Sunteți pe pagina 1din 16

Organizarea activităților de formare mediate de platforma online

formare.educred.ro
în cadrul programului de formare continuă a cadrelor didactice
,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel 2 – învățământ primar’’

Buget de timp alocat pentru activități mediate de platforma online, în contextul întregului program:

Nr. ore program de formare 120 ore


Nr. ore formare total 116 ore
• Nr. ore formare faţă-în-faţă 56 h
• Nr. ore formare online 60 h
Nr. ore evaluare finală 4h

Nr. ore teorie 20h 16,6%


(10 h faţă-în-faţă + 10 h online)
Nr. ore aplicații practice 88h 73,4%
(42 h faţă-în-faţă + 46 h online)
Nr. ore evaluare 12h 10%
(4h faţă-în-faţă + 4 h online + 4h finală)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
1. Bugetul de timp alocat modulului 1, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 1. Un nou Curriculum 12h 2h 9h 1h
național pentru învățământul
primar şi gimnazial –
conceptualizări necesare
Tema 1.1. Competențele cheie – 2h 1h 1h -
repere de adecvare a sistemelor de
educație și formare europene la
societatea cunoașterii
Suport de curs 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare 60 min
europene la societatea cunoașterii

Discuții, idei, întrebări 1.1. Competențele cheie


Activitate 1.1. pentru portofoliul individual. Exemplu interesant (60 min) 60 min
În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe
competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă
bucure să-l împărtășiți cu formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în
cadrul unei activități cu elevii dvs.
Tema 1.2. Noul Curriculum național 5h 1h 4h -
- o perspectivă asupra
documentelor curriculare
Suport de curs 1.2. Noul Curriculum național - o perspectivă asupra documentelor curriculare 60 min

Discuții, idei, întrebări 1.2. Documentele curriculare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
1.2.1. Noile planuri-cadru de Activitate 1.2.1. pentru portofoliul individual. Oferta de opționale (120 min) 120
învățământ pentru primar şi La toate clasele de învăţământ primar, curriculumul la decizia şcolii este prevăzut în planul-cadru cu 0-1 min
gimnaziu în relație cu profilul de ore/ săpt. Să presupunem că sunteţi implicat/ă, în ani şcolari succesivi, în propunerea ofertei de
formare al absolventului discipline opţionale, astfel: în primul an şcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an şcolar, la clasa
pregătitoare. Presupunem că pentru fiecare clasă, oferta include câte două discipline opţionale, care
vor fi supuse alegerii realizate de elevi şi de părinţii acestora.
a. Cum procedaţi pentru a propune, pentru cele două clase, oferta de discipline opţionale?
b. Includeţi în oferta propusă pentru cele două clase, aceleaşi discipline opţionale sau discipline
diferite? Argumentați răspunsul dumneavoastră.
1.2.2. Noile programe școlare Activitate 1.2.2.a. pentru portofoliul individual. Profilul de formare, prezentat părinților (60 min) 60 min
pentru primar şi gimnaziu în relație Pornind de la profilul de formare prezentat în suportul de curs, Tema 1.2, realizați o prezentare pentru
cu profilul de formare al părinții elevilor care au intrat în clasa pregătitoare, pentru a-i ajuta să înțeleagă competențele pe care
absolventului copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a IV-a.
Activitate 1.2.2.b. pentru portofoliul individual. Exemple de activități pentru formarea competențelor 60 min
specifice (60 min)
Noile programe școlare din învățământul primar oferă sugestii de activități de învățare care contribuie
în mod direct la formarea competențelor specifice. Oferiți trei exemple de astfel de activități care v-au
inspirat în activitatea dumneavoastră la clasă (din diferite programe, la alegere). Argumentați opțiunile
dvs.
Tema 1.3. Proiectarea demersului 5h - 4h 1h
didactic, demers esențial pentru
experiențe de învățare
semnificativă
Suport de curs 1.3. Proiectarea demersului didactic, demers esențial pentru experiențe de învățare
semnificativă
1.3.1. Proiectarea demersului Activitate 1.3.1.a. pentru portofoliul individual. Proiectarea demersului didactic (60 min) 60 min
didactic – repere de realizare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului
didactic pe baza unităţii de învăţare (max. 1,5 pagini)
Activitate 1.3.1.b. pentru portofoliul individual. Proiectarea demersului didactic (60 min) 60 min
Includeți în portofoliu o listă a unităților de învățare pe care le prefigurați de parcurs în anul școlar
următor la o disciplină din primar, la alegerea dumneavoastră. Indicați, sintetic, pașii urmați pentru
realizarea acestei liste.
1.3.2. Proiectarea unei programe de Activitate 1.3.2. pentru portofoliul individual. Proiectarea unei programe de opțional (120 min) 120
opțional Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare asociate min
care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul primar.
SAU
Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul
model de proiectare utilizat în învățământul primar, evidențiind aspectele convergente și divergente cu
acesta.
Evaluare M1 online: Test (3*20 min) 60 min

2. Bugetul de timp alocat modulului 2, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 2. Aplicarea noului 32h 5h 25h 2h
Curriculum naţional pentru
învăţământul primar/
gimnazial. Disciplinele de
studiu din perspectiva
didacticii specialităţii

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Suporturi de curs și resurse Suport de curs: „Comunicare în limba română”, „Limba și literatura română” 5h
nucleu Programe școlară pentru „Comunicare în limba română” - clasa pregătitoare, clasa I-a și clasa a II-a (distrib.
Programa școlară pentru „Limba și literatura română” - clasele a III-a și a IV-a pe
Suport de curs: „Matematica si explorarea mediului”, „Matematică” temele
Programa școlară „Matematica si explorarea mediului” - clasa pregătitoare, I si II 2.1. –
Programa școlară „Matematică” - clasele a III-a și a IV-a Suport de curs: „Muzică și mișcare” 2.6.)
Suport de curs: „Științele naturii”
Programa școlară „Științele naturii”
Suport de curs: „Joc și mișcare”
Programe școlare „Muzică și mișcare” - clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a
Programe școlare „Joc și mișcare” - clasa a III-a, clasa a IV-a
Suport de curs: „Arte vizuale și abilități practice”
Programa școlară „Arte vizuale și abilități practice”
Suport de curs: „Educație civică”
Programa școlară „Educație civică”
Suport de curs: ”Istorie”
Programa școlară „Istorie”
Suport de curs: „Geografie”
Programa școlară „Geografie”
Tema 2.1. Profilul de 1h 1h -- --
formare al absolventului
din perspectiva disciplinei
de studiu
Activitate 2.1. (OPȚIONALĂ) Contribuția disciplinelor la profilul de formare
Pentru o disciplină, la alegere, propuneți activități de învățare care contribuie la profilul de formare al
absolventului de învățământ primar.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Tema 2.2. O lectură 5h 1h 2,5h 1,5h
conștientă și sistematică a
noii programe școlare
Activitate 2.2.a. O lectură conștientă a programei de CLR/LLR (30 min) 30 min
Alegeți o competență specifică din programa disciplinelor „Comunicare în limba română” sau „Limba și
literatura română”, pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.
Care sunt provocările principale cu care va confruntați?
Activitate 2.2.b. O lectură conștientă a programei de MEM/ Matematică (30 min) 30 min
Alegeți o competență specifică din programa disciplinelor „Matematică și explorarea mediului” sau
„Matematică”, pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.
Care sunt provocările principale cu care va confruntați?
Activitate 2.2.c. O lectură conștientă a programei de Științe (60 min) 60 min
Alegeți o competență specifică din programa disciplinei „Științele naturii”, pe care o găsiți mai greu de dezvoltat
la elevii dvs.
Împărtășiți din experiența de la clasă, evidențiind activitățile de învățare propuse și impactul asupra achizițiilor
elevilor.
Activitate 2.2.d. Argumente pentru lectură conștientă a programei școlare (30 min) 30 min
Pentru orice disciplină de studiu, planificarea şi proiectarea demersului didactic sunt precedate de lectura
personalizată a programei școlare.
Formulați două argumente prin care să puneți în evidență necesitatea lecturii integrale și personalizate a
programei școlare. Faceți referire la o singură disciplină.
Tema 2.3. Proiectarea 8h 1h 6,5h 0,5h
didactică, dincolo de
formalism
Activitate 2.3.a. Practici stereotipe la Muzică și mișcare/ Joc și mișcare (60 min) 60 min
Pentru Muzică și mișcare/ Joc și mișcare, dați un exemplu de practici stereotipe care vizează predarea-
învățarea-evaluarea. Care credeți că este cauza acesteia? Cum credeți că poate fi schimbată această practică?
Activitate 2.3.b. Clișee didactice la Educație civică (60 min) 60 min

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Pentru Educație civică, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă. Care
credeți că este cauza clișeului respectiv? Cum credeți că poate fi depășit?
Activitate 2.3.c. Clișee didactice la Istorie (60 min) 60 min
Pentru Istorie, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă. Care credeți că
este cauza clișeului respectiv? Cum credeți că poate fi depășit?
Activitate 2.3.d. Clișee didactice la Geografie (60 min) 60 min
Pentru Geografie, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă. Care credeți
că este cauza clișeului respectiv? Cum credeți că poate fi depășit?
Activitate 2.3.e. Clișee didactice la AVAP (60 min) 60 min
Pentru Arte vizuale și abilități practice, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică
inovativă. Care credeți că este cauza clișeului respectiv? Cum credeți că poate fi depășit?
Activitate 2.3.f. Clișee didactice la MEM/Matematică și științe (90 min) 90 min
Pentru fiecare dintre următoarele discipline MEM, Matematică și științe, dați câte un exemplu de clișeu didactic
care blochează o practică didactică inovativă. Care credeți că este cauza clișeului respectiv? Cum credeți că
poate fi depășit?

Tema 2.4. Abordări 6h 1h 5h --


metodologice – în și dincolo
de programa școlară

Activitate 2.4.a. pentru portofoliul individual. Aplicare contextualizată (120 min) 120 min
Identificați o competență specifică, la alegere, inclusă într-o programă școlară a unei discipline, pentru anul de
studiu la care predați, și analizați exemplele de activități de învățare prin care se structurează competența
respectivă, din perspectiva nivelului achizițiilor elevilor cu care lucrați. (Luați în considerare specificul dezvoltării
elevilor cu care lucrați și nivelul lor de achiziții ale învățării.)
Propuneți un alt exemplu de activitate de învățare, astfel încât să realizați o aplicare contextualizată a
programei școlare.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Descrieți activitatea, în maxim 1,5 pagini, argumentând alegerea metodei (sau metodelor) și incluzând: clasa,
disciplina, competența specifică vizată, modalitățile prin care situațiile de învățare prevăzute acoperă
posibilitățile, expectanțele și nevoile diverse ale elevilor.

RED Activitate 2.4.b. pentru portofoliul individual. Resursă educațională deschisă (180 min) 180 min
Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o
activitate de învățare, la o disciplină la alegere, indicând:
• denumirea si contextul activității de învățare
• competența specifică vizată (în principal),
• descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității, modalități
de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de evaluare
• instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație resursă,
fișă de lucru/ de evaluare etc.) - opțional, încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți linkul la acesta,
dacă este cazul).
• extinderi/ deschideri spre alte discipline.

Înscrieți activitatea în formularul dedicat, respectând sugestiile de la fiecare secțiune.


(Notă: Produsul activității de formare 2.4.b. ar putea fi inclus în baza de date cu resurse educaționale deschise
dezvoltată în proiectul CRED.)
Tema 2.5. Evaluarea 6h 0,5h 5,5h --
nivelului de performanţă al
competenţelor specifice

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Activitate 2.5.a. pentru portofoliul personal. Un exemplu de evaluare a învățării la matematică (150 min) 150 min
Este deosebit de utilă o descriere detaliată a nivelului minim (obligatoriu) al achizițiilor matematice dobândite
de elevi. Necesitatea asigurării unui nivel minim al competențelor dobândite prin învățare se impune din mai
multe motive, printre care: lipsa standardizării unui nivel minim introduce arbitrariul în evaluarea generală a
rezultatelor învățării; lipsa controlului la acest nivel face ca elevii să rămână practic în afara deprinderii
fundamentelor disciplinare, iar această consecință devine vizibilă cu ocazia evaluărilor naționale și
internaționale.
Pentru MEM, CS2.2 (Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor
geometrice identificate în diferite contexte ) se propune următorul exemplu de detaliere a nivelului minimal de
realizare a competenței.
Nivel minimal de realizare
• Elevul sortează și clasifică forme plane utilizând diferite criterii.
Itemi de evaluare (exemple)
Se pun la dispoziția copiilor diferite obiecte având forme plane sau spațiale ușor de recunoscut și se cere:
1. Formați o grupă cu obiecte care se pot rostogoli.
2. Formați o grupă cu obiecte care au un contur format numai din linii drepte/ curbe etc.
3. Alegeți obiecte care au fețe în formă de pătrat etc.
Nivel minimal de realizare
• Recunoaște figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc, linie curbă, dreaptă, segment,
semidreaptă, linie frântă, unghi) și le descrie pe baza elementelor lor (vârfuri, laturi), având la dispoziție modele
ale figurilor.
• Recunoaște forme spațiale (cub, sferă, paralelipiped, piramidă, cilindru, con) și le descrie pe baza elementelor
lor (fețe, muchii, vârfuri, laturi, unghiuri), având la dispoziție modele ale corpurilor.
Itemi de evaluare (exemple)
1. Numește obiecte din sală, care au formă de triunghi, pătrat etc.
2. Din mulțimea de figuri geometrice următoare,
a) colorează: cu roșu dreptunghiurile, cu verde cercurile, cu albastru pătratele etc.
b) încercuiește: cu o linie roșie cuburile, cu o linie albastră cilindrii, cu o linie verde conurile etc.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

etc.

3. Se prezintă pe catedră o trusă de corpuri geometrice. Se solicită copilului să aleagă piramida și să descrie
elementele sale. Se procedează similar pentru alte corpuri.

Pentru o competență specifică, la alegere, din programele de matematică, realizați o detaliere a nivelului
minimal însoțită de exemple de itemi de evaluare. Ce concluzii puteți formula, pe baza acestei experiențe?

Activitate 2.5.b. pentru portofoliul personal. Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică (180 180 min
min)
A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o competență specifică din
programă.
B. Aplicați itemii la clasă. În cazul în care aceștia nu sunt aplicabili clasei la care predați, creați o probă de
evaluare similară, cu 8 itemi.
C. Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la nivelul de atingere a
competențelor programei.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen:

10

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale:

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

4. Scrie în ordine crescătoare:

5. Reprezintă prin desen și calculează:

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?


b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

11

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului.

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.


a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga cantitate?
b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din întreaga cantitate?

Timp de lucru: 45 de minute

Tema 2.6. Dincolo de 6h 0,5h 5,5h --


trunchiul comun: programa
de opţional

Activitate 2.6.a. pentru portofoliul personal. Un exemplu de programă de opțional (90 min) 90 min
Analizați, folosind criteriile de evaluare ale unei programe de opțional (prezentate în modulul I), Povestea limbii
române din suportul de curs. Identificați puncte slabe și puncte tari. Propuneți modalități de îmbunătățire.

Activitate 2.6.b. pentru portofoliul personal. O programă de opțional (240 min) 240 min
Propuneți o programă de opțional. Dezvoltați Nota de prezentare, competențele generale și specifice și un
număr minim de activități de învățare pentru fiecare competență specifică, în vederea înțelegerii modului în
care se urmărește formarea/ exersarea/ dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate.
Prezentați reperele pe baza cărora s-ar putea dezvolta secțiunea Sugestii metodologice. Verificați produsul
obținut pe baza criteriilor de evaluare a unei programe de opțional.

12

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Evaluare M2 online. Proiectarea unei unități de învățare (120 min) 120 min
Pornind de la programa școlară actuală de la o disciplină din învățământul primar, realizați proiectarea unei
unități de învățare, la alegere. Precizați, pentru fiecare activitate, modul în care aceasta contribuie la
dezvoltarea competențelor specifice alese. Evidențiați elementele inovative din scenariul dvs., în contrast cu
practici stereotipe/ convenționale.

3. Bugetul de timp alocat modulului 3, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 3. Aspecte transversale 16h 3h 12h 1h
în abordarea şi implementarea
curriculumului naţional (o
singură temă/cursant, la alegere)
Pachet 3.1. Consiliere şi Suport de curs 3.1. Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea 120 min
dezvoltare personală. Rolul unor medii de învățare incluzive
cadrului didactic în construirea și
dezvoltarea unor medii de Situații problemă, dileme. Discuții și dezbateri 3.1. Consiliere și DP. Medii de învățare incluzive
învățare incluzive
Activitate 3.1.1. Dezbatere online (120 min) 120 min
Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:
• Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.
• Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți
experiențe din practica personală.

Citiți și intervențiile colegilor, oferindu-le un feedback (pentru cel puțin trei).

13

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Activitate 3.1.2. Analiza, adaptarea și integrarea resurselor suport pentru activități de învățare (240 240 min
min)
Amintiți-vă un film animat sau artistic care promovează valori specifice DP – exemple: Inside Out (2015),
Cars (2008-2014), Billy Elliot (2000), School of rock (2003), Micul Prinț (2015), Povestea unui rechin
(2004), Regatul de gheață (2013), În căutarea lui Nemo (2003), Zootropolis (2016) etc.

Realizați o fișă de prezentare a unei activități de învățare care valorifică acest film (2-3 pagini), cu
următoarele secțiuni:
• Titlul filmului, ideea centrală, valorile promovate
• Competență/ competențe specifice vizate de activitatea de învățare
• Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de DP
• Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare la DP: autoevaluare/ inter-
evaluare
• Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc (0,5-1 pagină)

Activitate 3.1.3. Dizabilitate – implicații asupra învățării (60 min) 60 min


Elaborați un text (aprox. 1 pag.) în care să oferiți informații succinte despre specificul unei dizabilități și să
descrieți implicațiile asupra învățării. (Vă rugăm să aveți în vedere aspecte precum: dimensiunea
cognitivă, aspecte socio-emoționale, nevoi de sprijin.)

Activitate 3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități (300 min) 60 min 300 min
Documentați-vă online cu privire la specificul dizabilităților cognitive, emoționale, motrice, deficitului de
atenție, hiperactivității, dificultăților de învățare, comportamentale, relaționare etc. Studiați următoarele
documente relevante pentru integrarea copiilor cu CES în școala de masă:
- Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-
134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
-Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES,

14

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES.
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-
metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-
grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1

Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în
școala de masă a copiilor cu CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, cadrele
didactice, comunitatea etc.

Elevi
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:

Părinți
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările mele?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:

Cadre didactice
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora pentru
a-l sprijini să-și atingă potențialul?)
Idei de activități:
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):

15

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Resurse:
Evaluare:

Evaluare M3 online: Schiță de proiect (60 min) 60 min


Realizați o schiță de proiect (1-2 pagini) pentru o activitate de o oră la Dezvoltare personală care să
dezvolte încrederea în propriile capacități de învățare, utilizând o resursă educațională online, la alegere
(spot video, prezentare PPT, soft educațional, secvență din filme, aplicații etc.). Precizați și linkul către
această resursă.

16

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020