Sunteți pe pagina 1din 7

Program de formare continuă

a cadrelor didactice
,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel 2 – învățământ primar’’

• Durata programului:

Nr. ore program de formare 120 ore

Nr. ore formare total 116 ore

• Nr. ore formare faţă-în-faţă 56 h

• Nr. ore formare online 60 h

Nr. ore evaluare finală 4h

Nr. ore teorie 20h 16,6%


(10 h faţă-în-faţă + 10 h online)

Nr. ore aplicații practice 88h 73,4%


(43 h faţă-în-faţă + 45 h online)

Nr. ore evaluare 12h 10%


(4h faţă-în-faţă + 4 h online + 4h
finală)

1
Nr. Din care: Nr. Din care:
Nr. ore ore
ore față-

Evaluare

Evaluare
Practică

Practică
Tema online

Teorie

Teorie
total în-
față

MODUL 1. Un nou 28h 16h 3h 12h 1h 12h 2h 9h 1h


Curriculum național pentru
învățământul primar şi
gimnazial – conceptualizări
necesare

Tema 1.1. Competențele cheie – 6h 4h 1h 3h - 2h 1h 1h -


repere de adecvare a sistemelor
de educație și formare europene
la societatea cunoașterii

Tema 1.2. Noul Curriculum 11 h 6h 1h 5h - 5h 1h 4h -


naţional - o perspectivă asupra
documentelor curriculare

Tema 1.3. Proiectarea 11 h 6h 1h 4h 1h 5h - 4h 1h


demersului didactic, demers
esențial pentru experiențe de
învățare semnificativă

MODUL 2. Aplicarea noului 60h 28h 5h 21h 2h 32h 5h 25h 2h


Curriculum naţional pentru
învăţământul primar/
gimnazial. Disciplinele de
studiu din perspectiva
didacticii specialităţii

Tema 2.1. Profilul de formare al 2h 1h 30' 30' - 1h 1h - -


absolventului din perspectiva
disciplinei de studiu

Tema 2.2. O lectură conştientă 8h 3h 30' 1h30' 1h 5h 1h 2h30' 1h30'


şi sistematică a noii programe
şcolare

2
Nr. Din care: Nr. Din care:
Nr. ore ore
ore față-

Evaluare

Evaluare
Practică

Practică
Tema online

Teorie

Teorie
total în-
față

Tema 2.3. Proiectarea didactică, 14h 6h 1h 4h30' 30' 8h 1h 6h30' 30'


dincolo de formalism

Tema 2.4. Abordări 12h 6h 1h 5h - 6h 1h 5h -


metodologice – în şi dincolo de
programa şcolară

Tema 2.5. Evaluarea nivelului 12h 6h 1h 5h - 6h 30' 5h30' -


de performanţă al
competenţelor specifice

12h 6h 1h 4h30' 30' 6h 30' 5h30' -


Tema 2.6. Dincolo de trunchiul
comun: programa de opţional

MODUL 3. Aspecte 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h


transversale în abordarea şi
implementarea
curriculumului naţional (o
singură temă/cursant, la alegere)

Pachet 3.1. Consiliere şi 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h


dezvoltare personală. Rolul
cadrului didactic în construirea
și dezvoltarea unor medii de
învățare incluzive

Pachet 3.2. Resurse 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h


Educaţionale Deschise RED şi
platforme online pentru învăţare

Pachet 3.3. Management de 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h


curriculum la nivelul școlii și al
clasei

Total activități predare- 116h 56h 10h 42h 4h 60h 10h 46h 4h
învățare

3
Nr. Din care: Nr. Din care:
Nr. ore ore
ore față-

Evaluare

Evaluare
Practică

Practică
Tema online

Teorie

Teorie
total în-
față

Evaluare finală 4h

TOTAL program de formare 120h

3. Bugetul de timp alocat modulului 1, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și


pe forme de organizare a programului

Titlu modul / tema Nr. Faţă-în-faţă Online


total
evaluare

evaluare
practica

practica
ore
teorie

teorie
Total

Total

Modul 1. Un nou 28h 16h 3h 12h 1h 12h 2h 9h 1h


Curriculum național
pentru învățământul
primar şi gimnazial –
conceptualizări necesare

Tema 1.1. Competențele 6h 4h 1h 3h - 2h 1h 1h -


cheie – repere de adecvare
a sistemelor de educație și
formare europene la
societatea cunoașterii

4
Titlu modul / tema Nr. Faţă-în-faţă Online
total

evaluare

evaluare
practica

practica
ore

teorie

teorie
Total

Total
Tema 1.2. Noul 11 h 6h 1h 5h - 5h 1h 4h -
Curriculum naţional - o
perspectivă asupra
documentelor curriculare

• Noile planuri-cadru 5h30' 3h 30' 2h30' - 2h30' 30' 2h -


de învăţământ
pentru primar şi
gimnaziu în relație
cu profilul de
formare al
absolventului
• Noile programe 5h30' 3h 30' 2h30' - 2h30' 30' 2h -
școlare pentru
primar şi gimnaziu
în relație cu
profilul de formare
al absolventului
Tema 1.3. Proiectarea 11 h 6h 1h 4h 1h 5h - 4h 1h
demersului didactic,
demers esențial pentru
experiențe de învățare
semnificativă

• Proiectarea 5h30 3h 30' 1h30' 1h 2h30' - 2h 30'


demersului didactic
– repere de
realizare
• Proiectarea unei 5h30 3h 30' 2h30' - 2h30' - 2h 30'
programe de
opțional

5
3. Bugetul de timp alocat modulului 2, pe conţinuturi tematice, pe tipuri de activităţi şi
pe forme de organizare a programului
Titlu modul / tema Nr. Faţă-în-faţă Online
total
ore

evaluare

evaluare
practica

practica
teorie

teorie
Total

Total
Modul 2. Aplicarea noului 60h 28h 5h 21h 2h 32h 5h 25h 2h
Curriculum naţional
pentru învăţământul
primar/ gimnazial.
Disciplinele de studiu din
perspectiva didacticii
specialităţii*
Tema 2.1. Profilul de 2h 1h 30' 30' - 1h 1h - -
formare al absolventului
din perspectiva disciplinei
de studiu “X”
Tema 2.2. O lectură 8h 3h 30' 1h30' 1h 5h 1h 2h30' 1h30'
conştientă şi sistematică a
noii programe şcolare

Tema 2.3. Proiectarea 14h 6h 1h 4h30' 30' 8h 1h 6h30' 30'


didactică, dincolo de
formalism

Tema 2.4. Abordări 12h 6h 1h 5h - 6h 1h 5h -


metodologice – în şi
dincolo de programa
şcolară
Tema 2.5. Evaluarea 12h 6h 1h 5h - 6h 30' 5h30' -
nivelului de performanţă al
competenţelor specifice

Tema 2.6. Dincolo de 12h 6h 1h 4h30' 30' 6h 30' 5h30' -


trunchiul comun: programa
de opţional

* Vor fi abordate toate disciplinele predate de cadrele didactice din învățământul primar, cu o
alocare orară proporțională cu ponderea acestor discipline în planul cadru.

6
3. Bugetul de timp alocat temei, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe
forme de organizare a programului - Pachet 3.1.

Titlu Nr. Față-în-față Online


total
modul / temă
ore

evaluare

evaluare
practică

practică
teorie

teorie
Total

Total
MODUL 3. Aspecte transversale 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h
în abordarea şi implementarea
curriculumului naţional

Pachet 3.1. Consiliere şi


dezvoltare personală. Rolul
cadrului didactic în construirea
și dezvoltarea unor medii de
învățare incluzive