Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Andrei Șaguna”


Disciplina: Biologie
Clasa: a IX-a
Data: 11.06.2015
Propunător: Crișan Csilla
Unitatea de învăţare: Diversitatea lumii vii
Tema lecţiei: Protecția florei și faunei în România
Tipul lectiei: de comunicare de noi cunoștințe
Scopul lecției: Cunoaşterea de către elevi a unor particularităţi ale ecositemelor naturale, în vederea
înţelegerii interdependenței biotop-biocenoză și necesității de protejare și conservare a mediului.
Loc de defăşurare: sala de clasă
Competenţe generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi
Competenţe specifice:
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/documentare despre organizarea lumii vii
3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare şi rezolvare de probleme
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor
organismelor
5.2. Proiectarea unor activităţi de protejare şi conservare a mediului
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
O1 - să precizeze prin ce elemente sunt reprezentate biotopul şi biocenoza unui ecosistem dat;
O2 - să identifice ecosistemele naturale
O3 - să precizeze elementele caracteristice biotopului şi biocenozei;
O4 - să enumere categoriile de arii protejate
O5 - să denumească cel puțin trei specii de plante și de animale ocrotite
 Formative:
O6 - să argumenteze importanţa ecosistemelor naturale şi necesitatea protejării şi conservării lor
O7 – să identifice rolul lor în menţinerea echilibrului natural;
 Atitudinale:
O8: sa-si formeze un comportament pozitv fata de elementele de biotop si biocenoza.
O9 - Să-și formeze respectul faţă de natură
Evaluare: formativ - ameliorativă
Obiective ale evaluării:
Cognitive: operarea corectă a noţiunilor însuşite
Formative: argumentarea corectă a necesității protejării și conservării ecosistemelor
Atitudinale: aplicarea în viața cotidiană a bunelor practici privind mediul înconjurător
Instrumentele evaluării: observarea sistematică, verificarea frontal – orală și scrisă
Strategii: dirijată, explicativ - conversativă
Resurse:
Materiale: tabla, marker, laptop, video-proiector, catalog, manual, caiete, fișe de lucru.
Procedurale: conversaţia, explicaţia, enumerarea, problematizarea, identificarea, deducerea, observația
Umane: elevii clasei a IX a A
Timp: 50 de minute
Forma de activitate: frontal - individual
Valori si atitudini vizate:
Motivația pentru informarea și documentarea știintifică.
Dezvoltarea curiozității și a respectului față de orice formă de viață
Grija față de propria persoană, față de ceilalți și față de mediul înconjurător
Cultivarea receptivității pentru aplicarea cunoștintelor de biologie în viața cotidiană

Bibliografie:
1. Hutanu Crocnan, E., 2008, Biologie - manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică
și Pedagogică, București
2. Stanciu, E., Florescu, F., 2009, Ariile protejate din România – noțiuni introductive,
editura Green Steps, Brașov
DESFĂŞURAREA DEMERSULUI DIDACTIC

Secvenţel Com
Activitatea clasei Obiectiv Resurse Evaluare
e pete
e
demersul nte operaţio material
ui spec Profesor Elevi nale procedurale
e
didactic ifice
1. Asigură climatul necesar începerii activității. Se Elevii răspund solicitării de catalogul conversația
Moment prezintă elevilor prezență
organizat Trece absenții în catalog.
oric
Împarte fișele de lucru(anexa 1) și explică Răspund întrebărilor Oral - frontală
completarea acestora care se va realiza pe tot adresate de profesor:
2.Reactua parcursul orei - Înveliș discontinuu
lizarea al Pământului format din
-1 Adresează elevilor întrebări din lecții anterioare: totalitatea organismelor O1
structuril
-4 O2
or Ce este biosfera? vii, împreună cu toate
O3
învățate Ce este biotopul? elementele necesare vieții.
anterior Ce este biocenoza? - Totalitatea Fișe de Conversația
Ce înțelegem prin biodiversitate? factorilor abiotici: lumina, lucru Enumerarea
ce este poluarea? Care sunt cauzele temperatura, curenții Laptop Problematiza
dezechilibrelor ecologice? oceanici, vântul, Video rea
umiditatea etc. proiector Identificarea
- Totalitatea
factorilor biotici
- Variabilitatea
organismelor vii din toate
sursele (terestre, marine
Cere elevilor să completeze pe fișa de lucru în
sau din alte ecosisteme),
tabel partea ,,știu” și răspunde la eventualele
nelămuriri. incluzând diversitatea
speciilor, comunităților și
a ecosistemelor.
- - Poluarea este
contaminarea cu substanțe
chimice și deșeuri a apei,
aerului și solului. Cauzele
dezechilibrelor ecologice
sunt: supraexploatarea
resurselor, introducerea de
noi specii, poluarea
factorilor de mediu.
- Elevii răspund solicitării
profesorului și
completează noțiunile
cunoscute din lecțiile
anterioare
3.Captare Anunță obiectivele operaționale și titlul lecției: „ Sunt atenți la profesor.
a atenției Protecția florei și faunei în România” O2 Tabla Conversația
Informare O6 Laptop Explicația
a elevului Video Identificarea
cu privire proiector
la Caiete
obiectivul Manuale
urmărit
4.Prezent 2 Profesorul explică importanța protejării și Conversaţia Oral - frontal -
area 3 conservării mediului prin argumentarea acestora Elevii sunt atenți la Explicaţia, individual
materialul 4 Se adresează următoarele întrebări pentru explicațiile profesorului. Problematiza
ui stimul dirijarea învățării Elevii răspund prin rea
Ce se înțelege prin protecția naturii? formulari proprii O2 Tabla Identificare
Dirijarea Ce se înțelege prin conservarea naturii? O3 Laptop a,
învățării Profesorul explică și completează răspunsurile O4 Video
Deducerea
elevilor cu noțiuni noi, reformulate O8 proiector
Caiete Observația
Se cere să se noteze informațiile noi în caiete și
„vreau să știu” în tabelul din fișa de lucru Manuale
Elevii ascultă cu atenție și
-Ariile protejate joacă un rol important în
notează noile idei în caiete.
menținerea vieții pe pământ!
-Aria protejată este: Completează fișa
Un spațiu geografic clar delimitat
Recunoscut
Desemnat și administrat în baza unor acte legale
Scopul: conservarea pe termen lung a naturii și a
valorilor culturale asociate
-Ariile protejate sunt de mai multe categorii: 1.
Rezervațiile științifice
2. parcurile naționale 3. Monumente ale naturii 4.
Rezervațiile naturale

5.Obținer Pentru exemplificare și recunoașterea unor specii Profesorul împreună cu Fișe de conversaţia, Oral - frontal -
ea 2 ocrotite invită elevii să identifice speciile de elevii discută lucru, explicaţia, individual
performa 3 plante și animale prezentate în ppt(imagini, și despre concluziile aceste imagini O5 enumerarea,
nței 4 denumiri științifice) specii și importanța ppt, O6 problematiza
 Floarea de colț(Leontopodium alpinum) protejării acestora Videopr O8 rea,identific
Asigurare  Iedera albă(Daphne blagayana) Profesorul accentuează oiector area,
a  Angelica(Angelica archangelica) măsurilor pe care să le laptop
conexiuni  Larice(Larix decidua) aplice în viață pentru a
 Ursul (Ursus arctos) salva propria planetă și a
i
 Lupul (Canis lupus)
inverse(fe evita poluarea
 Râsul (Lynx lynx)
ed-back-  Capra negră (Rupicapra rupicapra)
ului)  Pisica sălbatică (Felis silvestris)
 Pelicanul (Pelecanus onocrotalus)
 Codalbul (Heliaeetus albicila)
 Pescarita răzătoare (Gelochelidon nilotica)
 Lișița (Fulica atra)
7. 4 Adresează elevilor întrebări și solicit Răspund la întrebări și Explicația, Oral - frontal -
Intensific 5 completarea fișei de lucru cu partea „am învățat” completează fișa de lucru conversația, individual
area Recapitulând ideile principale ale lecției predate. O4 enumerarea
retenției și O6
O7
a
transferul
ui

8. 5 Aprecieză activitatea elevilor care s-au implicat, conversația


Evaluarea au lucrat corect și au tratat sarcinile cu
activității, seriozitate. O7
tema Solicit elevilor să adune informații legate de O8
bunele practice utilizate în protecția O9
pentru
acasă ecosistemelor.
Anexa 1

Elev: ……………………………………

Clasa: …………………………………..

Data: …………………………..

Fișă de lucru

Știu Vreau să știu Am învățat

1. Enumerați categoriile de arii naturale protejate:

a) .......................................................................................................

b) …………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………….

d) ……………………………………………………………………………..

2. Denumiți 3 specii de plante ocrotite prin lege în România:

a) …………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………

3. Denumiți 3 specii de animale ocrotite prin lege în România:

a) …………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………...

c) …………………………………………………………………………