Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Educației al Republici Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții
Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

PROIECT DE AN

Tema: Determinarea prețurilor construcției S+P+2E


La disciplina: Fezabilitatea prețurilor

A elaborat: st.gr. IMC-1405


Cuciuc Nicolae
Crudu Grigore
Gheorghiţa Igor
Coordonator: conf.univ.dr. Vascan Gr.

Chișinău 2017

1
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………..……………….…3
1. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL COSTULUI DE DEVIZ……………………...…….4
1.1 Importanța fezabilității economice a proiectelor de construcție…………….……...…4
1.2 Formarea costului de deviz…………………………………………………….…...……6
2. STRUCTURA ȘI COMPONENȚA DOCUMENTAȚIEI DE DEVIZ ……......…….11
CONCLUZII……………………………………………………………….………….……..37
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..…….……….….38

2
INTRODUCERE
Tot mai multe spații sunt ocupate de construcții civile, ce oferă spațiu locativ
populației, de construcții industriale și speciale, acestea în momentul uzurii maxime sunt
demolate și înlocuite cu altele. Apar tehnologii, utilaje și materiale performante ce reduce
considerabil manopera, prețul și calitatea construcțiilor. De asemenea acestea au o mare
importanță și asupra reducerii timpului de execuție a construcțiilor. Pentru înțelegerea
conceptului de dezvoltare durabilă în construcții se poate considera ca punct de plecare
definiția formulată de Charles Khilbert cu ocazia primei Conferințe Internationale privind
Dezvoltarea Durabila a Consrucțiilor și anume: Crearea si managementul responsabil al unui
mediu construit sănătos, bazat pe utilizarea eficientă a resurselor și pe principii ecologice’’.
Așa dar un management corect este cheia succesului pentru darea în exploatare în timpii
planificați, conform tehnologiilor și normativelor în vigoare, luînd în considerație principiile
ecologice mondiale.
Pretutindeni mediul construit constituie mai bine de jumatate din capitalul acumulat
transmis din generație în generație, iar activitatea de construcții reprezintă o parte importantă
a Produsului National Brut (de ex. 10-12% pentru tarile din cadrul Uniunii Europene). În
același timp sectorul de construcții este implicat in impactul asupra mediului natural si asupra
conditiilor de viață ale populatiei, prin cresterea mediului artificial în care oamenii își petrec
70-80 din timp; ocuparea unor mari suprafețe de teren, sustrase altor destinații (de ex.
agriculturii), consumul energie pentru extractia, fabricarea, transportul si punerea în operă a
materialelor de construcții, exploatarea si menținerea construcțiilor în condiții de confort;
consumul unor materii prime importante (lemn, agregate, combustibil); poluarea atmosferii
prin emisii de bioxid de carbon , oxizi de sulf și de azot etc.
În această lucrare se va face studiul de fezabilitate a unei construcţii, adaptînd
tehnologii și materiale actuale și rezonabile pentru condițiile de piață formate. Pentru a
îndeplini sarcina impusă inițial trebuie studiată detaliat sectorul construcțiilor, ofertele
existente, piața materialelor și de adaptat cele mai bune soluții, conform normativelor în
vigoare. Se va analiza conceptul general de fezabilitate deoarece astăzi toate sectoarele se
ciocnesc cu fezabilitatea economică, aceasta fiind indicatorul principal al rentabilității unui
sau altui domeniu. Sectorul construcțiilor, fiind ca unul dintre cele mai scumpe și durabile în
timp în primul rînd după apariția unei idei de proiect face studiul de prefezabilitate pentru a
echilibra avantajele sau dezavantajele construcției, ținînd cont de echilibrul dintre siguranță,
calitate, timp de execuție mic și rentabilitate.

3
Capitolul I. STRUCTURA ȘI COMPONENȚA COSTULUI DE DEVIZ
1.1 Importanța fezabilității economice a proiectelor de construcție.
Studiul de fezabilitate este realizarea unei analize complexe asupra aspectelor
economico-financiare, tehnice, de management etc. ale unui proiect de investiţii precum şi a
factorilor implicaţi: cum ar fi criteriile de protecţie a mediului, aspecte sociale şi juridice,
factori de timp şi de risc etc.
Studiile de fezabilitate servesc pentru a decide dacă este viabilă sau nu ideea de
proiect. Nu există repere statistice exacte însa practica de până acum arată, că o foarte mare
parte din ideile de proiect identificate nu au supravieţuit şi au fost abandonate la diverse etape
de implementare. Este irevocabil faptul că efortul şi finanţele pierdute în asemenea
circumstanţe puteau să fie salvate datorită unui studiu efectuat în prealabil.
Acest studiu mai serveşte pentru a alege calea cea mai potrivită de implementare a
unei idei de proiect care ar asigura diminuarea riscurilor, optimiza procesul de implementare a
acestuia. Datorită datelor, evaluărilor, informaţiilor exhaustive obţinute ca urmare a efectuării
SF-ului se poate lua o decizie managerială optimă privind demararea proiectului, fiind
investigate mai multe alternative de implementare a acestuia. Pentru a convinge partenerul sau
investitorul privind viabilitatea proiectului având ca scop final atragerea fondurilor acestuia la
finanţarea proiectului respectiv. Aici trebuie să subliniem faptul că în general, rolul principal
în atragerea finanţărilor îi revine şi Planului de Afaceri (Business - Planului). Rolurile acestor
documente de bază diferă în special prin faptul că Planul de Afaceri este elaborat după şi în
continuarea logică a Studiului de Fezabilitate deoarece foloseşte informaţiile elucidate în
acesta.
Funcțiile Studiului de Fezabilitate sunt expuse mai jos, în figura 1.1.

4
Figura 1.1. Funcțiile Studiului de Fezabilitate
Pentru ca decizia finală privind viabilitatea proiectului investiţional să fie bine fondată
s-au sistematizat 5 arii de fezabilitate, fiecare în parte necesitând un studiu minuţios.
Indiferent de structura Studiului de Fezabilitate, în ea neapărat trebuie să se regăsească
următoarele domenii de analiză:
 T – tehnic: se analizează dacă proiectul este realizabil din punct de vedere
tehnic / tehnologic. Se analizează componentele de producere, procesele, produsele,
programele şi strategiile aplicate. În dependenţă de complexitatea proiectului pot să fie supuşi
analizei până şi factorii specifici cum ar fi disponibilitatea tehnologiilor informaţionale,
personal calificat şi expertiză specifică în domeniu. Foarte important poate fi tipul
componentelor de producere, dependenţele de piaţa de resurse şi materii prime etc. Se supun
analizei şi tendinţele măsurabile/cuantificabile, astfel ca să se poată formula concluzia dacă
sistemul va fi în stare să opereze sau să se orienteze prompt în noile condiţii ori nu.
 E- Economic: trebuie să fie apreciat - sunt resurse suficiente pentru
implementarea unui asemenea proiect ori nu? Va fi profitabil sau va fi generator de pierderi?
În acest context se poate menţiona analiza cea mai complexă, care devine tot mai uzabilă -
analiză cost / beneficiu şi care prezintă o procedura multidimensională de determinare a
beneficiilor economice, sociale etc. scontate, raportate la costurile de implementare ale
proiectului. Costurile de implementare ale proiectului sunt evaluate cu o precizie maxim
posibilă. Analiza se face ţinând cont de valoarea banilor în timp, evaluându-se perioada
necesară pentru întoarcerea investiţiei.
 L - Legal: sunt respectate toate normele juridice? Expertiză unui specialist în
domeniu va elucida posibilele conflicte juridice care pot crea impedimente în implementarea
ideii de proiect.
 O- Organizaţional: Este beneficiarul de proiect pregătit pentru a implementa
un proiect de asemenea anvergură? În aria respectivă de analiză se elucidează cât de bine şi
operativ se înlătură problemele „în sistem”, SF-urile pot include chiar investigări de fundal
care indică asupra faptului cât de uşor se reacţionează la şocurile externe şi cum se valorifică
oportunităţile apărute istoric.
 S- Planificare Sistemică, bazată pe un plan minuţios („scheduling” in versiunea
originală engleză). Un proiect va eşua în cazul în care ideea viabilă este implementată prea
lent şi nu se va realiza în timp util. De aceea la acest compartiment de analiză se estimează cât
ar dura procesul de pregătire şi cât de realistic/ ambiţios pare planul de implementare a

5
proiectului. Mai ales că un număr impunător de proiecte investiţionale sunt finanţate având
condiţia trasată din start privind implementarea acestora într-o perioadă prestabilită de timp.

Figura 1.2. Ariile de fezabilitate

Aşadar, un studiu de calitate, presupune atragerea experţilor calificaţi care ar putea


elucida credibil situaţia privind respectivul proiect, fără a susţine fals aspiraţiile deţinătorului
ideii de proiect. Mai mult ca atât, studiile de fezabilitate deseori elucidează anumite erori ale
proiectului, care pun în pericol buna realizare a proiectului viabil ca idee, dar nesăvârşit ca
implementare.

1.2 Formarea costului de deviz


Fiecare categorie de lucrări menţionate mai sus se împarte pe clădiri rezidenţiale,
clădiri nerezidenţiale, clădiri inginereşti.
Costurile unei construcţii se pot urmări şi analiza în funcţie de două repere:
1. din punct de vedere al intrărilor sau al costurilor pe care le realizează
antreprenorul;
2. din punct de vedere al preţului de producţie sau al ieşirilor, care vizează preţul
plătit de client antreprenorului, pentru construcţia realizată.
Calculul indicilor de preţ de deviz al lucrărilor de construcţii, utilizează în principal
două mărimi:

6
1. ponderi (greutatea specifică a unor cheltuieli din cadrul fiecărei categorii şi
tipuri de lucrări precum şi a unor cheltuieli aferente cotelor de final de deviz
care privesc pe executant);
2. indici de preţ individuali ai cheltuielilor cu resursele utilizate (materiale,
manoperă, utilaj, transport).
Determinarea indicilor de creştere a preţurilor principalelor categorii de lucrări în
funcţie de tipul de lucrare Indicii au fost determinaţi pe următoarele capitole de cheltuieli:
 cheltuielile cu materialele şi produsele ce se pun în operă;
 cheltuielile cu manopera de execuţie;
 cheltuielile cu utilajele şi echipamentele necesare în realizarea lucrărilor;
 cheltuielile cu mijloacele de transport necesare pentru transportul materialelor
şi produselor.
Costul de deviz al construcţiei,a instalaţiilor, clădirilor şi structurilor, este determinat
documentele de deviz, care caracterizează fondurile necesare pentru construcţie, în
conformitate cu proiectul. El este unul dintre cele mai importante categorii economice
utilizate în construcţii.
Costul lucrărilor de construcţie-montaj este expresia bănească a consumului de
resurse (materiale, manoperă, utilaje de construcţii) necesare pentru execuţia acestora în
condiţii organizatorice şi tehnologice bine determinate. Suma întreagă a cheltuielilor,
determinată de deviz pentru construcţia obiectului se numeşte costul de deviz sau investiţii
capitale.

Figura 1.3 Costul de deviz al lucrărilor de construcţie-montaj

7
Costul de deviz se determină cu formula (1):
Cd = CD + CI + BD+CL+TVA , (1)
unde: CD – cheltuieli directe;
CR – cheltuieli indirecte;
BD – beneficiu de deviz.
CL-cheltuieli limitate;
TVA-taxa valorii adăugate;
1) Cheltuielile directe cuprind:

Figura 1.4. Componenţa cheltuielilor directe


CD = Cm + Sb + Cemm + CAS + CAM (1.1)
Cm – costul de deviz al materialelor,
Sb – salariul de baza al muncitorilor,
Cemm – cheltuielile de exploatere al masinilor si mecanismelor,
CAS – contributiile pentru asigurari sociale (23%), achitate de angajator,
CAM – contributiile pentru asigurari medicale (4,5%), achitate de angajator.
Cm = PF + CA + Ct + Cmd + P (1.1.1)
Sb = Sn + Iv + Cp + CAM (1.1.2)
Cemm = Cin + Ca + Cex (1.1.3)
Pentru preţul materialelor, se recomandă ca acestea să fie culese de la furnizori. Se vor selecta
preţurile de la 3-5 furnizori care au cea mai mare cotă de piaţă pentru materialele respective.
Analiza urmează a se face pe baza preţurilor la materiale, fără TVA. Pentru fiecare material

8
preponderent, specific tipurilor de lucrări aferente categoriilor de lucrări ale obiectivului de
construcţii respectiv, se vor stabili preţuri medii în funcţie de numărul furnizorilor şi de
ponderea acestora pentru pață. Pentru materialele care au preţurile în valută analiza se face
ţinând cont de cursul valutar lei/EURO, lei/USD stabilit de BNR în ultima zi a ultimei luni a
trimestrului. Preţurile materialelor sunt preţurile de vânzare ale furnizorilor neluându-se în
consideraţie facilităţile oferite de aceştia în funcţie de cantităţile solicitate de către
antreprenori şi de modul de plată.
Pentru analiza evoluţiei preţurilor pe baza indicilor de preţ se utilizează veniturile
salariale medii brute ale personalului în construcţii calculate şi publicate lunar de către
Institutul Naţional de Statistică (INS). Cheltuielile cu manoperă vor include şi obligaţiile
antreprenorilor către bugetul de stat şi către fondurile speciale, conform prevederilor legale în
vigoare:
 contribuţiile de asigurări sociale;
 contribuţiile de asigurări medicale;
Determinarea indicelui de preţ pentru această categorie de cheltuieli se bazează pe trei
categorii semnificative de servicii cu utilajele şi anume:
 utilaje pentru lucrări de terasamente
 utilaje de ridicat
 utilaje pentru lucrări de betoane.
Analiza se face pe bază de tarife orare de închiriere pentru utilaje de la 3-5 prestatori
de asemenea servicii. Pentru cele trei tipuri de utilaje se calculează media aritmetică a tarifelor
de inchiriere.
Determinarea indicelui de preţ pentru această categorie de cheltuieli se bazează pe
următoarele categorii semnificative de mijloace de transport şi anume autobasculante,
autocamioane, autoremorchere, autovehicule de transport special amenajate, autobetoniere.
Analiza se face pe bază de tarife orare de închiriere pentru mijloace de transport de la 3-5
prestatori de asemenea servicii.
Cheltuielile indirecte se stabilesc în mod indirect, în procente din baza de calcul.
CI = CD x 14,5%/100% - Lucrari de Construcții-Montaj (1.2.1)
CI = Sb x 76% /100% - Montarea Utilajului Tehnologic, Lucrări electrotehnice (1.2.2)
CI = Sb x 60% /100% - Lucrări de Reglare-Demarare (1.2.3)
Beneficiul de deviz este suma mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli
generale ale întreprinderii de antrepriză, care nu sunt incluse în preţul de cost al lucrărilor, şi
constituie partea normată (garantată) a valorii producţiei de construcţii (plata impozitelor,

9
dezvoltarea producţiei, modernizarea utilajelor, plata dobînzilor pentru folosirea creditelor
bancare, stimularea materială a lucrătorilor etc). Acesta reprezintă 6% din suma cheltuielilor
directe şi a celor indirecte.
BD = (CD + CI) x 6%/100% (1.3)
Cheltuielile limitate - sunt rezerva beneficiarului şi se formeaza din următoarele
cheltuieli:
a) cheltuielile pentru organizarea de şantier;
b) plata pentru energia electrică;
c) scumpirea pe timp friguros;
d) cheltuielile neprevăzute.
CL = (CD + CI + BD) x K/100% (1.4)
Taxa pe valoarea adaugată este un impozit indirect, acumulat de către stat din diferite
genuri de activitate ce sunt incluse conform legislaţiei în vigoare. În prezent acest impozit
constituie 20% din totalul de cheltuieli.
TVA = (CD + CI + BD + CL) x 20%/100% (1.5)

10
Capitolul 2. STRUCTURA ȘI COMPONENȚA DEVIZULUI DE CHELTUIELI

Documentaţia de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru


execuţia clădirilor şi construcţiilor proiectate.
Elaborarea documentaţiei de deviz se efectuează în conformitate cu “Instrucţiuni privind
întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii–montaj prin metoda de resurse”
– CP L.01.01-2012.
 Elaborarea documentația de deviz este cerință obligatorie, precum și temei pentru
perfectare a contractului de antrepriză (art. 933 Codul Civil al RM).
 Elaborarea devizului constituie una dintre etapele principale de inițiere a lucrărilor de
construcţii-montaj.
 Ca bază pentru determinarea costului de deviz –elaborarea documentației de deviz al
construcției servesc:
▪ documentație de proiect, inclusiv memoriile explicative;
▪ borderourile defectelor;
▪ specificaţiile şi borderourile pentru echipamente;
▪soluțiile de bază privind organizarea și fazele de execuţie a
construcției,adoptate în proiectul de organizare a construcției;
▪ normele de deviz în vigoare;
▪ contracte și alte documente.
 Documentația de deviz pentru construcția întreprinderilor, clădirilor și obiectelor
include calcule de deviz locale, calcule de deviz pe obiecte, calculi de deviz pentru
anumite tipuri de cheltuieli, calcule de deviz generale ale costului construcţiei
(lucrărilor de reparație), generalizatoare de cheltuieli etc.
 După executarea lucrărilor de construcții-montaj se întocmesc în mod obligatoriu
procese verbale al lucrărilor realizate, în baza cărora are loc achitarea lucrărilor.
Documentaţia de deviz este formată din:
1. Listele cu cantităţile de lucrări (F1);
2. Devizele locale pe categorii de lucrări (F 3,7);
1. Borderourile de resurse (F2);
2. Catalogul de preţuri unitare (F5);
3. Devizele pe obiect (F8);
4. Devizul general (F9.

11
Formular Nr.7
Bloc de locuit WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii montaj

Valoarea de deviz 3 736 180,88 lei


Intocmit in preţuri curente 24.05.2017
Valoarea de deviz, lei
Cantitate
Simbol norme Pe unitate de
№ conform Total
şi Cod măsură
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din —————
resurse
proiect ————
incl. salariu incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de terasament
1 Sapatura mecanica cu buldozer pe
tractor pe senile de 65-80 CP, 100 795,59 4 272,30
—————————— ——————————
TsC18B1 5,37
inclusiv impingerea pamintului m3 0,00 0,00
pina la 10 m, in teren catg. 2
2 Spor la consumurile de ore-utilaj
din art. TsC18, TsC19, TsC20 si
TsC21, pentru transportul 467,48 2 510,37
100 —————————— ——————————
TsC22B1 pamintului pe fiecare 10 m in 5,37
m3 0,00 0,00
plus, peste distanta prevazuta la
articolele respective TSC18B1
teren catg. II
3 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu 1 228,06 11 983,39
100 —————————— ——————————
TsC02B1 comanda hidraulica, in pamint cu 9,758
m3 0,00 0,00
umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. II.
4 Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu 95,54 1 117,85
—————————— ——————————
TsA20B excavator sau screper, pentru m3 11,70
completarea sapaturii la profilul 95,54 1 117,85
taluzului, in teren mijlociu
5 Imprastierea pamintului afinat 316,49 1 025,44
100 —————————— ——————————
TsD02A1 provenit din teren categoria I sau 3,24
m3 0,00 0,00
II, executata cu buldozer pe

12
1 2 3 4 5 6 7
tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 15-20 cm
6 Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm 100 1 276,63 4 136,29
—————————— ——————————
TsD05B 3,24
grosime, exclusiv udarea fiecarui m3 409,07 1 325,39
strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv
7 Transportarea pamintului cu 34,11 53 211,60
—————————— ——————————
TsI50A8 autobasculanta la distanta de 8 t 1 560,00
km 0,00 0,00

Total Lucrari de terasament 78 257,23


Inclusiv salariu 2 443,24
2. Executarea fundatiei
8 401,40 4 696,39
—————————— ——————————
TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 11,70
45,92 537,22
9 Cofraje, din scinduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului in
elemente de tip special (cadre cu
sectiuni variabile, plansee
casetate, consolele poligonale ale 122,79 10 522,83
—————————— ——————————
CB01C planseilor ciuperci, fundatii de m2 85,70
utilaje cu canale vizitabile si 74,21 6 359,63
pentru suprafetele poligonale),
exclusiv sustinerile la constructii
avind inaltimea pina la 20 m
inclusiv
10 Armaturi din otel beton AIII
fasonate in ateliere de santier cu 12,41 10 537,87
—————————— ——————————
CC01B kg 848,80
diametrul barelor peste 8 mm 1,34 1 141,65
inclusiv
11 Armaturi din otel beton AI
fasonate in ateliere de santier cu 12,48 2 151,57
—————————— ——————————
CC01A kg 172,40
diametrul barelor pina la 8 mm 1,99 343,82
inclusiv
12 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota 1 484,91 58 802,62
—————————— ——————————
CA03B zero, preparat cu centrala de m3 39,60
betoane si turnarea cu mijloace 183,20 7 254,76
clasice beton simplu clasa B15
13 Montarea elementelor prefabricate
din beton. Bloc-perete pentru 848,85 45 837,74
—————————— ——————————
CP50C buc 54,00
subsol, greutate pina la 1,5 t. B1 39,55 2 135,85
2,4x0,8x0,4 m
14 Montarea elementelor prefabricate 450,44 8 107,98
—————————— ——————————
CP50B din beton. Bloc-perete pentru buc 18,00
subsol, greutate pina la 1 t B2 25,30 455,41

13
1 2 3 4 5 6 7
1,2x0,8x0,4 m
15 Montarea elementelor prefabricate
din beton. Bloc-perete pentru 314,43 12 577,02
—————————— ——————————
CP50A buc 40,00
subsol, greutate 0,5 t. Nota: B3 18,84 753,77
0.8x0.8x0.4
16 Cofraje, din scinduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului de 161,70 1 325,91
—————————— ——————————
CB01A monolitizare intre elementele m2 8,20
prefabricate (plansee, grinzi si 78,85 646,54
diafragme) inclusiv sprijinirile
17 Beton turnat in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu betoniera pe 1 028,69 2 468,85
—————————— ——————————
CA03A2 m3 2,40
santier si turnarea cu mijloace 238,86 573,26
clasice beton simplu clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)
18 Strat hidroizolant executat la cald
la terase, acoperisuri sau la
fundatii si radiere, in terenuri fara
ape freatice, inclusiv scafele si 42,92 10 987,33
—————————— ——————————
IzF04K1 doliile din hidroizolatia curenta: m2 256,00
strat de separare aferent lucrarilor 1,86 474,93
de hidroizolatii, executate cu
carton bitumat, cu suprapunerile
lipite cu bitum tip H 80/90

Total Executarea fundatiei 168 016,12


Inclusiv salariu 20 676,83
3. Executia structurii portante
19 Armaturi din otel beton AIII, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
montate in grinzi si stilpi, la 14,87 15 612,83
—————————— ——————————
CC02L2 kg 1 049,90
inaltimi mai mici sau egale cu 35 3,29 3 457,30
m, exclusiv constructiile executate
cu cofraje glisante
20 Armaturi din otel beton AI, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in grinzi si 15,59 5 035,57
—————————— ——————————
CC02K stilpi, la inaltimi mai mici sau kg 323,10
egale cu 35 m, exclusiv 4,59 1 483,55
constructiile executate cu cofraje
glisante
21 Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru 93,06 22 781,82
—————————— ——————————
CB03F turnarea betonului in stilpi la m2 244,80
constructii cu inaltimea pina la 20 57,98 14 192,28
m inclusiv, exclusiv sustinerile
22 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, 1 216,28 35 028,91
CA04F m3 28,80
preparat cu centrala de betoane —————————— ——————————

14
1 2 3 4 5 6 7
sau beton marfa B 15 si turnarea 245,81 7 079,44
cu mijloace clasice
23 Cofraje din panouri refolosibile,
cu placaj de 15 mm pentru
turnarea betonului in placi si 102,81 37 546,21
—————————— ——————————
CB03E m2 365,20
grinzi la constructii cu inaltimea 46,38 16 937,98
pina la 20 m inclusiv, exclusiv
sustinerile
24 Armaturi din otel beton AI, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in grinzi si 15,59 5 724,43
—————————— ——————————
CC02K stilpi, la inaltimi mai mici sau kg 367,30
egale cu 35 m, exclusiv 4,59 1 686,50
constructiile executate cu cofraje
glisante
25 Armaturi din otel beton AIII, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
montate in grinzi si stilpi, la 14,87 37 212,64
—————————— ——————————
CC02L2 kg 2 502,40
inaltimi mai mici sau egale cu 35 3,29 8 240,35
m, exclusiv constructiile executate
cu cofraje glisante
26 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane 1 216,28 88 885,86
—————————— ——————————
CA04F m3 73,08
sau beton marfa B 15 si turnarea 245,81 17 964,09
cu mijloace clasice
27 Placi de planseu si acoperire
pentru constructii, in zone cu
grad de seismicitate 7-8 cu 2 799,36 156 764,36
—————————— ——————————
CP53B buc 56,00
rezemare pe 2 parti la inaltimea 120,77 6 763,32
cladirii pina la 35 m, cu suprafata
pina la 10 m2 PP 60x16
28 Placi de planseu si acoperire
pentru constructii, in zone cu
grad de seismicitate 7-8 cu 2 343,36 93 734,54
—————————— ——————————
CP53B buc 40,00
rezemare pe 2 parti la inaltimea 120,77 4 830,94
cladirii pina la 35 m, cu suprafata
pina la 10 m2 PP 60x12
29 Placi de planseu si acoperire
pentru constructii, in zone cu
grad de seismicitate 7-8 cu 1 845,36 29 525,82
—————————— ——————————
CP53B buc 16,00
rezemare pe 2 parti la inaltimea 120,77 1 932,38
cladirii pina la 35 m, cu suprafata
pina la 10 m2 PP 60x10

Total Executia structurii portante 527 853,01


Inclusiv salariu 84 568,13
4. Lucrari de zidarie
30 Zidarie ordinara din blocuri de 1 144,63 113 547,02
CD64A m3 99,20
calcar (cotilet) cu prepararea —————————— ——————————

15
1 2 3 4 5 6 7
mortarului M-25, M- 50 in 180,42 17 897,49
conditii de santier la pereti cu
inaltimea pina la 4 m
31 Zidarie din caramida , format 250
x 120 x 65 la pereti despartitori 100m 30 691,41 105 578,45
—————————— ——————————
CD51E 3,44
nearmati cu grosimea 1/2 2 6 678,26 22 973,20
caramida, inaltimea pina la 4 m

Total Lucrari de zidarie 219 125,47


Inclusiv salariu 40 870,69
5. Executia acoperisului
32 Montarea capriorilor cu tratament 4 838,58 26 128,31
—————————— ——————————
CE41A m3 5,40
antiseptic 1 117,29 6 033,39
33 Montarea elementelor scheletului 2 495,96 7 737,47
—————————— ——————————
CE40A din grinzi (bare) cu tratament m3 3,10
antisepti 1 043,55 3 235,01
34 Asterala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip
eternit etc., din scinduri brute de 16,44 5 774,47
—————————— ——————————
CE30A rasinoase (24 mm grosime), la m2 351,20
constructii obisnuite. Normele 13,68 4 805,15
resurselor cu valoarea 0 (zero) se
iau dupa proiect.
35 Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de 33,17 11 648,43
—————————— ——————————
CE17A m2 351,20
invelitoare de tigla, placi ondulate 11,60 4 072,16
sau amprentate
36 Invelitori din tabla profilata
protejata anticoroziv,ondulata sau
cutata, montata pe pane metalice,
executate pe suprafete mai mari
de 40 mp cu foi din tabla profilata 181,41 63 712,79
—————————— ——————————
CE06A m2 351,20
cu prindere cu agrafe speciale si 55,66 19 546,39
suruburi mecanice, de talpa
superioara , inclusiv executarea
doliilor, sorturilor, racordurilor la
cosuri etc.
37 Strat fonoizolant la tavane
suspendate executate cu placi din 162,55 41 613,62
—————————— ——————————
IzF14D vata minerala pentru izolatii m2 256,00
generale, simplu asezate pe 6,49 1 662,26
extradosul tavanului suspendat

Total Executia acoperisului 156 615,08


Inclusiv salariu 39 354,36
6. Finisari
6.1. Finisari interioare

16
1 2 3 4 5 6 7
6.1.1. Timplarii

38 Usi confectionate din profiluri din


aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura, 3 700,62 45 147,60
—————————— ——————————
CK21B m2 12,20
la constructii cu inaltimea pina la 38,03 463,99
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului intre 7 si 15 mp
inclusiv
39 Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura 1 539,10 28 627,17
—————————— ——————————
CK25A m2 18,60
la constructii cu inaltimea pina la 37,57 698,76
35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv
40 Usi din lemn interioare intr-un
canat, pe captuseli si usi pentru
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga 1 904,57 15 960,32
—————————— ——————————
CK03A m2 8,38
si termica a tocului, montate pe 83,48 699,60
ghermele existente la constructii
cu inaltimi pina la 35 m
41 Usi din MDF interioare intr-un
canat, pe captuseli si usi pentru
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga 1 904,57 33 520,48
—————————— ——————————
CK03A m2 17,60
si termica a tocului, montate pe 83,48 1 469,32
ghermele existente la constructii
cu inaltimi pina la 35 m
42 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la 1 329,29 52 639,88
—————————— ——————————
CK23B constructii cu inaltimi pina la 35 m2 39,60
m inclusiv, avind suprafata tocului 33,86 1 340,75
intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
43 Glafuri montate la ferestre din 214,16 11 243,65
—————————— ——————————
CK26A mase plastice, pentru ferestre si m 52,50
usi 16,70 876,58
44 Glafuri montate la ferestre din 130,70 6 861,85
—————————— ——————————
CK26B m 52,50
aluminiu 18,55 973,98

Total Timplarii 194 000,97


Inclusiv salariu 6 522,98
6.1.2. Finisarea peretilor
45 Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate 80,45 145 131,80
—————————— ——————————
CF02A m2 1 804,00
manual, la pereti sau stilpi, pe 55,66 100 403,42
suprafete plane cu mortar var-

17
1 2 3 4 5 6 7
ciment marca M 25-T pentru sprit
si mortar M 10-T pentru grund si
stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de
beton
46 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu 74,92 135 147,74
—————————— ——————————
CF50B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 1 804,00
pereti si pereti despartitori, 56,58 102 076,81
preparare manuala a mortarului.
47 Placaj din placute de ceramica (la
pereti, stilpi, pilastri si glafuri) 345,19 31 860,60
—————————— ——————————
CI22A fixate de adeziv (amestec uscat), m2 92,30
dimensiuni placute: pina la 100 x 83,02 7 662,76
100 mm
48 Tapete compuse dintr-un strat de
PVC compact cu model si un strat 138,61 5 018,76
—————————— ——————————
CN34A m2 36,207
de protectie din PVC transparent 27,83 1 007,57
aplicate pe pereti gletuiti
49 Placare cu panouri fibrolemnoase,
usoare, moi (alcatuite din fibre
lemnoase din lemn de pin liate cu
lignina), cu o fata din tapet textil
din fibre naturale si sintetice
(amestec de bumbac, in, viscoza si 147,32 9 207,75
—————————— ——————————
CI17B fibre poliesterice), sau tapet de m2 62,50
hirtie, destinate placarilor 115,95 7 246,88
interioare la pereti si tavane in
incaperi cu umiditate normala,
montate prin prindere cu cuie si
sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse
la 30 cm interior
50 Finisare manuala decorativa
(vopsea hidroizolanta structurata) 75,53 136 253,23
—————————— ——————————
CN55A la suprafete interioare si m2 1 804,00
exterioare intr-un strat peste 31,54 56 895,27
grundul "Gleta"
51 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in 40,70 73 422,80
—————————— ——————————
CN06A emulsie apoasa, aplicate in 2 m2 1 804,00
straturi pe glet existent, executate 25,51 46 018,24
manual

Total Finisarea peretilor 536 042,68


Inclusiv salariu 321 310,96
6.1.3. Finisarea pardoselelor
52 Pardoseli din placi de gresie 377,81 38 536,88
—————————— ——————————
CG17D ceramica inclusiv stratul suport m2 102,00
din mortar adeziv, executate pe 115,95 11 826,90

18
1 2 3 4 5 6 7
suprafete: mai mari de 16 m2
53 Pardoseli din placi laminat
montale pe uscat cu pozarea
stratului sintetic pe suport 234,13 142 587,76
—————————— ——————————
CG36A m2 609,00
existent, inclusiv plintele de lemn 60,29 36 719,05
si curatarea, in incaperii mai mare
de 16 mp

Total Finisarea pardoselelor 181 124,63


Inclusiv salariu 48 545,95

Total Finisari interioare 911 168,28


Inclusiv salariu 376 379,88
6.2. Finisari exterioare
54 Termoizolarea exterioara a
cladirilor cu tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu fixare 310,84 163 750,92
IzF54С rigida a termoizolantului), m2 526,80 —————————— ——————————

suprafata peretilor neteda: cu 96,93 51 064,94


placa din vata minerala de 10 cm
grosime cu finisarea glafurilor
55 Aplicarea manuala a grundului cu 18,20 9 588,08
—————————— ——————————
CN54B cuart "Gleta" intr-un strat, la m2 526,80
pereti exteriori la fatade 5,57 2 931,96
56 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 88,96 46 866,02
—————————— ——————————
CF30A grosime, executate manual. cu m2 526,80
amestec "TINC" la pereti 56,58 29 808,24

Total Finisari exterioare 220 205,02


Inclusiv salariu 83 805,14

Total Finisari 1 131 373,30


Inclusiv salariu 460 185,01

Total lei 2 281 240,2


0
CASM 27,50 178 227,02
%
Cheltueli de transport 7,00 % 105 815,85
Total CD 100,00 2 565 283,0
+ 7
Cheltueli indirecte 14,50 371 966,05
%
Total CI 100,00 2 937 249,1
+ 2
Beneficiu de deviz 6,00 % 176 234,95
Total Bd 100,00 3 113 484,0

19
1 2 3 4 5 6 7
+ 6
TVA 20,00 622 696,81
%
3 736 180,88
Total deviz: —————
Inclisiv salariu 826 325,29

Intocmit Cuciuc Nicolae, Crudu Grigore,


Gheorghita Igor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat Vascan G.
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

20
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Bloc de locuit Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul


Valoare, lei
Consum de Total
№ Simbol norme şi Cod Pe unitate de
crt. resurse
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. resurse pe unitate
de măsură
măsură —————
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de terasament
1 TsC18B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 795,59
senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 100 m3 —————
pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 0,00
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 2,7400 290,36 795,59
2 TsC22B1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul 467,48
pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta 100 m3 —————
prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren 0,00
catg. II
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,6100 290,36 467,48
3 TsC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1 228,06
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
100 m3 —————
catg. II. 0,00
2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc h-ut 4,3900 279,74 1 228,06
buldoex
4 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee
95,54
sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
m3 —————
teren mijlociu 95,54
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,0600 46,38 95,54
5 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
316,49
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor
cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de
100 m3 —————
15-20 cm 0,00
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,0900 290,36 316,49
6 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
1 276,63
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,
100 m3 —————
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 409,07
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 46,38 409,07
2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp h-ut 9,4300 92,00 867,56
7 TsI50A8 Transportarea pamintului cu autobasculanta la 34,11
distanta de 8 km t —————
0,00
3410540000006 Autobasculanta h-ut 0,1516 225,00 34,11
2. Executarea fundatiei
8 TsC54C Strat de fundatie din pietris 401,40
m3 —————
45,92
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 46,38 45,92
1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 240,00 276,00
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina h-ut 0,2100 194,50 40,85
la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 92,00 38,64
9 CB01C Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 122,79
m2
betonului in elemente de tip special (cadre cu —————

21
1 2 3 4 5 6 7
sectiuni variabile, plansee casetate, consolele 74,21
poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de
utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele
poligonale), exclusiv sustinerile la constructii
avind inaltimea pina la 20 m inclusiv
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 46,38 9,28
7124010010700 Dulgher h-om 1,4000 46,38 64,93
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,0800 17,00 1,36
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1000 18,00 1,80
2320187315789 Decofrol kg 0,1200 10,00 1,20
2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0015 3 200,00 4,80
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0004 3 100,00 1,24
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0110 3 100,00 34,10
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0200 204,00 4,08
10 CC01B Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere 12,41
de santier cu diametrul barelor peste 8 mm kg —————
inclusiv 1,34
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0290 46,38 1,35
2710602300000 Otel beton AIII diam. mai mare de 8 mm kg 1,0250 10,80 11,07
11 CC01A Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de 12,48
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv kg —————
1,99
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0430 46,38 1,99
2710602100000 Otel beton AIII diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 1,0250 10,23 10,49
12 CA03B Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
1 484,91
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton
m3 —————
simplu clasa B15 183,20
7123010010200 Betonist h-om 3,5500 46,38 164,65
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 46,38 18,55
2663102100001 Beton clasa. B15 m3 1,0250 810,00 842,70
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7600 220,00 169,71
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7000 240,00 170,52
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2900 22,50 6,62
2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 21,40 1,22
2952260003540 Buldozer h-ut 0,0180 290,36 5,23
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 91,19 54,71
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 204,00 51,00
13 CP50C Montarea elementelor prefabricate din beton. 848,85
Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. buc —————
B1 2,4x0,8x0,4 m 39,55
7136080025001 Montator h-om 0,6970 46,38 32,33
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1200 46,38 5,57
7123010010200 Betonist h-om 0,0358 46,38 1,66
2666122800624 Element prefabricat B1 2,4x0,8x0,4 m buc 1,0100 715,00 722,15
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0005 3 100,00 1,55
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 10,6800 1,68 17,94
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0480 220,00 10,56
1421102200227 Pietris m3 0,0063 240,00 1,51
4100126202818 Apa m3 0,0380 22,50 0,85
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2670 204,00 54,47
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0120 21,40 0,26
14 CP50B Montarea elementelor prefabricate din beton. 450,44
Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t B2 buc —————
1,2x0,8x0,4 m 25,30
7136080025001 Montator h-om 0,4220 46,38 19,57
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 46,38 4,64
7123010010200 Betonist h-om 0,0235 46,38 1,09

22
1 2 3 4 5 6 7
2666122812600 Element prefabricat B2 1,2x0,8x0,4 m buc 1,0100 365,00 368,65
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0001 3 100,00 0,31
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 6,6500 1,68 11,17
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0248 220,00 5,46
1421102200227 Pietris m3 0,0063 240,00 1,51
4100126202818 Apa m3 0,0340 22,50 0,77
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,1820 204,00 37,13
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0070 21,40 0,15
15 CP50A Montarea elementelor prefabricate din beton. 314,43
Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: buc —————
B3 0.8x0.8x0.4 18,84
7136080025001 Montator h-om 0,2860 46,38 13,26
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 46,38 4,64
7123010010200 Betonist h-om 0,0203 46,38 0,94
2666122800608 Element prefabricat B3 0.8x0,8x0,4 m buc 1,0100 250,00 252,50
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0001 3 100,00 0,31
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 5,6000 1,68 9,41
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0178 220,00 3,92
1421102200227 Pietris m3 0,0063 240,00 1,51
4100126202818 Apa m3 0,0300 22,50 0,68
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,1330 204,00 27,13
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0060 21,40 0,13
16 CB01A Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea
161,70
betonului de monolitizare intre elementele
prefabricate (plansee, grinzi si diafragme)
m2 —————
inclusiv sprijinirile 78,85
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 46,38 11,60
71240100107001 Dulgher h-om 1,4500 46,38 67,25
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,1500 17,00 2,55
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,2500 18,00 4,50
2320187315789 Decofrol kg 0,1200 10,00 1,20
2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0020 3 200,00 6,40
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0020 3 100,00 6,20
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0200 3 100,00 62,00
17 CA03A2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
1 028,69
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe
santier si turnarea cu mijloace clasice beton
m3 —————
simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 238,86
7123010010200 Betonist h-om 4,7500 46,38 220,31
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 46,38 18,55
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 187,0000 1,68 318,87
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7860 220,00 175,51
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7250 240,00 176,61
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2700 22,50 6,17
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 91,19 54,71
29522700037002 Betoniera de 250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 21,40 6,96
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 204,00 51,00
18 IzF04K1 Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 42,92
hidroizolatia curenta: strat de separare aferent m2 —————
lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton 1,86
bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H
80/90
7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,0400 46,38 1,86
2682132601626 Carton bitumat m2 1,0800 37,00 39,96
2320322600048 Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 0,0800 9,00 0,72
2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,00003 800,00 0,02

23
1 2 3 4 5 6 7
2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S kg 0,0500 0,80 0,04
2340
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0010 20,00 0,02
2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,0040 75,00 0,30
3. Executia structurii portante
19 CC02L2 Armaturi din otel beton AIII, cu diametrul barelor
14,87
peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
kg —————
constructiile executate cu cofraje glisante 3,29
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0660 46,38 3,06
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 46,38 0,23
2710602200000 Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm kg 1,0250 10,80 11,07
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 16,38 0,16
2010237318750 Distantieri buc 0,2800 0,50 0,14
2922140007000 Macara h-ut 0,0010 204,00 0,20
20 CC02K Armaturi din otel beton AI, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si 15,59
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, kg —————
exclusiv constructiile executate cu cofraje 4,59
glisante
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0950 46,38 4,41
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0040 46,38 0,19
2710602100000 Otel beton AIII diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 1,0250 10,23 10,49
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 16,38 0,16
2010237318750 Distantieri buc 0,2800 0,50 0,14
2922140007000 Macara h-ut 0,0010 204,00 0,20
21 CB03F Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15
93,06
mm pentru turnarea betonului in stilpi la
constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
m2 —————
exclusiv sustinerile 57,98
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 46,38 11,59
7124010010700 Dulgher h-om 1,0000 46,38 46,38
2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0080 66,00 0,53
2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,0500 79,10 3,95
2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,0500 23,10 1,16
2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0500 14,00 0,70
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0400 18,00 0,72
2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0,1500 100,00 15,00
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0010 3 100,00 3,10
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0015 3 100,00 4,65
2320187315789 Decofrol kg 0,1200 10,00 1,20
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0200 204,00 4,08
22 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 1 216,28
centrala de betoane sau beton marfa B 15 si m3 —————
turnarea cu mijloace clasice 245,81
7123010010200 Betonist h-om 4,8500 46,38 224,94
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4500 46,38 20,87
2663102100000 Beton B 15 m3 1,0250 810,00 855,16
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1500 22,50 3,48
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 91,19 54,71
2922140007000 Macara h-ut 0,2800 204,00 57,12
23 CB03E Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15
102,81
mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la
constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,
m2 —————
exclusiv sustinerile 46,38
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 46,38 6,96
7124010010700 Dulgher h-om 0,8500 46,38 39,42
2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0050 66,00 0,33
2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,3000 79,10 23,73

24
1 2 3 4 5 6 7
2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,3000 23,10 6,93
2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0300 14,00 0,42
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0300 18,00 0,54
2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0,1300 100,00 13,00
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0010 3 100,00 3,10
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0010 3 100,00 3,10
2320187315789 Decofrol kg 0,1200 10,00 1,20
3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0200 204,00 4,08
24 CC02K Armaturi din otel beton AI, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si 15,59
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, kg —————
exclusiv constructiile executate cu cofraje 4,59
glisante
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0950 46,38 4,41
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0040 46,38 0,19
2710602100000 Otel beton AIII diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 1,0250 10,23 10,49
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 16,38 0,16
2010237318750 Distantieri buc 0,2800 0,50 0,14
2922140007000 Macara h-ut 0,0010 204,00 0,20
25 CC02L2 Armaturi din otel beton AIII, cu diametrul barelor
14,87
peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la
inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
kg —————
constructiile executate cu cofraje glisante 3,29
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0660 46,38 3,06
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 46,38 0,23
2710602200000 Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm kg 1,0250 10,80 11,07
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 16,38 0,16
2010237318750 Distantieri buc 0,2800 0,50 0,14
2922140007000 Macara h-ut 0,0010 204,00 0,20
26 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 1 216,28
centrala de betoane sau beton marfa B 15 si m3 —————
turnarea cu mijloace clasice 245,81
7123010010200 Betonist h-om 4,8500 46,38 224,94
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4500 46,38 20,87
2663102100000 Beton B 15 m3 1,0250 810,00 855,16
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1500 22,50 3,48
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 91,19 54,71
2922140007000 Macara h-ut 0,2800 204,00 57,12
27 CP53B Placi de planseu si acoperire pentru constructii,
2 799,36
in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare
pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu
buc —————
suprafata pina la 10 m2 PP 60x16 120,77
7136080025001 Montator h-om 2,2500 46,38 104,36
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2600 46,38 12,06
7123010010200 Betonist h-om 0,0940 46,38 4,36
2666122800666 Element prefabricat PP60x16 buc 1,0000 2 480,00 2 480,00
2663102100983 Beton de ciment clasa B25/M300 m3 0,0650 985,00 64,03
2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 0,0161 765,00 12,32
2010102903498 Articole pentru montare kg 0,4300 17,00 7,31
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0500 32,00 1,60
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 28,1600 1,68 47,31
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0640 220,00 14,08
1421102200227 Pietris m3 0,0420 240,00 10,08
4100126202818 Apa m3 0,0400 22,50 0,90
161001 Automacara, 10 t h-ut 0,1980 204,00 40,39
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0270 21,40 0,58
28 CP53B Placi de planseu si acoperire pentru constructii, 2 343,36
buc
in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare —————

25
1 2 3 4 5 6 7
pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu 120,77
suprafata pina la 10 m2 PP 60x12
7136080025001 Montator h-om 2,2500 46,38 104,36
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2600 46,38 12,06
7123010010200 Betonist h-om 0,0940 46,38 4,36
2666122800662 Element prefabricat PP60x12 buc 1,0000 2 024,00 2 024,00
2663102100983 Beton de ciment clasa B25/M300 m3 0,0650 985,00 64,03
2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 0,0161 765,00 12,32
2010102903498 Articole pentru montare kg 0,4300 17,00 7,31
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0500 32,00 1,60
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 28,1600 1,68 47,31
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0640 220,00 14,08
1421102200227 Pietris m3 0,0420 240,00 10,08
4100126202818 Apa m3 0,0400 22,50 0,90
161001 Automacara, 10 t h-ut 0,1980 204,00 40,39
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0270 21,40 0,58
29 CP53B Placi de planseu si acoperire pentru constructii,
1 845,36
in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare
pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu
buc —————
suprafata pina la 10 m2 PP 60x10 120,77
7136080025001 Montator h-om 2,2500 46,38 104,36
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2600 46,38 12,06
7123010010200 Betonist h-om 0,0940 46,38 4,36
2666122800660 Element prefabricat PP60x10 buc 1,0000 1 526,00 1 526,00
2663102100983 Beton de ciment clasa B25/M300 m3 0,0650 985,00 64,03
2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 0,0161 765,00 12,32
2010102903498 Articole pentru montare kg 0,4300 17,00 7,31
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0500 32,00 1,60
2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 28,1600 1,68 47,31
1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 0,0640 220,00 14,08
1421102200227 Pietris m3 0,0420 240,00 10,08
4100126202818 Apa m3 0,0400 22,50 0,90
161001 Automacara, 10 t h-ut 0,1980 204,00 40,39
2952270004000 Malaxor h-ut 0,0270 21,40 0,58
4. Lucrari de zidarie
30 CD64A Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu 1 144,63
prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de m3 —————
santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 180,42
7122050013400 Zidar h-om 3,2600 46,38 151,20
9310060019930 Muncitor h-om 0,6300 46,38 29,22
1411122201275 Blocuri de calcar (cotilet) m3 0,9000 496,00 446,40
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. buc 3,0000 4,20 12,60
250 x 120 x 65 mm
2652102100737 Var hidratat kg 10,0100 3,75 37,54
00000052 Nisip m3 0,2110 220,00 46,42
26511221004022 Ciment M-400 kg 31,4400 10,80 339,55
2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0005 3 100,00 1,55
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1520 22,50 3,42
2922140007000 Macara h-ut 0,3700 204,00 75,48
2952270003816 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0,0595 21,00 1,25
31 CD51E Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la 30 691,41
pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 100m2 —————
caramida, inaltimea pina la 4 m 6 678,26
7122050013400 Zidar h-om 119,5100 46,38 5 542,87
9310060019930 Muncitor h-om 24,4800 46,38 1 135,38
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. buc 5 040,0000 4,20 21 168,00
250 x 120 x 65 mm
2624102101102 Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 m3 2,3000 823,00 1 892,90

26
1 2 3 4 5 6 7
2873122000751 Piese forjate kg 2,3000 25,00 57,50
2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,0160 3 100,00 49,56
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,3000 22,50 6,75
2922140007000 Macara h-ut 4,1100 204,00 838,44
5. Executia acoperisului
32 CE41A Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 4 838,58
m3 —————
1 117,29
7124010010730 Dulgher 3 h-om 21,6800 46,38 1 005,52
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,4100 46,38 111,78
20101029087372 Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a m3 0,1600 32,00 5,12
20101029087371 Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a m3 0,0600 17,00 1,02
II a
20101029041692 Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia m3 0,8300 3 100,00 2 573,00
28741458870491 Cuie de constructie kg 7,2000 16,00 115,20
27106020001211 Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm kg 4,3800 10,63 46,56
(катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
26821326004260 Carton gudronat (толь) m2 3,3800 8,00 27,04
24142161094821 Pasta antiseptica kg 1,9600 133,33 261,33
28731220007511 Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) kg 38,0000 17,00 646,00
24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на h-ut 0,1500 204,10 30,61
автомобильном ходу)
29552700002608 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, h-ut 0,4400 35,00 15,40
бензопила)
33 CE40A Montarea elementelor scheletului din grinzi 2 495,96
(bare) cu tratament antiseptic m3 —————
1 043,55
7124010010730 Dulgher 3 h-om 20,2500 46,38 939,19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,2500 46,38 104,35
28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 7,5000 55,00 412,50
20101029069611 Scanduri brute, calit III m3 0,0100 3 100,00 31,00
20101029087371 Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a m3 0,9300 17,00 15,81
II a
20101029041691 Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II m3 0,1200 3 100,00 372,00
28731220007511 Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) kg 3,4000 17,00 57,80
24142161094821 Pasta antiseptica kg 3,0100 133,33 401,32
23203226000361 Gudron kg 2,5800 22,00 56,76
28741458870491 Cuie de constructie kg 3,0000 16,00 48,00
26821326004260 Carton gudronat (толь) m2 1,4500 8,00 11,60
24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на h-ut 0,1500 204,10 30,61
автомобильном ходу)
29552700002608 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, h-ut 0,3300 35,00 11,55
бензопила)
29405200076091 Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) h-ut 0,2300 15,00 3,45
34 CE30A Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din
tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de 16,44
rasinoase (24 mm grosime), la constructii m2 —————
obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 13,68
(zero) se iau dupa proiect.
71240100107001 Dulgher h-om 0,2250 46,38 10,44
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 46,38 3,25
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0000 3 100,00 0,00
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1200 18,00 2,16
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 20,00 0,60
35 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat 33,17
sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate m2 —————
sau amprentate 11,60
7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,2000 46,38 9,28
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 46,38 2,32
2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1,1500 17,00 20,14

27
1 2 3 4 5 6 7
28752763120001 Шпильки (fise) buc 12,0000 0,10 1,24
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 20,00 0,20
36 CE06A Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane
metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 181,41
mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe m2 —————
speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 55,66
, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.
7213050013100 Tinichigiu h-om 1,1000 46,38 51,02
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 46,38 4,64
2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1,1500 96,00 115,92
2874125886734 Nituri POP buc 5,0000 0,17 0,92
2874115837746 Suruburi mecanice buc 5,0000 0,09 0,48
2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 0,3250 13,28 4,53
2430226103064 Snur profilat din mastic kg 0,1000 33,00 3,47
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0220 20,00 0,44
37 IzF14D Strat fonoizolant la tavane suspendate executate 162,55
cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, m2 —————
simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat 6,49
7132040012700 Parchetar h-om 0,1400 46,38 6,49
2682162611371 Placi vata minerala pentru izolatii generale m2 1,0200 153,00 156,06
6. Finisari
6.1. Finisari interioare
6.1.1. Timplarii
38 CK21B Usi confectionate din profiluri din aluminiu,
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 3 700,62
montate in zidarie de orice natura, la constructii m2 —————
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 38,03
cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv
7214210026800 Montator constructii metalice h-om 0,7400 46,38 34,32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 46,38 3,71
2812106306050 Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate m2 1,0000 3 604,00 3 604,00
inclusiv armaturile si accesoriile necesare
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 2,0000 9,20 18,40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,3030 109,33 33,13
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1060 3,10 0,33
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,4000 12,00 4,80
4011106202741 Energie electrica kw 0,8000 1,92 1,54
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40
39 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 1 539,10
montate in zidarie de orice natura la constructii cu m2 —————
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 37,57
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
7129200011200 Finisor MP h-om 0,7300 46,38 33,86
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 46,38 3,71
2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile m2 1,0000 1 400,00 1 400,00
si accesoriile necesare
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 9,20 36,80
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,5000 109,33 54,66
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1750 3,10 0,54
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,6000 12,00 7,20
4011106202741 Energie electrica kw 1,0000 1,92 1,92
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40
40 CK03A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli
1 904,57
si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si
termica a tocului, montate pe ghermele existente
m2 —————
la constructii cu inaltimi pina la 35 m 83,48

28
1 2 3 4 5 6 7
7422010060100 Timplar h-om 1,4700 46,38 68,18
7124010010700 Dulgher h-om 0,0800 46,38 3,71
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 46,38 11,59
2030112930000 Usi interioare si exterioare din lemn m2 1,0000 1 800,00 1 800,00
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0850 18,00 1,53
2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 0,4500 41,50 18,67
2682162605828 Vata minerala tip I kg 0,2200 2,20 0,48
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40
41 CK03A Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli
1 904,57
si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si
termica a tocului, montate pe ghermele existente
m2 —————
la constructii cu inaltimi pina la 35 m 83,48
7422010060100 Timplar h-om 1,4700 46,38 68,18
7124010010700 Dulgher h-om 0,0800 46,38 3,71
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 46,38 11,59
2030112930000 Usi interioare si exterioare din lemn m2 1,0000 1 800,00 1 800,00
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0850 18,00 1,53
2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 0,4500 41,50 18,67
2682162605828 Vata minerala tip I kg 0,2200 2,20 0,48
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40
42 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
1 329,29
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5
m2 —————
mp inclusiv 33,86
7129200011200 Finisor MP h-om 0,6600 46,38 30,61
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 46,38 3,25
2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 1,0000 1 200,00 1 200,00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 9,20 36,80
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,4700 109,33 51,39
2430226101600 Chit siliconic kg 0,1650 3,10 0,51
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,4000 12,00 4,80
4011106202741 Energie electrica kw 0,8000 1,92 1,54
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40
43 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 214,16
pentru ferestre si usi m —————
16,70
7422010060100 Timplar h-om 0,2800 46,38 12,99
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 46,38 3,71
2521106718392 Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 1,0000 156,60 159,73
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 9,20 37,54
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 20,00 0,20
44 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu 130,70
m —————
18,55
7422010060100 Timplar h-om 0,3200 46,38 14,84
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 46,38 3,71
2743123549026 Glafuri din aluminiu pentru ferestre m 1,0000 75,15 75,15
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 9,20 36,80
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 20,00 0,20
6.1.2. Finisarea peretilor
45 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete
80,45
plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru
sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul
m2 —————
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de 55,66
beton
7122050013400 Zidar h-om 1,0000 46,38 46,38
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 46,38 9,28

29
1 2 3 4 5 6 7
2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,00
2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,0160 0,00 0,00
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1500 1,68 5,29
2652102100737 Var hidratat kg 3,6000 3,75 13,50
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 220,00 5,72
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 22,50 0,14
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 20,00 0,04
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 21,40 0,11
46 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
74,92
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
m2 —————
mortarului. 56,58
7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 46,38 56,58
2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,30 16,42
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 22,50 0,09
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 20,00 1,58
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 15,00 0,24
47 CI22A Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,
345,19
pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec
uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100
m2 —————
mm 83,02
9310060019930 Muncitor h-om 1,7900 46,38 83,02
2661112800700 Placi sau piscoturi de gresie m2 1,0200 236,95 244,11
2664102102013 Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) kg 2,5000 2,64 6,67
24302261000001 Fuga kg 0,5500 16,20 9,00
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,10 2,02
4100126202818 Apa m3 0,0010 22,50 0,02
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0090 20,00 0,18
2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0080 21,40 0,17
48 CN34A Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact 138,61
cu model si un strat de protectie din PVC m2 —————
transparent aplicate pe pereti gletuiti 27,83
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,6000 46,38 27,83
2124117352904 Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent m2 1,1000 22,00 24,20
2462106110551 Adeziv pe baza de rasini acrilice kg 0,3500 165,50 57,92
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,1000 1,60 0,16
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 12,00 6,00
2670112202950 Bagheta m 0,4500 50,00 22,50
49 CI17B Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi
(alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate
cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre
naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, 147,32
viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, m2 —————
destinate placarilor interioare la pereti si tavane in 115,95
incaperi cu umiditate normala, montate prin
prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm,
dispuse la 30 cm interior
7422010060100 Timplar h-om 2,3000 46,38 106,67
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 46,38 9,28
2732103646000 Panouri fibrolemnoase usoare moi m2 1,1000 22,14 24,35
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1000 18,00 1,80
2010212906648 Sipci de lemn 38x58 mm m3 0,0140 30,00 0,42
2462106110100 Adeziv neoprenic kg 0,1000 46,00 4,60
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 20,00 0,20
50 CN55A Finisare manuala decorativa (vopsea 75,53
hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si m2 —————
exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 31,54
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,6800 46,38 31,54
2430116104842 Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" kg 1,1100 34,00 37,74

30
1 2 3 4 5 6 7
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,5000 12,00 6,00
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
51 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 40,70
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in m2 —————
2 straturi pe glet existent, executate manual 25,51
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 46,38 25,51
2430116103800 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 0,4000 22,00 8,80
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 1,60 0,10
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 12,00 6,00
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 22,50 0,04
6.1.3. Finisarea pardoselelor
52 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 377,81
stratul suport din mortar adeziv, executate pe m2 —————
suprafete: mai mari de 16 m2 115,95
7132030012600 Mozaicar h-om 2,2500 46,38 104,36
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 46,38 11,60
2661112800700 Placi sau piscoturi de gresie m2 1,0300 236,95 244,06
26641021020101 Adeziv pentru placarea placilor de gresie kg 4,0500 1,88 7,61
24302261000001 Fuga kg 0,3000 16,20 4,86
2010237318700 Distantieri de rost buc 20,0000 0,10 2,00
2653102100000 Fixator pentru consolidare si izolare strat suport kg 0,9000 2,50 2,25
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0450 20,00 0,90
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0120 15,00 0,18
53 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu
234,13
pozarea stratului sintetic pe suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
m2 —————
mai mare de 16 mp 60,29
7132040012700 Parchetar h-om 1,1500 46,38 53,34
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 46,38 6,96
2670112204051 Placi din laminat m2 1,0500 135,50 143,70
1111000100048 Strat sintetic m2 1,0500 9,00 9,54
2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 0,9000 22,00 20,00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 20,00 0,60
6.2. Finisari exterioare
54 IzF54С Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli
fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a 310,84
termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu m2 —————
placa din vata minerala de 10 cm grosime cu 96,93
finisarea glafurilor
7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1,6720 46,38 77,55
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,4180 46,38 19,39
2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 4,0000 3,50 14,14
2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 5,0000 3,50 17,68
2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 m2 1,1000 8,00 8,89
2682162611370 Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm m2 1,0700 136,80 147,84
2710703501057 Cornier din aluminiu l = 3m m 0,3400 3,00 1,03
2874136313400 Diblu din material plastic buc 8,0000 3,00 24,24
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,00128 20,00 0,03
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0034 20,00 0,07
55 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" 18,20
intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2 —————
5,57
7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1200 46,38 5,57
2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0,4150 29,00 12,04
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 12,00 0,60
56 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 88,96
m2
executate manual. cu amestec "TINC" la pereti —————

31
1 2 3 4 5 6 7
56,58
7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 46,38 56,58
26531021008311 Tink kg 2,3000 14,00 32,20
4100126202818 Apa m3 0,0040 22,50 0,09
2952270007607 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 0,0060 15,00 0,09

APROBAT:

Intocmit Investitor
Cuciuc Nicolae, Crudu Grigore, Vascan G.
Gheorghita Igor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

32
Bloc de locuit Formular Nr.3
(denumirea obiectivului) WinCmeta

Deviz local de resurse №


Lucrari de constructii montaj

Valoarea de deviz 3 736 180,88 lei


Intocmit in preţuri curente 24.05.2017
№ Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. şi Cod resurse Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. conform Pe unitate Total
datelor din de măsură
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № :
Manopera:
1. 7122050013400 Zidar h-om 2 538,506 46,38 117 735,93
2. 7122050013442 Tencuitor h-om 2 843,576 46,38 131 885,05
3. 7123010010200 Betonist h-om 659,7942 46,38 30 601,25
4. 7123020011140 Fierar beton h-om 332,0682 46,38 15 401,32
5. 7124010010700 Dulgher h-om 677,2784 46,38 31 412,17
6. 71240100107001 Dulgher h-om 90,91 46,38 4 216,41
7. 7124010010730 Dulgher 3 h-om 179,847 46,38 8 341,30
8. 7129200011200 Finisor MP h-om 39,714 46,38 1 841,94
9. 7132030012600 Mozaicar h-om 229,50 46,38 10 644,21
10. 7132040012700 Parchetar h-om 736,19 46,38 34 144,49
11. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 961,2896 46,38 44 584,61
12. 7136080025001 Montator h-om 308,674 46,38 14 316,30
13. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 2 240,644 46,38 103 921,08
14. 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 63,216 46,38 2 931,96
15. 7213050013100 Tinichigiu h-om 386,32 46,38 17 917,52
16. 7214210026800 Montator constructii metalice h-om 9,028 46,38 418,72
17. 7422010060100 Timplar h-om 213,4406 46,38 9 899,38
18. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 64,2618 46,38 2 980,46
19. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 867,2731 46,38 40 224,13
20. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 220,2024 46,38 10 212,99
21. 9310060019930 Muncitor h-om 311,9242 46,38 14 467,04
Total manopera 826 325,29
Materiale:
1. 00000052 Nisip m3 20,9312 220,00 4 604,86
2. 1111000100048 Strat sintetic m2 645,8445 9,00 5 812,60
3. 1411122201275 Blocuri de calcar (cotilet) m3 89,28 496,00 44 282,88
4. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 13,455 240,00 3 229,20
5. 1421102200227 Pietris m3 5,4096 240,00 1 298,30
6. 1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 29,9019 240,00 7 176,46
7. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 46,904 220,00 10 318,88
8. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 32,4621 220,00 7 141,66
9. 1421102200577 Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm m3 10,9184 220,00 2 402,05
10. 1711317306661 Bumbac de sters kg 180,40 5,00 902,00
11. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,1449 3 200,00 463,68
12. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 1,8391 3 100,00 5 701,21
13. 2010102903498 Articole pentru montare kg 48,16 17,00 818,72
14. 20101029041691 Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II m3 0,372 3 100,00 1 153,20
15. 20101029041692 Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia m3 4,482 3 100,00 13 894,20
16. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,6935 3 100,00 2 149,85
17. 20101029069611 Scanduri brute, calit III m3 0,031 3 100,00 96,10

33
18. Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm,
20101029087371 m3 3,207 17,00 54,52
calit, a II a
19. Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II
20101029087372 m3 0,864 32,00 27,65
a
20. 2010102918804 Cherestea, rasin., calitatea IV m3 0,1046 3 100,00 324,26
21. 2010212906648 Sipci de lemn 38x58 mm m3 0,875 30,00 26,25
22. 2010237318700 Distantieri de rost buc 3 904,46 0,10 390,45
23. 2010237318750 Distantieri buc 1 187,956 0,50 593,98
24. 2030112930000 Usi interioare si exterioare din lemn m2 25,98 1 800,00 46 764,00
25. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 39,60 1 200,00 47 520,00
26. Usi din profiluri din mase plastice inclusiv
2030112939150 m2 18,60 1 400,00 26 040,00
armaturile si accesoriile necesare
27. 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 84,196 100,00 8 419,60
28. 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 553,581 22,00 12 178,78
29. Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S
2052152958990 kg 12,80 0,80 10,24
2340
30. 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0,0077 800,00 6,16
31. Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC
2124117352904 m2 39,8277 22,00 876,21
transparent
32. 2320187315789 Decofrol kg 84,468 10,00 844,68
33. 23203226000361 Gudron kg 7,998 22,00 175,96
34. 2320322600048 Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 20,48 9,00 184,32
35. 24142161094821 Pasta antiseptica kg 19,915 133,33 2 655,27
36. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 31,6086 109,33 3 455,77
37. 2430116103800 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 721,60 22,00 15 875,20
38. 2430116104842 Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" kg 2 002,44 34,00 68 082,96
39. 24302261000001 Fuga kg 81,8727 16,20 1 326,34
40. 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 218,622 29,00 6 340,04
41. 2430226101600 Chit siliconic kg 11,0822 3,10 34,35
42. 2430226103064 Snur profilat din mastic kg 36,876 33,00 1 216,91
43. 2462106110100 Adeziv neoprenic kg 6,25 46,00 287,50
44. 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 2 128,272 3,50 7 448,95
45. 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 2 660,34 3,50 9 311,19
46. 2462106110551 Adeziv pe baza de rasini acrilice kg 12,6724 165,50 2 097,28
47. 2521106718392 Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 53,55 156,60 8 385,93
48. 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 m2 585,2748 8,00 4 682,20
49. Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M
2624102101102 m3 7,912 823,00 6 511,58
50
50. Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de
2640112302501 buc 17 635,20 4,20 74 067,84
dim. 250 x 120 x 65 mm
51. 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 6 138,132 1,68 10 312,06
52. 26511221004022 Ciment M-400 kg 3 118,848 1.68 5238.24
53. 2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 4 074,34 1,68 6 844,89
54. 2652102100737 Var hidratat kg 7 487,392 3,75 28 077,72
55. 2653102100000 Fixator pentru consolidare si izolare strat suport kg 91,80 2,50 229,50
56. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 111,8607 1,60 178,98
57. 2653102100831 Amestec uscat kg 12 880,56 2,30 29 625,29
58. 26531021008311 Tink kg 1 211,64 14,00 16 962,96
59. 2661112800700 Placi sau piscoturi de gresie m2 200,1475 236,95 47 424,95
60. 2663102100000 Beton B 15 m3 107,5598 810,00 87 123,44
61. 2663102100001 Beton clasa. B15 m3 41,1988 810,00 33 371,03
62. 2663102100983 Beton de ciment clasa B25/M300 m3 7,28 985,00 7 170,80
63. 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 9,02 0,00 0,00
64. 2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 28,864 0,00 0,00
65. 26641021020101 Adeziv pentru placarea placilor de gresie kg 413,10 1,88 776,63
66. 2664102102013 Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) kg 233,0575 2,64 615,27
67. 2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 1,8032 765,00 1 379,45
68. 2666122800608 Element prefabricat B3 0.8x0,8x0,4 m buc 40,40 250,00 10 100,00
69. 2666122800624 Element prefabricat B1 2,4x0,8x0,4 m buc 54,54 715,00 38 996,10
70. 2666122800660 Element prefabricat PP60x10 buc 16,00 1 526,00 24 416,00
71. 2666122800662 Element prefabricat PP60x12 buc 40,00 2 024,00 80 960,00
72. 2666122800666 Element prefabricat PP60x16 buc 56,00 2 480,00 138 880,00
73. 2666122812600 Element prefabricat B2 1,2x0,8x0,4 m buc 18,18 365,00 6 635,70

34
74. 2670112202950 Bagheta m 16,2932 50,00 814,66
75. 2670112204051 Placi din laminat m2 645,8445 135,50 87 511,93
76. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 951,9835 12,00 11 423,80
77. 26821326004260 Carton gudronat (толь) m2 22,747 8,00 181,98
78. 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 415,9964 17,00 7 071,94
79. 2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 11,691 41,50 485,18
80. 2682132601626 Carton bitumat m2 276,48 37,00 10 229,76
81. 2682162605828 Vata minerala tip I kg 5,7156 2,20 12,57
82. 2682162611370 Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm m2 569,3128 136,80 77 881,99
83. 2682162611371 Placi vata minerala pentru izolatii generale m2 261,12 153,00 39 951,36
84. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 424,074 96,00 40 711,10
85. Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 -
27106020001211 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках kg 23,652 10,63 251,42
Д=6,3 - 6,5 мм)
86. 2710602100000 Otel beton AIII diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 884,37 10,23 9 047,11
87. 2710602200000 Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm kg 3 641,1075 10,80 39 323,96
88. 2710602300000 Otel beton AIII diam. mai mare de 8 mm kg 870,02 10,80 9 396,22
89. 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 119,847 13,28 1 591,57
90. 2710703501057 Cornier din aluminiu l = 3m m 180,9031 3,00 542,71
91. 2732103646000 Panouri fibrolemnoase usoare moi m2 68,75 22,14 1 522,13
92. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 8,086 17,00 137,46
93. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 42,427 16,38 694,95
94. 2743123549026 Glafuri din aluminiu pentru ferestre m 52,50 75,15 3 945,38
95. Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate
2812106306050 m2 12,20 3 604,00 43 968,80
inclusiv armaturile si accesoriile necesare
96. 2873122000751 Piese forjate kg 7,912 25,00 197,80
97. Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg
28731220007511 kg 215,74 17,00 3 667,58
(Поковки)
98. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 81,9703 18,00 1 475,47
99. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 5,60 32,00 179,20
100. 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 121,80 23,10 2 813,58
101. 28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 23,25 55,00 1 278,75
102. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 681,40 9,20 6 268,88
103. 2874115837746 Suruburi mecanice buc 1 843,80 0,09 169,63
104. 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 121,80 79,10 9 634,38
105. 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 3,7844 66,00 249,77
106. 2874125886734 Nituri POP buc 1 843,80 0,17 322,67
107. 2874136313400 Diblu din material plastic buc 4 256,544 3,00 12 769,63
108. 28741458870491 Cuie de constructie kg 48,18 16,00 770,88
109. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 23,196 14,00 324,74
110. 28752763120001 Шпильки (fise) buc 4 340,832 0,10 434,08
111. 4011106202741 Energie electrica kw 60,04 1,92 115,28
112. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 65,8128 22,50 1 480,79
113. 4100126202818 Apa m3 10,5444 22,50 237,25
114. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 928,34 12,00 11 140,08
Total materiale de construcţii 1 617 470,8
Utilaje de construcţii:
1. 161001 Automacara, 10 t h-ut 22,176 204,00 4 523,90
2. Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на
24105200067531 h-ut 1,275 204,10 260,23
автомобильном ходу)
3. 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 4,914 92,00 452,09
4. Compresor mobil motor ardere interna, presiunea
2912340002506 h-ut 2,457 194,50 477,89
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
5. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,6743 20,00 13,49
6. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,256 20,00 5,12
7. 2922140007000 Macara h-ut 83,6115 204,00 17 056,75
8. 29405200076091 Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) h-ut 0,713 15,00 10,70
9. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 196,9828 20,00 3 939,66
10. 2952240004021 Mixer electric h-ut 30,088 15,00 451,32
11. Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39
2952260003521 h-ut 42,8376 279,74 11 983,39
mc buldoex
12. 2952260003540 Buldozer h-ut 0,7128 290,36 206,97
13. 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 26,8911 290,36 7 808,10

35
14. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 86,328 91,19 7 872,25
15. 2952270003700 Centrala de beton h-ut 2,2572 21,40 48,30
16. 29522700037002 Betoniera de 250 l cu cadere libera h-ut 0,78 21,40 16,69
17. 2952270003816 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 5,9024 21,00 123,95
18. 2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 9,02 21,40 193,03
19. 2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,7384 21,40 15,80
20. 2952270004000 Malaxor h-ut 4,038 21,40 86,41
21. Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp
2952270004021 h-ut 30,5532 92,00 2 810,89
(4 kw)
22. 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 1,024 75,00 76,80
23. 2952270007607 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 3,1608 15,00 47,41
24. Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp
29552700002608 h-ut 3,399 35,00 118,97
(Drujba, бензопила)
25. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 47,428 204,00 9 675,31
26. 3410540000006 Autobasculanta h-ut 236,496 225,00 53 211,60
Total utilaje de construcţii 121 487,01

Total lei 2 281 240,20


CASM 27,50 % 178 227,02
Cheltueli de transport 7,00 % 105 815,85
Total CD 2 565 283,07
Cheltueli indirecte 14,50 % 371 966,05
Total CI 2 937 249,12
Beneficiu de deviz 6,00 % 176 234,95
Total Bd 3 113 484,06
TVA 20,00 % 622 696,81
Total deviz: 3 736 180,88

Intocmit Cuciuc Nicolae, Crudu Grigore,


Gheorghita Igor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Vascan G.
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

36
CONCLUZIE:
În prezent, orice obiect construit necesită calculul costului de deviz. Pentru a îndeplini
sarcina impusă inițial trebuie studiată detaliat sectorul construcțiilor, ofertele existente, piața
materialelor și de adaptat cele mai bune soluții, conform normativelor în vigoare. Se va
analiza conceptul general de fezabilitate deoarece astăzi toate sectoarele se ciocnesc cu
fezabilitatea economică, aceasta fiind indicatorul principal al rentabilității unui sau altui
domeniu. Sectorul construcțiilor, fiind ca unul dintre cele mai scumpe și durabile în timp în
primul rînd după apariția unei idei de proiect face studiul de prefezabilitate pentru a echilibra
avantajele sau dezavantajele construcției, ținînd cont de echilibrul dintre siguranță, calitate,
timp de execuție mic și rentabilitate.
La acest proiect de an am determinat valoarea de deviz a construcției S+P+2E prin metoda
resurselor obținînd o valoare de 3 736 180,88 lei inclusiv TVA obținînd un preț de 4943
lei/m2 acesta fiind un preț real comparînd cu prețurile de pe piața la moment .În rezultat putem
spune ca calculul costului construcției prin metoda de resurse este o metoda buna dar trebuie
sa ținem cont de prețurile materialelor,utilaje la momentul întocmirii devizului dar nu mai
vechi dar cît și de calculul corect al volumelor deoarece unele erori ulterior pot stopa execuția
construcției.

37
BIBLIOGRAFIE:
1. NCM L.01.01-2012,,Reguli de determinare a valorii obiectivelor de
construcţii’’
2. NCM L.02.05-2012,,Norme de deviz pentru construirea cladirilor și
construcțiilor speciale provizorii’’
3. NCM L.02.06-2012,,Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de
construcţiimontaj pe timp friguros’’
4. CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
construcţii-montaj prin metoda de resurse”
5. CP L.01.02-2012 ,,Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la
salarizarea în construcții’’
6. CP L.01.03-2012 ,,Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la
determinarea valorii obiectivelor’’
7. CP L.01.04-2012 „Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz
pentru functionarea utilajelor de constructii”
8. CP L.01.05-2012 „Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de
deviz la formarea preturilor la productia de constructii”
9. CP L.01.07-2012 ,,Instrucţiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de
achiziţionare-depozitare în construcţii’’
10. CP L.01.08-2012,,Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor pentru
întreţinerea serviciului beneficiarului’’
11. NCM L.02.05-2012 ,,Norme de deviz pentru construirea cladirilor și
construcțiilor speciale provizorii’’
12. Catalog de prețuri medii pentru materiale de construcții, Volumul IV, 2016,
Institutul de Cercetări Științifice în Construcții ”INCERCOM” ÎS.
13. Evoluţia preţului de deviz şi a structurii acestuia pentru realizarea obiectelor de
construcţii Mircea Lazăr
14. http://www.smeta.md/
15. http://ednc.gov.md/

38

S-ar putea să vă placă și