Sunteți pe pagina 1din 20

Nr............../...........................

Vizat

Director,

Prof. Huiu Veronica

Auxiliar: „Limba şi literatura română- Exerciţii practice”, Mina-Maria Rusu(coord.), editura


Paralela 45

Nr. Conţinuturi Obiective Data Observaţii


crt.
1 Cuvinte-cheie, idee 2.2. Identificarea temei și a ideilor 7 octombrie
principală, idee principale și secundare din texte 2019
secundară, temă- pag diverse
37
2 Nartivul literar. 2.1. Identificarea informaţiilor 14 octombrie
Acţiune, personaj, importante din texte literare și 2019
timp, spaţiu- pag 44 nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.3. Formularea unui răspuns
personal şi/sau a unui răspuns creativ
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
3 Propoziţia: 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi 21 octombrie
Propoziţia semantice de bază, în procesul de 2019
simplă/dezvoltată, înţelegere şi de exprimare corectă a
afirmativă/ negativă- intenţiilor comunicative
pag 80 4.3. Monitorizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, valorificând achiziţiile
fonetice de bază
4 Narativul nonliterar. 2.1. Identificarea informaţiilor 28 octombrie
Acţiune, participanţi, importante din texte literare și 2019
timp, spaţiu- pag 55 nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.3. Formularea unui răspuns
personal şi/sau a unui răspuns creativ
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
5 Sinonime. 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi 4 noiembrie
Antonime- pag 156 semantice de bază, în procesul de 2019
înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, valorificând achiziţiile
fonetice de bază
6 Tipuri de sunete- 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi 11 noiembrie
pag 149 semantice de bază, în procesul de 2019
înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, valorificând achiziţiile
fonetice de bază
7 Etapele scrierii- pg 3.1. Redactarea unui text scurt pe 18 noiembrie
162 teme familiare, având în vedere 2019
etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Analizarea constantă a propriului
scris/a unor texte diverse din punctul
de vedere al corectitudinii, al
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
8 Verbul- actualizare- 1.4. Realizarea unei interacţiuni 25 noiembrie
pag 96 verbale cu doi interlocutori, folosind 2019
9 Modurile verbului- strategii simple de ascultare activă și 2 decembrie
pag 99 manifestând un comportament 2019
Modul indicativ- comunicativ politicos faţă de
timpul prezent- pag interlocutor(i)
101 2.3. Formularea unui răspuns
10 Modul indicativ- personal şi/sau a unui răspuns creativ 9 decembrie
timp pe marginea unor texte de diferite 2019
imperfect/perfect tipuri, pe teme familiare
compus- pag 3.3. Analizarea constantă a propriului
104/107 scris/a unor texte diverse din punctul
11 Modul indicativ- de vedere al corectitudinii, al 16
timp perfect simplu/ lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii decembrie
mai mult ca perfect- 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi 2019
pag 109/111 morfologice de bază ale limbii
12 Modul indicativ- române standard pentru înţelegerea şi 13 ianuarie
timp viitor- pag 114 exprimarea corectă a intenţiilor 2020
Modul imperativ- comunicative
pag 117 4.4. Respectarea normelor ortografice
13 Verbe perdicative şi şi ortoepice în utilizarea structurilor 20 ianuarie
auxiliare- pag 120 fonetice, lexicale şi sintactico- 2020
14 Predicatul verbal- morfologice în interacţiunea verbală 27 ianuarie
pag 84 2020
15 Textul descriptiv 2.1. Identificarea informaţiilor 3 februarie
literar-pag 63 importante din texte literare și 2020
Personificarea- pg nonliterare, continue, discontinue şi
51 multimodale
16 Textul descriptiv 2.3. Formularea unui răspuns 10 februarie
nonliterar- pag 66 personal şi/sau a unui răspuns creativ 2020
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și
focalizarea atenţiei în timpul lecturii
unor texte pe teme familiare
17 Substantivul- 1.4. Realizarea unei interacţiuni 17 februarie
actualizare, pag 125 verbale cu doi interlocutori, folosind 2020
18 Substantivul- strategii simple de ascultare activă și 24 februarie
articolul-pag 128; manifestând un comportament 2020
prepoziţia-pag 131 comunicativ politicos faţă de
interlocutor(i)
2.3. Formularea unui răspuns
personal şi/sau a unui răspuns creativ
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe
teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau
imaginate
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi
semantice de bază, în procesul de
înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice
şi ortoepice în utilizarea structurilor
fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
19 Textul explicativ- 2.1. Identificarea informaţiilor 2 martie
pag 70 importante din texte literare și 2020
Narativul în textul nonliterare, continue, discontinue şi
multimodal- pag 60 multimodale
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
20 Modele 1.1. Identificarea temei, a unor 9 martie
comportamentale în informaţii esenţiale şi de detaliu, a 2020
legendele greco- intenţiilor de comunicare explicite
romane- pag 22 şi/sau a comportamentelor care
exprimă emoţii din texte narative,
monologate sau dialogate
1.4. Realizarea unei interacţiuni
verbale cu doi interlocutori, folosind
strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament
comunicativ politicos faţă de
interlocutor(i)
2.1. Identificarea informaţiilor
importante din texte literare și
nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii
de viață și de lectură cu acelea
provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale
promovate în textele autorilor români
din diferite perioade istorice
21 Pronumele- pag 135 1.1. Identificarea temei, a unor 16 martie
informaţii esenţiale şi de detaliu, a 2020
22 Adjectivul- pag 140 intenţiilor de comunicare explicite 23 martie
şi/sau a comportamentelor care 2020
exprimă emoţii din texte narative,
monologate sau dialogate
4.4. Respectarea normelor ortografice
şi ortoepice în utilizarea structurilor
fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
23 Descrierea unei 2.1. Identificarea informaţiilor 28 aprilie
fiinţe imaginare importante din texte literare și 2020
nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.3. Formularea unui răspuns
personal şi/sau a unui răspuns creativ
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
24 Numeralul- pag 144 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi 5 mai 2020
semantice de bază, în procesul de
înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, valorificând achiziţiile
fonetice de bază
25 Subiectul-pag 88 1.4. Realizarea unei interacţiuni 11 mai 2020
26 Atributul-pag 91 verbale cu doi interlocutori, folosind 18 mai 2020
strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament
comunicativ politicos faţă de
interlocutor(i)
2.3. Formularea unui răspuns
personal şi/sau a unui răspuns creativ
pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe
teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau
imaginate
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi
semantice de bază, în procesul de
înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice
şi ortoepice în utilizarea structurilor
fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
27 Enunţul. Punctuaţia 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi 25 mai 2020
enunţului- pag 75 morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor
comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, valorificând achiziţiile
fonetice de bază
4.5. Utilizarea competenţei
lingvistice în corelaţie cu gândirea
logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
28 Exerciţii Toate competențele specifice vizate 8 iunie 2020
recapitulative

Prof. Baciu Ani


Nr............../........................... Vizat

Director,

Prof. Huiu Veronica

Auxiliar: „Limba şi literatura română- Exerciţii practice”, Mina-Maria Rusu(coord.), editura


Paralela 45

Nr. Conţinuturi Obiective Data Observaţii


crt.
1 Textul narativ literar 1.1. Rezumarea, pe baza 11 octombrie
în proză: instanţele informațiilor explicite și implicite, a 2020
comunicării narative unor pasaje din diverse tipuri de
(autor, narator, texte orale narative, monologate și
personaje)- pag 41 dialogate
1.2. Prezentarea unor informații,
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe diverse teme sau pornind de la
textele citite/ascultate
1.4. Participarea la interacțiuni
verbale simple cu mai mulți
interlocutori, având în vedere
cantitatea și relevanța informației
transmise și primite
2.1. Corelarea informațiilor
explicite și implicite din texte
literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale
2.3.Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă și precisă a
intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2 Diftong, triftong, hiat. 1.1. Rezumarea, pe baza 18 octombrie
Despartirea cuvintelor informațiilor explicite și implicite, a 2020
în silabe.- pag 155 unor pasaje din diverse tipuri de
texte orale narative, monologate și
dialogate
1.2. Prezentarea unor informații,
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe diverse teme sau pornind de la
textele citite/ascultate
1.4. Participarea la interacțiuni
verbale simple cu mai mulți
interlocutori, având în vedere
cantitatea și relevanța informației
transmise și primite
2.1. Corelarea informațiilor
explicite și implicite din texte
literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a
unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă și precisă a
intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
3 Valori ale culturii 1.1. Rezumarea, pe baza 25 octombrie
populare în spațiul informațiilor explicite și implicite, a 2020
românesc- pag 23 unor pasaje din diverse tipuri de
texte orale narative, monologate și
dialogate
1.2. Prezentarea unor informații,
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe diverse teme sau pornind de la
textele citite/ascultate
1.4. Participarea la interacțiuni
verbale simple cu mai mulți
interlocutori, având în vedere
cantitatea și relevanța informației
transmise și primite
2.1. Corelarea informațiilor
explicite și implicite din texte
literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a
unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă și precisă a
intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și
tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul
României
5.2. Analiza unor elemente comune
identificate în cultura proprie și în
cultura altor popoare
4 Redactarea unei 1.1 Rezumarea, pe baza 1 noiembrie
naraţiuni la persoana I informațiilor explicite și implicite, a 2020
( caietul elevului unor pasaje din diverse tipuri de
editura ART- pag 24) texte orale narative, monologate și
5 Compunerea- etapele dialogate 8 noiembrie
scrierii- pag 179 1.2. Prezentarea unor informații, 2020
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la
textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de
lectură, a volumului și a diversității
materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a
unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de
redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă li precisă a
intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a
achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte,
valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
6 Sensurile cuvintelor în 1.2. Prezentarea unor informații, 15 noiembrie
context-pag 163 idei, sentimente și puncte de vedere 2020
7 Omonime-pag 167 în texte orale, participând la discuții 22 noiembrie
pe teme diverse sau pornind de la 2020
8 Cuvinte textele citite/ascultate 29 noiembrie
polisemamntice-pag 2.3. Prezentarea unor răspunsuri 2020
167 personale, creative și critice pe
9 Limba vorbită. Limba marginea unor texte diverse 6 decembrie
scrisă- pag 174 3.2. Redactarea, individual și/sau în 2020
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă li precisă a
intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a
achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte,
valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
10 Momentele 1.1 Rezumarea, pe baza 13
subiectului- pag 49 informațiilor explicite și implicite, a decembrie
unor pasaje din diverse tipuri de 2020
texte orale narative, monologate și
dialogate
1.2. Prezentarea unor informații,
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la
textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de
lectură, a volumului și a diversității
materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a
unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de
redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă li precisă a
intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a
achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte,
valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
11 Verbul- actualizare 3.2. Redactarea, individual și/sau în 20
pag 38 caietul elevului echipă, a unui text complex, cu decembrie
ART integrarea unor tabele 2020
12 Verbul- modul 3.3. Adecvarea textului scris la 17 ianuarie
conjunctiv- pag 40 situația și scopul de comunicare 2020
caietul elevului ART 4.1. Utilizarea structurilor sintactice
13 Verbul- modul și morfologice de bază ale limbii 24 ianuarie
condiţional optativ- române standard pentru înțelegerea 2020
pag 42 caietul elevului și exprimarea corectă li precisă a
ART intențiilor comunicative
14 Verbul- predicatul 4.2. Aplicarea conștientă a 31 ianuarie
nominal pag 44 caietul achizițiilor lexicale și semantice de 2020
elevului ART bază, din limba română standard,
15 Verbul recapitulare- pentru exprimarea corectă a 7 februarie
pag 96 intenției comunicative 2020
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
16 Textul narativ literar 1.1 Rezumarea, pe baza 14 februarie
in versuri pag 42 informațiilor explicite și implicite, a 2020
17 Valori etice în unor pasaje din diverse tipuri de 21 februarie
legendele popoarelor texte orale narative, monologate și 2020
pag 8 dialogate
18 Vorbirea 1.2. Prezentarea unor informații, 28 februarie
directă/indirectă –ag idei, sentimente și puncte de vedere 2020
124 caietul elevului în texte orale, participând la discuții
ART pe teme diverse sau pornind de la
19 Substantivul pag 123 textele citite/ascultate 6 martie
2.3. Prezentarea unor răspunsuri 2020
20 Substantivul- cazurile personale, creative și critice pe 13 martie
nomintiv şi acuzativ marginea unor texte diverse 2020
pag 126 2.5. Identificarea strategiilor de
21 Substantivul- cazurile lectură, a volumului și a diversității 20 martie
dativ şi genitiv, pag materialelor citite 2020
128 3.1. Redactarea unui rezumat, a
Substantiv- cazul unui text, pe un subiect la alegere,
vocativ pag 132 având în vedere etapele procesului
22 Pronumele personal; de scriere și structurile specifice, 27 martie
cazurile nominativ si pentru a comunica idei și informații 2020
acuzativ- pag 135 sau pentru a relata experiențe trăite
Pronumele personal- sau imaginate
cazurile dativ, genitiv, 3.2. Redactarea, individual și/sau în
vocativ pag 139 echipă, a unui text complex, cu
23 Pronumele reflexiv- integrarea unor tabele 24 aprilie
pag 143 3.3. Adecvarea textului scris la 2020
24 Adjectivul şi adverbul situația și scopul de comunicare 8 mai 2020
pag 144, pag 148 3.4. Analizarea dificultăților de
25 Subiectul pag 102 redactare, oferind soluții, pe baza 15 mai 2020
criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă li precisă a
intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a
achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte,
valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și
tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul
României
5.2. Analiza unor elemente comune
identificate în cultura proprie și în
cultura altor popoare
26 Textul descriptiv 1.1 Rezumarea, pe baza 22 mai 2020
literar pag 65 informațiilor explicite și implicite, a
27 Textul argumentativ unor pasaje din diverse tipuri de 29 mai 2020
pag 79 texte orale narative, monologate și
28 Complementul pag dialogate 5 iunie 2020
109 1.2. Prezentarea unor informații,
idei, sentimente și puncte de vedere
în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la
textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de
lectură, a volumului și a diversității
materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a
unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la
situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de
redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice
și morfologice de bază ale limbii
române standard pentru înțelegerea
și exprimarea corectă li precisă a
intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a
achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor
fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor
dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte,
valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții
29

Prof. Baciu Ani


Nr............../........................... Vizat

Director,

Prof. Huiu Veronica

Auxiliar: „Limba şi literatura română- Exerciţii practice”, Mina-Maria Rusu(coord.), editura


Paralela 45

Nr. Conţinuturi Obiective Data Observaţii


crt.
1 Fraza: cocordonarea 4.1. Folosirea structurilor 11 octombrie
prin juxtapunere şi morfosintactice ale limbii române 2020
joncţiune. Conjuncţii standard pentru înţelegerea şi
coordonatoare pag 97 exprimarea clară şi precisă a
2 Mijloace interne de intenţiilor comunicative complexe 18 octombrie
îmbogăţire a 3.1. Redactarea unui text complex, 2020
vocabularului pag 181 având în vedere respectarea
3 Îmbinări libere de etapelor procesului de scriere și 25 octombrie
cuvinte, locuţiuni, selectarea unor structuri adecvate 2020
cuvinte compuse pag intenţiei de comunicare
200 3.4. Evaluarea comportamentelor şi
4 Confuzii paronimice. a atitudinilor eficiente sau adecvate 1 noiembrie
Pleonasmul pag 206 de redactare, aplicând în activităţile 2020
curente de redactare strategiile
învățate, personalizate în funcţie de
profilul psihologic, de interesele şi
de nevoile fiecăruia
5 Narativul literar. 1.3. Participarea la interacțiuni 8 noiembrie
Personajul. Mijloace verbale diverse, apelând la strategii 2020
de caracterizre pag 46 variate de ascultare activă şi de
6 Ortoepie şi ortografie negociere a informaţiei şi a relaţiei 15 noiembrie
pag 176 cu interlocutorii 2020
7 Verbul pag 117 1.4. Evaluarea comportamentelor şi 22 noiembrie
a atitudinilor comunicative, 2020
8 Alte verbe copulative identificând strategii personalizate 29 noiembrie
pag 120 în funcţie de profilul psihologic, de 2020
9 Textul narativ literar interesele şi de nevoile fiecăruia 6 decembrie
caietul elevului ART 3.1. Redactarea unui text complex, 2020
pag 8 având în vedere respectarea
10 Textul narativ etapelor procesului de scriere și 13
nonliterar caietul selectarea unor structuri adecvate decembrie
elevului ART pag 14 intenţiei de comunicare 2020
11 Organizarea unui text 3.4. Evaluarea comportamentelor şi 20
în funcţie de situaţia a atitudinilor eficiente sau adecvate decembrie
de comunicare caietul de redactare, aplicând în activităţile 2020
elevului ART pag 32 curente de redactare strategiile
12 Substantivul – caietul învățate, personalizate în funcţie de 17 ianuarie
elevului ART pag 74 profilul psihologic, de interesele şi 2020
13 Prepoziţia- regimul de nevoile fiecăruia 24 ianuarie
cazual caietul elevului 2020
ART pag 78
14 Posibilităţi 31 ianuarie
combinatorii ale 2020
substantivului caietul
elevului ART pag 80
15 Textul dramatic pg 59 2.1. Recunoaşterea modurilor în 7 februarie
care sunt organizate informaţiile 2020
16 Dialogul în textul din texte literare și nonliterare, 14 februarie
nonliterar (interviul) continue, discontinue și 2020
pag 71 multimodale
17 Pronume- actualizare 2.2. Compararea diferitelor puncte 21 februarie
caietul elevului ART de vedere exprimate pe marginea 2020
pag 106 unor texte diverse
18 Pronumele şi 2.3. Adecvarea atitudinii și a 28 februarie
adjectivul pronominal practicilor de lectură în funcție de 2020
posesiv pg 125 scopul lecturii
19 Pronumele şi 2.4. Dezvoltarea competenţei de 6 martie
adjectivul pronominal lectură prin diversificarea 2020
demostrativ pag 130 activităţilor consacrate cărţii
20 Pronumele şi 3.1. Redactarea unui text complex, 13 martie
adjectivul pronominal având în vedere respectarea 2020
interogativ pag 135 etapelor procesului de scriere și
21 Pronumele şi selectarea unor structuri adecvate 20 martie
adjectivul pronominal intenţiei de comunicare 2020
relativ pag 138 3.3. Utilizarea unor surse diverse
22 Pronumele şi pentru realizarea de texte originale 27 martie
adjectivul pronominal 4.1. Folosirea structurilor 2020
nehotărât pag 142 morfosintactice ale limbii române
23 Pronumele şi standard pentru înţelegerea şi 24 aprilie
adjectivul pronominal exprimarea clară şi precisă a 2020
negativ pag 148 intenţiilor comunicative complexe
24 Pronumele şi 4.2. Exprimarea clară a intenţiei 8 mai 2020
adjectivul pronominal comunicative prin corelarea
de întărire pag 152 achiziţiilor lexicale şi semantice cu
cele sintactice şi morfologice din
limba română standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor
şi a convenţiilor ortografice şi
ortoepice pentru o comunicare
corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă
în exprimarea intenţiei de
comunicare, din perspectivă
morfosintactică, fonetică şi lexicală
25 Textul liric pag 79 2.1. Recunoaşterea modurilor în 15 mai 2020
care sunt organizate informaţiile
din texte literare și nonliterare,
continue, discontinue și
multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte
de vedere exprimate pe marginea
unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a
practicilor de lectură în funcție de
scopul lecturii
2.4. Dezvoltarea competenţei de
lectură prin diversificarea
activităţilor consacrate cărţii
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi
analogice, prin valorificarea
competenţei lingvistice, în procesul
de învăţare pe tot parcursul vieţii
26 Adjectivul pag 155 4.1. Folosirea structurilor 22 mai 2020
27 Numeralul pag 162 morfosintactice ale limbii române 29 mai 2020
Interjecţia pag 170 standard pentru înţelegerea şi
exprimarea clară şi precisă a
intenţiilor comunicative complexe
4.2. Exprimarea clară a intenţiei
comunicative prin corelarea
achiziţiilor lexicale şi semantice cu
cele sintactice şi morfologice din
limba română standard
28 Strategii de 2.1. Recunoaşterea modurilor în 5 iunie 2020
interpretare pag 87 care sunt organizate informaţiile
29 Strategii de din texte literare și nonliterare, 12 iunie
comprehensiune pag continue, discontinue și 2020
92 multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte
de vedere exprimate pe marginea
unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a
practicilor de lectură în funcție de
scopul lecturii
2.4. Dezvoltarea competenţei de
lectură prin diversificarea
activităţilor consacrate cărţii
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi
analogice, prin valorificarea
competenţei lingvistice, în procesul
de învăţare pe tot parcursul vieţii