Sunteți pe pagina 1din 21

CAPITOLUL 3

IMPOZITUL PE PROFIT ŞI IMPOZITUL


PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

3.1 Probleme rezolvate

1. Se cunosc următoarele date despre o societate comercială:

- venituri din exploatare 15.000.000 lei


- cheltuieli din exploatare 10.000.000 lei
- venituri financiare 3.000.000 lei
- cheltuieli financiare 4.000.000 lei
- venituri excepţionale 500.000 lei
- cheltuieli excepţionale 300.000 lei
- pierdere fiscală an anterior 500.000 lei

Să se determine care este rezultatul agentului economic pe tipuri de


activităţi, precum şi care este impozitul pe profit datorat de contribuabil, dacă
cheltuielile nedeductibile sunt de 1.000.000 lei (cota de impozit pe profit este
25%1).

Rezolvare:

1. venituri din exploatare 15.000.000


2. cheltuieli din exploatare 10.000.000
3. rezultat din exploatare (1-2) 5.000.000

4. venituri financiare 3.000.000


5. cheltuieli financiare 4.000.000
6. rezultat financiar (4-5) -1.000.000

7. rezultat activitate curentă (3+6) 4.000.000

1
Începând cu 1 ianuarie 2005 cota de impozit pe profit va fi de 19%.
8. venituri excepţionale 500.000
9. cheltuieli excepţionale 300.000
10. rezultat excepţional (8-9) 200.000

11. profit contabil (7+10) 4.200.000


12. cheltuieli nedeductibile 1.000.000
13. profit fiscal an curent (11+12) 5.200.000
14. pierdere fiscală an anterior 500.000
15. profit impozabil (13-14) 4.700.000
16 impozit pe profit 25% 1.175.000

2. Un agent economic realizează venituri totale în sumă de 50.000.000 lei,


din care 10.000.000 lei reprezintă dividende primite de la o persoană juridică
română. Cheltuielile aferente desfăşurării activităţii sunt în sumă de 35.000.000 lei,
din care 1500.000 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile. Să se determine care este
impozitul pe profit datorat de persoana juridică.

Rezolvare:

Venitul impozabil în vom determina după formula:


Venit impozabil = venituri totale – cheltuieli totale – venituri neimpozabile
+ cheltuieli nedeductibile.
Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt considerate
venituri neimpozabile.
Venit impozabil = 50.000.000 – 35.000.000 – 10.000.000 + 1.500.000 =
= 6.500.000 lei.
Impozit = 6.500.000 x 25% = 1.625.000 lei.

3. Un agent economic realizează, cumulat de la începutul anului, venituri


în valoare de 50.000.000 lei, din care 30.000.000 lei reprezintă venituri din
activitatea unui bar de noapte. Cheltuielile deductibile aferente efectuate de agentul
economic sunt în sumă de 25.000.000 lei. Să se determine impozitul pe profit
datorat de contribuabil.
Rezolvare:

Pentru a da răspuns la cerinţa acestei probleme trebuie să precizăm că


impozitul pe profit în cazul veniturilor din baruri de noapte se determină diferit faţă
de impozitul pe profit aferent altor activităţi, astfel: impozitul calculat prin
aplicarea cotei de impozit de 25% la profitul impozabil din baruri de noapte nu
poate fi mai mic decât 5% din încasările din această activitate.

Profit impozabil = 50.000.000 – 25.000.000 = 25.000.000 lei. Profit


impozabil aferent barului de noapte = 25.000.000 x (30.000.000 / 50.000.000) =
= 15.000.000 lei.
Impozit pe profit bar de noapte prin aplicarea cotei de impozitare de
25% la profitul impozabil = 15.000.000 x 25% = 3.750.000 lei.
Impozit pe profit bar de noapte prin aplicarea cotei de 5% la venituri =
= 30.000.000 x 5% = 1.500.000 lei.
Din cele calculate, rezultă că impozitul pe profit aferent barului de noapte
este 3.750.000 lei.

Impozit pe profit altă activitate = 10.000.000 x 25% = 2.500.000 lei.


Impozit pe profit pe total activitate = 3.750.000 + 2.500.000 = 6.250.000
lei.

4. Un agent economic prezintă în anul 2004, conform datelor din bilanţ,


următoarea situaţie:
- capitaluri proprii la începutul perioadei 20.000 mld lei;
- capitaluri proprii la sfârşitul perioadei 21.000 mld lei;
- capital împrumutat la începutul perioadei 15.000 mld lei;
- capital împrumutat la sfârşitul perioadei 30.000 mld lei.
Din contul de profit şi pierdere extragem următoarea situaţie:
- venituri totale 60.000 mld lei;
- cheltuieli cu dobânzile 12.000 mld lei;
- venituri din dobânzi 0.
Care este valoarea cheltuielilor cu dobânzile care poate dedusă în situaţia
dată?
Rezolvare:

Modul de determinare al cheltuielilor deductibile, la un moment dat, cu


dobânzile este dat de gradul de îndatorare.
Gradul de îndatorare = (capitalul împrumutat la începutul perioadei +
+ capitalul împrumutat la sfârşitul perioadei) / (capitalul propriu la începutul
perioadei + capitalul propriu la sfârşitul perioadei) = (15.000 + 30.000) / (20.000+
+ 21.000) = 1,0975.
Deoarece gradul de îndatorare este mai mare decât 1, cheltuielile cu
dobânzile care pot fi deduse nu pot depăşi veniturile din dobânzi la care se adaugă
10% din celelalte venituri ale contribuabilului2.
Limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânzile = 0 +
+ 60.000 x 10% = 6.000 mld lei, deci vom putea deduce 6.000 mld lei, urmând ca
diferenţa până la 12.000 mld lei să se deducă în perioadele următoare.

5. Un agent economic care se încadrează în categoria microîntreprinderilor


obţine venituri totale de 520.000.000 lei. El achiziţionează o casă de marcat în
valoare de 14.500.000 lei. Care este impozitul datorat?

Rezolvare:

Impozit = 1,5% x (520.000.000 – 14.500.000) = 7.582.500 lei.

6. O societate de asigurare prezintă următoarele date: venituri totale


600.000.000 lei, cheltuieli deductibile 200.000.000 lei.
Ştiind că impozitul microîntreprinderilor este 1,5 % din cifra de afaceri să
se determine impozitul care urmează să fie plătit.

Rezolvare:

Companiile de asigurări nu pot fi considerate microîntreprinderi, deci vor


datora impozit pe profit.
Profit impozabil = 600.000.000 – 200.000.000 = 400.000.000 lei.
Impozit = 400.000.000 x 25% = 100.000.000 lei.

2
Începând cu anul 2005 dacă gradul de îndatorare este mai mare decât 1 (sau decât 3 din
2006), cheltuielile cu dobânzile se reportează în totalitate pentru deducere pentru
perioadele în care gradul de îndatorare va fi sub aceste valori.
7. O societate se înfiinţează cu data de 17 martie 2004 având ca activitate
principală prestările de servicii în domeniul telecomunicaţiilor. Firma optează
pentru a fi impusă ca microîntreprindere. La 1 mai firma angajează o persoană cu
timp parţial de lucru de 2 ore/zi. Pe 1 septembrie, în urma deschiderii unei noi
secţii de producţie, au mai fost angajaţi 15 persoane, din care 12 cu timp parţial de
4 ore/zi. Pe 1 decembrie mai sunt angajaţi 4 persoane pentru o muncă de 8 ore/zi.
Să se determine impozitul plătit de firmă, dacă veniturile trimestrial au fost
următoarele: trim. I – 15.000.000 lei, trim. II – 40.000.000 lei, trim. III –
50.000.000 lei şi trim. IV – 55.000.000 lei.

Rezolvare:

Firma poate să-şi păstreze opţiunea de a plăti impozit pe veniturile


microîntreprinderilor dacă are cel puţin un salariat (indiferent dacă este cu timp
parţial sau integral) până pe data de 16 mai (60 de zile de la înfiinţare), condiţie
îndeplinită. Chiar dacă condiţiile prevăzute de lege nu vor mai fi îndeplinite în
restul anului, firma rămâne plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
cel puţin până la sfârşitul anului fiscal. Condiţia numărului de salariaţi nu a mai
fost respectată începând cu 1 septembrie, fapt ce atrage după sine încadrarea firmei
în categoria plătitorilor de impozit pe profit începând cu 1 ianuarie al anului
următor.

Impozit trimestrul I = 15.000.000 x 1,5% = 225.000 lei


Impozit trimestrul II = 40.000.000 x 1,5% = 600.000 lei
Impozit trimestrul III = 50.000.000 x 1,5% = 750.000 lei
Impozit trimestrul IV = 55.000.000 x 1,5% = 825.000 lei

8. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit a obţinut pe


primele trei trimestre ale anului 2005 venituri în valoare de 250.000.000 lei. Cifra
de afaceri a acestei societăţi, pentru aceeaşi perioadă, este de 220.000.000 lei.
Cheltuielile deductibile totale cumulate de la începutul anului sunt în valoare de
140.000.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea comercială a acordat în luna
august o sponsorizare în bani în valoare de 20.000.000 lei, iar impozitul pe profit
calculat şi plătit statului, pentru primele două trimestre ale anului 2005, este de
12.300.000 lei. Să se determine impozitul de plată către bugetul de stat aferent
scadenţei din octombrie 2005.
Rezolvare:

Profit impozabil = VT – CT + CN – V neimp = VT – CD = 250.000.000 -


- 140.000.000 = 110.000.000 lei
Impozit pe profit = 110.000.000 x 19% = 20.900.000 lei (cumulat de la
începutul anului).
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt considerate cheltuieli nedeductibile, dar
se pot suporta din impozitul pe profit de plată în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi
20% din impozitul pe profit de plată.
Cheltuieli cu sponsorizarea care diminuează impozitul pe profit de plată:
3‰ x CA = 3‰ x 220.000.000 = 660.000 lei.
20% x impozit pe profit = 20% x 20.900.000 = 4.180.000 lei
cheltuieli cu sponsorizarea = 20.000.000
Deci, se diminuează impozitul pe profit cu 660.000 lei.

Impozit de plată în octombrie 2005 = 20.900.000 – 660.000 – 12.300.000 =


= 7.940.000 lei.

9. O societate comercială prezintă pentru primul semestru al anului 2004


următoarele venituri şi cheltuieli:
- venituri totale 252.000.000 lei, din care 2.000.000 venituri din dobânzi;
- cheltuieli totale 160.000.000 lei, din care 30.000.000 lei cheltuieli cu
dobânzile aferente unui credit contractat de la o bancă comercială, 8.000.000
cheltuieli cu diurna (din care 6.000.000 lei peste diurna legală care se acordă
instituţiilor publice pentru aceleaşi deplasări) şi 10.000.000 cheltuieli cu impozitul
pe profit calculat în cursul anului.
Gradul de îndatorare al contribuabilului este 1.02. Care este valoarea
impozitului de plată pentru semestrul I al anului 2004 este:

Rezolvare:
Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în limita veniturilor din dobânzi
+ 10% din celelalte venituri = 2.000.000 + 10% x 250.000.000 = 27.000.000 lei,
deci 3.000.000 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile.
Cheltuielile cu diurna sunt deductibile în limita a 2,5 x diurna pentru instituţii
publice = 2,5 x 2.000.000 = 5.000.000 lei, deci cheltuielile cu diurna nedeductibile
sunt 3.000.000 lei.
Profit impozabil = venituri totale – cheltuieli totale + cheltuieli
nedeductibile = 252.000.000 – 160.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 +10.000.000
= 98.000.000 lei
Impozit = 98.000.000 x 25% = 24.500.000 lei

10. O societate comercială înregistrează în anul 2004 venituri în sumă de


800 milioane lei din care 700 milioane din vânzarea producţiei proprii, 80 milioane
din vânzarea mărfurilor şi 20 milioane venituri din dobânzi. Cheltuielile
înregistrate sunt:
a) cheltuieli cu achiziţionarea materiilor prime din import, preţ de
achiziţie 2.500 euro, cheltuieli cu transportul pe parcursul extern 300 euro, taxa
vamală 8%, comisionul vamal 0,5%;
b) cheltuieli cu achiziţionarea materiilor prime de pe piaţa internă
400 milioane lei;
c) cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi plătit în cursul anului
40 milioane lei;
d) cheltuieli cu personalul angajat şi contribuţii obligatorii 100 milioane
lei;
e) cheltuieli înregistrate în contabilitate fără documente justificative
12 milioane lei;
f) cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut primit de la o entitate
diferită de o bancă sau o instituţie autorizată în valoare de 50 milioane lei la o rată a
dobânzii lunară cu 2 puncte procentuale mai mare decât rata stabilită ca nivel de
referinţă de către BNR;
g) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 20 milioane lei.
Să se calculeze cheltuielile deductibile şi nedeductibile, impozitul pe profit
datorat ştiind că gradul de îndatorare este 0,9.

Rezolvare:

Pas 1:Identificarea cheltuielilor deductibile şi a cuantumului acestora


În cadrul cheltuielilor deductibilile, din cele enumerate în textul problemei
intră următoarele:
- cheltuieli cu materiile prime din import, preţ de achiziţie 2.500 euro,
cheltuieli cu transportul pe parcursul extern 300 euro, taxa vamală 8%, comisionul
vamal 0,5%, TVA 19%;
- cheltuieli cu achiziţionarea materiilor prime de pe piaţa internă
400 milioane lei;
- cheltuieli cu personalul şi contribuţiile obligatorii 100 milioane lei;
- cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut la o entitate diferită de o
bancă sau o instituţie autorizată în valoare de 50 milioane lei la o rată a dobânzii
lunară cu 2 puncte procentuale mai mare decât rata stabilită ca nivel de referinţă de
către BNR –deductibile limitat
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 20 milioane lei.
După identificarea cheltuielilor deductibile în totalitate sau parţial, trebuie
realizat un calcul mai amănunţit în ceea ce priveşte cheltuielile legate de
achiziţionarea materiilor prime din import (referitor la care trebuie menţionat că în
calcul intră şi toate taxele şi impozitele aferente acestui import) şi cheltuielile cu
dobânzile generate de împrumutul de 50 milioane lei.

Cheltuielile cu materiile prime din import sunt egale cu valoarea în vamă a


acestora plus taxa vamală plus acciza, adică :
- valoarea în vamă: (2.500 euro + 300 euro) x 40.000 lei/euro = 112
milioane lei;
- taxa vamală = valoarea în vamă x cota = 112 milioane lei x 8% = 8,96
milioane lei;
- comisionul vamal = valoarea în vamă x cota = 112 milioane lei x 0,5% =
= 0,56 milioane lei;
- acciza = 0lei;
Prin urmare ansamblul cheltuielilor legate de acest import vor fi:
112 milioane lei + 8,96 milioane lei + 0,56 milioane lei = 121,52 milioane lei.

Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile parţial, şi anume cele în limita


ratei dobânzii de referinţă stabilită de Banca Naţională (20%). Restul sumei ce
depăşeşte această limită maximă este considerată nedeductibilă (în cazul nostru
2%).
Deci vom împărţi cheltuielile cu dobânzile, de 22% x 50 milioane lei =
= 11 milioane lei în:
- deductibile: 50 milioane x 20% = 10 milioane lei (acestea sunt
deductibile în totalitate în momentul realizării lor deoarece gradul de îndatorare
este subunitar);
- nedeductibile 50 milioane lei x 2 % = 1 milion lei.
În final, trecem la calculul cheltuielilor deductibile în sumă totală. Această
sumă va fi în valoare de: 121,52 milioane lei (cheltuieli legate de import)
+ 400 milioane lei (cheltuieli cu achiziţionarea materiilor prime de pe piaţa
internă)
+ 100 milioane lei (cheltuieli cu plata personalului şi contribuţiile
obligatorii)
+ 20 milioane lei (cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe)
+ 10 milioane lei ( cheltuieli cu dobânzile deductibile)
651,52 milioane lei, cheltuieli deductibile

Pas 2: Identificarea cheltuielilor nedeductibile şi a cuantumului


acestora
În această categorie intră:
- cheltuieli cu impozitul pe profit datorat 40 milioane lei;
- cheltuieli înregistrate în contabilitate fără documente justificative 12
milioane lei;
- cheltuieli cu dobânzile 1 milion lei (conform calculelor făcute mai sus)
= 53 milioane lei, cheltuieli nedeductibile

Pas 3: calculul profitului impozabil şi a impozitului pe profit de plătit


Profitul impozabil = venituri realizate - cheltuieli efectuate - venituri
neimpozabile + cheltuieli nedeductibile = venituri impozabile – cheltuieli
deductibile.
Cheltuielile deductibile sunt în sumă de 651,52 milioane lei.
Veniturile realizate sunt în sumă de 800 milione lei, toate fiind impozabile.
Deci profitul impozabil va fi în sumă de :
800 milioane lei – 651,52 milioane lei = 148,48 milioane lei.
Impozitul pe profit va fi: profit impozabil x cota de impozit pe profit =
125,3912 milioane lei x 25% = 31.347.800 lei.
Deoarece în cursul anului a plătit 40.000.000 lei, va avea de recuperat de la
stat un impozit în sumă de 40.000.000 – 31.347.800 = 8.652.200 lei.
11. O societate comercială înregistrează venituri în suma de 800 milioane
lei din care 10 milioane venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a
acordat deducere şi 5 milioane dobânzi la împrumuturile acordate. Cheltuielile
înregistrate sunt:
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10 milioane lei;
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 250 milioane lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea accidentelor de
muncă 15 milioane lei;
- cheltuieli cu stocurile constatate lipsă din gestiune 5 milioane lei;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 1 milion lei;
- cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor: 1.200.000 lei
pentru 6 zile, ştiind că limita maximă stabilită pentru acest gen de cheltuieli pentru
instituţiile publice este de 105.000 lei/zi;
- cheltuieli cu plata personalului 50 milioane lei;
- cheltuieli sociale reprezentând contravaloarea biletelor de tratament
acordate gratuit salariaţilor 3 milioane de lei, ştiind că fondul anual de salarii este
de 500 milioane lei;
- cheltuieli de protocol 24 milioane lei;
- cheltuieli cu publicitatea 12 milioane lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit 25 milioane lei.
Să se calculeze impozitul pe profit datorat.

Rezolvare:

Pas 1:Identificarea cheltuielilor deductibile şi a cuantumului acestora


În cadrul cheltuielilor deductibilile, din cele enumerate în textul problemei
intră următoarele:
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10 milioane lei;
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 250 milioane lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea accidentelor de
muncă 15 milioane lei;
- cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor: 1.200.000 lei
pentru 6 zile, ştiind că limita maximă stabilită pentru acest gen de cheltuieli pentru
instituţiile publice este de 105.000 lei/zi – cheltuieli cu deductibilitate limitată;
- cheltuieli cu plata personalului 50 milioane lei
- cheltuieli sociale 3 milioane de lei, ştiind că fondul anual de salarii este
de 500 milioane lei – cheltuieli cu deductibilitate limitată;
- cheltuieli de protocol 24 milioane lei – cheltuieli cu deductibilitate
limitată;
- cheltuieli cu publicitatea 12 milioane lei;

În continuare vom analiza cheltuielile cu deductibilitate limitată, pentru a


determina cât din cuantumul acestora intră la categoria deductibil şi cât la categoria
nedeductibil.

Cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor - conform legii


limita maximă este de 2,5 x indemnizaţia acordată în cazul instituţiilor publice
(105.000 lei pe zi), ceea ce înseamnă că pentru 6 zile limita maximă este 6 zile x
x 105.000 lei/zi x 2,5 = 1.578.000 lei considerate cheltuieli deductibile. Însă,
cheltuielile efectuate sunt doar de 1.200.000 lei, deci ele vor fi în totalitate
deductibile.

Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita a 2% din fondul de salarii


realizat, ceea ce înseamnă 500 milioane lei x 2% = 10 milioane lei. În acest caz
cheltuielile sociale sunt de 3 milioane lei (<10 milioane lei), deci ne încadrăm în
limite şi această categorie de cheltuieli este deductibilă în întregime.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita a 2% din diferenţa între


dintre totalul veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente acestora, mai puţin
cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.
Veniturile impozabile sunt în sumă de 800 milioane - 10 milioane lei = 790
milioane lei (deoarece veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a
acordat deducere sunt considerate venituri neimpozabile).
2% x (790 milioane lei - toate cheltuielile efectuate mai puţin cele aferente
veniturilor neimpozabile, mai puţin impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol),
adică = 2% x (790 milioane lei - (10 + 250 + 15 + 5 + 1,2 + 50 + 3 + 12) milioane
lei) = 8,876 milioane lei cheltuieli de protocol deductibile. Restul de 24 milioane
lei - 8,876 milioane lei = 15,124 milioane lei sunt considerate cheltuieli de protocol
nedeductibile.
Pe scurt, lista cheltuielilor deductibile, cu sumele aferente, este:
• cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10 milioane lei;
• cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 250 milioane lei;
• cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea accidentelor de
muncă 15 milioane lei;
• cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor 1.200.000 lei;
• cheltuieli cu salariile 50 milioane lei;
• cheltuielile sociale 3 milioane lei;
• cheltuieli cu publicitatea 12 milioane lei;
• cheltuieli de protocol 8,876 milioane lei.

Deci, în total, cheltuielile deductibile vor fi 350,076 milioane lei.

Pas 2: calculul impozitului pe profit


Pentru aceasta trebuie intâi să calculam profitul impozabil, a cărui formulă
este :
venituri realizate - venituri neimpozabile - cheltuieli deductibile = venituri
impozabile - cheltuieli deductibile = 790 milioane lei (vezi calculele de mai sus) –
– 350,076 milioane lei = 439,924 milioane lei.
Prin urmare impozitul pe profit va fi 439,924 milioane lei x 25% =
= 109,981 milioane lei.
Diferenţa de plată este: 109,981 milioane lei – 25 milioane lei = 84,981
milioane lei.

12. Societatea comercială X înregistrează venituri în valoare de


950 milioane lei din care 10 milioane dividende primite de la o altă persoană
juridică română şi 7 milioane dobânzi la împrumuturile acordate. Cheltuielile
înregistrate au fost:
- cheltuieli cu materiile prime 200 milioane lei;
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 45 milioane lei;
- cheltuieli de protocol 4 milioane lei;
- cheltuieli cu diurna 9 milioane lei, din care 2 milioane peste limita
legală;
- amenzi plătite autorităţilor române 6 milioane lei;
- cheltuieli cu plata personalului 220 milioane lei;
- cheltuieli cu plata dobânzilor aferente unui credit bancar 34 milioane lei,
gradul de îndatorare 0,9;
- cheltuieli cu impozitul pe profit 27 milioane lei.
Să se calculeze cheltuielile deductibile, cele nedeductibile şi impozitul pe
profit.
Rezolvare:

Pas 1:Identificarea cheltuielilor deductibile şi a cuantumului acestora


Cheltuielile deductibile în totalitate şi cu deductibilitate limitată sunt :
- cheltuieli cu materiile prime 200 milioane lei;
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 45 milioane lei;
- cheltuieli de protocol 4 milioane lei – deductibile limitat;
- cheltuieli cu plata dobânzilor aferente unui credit bancar de 34 milioane
lei, gradul de îndatorare 0,9 – deoarece gradul de îndatorare al întreprinderii este
mai mic decat 1 rezultă că aceste cheltuieli cu dobânzile sunt deductibile în
totalitate;
- cheltuieli cu diurna 9 milioane lei, din care 2 milioane lei peste limita
legală – deductibile limitat;
- cheltuieli cu plata personalului 220 milioane lei;
În continuare vom analiza cheltuielile cu deductibilitate limitată, pentru a
determina cât din cuantumul acestora intră la categoria deductibil şi cât la
categoria nedeductibil.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita a 2% aplicată diferenţei


dintre totalul veniturilor impozabile şi al cheltuielilor aferente acestora, mai puţin
cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.
Calculele sunt următoarele:
Veniturile impozabile sunt în sumă de 950 milioane lei - 10 milioane lei
dividende (dividendele nu sunt venituri impozabile ) = 940 milioane lei.
Limita maximă a cheltuielilor de protocol deductibile = 2% x (940
milioane lei - toate cheltuielile efectuate mai puţin cele aferente veniturilor
neimpozabile, mai puţin impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol) = 2% x
x (940 - (200 + 45 + 4 + 9 + 2 + 220 + 34)) = 8,52 milioane lei cheltuieli de
protocol deductibile. Însa cheltuielile de protocol totale sunt în sumă de 4 milioane
lei, ceea ce se încadrează în limita calculată mai sus, deci sunt în totalitate
deductibile.

Cheltuielile cu diurna sunt de 9 milioane lei, din care 2 milioane peste


limita legală. De aici putem deduce că aceste cheltuieli sunt deductibile în sumă de
7 milioane lei, restul de 2 milioane intrând la categoria nedeductibile.
Prin urmare, cheltuielile deductibile sunt următoarele:
- cheltuieli cu materiile prime 200 milioane lei;
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 45 milioane lei;
- cheltuieli de protocol 4 milioane;
- cheltuieli cu plata dobânzilor aferente unui credit bancar 34 milioane;
- cheltuieli cu diurna 7 milioane lei;
- cheltuieli cu salariile 220 milioane lei.
total cheltuieli deductibile 510 milioane lei

Pas 2: identificarea cheltuielilor nedeductibile si calcularea cuantumului


acestora
- cheltuieli cu diurna 2 milioane lei;
- amenzi plătite autorităţilor române 6 milioane lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit 27 milioane lei.

total cheltuieli nedeductibile= 35 milioane lei

Pas 3: calcularea impozitului pe profit


Pentru aceasta trebuie întâi să calculăm profitul impozabil, a cărui formulă
este: venituri realizate - venituri neimpozabile - cheltuieli deductibile = venituri
impozabile - cheltuieli deductibile = 940 milioane lei - 510 milioane lei = 430
milioane lei
Prin urmare impozitul pe profit va fi 430 milioane lei x 25% =
107.500.000 lei, iar diferenţa de plată va fi 107.500.000 – 27.000.000 =
80.500.000 lei.

3.2 Probleme propuse spre rezolvare

1. O societate comercială înregistrează în anul 2004 venituri în sumă de


750 milioane lei din care 5 milioane din diferenţe pozitive de curs valutar.
Cheltuielile sunt următoarele:
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele 350 milioane lei;
- cheltuieli de personal 100 milioane lei;
- cheltuieli proprii cu impozitul pe profit datorat 30 milioane lei;
- cheltuieli cu provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate
clienţilor 150 milioane lei;
- cheltuieli determinate de diferenţele nefavorabile de valoare ale titlurilor
de participare 2 milioane lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare aferente activelor corporale 15 milioane
lei;
- cheltuieli făcute în favoarea asociaţilor 12 milioane lei (cu chiria spaţiilor
puse la dispoziţia acestora).
Să se calculeze impozitul pe profit datorat.

2. O societate comercială realizează în anul 2004 venituri totale în sumă de


400 milioane lei din care veniturile din dobânzi sunt în sumă de 5 milioane şi
dividende 10 milioane. Societatea are un grad de îndatorare mai mare decat 1.
Cheltuielile societăţii sunt:
- materii prime 120 milioane lei;
- salarii 60 milioane lei;
- dobânzi 16 milioane lei;
- cheltuieli în favoarea acţionarilor care nu au calitatea de angajati ai
societăţii 10 milioane lei;
- cheltuieli de cercetare-dezvoltare 5 milioane lei;
- impozitul pe profit aferent perioadei anterioare 15 milioane lei;
- cheltuieli cu serviciile de consultanţă juridică prestate de terţi pentru care
nu există contract scris 20 milioane lei.
Să se calculeze impozitul pe profit datorat de către societate bugetului de
stat.

3. Un agent economic prezintă în anul 2004, conform datelor din bilanţ,


următoarea situaţie:
- capitaluri proprii la începutul perioadei 22.000 mld lei;
- capitaluri proprii la sfârşitul perioadei 27.000 mld lei;
- capital împrumutat la începutul perioadei 14.000 mld lei;
- capital împrumutat la sfârşitul perioadei 32.000 mld lei.
Din contul de profit şi pierdere extragem următoarea situaţie:
- venituri totale 80.000 mld lei;
- cheltuieli cu dobânzile 20.000 mld lei;
- venituri din dobânzi 0.
Care este valoarea cheltuielilor cu dobânzile care poate dedusă în situaţia
dată?
4. O societate comercială obţine venituri totale în valoare de 300.000.000
lei, din care 20.000.000 lei reprezintă venituri neimpozabile. Cheltuielile totale sunt
în valoare de 250.000.000 lei, din care 50.000.000 lei reprezintă cheltuieli
nedeductibile din punct de vedere fiscal. Să se determine impozitul pe profit de
plată.

5. O persoană juridică înregistrează, cumulat de la începutul anului 2005,


următoarea situaţie a veniturilor şi cheltuielilor:
- venituri totale (cifra de afaceri) 50.000.000 lei;
- cheltuieli totale 30.000.000 lei, din care cheltuieli cu sponsorizarea
3.000.000 lei şi cheltuieli cu impozitul pe profit 5.000.000 lei.
Să se determine care este valoarea impozitului pe profit datorat statului.

6. O societate comercială obţine, cumulat de la începutul anului 2004,


următoarea situaţie a veniturilor şi a cheltuielilor:
- venituri din activitatea prestată 250.000.000 lei;
- cheltuieli cu materiile prime şi cu materialele 75.000.000 lei;
- cheltuieli cu plata personalului angajat 18.000.000 lei;
- cheltuieli cu amenzi datorate statului român 2.000.000 lei;
- cheltuieli cu majorări de întârziere datorate unui furnizor pentru plata cu
întârziere a unei facturi 4.000.000 lei;
- cheltuieli cu protocolul 6.000.000 lei;
- cheltuieli cu diurna acordată personalului 10.000.000 lei. Diurna acordată
pentru instituţii publice se încadrează în valoarea de 2.500.000 lei;
- cheltuieli reprezentând impozitul pe profit achitat în cursul anului
6.000.000 lei.
Să se determine care este valoarea impozitului de profit care a rămas de
plată pentru anul în curs.
7. O societate comercială înregistrează în anul 2005 venituri în suma de
800 milioane lei din care 10 milioane venituri din anularea provizioanelor pentru
care nu s-a acordat deducere şi 7 milioane dobânzi la împrumuturile acordate.
Cheltuielile înregistrate sunt:
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10 milioane lei;
- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 250 milioane lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea accidentelor de
muncă 15 milioane lei;
- cheltuieli cu stocurile constatate lipsă din gestiune 5 milioane lei;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile 1 milion lei;
- cheltuieli cu plata personalului 50 milioane lei;
- cheltuieli sociale reprezentând contravaloarea biletelor de tratament
acordate gratuit salariaţilor 3 milioane de lei, ştiind că fondul anual de salarii este
de 500 milioane lei;
- cheltuieli de protocol 24 milioane lei;
- cheltuieli cu publicitatea 12 milioane lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit 25 milioane lei.
Să se calculeze impozitul pe profit datorat.

3.3 Grile propuse spre rezolvare

1. Următorii contribuabili nu sunt obligaţi la plata impozitului pe profit:


a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul
unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate
juridică;
d) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române
pentru veniturile realizate în străinătate din asocieri fără
personalitate juridică;
e) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin
intermediul unui sediu ce funcţionează pe o perioadă mai mică de 6
luni în România.
2. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
a) persoanele juridice române care desfăşoară activitate într-o zonă
liberă;
b) persoanele juridice române;
c) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din valorificarea
obiectelor necesare activităţii de cult, dacă sumele sunt utilizate
pentru lucrările de consolidare a lăcaşurilor de cult;
d) instituţiile de învăţământ particular neacreditate;
e) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România.

3. Organizaţiile sindicale nu sunt scutite de la plata impozitului pe profit


pentru următoarele tipuri de venituri:
a) cotizaţiile membrilor;
b) taxele de înscriere ale membrilor;
c) veniturile obţinute din activităţi economice ce depăşesc nivelul de
15000 euro anual;
d) donaţiile primite;
e) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate.

4. Care dintre următoarele afirmaţii privind cota de impozit pe profit este


adevărată:
a) în cazul trezoreriei statului, cota de impozit este de 80%;
b) discotecile vor plăti ca impozit minim 5% din veniturile realizate;
c) în toate cazurile cota de impozitare este de 25%;
d) pentru persoanele cu certificat de investitor permanent în zona
defavorizată, se aplică o cotă de 5%;
e) pentru băncile comerciale cota este de 80%.

5. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului:


a) dividendele primite de la o persoană juridică română;
b) veniturile din valorificarea producţiei;
c) dobânzile primite de la o bancă românească;
d) dobânzile primite de la o bancă din Uniunea Europeană;
e) veniturile obţinute din anularea provizioanelor pentru care s-a
acordat deducere.
6. Sunt considerate nedeductibile următoarele tipuri de cheltuieli:
a) cu primele de asigurare împotriva accidentelor de muncă;
b) cu primele de asigurare împotriva bolilor profesionale;
c) cu primele de asigurare pentru constituirea unei pensii decente
peste un număr de ani;
d) cu primele de asigurare împotriva riscurilor profesionale;
e) de cercetare-dezvoltare.

7. Intră sub incidenţa cheltuielilor sociale deductibile în limita a 2% din


fondul de salarii:
1. cheltuielile pentru perfecţionarea managementului;
2. sumele acordate pentru funcţionarea unor cămine de nefamilişti, aflate în
administrarea contribuabilului;
3. cheltuielile efectuate pentru formarea permanentă a personalului propriu;
4. cheltuielile reprezentând ajutoare de naştere acordate;
5. cheltuielile reprezentând ajutoarele pentru înmormântare acordate.
a) 1,2,3;
b) 2,3,4;
c) 2,4,5;
d) 1,4,5;
e) 2,3,5.

8. Majorările de întârziere sunt considerate cheltuieli deductibile:


a) doar dacă sunt datorate autorităţilor fiscale române;
b) atunci când sunt aferente contractelor încheiate cu autorităţi
străine, dacă prin convenţiile de evitare a dublei impuneri nu se
prevede contrariul;
c) atunci când sunt aferente contractelor încheiate cu persoane
nerezidente în România, dacă prin convenţiile de evitare a dublei
impuneri nu se prevede contrariul;
d) atunci când sunt aferente contractelor comerciale încheiate cu
autorităţile;
e) atunci când sunt aferente contractelor comerciale încheiate cu altă
firmă.
9. În cazul împrumuturilor obţinute de la entităţi ce nu sunt: bănci,
cooperative de credit, societăţi de leasing sau societăţi de credit ipotecar dobânzile
în valută sunt limitate la:
a) o rată anuală a dobânzii de 9% pentru anul fiscal 2004;
b) rata de dobândă de referinţă a BNR corespunzătoare ultimei luni
din trimestru;
c) la o rată a dobânzii LIBOR plus 3%, aferentă ratingului de ţară al
României;
d) la rata de dobândă a Băncii Centrale Europene;
e) la rata de dobândă a FED plus 3%, pentru dolari.

10. Care din afirmaţiile următoare nu este conformă cu prevederile din


Codul Fiscal referitoare la amortizare:
a) în cazul echipamentelor tehnologice se aplică metoda liniară,
degresivă sau accelerată;
b) în cazul construcţiilor se aplică metoda de amortizare degresivă;
c) în cazul programelor informatice se aplică amortizarea liniară pe o
perioadă de 3 ani;
d) în cazul computerelor se aplică metoda liniară, degresivă sau
accelerată;
e) în cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se
calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu 2,5
dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este
mai mare de 10 ani.

11. Care din următoarele afirmaţii referitoare la leasingului financiar un


este adevărată, conform Codului Fiscal:
a) locatarul deduce chiria (rata de leasing);
b) cheltuielile cu amortizarea bunului sunt considerate cheltuieli
deductibile ale utilizatorului;
c) amortizarea bunului se face de catre utilizator;
d) utilizatorul deduce dobânda;
e) utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar.
12. Sponsorizările efectuate de contribuabili se suportă din impozitul pe
profit datorat dacă se respectă cumulativ următoarele două condiţii:
1. sunt în limita a 5% din cifra de afraceri;
2. nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;
3. nu depăşesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat;
4. sunt în limita a 2% din cifra de afaceri;
5. sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri.
a) 1,2;
b) 2,4;
c) 3,5;
d) 3,4;
e) 2,5.

13. Pentru anul 2004, cota de impozit pe dividende, aplicată asupra


dividendului brut este de:
a) 10% atunci când acţionar este o persoană juridică;
b) 25% atunci când acţionar este o persoană juridică;
c) 5% atunci când acţionar este o persoană juridică;
d) 10% atunci când acţionar este o persoană fizică;
e) 19% atunci când acţionar este o persoană fizică.

Răspunsuri grille:

1 E 6 C 11 A
2 C 7 C 12 E
3 C 8 E 13 A
4 B 9 A
5 A 10 B