pericol; , 9.7. Caile si iesirile de urgenta specifice trebuie semnalizate
d) s~ nu alunece sau sa cada. în conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun
8. Zone periculoase Directiva 92/58/CEE.'"
, 8.1. Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil. ' ,. 1O.Miiloace de evacuare si salvare
8.2. Atunci când locurile de munca cuprind zone periculoase 10.1. Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la masurile
în care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a corespunzatoare ce trebuie luate în caz de urgenta.
lucratorilor sau a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute cu 10.2. Echipamentele de salvare trebuie pregatite în vederea
dispozitive care sa împiedice intrarea în zona a, lucratorilor rara utilizarii si depozitate în spatii corespunzatoare, usor accesibile.
atributii de serviciu. Aceste spatii trebuie 'sa fie semnalizate în conformitate cu
8.3. Trebuie luate masuri corespunzatoare care sa protejeze prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
lucratorii care sunt autorizati sa intre în zonele de pericol. 11. Exercitii de seciifitate
, 9.' Cai si iesiri de urgenta La toate locurile de munca ocupate în mod obisnuit de
9.1. În caz de pericol, lucratorii trebuie sa poate evacua rapid lutratoritrebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.
si în conditii de securitate maxima toate locurile de munca. Scopul principal al acestor exercitii este de a forma
9.2. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa deprinderile si de a verifica aptitudinile lucratorilor desemnati sa
conduca în modul cei mai direct spre exterior sau într-o zona de utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare
securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur. în caz de pericol.
9.3. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de De asemenea, lucratorii trebuie sa exerseze asupra modului de
urgenta se fac" în fUnctie de folosirea, dotarea si dimensiunile folosire, manipulare sau exploatare corecta a acestor echipamente.
locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane 12. Echipamente de vrim aiutor
12.1. Echipamente de prim ajutor trebuie sa se gaseasca în
prezente . .'.;
397
3~p
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

permanenta acolo unde conditiile de munca impun acest lucru si sa suficienta.


fie corespunzatoar~ în functie de activitatea desfasurata. Daca nu este posibil, lucratorii trebuie sa fie dotati cu lampi
Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate corespunzator individuale.
si usor: accesibile. 14. Instalatii sanitare
12.2. În functie de importanta locurilor de munca, a tipului de 14.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
activitate Care se desfasoara si de frecventa accidentelor presupuse a 14:1.1. Lucratorii trebuie 'sa aiba la dispozitie vestiare
avea loc, trebuie sa. fie prevazute una sau mai multe încaperi de corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte îmbracaminte de
prim ajutor. lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li
În aceste încaperi instructiunile de prim ajutor trebuie sa fie se poate cere sa se schimbe în alte încaperi.
lizibile si afisate la loc vizibil. .Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate
12.3. Încaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si suficienta si s'afie prevazute cu scaune.
echipamente de prim ajutor indispensabile si usor accesibile 14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de
brancardieri lor.
mari si sa aiba dotarile care sa permita fiecarui lucrator sa-si tina
Acestea trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile hainele încuiate în timpul lucrului.
legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE. Daca împrejurarile o justifica (de exemplu, substante
12.4. Materialele de prim ajutor. trebuie sa existe la locurile de periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru îmbracamintea
munca unde conditiile de munca impun acest lucru. de lucru. trebuie sa fie separate de cele pentru îmbracamintea
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie usor personala;
accesibile.
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator
12.5. Un numar suficient de.1ucratori trebuie sa ,fiejnstruiti cu sapoata sa îsi puna la uscat hainele de lucru.
privire la. utilizarea echipamentelor si materialelor de prim ajutor 14.1. 3. Trebuie prevazute vesti are separate sau o utilizare
prevazute .. i. v. 'J : ,
separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
13. iluminarea naturala si artificiala 14.1.4. Daca nu sunt nec'esare vestiare, în conformitate cu
13.1. Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna:de o. iluminare prevederile pct. 14.1.1, atunci fiecare lucrator trebuie sa dispuna de
suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor. un loc pentru pastrarea îmbracamintei.
13.2. Locurile de munca trebuie sa primeasca, pe cât posibil, 14.2. Dusuri si chiuvete
lumina ..naturala. suficienta, si, tinându-se· seama de conditiile 14.2.1. La dispozitia hici:atorilor trebuie puse dusuri
climaterice, sa .fie prevazute cu dispozitive de iluminare artificiala corespunzatoare în numar suficient, tinându-se seama de tipul de
adecvata:pentJ;u a se asigura securitatea si sanatatea lucratorilor. activitate sau din ratiuni de igiena.
13:3. Instalatiile de ilumiIiat din încaperile de lucru si de pe Trebuie prevazute sali de dusuri separate pentru barbati si
caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa femei sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre
nu prezinte ul1xisc .deaccidentareipentru lucratori. barbati si femei.
13.4. Locurile de munca1il;Mte lucratorii sunt expusi în mod 14.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de încapatoare
deosebit riscurilor în caz de' întrerupere a iluminarii artificiale încât sa permita fiecarui lucrator sa îsi faca toaleta în conditii de
trebuie sa fie prevazute cu iluminare de siguranta cu o intensitate igiena corespunzatoare, fara sa fie deranjat.
398
399
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Dusurile trebuie sa dispuna de apa rece si calda. trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase ..
14.2.3. Daca, în conformitate cu preyederik pct. 14.2.] Locurile de munca în care su~t instalate posturi de lucru
primul paragraf, mi sunt necesare dusuri, trebuie sa existe chiuvete trebuie sa prezinte o izolatie ~ermica suficienta, tinându-se seama de
corespunzatoare în numar suficient, cu apa rece si calda, plasate în tipul întreprinderii si de efortul fizic al lucratorilor.
apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor. 16.2.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din
Daca este necesar, din motive de decenta, vor fi prevazute încaperi trebuie sa fie curatate si renovate ori de c;1te ori este nevoie
chiuvete, separate pentru barbati si femei sau utilizarea acestora pentru a se o'btine conditii de igiena corespunzatoare.
trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei. 1f?2.3. Peretii transparenti sau translucizi, în special cei
14.3. Toalete si chiuvete complet din sticla, din încaperile sau din apropierea locurilor de
În apropierea posturilor de lucru lucratorii trebuie sa dispuna munca. si a cailor de acces trebuie sa fie semnalizati vizibil si
de camere de repaus, vestiare si sali de dusuri sau chiuvete, precum confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de
si de încaperi dotate cu un numar suficient de toalete si chiuvete. munca si de caile de acces, astfel încât lucratorii sa nu vina în
Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau contact cu glasvandurile sau sa fie raniti în cazul spargerii lor.
utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre femei si 16.2.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de
barbati. ~tizistente, este permis numai daca se realizeaza dotarea cu
În cazul industriei extractive în subteran, instalatiile sanitare echipamente care sa asigure desfasurarea lucrului în deplina
la ..Care se refera prezentul punct pot fi amplasate la suprafata. securitate. ' '
15. Haldele de steril si alte zone de descarcare a sterilului 16.3. Dimensiunile si vohlmul de aer al încaperilor libertatea
Depozitele .de. steril, haldele si alte zone de depozitare a de miscare la posturile de lucru
sterilului, precum si bazinele de decantare trebuie sa fie proiectate, 16.3 .1. Încaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, înaltime
construi te, exploatate si întretinute astfel încât sa se asigure si un volum de aer corespunzatoare, permitând lucratorilor sa îsi
stabilitatea lor, precum si securitatea si sanatatea lucratorilor. execute sarcini1'e fara risc pentru securitatea, sanatatea sau confortul
16. Instalatii au.xiliare de suprafata (dispozitii suplimentare lor.
speciale) 16.3.2. Dimensiunile suprafetei neocupate a postului de lucru
16.1. Stabilitate si soliditate trebuie sa permita lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le
Locurile de· munca trebuie sa fie proiectate, construite, dea posibilitatea sa îsi desfasoare munca în deplina securitate.
if,istalate, exploatate, supravegheate si întretinute de o asemenea 16.4. Ferestre si luminatoare
maniera pentru a rezista fortelor exterioare la care ar putea fi 16.4.1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie
supuse. prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie
Ele trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare proiectate astfel, încât functionarea acestora sa se faca în deplina
destinatiei lor. siguranta ..
16.2. Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru
încaperilor lucratori atunci când sunt deschise.
16.2.1. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie, lipsite de 16.4.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie curatate fara
proeminente, de gauri sau de planuri înclinate p~riculoase; de riscuri pentru personalul care efectueaza astfel de lucrari.

400 401
SE,CURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
16.5. Usi si porti
16.5.1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, 'IIntitate suficienta de aer proaspat, avându-se în vedere metodele
precum si materialele din care sunt confectionate sunt prevazute în de lucru folosite si eforturile fizice ale lucratorilor.
functie de natura si utilizarea încaperilor sau incintelor. Daca 'se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie
16.5.2. Usile transparente trebuie semnalizate corespunzator mentinuta în stare de functionare.
la nivelul vederii. Un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice defectiune,
16.5.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau daca acest lucru poate afecta sanatatea lucratorilor.
sa' fie prevazute cu panouri transparente. 16.6.2.' Daca sunt utilizate instalatiile de aer conditionat sau
16.5.4. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor , mecanica, ele trebuie sa functioneze
.le ventilatie , '. astfel încât
si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista lucratorii sa nu fie expusi la curenti de aer care,' si,le creeze
disconfort. "
posibilitatea ca lucratorii sa fie raniti prin spargerea lor, suprafetele
trebuie protejate împotriva spargerii. Orice depunere' sau murdarie care poate antrena un risc
16.5.5. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de imediat pentru sanatatea lucratorilor prin pohiarea atmosferei
siguranta care sa împiedice iesirea acestora de pesine si caderea în trebuie eliminata fara întârziere." ,"
mod neasteptat. 16.7. Temperatura din încaperi
16.5.6. Usile si portile care se deschid în sus trebuie sa fie 16.7.1. În' timpul lucrului temperatura din încaperile unde
prevazute cu un sistem de siguranta care sa împiedice caderea exista posturi de lucru trebuie sa fie adecvata pentru organismul
acestora în mod neasteptat. uman, avându-se în vedere metodele de lucru aplicate si eforturile
16.5.7. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare fiziceimpuse lucratorilor.
trebuie semnalizate corespunzator. 16.7.2. Temperatura din camerele de repaus, din încaperile
Trebuie' sa existe posibilitatea de a fi deschise în orice pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din
moment, cu 'usurinta, din interior si fara ajutor special. cantine si din camerele de prim ajutor trebuie sa corespunda
Atunci când locurile de munca sunt ocupate de lucratori destinatiilor specifice ale acestor încaperi.
trebuie sa existe posibilitatea de a fi deschise. 16.7.3. Ferestrele, luminato~rele si glasvandurile trebuie sa
16.5.8. În imediata apropiere a portilor destinate în principal permita evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile
traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pietoni, de munca, în functie de tipul activitatii si de natura locului de
munca.
trebuie sa"fie prevazute porti pentru pietoni semnalizate vizibil' si
libere în permanenta. 16.8. Camerele de repaus
16.5.9. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara 16.8.1. Atunci când securitatea si sanatatea lucratorilor o cer,
risc de accidentare a lucratorilor. Ele trebuie prevazute cu tinându-se seama de tipul activitatii sau de efectivele care depasesc
dispozitive de oprire de urgenta usor de identificat si accesÎbile, sa un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie-· sa dispuna de o
se deschida automat în caz de întrerupere a alimentarii cu energie camera de repaus usor accesibila.
i sau sa poata fi deschise manual. Aceasta dispozitie nu se aplica daca lucratorii îsi desfasoara
16.6. Aerisirea locurilor de munca închise. activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care ofera
'16.6.1. În locurile de munca închise trebuie sa se asigure o posibilitatea de relaxare în timpul pauze lor.
16.8.2. Camerele de repaus trebuie sa fie suficient de mari si
402
T' ().}~
403
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

sa fie dotate cu un numar corespunzator de mese SI scaune CII 1.2. Documentul de securitate si sanatate trebuie actuaE~at
spatar, în functie de numarullucratoriloL Pllriodic si ori de câte ori este nevoie si prezentat la inspectia locului
16.8.3. În camerele de repaus trebuie luate masuri pentru lll; munca.
protectia nefumatorilor împotriva disconfortului creat de fumul de Lucrarile trebuie executate în conformitate cu documentul de
tigara. 'curitate si sanatate.
16.8.4. Atunci când în timpul programului de.lucru se produc 2. Exploatarea
întreruperi cu regularitate si în mod frecvent si nu exista camera de 2.1. Lucrarile trebuie planificate tinându-se seama de
repaus, trebuie puse la dispozitie alte alte camere în care lucratorii I lrevederile din documentul de securitate si sanatate referitoare la
sa poata sta în timpul întreruperilor, ori de câte ori securitatea si I'iscurile de surpare si alunecare de teren.
sanatatea lucratorilor o justifica. Ca masura preventiva, trebuie sa se defineasca înaltimea si
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia panta fronturilor de descoperta si de extractie în functie de natura si
nefumatorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de tigara. Htabilitatea terenului, precum si de metodele de exploatare.
17. Femei gravide si mame care alapteaza 2..2. Treptele si caile de circulatie trebuie sa prezinte
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba ,;tabilitate adaptata utilajelor utilizate.
posibilitatea de a se odihni în pozitie orizontala, în conditii Ele trebuie sa fie amenajate si întretinute astfel încât
corespunzatoare. deplasarea utilajelor sa se faca în conditii de securitate.
18. Lucratori cu handicap 2.3. Înainte de începerea sau reluarea lucrarilor, fronturile de
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de descoperta si extractie de deasupra suprafetelor de lucru sau cailor
lucratorii cu handicap, daca este cazul. de circulatie trebuie controlate pentru a se asigura ca nu exista
.Aceasta dispozitie se refera, în special, la usile, caile de blocuri sau roci dislocate.
comtirlidatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de În cazul în care este necesar, trebuie efectuata îndepartarea
lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap. acestora.
2.4. Exploatarea fronturilor si zonelor de descarcare a
sterilului trebuie efectuata astfel-încât sa nu creeze instabilitate.
ANEXANr.2

CERINTE MINIME SPECIALE ANEXANr.3


aplicabile industriei extractive de suprafata
CERINTE MINIME SPECIALE
1. Generalitati. aplicabile industriei extractive de subteran
1.1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarâre,
angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca 1. Generalitati
documentul de securitate si sanatate precizeaza ca s-au luat toate 1.1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarâre,
masurile necesare pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca
atât în sitllatii Dormale, cât si în situatii critice. documentul de securitate si sanatate precizeaza ca au fost luate toate
404 405

III
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA

masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor pentru a permite orientarea lucratorilor.
atât în situatii nor~ale;cât si în situatii critice. 5. Transport
Documentul de securitate si sanatate trebuie actualizlIl 5.1. Instalatiile sau mijloacele de transport trebuie sa fie
periodic si ori de 'câte ori este nevoie si prezentat la inspectia loculuI II1stalate, amenajate, exploatate si întretinute astfel încât sa se
de munca. Isigure securitatea si sanatatea lucratorilor cate le conduc, le
Lucrarile trebuie executate în conformitate cu documentul tll' IItilizeaza sau se afla în vecinatatea lor.
securitate si sanatate. 5.2. Transportul cu ajutorul instalatiilor mecanice trebuie sa
2. Planul abataielor din subteran l~lCaobiectul unei montari corespunzatoare si al unor instructiuni
2.1. Planurile lucrarilor miniere subterane trebuie sa fil' ,jcrise, afisate la locul de exploatare.
întocmite la o scara care sa ofere o reprezentare clara, În 6. Sustinerea si stabilitatea lucrarilor miniere
conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului si al Sustinerea lucrarilor miniere trebuie efectuata cât mai repede
presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. posibil dupa excavare, în afara cazurilor în care stabilitatea lucrarii
65/133/2003 privind aprobarea Regulamentului de topografil' nu conditioneaza securitatea lucratorilor. Aceasta sustinere trebuie
miniera. sa fie realizata în conformitate cu monografiile de armare si
,: În afara de galerii si zonele ,de extractie, trebuie reprezentatt instructiunile scrise si elaborate în acest sens .
.':"'- to,,"i-ucrarile miniere cunoscute, care pot influenta exploatarea si Lucrarile miniere în care este permis accesul lucratorilor
, -,. secUritatea.
lrebuie sa fie controlate periodic din punctul de vedere al sustinerii
Ele trebuie sa fie usor accesibile si sa fie pastrate atât timp cât si stabilitatii lucrarii si întretinute în mod corespunzator.
este necesar, din motive de securitate. 7. Aerai
2.2. Planurile si desenele abatajelor, precum si ale altor lucrari 7.1. Toate lucrarile din subteran la care este permis accesul
miniere subterane trebuie sa fie actualizate periodic si ori de câte ori Irebuie sa fie aerisite în mod corespunzator.
este nevoie si sa se gaseasca în permanenta la locul de munca. Trebuie prevazut un aeraj permanent pentru a se mentine cu o
3. Iesiri marja suficienta de securitate:
Orice exploatare subterana trebuie sa aiba acces la suprafata a) o atmosfera sanatoasa;
prin cel putin doua iesiri separate, construi te solid si usor accesibilc b) o atmosfera în care riscurile de explozie si de praf uri
lucratorilor din subteran. respirabile sunt sub control;
Când circulatia prin aceste iesiri necesita un efort important c) o atmosfera în care conditiile de munca sunt
din partea lucratorilor, ele trebuie sa fie prevazute cu mijloace ;orespunzatoare în timpul lucrului, tinându-se seama de metodele
mecanice pentru transportul lucratorilor. de lucru aplicate si de eforturile fizice impuse lucratorilor.
4. Lucrari miniere 7.2. Când aerajul natural nu permite îndeplinirea prevederilor
Lucrarile miniere subterane în care se executa diverse pct. 7.1, aerajul principal trebuie sa fie asigurat cu una sau mai
acti,vitati trebuie sa fie construi te, exploatate, echipate si întretinute multe statii de ventilatoare principale.
astfel încât lucratorii ,sa poata lucra si circula în ele cu riscuri Trebuie luate masuri pentru asigurarea stabilitatii SI
mIlllme .. " ! 'ontinuitatii aerajului.
Galeriile trebuie sa fie prevazute c,u panouri .indicatoare Depresiunea ventilatoarelor principale trebuie sa fie
406 407
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

supravegheata în mod continuu si pentru semnalizarea opriri III! III ice obiect care poate fi folosit la producerea flacarii;
intempestive trebui~ prevazut un dispozitiv automat de alarma. b) lucrarile de taiere cu flacara, de sudura sau alte activitati
7.3. Parametrii de aeraj trebuie masurati si înregistrall unilare la care se impune folosirea flacarii deschise sunt permise
periodic:· 1IIIIl1aiîn împrejurari exceptionale si în conditiile unor masuri
Proiectul de aeraj, care sa indice parametrii caracteristici utili p(;cifice care sa garanteze securitatea si sanatatea lucratorilor.
ai sistemului de aeraj, trebuie elaborat, actualizat periodic si sa li 9. Mine sau cariere care contin praf inflamabil
disponibil la locul de munca. 9.1. Minele de carbuni sunt considerate mine cu praf
8. Mine grizutoase Inflamabil daca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca
8.1. Se considera grizutoasa orice exploatare subterana în ca•." )rice strat exploatat poate produce praf astfel încât sa propage o
exista posibilitatea degajarii de metan într-o cantitate care nil ·xplozie.
excluderi:sculformarii unei atmosfere explozive. 9.2. În minele cu praf inflamabil, prevederile prevazute la pct.
8.2. Aerajul principal trebuie sa fie asigurat prin una sau mai ~.6 si 8.7 se aplica mutatis rlmtandis. ' .
multe statii de ventilatoare mecanice .. 9.3. Pentru reducerea depunerilor de praf inflamabil,
8.3. Exploatarea trebuie sa se faca tinându-se seama d" îndepartarea si neutralizarea sau fixarea acestora se iau masuri
degajarile de metan. corespunzatoare.
Trebuie luate masuri pentru eliminarea sau diminuarea 9.4. Propagarea exploziilor de praf inflamabil si/sau metan,
riscurilor generate de metan. care pot declansa alte explozii de praf inflamabil, trebuie sa fie
8.4. Aerajulpartial trebuie sa fie limitat la lucrarile de limitata prin instalarea unui sistem de baraje pentru limitarea
pregatire si de salvare, precum si la locurile de munca legate direct exploziilor.
la curentul principal de aeraj. Amplasarea acestor baraje trebuie sa fie precizata într-un
Abatajele aflate în exploatare pot fi aerisite cu instalatii de document actualizat periodic si disponibil la locul de munca.
aeraj partial numai daca au fostluate·masuri corespunzatoare pentru 10. Degaiari instantanee de gaz. lovituri de acoperis si
asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor. eruptii de apa
8.5. Parametrii de aeraj prevazuti la pct. 7.3 trebuie sa fie 10.1. În zonele în care se pot produce degajari instantanee de
completati prin determinari ale concentratiei de metan. gaz cu sau tara eruptii de material marunt, lovituri de acoperis sau
Daca documentul de securitate si Sanatate prevede, eruptii de apa, trebuie conceput si pus în. aplicare un program de
concentratia de metan trebuie sa fie masurata· continuu în curentul exploatare astfel încât sa se asigure, pe cât posibil, un sistem de
de iesire al aerului din abatajele la care depilarea substantei munca sigur, precum si protectia lucratorilor.
minerale utile seface mecanizat, precum' si la lucrarile de pregatire lO.2. Trebuie luate masuri pentru identificarea zonelor de risc,
în fund de sac, la care avansarea se face, de asemenea, mecanizat. pentru protejarea lucratorilor în lucrarile miniere care se afla în
8.6. În min:e1e!j~rizutoase se pot folosi numai explozivi si apropiere sau traverseaza aceste zone, precum si pentru controlarea
mijloace de initiere de siguranta. acestor riscuri.
8.-7, Prevederile pct. 4.1.2 din anexa nr. 1 se înlocuiesc dupa 11. Incendii. arderi si încalzire
cum urmeaza: 11.1. Trebuie luate masuri pentru prevenirea si detectarea la
a) sunt interzise;(fUJ1i)!atul,detinerea de tutun pentru fumat si timp a aprinderilor spontane.

408 409
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

11.2. Introducerea materialelor inflamabile în lucrarii Ill'ntru lucratori.


miniere subterane trebuie safie'limitata la cantitatea strict necesari' 14. Controlul prezentei în subteran
11.3. Atunci când este rtece~ara utilizarea fluidelor hidraulicl În orice moment trebuie sa fie posibila cunoasterea cu
I~xactitatea persoanelor aflate în subteran.
(fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice si/sali
15. Organizarea salvarii
hidr.o.cinetice) trebuie utilizate, numai fluide greu inflamabile, ÎII
Pentru a permite desfasurarea unei,~ctiuni rapide si eficiente
'scop~l evitarii riscului de incerid.iu :~1propagarii sale. In eventualitatea unui incident major, trebuie sa fie organizata o
,F~uidele hidraulice trebuie~a corespunda specificatiilor ~i l'chipa de salvare corespunzatoare.
conditiqoI: de t<;:stare referitoare, ~la rezistenta la foc, precum ~I Aceasta echipa de salvare trebuie sa dispuna de un numar
criteriilor de igiena. ,mficient de salvatori antrenati si dotati cu echipament de salvare
,r, Când se utilizeaza fluide hidraulice care nu corespund 'orespunzator, pentru a putea interveni în toate locurile exploatarii
specificatiilor, conditiilor si criteriilor prevazute la al doilea .mbterane sau a lucrarilor de exploatare în curs.
paragraf, trebuie luate masuri suplimentare pentru evitarea riscului
spOl~itde incendiu si propagarea sa.

'&12. Masuri
,,t;l'fP~!ltru de precautie
a se putea retrage privind evacuarea
în siguranta atunci lucratorilor
când este necesar
fieca~e lucrator trebuie sa dispuna de o masca de auto salvare pentru
prot~ctia respiratorie pe care trebuie sa o aiba permanent la
îndemâna.
Ei trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea acestor masti
de autosalvare.
Aceste masti de autosalvare trebuie sa ramâna permanent la
locul de munca, iar starea lor de functionare trebuie sa fie controlata
cu regularitate.
13. Iluminare
"Prevederile pct. 13 din anexa nr. 1 se înlocuiesc dupa cum
urmeaza:
, "a) lucratorii trebuie sa dispuna de o lampa individuala,
,"adaptata utilizar'ii;
b) pe cât posibil, posturile de lucru trebuie sa fieprev~zute cu
<',Q.isp~zitivecare"sa permita o iluminare artificiala core~punzatoare,
î'n scopul protejarii securitatii si sanatatii lucratQritor;
c) in:?t(il'ltiile de, ill.tJ)J.jnat trebuie sa fie astfel plasate încât
tipul de iluminare prevazut sa nu antreneze riscuri de accidentare
411
SECUI?-!TATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

I'l.:zultate.din acestea, publicata în Monitorul Oficial al României,


"lIrtea r, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin
I,,l;gea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului
1)()/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitata a
Illicroorganismelor modificate genetic, publicata în Jurnalul Oficial
Hotarârea Guvernului il Comunitatilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

nr. 1092/200626 CAPITOLUL II


D~{iJlitiisi clasificare
privind protectia lucratorilor împotriVa riscurilor
. legate de expunerea la agenti,biologici în ~~nca' Art. 4.' - În sensul prezentei hotarâri, urmatorii termeni se
ddinesc dupa cum urmeaza:
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al
a) agenti biologici - microorganisme, inclusiv microorgani-
mi. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr,
:lInele modificate genetic, culturile celulare si endoparazitii umani,
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
1':lresunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;
b) cultura celulara - cresterea in vitro a celulelor izolate din
CAPITOLUL 1
\lrganisme multicelulare;
Dispozitii generale c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu,
~'ilpabila sa se reproduca sau sa transfere material genetic.
Art. 1. - (1) Prezenta hotarâre are ca obiect protect.ia Art. 5. - Agentii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în
lucratorilor împotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, i't Il1ctiede importanta riscului de infectie pe care îl prezinta, astfel
rezultate sau care pot sa rezulte din expunerea la agenti biologici în ('11111 se prevede în anexa m. 3:

cursul activitatii, precum si prevenirea acestor riscuri. a) grupa 1 - agenti biologici care nu sunt susceptibili sa
(2) Prevederile prezentei hotarâri reprezinta cerinte minime în provoace o boala la om;
acest domeniu.
b) grupa 2 - agenti biologici care pot provoca o boala omului
Art. 2. - Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si constituie un pericol pentru lucratori; propagarea lor în
se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut la art. 1 alin. (1), l'olectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un
fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarâri. Irntament eficace;
Art. 3. - Prezenta hotarâre se aplica fara a aduce atingere c) grupa 3 - agenti biologici care pot provoca îmbolnaviri
prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat 1',f'Hvela om si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot
de Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o
.tesJare,
.-,.,.,. utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic Ill'ofilaxie sau un tratament eficace;
prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor d) grupa 4 - agenti biologici care pot provoca boli grave
26 - Hotarârea Guvernului nr. 1092/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al i lInului si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot sa
României, Partea " nr. 762 din 7 septembrie 2006.

414 413
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate sinuexist;\ III III :4latla baza evaluarii riscurilor profesionale.
.general:o profilaxi~ sau un tratament eficace.
Art. 6. - Daca agentul biologic care trebuie evaluat confollli SECTIUNEA a 2-a
prevederilor prezentei hotarâri nu poate fi clasificat elar în UIIiI
Identificarea si evaluarea riscurilor
dintre grupele definite la aIi. 5, el trebuie clasificat în grupa CII Art. 9. - Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la act. 7
riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile. l' efectueaza pe baza tuturor informatiilor existente si, mai ales, pe
IIwl,a:
'CAPITOLUL III a) clasificarii agentilor biologici, prevazuta la act. 5 si 6, care
Domeniul de aplicare. 111l1stituiesau pot constitui un pericol pentru sanatate;
Identificarea si evaluarea riscurilor b) recomandari lor emise de inspectorii de munca si/sau de
1I\:4pectoriiautoritatilor de sanatate publica, ce indica necesitatea ca
SECTIUNEA 1. Ilgcntul biologic sa fie controlat în scopul de a proteja sanatatea
Illcratorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în
Domeniul de aplicare
l'llrsul activitatii lor;
Art. 7. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica pentru toatt: c) informatiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorita
.-~ti-~tatile în care lucratorii, datorita activitatii profesionaJe, SW1t 11I1ei activitati profesionale a lucratorilor;
expusi sau risca sa fie expusi la agenti biologici. d) efectelor alergice si toxicogene ce pot sa rezulte ca urmare
Art. 8. - (1) Pentru orice activitate suscepttbila sa prezinte un " activitatii lucratorilor;
risc de expunere la agenti biologici, angajatorul trebuie sa e) faptului ca un lucrator sufera de o boala legata direct de
determine natura, nivelul si durata de expunere, pentru a se putea munca sa.
evalua orice risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor si pentru Art. 10. - (1) Daca rezultatele evaluarii riscurilor
a se putea stabili mas,urilece trebuie luate. profesionale, prevazuta la act. 8 si 9, pentru activitatile care implica
(2) Pentru toate activitatile susceptibile de a prezenta un risc o expunere la agenti biologici arata ca expunerea si/sau potential a
de expunere la agenti biologici apartinând mai multor grupe, ;xpunere se raporteaza la un agent biologic din grupa 1 fara risc
riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de catre toti identificabil pentru sanatatea lucratorilor, atunci prevederile aIi. 11-
agentii biologici periculosi prezenti. 4 nu se aplica, iar angajatorul trebuie sa respecte doar prevederile
(3) Angajatorul trebuie sa reînnoiasca periodic evaluarea renerale de securitate, sanatate si de igiena la locul de munca.
riscurilor si, în orice caz, la orice modificare a conditiilor de lucru (2) În cazul prevazut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din
care P9t sa determine expunerea lucratorilor la agenti biologici, ;ll1exanr. 6.
precum, si atunci când creste numarul bolilor profesionale pe care (3) Daca rezultatele evaluarii riscurilor arata ca activitatea nu
le-a înregistrat. implica o intentie deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de
(4) Angajatorul trebuie· sa fumizezeautoritatii· de sanatate a-l utiliza, dar poate sa conduca la expunerea lucratorilor la un
publica sau Inspectiei ,Ml,ll1cii, la cererea acestora, elementele care agent biologic în cursul unor activitati a caror lista figureaza în
415
414
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

anexa li. 1, atunci se aplica prevederile art. 11, 13-18si 21- Il f) elaborarea unor planuri care sa fie puse în aplicare în caz de
, lluente ce implica prezenta agentilor biologici;
CAPITOLUL IV g) daca este necesaf,si tehnic posibil, detectarea în afara
I :nlarii fizice primare a prezentei agentilor biologici utilizati în
Obligatiile angajatorilol"
1'1 ()(;esulde munca;

", ,,; ~',' SEC'fIUNEA 1 h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea si


, lirninarea deseurilor în deplina securitate de catre lucratori, daca
. Înlocuirea si reducerea riscurilor
I 'Ile cazul, dupa tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente

Art. 11.'- Daca natura activitatii o permite, angajllllli II.!.Ure,


usor identificabile;
I
trebuie sa evite uttrtzarea unui agent biologic periculos, înlocui/11111 i) mast~ri, care. sa permita manipularea si transportul fara risc
printr-un agent bioldgic care, în functie de Conditiile de utiliz<ln ,de agentilor biologici la locul de munca.
de stadiul actual al cunostintelor, nu este periculos sau este II !II
p~tin periculos pentru sanatatea lucratorilor, SECTIUNEA a 2-a
Informatiile care trebuie furnizate autoritatilor competente
'. Art. 12. - (1) Daca rezultatele evaluarii releva existenta 1111111
;l-isc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul treblll Art~ 13. - Daca rezultatele evaluarii riscurilor profesionale
..ii:w...tn~surile necesare pentru ca expunerea acestora sa fie evitatn releva existenta unui risc pentru securitatea sau sanatatea
,,-.~~?,. (2)
activitate
Când acest lucrunu'este tehnic posibil, tinând seamc1II
si de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa redlll
lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia inspectorului
de munca si a medicului de medicina muncii, la cererea acestora,
riscul de expunere profesionala la un nivel suficient de scazul informatii privind: '
a) rezultatele evaluarii riscurilor profesionale;
pentru a protej a adecvat sanatatea si securitatea lucratori 101
respectivi, prin aplicarea urmatoarelor masuri: b) activitatile în cursul carora lucratorii au fost sau pot fi
expusi la agenti biQlogici;
a) limitarea, la un nivel cât mai scazut posibil, a numarului ciI
lucratori expusi sau care pot fi expusi; c) numarul de lucratori expusi;
d) numele si competenta persoanei responsabile cu sanatatea
b) conceperea proceselor de munca si a masurilor de control
si securitatea la locul de munca;
tehnic, astfel încât sa se evite sau sa se reduca la minimUlll
diseminarea agentilor biologici la locul de munca; e) masurile de protectie si de prevenire luate, inclusiv
procedeele si metodele de lucru;
c) masuri de protectie colectiva si/sau masuri de proteCtie f) un plan de urgenta pentru protectia lucratorilor împotriva
individuala, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte
mijloace; expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei
defectari a izolarii fizice.
d) masuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau
Art. 14. - (1) Angajatorul trebuie sa informeze imediat
reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent autoritatea de sanatate publica judeteana sau a mtmicipiului
biologic în afara locului d.e.munca;
Bucuresti si medicul de medicina muncii Cu care are relatie
~<:"••.,e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic,
contractuala despre orice accident sau incident care ar putea sa
~onform anexei li;,2, si a altor semne de avertizare relevante; <

416
417
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

pastrate separat de alta îmbracaminte.


provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca
lucratorilor o infectie si/sau o boala grava: (2) Angajatorul trebuie sa aiba grija ca îmbracamintea
(2) Listahicratorilor expusi la agentibiologici, mentionata în prevazuta la alin. (1) si echipamentul de protectie sa fie dezinfectate
arC 22 alin. (1), precum si dosarul medical al fiecarui lucrator suilt ~i curatate sau, la nevoie, distruse.
puse la dispozitia autoritatii de sanatate publica judetene si/sau a Art. 17. - Costurile pentru masurile ce trebuie aplicate
municipiului Bucuresti, atunci când întreprinderea îsi înceteaza 'onform art. 16 se suporta de angajator.
'activitatea, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.
SECTIUNEA a 4-a
SECTIUNEA a 3-a Informarea, pregatirea si consultarea lucratorilor
.Masuri de igiena si protectie individuala Art. 18. - Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare
Art. 15. - Pentru toate activitatile în care se utilizeaza agenti pcptI:Uca lucratorii si/sau ,~eprezentantii acestora sa primeasca, sub
biologici ce constituie un risc pentru sanatatea si securitatea Icmna de informari si instructaj, o instruire suficienta si adecvata,
lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri: hl1zatape toate informatiile disponibile privind:
a) sa asigure conditiile corespunzatoa~e ca lucratorii sa mi a) eventualele riscuri pentru sanatate;
.•str~,easca masa si sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de b) masurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
..... ~ ... ~~~~illare cu agenti biologici; c) prescriptii aplicabile din domeniul igienei;
b) sa furnizeze lucratorilor îmbracaminte de protectil' d) purtarea si utilizarea echipamentelor si îmbracamintei de
adecvata sau alte tipuri de îmbracaminte speciala adecvata; \lI'otectie;
c) sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienico e) masurile pe care lucratorii trebuie sa le ia în caz de
sanitare adecvate, care pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sali I v~;njmente si/sau incidente periculoase, precum si masurile de
substante antiseptice pentru piele; l'I'l'vcnire a acestora.
d) sa aiba în vedere ca echipamentul individual de protectie sn Art. 19. - Instruirea lucratorului trebuie efectuata înainte de
fie:
IIl1'cpereaunei activitati care implica contactul cu agenti biologici,
1. asezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine; IIlliptata la aparitia unor noi riscuri sau în cazul evolutiei riscurilor
2. verificat si curatat, daca este posibil, înainte si, în orice CUI' I Il'pctata periodic daca este necesar.
dupa fiecare utilizare;
Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca
3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizari, în cazul III I i1"llluctiupide securitate scrise si, dupa caz, afise privind procedura
care prezinta defectiuni; .I, !ill1)atîn caz de:
e) sa stabileasca proceduri privind prelevarea, manipularclI ~." a) accident sau incident grav datorat manipularii unui agent
tratarea esantioanelor de origine umana sau animala: .
I'l,dogic;
Art. 16. - (1) Îmbracamintea de lucru si echipamentclL- tii h) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
protectie, inclusiv îmbracamintea de protectie prevazuta la arI. 1',
(2) Lucratorii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor
lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici, trebuie sti It 1

scoase atunci când lucratorul paraseste zona de lucru si In-hlili III plll'soanei responsabile cu securitatea si sanat~t~a la locul de

41'8 419
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

munca orice accident sau incident ce implica manipularclI III (2) Lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3
agent biologic._ I 'PIli li 4 este pastrata timp de cel putin 10 ani de la terminarea
(3)Angajat6ful trebuie sa informeze imediat hicratotii ~j/ plll1erii, conform prevederilor legislatiei în vigoare.
reprezentantii lor cu raspunderi specifice în domeniul securitdlil (3) Lista este pastrata pe o perioada mai îndelungata, care
sanatatii În munca despre orice accident sau incident carear fi puti I"llilc atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta, în cazul
conduce la diseminarea unui agent biologic si care 'este susceplihtl 1 'punerilor susceptibile sa antreneze infectii:
sa produca la om infectii si/sau boli grave. De asemenea, trebuie a) produse de agenti biologici despre care se stie ca pot
, îi informeze, cât mai repede posibil, despre cauzele accidentelor !-l1"1 III tlvoca infectii persistente sau latente;
incident~16r grave, preclim 'si despre masurile car~ au fost luate OI b) care, tinând seama de stadiul actual al cunostintelor, nu pot
care· trebuie Juate pentru a remedia situatia: II diagnosticate înainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai
(4) Fie4are lucrator trebuie sa aiba acces la informapiJ ltlrziu;
contim.1te în listd lucratorilor expusi la agenti biologici prevazuta III c) a caror perioada de incubatie prealabila declansarii bolii
art. 22 si care îl privesc personal.
l'sle deosebit de lunga;
(5) Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa aiba acces 1•• d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta dupa un
informatiile,colective anonime.
Ill1'lpîndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
(6) Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor si/sull e) care pot lasa sechele grave pe termen lung.
reprezentantilor
art. 13. lor, la cererea acestora, informatiile prevazute la (4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe
domeniul securitatii si sanat~tii în munca, precum si orice alta
Art. 21. - Angajatorul trebuie sa asigure consultarea ~i persoana responsabila cu sanatatea si securitatea la locul de munca
participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor la rezolvarclI Irebuie sa aiba acces la lista prevazuta la alin. (1).
tuturor problemelor legate de sanatate si securitate în munca În Art. 23. - (1) Angajatorul trebuie sa notifice în prealabil
cazul . expunerii la agenti biologici în timpul activitatii, În lutoritatii de sanatate publica judetene si inspectoratului teritorial
conformitate, cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III din Legea nr.
319/2006. le munca utilizarea pentru prima data a agentilor biologici din
I'rupele 2, 3 si 4, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea
activitatIi. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în
SECTIUNEA a S-a prealabil utilizarea pentru prima data a oricarui alt agent biologic
Lista lucratorilor expusi si notificarea activitatilor din grupa 4, precum si utilizarea oricarui alt agent biologic nou din
care implica agenti biologici grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de catre
angajator.
Art. 22. - (1) Angajatorul trebuie sa aiba lista lucratorilor
expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 care indica (2) Laboratoarele care furnizeaza servicii de diagnostic pentru
activitatea efectuata si, atunci când este posibil, agentul biologic la agentii biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intentia lor.
Care lucratorii au'lfost expusi si, dupa caz, datele referitoare let (3) De fiecare data când procedeele si/sau procedurile sufera
expuneri, 1a accidente si incidente.' , modificari importante din punctul de vedere al securitatii si sanatatii

420
421
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

la locul de munca, trebuie efectuata o noua notificare. trebuie sa propuna si celorlalti lucratori care au fost expusi în mod
(4) Notificar~a:prevazuta la alin. (1)-(3) va contine: similar sa se supuna supravegherii medicale; în acest caz
a) denumirea si adresa întreprinderii si/sau unitatii; angajatorul efectueaza o reevaluare a riscului de expunere.
b)numele si competentele lucratorului desemnat cu Art. 26. - Toate datele obtinute în cursul supravegherii
securitatea si sanatatea la locul de munca; medicale a fiecarui ,lucrator trebuie tinute si/sau consemnate într-un
c) rezultatele evaluarii riscurilor profesionale; dosar medical individual, care va fi pastrat de catre serviciul de
d) specia agentului biologic; medicina muncii cel putin 10 ani dupa încetarea expunerii.
e) masurile de protectie si de prevenire avute în vedere. Art. 27. - În cazurile prevazute la art. 22 alin. (3), dosarul
medical individual trebuie pastrat o perioada mai mare de 10 ani,
,; ,,. SECTIUNEA a 6-a care poate ajunge pâna Ia 40 de ani de Ia ultima expunere
Supravegherea medicala a lucratorilor cunoscuta. În cazul în care unitatea se desfiinteaza sau lucratorul îsi
Art. 24. - (1) Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza masurile schimba locul de munca, dosarul medical individual va fi preluat de
necesare pentru desfasurarea supravegherii medicale a lucratorilor autoritatea teritoriala de sanatate publica pe raza careia se afla
pentru care evaluarea prevazuta la art. 8 si 9 releva un risc pentru întreprinderea si/sau unitatea respectiva sau de serviciul de
sanatatea sau securitatea lor. medicina muncii de la noul loc de munca .
•..•,,'.(2) Aceste ma'suri trebuie sa asigure ca fiecare lucrator sa fie Art. 28. - Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-
supravegheat medical corespunzator înainte de expunere a relatie contractuala cu angajatorul trebuie:
profesionala si, în continuare, periodic, facând astfel posibila a) sa propuna masuri de protectie sau de prevenire utile
aplicarea directa a masurilor de medicina generala si de medicina individual, pentru fiecare lucrator;
munCll. b) sa dea informatii si sfaturi medicale lucratorilor privind
(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevazuta la art. 8 si 9 supravegherea medicala la care ei vor fi supusi dupa ce a încetat
trebuie sa identifice lucratorii pentru care sunt necesare masurile de expunerea la agenti biologici.
protectie speciale. Art. 29. - (1) Lucratorii în cauza trebuie sa aiba acces la
(4) Daca este cazul, angajatorii trebuie sa puna la dispozitia rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal si pot
solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
lucratorilor vaccinuri eficace, daca acestia nu sunt înca imunizati
împotriva agentului biologic Ia care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci (2) Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor
când angajatorii pun 'Ia dispozitia lucratorilor vaccinuri, ei trebuie sa supravegherii medicale.
tina seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, (3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) si
prevazut în anexa nr. 7. (2) se suporta de catre solicitant.
Art. 25. - În cazul în care se confirrna ca un lucrator prezinta Art. 30. - (1) RecoIi1~mdarile practice pentru supravegherea
o infectie si/sau o boala care ar fi putut rezulta din expunerea la medicala a lucratorilor sunt prevazute în anexa nr. 4.
agenti biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de . (2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost
medicina muncii aflat într-o relatie contractuala cu angajatorul confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesionala la agenti
biologici se declara, se înregistreaza si/sau se notifica conform
422
423
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEAJN MUNCA
din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de
normelor ITletodologice referitoare la bolile profesionale, elaborat
infectie.
, ~-,--'
,~.'.,_---,
,
în aplicarea
, Legii nr.
-- 319/2006.
SECTIUNEA a 2-a",
CAPITOLUL V Masuri speciale aplicabile procedeelor industriale,
Dispozitii pentru locuri de munca în care exista laboratoarelor si încaperilor pentru animale
un risc crescut de contaminare Art: 33. - (1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de
diagnostic si în încaperile destinate animalelor de laborator
SECTIUNEA 1 contaminate deliberat cu agenti biologici din grupele 2, 3 si '4, care
Servicii medicale si veterinare, ;unt 'sau ar putea fi purtatori ai acestor agenti, angajatorul trebuie sa
altele decât laboratoarele de diagnostic ia urmatoarele masuri speciale: '"
Art. 31 - (1) Serviciile medicale si veterinare, altele decât a) în laboratoarele care efectueaza activitati ce implica
laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluarii riscurilor manipularea agentilor biologici dill grupele 2, 3 si 4 în scopuri de
profesionale, trebuie sa aiba în vedere în mod deosebit: cercetare, de dezvoltare, învatamânt, diagnostic, trebuie sa
a) incertitudinile legate de prezenta agentilor biologici în stabileasca masuri de izolare c~llform anexei nr. 5, în scopul
reducerii la minimum a riscurilor de infectie; ,
organismul pacientilor sau al animalelor, precum si în probele sau
produsele biologice care rezulta de la acestia; b) în urma evaluarii riscurilor profesionale, dupa fixarea
nivelului de izolare fizica necesara pentru agentii biologici, în
b) pericolul pe care îl constituie agentii biologici care sunt sau
functie de gradul de risc pe care acestia îl prezinta, stabileste
ar putea fi prezenti în organismul pacientilor ori la animale, precum masurile necesare conform anexei nI. 5, iar activitatile care implica
si în probele prelevate de la acestia;
manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
c) riscurile inerente datorate naturii activitatii. 1. numai în zonele de lLlcru corespunzatoare cel putin
(2) În serviciile medicale si veterinare angajatorii trebuie sa ia nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
masurile corespunzatoare pentru a asigura protectia sanitara si 2. numai în zonele de ll1cru corespunzatoare cel- putin
securitatea lucratorilor respectivi. nivelului de izolare nr. 3, pentru U11- agent biologic din grupa 3;
(3) Masurile care trebuie luate în serviciile medicale SI 3. numai în zonele de lt:lcru corespunzatoare cel putin
veterinare cuprind: __ nivelului de izolare nr. 4, pentru U11- agent biologic din grupa ~.
a) specificarea procedeelor corespunzatoare de decontaminare c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale ;~spre
si_de dezinfectie; , ,care exista incertitudini legate de absenta agentilor biologici
, b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu
si eliminarea rara riscuri a deseurilor contaminate. agentii biologici ca atare, si amJ-me cultivarea sau concentrarea
Art. 32. - În serviciile de izolare sau în sectiile de carantina acestora, trebuie sa se adopte cel putin nivelul de izolare nr. 2.
unde se gasesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, daca este cazul,
contaminati cu agenti biologici din grupele 3 si 4 angajatorul când se stie sau se presupune ca ele sunt necesare, în afara
trebuie sa aleag~, masuri de izolare dintre cele prezentate în coloana 425
4~~
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNL~ SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

situatiilor în care recomandarile formulate de autoritatea de sahatnk octombrie 2006.


*
publica si/sau inspectoratul teritorial de munca indica,' pentrll
anumite cazuri, unnivel de izolare mai scazut. Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei
(2) Angajatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri speciak 000Y541CE privind'protectia 'lucratorilor împotriva riscurilor legate
privind procedeele industriale care utilizeazaagentibiologici din de expunerea lor la agenti biologici în munca (a saptea directiva
grupele 2,3 si 4: specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/3911CEE),
a) principiile cie izolare expuse în alin. (1) lit.b) trebuie sa Sl' publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
aplice, de asemenea, procedeelor industri~le pe baza masurilo!' L 262 din 17 octombrie 2000.
practice prevazute în anexa nr. 6;
b) în functie de evaluarea riscului legat de utilizarea agentilor
biologici din grupele 2, 3 si 4, autoritatea de sanatate publicfl ANEXANr.1.
judeteana si/sau inspectoratul teritorial de munca pot sa decid~
masuri corespunzatoare care trebuie sa fie luate la folosirea ,LISTA INDICATIVA
industriala a agentilor biologici. a tipurilor de activitati profesionale
Art. 34. - Toate activitatile mentionate la art. 33, la care nu a
•.f0stposibil sa se faca o evaluare concludenta a unui agent biologic, 1. Activitati în instalatiile de productie alimentara
darse presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc 2. Activitati în agricultura
grav 'p~ntru sanatatea lucratorilor, trebuie sa se desfasoare doar în 3. ACtivitati profesiona1e în care exista contact cu animale
spatii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel putin si/sau produse de origine animala
nivelului nr. 3.
4. Activitati în serviciile de sanatate, inclusiv în unitatile de
izolare si examinare post-mortem
CAPITOLUL VI 5. Activitati în laboratoare clinice, veterinare si de diagnostic,
Dispozitii finale excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic
6. Activitati în instalatiile de eliminare a deseurilor
Art. 35. - Studiile efectuate de institutiile cu atributii în 7. Activitati în instalatiile de epurare a apelor uzate.
dOJ1:eniu, pe baza informatiilor prevazute în art. 30 alin. (2), vor fi
transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ANEXA Nr, 221
pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene. SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

Art. 36. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta
hotarâre.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta
hotarâre se aproba prin ordin comun al ministrului muncii,
solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice. '
Art. 37. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
27 - Anexa nr, 2 este reprodusa În facsimil,

426 427
SECURITATEA SI SANATATEA IN-MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXA Nr . .i Idte specii apartinând aceluiasi gen pot afecta sanatatea.


Atunci când în clasificarea agentilor biologici se mentioneaza
. - un gen în totalitate, este implicit ca speciile si tulpini le (susele)
CLASIFICAREA AGENTILOR BIOLOGICI definite ca nepatogene sunt e~cluse din clasificare.
4. Atunci când o tulpina (susa) este atenuata sau când si-a
Nota introductiva pierdut genele de virulenta, izolarea ceruta prin clasificarea susii
1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotarâri, sunt sale pareIttalt;':nu trebuie sa fie aplicata în mod necesar, sub rezerva
unei evaluari corespunzatoare a riscului potential al acesteia la locul
inclusi în clasificare numai agentii despre care este cunoscut ca pOl
infesta fiintele umane. de munca; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizata ca
produs sau component al unui produs de destinatie profilactica ori
Daca este cazul, se adauga indicatii asupra riscului toxic si
alergic potential al agentilor. terapeutica.
5 _ Nomenclatorul agentilor care serveste la stabilirea
Nu au fost luati în considerare agentii patogeni pentru
animale si plante cunoscuti ca neavând efect asupra omului. prezentei clasificari reflt;':cta si respecta ultimele consensuri
La stabilirea prezentei liste de agenti. biologici clasificati nu internationale privind taxonomia si nomenclatura agentilor în
vigoare în momentul elaborarii sale.
au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.
2. Clasificarea agentilor biologici se bazeaza pe efectele 6. Lista agentilor biologici clasificati reflecta stadiul
. âcestor agenti asupra lucratorilor sanatosi. cunostintelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizata
Efectele particulare asupra lucratorilor a caror sensibilitate ar imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunostintelor.
7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om si care nu au
putea fi modificata pentru unul sau mai multe motive, cum. ar fi
fost evaluate si clasificate în aceasta anexa trebuie sa fie clasificate
patologia preexistenta, administrarea de medicamente, imunitate
deficitara, sarcina sau alaptare, nu sunt luate în considerare în mod cel putin în grupa 2, cu exceptia situatiilor în care exista dovada ca
specific. aceste virusuri nu sunt susceptibile sa provoace o boala la om.
Riscul suplimentar la care sunt expusi acesti lucratori trebuit 8. Anumiti agenti biologici clasificati în grupa 3 si marcati în
sa fie considerat ca parte a evaluarii riscului prevazuta de prezenta lista alaturata prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat
hotarâre. pentru lucratori, deoarece acesti agenti nu sunt în mod normal
Orice masura de precautie telmica, luata în cadrul anumitor infectiosi pe cale aerogena.
procese industriale, anumitor lucrari de laborator sau al anumitor Se vor evalua masurile de izolare care urmeaza sa fie aplicate
activitati cu animale care implica sau ar putea sa implice o expunere fata de acesti agenti biologici, luându-se în considerare natura
a lucratorilor la agenti biologici din grupa 3 sau 4, trebuie sa fie activitatilor specifice în discutie si cantitatea agentului biologic
conforma cu art. 33 din hotarâre. respectiv, în scopul de a determina daca în anumite circumstante se
3. Agentii biologici care n-au fost clasificati în grupele 2-4 poate renunta la unele dintre aceste masuri.
din lista nu se clasifica în mod implicit În grupa 1. 9. Cerintele privind izolarea, care decurg din clasificarea
În cazul agentilor care cli'prind mai multe specii al caror efect parazitilor, se aplica numai la diferite stadii ale ciclului de viata al
patogen asupra omului este cUnoscut, lista include speciile cel mai parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la
locul de munca.
frecvent implicate în boli si o referire de ordin mai general arata ca
428 429
SECr.JRITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA
BACTERII
si organisme Înrudite
10. Lista contine indicatii separate pentru agentii biologici
care sunt suscepti~ili sa provoace reactii alergice sau toxice, atunci NB: pentru agentii biologici din prezenta lista, mentiunea
cunoscute ca fiind patogene la om.
"spp." se refera la celelalte specii

când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun sa se


pastreze mai mult de 10 ani lista lucratorilor care sunt expusi. ' .
Aceste indicatii sunt aratate prin urmatoarele litere:
k- Agentul biolo~ Cl~if1C~El:.'.l._I_li~~ __ ~1
Actinomadura madurae 2
- A: Posibile reactii alergice Aclinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura pellelieri 2\'
2
Actinomyces gereneseriae 2 i
- D: Lista lucratorilor expusi acestui agent biologic trebuie sa Actinomyces israelii 2 I
fie pastrata mai mult de 10 ani dupa încetarea ultimei lor expuneri Actinomyces pyogenes 2
cunoscute
Arcanobacterium haemo/yticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
\ Actinomyces spp. 2
- T: Producere de toxine ; Bacillus anlhracis 3
Bacleroidesfragilis 2
- V: Vaccin eficace disponibil. Barlonella baciliformis 2
Vaccinarile preventive trebuie sa fie efectuate tinându-se Barlonel/a quintana (Rochalimaea quinlana) 2
Bartonel/a (Rhochalimaea) spp. 2
seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevazut Bordetella bronchiseptica 2
în anexa nr. 7 la hotarâre. Bordetella parapertllssis 2 v
Bordetella pertussis 2
BOrJ'eliaburgdorferi 2
Borrelia dullonii 2
BOrJ'elia recurrenlis 2
Borre/ia spp. 2·
Brucella abortus 3
Brucel/a canis 3
Bruce/la melitensis 3
Brucel/a suis 3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkho/deria pseudomallei (Pseudomonas ]1selldomallei) 3
Campy/obacrer ferus 2
I Campylobacter jejuni 2
I Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Ch/amydia rrachomatis 2
Ch/amydia psil/aci (tulpini aviare) 2
Chlamydia psil/aci (tulpini neaviare) 3 T
C/oslridium botutimon 2
C/oslridium perfringens 2
T,V
C/ostridium tetani 2
Closrridil1m spp. 2
T, V
Corynebacterium diphlheriac 2
Corynebacrerillm ,ninutissimllm 2
Corynebacterillm pseudorubcrculosis 2
Corynebacterium spp. 2
~~~~ I 3
Edward~icl/a tarda . 2·
2!.r:.iichia sen_,!~I!!.~JRickellsiasenrl~!~!!L. __.. 1_ ... _2 ~ __ ----'

430
SECURITATk'A SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATAfEA ÎN MUNCA
-~~"'ticarea Note
Agent~.'!.!:>iol()ii{L-
Agentul biolo~_
-----'---il[~
. .....m. __ ....
Cl~
Nocardia farcinica
Ehrlichia spp. CjaSi~CaF_~T2~ Nocardia nova 2
Eikenella corrodens ._ 2 2
Nocardia otitidiscavianum
En/erobac/er aerogeneslcloacae 2 2
PasteureUa multocida
Enterohac/er spp. 2 2
PasteureUa spp.
Enterococcus spp. 2 2
Peptoslreptococcus anaerobius
Erysipelothrix rhusiopathiae 2 2
Plesiomonas shigelloides
2 2
Escherichia coli (eu exceptia tulpini lor nepatogene) Porphyromonas spp.
3 (* *) T 2
Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, O157:H7 sau 013) Prevolella spp.
2 Proteus mirabilis 2
Flavobacterium meningosep/icul1l
2
Fluoribacter boiemanac (Legionella) 2 Proteus penneri
2
Francisella tularensis (tip A) 3 Proteus vulgaris
2
Francisella /ularensis (tip B) 2 Providencia alcalifaciens
2
Fusobacteriul1l necrophorul1l 2 Providencia reUgeri
2
2 Providencia spp.
Gardnerella vaginalis 2
2 Pseudomorzas aeruginosa
Haemophilus ducreyi 2
2
Rhodococcus equi
Haemophilus injlllenzae Rickettsia akari 3 (H)
Haemophilus spp. 2 Rickettsia canada :3 (*"')
Helicobac/er pylori 2 Ricketlsia conorii 3
Klebsiella axytoca 2 Rickettsia montana 3 (")
Klebsiella plleumoniae 2 3
RicketL~ia typhi (Rickettsia mooseri)
Klebsielfa spp. 2 3
Rickettsia prowazekii
2 Rickettsia rickettsii 3
Legionella pneumophila
2 3
Legionella spp. Rickettsia Lrutsugamllshi
2
~\I l'ep/ospira in/errogans (toate serotipurile) 2 Rickettsia spp.
Salmonella arizonae 2
Lis/eria monocytogenes 2
Salmonella enteritidis 2
Listeria ivanovii 2
2
2 Salmonella fyphimurium
Morganc//a morganii
3 v Salmonella paratyphi A, B, C
Mycobacteriul/l africanu/ll
Salmonella typhi 3 . (2•• ) I V
V
Mycobacteriul1l avilim/intracelflliare 2 2
Salmonella (alte varietati serologicc)
Mycobacterium bovis (eu exceptia tulpinii BCG) 3 v Serpulina spp.
2
Mycobacteriul1l chelol1ae 2 2
Shigella boydii
Mycobac/erillm fortuitlll1l 2 3 T
Mycobacterium kansasii 2
Shigella dysenteriae (tip 1)
Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1)
1
COO) I

3 2
Mycobac/erium leprae Shigellaflexneri
2 2
A1ycobacterium malrnoense Shigella SOllfleÎ
2
Mycobacterium marinurn 2 Staphylococcus aureus
2
Mycobacterium microti 3 (**) Streptohacillus monili(orm;s
2
Mycobacterium paratuherculosis 2 .)lrepl0coccus pneumonille
2
1vfycobacterium scrojillaceum 2 Streptococcus pyogel1es
2
Mycobacterium simiae 2 Streptococctls suis
2
Mycobacterium szulgai 2 '2
Treponema carateum
Mycobaclerium tuberculosis 3 V
II Streptococcus spp.
Trepol1ema pallidum
2
Mycobacterium ulcerans 3 (H)
. Trepol1emo per/enue
2
2 '2
1;'eponema spp.
'['M
Mycoplasma
ycobaclerillmcaviae
xenopi 2 2
Vihr;o cholerae (inclusiv El Tor)
:2
. Mycoplasma hominis Vibrio parahaemolyticus
Mycoplasma pnezimoniae 2 Vibrio spp.
Neisseria gonorrhocae 2 Yersinia enterocolitica

LJlJ
Neisseria meningilidis 2 ... V.,· Yersinia pestis
Nocardia asteroides 2 Yersinia pselldofuberculosis
Nocardia brasiliensis 2 L_J Yersinia spp.
00) Vezi nota introductiva 8

432 433
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

VIRUSURI (*) Virusul Marbourg '---·-4---------·-


F7aviviridae
3
Encefalita din Australia Cencefalita din valea Murray)
[Agentul
Adenoviridae
------------···-·--··---TT----
biOIO~ --r6--
T-CI<l~Care~-~~~ervlllii Virusul encefalitei transmise de capllse din Europa Centrala
Absettarov
3
3
(U) I V

Arenav;r;dae Hanyalova 3
Hypr 3
Cobplexul coriomeningitei limfocitare-Lassa
Kumlinge 3
(arenavirusullumii vechi):
Virusul La%a Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4 3
4
Virusul hepatitei C 3 (**) D
Virusul coriomeningitei Iimfocitarc (tulpini neurolrope) 3
ViruSlll hepatitei G 3 (**) O
VirusuI coriomeningÎtei limfocitare (alte tulpini) 2 3 V
Virusul Mpoeia 2 EncetaJita japonez.a de tip B
Padurea Kyasanur 3 V
Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassu 2
Louping il! 3 (**)
Complexul Tacaribe (arenavirusuI Iwnii noi): 3 , V
VirusuI Guanarito 4 Omsk(a)
Powassan 3
Virusul Junin 4
Virusul Sabia Rocio 3
4 3 v
Virusul Machupo 4 Encefalita rusa de primavara-vara (TBE)(a)
Virusul Flexal Encefalita din Saint-Louis 3
3
Alte complexe Tacaribe Virusul WesseJsbron 3 (* *)
2 3
Astroviridae 2 Virusul vaii Nilului
BunyaYiridae Febra galbena 3 -v
Alte ilavivirusuri cunoscute ca patogene 2 V
BeJgrade (numit de asemenea Dobrava) 3
Bhanja 2 Hepardl!aviridae
Virusul Buniamwera Vinlslll hepatitei B 3 (**) V,D
2
Germiston Virusul hepalitei D (delta) (b) 3 (**) V,D
2
VirJsul Oropouche 3 Herpesviridae
Citomegalovims 2
Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion) 3
Virusul Epstein-Barr 2
Virusul enccfalitei de California 2
Hantavirusuri: Virusul herpetic simian "
2
Hantaan (febra hemoragica de Coreea) 3 Herpes simplex virus, tipurile 1 si 2
ViruSlll varicela - zoster 2
Seul (Virus) 3
Puumala- Virus Virusullimfotrop B uman (HEL V-HHV6) 2
2
Virusul herpetic uman 7 2
Prospect Hill- Virus 2 2 I D
Alte hantavirusuri 2 Virusul herpetic uman 8
Nairovirusuri: 01'lhomyxovir;dae
4 Virusuri gripale, tipurile A, B si C 2 I V (e)
Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo) 2
Virusul Hazara 2 Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhori si
Flebovirusuri: Thogoto
Febra din valea Rin 3 v Papovaridae
Febra transmisa prin flebotomi 2 Virusul BK si JC 2 I O (d)
Virusul Toscana Virusul Papilloma uman 2 I -D (el)
2
Alte bunyavirusllri patogenc 2 Paramyxoviridae
Calicivir;dae
Virusul hepatitei E
Virusul rujeolic
Virusul nrJian 22 I V
V
3 CU)
Virusul Norwalk 2
Alte caliciviridae 2 I Virusuri para-gripale, tipurile 1,2,3 si 4 2
2 ViruSlll respirator sincitial 2
Coronaviridac Parvoviridae
FiloYiridae Parvovirusul uman (B 19) 2
L VirusuI Ebola ... ._..__ ... .....
_ .. .__ ._ ~ ~ J_ ..__ J
Picornav;ridae
","'""""k'
Virusul bolii Newcastleho"",,,'" (AHC)
y'ru." _~ 2
.'- LI -_

434 435
SECURITATEA S{SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Virusul Coxsackie 2
I 2 3 (**) D
Virusul ECHO Virusuri ale hepatitei neidentificale înca
Virusul hepatitei A Centerovirus uman, tip 72) 2 v
Agenti neclasificati asociati cu encefalopariile spongiforme
Virusul poliomielirei 2 V
transmisibile (EST)
Rhinovirus 2 3 (0*) DCd)
Maladia Creutzfeldt-Jakob
Poxviridae 3 C**) D (d)
Varianta a maladiei Creutzfeldt-Jakob
Poxvirusul bivolilor (e) 2 3 (**) D (d)
Encefalopatia spongiforma bovina CESB) si alte EST
Virusul nodulilor mulgatorilor 2 animale (i)
2 3 C**) D(d)
Poxvirusul elefantilor (i) Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker
Virusul modulului capusei 2 Kuru
3 (**) DS9L
Virusul Molluscum contagiosum 2
V C*)Vezi nota introductiva 7
Poxvirusul maimutelor 3
C**)Vezi nota introductiva 8
VirusulOrf 2
(a) Encefalita capusei.
Poxvirusul iepurilor (g) 2
(b) Virusul hepatitei D necesita o infectie simultana sau secundara celei declansate de
Virusul Vaccinia 2
virusul hepatitei B pentru a-si exercita puterea patogena asupra lucratorului. Vaccinarca
Virusul variolei (major si minor) 4 V
împotriva vimsului hepatitei B va proteja lucratorii care nu sunt infecrati cu virusul
Virusul Whitepox (virusul variolei) 4 V
hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta).
Yatapox virus (Tanasi Yaba) 2
(e) Numai în ceea ce priveste tipurile A si B.
Reoviridae
(d) Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agentii.
Coltivirus 2
(e) Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen "ButIalopox" si o varianta a
Rotavirus uman 2 virusului "Vaccinia".
Orbivirus 2
(1) Varianta a "Cowpox".
Reovirus 2
(g) Varianta a "Vaccinia".
Retroviridae
Ch)Nu exista momentan nici o dovada a bolii la om datorata altor retrovirusuri de origine
Virusul imunodeficientei umane 3 (00) D simiana. Ca masura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentrullluncile cu
Virusul uman cu tropism penlm limtocitele T CHTLV), tip 3 C**) O
expunere In aceste retrovirusuri.
1 si 2
Ci)Nu exista dovezi În ceea ce priveste existenta la om a infectiilor datorate agentilor
Virusul SIV (h) 3 C*O)
responsabili de alte EST-uri animale. Totusi, se recomanda masurile de izolare pentru
Rhabdoviridae
agentii c1asificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrarile de laborator, cu
Virusul turbarii 3 C* *) V
exceptia lucrarilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru
Virusul stomatitei veziculoase 2 care este suficient nivelul 2 de izolare. ---------------.-----
Togaviridae
Alfavirus
Encefalomielita ecvina est-americana 3 V
Virusul Bebaru 2
Virusul Chikullgunya 3 C*')
Virusul Everglades 3 COO)
Virusul Mayaro 3
Virusul Mucambu 3 COO)
Vimsul Ndumu 3
VirusulO'nyong-nyong 2
Virusul râului Ross 2
Virusul padurii Semliki 2
Virusul Sindbis 2
Virusul Tonate 3 C**)
Ellcefalomielita ecvina vcnezueleana 3 V
Encefalomielita ecvina vest-americana 3 V
Alte alfavirusuri cunoscute 2
Rubivirus (rubeoIa) 2 v
Toroviridae 2
Virusuri ne clasificate
-------.
Morbilivirus ecvin 4

436 437
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
PARAZITI 2
Plasmodium spp. Cuman si simian) 2
r- Agent biologic Clasificare ,;Note Sarcocys/is suihomillis 2
Acanthamoeba ca~tgllani 2 Schistosoma haematobium 2
A'lcylostoma duodenale 2 Schistosoma intercalatum 2
Angiostrongylus can/onemi.\' 2 Schistosomajaponicum 2
Angiostrongylus coscar/censis 2 Schistosoma mansoni 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Schistosoma mekongi 2
Ascaris suum 2 A
Strong)'loides stercoralis 2
Babesia divergens 2 S/rongyloides spp, 2
Babesia micro ti 2 Taenia saginala
Balan/idium coli 2 3 CU)
Taenia solium 2
Brugia malayi 2 Toxocara canis 2
Brugia pahangi 2 Toxoplasma gondii 2
Capillaria philippinensis 2 Trichinella spiralis
Capillaria spp. 2 Trichuris trichiura
Clonorchis sinensis 2 Trypanosoma hrucei brucei
Clonorchis viverrini 2
Trypanosoma brucei gambiense
Cryptosporidium parvum 2

3tJj
Tryponosoma brucei rhodesiense
Cryptosporidium spp. 2 Trypanosoma cruzi
Cydospora caye/anensis 2 Wuchereria bancrofti
Dipe/alonema streptocerca 2
CU) Vezi nota introductiva 8
Diphyllobothrium Ialulll 2
Dracunclllus medinensis 2
Echinococcus gram,losus 3 CU)
Echinococcus multilqcularis 3 CU)
Echinococcll.l' vogeli 3 ( •• )
Entamoeba histoly/ica ;'., 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsi.l' buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
l.eishmania brasiliensis 3 CU)
Leishmania donol'ani 3 CU)
Leishmania ethiopica 2
l.eishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
l.eishmania major 2
Leishmania spp, 2
Lea lea 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella persiam' 2
Naeglerjafowleri 3
Neca/or americanus 2
Onchocerca volvlIlu.l' 2
2
OpislOrchisfelineu.l'
Opistorchis sPP, 2
Paragonimus wes/ermani
2
!!'!.~pdiumfalciparum 3 (U)

439
438
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

CIUPERCI
r----
.-Agent biologic Clasificare .'.•".·Note
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidi,) 3 ANEXANr.4
Candida a/bicans 2 A
Candida tropicalis 2
Cladophia/ophora hantiana (denumirea veche: Xylohypha 3
bantiana, C/adosporium bantiallum sau trichordcs)
Coccidioides immitis 3 A RECOMANDARI PRACTICE
Cryptococcus neaformans var. neofonnans (Filobasidie//a 2 A
neofonnans var. neoformans) pentru supravegherea medicala a lucratorilor
Cryptococcus ne/iformans var. gal/ii (Filohasidiel/a 2 A
bacillispora)
Emmonsia parva var. parva 2 1. Medicul si/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidennophyton f/occosum
supravegherea medicala a lucratorilor expusi la agenti biologici
2 A
Fonsecaea compacta 2 trebuie sa cunoasca bine conditiile sau circumstantele de expunere a
Fonsecaea pedrosoi 2 fiecarui lucrator.
Histop/asma capsulatum var. capsu/atum (Ajel/omyces 3
capsulatus) 2. Supravegherea medicala a lucratorilor trebuie sa fie
Histoplasma capsulalum duboisii 3
Madurella grisea 2
asigurata conform practicilor si principiilor medicinei muncii; ea
..-o. --llicro;porum spp. 2 A trebuie sa includa cel putin urmatoarele masuri:
Neatestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
a) înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale
Penicillum marneffei 2 A fiecarui lucrator;
Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii) 2
Scedo'porium prolificans {inflatum} 2
b) o evaluare personalizata a starii de sanatate a lucratorilor;
Sporothrix schenckii 2 c) daca este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea
Ttychophyton rubrum 2
I Tlyc.!!!!f!!zytonspp. 2
efectelor precoce si reversibile.
Se pot dispune si alte teste pentru fiecare lucrator supus unei
supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunostinte ale
medicinei muncii.

II

440 441

-- - ~
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

t.N/I.\
IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
INDICATII
.•_ privind masurile li'i nivelurile de izolare

Nota preliminara
1.Agenti biologici din grupa 1
Masurile continute in prezenta anexa trebuie sa fie aplicate In functie de natura activita~lor. evaluarea
riscurilor pentru lucrator si natura agenlului biologic implicat.
Pentru activitatile care implica utilizarea de agenti biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile
B. Niveluri de izolare vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati si ale unei bune igiene a
A. Masuri de izolare muncii.
2 ·3 4
1. Locul de munca trebuie sa fie separat de orice alta I nu recornaridat da
activitate din aceeasi clMire
2. Filtrarea admisiei si evacuarii aerului la locul de I nu da, la I da, la 2,Agenti biologici din grupele 2, 3 si 4
munca prin filtre absolute (HEPA) sau dispozitive evacuare admisie si
analoge evacuare Poate fi util sa se selectioneze si sa se combine exigentele de izolare din diferitele categorii
3. Limitarea accesului doar pentru lucratorii desemnati recomandat da da, printr- prevazute mai jos, pe baza unei evaluari a riscurilor implicate de un procedeu special sau o
un sas
parte a acestuia.

L
4. Posibilitatea inchiderii ermetice a locului de munca I nu recomandat da
pentru a permite dezinfectia

5. Specificarea procedeelor de dezinfectie da da da


evite
sasau
se
seevite
reduca
se
sa
reduca
la fizice
schimba
evite
sau
la
inactivateevite
~------
se
prinda4B.3Niveluri
facultativ
da
inactivate
da,
mijloace
probale
prin
prin facultativ
raspandirea
si raspMdirea
construita
mijloace
raspandirea de izolare
chimice
-----
minimum sa
da
da probate
facultativ
I chimice complet
A. Masuri de izolare 2 sa
facultativ
In acest scop I da sas
da, printr-un
mijloace raspandirea fizice probate
facultativ
6. Presiunea la locul de munca trebuie sa rama"â I nu recom'andat da nu
1. da.
nu
sa
----
lenjerie de lucru viabile.... --trebuie
Mieroorganismele
inactivate
facultativ
izoiate intr-un sistem care separa fizic
I inferioara celei atmosferice procesul de mediul Inconjurator.
I 7. Lupta eficace Împotriva vectorilor, de exemplu I recomandat da 2. Gazele care scapa din sistemul Inchis
trebuie tratate astfel încât:
._ ..~ozatoare si insecle
I da
peptru I da. 3. Prelevarea esantioanelor, aportul de
8. Impermeabilitatea
usoara suprafetelor la apa: curatare I banc
da, banc pentru
si I banc.
da, pentru substante Intr-un sistem Inchis si
podea podea, transferul microorganismelor via bile Intr-
pereti si un alt sistem Inchis se efectueaza astfel
plafon incât:
g. Rezistenta suprafetelor la acizi, alcali, solventi si I recomandat da da 4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase
dezinfectanti din sistemul Inchis, cu exceptia cazurilor
in care microorganismele viabile nu au
10. Depozitarea agentilor biologici În loc sigur da acces I da
I da. I da fost:
recomandat I recomandat protejat
cudepozitare 5. lnchiderile ermetice trebuie concepute
astfel incat:

'11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui 6. Sistemele inchise trebuie situate Intr-o
sistem echivalent de care sa permita vizualizarea zona controlata:
ocupantilor a) trebuie amplasate avertismente
12. Echipament complet in fiecare laborator I nu recomandat I da privind riscurile biologice
I b) accesul trebuie permis doar
persoanelor desemnale
13. Manipularea materiilor i"fectate si a tuturor I eventual da, În caz de da I
c) personalul trebuie sa poarte haine d!l
animalelor Într-o incinta de securitate, izolanta sau alt
aer protectie '
mijloc corespunzator de izolare
d) personalul trebuie sa aiba acces la
infeCtie prin '1

instalatii de decontaminare si instalatii


14, Prezenta unui incinerator pentru eliminarea I recomandat da da, in I sanilare
Garceselor de animale (disponibil) incinta i
_.~._ ... ._ .._ ...l.__.•. .... ! e) personalul trebuie sa faca dus Inainte
de a parasi zona controlata
f) efluentii de la chiuvete sau dusuri
trebuie colectati si inactivati inainte de
evacuare

') Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil .


•) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimir.

442 443
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

g) zona controlala trebuie venlilata


core5punzator pentru a reduce la minim
f!lcultativ facultativ da -----1
conwminarea aerului . ~.
h) zona controlata trebuie mentinuta la o I nu facultativ da
presiune inferioara celei atmosferice
I
i) aerul de admisie si evacuare din zona I nu facultativ da
controlata trebuie filtrat cu un filtru HEPA
j) zona controlata trebuie conceputa
astfel incat intreg continutul sistemului
I nu facultativ da
I
Hotarârea Guvernului
inchiS sa poata fi retinut In caz de
deversare .
k) zona controlata trebuie sa poata fi
Inchlsa ermetic pentru a permite
I nu facultativ da I fir. 1093/200628
I
fumigatiile
1) tratamentul efluenlilor inainte de
privind stabilirea cerintelor minime de
evacuarea finala
' chimice sau sau f,zJce securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor
mijlo,ace
inactivareprobate prin linaClivare
_______ 'j
prin. mijlOaCe, ..P.Lo.t>§'~----.J
fizic~l'rob§'~ inactivare
mijloace chimice prin II
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca
ANEXANr.7 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al
art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
COD DE CONDUITA
recomandat pentru vaccina re CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
1. Daca evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, cauzat de expunerea la agenti biologici SECTIUNEA 1
contra
.. carora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie sa le Obiectul de reglementare
aSigure vaccmarea.
2. Vaccinarea trebuie sa fie efectuata în conformitate cu Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarâri au ca obiect de
reglementare protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru
reglementarile Ministerului Sanatatii Publice. Lucratorii trebuie sa
fie informati despre avantajele si inconvenientele atât ale vaccinarii, sanatatea si securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri,
cât si ale absentei acesteia. care apar sau este posibil sa apara prin expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
3. Vaccinarea nu trebuie sa implice costuri financiare pentru
lucratori. (2) Prevederile prezentei hotarâri constituie cerinte minime în
acest domeniu.
4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie sa
fie eliberat lucratorului respectiv si, la cerere, autoritatii de sanatate (3) Valorile limita stabilite de prezenta hotarâre reprezinta
publica judetene sau a municipiului Bucuresti. valorile maxime admise pâna la care lucratorii pot fi expusi în
munca.

28 - Hotarârea Guvernului nr. 1093/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al


României, Partea 1, nr. 757 din 6 septembrie 2006.

444 445
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Art. 2. - Prezenta hotarâre nu se aplica lucratorilor expusi 1mbalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate
numai la radiatii i.<?nizante reglementate de Comisia Nationala de prin Hotarârea Guvernului l1f. 49012002, cu modificarile si
Control al Activitatilor Nucleare. 'ompletarile ulterioare, fie în anexa l1f. 1 la Nonnele metodologice
Art. 3. - Legea securitatii si sanatatii în munca fir. 319/2006 privind ,clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice
se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut1a art. la1in. (1), per,iculoase, aprobate prin,Hotarârea Guvernului l1f. 92/2003, atunci
fiind completata cu dispozitiile prezentei hotarâri. când substanta sau substante le nu figureaza în anexa fir. 2 la
Art. 4. - În situatia în ca(e se foloseste în munca azbestul, Normele, metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a
situatie care face obiectul Hotarârii Guvernului fir. 1.875/2005 Guvernului fir. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile ambalarea ,substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate
datorate expunerii la azbest,' publicata în Monitorul Oficial al prin HQtarârea Guvernului fir. 490/2002, cu modificarile si
României, Partea I, fir. 64 din 24 ianuarie 2006, dispozitiile completari le ulterioare, sau nu au prevazute în aceasta limite de
prezentei hotarâri se aplica întotdeauna atunci când sunt mai concentratie; ,
favorabile sanatatii si securitatii în munca. c) ,o substanta, un preparat sau un procedeu, prevazute în
anexa, l1f. 1, precum si .o substanta sau un preparat care este degaj at
SECTIUNEA a 2-a printr-un procedeu prevazut în aceasta anexa;
Definitii. 2. agent mutagen:
Domeniul de aplicare-determinarea si evaluarea riscurilor a) o substanta care corespunde criteriior de clasificare în
Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri termenii SI categoria 1 sau 2· de agenti mutageni, astfel cum sunt prevazute la
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: anexa nr, 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de
1. agent cancerigen: urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea
a) o substal1ta care corespunde criteriilor de clasificare în si ambalarea substantelor si preparate lor chimice periculoase,
categoria 1 sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevazute la aprobate prin Hotarârea Guvernului l1f. 490/2002, cu modificarile si
anexa fir. l la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de completarile ulterioare;
urgenta a Guvernului l1f. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea b) un preparat complis din una sau mai multe substante
si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, prevazute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor
aprobate ,prin Hotarârea Guvernului l1f. 490/2002, cu modificarile si astfel de substante corespunde cerintelor impuse în materie de
completarile ulterioare; limite de concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria
b) un preparat compus din una sau mai multe substante 1 sau 2 de agenti mutagerii, astfel cum sunt prevazute fie în anexa
prevazute la lit. a), atunci când concentratia uneia sau a mai multor l1f. 2.IaNormele metodologice de aplicare' a Ordonantei de urgenta
a~.tf<rl.,
,<,le s.J..lqstante corespunde cerintelor impuse în materie de a ,Guvernului ill. 20012000 privind clasificarea, etichetarea si
limite d~, concentratie pentru clasificarea unui preparat în categoria ambalarea substante lor si preparate lor chimice periculoase, aprobate
l sau 2 de agenti cancerigeni, astfel cum sunt prevazute fie în anexa prin Hotarârea Guvernului l1f. 490/2002,' cu modificarile si
fir. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta completarile ulterioare, fie în anexa ill. 1 la Normele metodologice
a Guvemului! l1f. 200/2000 privind c,1asificarea, etichetarea si privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice

448
447
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SISANATATEAÎN MUNCA

periculoase, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/2003, atunci riscurilor si în mod obligatoriu la orice modificare a conditiilor de
când substanta s~u substantele nu figureaza în WIexa 11r. 2 In Ilmnca prin care poate fi influentata expunerea lucratorilor la agenti
NotJil1ele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta II l~fll1cerjgenisau mutageni,
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ~i (4) Angajatorul este obligat sa furnizeze inspectoratului
ambalarea substante lor si preparatelor chimice periculoase, aprobatl' Icritorial de m~nca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene s~u
prin Hotarârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile ~i i municipiului Bucuresti, la cererea acestora, elementele care au
completarile ulterioare, sau nu au prevazute .~n aceasta limite dt' ~1crvitla evaluarea prevazuta la alin. (2).
concentratie; Art. 7. - La evaluar.ea riscului trebuie luate în considerare
<3. valoare limita - cu exceptia cazului.în care s.e prevedt, toate caile de patrundere în organism a agentului cancerigen sau
altfel, limita mediei ponderate în timp a concentratiei agentului 1l1utagen,cum ar fi absorbtia transcutanata si/sau.percutanata.
cancerigen sau mutagen în aer în zona de respiratie .a lucratorului, ,., t\.rt .. 8~ - În situatia în care se efectueaza evaluarea prevazuta
pe o perioada de referinta specificata în prezenta hotarâre. In art.6 alin. (2), angajatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita
4. substanta - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. (ut4ror eventualelor efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor
a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind ;u sensibilit?:te.speciala si trebuie sa ia în considerare, printre altele,
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor ,'aptul ca est,e preferabil sa nu angajeze/repartizeze astfel de
chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. lucratori în zonele în care pot intra în contact cu agenti cancerigeni
451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. ,;au mutageni.
5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor art. 61it. b)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu CAPITOLUL II
modificari prin Legea nr' 451/2001, cu modificarile si completari le Obligatiile angajatorilor
ulterioare.
6. zona de respiratie a lucratorului - zona de forma SECTIUNEA 1
emisferica, situata la nivelul fetei lucratorului, având raza de 0,3 m, Reducerea utilizarii si înlocuirea agentilor cancerigeni
masurati de la mijlocul unei linii imaginare ce uneste urechile. sau mutageni la locul de munca
Art. 6. - (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica oricarei
activitati în care lucratorii sunt sau pot fi expusi, ca urmare a muncii Art. 9. - Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent
lor, la agenti cancerigeni sau mutageni. 'ancerigen sau mutagen la locul de munca, daca este posibil din
punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substanta,
(2) În cazul oricarei activitati susceptibile sa prezinte pentHl
lucratori un risc de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni, preparat sau procedeu, care, în conditii de utilizare, nu este
angajatorul este obligat sa determine natura, gradul si durata de periculos ori este mai putin periculos pentru sanatatea sau
expunere a lucratorilor, pentru a face posibila evaluarea oricarui risc securitatea lucratorilor, dupa caz.
pentru sanatatea si securitatea lor, precum si stabilirea masurilor
Art. 10. - La cererea inspectoratului teritorial de'munca si/sau
c:;rretrebuie luate. II autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului
;(3) Âogajatorul este obligat sa reînnoiasca periodicevaluare~
I
Hucuresti, angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor sale.

448 449
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA S/'SANATATEA ÎN MUNCA

•• ' ,. '~,J

SECTIUNEA a 2aa
.1

lllii.cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din


Prevenirea si reducerea expunerii-la IIllIp a expuneri lor anormale rezultate dintr-un eveniment
agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca' 1\î'I"\;vazutsau dintr-un accident;
1) aplicarea unor proceduri si metode de munca adecvate;
Art. 11. - Expunerea nu trebuie sa se realizeze în situajill
care s-a depasit valoarea limita a agentului cancerigen sau mulllp' g) asigurarea masurilor de protectie colectiva si/sau, în cazul
prevazuta de prezenta hotarâre ori de actele Iiormative prevazilk I III llare expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace, a masurilor
art. 5 pct. 1 sau 2, dupa caz. III' protectie individuaIa;-
Art. 12. - (1) Expunerea lucratorilor trebuie evitata dlll h) aplicarea unor masuri de igiena, în special curatarea cu
ulmitatea,pardoseJilor, peretiior si a altor suprafete;
rezultatele evaluarii prevazute la art. 6evidentÎaza un risc pClltrII
sanatatea sau securitatea lucratorilor. i) informarea lucratorilor;
(2) Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila înlocuin"l j) delimitarea zonelor cle'riscsi utilizarea unor indicatoare de
"l'curit,ate.adecvate, ..inclusivaindicatorului "Fumatul interzis", în
agentului cancerigen sau mutagen prihtr-osubstanta, preparat ~IIII
unele în care lucratorii sunt, sau pot fi expusi la agenti cancerigeni
procedeu, care, în conditii de utilizare, hu este periculos sau eHI
mai putin periculos pentru sanatate si securitate, angajatorul treblili llllu,qu,ltageni;, '
sa ia masuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atât cât esli I k) ela~orar.ea \lnor planuri de masuri pentru s~tuatiile de
posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistCl1l Ilrgenta în care ar putea sa se produca expuneri anormal de ridicate;
închis. , 1) asigurarea unor mijloace care sa permita depozitarea,
(3) Daca aplicarea unui sistem închis nu este posibil •.. II\,anipular~<;lsi transportul fara risc al agentilor cancerigeni sau
angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca expunere li iliutageni, în spe<;;ial prin utilizarea de recipiente ermetice si
lucratorilor sa fie redusa la nivelul cel mai scazut posibil din pUDct 'lichetate clar si vizibil;
de vedere tehnic. m) asigurarea unor J,Dijloace care sa permita colectarea,
(4) În toate cazurile în care se utilizeaza un agent cancerigen dcpozitarea si evacuarea în siguranta a deseurilor de catre. lucratori,
sau mutagen, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri: inclusiv utilizarea r~cipienteloretmetice si etichetate clar si vizibil.
a) limitarea cantitatilor agentului cancerigen sau mutagen hJ
locul de munca; .. SECTIUNEA a 3-a
Informarea autoritatilor competente
b) limitarea numarului de lucratori expusi sau susceptibil a fi
expusi, la nivelul cel mai scazut posibil; Art. 13. - Daca rezultatele evaluarii prevazute la art. 6
c) proiectarea unui proces de munca si a unor masuri tehnice evidentiaza existenta unui risc pentru sanatatea si securitatea
de control prin care sa se evite sau sa se reduca la minimum lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitie inspectoratului
degajarea de agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca; teritorial de munca si/sau autoritatii de sanatate publica judetene sau
d) evacuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursa; prln a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii
ventilatie adecvata, 'locala (exhaustare) sau generala, si compatibila corespunzatoare.
cu necesitatea de a proteja sanatatea umana si mediul înconjurator; Art. 14. - Informatiile prevazute la art. 13 se refera la:
e) utilizarea metodelor de masurare adecvate existente pentru a) activitatile desfasurate si/sau procedeele industriale

450 451
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

folosite, inclusiv motivele pentru care se, utilizeaz


cancerigeni sau mutageni; l;'iil! acestei expumiri alucratorllor, angajatorul trebuie sa
1,11, 'II~,<.:a,
dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor
b) cantitatile fabricate sau utilizate de substante ori prcJlIII ,1111 întreprihdere ori unitate, fara a afecta reponsabilitatea
care contin agenti cancerigeni sau mutageni;
c) numarul lucratorilor expusi; "'llmultii, masurile necesare pentru a reduce durata expunerii
Illltll'ilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia lor în
d)masurile de prevenire luate;
1j,"lllcestor activitati.
e) tipul echipamentului de protectie utilizat;
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie
f) natura si gradul expunerii;
I'"illi ta dispozitie lucratorilor implicati echipament individual de
g) cazurile de'înlocuire a agentilor cancerigeni'sau mutage'll ,o'II\'lic, inclusiv echipament pentru protectia respiratorie.
ilolJllorii implicati trebuie sa poarte echipamentul individual de
SECTIUNEA a 4-a
l' ",cjic pe toata durata în care persista expunerea anormala.
Expunerea imprevizibila si expunerea previzibila. (3) . Peiltni activitatile prevazute la alin. (1) expunerea
Accesul În zonele de risc
juillorilor nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata strict la
Art. 15. - (1) În cazul producerii unor evenimclll IÎIIIIIlumnecesar pentru fiecare lucrator.
imprevizibile sau a accidentelor care ar putea' antrena o expum'l Art. 17. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare
anormaIa';'a"l'u'ctatorilor, angajatorul trebuie sa îi informeze Jl I, I vute pentru delimitarea clara si semnalizarea zonelor în care se
acestia.
1,1 ,ln~oara activitatile prevazute la art. 16 alin. (1) sau pentru a
(2) Pâna la normalizarea situatiei si eliminarea cauze/oI 1''' Illtâmpina prin alte mijloace accesul persoanelor neimtorizate "în
expunerii anormale, angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri: I,I/vl de zone.
a) sa dispuna ca în zona afectata sa lucreze numai lucratorii Art. 18, - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru
care sunt indispensabili pentru executarea reparatiilor sau a altoI I lI<.:cesulîn zone în care se desfasoara activitati pentru care
lucrari necesare; .
I~ IIltatele evaluarii prevazute la art. 6 evidentiaza un risc pentru
b) sa doteze lucratorii implicati cu echipament individual dl' I \'ur.itatea sau sanatatea, lucratorilor sa, fie permis numai
protectie, inclusiv cu echipanlent pentru protectia respiratorit.:; 1IIl'I'fltoriiorcare, prin natura muncii sau a functiei lor, e necesar sa
expunerea nu trebuie sa fie permanenta si trebuie limitata la strictul III' prezenti în interiorul zonei.
necesar pentru fiecare lucrator;
c) sa nu permita ca lucratori neprotejati sa lucreze în zona
afectata. SECTIUNEA a 5-a
Masuri de igiena si de protectie individuala
(3) Lucratorii implicati trebuie sa poarte echipamentul Art. 19. - Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate
individual de protectie si de lucru cu care au fost dotati. III care exista risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau
Art. 16. - (1) Pentru anumite activitati; cum 'este întretinerea, IIlutageni, sa ia masuri adecvate pentru a se asigura ca:
pentru care este previzibila posibilitatea unei cresteri semnificative a) lucratorii nu manânca, nu beau si nu fumeaza în zonele de
a expunerii_ si în privinta carora au fost deja epuizate toate Illem în care exista' riscul contaminarii cu agenti cancerigeni sau
posibilitatile de a lua alte -masuri tehnice de"prevenire în scopul Illutageni;
452
453
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

b) lucratorii sunt dotati cu echipament individual de IlIlll h) repetata periodic, daca este necesar.
.adecvat, s.~.ualt echipament special adecvat; Art. 22. _ Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii cu
~t~}lnt pre"a;Z;»te locuri special amenajate. pentru depo'/lt 1" 11'0 la instalatiile si recipientele lor auxiliare care contin agenti
separ,flt~! ca echipwuentului individual de protectie HIIII lll'llrigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate aceste recipiente,
echipam~.gtyllli~pecial, pe de o parte, de îmbracamintea de Hli IIdllllaje si instalatii sa fie etichetate clar si lizibil si sa expuna
pe de alta parte; Iliilclede avertizare în mod cât mai vizibil.
d), rJucratorii
~ ...
"' .. .au la dispozitie grupuri sanitare si ci ",~II
' .', -
Art. 23. - (1) Pentru informarea lucratorilor, angajatorul
suficiente si adeevate; II h\lie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca:
e),echipamentul
.. ~ - individual de protectie este depozitat COl
. a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere sau
"
în locuri bine stabilite si este verificat si curatat daca este pot,dtll tlllilate sa poata controla daca prevederile prezentei hotarâri se
înainte si obligatoriu dupa fiecare utilizare; '1i1iL:a ori sa se poata implica în aplicarea lor;
f) echipamentul individual de protectie cu deficiente \'ltl b) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori
reparat sau înlocuit înainte de urmatoarea utilizare. III li late sa fie informati cât mai repede posibil asupra unei expuneri
Art. 20. - Lucratorii nu trebuie sa suporte costul masLlnll1 111I\l'lTIale, inclusiv expuneri le prevazute la art. 16, asupra cauzelor
prevazute la art. 19. 1l1;stora si asupra masurilor luate sau care trebuie luate pentru
'\. ... ,. 11'I\lcdiereasituatiei;
SECTIUNEA a 6-a c) sa pastreze o lista nominala actualizata a lucratorilor
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilo Illplicati în activitatile pentru care rezultatele evaluarii prevazute la
11l. 6 evidentiaza lln risc pentru sanatatea sau securitatea lor, cu
Art. 21. - (1) Angajatorul trebuie sa ia maslI1
corespunzatoare pentru ca 'lucratorii si/sau reprezentall'" precizarea expunerii la care ei au fost supusi, daca aceasta
Iilformatie este disponibila;
lucratorilor din întreprindere sau unitate sa primeasca o instrui I
d) medicul de medicina muncii si/sau medicul de medicina
suficientai si adecvata, bazata pe toate cunostintele disponibile, în
special sub forma de informatii si instructiuni, referitoare la: j\l:neralalmedicina de familie, cu competenta în medicina de
a} riscurile potentiale pentru sanatate, inclusiv riscuri Il Iiltreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de munca si/sau
Illtoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului
suplimentare cauzate de consumul de tutun;
b) masurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii; Ilucuresti, precum si orice alta persoana responsabila cu securitatea
:,Ii sanatatea în munca sa aiba acces la lista prevazuta la lit. c);
c) cerintele de igiena;
e) fiecare lucrator sa aiba acces la informatiile coritinute în
d) purtarea si utilizarea echipamentului individual dl'
lista care îl privesc personal;
protectie;
f) lucratorii si/sau reprezentantii lor din întreprindere ori
e) masurile pe care trebuie sa le ia lucratorii, în special
mitate sa aiba acces la informatii colective care nu' contin
personalul d~. interventie, în cazul producerii unor incidente si
n.ominalizari de persoane.
pentru preyenirea incidenteloL
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) lucratorii si/sau
(2) Instruirea prevazuta la alin. (l)trebuie sa fie:
reprezentantii lor din unitate trebuie sa poata controla ori sa se
a) adaptata la evolutia riscurilor si la aparitia unor riscuri noi;
poata implica în aplicarea prevederilor prezeptei hotarâri, în special
455
454
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
cu privire la:
b) Ia intervale de timp regulate, dupa expunerea sa Ia actiune a
a) consecint~le pentru securitatea si sanatatea lucditolll IIwntilor cancerigeni si/sau mutageni.
legate de alegerea, purtarea si utilizm:ea,}mbracamintei HUli (3) Toate aceste masuri de supraveghere medicala a
echipamentului individual de protectie, :tara I a ul 1tt<.:ratorilorsunt concepute astfel încât sa fie posibila aplicarea
responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacllnl directa a masurilor specifice de igiena individuala si de medicina
îmbracamintei ori a echipamentului de protectie; ," " 111\lI1.Cll.
b) masurile stabilite de angajator si la care se face referin' (4) Daca se constata ca un lucrator prezinta manifestari c1inice
art. 16 alin. (1), :tara a afecta responsabilitatea angajatorului (Il Iisceptibile a fi rezultatul expunerii la agenti cancerigeni sau
stabili astfel de masuri.
II 1utageni, medicul de medicina muncii si/sau medicul cu
Art. 24. - Angajatorul
trebuie saasigureconsultareu \'ompetenta în medicina de întreprindere poate solicita ca si alti
participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora Ia procl,;slIl It Icratori care au suferit o expunere similara sa faca obiectul unei
de stabilire a masurilor privind protectia lucratorilor împotri VII upravegheri medicale.
riscurilor legate de expunerea acestora Ia actiunea agenp III; (5) În situatia prevazuta la alin. (4) angajatorul trebuie sa
cancerigeni ori mutageni în timpul activitatii des:tasurate Ia locul II n.:alizeze o noua evaluare a riscului de expunere, în conformitate cu
munca,nr.în319/2006.
Legea conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. III dlll prevederile art. 6.
Art. 26. - (1) Pentru fiecare lucrator pentru care se asigura
supraveghere medicala, medicul de medicina muncii si/sau cu
CAPITOLUL III ;ompetenta în medicina de întreprindere trebuie sa întocmeasca un
Dispozitii referitoare la dosar medical individual.
supravegherea starii de sanatate a lucratorilor" , (2) Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta
În medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea
SECTIUNEA 1 medicala, va propune masurile de protectie individuala sau masurile
Supravegherea medÎCala de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrator.
Art. 27. - Lucratorii trebuie sa primeasca informatii si
Art. 25. - (1) Masurile pentru supravegherea medicala a recomandari privind supravegherea medicala de care pot beneficia
lucratorilor pentru care rezultatul evaluarii prevazute Ia art. 6 dupa încetarea expunerii.
evidentiaza riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor sestabil~sc în Art. 28. - Lucratorii trebuie sa aiba acces la rezultatele
concordanta cu reglementarile Ministerului Sanatatii Publice.
supravegherii medicale care îi privesc personal.
(2) Masurile pentru supraveghere~ medicala a lucratorilor, Art. 29. - (1) Lucratorii vizati sau angajatorul pot/poate sa
stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigur~ de catre solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.
angajator astfel încât fiecare lucrator care des:tasoara activitati c~ (2) Costul reexaminarilor rezultatelor prevazute la alin. (1) se
risc pentru securitatea si/sau sanatatea sa la locul dt munca sa fie suporta de catre s'Olicitant.
supus unei supravegheri medicale, atât:
Art. 30. - Recomandarile pentru supravegherea medicala a
a) înainte de expunerea sa Ia actiunea agentilor cancerigeni lucratorilor sunt prevazute în anexa nr. 2 la prezenta hotarâre,
si/sau mlftageni, cât si:
," I " ',;.
precum si în reglementarUe Ministerului Sanatatii Publice.
4,56
457
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

III. 5 pct. 3 sunt prevazute în anexa nr. 3.


Art. 35. _ (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta
_ SECTIUNEA a 2-a
Pastrarea dosarelor medicale h'llnl'âre.
(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se
Art. 31. - Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat
'111\10a prin ordin comunal ministrului muncii, solidaritatii sociale
expunerii în munca la un agent cancerigen sau mutageri tn;1111 I IlIl11ilieisi al ministrului sanatatii publice.
raportate autoritatii teritoriale de sanatate publica . \Art; 36 ..•. Utilizarile pe'; care diferitele institutii implicate le
'AH; '32. - (1) Lista prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. c .\lIli informatiilor prevazute la art. 31 se tin la dispozitia Comisiei
dosaruf·.medical prevazut la art. 26 alin. (1) trebuie pastrate ( 1lll'opene.
putin lJO'deani de la încetarea expunerii. Art. 37. _ Studiile efectuate în domeniu, cu implicarea
(2) În cazul în care întreprinderea îsi înceteaza adivitatl'll IIdbnnatiilor prevazute la art. 31, precum si utilizarile prevazute la
angajaibrui trebuie sa predea autoritatilor' de sanatate publ il IliI. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la ali" I liniliei, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Europene, la
"1

(1). ,;. , \11icitarea acesteia.


Art. 38. _ Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
CAPITOLUL IV ,duce la cunostinta Comisiei Europene textul dispozitiilor de drept
Dispozitii finale Illlcrn adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotarâre.
Art. 39. _ Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
Art. 33. - (1) Pe baza informatiilor disponibile privind agentii \1ctombrie 2006. *
cancerig~ni sau mutageni, inclusiv a datelor stiintifice si tehnice
care exist~,j~recum si a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei
valorile liroita,ghidurile necesare în utilizare sau adaptaril" 004/37/CE privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate
prevazute la art. 35 alin. (2) se stabilesc/elaboreaza de o comisie dc expunerea la agenti cancerigerp. sau mutageni la locul de munca
formata,-,din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai a sasea directiva specifica în .sensul ait. 16 paragraful 1 din
Ministel~ului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si din Directiva 891391/CEE), publicata în, Jurnalul Oficial al
alti specialisti desemnati de acestea, dupa caz. omunitatilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) îsi elaboreaza propriul
regulament de organizare si functionare, care se aproba prin ordin
comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al
ministrului sanatatii publice.
(3) Comisia prevazuta .Ia ,alin. (1), când considera necesar si în
mod fundamentat, poate propune institutiilor implicate si adoptarea
altor dispozitii direct conexe.
Art. 34. - Valorile limita prevazute la art. 1 alin. (3) si la art.
11,celelalte dispozitii.' direct. conyxe, precqIl1,si perio~da
. specificata
459
458
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXA Nt /
ANEXANr.2

TIPURI,DE AGENTI
cu actiune cancerigena sau mutagena RECOMANDARI
..
PRACTICE
A. Lista substantelor. preparatelor si procedeelor care po (~IIprivire la supravegherea medicala a lucratorilor
duce la aparitia cancerului
1. Medicul de medicina muncii si/sau medicul cu competenta
[prevazute la act. 5 alin. (1) lit. c) din hotarâre] III medicina de întreprindere, responsabil cu supravegherea
L Fabricarea auraminei
Illudicala a lucratorilor expusi la agenti cancerigeni sau mutageni,
2. Lucrari care implica expunerea la hidmcarburi policic1in' In.;buie sa cunoasca bine conditiile sau împrejurarile expunerii
aromate prezente în funingine, gudron de carbune sau smoala tit' I k:carui lucrator. .
huila
2. Supravegherea medicala a lucratorilor trebuie asigurata în
3. Lucrari care implica expunerea la pulberi, fumuri S~I\I l'onformitate cu principiile si practicile medicinei muncii; aceasta
aerosoli rezultati la prajire.a, si electrorafinarea matelor de nichel ll'cbuie sa cuprinda cel putin urmatoarele masuri:
., 4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului
.
a) înregistrarea antecedentelor medicale si profesionale ale
izopropilic
liccarui lucrator;
5. Lucrar~ care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta b) anamneza;
tare. O lista a tipurilor de lemn de esenta tare exista în volumul 62 c) daca este cazul, supravegherea biologica, precum si
al monografii1or referitoare la evaluarea riscurilor de
lepistarea efectelor precoce si reversibile.
carcinogenitate la om, intitulate "Wood Dust and Formaldehyde" _ Se pot decide si alte examene pentru fiecare lucrator care face
"Pulbere de lemn si formaldehida", publicate de Centrul obiectul unei supravegheri medicale, avându-se în vedere cele mai
International de Cercetari asupra Cancerului, Lyon, 1995. recente progrese în medicina muncii.
B. Alte tipuri de actiune cancerigena
Agenti fizici:
a) radiatia solara în exces;
b) radiatii ionizante.

461
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

ANEXA12. NI

VALORI LIMITA NATIONALE

de expunere profesionala
(prevazute
pentru agenti cancerigeni
la art. 34 din hotarâre) Hotarâre a Guvernului
A. VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE
'~.L',

PROFESIONALA
nr. 1135/200630
Valor; limita
CAS' I I
EINECS'
(mglm')' I
(ppm)' . I
200-831 I
15 75-01-4:
35 i -7~057
1 77' ! MasurI
i
privind cerintele minime de securitate si sanatate în
:.l,
200-753·7 I 71-43-2 I 3,25' Observatii tranzitorii
munca la bordul navelor de pescuit

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al


III. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.
B. ALTE VALORI LIMITA ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALA I 19/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
PENTRU PULBERI

f,;." .••.
Fractie
Frac ic
ie (es
Fraclie
Fractie totala
fes
res irabUa
irabila
irabila
irabiJa
respirabila
respirabila'
respira bila
respirabi!a 1
Valoare limita
5mfibralcm
fibrafcm
0.5 /m
moJm Observatii
80re
0.1 m m
CAPITOLUL 1
Nr.crt. 0.05m Im
ntei
m
bre/cm
/m
Dispozitii generale

Art. 1. _ (1) Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de


;curitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit definite
ht art. 2.
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
19/2006 se aplica în întregime domeniului prevazut la alin. (1),
fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice
1) EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European
Inventory of Existing Chemical Substances). ontinute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta
2) CAS: numarul din Chemi cal Abstract Service. hotarâre.
3) mg/m3 = miligrame pe metru cub de aer la 20°C si 101,3 kPa (760 mm coloana Art.2. _ (1) În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile
de mercur).
4) ppm = parti volumetrice pe milion, în aer (ml/m3). de mai jos au urmatoarele semnificatii:
5) Masurate sau calculate prin raportare la o perioada de referinta de opt ore. a) nava de pescuit - orice nava care arbol'eaza pavilion român
6) Prin expunere este posibil ca la absorbtia în organism prin inhalare sa se adauge aflata în proprietate publica ori privata si care este folosita în
si o absorbtie cutanata.
7) Fractie respirabila (inhalabiIa); daca pulberi le de lemn de esenta tare sunt scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea si
amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limita se aplica tuturor pulberilor de lemn prelucrarea pestelui sau a altor resurse vii ale marii;
prezente în amestec.
b) nava de pescuit existenta - orice nava de pescuit a carei
lungime între perpendiculare este mai mare sau egala cu 18 m si
30 _ Hotarârea Guvernului nr. 1135/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al
29 - Anexa nr. 3 este reprodusa În facsimil. României, Partea 1, nr. 772 din 12 septembrie 2006.
463
46.2
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA

care nu este o nava de pescuit noua; pllll::;abilitatiicomandantului navei.


Art. 4.,- Armatorii trebuie sa tina seama de eventualele riscuri
c) nava - oric_enava de pescuit noua sau existenta;
d) lucrator - orice persoana, membru al echipajului, III Iii UII'l: pot fi supusi lucratorii de la borduL navelor de pescuit în
desfasoara O qctivitate profesionala la bordul unei nave, inclll IHlliliiteprevazute la art. Il alin. (2) din Legeanr;J1912006.
stagiarii si ucenicii,' tu exceptia pilotilor portuari si a perS0J111lllh Art. 5. - (1) Orice eveniment care are loc ,pe mare si care are
de la uscat care exercita o activitate la bordul unei nave acostllll' I ';', 1 sau ar putea sa aiba un efect asupra securitatii si sanatatii
cheu; Il I Morilor de la bord va fi mentionat în detaliu într-un raport care
e) armator - proprietarul navei, cu exceptia cazului În nil 1" lransmis Autoritatii Navale Române si va fi, de asemenea,
!\I Il\ionat în detaliu în jurnalul de bord sau, în lipsa acestuia, într-
nava a fost închiriatatfafa echipaj si materiale 'sau al dl II.:1
iil document similar. '
management este asigurat, în totalitate sau partial, de catn- II
persoana fizica sau juridica; alta decât proprietarul, în baza 1111111 (2) Verificarea respectarii de catre navele de pescuit a
contract de management; în aceste cazuri, persoana care a închillfll IIII vllderilor prezentei hotarâri se face de catre Autoritatea Navala
nava fara echipaj si materiale sau cea care asigura managemclIllll itlllllilna si Inspectia Muncii.
navei este considerata armator; (3) Unele controale privind respectarea prezentei hotarâri pot
f) comandantul navei - lucratorul care detine comanda DtlVl'1 1ll'l'uctuate pe mare.
sau are responsabilitatea acesteia.
(2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a C~II-1
CAPITOLUL II
lungime între perpendi<.;ulare este de 15 m sau mai mare si: Nave de pescuit noi si existente
a) pentru care contractul, de constructie sau de transformatI' Art. 6. - Navele de pescuit noi trebuie sa îndeplineasca
majora s-a încheiat la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sali llrintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexa nr. 1.
dupa aceasta data; Art. 7. - Nave1e de pescuit existente trebuie sa îndepl~neasca
b) pentru care, contractul de constructie sau de transforma I I'rintele minime de securitate si sanatate prevazute în anexa nr. 2.
majora s-a încheiat înainte de data intrarii în vigoare a prezenll'l Art. 8. - Când navele sunt supuse transformarilor,
hotarâri si aceasta este livrata la 3 sau mai multi ani dupa acea::;ti IIHldificarilor sau reparatiilor capitale, aceste transformari,
data; ori IIlodificari sau reparatii capitale trebuie sa fie conforme cu cerintele
c) la care, în lipsa unui contract de constructie încheiat la dalti litinime prevazute în anexa nr. 1.
intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sau dupa aceasta data, a fost
pusa chila sau constructia începe sa fie identificata cu o nav:1 CAPITOLUL III
specific~, ori asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel
pUtin,50' de tone sau 1% din masa totala estimata a întregului
Echipamente de întretinere
material structural, luându-se în considerare valoarea cea mai midl
dintre acestea. Art. 9. - În vederea asigurarii securitatii si sanatatii
hlcratorilor, Iara a aduce atingere responsabilitatii comandantului
Art. 3. ~:,An;natorii trebuie sa se asigure ca navele pot fi
I\/Ivei,armatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:
utilizate fara a pune în pericol securitatea si sanatatea lucratorilor, în
special în conditii meteorologice previzibile, fara a aduce atingere a) sa asîgure întretinerea tehnica a navelor, instalatiilor si
465
464
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

dispozitivelor si În special a celor prevazute În anexele nr. 1 ~i", il I,llgea nr. 319/2006, lucratorii trebuie sa primeasca o pregatire
defectiunile constatate, daca acestea ar putea sa afecteze secllllllll III'ipunzatoare, în special instructiuni precise si usor de înteles în
si sanatatea lucratopUor, sa fie remediate cât mai curând posibi 1, "II c.:epriveste securitatea si sanatatea la bordul nave1or, în mod
b) sa ia masuri pentru a asigura curatarea periodica a nUVI'1 I "lebit pentru prevenirea accidentelor.
si a ansamblufui:
conditii adecvate deinstalatii
igiena; lor si dispozitivelor pentru a m(;lItll (2) Pregatirea prevazuta la alin. (1) se refera, în particular, la
IllIgerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare si
c) sa,aiba la bQrdul navei o cantitate suficienta de echipallll" Ilpl'nvietuire si, pentru lucratorii respectivi, la utilizarea instalatiilor
de salvare sisupravietuire;:în stare corespunzatoare de functionHI " pescuit si a echipamentelor de tractiune, precum si a diferitelor
d) sa tina seama de cerintele minime de securitate si sani'\lal Ililode de semnalizare, în special prin gestica.
privind echipamentul de salvare si supravietuire prevazute În al1l'
nr.3. (3) Pregatirea prevazuta la alin. (1) si (2) se actualizeaza în
I Iport cu schimbarile intervenite în activitatea de la bordul navei.
Art. 10. - Fara a aduce atingere prevederilor Hotar~1I1 Art. 14. - Fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii
Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitatI.: ~I 1 IIIvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentc.:loi Ilatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor,
individuale de protectie la locul de munca, armatorul trebuie sa Pll 11I'I'~oanele care pot comanda o nava· trebuie sa primeasca o
se~ll1a de cerintele minime de securitate si sanatate privilld 11Il'gatiredetaliata privind:
'echi'pamentele individuale de protectie, prevazute În anexa nr. 4 la
prezenta hotarâre. a) prevenirea bolilor si a accidentelor de munca la bord si
1I111~urile ce trebuie luate în caz de accidente;
Art. 11. - În vederea asigurarii securitatii si sanatalil b) stabilitatea si mentenanta navei în conditiile previzibile de
lucratorilor, armatorul trebuie sa puna la dispozitia comandantului IIlc.:arcaresi în timpul operatiunilor de pescuit;
navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a îndeplini c) navigatia si comunicatiile prin radio, inclusiv procedurile.
obligatiile stabilite prin prezenta hotarâre.
Art. 15. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau
I t:prezentantilor acestora la activitatile care au ca obiect prevederile
CAPITOLUL IV
prezentei hotarâri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr.
Informarea, pregatirea, 11912006.. ,
consultarea si participarea lucratorilor
CAPITOLUL V
Art. 12. - (1) Fa~a a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 Dispozitii finale
din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora
trebuie sa fie informati asupra masurilor care urmeaza a fi luate cu Art. 16. - Anexele se adapteaza numai din punct de vedere
privire Ia securitatea si sanatatea la bordul navelor. tehnic, în functie de:
(2) Informatiile
lucratorilor prev~ute
de Ia bordul navelor .l'l alin. (1) trebuie sa fie pe întelesul a) elaborarea de reglementari în materie de armonizare
. 1" ,'" •• ' .1'" .! ; ~.. tehnica si standardizare privind an.umite aspecte din domeniul
Art. 13: ·«1)
... 1.'.,;' .II._! ...)\/
Fara a . aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 ecuritatii si sanatatii de Ia bordul navelor; si/sau
,466
467
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

b) progresul tehnic, evolutia reglementrilÎ Inr Illlol'matiile asupra caracteristici lor de stabilitate ale navei
specificatiilor ,internationale si cunostintele în dOml:lllul Ill' disponibile la bord si sa fie accesibile personalului de
si sanatatii la, bordul navelor de pescuit.
Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integran tii IlII navele în stare intacta trebuie sa-si pastreze
\'\)I\,te
hotarâre.
conditiile de exploatare prevazute.
1 III

Art. 18. - Prezenta hotarâre intra în vigoare III I 1 f'olllandantui este obligat sa ia masurile necesare pentru a
octombrie 2006.
l' Il,IV11 În stare de stabilitate intacta.
Art. 19. - Ministerul Muncii, Solidaritatii SocialI' ',Ii I Illstructiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie
la fiecare 4 ani, raporteaza Comisiei Europene dCSPll' /1
ll~. Iii l'igurozitate.
prevederilor prezentei hotarâri, indicând punctele dr
partenerilor sociali. (1/1/fI/aNi mecanice si electrice
* I IIINU1Jatiaelectrica trebuie sa fie proiectata si realizata
III ~iI'in J1U reprezinte un pericol si sa asigure:
Prezenta hotarâre transpune Directiva nr. 93/1 03/C'I' I ' I I 1'Ill10ctia echipaj ului si a navei împotriva riscurilor
cerintele minime de securitate si sanatate în mUlH'(l I.i
navelor de pescuit; publicata în Jurnalul Oficial al ('OII 11111 111111111 functionare, tara a se recurge la o sursa de energie de
Ey,ropene (JOCE) nr. L 307/1993.
1I11111"()J"
Î echipamentelor necesare pentru a mentine nava în
IlillllWIcde exploatate si de locuire;
1

I llllirlionarea, în situatii de urgenta, a aparatelor electrice


1. IlI'llll'Ll securitate.
I'n;buie prevazuta o sursa de energie electrica de avarie.
1

1'1111n<lvelor deschise, aceasta sursa trebuie situata în afara


1

1!IIi1m si, în toate cazurile, trebuie sa fie conceputa astfel


CERINTE MINIME loIHllrc, în caz de incendiu sau de defectiune a instalatiei
de securitate si sanatate pentru navele de pt'St'l prlilcipale, functionarea simultana pe o perioada de cel
l' il:
Observatie preliminara
!) wllt;mului de comunicatii intern, a detectoarelor de
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica d<.; IlI'uII IÎII ,111 semnalelor necesare în caz de urgenta;
când caracteristicile locului de munca sau dr IIÎ I iilltllllilliJor de navigatie si a iluminatului de avarie;
circumstantele sau existenta unui risc la bordul unei naw ti. \ '11'lll1111Ului de radiocomunicatie;
noi necesita acest lucru.
II IHlIllpci de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu
l. Navigabilitate si stabilitate Îit

1.1. Nava trebuie sa fie pastrata într~o bunII ',iii ('flnd sursa de energie electrica de avarie este un
navigabilitate si dotata cu echipamente corespunzatOGII'l'
, ),',,( Ih d:\lIII' ~i când sursa de energie electrica principala este defecta,
si utilizarii sale.
i1l1h 11111 trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de

46a
469
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA

distributi~ a energiei, electrice de avarie ,si trebuie sa asiglll 4. Cai si iesiri de evacuare
.-
alimentare a neîntrerupta
, pe o perioada de 3 ,qre el sistel1ld 4. L Pentru a permite evacuarea de catre lucratori a locurilor
prevazute la prima, a doua si a treia liniuta din paragraful al doill-u 10 IlllUlCasi a încaperilor de locuit rapid si în conditii de securitate

2.4. Tabloul principal de distributie a electricitatii si tab It III Iiifi ima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de
1(

de avarie trebuie, în masura în care este posibil, sa fie ,inst~dl\l l(jlLaretrebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa
astfel încât sa nu poata fi expuse sinmltan la apa s(iu la foc. IlIllluca pe cât posibil direct la puntea deschisa sau la o zona de
2.5. Tablourile trebuie prevazute cu indjcatii clan;:; tablolllli II IIritate si, de aici, ambarcatiunile de salvare.
cu sigurante si portsigurantele trebuie controlate periodic pentrll 4.2. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor care
se asigura ca sunt corect calibrate. pili Ci utilizate ca iesiri si cai de evacuare trebuie adaptate la
2.6. Încaperile în care sunt situate acumulatoarele electril IIIil ir.area, echipamentul si dimensiunile locurilor de munca si a
trebuie sa fie ventilate corespunzator. 1II1I1periiorde locuit si la numarul maxim posibil de persoane
2.7. Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa /1 1111·1',~l1te. Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri de evacuare si care
mentinute în stare de functionare si testate frecvent. IIII! Închise trebuie sa poata fi deschise usor si imediat de orice
2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testat IlII l'rtlorsau de echipele de salvare în caz de urgenta.
examinate periodic. 4.3. Etanseitatea la intemperii sau la apa a usilor de siguranta
". 2.9. Toate piesele echipamentelor de tractiu)1e, de ridicat si III I ncelorlaIte iesiri de evacuare trebuie sa fie adaptata la
·4 artor .echipamente de acest tip trebuie sa fie bine întretinute SI 1IIIplasamentul si la functia lor specifica.
verificate periodic. 4.4. Usile de evacuare si celelalte iesiri de evacuare trebuie sa
2.10. Când exista la bord instalatii de racire si sisteme cu ati Ilhl1 o capacitate de a rezista la foc egala cu cea a peretilor
comprimat, acestea trebuie sa fie bine întretinute si verifical ,11:Npartitori.
periodic. 4.5. Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate în
2.11. Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grei" I llilformitate cu Hotarâre a Guvernului nr. 971/2006 privind
nu trebuie sa fie,utilizate decât în încaperi bine ventilate, iar oric I \'rintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
acumulare perjculoasa de gaze trebuie sa fie evitata cu grija. ,IIiatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate
2.12. Buteliile metalice care contin gaze inf1amabile si aJIl' 111 locuri corespunzatoare si sa fie durabile.
gaze periculo~se trebuie sa fie marcate clar, precizându-li-sl' 4.6. Caile, mijloacele de evacuare si iesirile de siguranta care
continutul, si sa fie: asezate pe punti deschise. IlI'oesita iluminat trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de avarie
2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductel do intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi a alimentarii cu
acestor butelii trebuie sa fie protejate împotriva deteriorarii. , Il\.:rgieelectrica.
3. Instalatii de radiocomunicatii 5. Detectarea si stingerea incendiilor
Instalatia de radio comunicatii trebuie sa permita în oriel' 5.1. În functie de dimensiunile si de utilizarea navei, de
moment stabilirea legaturii cu cel putin o statie de la uscat, tinându I l,hipamentele existente, de caracteristicile fizice si chimice ale
se seama de conditiile normale de propagare a undelor Ilbstantelor prezente, precum si de numarul maxim posibil de
radioelectrice. IH'rSoane prezente, încaperile de locuit, locurile de munca închise,

.47P 471
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

inclusiv încaperile de masini, precum si cala de peste, dacII 7.2. Temperatura în încaperile de locuit, grupuri sanitare,
necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespun:l.f1tll lIdin.e si încaperile de prim ajutor trebuie, daca aceste încaperi
pelltru stingerea iiicendiilor si, în masura în care este nev l'llt'\, sa raspunda destinatiei specifice a acestor încaperi.
dete'ctoare de incendiu si cu sisteme de alarma .... 8. Iluminat natural si artificial al locurilor de munca
5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie " 8.1. Locurile de munca trebuie, în masura în care este posibil,
gaseasca întotdeauna la locul special amenajat peI1tru aceasta, ~' dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie prevazute cu
mentinut în stare buna ~i s~ poata fi utilizat imediat. ,l'.•pozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator
5.3. Lucratorii trebuie ,sa cunoasca bine locul materialuhll "\H'I'lltiilorspecifice pescuitului, fara a pune în pericol securitatea si
stingere a incendiului, modul de functionare si de utilizal Ilrtlatealucratorilor sau alte nave.
acestuia. 8.2. Instalatiile de iluminat ale încaperilor de lucru, scarilor si
5.4. Prezenta extinctoarelor si a celorlalte, echipanH' I1
1101' de trecere trebuie sa fie astfel amplasate încât tipul de
portabile de stingere a incendiului trebuie verificate înainte d 1IIIII1inat prevazut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori,
plecarea navei. i II pentru navigatia navei sa nu constituie un pericol.
5,5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trehu 8.3. Locurile de munca în care lucratorii sunt în special expusi
sa fie usor accesibile si usor de manipulat si sa fie marcatl' I II riscuri de accidentare, în caz de întrerupere a alimentarii cu
conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marl'lll
1 IH'rgieelectrica a iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu
trebuie sa fie durabile si aplicate în locuri corespunzatoare. 1111 iluminat de avarie de o intensitate corespunzatoare.
5.6. Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trehui 8.4. Luminile de avarie trebuie mentinute în stare buna de
sa fie testate periodic si mentinute în stare buna de functionare. 11I1\ctionaresi testate periodic.
5.7. Exercitiile de stingere a incendiului trebuie sa 1 9, Pardoseli. vereti si tavane
efectuate în mod regulat. 9.1. Locurile accesibile lucratorilor trebuie sa nu fie
6, Ventilatia locurilor de munca închise
,dlll1ecoase, ci antiderapante sau sa fie prevazute cu dispozitive
6.1. În locurile de munca închise trebuie sa se urmareas
III I potriva caderii si, în masura în care este posibil, sa nu aiba
tinându-se seama de metodele de munca si de conditiile fizi Ilhstacole.
sped~le de lucru impuse lucratorilor, ca acestia sa beneficieze li 9.2. Locurile de munca în care se gasesc posturi de lucru
aer curat în cantitate suficienta. IIl'buie sa fie suficient izolate din punct de vedere fonic si termic,
6.2. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecani" Illlându-se seama de sarcinile si activitatea fizica a lucratorilor.
aceasta trebui~'Înentinuta în stare corespunzatoare de functionare. 9.3. Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor trebuie sa
7. Temperatura în~averilor
Illlata fi curatate si renovate pentru a crea conditii de igiena
7.1. Temperatura la locul de munca trebuie sa fie adecvat 1 mespunzatoare.

pentru organismul uman în timpul lucrului, tinându-se seama li 10. Usi


metodele de lucru' foÎosite, de conditiile fizice impuse lucratori 101 10.1. Usile trebuie întotdeauna sa poata fi deschise din
prec~m si de conditiile meteorologice existente sau potentiale in Illterior, rara echipament special. Când locurile de munca sunt
regiunea:,~,:ndeopereaz~!1ava. l(.:upate,usile trebuie sa poata fi deschise de ambele parti.
1

472 473
SECURITATEASI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

1.0.2., Usile, în special usile culisante, daca acestea 'il Iii!l'n înaltime, cât si ca suprafata.
necesare1 'tr.ebuie .~a functioneze cât mal sigur pentru lucratoll 12.2. Când motoarele sunt controlate din compartimentul
special pe vreme rea sau pe furtuna pe mare. li II IllaTelor, controlul trebuie facut dintr-o zona separata, izolata
11. Cai de circulatie - zone de vericol "IlIiI' si termic de compartimentul motoare1or si accesibila fara a-l
11.1. Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioarl: II illVl'rsa. Puntea de comanda este considerata zona care satisface
puntilor si, în general, toate caile de circulatie tre~uie prevazull' IlIltele prevazute la primul paragraf.
balustrade, cu saula, "tin-te bine" si atârnator de gruie sau cu 1111 12.3. Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie instalate
mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor în timp' 1I11'()zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa
activitatilor care se executa la bord. ' '. , 11Il1L\zecomod. În plus, echipamentele de tractiune trebuie
11.2. Daca... exista riscul caderii unui lucrator în deschidel 1\11 vazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta,
"

puntii sau de pe o punt~ pe alta, trebuie asigurata o protl.:ql IlilllIsiv dispozitive de oprire de urgenta.
adecvata acolo unde este posibil. Când aceasta protectie L:fll 12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tractiune
asigurata cu balustrade;înaltimea acestora va fi de cel putin 1111 IIIhllie sa aiba în câmpul vizual atât echipamentele, cât si oamenii
metru. II IlIcru. Când echipamentele de tractiune sunt comandate de pe
11.3. Accesul la instalatiile de pe punte în vederea utiliz;'1111 111\1lle, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere clara a
salJ. întretinerii instalatii lor trebuie sa garanteze. securital 'HIIlIcnilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace
lucratorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de, protecll I 11I'cspunzatoare.
similare, cu o înaltime corespunzatoare pentru a împiedica caderea 12.5. Un sistem de comunicatii fiabil trebuie utilizat între
11.4. Parapetii si alte mijloace de protectie împotriva cadL:1I1 1'IIIIleâde comanda si puntea de lucru.
peste bord trebuie sa fie mentinute în stare buna. În parapeti trebui 12.6. Trebuie întotdeauna dat dovada de vigilenta, iar
prevazute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare penlrll ,.,'hipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate în
scurgerea rapida a apei. IlIlpul pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
11.5. La navele de pescuit prevazute cu rampa în pupa, part .. 12.7. Contactul cu frânghiile, odgoanele si piesele mobile ale
superioara trebuie sa aiba o usa sau un alt mijloc care sa î,mpiedil' I'lllipamelltelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea
accesul si. care sa fie de aceeasi înaltime cu parapetul sau cu aII 111101" dispozitive de protectie.
mijloace adiacente pentru a proteja lucratorii împotriva riscurilor d" 12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor în
a cadea pe rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa 1i dt'plasare si în special al plaselor de pescuit:
usor de deschis si de închis, de preferinta prin comanda la distanti., a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente~
si nu trebuie deschisa decât pentru întinderea si strângerea plasei. b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de
I.t Amenaiarea vosturilor de lucru Ill'~cuit.
12.1, Zonele de lucru trebuie degajate si, în masura în care: 13. Încaperi de locuit
este posibil, ferite de apele marii si trebuie sa ofere o protectie 13.1. Localizarea, structura, izolarea fonica si termica si
adecvata împotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord. IInplasamentul spatii lor si încaperilor de locuit ale lucratorilor, daca
Zonele de prelucrare'; a pestelui, trebuie sa fie suficient de spatioasc,
. Ixista, precum si mijloacele de acces la acestea trebuie sa fie de asa
474 475
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

natura încât sa asigure o protectie adecvata împotriva intempl'llIl /6. Scari si pasare le de îmbarcare
si a marii, vibratiilor, zgomotului si mirosurilor neplacute ClIlI' I Trebuie sa existe o scara, o pasarela de îmbarcare sau un alt
emana diri:ahiîn.dfpeîisi pot deranja lucratorii în timpul odihlll'l I",pllzitiv similar care sa asigure accesul corespunzator l~;b9rd.
13.2.:câri.d;\;6'nceptia, dimensiuni'le si/sau specificul 1111 /7. Zgomot
permit acest lucru, 'încaperile de locuit ale lucratorilor tn'hll Trebuie luate toate masurile tehnice adecvate pentruca nivelul
amplasate astfel încât' sa minimalizeze efectele rriiscariJol 1111l1J' de la locurile de munca si în încaperile de locuit sa fie redus
acceleratiilor _ " IIIt posibil, tinându-se seama de dimensiunea navei.
13.3. Trebuie
, . :.
sa se ia pe cât posibil masuri , de proteclll'
I
nefumatorilor împotriva disconfortului creat de fumul de tigara.
ANEXANr.2
13 A. Înc@erite de locuit ale lucratorilor trebuie sa fie COl"
aerisite pentru'a garanta un aport permanent de aer proaspat ~I
împiedica condensul. În încaperile de locuit trebuie prevazut 1111
ihiminat corespunzator care sa implice: CERINTE MINIME
a) un iluminat general normal adecvat; de securitate si sanatate
b) un iluminat general atenuat, pentru a nu deranj a lucratoll1
care se odihnesc;
pentru navete de pescuit existente
c) uri iluminat individual în fiecare cabina' sau îricapei-e d Observatie preliminara
locuit.
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica în masura în
13.5. Bucataria si sala de mese, acolo unde exista, trebuie s
1 lIre caracteristiCile structurale ale navei existente permit, de fiecare
aiba dimensiuni adecvate, sa fie bine iluminate,aerisite si usor (Il'
dllla când caracteristicile locului de munca, activitatea,
curatat. Trebuie prevazute frigidere si alte mijloace de conservare a
, I rcumstante1e sauex'istenta unui risc la bordul unei nave de pescuit
alimentelor la temperatura joasa.
"I(istente necesita acest lucru.
14, Echipamente sanitare
. 1.' Navigabilitate si stabilitate
14.1. Pe navele cu încaperi de locuit, dusurile alimentate Cll
1.1. Nava trebuie mentinuta în stare buna de navigabilitate si
apa curenta calda si rece, lavabourile si grupurile sanitare trebuie stI
dotata cu echipament care sa fie corespunzator destinatiei si
fie convenabil echipate si instalate, iar încaperile respective, bine
IlliJizarii sale.
aerisite.
1.2. Informatiile privind caracteristicile de stabilitate a navei,
14.2. Fiecare lucrator trebuie sa aiba la dispozitie un spatiu în
llunci când acestea exista, trebuie sa fie disponibile la bord si
care sa îsi aseze îmbracamintea.
lccesibih~ oamenilor/personalului de cart.
15. Prim aiutor
1.3. Toate navele trebuie sa-si pastreze stabilitatea intacta în
Toate navele trebuie sa dispuna de materiale de prim ajutor în
conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun anexa riditiile de exploatare prevazute ..
IA. Comandantul trebuie sa ia masurile necesare pentru a
II a'Directivei 92/29/CEE privind cerintele minime de securitate si
Inentine nava în stare de stabilitate intacta.
sanatate pentru îmbunatatirea asistentei medicale la bordul navelor.

476
477
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN'MUNCA

1.5. Instructiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie :-:;\1 li f1igurante si portsigurantele trebuie controlate periodicpentr-u'a
respectate cu rigurQzitate. I:-:iguraca se folosesc sigurante calibrate corect.
2. lnstalatia mecanica si electrica 2.6. Compartimentele în care sunt amplasate acumulatoarele
2.1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata si realil'l1l h'('lrice trebuie sa fie ventilate corespunzator. .. ,i
astfel încât sa nu reprezinte un pericol si sa asigure: ,2.7. Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa' rfie bine
'. a) protectia echipaj ului si a navei . împotriva riscuri I 1III'ctinutesi testate frecvent.
electrice; 2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate si
b) buna functionare, fara sa se recurga la o sursa de energic II 1'1 ificate periodic.

avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a mentine nava II 2.9. Toate piesele echipamentelor de tractiune, de ridicat,
conditii normale de exploatare si de locuire corespunzatoare; !lI ccum si alte echipamente de acest tip trebuie mentinute în stare
c) functionarea, în situatii de urgenta, a aparatelor electric I llI'espunzatoare de functionare.
esentiale pentru securitate. 2.10. Când exista la bord instalatii de racire si sisteme cu aer
2.2. Trebuie prevazuta o sursa de energie electrica de avaric I 11l11primat,acestea trebuie sa fie bine întretinute si verificate
Cu exceptia navelor deschise, ace~sta sursa trebuie sa fie situata III Ilcriodic.
afara salii masinilor si, în toate cazurile, trebuie sa fie realizat 2.11. Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele
__ as.tfel încât sa asigure, în caz de incendiu sau de defectiune II 11\.:buiefolosite numai în încaperi bine ventilate, iar acumularile
instalatiei electrice principale, functionarea simultana, pe o perioadn llL:riculoasede gaze trebuie evitate cu grija.
de cel putin trei ore, a: 2.12. Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte
a) sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor ci" fI,aze periculoase trebuie sa fie marcate clar, precizându-li-se
incendiu si a semnalelor necesare în caz de urgenta;
"1 '
('\H1tinutul,si sa fie aranjate pe punti deschise. ,.
b) luminilOr de navigatie si a iluminatului de avarie; 2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductele
c) sistemului de radiocomunicatii; :ure pleaca de la butelii trebuie sa fie protejate împotriva
d) pompei de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu (Icteriorarii.
aceasta. 3. Instalatie de radiocomunicatii
2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un Instalatia de radio comunicatii trebuie sa permita în orice
acumuI~tor si când sursa de energie electrica principala este defecta, moment stabilirea legaturii cu cel putin o statie de pe uscat, tinându-
acumulatorul trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de ,le seama de conditiile normale de propagare a undelor
distribuJie a energiei electrice de avarie si trebuie sa asigure radioelectrice.
alimentarea neîntrerupta timp de trei ore a sistemelor mentionate la .4. Cai si iesiri de eV'ttcuare ,
pc;t. 2.2 lit. a), b) si c). 4.1. Pentru a permite: E:vacuarea de catre lucratori a locurilor
\, 2.4. Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de munca si a încaperilor de locuit rapid si în conditii de securitate
de avarie trebuie, în masura în care este posibil, sa fie instalate maxima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de
astfel încât sa nu fie expuse simultan la apa si la foc. vacuare trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa
2.5. Tablourile trebuie prevazute cu indicatii clare; tablourile conduca pe cât posibil direct la puhtea deschisa sau cu o zona de
479
478
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

securitate si, de aici, catre ambarcatiunile de. salvare. li' Il\lIbile de stingere a incendiului trebuie verificata înainte de
4.2. Numaru!, distributia si dimensiunile cailor si iesirile)!' 1'10 ,'nrea navei.
pot fi utilizate ca iesiri si cai de. evacuare trel?uieadaptak 5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie
utilizarea, la echipamentul si la dimensiunile locurilor de munc:' lic usor accesibile si usor de manipulat si sa fie marcate în
încaperilor de locuit - si la numarul maxim posibil, de perSOll1 lll\dbrmitate cu Hotarârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje
prezente. ItI huie sa fie durabile si aplicate în locuri corespunzatoare.
4.3. Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuaJ'l' 5.6. Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trebuie
care sunt închise trebuie sa poata fi usor si imediat deschise de cflll 1 lic testate periodic si mentinute în stare buna de functionare.

lucratori sau de catre echipele de salvare, în caz de urgenta, 5.7. Exercitiile de stingere a incendiilor trebuie sa fie
4.4. Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizatL' II I h'ctuate în mod periodic.
conformitate cu Hotarâre a Guvernului nr. 971/2006 privillli 6. Ventilarea locurilor de munca închise
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau Il 6.1. Trebuie luate masuri pentru ca în locUrile de munca
sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasat It\l'hise sa existe suficient aer proaspat, în 'functie de metodele de
în locuri corespunzatoare si sa fie durabile. Illunca si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
4.5. Caile, mijloacele ,<;leevacuare si iesirile de evacuare cal 6.2, Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica,
m!-eesita iluminat artificial trebuie sa, fie prevazute cu iluminat ti IHJcastatrebuie sa fie pastrata în stare buna.
avarie de intensitate suficienta, în cazul. unei întreruperi 7. Temperatura în încaperi
alimentarii cu energie electrica. 7.1. Temperatura în încaperile de lucru trebui it sa fie adecvata
5. Detectarea si stingerea incendiilor llrganismului uman în timpul lucrului, în functie de metodele de
5.1. În functie de dimensiunile si de folosirea navei, dl' It teru aplicate, de cerintele fizice impuse lucratorilor si de conditiile
echipamentele existente, de cara9teristicile fizice si chimice al u\cteorologice specifice zonei sau care pot aparea în regiunea unde
substantelor existente, precum si de numarul maxim posibil d.. llpereaza nava.
persoane prezente, încaperile de locuit, locurile de munca închise. 7.2. Temperatura în încaperile de locuit, grupuri sanitare,
inclusiv încaperile de masini, precum si cala de peste, daca l' 'antine si în înCaperile de prim ajutor, daca aceste încaperi exista,
necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespunzatoan: I rebuie sa fie conforma destinatiei specifice acestor încaperi.
pentru stingerea incendiilor si"tn masura în care este nevoie, cu 8. Iluminat 'natural si artificial al locurilor de munca
detectoare de incendiu si cu sisttme de alarma. 8.1. În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie
5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie sa se gaseasca .;adispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu
întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, sa fie mentinut lispozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator
în stare buna si sa poata fi utilizat imediat. ;onditiilor de pescuit, fara sa puna în pericol securitatea si sanatatea
5.3. Lucratorii trebuie sa cunoasca bine amplasamentul lucratorilor, precum si navigatia altor nave.
echipamentului de stingere a incendiului, functionarea si utilizarea 8.2. Instalatiile de iluminat ale încaperilor de lucru, scarilor si
sa. culoarelor trebuie sa fie plasate astfel încât tipul de iluminat
5.4. Prt;:z,e.nta extinc;t9<lIelor si a. celorla;lte echipamente prevazut sa miprezinte risc de accidentare pentru lucratori sau sa
481
489
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
împiedice navigatia navei.
11111) unde este posibil.
- 8.3. Lo~uril~ de' munca în care lucratorii SUI:lt t'\I" 11.3. Accesul la instalatiile de pe punte în vederea utilizarii si
risyurilor, în,19~: 4e}ptrerupere a alimentarii cu energie elertll 1IIII'Ii nerii instalatii lor trebuie sa garanteze securitatea lucratorilor.
trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de siguranta de intcwlIl ( vor amplasa balustrade sau dispozitive de protectie similare, cu o
suficienta.
liflilimecorespunzatoare, pentru a împiedica caderea .. , .,
8.4. Lumin,tl~" :~e avarie trebuie. mentinute în Ntui
11.4.Parapetii si alte mijloace de protectie împotriva caderii
. corespunzatoare dt.·funlYtionare
'." ...)." si testate periodic.
p~î"lt\,; bord trebuie sa fie mentinute în stare' buna. În parapeti trebuie
,"

9: Pardoseli, pe.r.etisi tavane , I;ÎI Vllzute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru
9.1. Locurile,flP~,esibile lucratorilor trebuie sa fie nealunecoll
I 111'gerea rapida a apei.
si antiderapante sau sa fie prevazute cu dispozitive împotrl ] 1.5. La navele de pescuit prevazute cu rampa în pupa, partea
caderii si, în masura in care este posibil, sa fie degajate. Iqll'rioara trebuie sa aiba o usa sau un alt mijloc care sa opreasca
9.2. În masura în care este posibil, l~curile unde sunt installli
Ill'l'sul si care sa fie de aceeasi înaltime cu parapetul sau cu alte
posturi,de iu~~~ trebuie sa fie sufici~lit izolate din punct de vedn
IIl1)1oaceadiacente pentru a proteja lucratorii împotriva riscurilor de
fonic si termic, în fWlctie de sarcinile si activitatea fizic[1 Il ('(.dea în rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie
1ucratorilor.
11;11)1' de deschis si de închis si nu trebuie deschise decât pentru
9.3. Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor dlll
Iiii illderea si strângere a plasei.
încaperi trebuie sa poata fi curatate si renovate pentru a se ob~jll J 2. Amena;area posturilor de lucru
conditii de igiena corespunzatoare.
10. Usi 12.1. Zonele de lucru trebuie sa fie degajate si, în masura în
"III'\,; este posibil, ferite de apele marii si sa ofere o protectie
10.1. Usile trebuie întotdeauna sa poata fi deschise d iII
interior, fara echipament special. llh.:cvata împotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord.
unele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase
Când locurile de munca sunt ocupate, usile trebuie sa poata li
deschise de ambele parti. 11,11 ca înaltime, cât si ca suprafata.
12.2. Când controlul motoarelor este efectuat din
10.2. Usile, în special usile culisante, când acestea SUllt
'Ull1partimentul motoarelor, acesta trebuie facut dintr-o zona
necesare, trebuie sa functioneze în conditii de siguranta pentru
lucratori, în special pe timp nefavorabil sau pe furtuna pe mare. "parata, izolata fonic si termic de acest compartiment si accesibila
11. Cai de circulatie - zone de pericol 1:1rua-l traversa. Puntea de comanda este considerata ca o încapere
11.1. Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioare alt- I tire satisface exigentele prevazute la primul paragraf.
puntilor si, în general, toate caile de, ~!rcu151tie}Tebuie sa fil' 12.3. Comenzile echipamentelor de tractiUIle trebuie instalate
11111'-0 zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa
prevazute cu balustrade, saula "tin-te bine"si atâmatordy,grui~isall
cu alte mijloace care sa asigure securitatea "lucratorilor în timpul Iilcreze comod. În plus, echipamentele de tractiune trebuie
activitaNor care se executa la bord. Ilrevazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta,
11."2".Daca exista riscul caderii unui lucrator în des~Wderea lilclusiv dispozitive de oprire de urgenta.
puntii
•. o
sau ,;4e,'. pe,'"",., punte pe alta,
•.. ,se,va ~sigura
~ J,,' "'. o'•. prot~c!.ie
" adec,Vata
.' • 12.4. Opera,torul comenzilor echipamentelor de tractiune
482
483
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

trebuie sa aiba în câmpul vizual atât echipamentele, cât si oalll IIIlIrrnitate cu prevederile anexei nr. 2 laliotarârea' Guvernului nr.
la lucru. Când echipamentele de tractiune sunt comandate d 1111//2006 privind cerintele minime âe securitate si sanatate
pasarela, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere' ciur 1. Iitoare la asistenta medicala la bordul navelor.' ,Il.'

oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unormijltl /6. Scari si vasarele de îmbarcare "
corespunzatoare. Trebuie sa existe o scara, o pasarela d'e:îlfl~atdire sau un alt
12.5. 'Între pUhtea'de comanda si puntea de lucru trchll II 'Pllr;itivsimilar care sa asigure accesul corespunzator la bord:
utilizat un' sistem de 'comunicatii fiabil.
12.6. Trebuie pastrat un grad ridicat de vigilenta, iar echiplIllIl
trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate în timpIII ANEXANr.3
pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
12.7. Contactul cu frânghiile, odgoanele si piesele mobile III
echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevedclI'll CERINTE MINIME
unor dispozitive de protectie. de securitate si sanatate
12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor III
privind echipamentul de salvare si supravietuire
deplasare, în special pe vasele de pescuit:
a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente; Observatie preliminara
b) dispozitive de contml al balansului fundului plasei II Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data
pescuit.
,Ind caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstantele
13. Încaperi de locuit
Iti lin risc la bordul unei nave necesita/impun acest lucru.
13.1. În încaperile de locuit ale lucratorilor, daca"acesll'n 1. Navele trebuie sa dispuna de echipament adecvat de salvare
exista, trebuie minimizate zgomotul, vib.ratiile, efectele miscari l(ll I 'illpravietuire si de echipament adecvat care sa permita scoaterea
si ale acceleratiilor, precum si mirosurile neplacute care emana din IIHr<1torilordin apa, precum si de echipament radio, în special o
alte încaperi. În încaperge de locuit trebuie sa fie instalat llll 1,lIliobaliza de localizare a catastrofelor, echipata cu un dispozitiv
iluminat corespunzator., ,II declansare hidrostatica, în functie de numarul de persoane
13.2. Bucataria si sala de mese, daca exista, trebuie sa aibi '/Illharcate si de zona în care opereaza nava.
dimensiuni corespunzatoare, sa fie bine iluminate si ventilate ~I 2. Tot echipamentul de salvare si supravietuire trebuie pastrat
usor de curatat. Trebuie sa fie prevazute frigidere si alte mijloace d" 1.1 locul indicat pentru acesta, în buna stare de functionare si pregatit
conservare a alimentelor la temperatura scazuta. 1H'l1truutilizare imediata. Acest echipament trebuie controlat de
., 14. Echivamente sanitare I 'lire lucratori înainte de plecar~a navei si în timpul navigatiei.
Pe navele care au încaperi de locuit trebuie sa fie instalate 3. Echipamentul de salvare si supravietuire trebuie verificat la
toalete, chiuvete si, daca este posibil, un dus, iar încaperiI" 11Ilt:rvaleregulate.
respective trebuie sa fie ventilate. 4. Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti corespunzator,
15. Prim ajutor , i1ilicipându-se toate situatiile de urgenta.
.Toate navete trebuie sa disp~na'de materiale de prim ajutor, în 5. Daca lungimea navei este mai mare de 45 m ori daca
:484 485
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

echipajul este format din 5 sau mai multi lucratori, trebuie SI


o lista cu instructiuni de supravietuire care sa precizezl' I
fiecarui lucrator îri-caz de urgenta.
6. În fiecare luna trebu~e sa aiba loc o adltilare a lucratorii ••
__ ._0." ", •••• , , •

vederea efectuarii unui exe1j9itiu de salvare în port .si/sau pc 1111 Hotarârea Guvernului
Aceste exercitii trebuie ,sa asigure lucratorilor. o,stapfu;1ire perllTI
operatiunilor pe care le au de efectuat si pe care le-au exer~llf
nr.1136/200631
vederea manevrarii si functionarii echipamentului de salval privind cerintele minime de securitate si sanatate
supravietuire. referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri
7. Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la instalarl'1I , genera te de câmpuri electromagnetice
functionarea echipamentului radio pOliabil, daca acesta exista.
".
In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
1111vcrnulRomâniei adopta prezenta hotarâre.
ANEXA NI' I
CAPITOLUL 1
• Dispozitii generale
CERINTE , MINIME
de securitate si sanatate SECTIUNEA 1
privind echipamentele individuale de protectie Obiectivul si domeniul de aplicare
,

Art. 1. -Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru


Observatie preliminara
pi'otectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si
Obligatiile stabili'te în prezenta anexa se aplica de fiecare dut ,curitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la
când caracteristicile locului de munca, activitatea, circurnstantel
sau un risc la bordul navei necesita acest lucru. 'Î1mpuri electromagnetice de la O Hz la 300 OHz, în timpul lucrului.
Art. 2. _ (1) Prezenta hotarâre se refera la riscurile pentru
1. În cazul în care nu este posibil sa se excluda sau sa s~·
Honatatea si securitatea lucratorilor datorate efectelor recunoscute ca
limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sanatatea
Ilocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de
lucratorilor prin mijloace colective sau tehnice de protectie, trebuil'
'irculatia curentilor indusi si de absorbtia de energie, precum si de
prevazut un echipament individual de protectie.
'urentii de contact.
2.' Echipamentul individual de protectie purtat cu
(2) Prezenta hotarâre nu vizeaza posibilele efecte pe termen
îmbracaminte sau peste aceasta trebuie sa fie viu colorat, în contrast
puternic cu mediul marin, si sa fie vizibil. lung.
(3) Prezenta hotarâre nu vizeaza riscurile care decurg din
contactul cu conductorisub tensiune.

31 _ Hotarârea Guvernului nr. 1136/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al


României, Partea 1, nr. 769 din 11 septembrie 2006.
487
SECURITATEA S/.SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Art. 3. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii în 111\1111 armonizate care acopera întreaga serie de evaluari,
319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut III l'IIIIl'flri si calcule, stabilite de Comitetul European pentru
1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive Si/SlIlil Iolllllllrdizareîn Electrotehnica (CENELEC).
specifice din prezenta hotarâre.
Art. 4. -În întelesul prezentei hotarâri, termenii si expll CAPITOLUL II
de mai jos se definesc dupa cum u.rmeaza:
a) câmpuri e(ectromagneti'ce- câmpuri magnetice stalil
Obligatiile angajatorului
câmpuri electrice, magnetice si electromagnetice. care, val'i,Ii'
SECTIUNEA1
timp cu frecvente pâna la 300 GH~;
Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor
b) valori limita de expunere - limitele de expunere la câlllJlII
electromagnetice care se bazeaza direct pe efectele cunON\'III Art. 7. - (1) În îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7 alin.
asupra sanatatii si pe consideratii biologice; respectarea aCl't/h fii) la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie
:,1Î

limite asigura protectia lucratorilor expusi la câmpII! ('valueze si, daca este necesar, sa masoare si/sau sa calculeze
electromagnetice împotriva oricarui efect nociv cunoscut aSllpl Illwluri1e câmpurilor electromagnetice la care sunt expusi
sanatatii; ItIII'n torii.
c) valori de declansare a actiunii - nivelul parametrilor dill'l'l (2) Evaluarea, masurarea si calcularea nivelurilor câmpurilor
masurabili, exprimati în termeni de intensitate a câmpului elec!'1 I,.t',lromagnetice la care sunt expusi lucratorii se pot efectua în
(E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de inductie magnet I 'llllhnnitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (1) si, dupa caz,
(B) si de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie sa 1\ Illnlldu-se în considerare nivelurile de emisie indicate de
luate una sau mai multe masuri prevazute în prezenta hotarnl 1'11 Iti ucatorii echipamentelor, atunci când acestea sunt reglementate
respectarea valorilor de declansare a actiunii asigura respectaI' .\1" kgislatia nationala, pâna la data publicarii standardelor nationale
valorilor limita de expunere relevante. ddllptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care
,Il npera întreaga serie de evaluari, masurari si calcule.
SECTIUNEA a 2-a Art. 8. - Pe baza evaluarii niveluri lor câmpurilor
Valorile limita de expunere si valorile de declansare a actiunii ,ll.lctromagnetice, efectuata în conformitate cu art. 7, atunci când
Art. 5. - Valorile limita de expunere si valorile de declansat '111ltdepasite valorile de declansare a actiunii prevazute la art. 5,
a actiunii pentru câmpurile electromagnetice sunt prevazute În Il\gajatorul evalueaza si, daca este necesar, calculeaza daca sunt
tabelele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integranta din prezenta Ilupasite valorile limita de expunere.
hotarâre. Art. 9. - Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute la
11't. 7 si 8 nu este absolut necesar sa fie efectuate în locuri de munca
Art. 6. - (1) Pentru evaluarea, masurarea si/sau calculul
('\1 acces public, cu conditia ca o evaluare sa fi fost deja efectuata în
expunerii lucratorilor la câmpuri electromagnetice se poate recurgl'
la standardele nationaleîn domeniu. (\onformitate cu prevederile Normelor de reglementare a niveluri lor
(II.: referinta admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri
(2) Se poate recurge la standardele prevazute la alin. (1) pân.
la data publicarii standardelor nationale adaptate standardelor Illcctromagnetice cu frecventele de la O Hz la 300 GHz, aprobate
prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 1.007/2002,
488 489
SECURITATEA SI SANAIATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 929 d,in 1


f) informatiilor adecvate obtinute în urma supravegherii starii
decembrie 2002, si ca 'restrictiile mentionate în aceste norlIle, ,sa II
respectate în cazuT lucratorilor si riscurile pentn,l securitate sa li ill' sanatate, inclusiv informatiilor publicate, atunci când este
excluse. ll()i)ibil; ,

Art. 10. - Evaluarea, masurarea si/sau calculele prevazute I g) surselor de expunere multiple;
art. 7 si 8 trebuie sa fie programate si efectuate de catre servicii ~1Il1 h) expunerii simultane la câmpuri de frecvente multiple.
persoane competente, la intervale' adecvate, luându-se III Art. 13. - (1) Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a
considerare, în special, prevederile art. 8, 9 si 18 din Legea III II~curilor, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
319/2006. 119/2006, si trebuie sa stabileasca masurile care trebuie luate pentru
Art. 11. -Datele rezultate din evaluarea, masurarea si/sUII \~<':L~ritatea
si sanatatea lucratorilor, în conformitate cu art. 14-20.
calculul nivelului de expunere trebuie' sa se pastreze într-o form '(2) Evaluarea riscurilor trebuie sa fie înregistrata pe un suport
care sa permita consultarea lor ulterioara. "dccvat care sa asigure pastrarea datelor.
Art. 12. - În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea III (3) Atunci când natura si amploarea riscurilor legate de
319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie sa acorde \1 I11purileelectromagnetice nu justifica o evaluare mai detaliata a
atentie deosebita urmatoarelor elemente: I iscurilor, evaluarea riscurilor trebuie sa contina argumente
a) nivelului, spectrului de frecventa, duratei si tipulUI II/'GZentatede angajator pentru a justifica acest fapt.
expuneru; (4) Evaluarea riscur,ilor trebuie sa fie actualizata periodic, si
b) valorilor limita de expunere si valorilor de declaJ;1sare II Ilri de câte ori s-au produs modificari semnificative în urma carora
actiunii, prevazute la art. 5; Il:casta poate deveni caduca sau atunci când rezultatele
c) efectelor asupra starii de sanatate si securitatii lucratorilor Ilpravegherii medicale demonstreaza ca este necesar.
. ,
care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
SECTIUNEA a 2-a
d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamenk
Evitarea sau reducerea riscurilor generate
si dispozitive medicale electronice, inclusiv stimulatoare cardiace ~i
alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor de câmpurile electromagnetice
feromagne~ice în câmpuri magnetice statice având o indactit· Art. 14. - Riscurile generate de expunerea la câmpuri
magnetica (,mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelol 1·l<.;ctromagneticetrebuie sa fie eliminate sau reduse la minimum,
electroexplozive detonatoare, incendiile si exploziile rezultate îl\ inându-se seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de
urma aprinderii materialelor inflamabile datorita scânteilOl ,'ontrol al riscului la sursa.
provocate de câmpuri induse, curenti de contact sau descarcari dl' Art. 15. - Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la
scântei; I'((mpuri electromagnetice se bazeaza pe principiile generale de
e) existentei unor echipamente de munca alternativ, .. prevenire prevazute de Legea nr. 319/2006.
proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la câmpuri Art. 16. - Pe baza evaluarii riscurilor, efectuata în
electromagnetice; llonformitate cu art. 7-13, atunci când sunt depasite valorile' de
i10clansare a actiunii prevazute la mi. 5, cu exceptia cazului în care

491
SECURITATEA SISANATATEA/N MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

evaluarea efectuata în conformitate cu art. 8 demonstrea:lJl


1. IIllie si exista riscul ~epasirii valorilor limita de expunere.,~_.I;' "
expunerea nu depaseste valorile limita si ca este exclus aricl: II Art. 18. - (1) In nicio situatie lucratorii nu trebuie sa 'fie
legat de securitate, angajatorul trebuie sa stabileasca si sa pun pusi la valori ale câmpului electromagnetic care depasesc valorile
aplicare un program de masuri tehnice si/sau organizatori ce ('II lilnita de expunere.
urmaresc ca expunerea sa nu depaseasca valorile limita ti (2) Daca expunerea depaseste valorile limita, în pofida
expunere, tinându-se seama, în special, de urmatoarele elemente: Illllsurilor luate de angajatorpentru aplicarea prezentei hotarâri,
a) alte metode de lucru care sa conduca la o expunere JlIl Il \~slatrebuie sa ia imediat masuri de reducere a expunerii la un
redusa la câmpuri electromagnetice; III vt.:\ inferior valorilor limita, sa determine cauzele depasirii
"b) alegerea unor echipamente care emit mai putine câmpII! dorilor limita de expuneresi sa modifice în consecinta masurile de
electromagnetice, luând în considerare activitatea care \lllltectie si prevenire, pentru a evita orice alta depasire.
efectueaza; Art. 19. - Angajatorul trebuie sa adapteze masurile prevazute
c) masuri tehnice prin care se urmareste reducerea emisl\'l III prezenta sectiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor
câmpurilor electromagnetice, inclusiv, daca este necesar, recurgcn'lI l'I\::;ibilela riscuri specific~, în conformitate cu art. 35 din Legea nr.
la 'mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare II 19/2006.
protectie a starii de sanatate;
d) programe adecvate de întretinere .a echipamentelor li SECTIUNEA a 3-a
munca, a locului de munca si a posturilor de lucru; Informarea si formarea lucratorilor
e) proiectarea si amenajarea locurilor de munca si a posturilol Art. 20. - Fara a aduce atingere art. 16, 17, 20 si 21 din Legea
de lucru;
\11'. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure informarea si formarea
f) limitarea duratei si a intensitatii expunerii;
Itlcratorilor expusi la locul de munca la riscuri generate decâmpuri
g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protecli"
(,Icctromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucratori în raport
individuala.
eu rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7, în special în
Art. 17.'::" (1} Pe baza evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 7 ('cea ce priveste urmatoarele:
13, locurile de mui1ca la care lucratorii pot tI expusi la câmpuri
a) masurile luate în aplicarea prezentei hotarâri;
electromagnetice care depasesc valorile de declansare a actiunii
b) valorile. si conceptele referitoare la valorile limita de
trebuie sa. fie semnalizate corespunzator, în conformitate Cll
I'X punere si la valorile .de declansare a actiunii, precum ~ si
prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintek
potentialele riscuri asociate;
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de
c) rezultatele evaluarii, masurarii si/sau calculelor privind
munca, cu exceptia cazului în care evaluarea efectuata în
lIivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice, efectuate în
conformitate cu art. 8 demonstreaza ca expunerea nu depaseste
:t plicarea art 7 -13;
valorile limita si ca este exclus orice risc legat de securitate.
d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) trebuie sa fi
,)tarii de sanatate si modul de semnalare a acestora;
identificate si accesul la acestea sa fie limitat, unde este posibil
e) conditiile în care lucratorii au dreptul la supravegherea
492 -493
SECURITATEA SI SANATATE,'A ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

starii de sanatate; 1 j. 26. ,.,.La cerere; lucratorii au drept de acces la dosarele

f) practicile _ profesionale sigure, în scopul reduc~'111 ,II, pcrsonale. --


minimum a riscurilor datorate expunerii.
CAPITOLUL IV
.'. SECTIUNEA a 4-a Sanctiuni
Consultarea si participarea ;lucratorilor
Art. 27. _ (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu
Art. 2L -- Consultarea si participarea lucratorilor Si/Silll
reprezentantilor-acestora la aplicarea prevederilor prezentei hot~1 l\lln urmatoarele fapte:
trebuie sa se, desfasoare îh conformitate cu art. 18 dih Legl:1I , \) încalcarea dispozitiilor act. 13 alin. (1), art. 16 si 17, cu
319/2006. Ildo dela'5.000 lei la 10:000 lei;' -.
h) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 3.000
CAPITOLUL III II (l.OOO lei.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica
Supravegherea sanatatii \'dcrile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
Illilll' al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin
Art. 22. - În scopul prevenirii si detectarii cât mai rapiti
posibil a oricarui efectllociv asupra starii de sanatate care rezull
I t'['I':I nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioar~.
Art., 28. -: ~onstata.rea contraventiilor si aplicarea amenzilor
din expunerea la cfunp\iri electromagnetice, trebuie sa se asigurl.' Il
1'" v:l'/,utela art. 27 alin. (1) se fac de catre inspectorii de, munca.
supraveghere adecvata a starii de sanatate a lucratorilor, III
conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006. CAPITOLUL V
Art. 23. - (1) În orice situatie, atunci când se depisteaza \1
expunere la câmpuri electromagnetice care depaseste valori I
Dispozitii finale
limita, lucratorul în cauza trebuie sa fie supus unui examen medic"l
(2) Daca se depisteaza o deteriorare a starii de sanatate Il Art. 29. _ Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
lucratorului rezultata din expunerea la câmpuri electromagnetil:l' 1,lporleaza Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, cu privire la
care depaseste valorile limita, angajatorul trebuie sa efectueze Il '1 di'caiea dispozitiilor prezentei hotarâri, indicând punctele de
reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 7-13. I'dcre ale partenerilor soCiali. -
Art. 24. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru :/ Art. 30. _ Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1
,\('tombrie 2006.
asigura accesul medicului de medicina muncii la rezultatel" *
evaluarii riscurilor prevazute la art. 7-13.
Art. 25. - Dosarele medicale cuprinzând rezultatele Prezenta hotarâre transpune Directiva 2004/40/CE privind
supravegherii medicale trebuie sa fie pastrate într-o forma adecvata ;rintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
astfel încât sa poata fi consultate ulterior, cu respectarea secretului Illcratorilor la riscuri generate de agenti fizici (câmpuri
medical..,,: 'J
495
494
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCÂ SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA'

electromagnetice), publicata în Jurnalul Oficial. al Comunilnl (l. Densitatea de putere (S) este marimea adecvata pentru
Europene (JOCE) nr. L 15912004.
III Ilrea în cazul frecventelor foarte înalte, atunci când
dllil/'.imea penetrarii corpului este redusa. Reprezinta cantitatea
1'IIIcreradianta, incidenta perpendicular pe o suprafata, împartita
IIIII acestei suprafete. Aceasta se exprima în wati pe m2 (W/m2).
7. Absorbtia specifica a energiei (SA) se defineste ca energia
ANI, IIl'bita pe unitate de masa de tesut biologic. Aceasta se exprima
Ii1Idipe kilogram (J/kg). În prezenta hotarâre se foloseste pentru
VALORI LIMITA 111 Ilita efectele nontelmice ale radiatiilor de microunde în
de expunere si valori de declans~rt~;a actiunii "'1l1dsuri.
pentru câmpurile electromagnetice 8. Rata de absorbtie specifica (SAR) a energiei medii pe
iilll'gui corp sau pe o anumita parte a corpului se defineste ca
Se folosesc urmatoarele marimi fizice pentru a caracterl/ Î,hilul cu care este absorbita energia pe unitate a de masa de tesut
expunetea la câmpuri electromagnetice: 1II poral. Aceasta se exprima în wati pe kilogram (W /kg).

1. CureIit'ul de contact (le) între o persoana si un obiect <.:!,l SAR pe întregul corp este o marime larg acceptata pentru a
I i1,ili raportul între efectele termice nocive si expunerea la câmpuri
exprimat în amperi 'CA). Un obiect conductor În câmp electric pOlii
fi încarcat de acest 'câ'mp. " mcliofrecventa (RF).
'2. Densitatea de curent (1) se defineste ca fiind 'curentul cilr SAR medie pe Întregul corp si valorile de SAR locala sunt
traverseaza O ullitate de suprafata, perpendiculara pe fluxul d !\I('esare pentru a evalua si a limita depozitarea excesiva de energie
!" parti mici ale corpului, datorata conditiilor speciale de expunere,
curent, într-un volum conductor cum ar fi corpul uman sau o part<.:Il
corpului. Aceasta se exprima în amperi pe m2 (A/m2). 1 IlIn ar fi: expunerea unei persoane legate la pamânt la o frecventa
',Idio inferioara din domeniul de frecvente în MHz sau expunerea
3. Intensitatea câmpului electric este o marime vectoriala (1')
care corespunde fortei exercitate asupra unei particule încarca1l' IlIll.:ipersoane în câmpul apropiat unei antene.
Dintre aceste marimi, cele care pot fi masurate direct sunt:
independent de deplasarea ei În spatiu. Aceasta se exprima în volll
pe metru (VIm). Illductia magnetica, curentul de contact, intensitatea câmpului
4. Tntensitatea câmpului magnetic este o marime vectorial: I kctric, intensitatea câmpului magnetic si densitatea de putere.
A. Valori limita de expunere
(H) care, împreuna cu inductia magnetica, defineste un câmp
În functie de frecventa, pentru a defini valorile limita de
magnetic în orice punct din spatiu. Aceasta se exprima în amperi P"
metru (A/m). "X punere pentru câmpurile electromagnetice se folosesc
Ilrmatoarele marimi fizice:
5. Inductia magnetica sau densitatea de flux magnetic este o
a) se prevad valori limita de expunere pentru densitatea de
marime vectoriala (B) definita ca forta exercitata asupra sarcinilor
1 lIfent pentru câmpurile variabile în timp de pâna la 1 Hz, pentru a
mobile, exprimata în tesla (T). În spatiul liber si în materiile
biologice pot fi utilizate atât inductia magnetica, cât si intensitatea Ilreveni efectele asupra sistemului cardiovascular si a sistemului
cârnpului magnetic, aplicând echivalenta 1Alm = 4pi 10-7T. Ilervos central;
b) între 1 Hz si 10 MHz, se prevad valori limita de expunere
496
497
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEASI SANATATEA ÎN MUNCA
pentr4- densitatea de curent, cu scopul dea preveni efc<.:ll'h
functiilor sistemul-':li nervos central;
".:c) între 100 kHz si 10 GHz, se. prevad valori IIlHI :i
Oi
.o
expunere cu privire la SAR, pentru a preveni stresul 1('111 ro
1-
IIIIIIIIIIII~
întregliluicorp si o încalziq:~.excesiva localizata a tesultll do
domeniuldefrecvente cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, SI' 1"
valori limita;de
si la SAR; .•, ' expunere referitoare atât la densitatea de CII/('111
II II Il 112'312'31 I
.. d) între. 10 GHz si 300 GHz, se prevad valori lilliii
expunere pentru densitatea de putere, În scopul de a pl'n ("
Încalzire excesiva a tesuturilor la suprafata corpului Silll
apropierea acestei suprafete.
IIIIIIII~I~II

Note:
1. f este frecventa exprimata în hertzi.
498
499
SECURITATEA SI SANA~TATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

2. Valorile limita de expunere pentru densitatea de CUlT Il I proprietati electrice aproape omogene. Prin precizarea ca trebuie
trebuie sa protejeze împotriva efectelor acute ale expunerii asupiil IIIataîn considerare o masa de tesut adiacent se recunoaste faptul ca
tesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului si al IIcest concept poate fi folosit în dozimetria informatica, dar poate
trunchiului.
prezenta dificultati în cazul masurarilor fizice directe. Se poate
Valorile limita de expunere îo domeniul de frecvente de la I I'olosi o masa simpla de tesut de forma cubica, cu conditia ca
Hz la 10 MHz se bazeaza pe efectele nocive constatate asupr marimile dozimetricecalculate sa aiba valori mai scazute decât cele
sistemului nervos central.
prezentate în recomandari.
Astfel de efecte acute sunt prin definitie instantanee si, dill 8. Pentru expuneri le la câmp în impulsuri, în domeniul de
punct de vedere stiintific, nu exista nici un motiv pentl'll Irecvente cuprinse între 0,3 si 10 GHz, si pentru expunerea
modificarea valorilor limita pentrtl expunerile de scurta dural:) localizata a capului se recomanda o valoare limita de expunere
Totusi, deoarece valorile limita de expunere se bazeaz~ pe efecte I suplimentara, cu scopul de a limita si de a evita efectele auditive
nocive asupra sistemului nervos central, aceste valori limita pol provocate de expansiunea termoelastica.
permite densitati de curent mai mari în alte tesuturi corporale dec:11 În acest caz, SA nu trebuie sa depaseasca 10 mJ/kg în medie
sistemul nervos central, în aceleasi conditii de expunere. pentru 10 grame de tesut.
3. Datorita eterogenitatii electrice a corpului uman, trebuit· 9. Densitatile de putere medii trebuie calculate pentru o
calculata media densitatilor de curent pe o sectiune de 1 Cl11 ,;uprafata expusa de 20 cm2 si un interval de timp de 68/f1,05 minute
perpendiculara pe directia curentului. f exprimata în GHz), în scopul de a compensa scaderea progresiva
4. Pentru frecventele de pâna la 100 kHz, valorile de vârf alL' a adâncimii de penetrare pe masura ce creste frecventa.
densitatii de curent pot fi obtinute prin înmultirea valorii rms CII Valoarea medie a densitatii spatiale maxime de putere,
(2)112.
calculata pentru 1 cm2, nu trebuie sa depaseasca valoarea de 50
5. Pentru frecvente de pâna la. 100 kHz si pentru câmpuri Il- W/m2 •.
magnetice în impulsuri, densitate2l maxima de curent asociati 10. Pentru câmpurile electromagnetice în impulsuri ori
impulsurilor poate fi calculata pornind de la timpul ek tranzitorii sau, în general, pentru expunerea simultana la câmpuri de
crestere/descrestere si de la viteza maxima a fluctuatiei inductiri rrecvente multiple, trebuie sa se aplice metode de 'evaluare, de
magnetice. Densitatea de curent indus .poate fi comparata CII masurare si/sau de calcul adecvate, care permit analizarea
valoarea limita de expunere adecvati). Pentru impulsuri de durata tiI. )aracteristicilor formei de unda si a naturii interactiunilor biologice,
frecventa echivalenta care se aplica valorilor limita de expunere se ~inând seama de .standardele nationale în domeniu ce adopta
calculeaza dupa formula f = 1/(2tp). standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.
6. Toate valorile medii SAR trebuie sa fie masurate într-un
B. Valori de declansare a actiunii
interval de timp de 6 minute. Valorile de declansare a actiunii, prevazute în tabelul nr. 2,
7. Masa luata în calcul pentru e:valuarea SAR medie localizat;) sunt obtinute plecând de la valori limita de expunere în
este de lOg de tesut adiacent. conformitate cu principiile stabilite de Comisia internationala
SAR maxima astfel obtinuta ;reprezinta valoarea folosita la pentru protectia împotriva radiatiilor neionizante (ICNIRP), în
estimarea expunerii. recomandarile sale vizând limitarea expunerii la radiatii neionizante
Aceste 10 g de tesut trebuie sa fie oJ}lasadetest~t,adiacent CII ICNIRP 7/99).
500 501