Sunteți pe pagina 1din 133
Arhimandrit TEOFIL PARAIAN BUCURIILE CREDINTEI Editura Mitropoliei Olteniei Arhimandritul TEOFIL PARAIAN BUCURIILE CREDINTEI Tiparita cu binecuvantarea {naltpreasfintitului Parinte Teofan, Mitropolitul Olteniei Editura Mitropoliei Olteniei Craiova, 2004 PREFATA Cartea de fafa este alcdtuit’ din cuvant&ri pe care le-am finut in doud tabere studenjesti. Cuvantarile au fost finute in vara trecutd, in luna iulie. Mai intéi, la mdndstirea Subpiatri, pentru studente, iar dupi aceea la méndstirea Oasa, pentru studenti. Cuvantirile finute la ménistirea Subpiatra, pentru studente gi pentru viejuitoarele din méandstire, le-am pus sub genericul "Bucuriile credinjei", iar pe cele tinute la m4ndstirea Oaga, pentru studenti si pentru vietuitorii din mandstire, le-am pus sub genericul "Credinja si iubire". Am luat ca titlu al crfii de fata genericul de la méanastirea Subpiatri, anume: "Bucuriile credinjei". Am fost multumit de cuvantarile pe care le-am finut $i m-am gandit cd ar fi bine ca ele s& fie cuprinse intr-o carte, spre folosul cititorilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cartea de fat s-a realizat din cuvantarile finute de mine gi inregistrate pe casete, care apoi au fost Iuate de pe casete gi scrise si dupa aceea tiparite. Credinja noastri este o credinji despoviratoare, deci o credin{i mAntuitoare gi este izvor de bucurie si de nadejde. Cine are credinji in Mantuitorul nostru lisus Hristos, cine crede in Evanghelie, acela are roadele credinfei, adicd nadejde, iubire, bucurie, pace, liniste sufleteasca, merge pe calea fericirii. Credinta este o valoare care aduce alte valori. Credinfa este izvor de mulfumire sufleteascd. De aceea am pus-o in atentia ascultatorilor gi de aceea, prin cartea de faj4, o pun in atentia cititorilor. Precum ascultdtorii s-au bucurat de ceea ce le-am oferit prin viu grai, asa sper sd se bucure i cititorii prin ceea ce le ofer in cartea de fafa. Credinta in Dumnezeu este 0 valoare inestimabilia. Nu se poate spune ce valoare are credinta. Putem doar sa ne folosim de cuvinte ale parintilor duhovnicesti, care au consemnat adevdruri precum: "credinja neclintita este un turn intarit si Hristos se face toate celui ce crede" (Sfantul Marcu Ascetul), sau "comorile credinjei sunt mai mari decAt toate comorile cerului gi ale pam4ntului", cum afirma Sfantul Isaac Sirul. Asadar, cine are credinf&, are mai mult decat ii poate oferi lumea aceasta, cu toate succesele ei. Daca Hristos se face toate celui ce crede, inseamn4 cd Domnul nostru lisus Hristos, care se silasluieste in inimile credinciogilor prin credinfa, este totul in toate si aceasta nu numai dupa viata aceasta pAménteasca, ci chiar din aceasta viafa. I] ai pe Hristos, ai totul. Ai si bucurie, ai si $

S-ar putea să vă placă și