Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN MANAGERIAL

DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI ȘCOLII


Nr. OBIECTIVE DIRECȚII DE ACȚIUNE RESPONSABILITĂȚI TERMEN INDICATORI DE
crt. REALIZARE

1. Identificarea 1.Reactualizarea bazei de date privind Responsabil cu Permanent Baza de date reactualizată
nevoilor formarea și dezvoltarea profesională a formarea
de formare personalului școlii
ale personalului 2.Autoidentificarea nevoilor de formare și Personalul de conducere Semestrial Nr. de referate privind
școlii dezvoltare profesională a personalului Personalul didactic solicitarea
didactic, personalului didactic Personalul didactic participării personalului școlii
auxiliar și a personalului nedidactic auxiliar la
Personalul nedidactic cursuri/programe de formare
continuă
3.Aplicarea chestionarului privind nevoile de Responsabil cu Semestrial Nr. de chestionare aplicate
formare ale cadrelor didactice formarea Nr. de persoane chestionate
2. Echivalarea, 1.Înființarea comisiei pentru echivalarea în Director Septembrie Decizia de înființare a comisiei
evaluarea, credite profesionale transferabile Responsabil 2019
validarea și cu formarea
recunoașterea în 2.Evaluarea, echivalarea, validarea și Comisia pentru Septembrie Cereri pentru echivalarea
credite recunoașterea creditelor profesionale echivalarea în credite 2019 gradelor didactice, procese
profesionale transferabile ale cadrelor didactice profesionale verbale ale comisiei,
transferabile transferabile decizii/adeverințe de echivalare
3. Formarea și 1.Participarea cadrelor didactice la Toate cadrele didactice Septembrie Adeverințe de participare
dezvoltarea consfătuirile cadrelor didactice 2019
profesională 2.Participarea cadrelor didactice debutante la Cadrele didactice Conform Adeverințe de participare/Nr.
continuă a cursuri de formare în specialitate debutante Calendarului de cadre didactice participante
personalului de formare
didactic 3.Participarea cadrelor didactice cu funcția de Diriginții Conform Adeverințe/Certificate
diriginte la cursuri de consiliere și orientare planificării
4.Susținerea de activități metodice (lecții, Responsabilii comisiilor Conform Procese verbale ale comisiilor
referate, informări științifice) în cadrul metodice planificării metodice/Adeverințe
comisiilor metodice de specialitate și a Toate cadrele didactice
cercurilor pedagogice
5.Participarea cadrelor didactice la activitățile Toate cadrele didactice Conform Adeverințe de participare
comisiilor metodice de specialitate din școală planificării
și la activitățile cercurilor pedagogice
6.Înscrierea, pregătirea și participarea Cadre didactice Conform Rapoarte inspecții, certificate
cadrelor didactice la examenele de acordare a debutante calendarului de acordare a
definitivării în învățământ și la gradele Cadre didactice fără definitivării/gradelor didactice
didactice grade didactice
7.Participarea la simpozioane, conferințe și Director 2019-2020 Nr. de cadre didactice
comunicări științifice de specialitate sau în Cadrele didactice participante,
domeniul managementului educațional adeverințe/certificate de
participare
8.Participarea cadrelor didactice și a Director 2019-2020 Nr. de cadre didactice
personalului de conducere la Membrii CA participante,
cursuri/programe de formare în domeniul Cadrele didactice adeverințe/certificate de
managementului educațional, instituțional, Contabil participare
financiar, managementul conflictelor și
managementul proiectelor educaționale cu
sau fără finanțare
9.Participarea cadrelor didactice la Director 2019-2020 Nr. de cadre didactice
cursuri/programe de formare privind Cadre didactice participante,
implementarea standardelor de control Contabil adeverințe/certificate de
managerial intern participare

10.Participarea cadrelor didactice la cursuri Responsabilul și 2019-2020 Nr. de cadre didactice formate
de formare privind asigurarea și evaluarea membrii CEAC
calității Director
Contabil
11.Participarea directorului la Director 2019-2020 Adeverințe/Certificate de
cursuri/programe de formare privind Contabil participare
informațiile și noutățile legislative
12.Publicarea unor lucrări, articole de Toate cadrele didactice 2019-2020 Adeverințe de participare, nr.
specialitate sau în managementul educațional de articole, lucrări publicate
în reviste, publicații de specialitate
13.Formarea inițială a cadrelor didactice Cadrele didactice 2019-2020 Adeverințe de
necalificate prin participarea la stagii de necalificate înscriere/certificate
formare continuă acreditate în vederea
calificării
4. Formarea și 2.Participarea personalului didactic auxiliar la Director 2019-2020 Adeverințe/Certificate de
dezvoltarea cursuri de formare privind implementarea Contabil participare
profesională standardelor de control managerial intern Secretar
continuă a 3.Participarea personalului didactic auxiliar la Director 2019-2020 Adeverințe/Certificate de
personalului cursuri/programe de formare privind Contabil participare
didactic auxiliar informațiile și noutățile legislative Secretar
4.Participarea personalului didactic auxiliar la Director 2019-2020 Adeverințe/Certificate de
cursuri de formare priviind achizițiile publice Contabil participare
Secretar
6. Monitorizarea și 1.Colectarea dovezilor privind participarea la Responsabil cu Periodic Dosarul cu dezvoltarea
evaluarea cursuri/programe de dezvoltare profesională dezvoltarea profesională profesională
activităților de 2.Reactualizarea periodică a bazei de date și a Responsabil cu Periodic Baza de date
formare și dosarului privind formarea și dezvoltarea dezvoltarea profesională
dezvoltare profesională
profesională 3.Întocmirea raportului de activitate privind Responsabil cu Periodic Raportul de activitate
formarea și dezvoltarea profesională dezvoltarea
profesională