Sunteți pe pagina 1din 11

Scoala cu cls.

I-VIII Radeni
Com. Dragomiresti, Jud. Vaslui

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE

« MATEMATICA SI STIINTE »
AN SCOLAR 2010-2011

Competente Competent DIRECTII DE ACTIUNE RESPONSA


generale e specifice MASURI TATI
0 1 2 3
1.CRESTEREA 1.1. Cresterea 1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu - membrii comi
REALA A nivelului de cerintele Programei si specificul clasei.
PREGATIRII cunostinte, 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera activa - membrii
ELEVILOR deprinderi si si interactiva, menita sa dezvolte competentele comisiei
competente in elevilor.
domeniul 1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare initiala a
disciplinelor cunostintelor.
matematica,
fizica, chimie,
biologie.

1.2. Crestera
atractivitatii 1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu - toti membrii
acestor acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.
discipline, incat 1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, - director
elevii sa le propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru - membrii comi
invete cu optionale. - membrii comi
placere. Pentru 1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara pentru
atingerea elevii ce participa la olimpiadele scolare.
acestui scop 1.2.4. Vor fi atrasi elevii pentru pregatirea in vederea
orice mijloc e participarii la concursuri scolare.
posibil. 1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora in
pregatirea lectiilor. -toti membrii
1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru realizarea
unui concurs local de matematica si stiinte.
1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a-i
determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati.
1.3. 1.3.1. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, va - toti membrii
Pregatirea realiza proiectele unitatilor de invatare, proiecte
zilnica didactice, schite de plan.
pentru lectii 1.3.2. Profesorii necalificati si incepatori vor efectua - profesorii
a profesorilor zilnic planuri de lectie. incepatori si
necalificati
1.3.3. Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii cu - profesorii cu
experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le experienta
modele de planificari, planuri de lectie.
1.3.4. Discutarea in comisie a unor probleme de - toti membrii,
didactica moderna.
- Atragerea elevilor spre matematica si stiinte
- Se va avea in vedere permanent modalitatile de
evaluare ale elevilor : Referat : « Evaluarea la Toate cadrele
clasa a VIII-a, Aspecte practice ale evaluarii.»
- Discutarea Programei pentru testarea nationala la
disciplinele de concurs.Toate cadrele isi vor
procura programele.

- Lectii demonstrative
-toti profesorii
2. CRESTEREA 2.1.Inteleger 2.1.1. Discutii cu colegii tineri, calificati si necalificati membrii comisiei
CALITATII ea rolului a criteriilor de notare, a rolului educativ al notei. Nu
EVALUARII educational se va folosi nota pentru a pedepsi elevul indisciplinat.
al notei. 2.1.2. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor
care se aplica la fiecare clasa, cu o ritmicitate lunara toti profesorii
(eventual bilunara). Se vor aplica bareme clar si precis
stabilite de notare.

2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele


2.2. obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale, toti profesorii
Cresterea olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo unde
obiectivitatii sunt discrepante.
evaluarii.

2.2.2. Se va simula examenul de evaluare nationala


prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei Nationale toti colegii
de Evaluare.
Fiecare profesor va avea propriul set de teste.
2.2.3. Se vor folosi si modalitati alternative de
evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.)
3. CONTINUA profesorii
PERFECTIONARE A
PROFESORILOR 3.1. 3.1.1. Lunar, in ultima vineri, se vor intruni membrii
Cresterea comisiei pentru a discuta problemele ivite in profesorii califica
eficientei activitatea didactica. incepatori
activitatii de 3.1.2. Membrii comisiei metodice vor efectua
perfectionare interasistente la profesorii cu experienta de cate ori profesorii califica
la nivelul orarul le permite.
comisiei 3.1.3. Profesorii cu experienta vor efectua asistente la
orele colegilor necalificati sau incepatori cu scopul de
a-i sprijini in organizarea demersului didactic.
3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu invatator clasa a I
invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni a, membrii comisi
comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial.
3.2. 3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de
Dezbateri pe proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de Toti membrii
teme de examenul national de evaluare), etc.
pregatire 3.2.2. Participarea cadrelor didactice la perfectionarile
profesionala realizate la nivel judetean si national : - consfatuiri
continua. - comisii metodice Toti profesorii
examene de definitivat, gradul II, gradul I si
perfectionari.

4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii din comisia


4. REALIZAREA 4.1. noastra metodica vor insista asupra valentelor Toti profesorii
UNEI EDUCATII Exploatarea educative ale lectiilor.
COMPLETE PRIN resurselor
OBIECTELE educative ale
NOASTRE lectiilor de
matematica,
fizica,
chimie,
biologie
5.1.
Atragerea 5.1.1. Programe de pregatire pentru performanta
5. CULTIVAREA elevilor spre
PLACERII/INTERES studiul
ULUI PENTRU individual
STUDIUL pentru
MATEMATICII SI obtinerea
STIINTELOR performantei

Responsabil comisie metodica,

Prof.Dan-Tiberiu Novac

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I


2010-2011

Nr. crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL

1. Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul Toti membrii


precedent.

Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, Toti membrii


2. proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie,
schite de plan.

3. • Referat : Tema « Metode de evaluare specifice prof. Hriscu Ioana


matematicii si stintelor».
• Lectie demonstrativa la Educatie fizica si sport prof. Dan-Tiberiu No
• Participarea membrilor comisiei la activitate de Toti membrii
perfectionare prin Cercuri pedagogice.

4. Dezbatere pe tema « Dificultati in predarea prof. Dobromir Mon


disciplinelor exacte. Modalitati de ameliorare a
rezultatelor scolare ».

5. Lectie demonstrativa la Educatie tehnologica prof. Naiman Maria

6. Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt plecati Toti membrii


in strainatate.

7. Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I Toti membrii

Responsabil
comisie metodica,
prof. Dan-
Tiberiu Novac

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II


2010-2011

Nr.crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL

1. Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, Toti membrii


proiectarea activitatilor de invatare, proiecte de lectie,
schite de plan.

2. Referat « Metode alternative de evaluare» prof. Tiberiu Nova

3. •1 Lectie demonstrativa la matematica prof. Dobromir Mo


• Lectie demonstrativa la fizica Dir/Prof. MIHAI DID
• Participarea cadrelor didactice la cercurile Toti membrii
pedagogice
• Lectie demonstrativa la biologie prof. Cara Laura

4. Lectie demonstrativa la matematica prof. Hriscu Ioana

5. Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar Toti membrii


2010-2011

Respons
abil comisie metodica,
prof.
Dan-Tiberiu Novac

OPISUL DOSARULUI

1. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE;

2. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA


METODICA si/sau JUDET;

3. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I ;


4. PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2009/2010;

5. GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR;

6. TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR;

7. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE;

8. GRAFICUL INTERASISTENTELOR;

9. TABEL NOMINAL CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI


PREGATIREA LOR SUPLIMENTARA;

10. TESTE DE EVALUARE INITIALA; rezultate, interpretare, masuri.

11. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU


ELEVII CLASEI a-VIII-a ;

12. PLANIFICAREA TEZELOR. SUBIECTE ;

13. DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA


ACTIUNILOR
PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE – VERBALE IN CARE SE
CONSEMNEAZA
ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR
MEMBRILOR COMISIEI,
MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE, PROIECTE DE LECTIE
ALE ACTIVITATILOR
DEMONSTRATIVE, etc.

14. MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE, PROIECTE ALE UNITATII


DE INVATARE,
PROIECTE DE LECTIE MODEL, LUCRARI METODICE, COLECTII DE
TESTE UTILIZATE
CA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA, SUBIECTE DATE LA
OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE,
MATERIALE INFORMATIVE ISJ, CCD, etc.)

OBSERVATIE : Toate documentele sunt grupate pe componentele :


organizatorica, manageriala, operationala, extrascolara, de formare si
perfectionare.
Responsabil comisie metodica,
prof. Dan-Tiberiu Novac

TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2010/2011


Responsabil comisie
metodica,
prof. Dan-Tiberiu Novac

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR
COMISIEI

Nr. Nume si prenume Responsabilitati


Crt.
1. NOVAC DAN-TIBERIU - Responsabil Comisie metodica ;
- Educatie fizica si sport, Scoala Radeni : V, VI, VI
- Educatie muzicala, Scoala Radeni : V A, VIII B
- Diriginte clasa a V-a B Scoala Radeni ;
- Responsabil cu activitatile cultural artistice
2. MIHAI DIDINA - Director sc. Cu cls. I-VIII Radeni
- Fizica : VII A,VII B, VIII B
- Chimie : VII A,VII B, VIII A, VIII B
3. NAIMAN MARIA - Educatie tehnologica, Scoala Radeni : V,VI,VII,
- OPT. Scoala Radeni : V,VI,VII,VIII
- Diriginte clasa a VI-a A.
- Responsabil cu comisia metodica a dirigintilor
- Secretar al consiliului profesoral
- bibliotecar
4. DOBROMIR MONICA - Matematica, Scoala Radeni, Vladia : V B, VI A,

5. HRISCU IOANA - Matematica, Scoala Radeni : V A, VI B, VII A,


VIII B;
6. CARA LAURA - Biologie, Sc. Radeni : V,VI,VII,VIII ;
- Desen, Sc. Radeni : V,VI,VII,VIII
- Diriginte clasa a VI-a B,Scoala Radeni.

Responsabil comisie
metodica,
prof. Dan-Tiberiu
Novac

TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA


MEMBRILOR COMISIEI LA ACTIVITATILE DIN 2010/2011

ACTIVITATI IN SCOALA ACTIV. Se


JUDETENE
Sem. I Sem.II
1. HRISCU
IOANA - Noiembrie 2010 :
Sustinerea referatului metodic - Mai 2011 : Lectie
« Metode de evaluare specifice demonstrativa
matematicii si stintelor ».

2. DOBROMIR - Decembrie 2010 - Februarie 2011 :


MONICA Dezbatere pe tema « Dificultati Lectie demonstrativa
in predarea disciplinelor exacte.
Modalitati de ameliorare a
rezultatelor scolare ».
3. NOVAC DAN- - Noiembrie 2010 : Lectie - Februarie 2011 Referat
TIBERIU demonstrativa « Metode alternative de
- Monitorizarea activitatii evaluare»
conisiei metodoice - Monitorizarea activitatii
comisiei metodice

4. NAIMAN - Decembrie 2010 Lectie


MARIA demonstrativa

5. CARA - Aprilie 2011 Lectie


LAURA demonstrativa
6. MIHAI -Martie 2011 : Lectie
DIDINA demonstrativa