Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa

Către Institutul de Studii Doctorale

al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Subsemnata/ul .................................................................................................,
înmatriculat la studii de doctorat la data de ................................, la forma
………..................., în domeniul ........................................................................, sub
conducerea ştiinţifică a d-nei/d-lui …….....................................................................,

am terminat studiile de doctorat la data de ………………………….. .

Vă rog să îmi aprobați susținerea publică a tezei de doctorat conform prevederilor


din art. 8, alin (1) al Regulamentului Universității Babeș-Bolyai de organizare și
desfășurare a studiilor de doctorat nr.7622/8.05./2017, conform prevederilor din
Hotărârea Senatului UBB nr. ….... din data …....….. și conform prevederilor din
Legea nr. 49/2013 potrivit căreia „[…] Susţinerea tezei de doctorat se poate face în
termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu
acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat”, depăşirea acestui
termen conducând la imposibilitatea finalizării studiilor de doctorat și automat la
exmatriculare.

Data …………………………

Student-doctorand,

......................................

De acord,
Conducător de doctorat,
………….........................

2/2