Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

“CAROL DAVILA” BUCUREŞTI


FACULTATEA DE MEDICINĂ

ADMITERE

BIOLOGIE – CHIMIE

VARIANTA 4

IULIE 2019
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA”
BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
VARIANTA 4 – BIOLOGIE – CHIMIE

La întrebările de mai jos 1-18 alegeţi un singur răspuns 6. Alegeţi afirmaţia corectă despre nervul pneumogastric:
corect. A. are originea aparentă în şantul preolivar
B. fibrele motorii controlează peristaltismul secundar
1. Cantitatea de glucoză care ajunge în urina primară în 10 esofagian
minute, la o persoană cu o valoare a glicemiei de C. stimularea lui determină mioză
100mg/dl, este de : D. produce constricţie bronşică
E. contractă detrusorul
A. 100 mg
7. În plasma unei persoane de grup A (II) se află
B. 125 mg
următoarele substanţe, cu excepţia:
C. 1000 mg
A. oxigen dizolvat
D. 1200 mg
B. bicarbonaţi
E. 1250 mg C. dioxid de carbon dizolvat
2. Alegeţi afirmaţia adevărată despre eritrocite : D. carbaminohemoglobina
A. conţin organite comune în care se desfăşoară E. aglutinine β
fosforilarea oxidativă 8. Despre inimă putem afirma:
B. membrana celulară conţine aglutinine A. atriul drept conţine trabecule
C. transportă 1,5% din oxigenul sângelui arterial B. atriul stâng conţine muşchi papilari
D. conţin granulaţii fine de cromatină C. reţeaua Purkinje conduce de 10 ori mai lent decât
E. cedează mai mult oxigen la ţesuturi când scade pH-ul miocardul atrial
plasmatic D. orificiile de vărsare a venelor în atrii sunt prevăzute
3. Despre fosfolipide putem afirma : cu valve
A. restricţionează pasajul transmembranar al ureei E. creşte în acromegalie
B. au rol de pompe ionice 9. Despre organul Corti este adevărată afirmaţia:
C. formează canale ionice A. conţine celule cu rol de chemoreceptori
D. intervin în oprirea sângerării B. celulele de susţinere se află deasupra celulelor
E. sunt precursori ai aldosteronului auditive
4. Pe faţa bazală a emisferelor cerebrale nu se observă: C. conţine un spaţiu triunghiular traversat de
A. şanţurile orbitare dendritele unor neuroni bipolari
B. fisura laterală D. la baza celulelor de susţinere se află membrana
C. şantul olfactiv tectoria
D. şantul central E. polul apical al celulelor receptoare vine în contact cu
E. bulbul olfactiv membrana otolitică
5. Diafragma de la nivelul globului ocular are una din 10. Despre fibrele corticonucleare putem afirma:
următoarele caracteristici: A. au originea în corpii striaţi
A. este situată posterior de cristalin B. ajung la nucleul accesor al oculomotorului
B. face midriază după secţionarea nervului III C. au un neuron central situat în aria motorie
C. este alcătuită din fibre musculare netede de tip D. ajung la motoneuronii α din coarnele anterioare
visceral medulare
D. se dilată la lumină puternică E. au un neuron periferic situat în nucleul roşu
E. nu participă la reflexul de acomodare
11. Pentru a ajunge la splină, un limfocit ce pleacă dintr-un 18. Structurile care conţin celule cu corpi tigroizi sunt
ganglion inghinal nu străbate: următoarele, cu excepţia:
A. orificiile atrioventriculare A. mucoasa olfactivă
B. venele pulmonare B. nodul sinoatrial
C. vena limfatică dreaptă C. hipotalamusul anterior
D. trunchiul celiac D. substanţa neagră
E. reţeaua capilară de pe suprafaţa alveolei E. plexurile din pereţii esofagului
12. La sfârşitul expirului forţat, în plămâni rămâne:
A. volumul curent La următoarele întrebări 19-60 răspundeţi cu:
B. capacitatea inspiratorie A – dacă numai soluţiile 1,2 şi 3 sunt corecte;
C. capacitatea pulmonară totală B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte;
D. volumul rezidual C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;
E. capacitatea reziduală funcţională D – dacă numai soluţia 4 este corectă;
13. Alegeţi afirmaţia corectă despre celulele antrului piloric: E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt
A. celulele musculare sunt contractate de adrenalină false;
B. iniţiază contracţii peristaltice ale stomacului
C. celulele musculare au durata potenţialului de 19. Frecvenţa cardiacă este influenţată de următorii
acţiune peste 200 ms hormoni:
D. secretă HCl 1. glucagon
E. secretă o glicoproteină cu rol în protecţia mucoasei 2. tiroxină
gastrice 3. cortizol
14. Despre reflexul rotulian este falsă afirmaţia: 4. adrenalină
A. receptorii conţin celule polinucleate 20. Asupra tubului digestiv acţionează următorii hormoni:
B. prelungirea dendritică a neuronului din ganglionul 1. epinefrina
spinal este scurtă 2. glucagonul
C. centrul reflexului se află în coarnele anterioare de 3. gastrina
aceeaşi parte 4. aldosteronul
D. efectorii sunt celule polinucleate 21. În timpul procesului de acomodare se produc
E. asigură menţinerea poziţiei corpului următoarele:
15. Despre osul coxal al adultului este adevărată afirmaţia: 1. scăderea tensiunii din cristaloidă
A. conţine măduva galbenă 2. relaxarea fibrelor ligamentului suspensor
B. conţine în interior ţesut osos haversian 3. contracţia muşchiului ciliar
C. se rarefiază în hiposecreţia de PTH 4. creşterea razei de curbură a cristalinului
D. este demineralizat în excesul de calciferol 22. Se pot măsura spirometric următoarele:
E. devine mai friabil în avitaminoza C 1. volumul inspirator de rezervă
16. Ionul de Na+ nu intervine în : 2. capacitatea reziduală funcţională
A. generarea depolarizării neuronale 3. capacitatea vitală
B. depolarizarea chemoreceptorilor din mugurii 4. volumul rezidual
gustativi 23. Sângele venei porte transportă spre ficat:
C. sinteza sărurilor biliare 1. lecitină
D. absorbţia intestinală a alaninei 2. săruri biliare
E. generarea presiunii coloid-osmotice din capilarele 3. chilomicroni
glomerulare 4. galactoză
17. Următorul hormon hipotalamic este transportat prin 24. Aldosteronul are următoarele efecte:
sistemul port hipotalamo-hipofizar: 1. creşterea secreţiei de Na+ în urină
A. tireostimulina 2. creşterea reabsorbţiei de K+ în glandele parotide
B. hormonul de inhibare a secreţiei de MSH 3. scăderea secreţiei de H+ în tubul contort proximal
C. hormonul foliculostimulant 4. creşterea absorbţiei de Na+ în colon
D. corticotropina
E. oxitocina
25. Insulina produce următoarele efecte: 34. Prin acţiunea următoarelor enzime digestive se produc
1. reducerea transportului de glucoză în muşchi compuşi absorbabili:
2. glicozurie 1. ptialina
3. creşterea gluconeogenezei hepatice 2. labfermentul
4. creşterea glicolizei în muşchi 3. amilaza pancreatică
26. Diafragma este străbătută dinspre abdomen spre torace 4. lactaza
de: 35. Care dintre următorii electroliţi se elimină prin urina
1. aorta descendentă finală trecând prin toate cele trei procese – filtrare
2. vena cavă inferioară glomerulară, reabsorbţie şi secreţie tubulară:
3. fibre vegetative ale nervului vag 1. Na+
4. canalul toracic 2. Cl-
27. Următoarele componente ale unor secreţii digestive 3. HCO3-
acţionează asupra bacteriilor: 4. K+
1. lizozimul 36. Alegeţi afirmaţiile adevărate despre acidul clorhidric:
2. acidul clorhidric 1. secreţia lui este stimulată de somatostatină
3. sărurile biliare 2. este neutralizat în duoden de HCO3- provenit din
4. HCO3- celulele ductale pancreatice
28. Este corect să afirmăm despre progesteronul secretat în 3. reduce absorbţia intestinală a fierului
timpul sarcinii: 4. inactivează în stomac α amilaza salivară
1. inhibă secreţia de lapte 37. Următoarele afirmaţii despre piele sunt adevărate:
2. este produs de corticosuprarenală 1. stratul germinativ al epidermului este un epiteiu
3. este produs de placentă unistratificat pavimentos
4. dezvoltă anatomic sânii 2. epidermul conţine vase sangvine
29. Despre coloana vertebrală sunt corecte afirmaţiile: 3. dermul conţine celule adipoase
1. se află în plan medio-sagital 4. dermul reticular conţine fibre de colagen
2. prezintă o concavitate anterioară la nivel lombar 38. Hormonii estrogeni au următoarele efecte:
3. prezintă amfiartroze 1. stimulează dezvoltarea mucoasei uterine
4. prima vertebră se numeste axis 2. activează osteoclastele
30. Valoarea de 40mmHg este normală pentru: 3. favorizează unirea diafizelor cu epifizele oaselor
1. presiunea parţială a O2 din vena splenică lungi
2. presiunea parţială a CO2 din aerul alveolar 4. stimulează procesele de catabolism proteic
3. presiunea parţială a CO2 din artera splenică 39. Alegeţi afirmaţiile corecte:
4. presiunea parţială a O2 din artera pulmonară 1. contracţia muşchilor drepţi abdominali coboară
31. Funcţionarea sistemului nervos este influenţată de grilajul costal
următoarele vitamine: 2. contracţia muşchilor drepţi mediali apropie coapsele
1. acid ascorbic 3. muşchii drepţi superior şi inferior ai globului ocular
2. tiamină participă la acomodare
3. nicotinamidă 4. muşchiul drept extern al globului ocular este
4. tocoferol influenţat indirect de fibre provenite din nucleii
32. Despre sinapsa axodendritică sunt adevărate vestibulari
afirmaţiile: 40. Despre ovarul în perioada preovulatorie putem afirma:
1. segmentele presinaptic şi postsinaptic conţin 1. corticala ovariană conţine folicul de Graaf
neurofibrile 2. celulele tecii interne secretă estrogeni şi progesteron
2. mediatorul se leagă de receptorul presinaptic 3. se formează o celulă haploidă
3. conducerea este unidirecţională 4. conţine corpul galben
4. excitabilitatea sinapsei este scăzută de cofeină 41. Următoarele oase perechi fac parte din viscerocraniu:
33. În absenţa sărurilor biliare se produce: 1. temporale
1. xeroftalmie 2. lacrimale
2. rahitism 3. parietale
3. sterilitate 4. zigomatice
4. scorbut
42. În timpul fazei de latenţă a secusei muşchiului striat se 51. Miocardul ventricular de lucru şi muşchiul cvadriceps au
produce: în comun următoarele caracteristici:
1. deschiderea canalelor de Na+ voltaj-dependente 1. dezvoltă tensiune între capetele fibrelor
2. asigurarea energiei prin metabolism aerob 2. au secusă cu durată de 0.3 s
3. perioada refractară absolută 3. au celule musculare striate
4. creşterea tensiunii între capetele muşchiului 4. au sinapse electrice
43. Identificaţi afirmaţiile corecte despre sarcomer: 52. Despre reflexul de micţiune sunt adevărate afirmaţiile:
1. este cuprins între două membrane Z 1. este un reflex vegetativ
2. conţine o bandă H luminoasă 2. are centrii în coarnele laterale ale măduvei S2-S4
3. conţine proteine contractile 3. calea eferentă este reprezentată de nervii pelvieni
4. nu îsi modifică dimensiunile în timpul contracţiei 4. efectorii sunt muşchii netezi viscerali
44. Adaptările morfologice ale nefrocitelor la funcţia de 53. Despre difuziunea oxigenului prin membrana
reabsorbţie tubulară sunt: respiratorie putem afirma:
1. prezenţa microvililor la polul apical 1. surfactantul este primul strat străbătut
2. prezenţa unor pompe metabolice 2. se realizează conform unui gradient de difuziune de
3. prezenţa organitelor cu rol în sinteza de ATP 6 mmHg
4. facilitarea transportului activ 3. asigura echilibrarea presiunilor parţiale alveolară şi
45. În ganglionul spinal se află neuroni: sangvină în 0.25 s
1. pseudounipolari 4. se realizează de 20 de ori mai rapid decât CO2
2. cu nuclei dubli 54. Selectaţi afirmaţiile adevărate despre acţiunile
3. ovalari hormonului luteotrop:
4. intercalari 1. scade secreţia corpului galben
46. În compoziţia ţesutului conjunctiv de tip fluid se află: 2. inhibă secreţia hormonului luteinizant
1. fibrinogen 3. în afara sarcinii, secreţia lui este inhibata de
2. cortizol hipoglicemie
3. monocite 4. creşte în timpul alăptării
4. acetilcolină 55. Spermatozoizii ajung în uretră trecând prin :
47. Celule care secreta mucus se află la nivelul : 1. canalul deferent
1. glandelor Brünner 2. canalul vezicii seminale
2. glandelor oxintice 3. canalul ejaculator
3. criptelor Lieberkühn 4. glandele bulbo-uretrale
4. cervixului uterin 56. Factorii care favorizează întoarcerea sângelui din vena
48. Femurul se articulează cu: femurală spre atriul drept sunt:
1. oxul coxal 1. sistola ventriculară
2. oxul sacru 2. presa abdominală
3. rotula 3. valvele venei
4. fibula 4. gravitaţia
49. La vascularizaţia pereţilor trunchiului participă: 57. Despre rezistenţa periferică este adevărat:
1. ramuri parietale din aorta descendenta toracică 1. are valoare maximă în aortă
2. ramuri din artera subclaviculară 2. se opune curgerii sângelui prin vase
3. ramuri parietale din aorta descendentă abdominală 3. este invers proporţională cu vâscozitatea sângelui
4. artera axilară 4. creşte în vasele înguste şi lungi
50. Vasopresina are următoarele efecte: 58. Proteinele îndeplinesc în organism următoarele roluri
1. reduce secreţiile glandelor exocrine din piele plastice:
2. în doze mari produce vasoconstricţie 1. intră în alcătuirea condinei
3. creşte concentraţia urinii 2. arderea a 1g de proteine furnizează 4,1 kcal
4. creşte reabsorbţia de Na+ în tubul contort distal şi 3. intră în alcătuirea oseinei
tubul colector 4. sunt precursori ai hormonilor sexuali
59. Capilarele limfatice şi capilarele sangvine au în comun: 64. O soluţie apoasă de acid formic şi acid oxalic cu masa de
1. formează reţele terminale 1000g, în care cei doi acizi se află în raportul molar 4:1,
2. au structură identică este neutralizată de 600 g soluţie KOH de concentraţie
3. preiau din ţesuturi, pe minut, acelaşi volum de apă 56%. Concentraţiile procentuale ale celor doi acizi în
4. transportă un lichid aparţinând mediului intern soluţia iniţială sunt:
60. În timpul diastolei ventriculare se produce: A. 28,4% acid formic şi 56% acid oxalic
1. inchiderea valvelor semilunare B. 18,4% acid formic şi 18% acid oxalic
2. zgomotul I C. 46% acid formic şi 90% acid oxalic
3. umplerea cu sânge a ventriculilor D. 28,4% acid formic şi 18% acid oxalic
4. închiderea valvelor atrioventriculare E. 18,4% acid formic şi 9% acid oxalic
65. Se dau compuşii : (1) 1,2-dicloroetan, (2) 2,2-
La întrebările de mai jos 61-72 alegeţi un singur răspuns dicloropropan, (3) 1,4-dibromo-2-metil-2-butenă şi (4)
corect. 2-bromo-2-metilpropan. Afirmaţia incorectă este:
A. toţi pot hidroliza prin tratarea cu o soluţie apoasă de
61. Următoarea afirmaţie despre acetilurile metalelor NaOH
alcaline şi alcalino-pământoase este falsă: B. compusul 1, prin tratare cu o soluţie alcoolică de
A. sunt compuşi ionici NaOH la temperatură conduce la clorura de vinil
B. reacţionează energic cu apa C. compusul 2 se obţine din propină şi HCl în raport
C. se pot obţine prin reacţia alchinelor cu metalele din molar 1:2 (catalizator HgCl2 şi 170-200oC)
grupa I A şi a II-a A D. compusul 3 rezultă prin adiţia 1,4 a Br 2 la izopren
D. sunt stabile la temperatură obişnuită E. compusul 4 se poate obţine din izobutenă + HBr (în
E. sunt stabile faţă de apă prezenţa peroxizilor organici,la întuneric şi la cald
62. Procentul masic de carbon conţinut într-un amestec de sau la lumină şi la rece)
cumen şi pentenă care se află în raport molar 3:2 este 66. În molecula propenei există:
egal cu: A. 7 legături σ şi 1 legătură π
A. 22,2% B. 6 legături σ coplanare
B. 33,3% C. 8 legături σ şi 1 legătură π
C. 44,4% D. 3 legături σ C-C şi 6 legături σ C-H
D. 88,8% E. 2 carboni primari si 1 carbon terţiar
E. 66,6% 67. Nu este posibilă reacţia acidului acetic cu:
63. Se consideră următoarea reacţie chimică A. CuO
B. Cu(OH)2
C. var nestins
D. piatra de var
E. Cu
68. Se consideră reacţia de sulfonare a unei amine
aromatice A :

unde C este acidul 3,5-dimetil-2-aminobenzensulfonic.


Afirmaţia corectă este:
Afirmaţia incorectă este:
A. compusul X se obţine printr-o reacţie de acilare a
compusului Y
B. compusul X are acţiune analgezică, antiinflamatoare
şi antipiretică
C. compusul Z se poate obţine prin fermentaţia acetică A. amina A este :
a etanolului B. compusul B este sulfat acid de 2,4-dimetil-
D. compuşii X şi Y au aceeaşi NE fenilamoniu
E. hidroliza lui X are loc în mediu acid din stomac C. compusul B este un acid sulfonic
D. grupa amino este un substituent cu efect de 73. Factorii denaturanţi ai proteinelor sunt:
orientare mai puţin pronunţat decât radicalul metil 1. sărurile metalelor grele
E. radicalii metil sunt substituenţi de ordinul II 2. ultrasunetele
69. Masa carbonului dintr-un mol de monoalcool saturat 3. radiaţiile radioactive
aciclic este de 3 ori mai mare decât masa oxigenului. 4. acizii şi bazele tari
Referitor la alcoolii izomeri (fără stereoizomeri) care 74. Care dintre următorii compuşi conţin în moleculă un
îndeplinesc condiţia anterioară este incorectă afirmaţia: atom de carbon asimetric:
A. 2 alcooli nu se pot obţine prin adiţia apei la o 1. acidul malic
alchenă 2. acidul citric
B. 3 alcooli se pot obţine prin reducerea compuşilor 3. acidul lactic
carbonilici 4. esterul acidului 3-metil-butanoic cu 3-metil-1-
C. un singur alcool prezinta un atom de carbon butanolul
asimetric 75. Următoarele afirmaţii referitoare la 5 metil-4-hepten-3-
D. toţi se pot oxida cu K2Cr2O7 + H2SO4 sau în prezenţa onă sunt false:
Cu (toC) 1. se poate obţine prin condensarea crotonică a 2
E. toţi se deshidratează molecule de butanonă
70. Nitrobenzenul se obţine din benzen prin nitrare. Ştiind 2. este izomer cu 3,4-dimetil-3-hexen-2-onă
că procesul se caracterizează prin conversia totală ct = 3. are NE = 2
80%, că în amestecul final de reacţie se află 4. în reacţia cu LiAlH4 în soluţie eterică formează un
nitrobenzen, m-dinitrobenzen şi benzen nereacţionat şi alcool saturat
că s-au obţinut nitrobenzen si m-dinitrobenzen în 76. Pot fi componente metilenice în reacţiile de condensare
raportul molar de 3:2, conversia utilă cu este: crotonică cu acetofenona:
A. 12% 1. nitrometanul
B. 24% 2. 2-metil-butanalul
C. 48% 3. propandioatul de dimetil
D. 50% 4. glioxalul
E. 72% 77. Afirmaţiile corecte sunt:
71. Un compus cu formula C7H14O se oxidează cu K2Cr2O7 1. lactoza există sub forma a doi anomeri
(H2SO4) (timp prelungit de contact şi generează 2. celobioza are o legătură monocarbonilică
butanonă, acid propandioic şi apă în raportul molar 3. zaharoza şi maltoza sunt hidrolizate enzimatic în
1:1:1. Compusul este: organismul uman
A. un alcool nesaturat 4. legăturile eterice α şi β-glicozidice sunt hidrolizate de
B. o aldehidă nesaturată enzime diferite
C. o cetonă saturată 78. Următoarele afirmaţii sunt corecte:
D. un alcool optic activ 1. punctele de topire descresc în ordinea: pirogalol,
E. un alcool care prezintă 4 stereoizomeri fenol, rezorcină
72. Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia: 2. punctele de topire cresc în ordinea 1,2-benzendiol,
A. în aldehide grupa carbonil este legată de 2 radicali 1,2,3-benzentriol, 1,3,5-benzentriol
hidrocarbonaţi diferiţi 3. moleculele fenolilor nu se pot asocia între ele prin
B. aldehidele şi cetonele, ambele saturate aciclice, au legături de hidrogen
aceeaşi formulă moleculară CnH2nO 4. între grupele hidroxil din fenoli şi grupele hidroxil din
C. formulei moleculare C5H10O îi corespund 4 aldehide alcooli se stabilesc legături de hidrogen
şi 3 cetone (fără stereoizomeri) 79. Ordinea creşterii bazicităţii aminelor este reprezentată
D. alcoolul alilic şi propanalul sunt compuşi organici corect în următoarele serii:
izomeri 1. metilamină, amoniac, p-toluidină, dietilamină
E. în cetone grupa carbonil este legată de 2 radicali 2. anilină, amoniac, metilamină, dimetilamină
hidrocarbonaţi identici sau diferiţi 3. amoniac, p-nitro-anilină, p-toluidină, etilamină
4. anilină, p-toluidină, amoniac, etilamină
La următoarele întrebări 73-100 răspundeţi cu: 80. Următoarele afirmaţii despre p-dodecilbenzensulfonat
A – dacă numai soluţiile 1,2 şi 3 sunt corecte; de sodiu sunt adevărate:
B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte; 1. este un detergent anionic
C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte; 2. conţine grupa funcţională -OSO3-Na+
D – dacă numai soluţia 4 este corectă; 3. este un agent activ de suprafaţa de sinteză
E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false; 4. se obţine prin saponificare
81. Următoarele reacţii chimice sunt posibile: 1. reacţia 1 este o reacţie de alchilare care se poate
1. 2CH3COOH + Cu --> (CH3COO)2Cu + H2 face cu CH3Cl (Ni)
2. CH3COOH + C2H5ONa --> CH3COONa + C2H5OH 2. polistirenul are formula –(C6H5-CH-CH2)n-
3. CH3COOH + p-nitrobenzoat de sodiu --> CH3COONa + 3. reacţia 3 este o reacţie de copolimerizare
acid p-nitrobenzoic 4. reacţia 2 este o reacţie de dehidrogenare
4. 2CH3COOH + Zn --> (CH3COO)2Zn + H2 88. Afirmaţiile corecte sunt:
82. O probă cu masa de 350 g dintr-o hidrocarbură, care are 1. stereoizomerii care se află unul faţă de celălalt în
masa molară µ = 70g/mol, a consumat la hidrogenare relaţia obiect-imaginea sa în oglindă se numesc
totala 112 L (c.n.) de hidrogen. Hidrocarburile care enantiomeri
corespund condiţiilor problemei sunt: 2. amestecul racemic este lipsit de activitate optică din
1. cis-2-pentenă cauza compensării intramoleculare
2. 2-metil-2-butenă 3. stereoizomerii care nu se prezintă ca obiect şi
3. trans-2-pentenă imagine în oglindă se numesc diastereoizomeri
4. 1,3-pentadiena 4. doi enantiomeri pereche rotesc planul luminii
83. Afirmaţiile corecte sunt: polarizate în acelaşi sens cu unghiuri diferite
1. N-metil-anilina se poate obţine prin reacţia: 89. Următoarele afirmaţii despre hexitolul rezultat în urma
reacţiei de reducere a D-glucozei sunt adevărate:
anilină + CH3Cl N-metil-anilină + HCl 1. este diastereoziomer cu D-manitolul
2. conţine 3 atomi de C asimetrici
2. reacţia de diazotare a anilinei este: 3. are raportul de masă C:O = 3:4
0-5o 4. 1 mol de hexitol poate reacţiona cu maximum 5 moli
anilină + HNO2 + HCl clorură de de acid acetic
benzendiazoniu + HCl 90. Se consideră pentapeptidul:
glutamil-valil-izoleucil-asparagil-glicină.
3. p-hidroxi-acetofenona se poate obţine prin reacţia : Următoarele afirmaţii despre acest peptid sunt
AlCl3 adevărate:
fenol + CH3COCl p-hidroxi-acetofenona 1. conţine 3 grupări -COOH
-HCl 2. la hidroliza lui parţială se pot genera maximum 4
4. grupa -NH2 este rezistentă faţă de agenţii oxidanţi dipeptide diferite (fără stereoizomeri)
3. conţine 2 aminoacizi esenţiali
84. Sunt agenţi oxidanţi pentru compuşii organici: 4. conţine 5 atomi de carbon asimetrici
1. apa de brom 91. Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia:
2. reactivul Bayer 1. acizii sunt specii chimice (molecule sau ioni) capabile
3. apa de clor să cedeze protoni (H+)
4. reactivul Fehling 2. o bază posedă la unul dintre atomii ei o pereche de
85. Următoarele afirmaţii despre metanol sunt adevărate: electroni neparticipanţi la legătură de care se poate
1. are acţiune toxica asupra organismului uman fixa un proton (H+) printr-o legătură covalentă
2. se administrează ca antidot în cazul consumului coordinativă
excesiv de etanol 3. pentru un cuplu acid-bază conjugată la 25oC, pKa +
3. este transformt în organism sub acţiunea alcool pKb = 14
dehidrogenazei în formaldehidă şi acid formic 4. cunoscând constanta de aciditate a unui acid, Ka =
4. doza letală de metanol este de 15g/kg corp 10-5 mol/L, pKa pentru acidul respectiv este 9
86. Acţiunea lipazei pancreatice asupra 1,2-distearil-3- 92. Conţin numai unităţi de β-D-glucopiranoză:
palmitil-glicerolului conduce la formarea următorilor 1. amiloza
compuşi : 2. celobioza
1. 2-stearil-glicerol 3. amilopectina
2. acid palmitic 4. celuloza
3. acid stearic 93. Urmatoarele afirmaţii despre substituenţii de pe nucleul
4. glicerol benzenic sunt adevărate:
87. Se consideră schema de reacţii: 1. substituenţii de ordinul II dezactivează nucleul
Reacţia 1 : benzen etilbenzen benzenic pe care se află
Reacţia 2 : etilbenzen stiren 2. nitrarea acidului benzoic necesită condiţii mai
Reacţia 3 : stiren polistiren energice de lucru decât în cazul benzenului
Afirmaţiile corecte sunt :
3. -NO2, -SO3H, -COOH, -CCl3 sunt substituenţi de Mase atomice: C – 12 ; K – 39 ; O – 16 ; N – 14
ordinul II Constanta gazelor : R – 0,082 L x atm / K x mol
4. toţi substituenţii de ordinul I activează nucleul
benzenic
94. Referitor la grăsimi sunt corecte afirmaţiile:
1. grăsimile saturate sunt solide la temperatura
ambiantă
2. nu pot forma legături de hidrogen
3. sunt solubile în solvenţi organici nepolari
4. nu pot fi grupă prostetică în proteine conjugate
95. Se consideră peptidele:
Gly-Ser-Glu-Ala
Glu-Gly-Ser-Ala
Afirmaţiile corecte referitoare la peptidele A şi B sunt:
1. nu sunt izomere
2. ambele sunt tetrapeptide
3. nu conţin acelaşi număr de grupe peptidice
4. sunt formate din aminoacizii glicină, alanină,serină şi
acid glutamic
96. La tratarea celulozei cu amestec nitrant (acid azotic şi
acid sulfuric) pot rezulta:
1. mononitrat de celuloză
2. dinitrat de celuloză
3. trinitrat de celuloză
4. tetra nitrat de celuloză
97. Afirmaţiile corecte sunt:
1. numărul de oxidare al atomului de carbon din grupa
funcţională în cazl R-CHO este mai mic decât în cazul
R-COOH
2. hidroliza bazică a grăsimilor se numeste saponificare
3. glicerina are vâscozitate şi tensiune superficială mai
mari decât etanolul
4. novolacul şi bachelita sunt răsini fenolformaldehidice
98. Sunt insolubili în apă următorii compuşi :
1. stearatul de magneziu
2. acetilura de dicupru (I)
3. MnO2
4. C2H5OH
99. Următoarele monozaharide în forma lor piranozică, în
reacţia cu metanolul şi în prezenţa de HCl, formează un
eter monometilat:
1. glucoza
2. galactoza
3. manoza
4. fructoza
100. Toate aminele primare izomere (fără stereoizomeri) cu
formula C5H13N se află într-un amestec echimolecular.
Următoarele afirmaţii sunt adevărate:
1. în amestec exista 7 amine primare
2. 7 moli de amestec reacţionează cu 7 moli de HCl
3. raportul numar de atomi de N : număr de atomi de C
terţiari în amestecul de amine este 4:1
4. 4 amine primare au grupa funcţională legată de un
atom de carbon primar
BAREM : 54. C
1. E 55. B
2. E 56. A
3. D 57. C
4. D 58. B
5. B 59. C
6. D 60. B
7. D 61. E
8. E 62. D
9. C 63. D
10. C 64. E
11. C 65. E
12. D 66. C
13. E 67. E
14. B 68. B
15. E 69. D
16. E 70. C
17. B 71. A
18. B 72. A
19. C 73. E
20. E 74. B
21. A 75. D
22. B 76. B
23. C 77. E
24. D 78. C
25. D 79. C
26. C 80. B
27. A 81. C
28. E 82. A
29. B 83. A
30. E 84. E
31. A 85. B
32. B 86. A
33. A 87. D
34. D 88. B
35. D 89. B
36. C 90. E
37. D 91. D
38. B 92. C
39. E 93. A
40. A 94. A
41. C 95. C
42. B 96. A
43. A 97. E
44. B 98. A
45. A 99. E
46. A 100. C
47. E
48. B
49. E
50. A
51. B
52. E
53. B