Sunteți pe pagina 1din 2

Parazitologie și prelegeri clinice pe specii (ANUL IV)

Nr. credite transferabile = 4

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect


VII 2 - 2 Lucrare practică finală

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)

Titular disciplină
Conf. univ. dr. Olimpia IACOB

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

-formarea aptitudinilor viitorului medic veterinar generalist pentru realizarea examenului clinic al
animalelor bolnave, în vederea stabilirii diagnosticului clinic al bolilor parazitare la animale, a
profilaxiei controlului şi tratamentului acestora;
- însuşirea factorilor ce influentează apariția, și dezvoltarea elementelor parazitare în mediul
ambiant și transmiterea la gazdele receptive;
- însuşirea planului de examinare clinică şi aplicarea metodelor generale şi speciale de examinare a
animalelor;
- însuşirea aspectelor epidemiologice, clinice și a metodelor de diagnostic, în cazul parazitozelor și
a zoonozelor parazitare;
- însușirea metodelor de laborator şi coroborarea rezultatelor paraclinice cu semnele clinice, în
vederea stabilirii unui diagnostic cert;
- însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind conduita de urmat în urgenţele medicale și
parazitare;
- însuşirea modului de administrare a medicamentelor de uz veterinar şi a riscurilor legate de
utilizarea lor neadecvată;
- însuşirea formularisticii şi a modului de redactare a documentaţiei de ordin clinic (foia de
observaţie clinică) și paraclinic (buletinul de analiză);
- dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu proprietarii de animale şi evaluarea clinică a fiecărui
caz, în vederea adoptării deciziilor care se impun.•

Conținutul disciplinei (programa analitică)

Curs (capitole/subcapitole) Nr. ore


TREMATODOZE: 1.1. Fascioloza. 1.2. Dicrocelioza. 1.3. Paramfistomoza. 1.4.
4
Opistorchoza. 1.5. Prostogonimoza
CESTODOZE: 2.1. Cestodoze induse de cestodele adulte: 2.1.1.Cestodozele erbivorelor.
4
2.1.2. Cestodozele carnivorelor. 2.1.3. Cestodozele iepurilor. 2.1.4. Cestodozele păsărilor
Metacestodoze: 3.1. Cisticercoza musculară. 3.2. Cisticercoza hepato-peritoneală. 3.3.
4
Cenuroza. 3.4. Hidatidoza.
NEMATODOZE: 4.1. Rhabditoze. 4.2. Strongiloze pulmonare şi digestive. 4.3. Ascarioze.
14
4.4. Oxiuroze. 4.5. Spiruroze. 4.6. Trichocefaloze. 4.7. Filarioze.
ACANTOCEFALOZE: 5.1. Acantocefaloza porcinelor. 5.2. Acantocefaloza păsărilor. 2

Lucrări practice Nr. ore


- studiul morfologic și biología trematodelor, elemente de diagnostic în trematodoze; 4
- studiul morfologic și biología cestodelor, elemente de diagnostic în cestodoze 4
- studiul morfologic și biología cestodelor, elemente de diagnostic în metacestodoze 2
- studiul morfologic și biología nematodelor, elemente de diagnostic în nematodoze; 12
- studiul morfologic și biología acantocefalilor, elemente de diagnostic în acantocefaloze; 2
- studiul metodelor paraclinice de identificare a elementelor parazitare în probele biologice. 2
-analiza și sinteza datelor obținute pentru precizarea diagnosticului parazitologic; evaluarea
2
prognosticului, stabilirea terapiei și a regimului igieno-dietetic; măsurile de profilaxie

Bibliografie
Bibliografie
1. IACOB, OLIMPIA 2016 – Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze.
Ed. “I.I. de la Brad” Iaşi
2. COSOROABĂ, I., 2005 – Zoonoze parazitare. Ed. First/ Artpres, Timişoara
3. ŞUTEU, I., COZMA, V. 2012 – Parazitologie clinică veterinară vol.1, 2. Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca.
4. IACOB, OLIMPIA 2016 – Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze.
Practicum Parazitologic. Ed. “I.I. de la Brad” Iaşi
5. ZAJAC M. ANNE, CONBOY A G. 2006 – Veterinary Clinical Parasitology, 7-th ed.
Blackwell Publishing, Iowa, Osford, Australia
6. MOULINIER CLOUDE 2003 – Parasitologie et micologie medicales. Elements de
morphologie et de biologie. Ed. Lavoisier
Evaluare finală

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota finală


Examen oral 60 %
Aprecierea activității din timpul anului Lucrare practică 40 %

Persoana de contact
Conf. dr. Olimpia IACOB
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407317, fax: 0040 232 219113
E-mail: iacobolimpia@yahoo.com; oiacob@uaiasi.ro

S-ar putea să vă placă și