Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a IV-a A
An şcolar 2011-2012
Data 27.09.2011

INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTULUI


DE EVALUARE INIŢIALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

I. OBIECTIVE:
1. să alcătuiască o propoziţie simplă cu un substantiv comun;
2. să scrie cuvinte asemănătoare ca înţeles pentru fiecare dintre cuvintele date;
3. să recunoască substantive comune şi pronume personale;
4. să contruiască enunţuri logice, coerente, cu timpul viitor al verbului dat;
5. să alcătuiască propoziţii cu expresiile şi ortogramele date;
6. să elaboreze un text conform cerinţei, coerent, logic, expresiv, fără greşeli de
ortografie şi de punctuaţie

II. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PARTEA I

ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1 Răspuns corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: alcătuieşte foloseşte cuvântul dat, corect: alcătuieşte alcătuieşte o
corect o propoziţie dar într-o propoziţie o propoziţie propoziţie
simplă în care dezvoltată. simplă, dar dezvoltată în care
foloseşte cuvântul înlocuieşte nu foloseşte
dat. cuvântul dat. cuvântul dat.
2 Răspuns corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: scrie câte un scrie câte un singur corect: scrie două scrie un singur
cuvânt asemănător ca cuvânt asemănător ca cuvinte cuvânt
înţeles pentru fiecare înţeles din cele două asemănătoare ca asemănător ca
dintre cuvintele date. solicitate. înţeles cuvintelor înţeles unuia
solicitate, fără a fi dintre cuvintele
contextual. solicitate, fără a fi
contextual/ nu
oferă niciun
sinonim.
3 Răspuns corect şi Răspuns corect, dar Răspuns incorect : Răspuns incorect:
complet: scrie toate incomplet: scrie doar scrie alte douǎ nu scrie nicio
părţile de vorbire una din cele două părţi pǎrţi de vorbire parte de vorbire.
solicitate de vorbire solicitate. inexistente în
textul dat.
4 Răspuns corect: Răspuns parţial corect: Răspuns incorect: Răspuns incorect:
contruieşte enunţuri construieşte un enunţ construieşte un cuvintele sunt
logice, coerente, cu logic, utilizând verbul enunţ incoerent, ortografiate greşit,
respectarea timpului la alt timp decât cel utilizând alt verbla timpul verbului
Prof. înv. primar ILEANA TĂNASE 1
verbului. solicitat. timpul dat. fiind nerespectat.
5 Răspuns corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: alcătuieşte alcătuieşte corect corect: alcătuieşte alcătuieşte
corect propoziţii cu propoziţii cu trei dintre corect propoziţii propoziţii cu o
toate cele patru ortogramele şi cu două dintre singură
ortograme. cuvintele date, fără ortogramele şi ortogramăsau
greşeli de ortografie cuvintele date, fără cuvânt /
sau de punctuaţie/ greşeli de alcătuieşte
alcătuieşte propoziţii ortografie sau de propoziţii cu mai
cutoate cele patru punctuaţie/ mult de 5 greşeli
ortograme şi cuvinte alcătuieşte de ortografie sau
date, cu 2-3 greşeli de propoziţii cu trei de punctuaţie/ nu
ortografie sau de dintre cele patru alcătuieşte nicio
punctuaţie. ortograme şi propoziţie
cuvinte date, cu4-5
greşeli de
ortografie sau de
punctuaţie.

PARTEA a II a

ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
6 Text elaborat conform Text elaborat Text elaborat Textul nu respectă
cerinţei, corect, conform cerinţei, conform cerinţei, cerinţa, cu ezitări în
coerent, logic, coerent, logic, cu ezitări în exprimare, cu mai
expresiv , cu 0-2 expresiv, cu 3-4 exprimare, cu 5-6 multe greşeli de
greşeli de ortografie greşeli de ortografie greşeli de ortografie şi de
şi de punctuaţie şi de punctuaţie ortografie şi de punctuaţie.
punctuaţie

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral şi corect 5 - 6 itemi, restul itemilor cu B /orice altă
FOARTE BINE
combinaţie apropiată acesteia
Rezolvă integral şi corect 3-4 itemi; parţial 2 itemi/ orice altă
BINE
combinaţie apropiată acesteia.
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi;parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi/
SUFICIENT
orice altă combinaţie apropiată acesteia.
Rezolvă incorect, parţial corect itemii INSUFICIENT

Rezultatele au fost contabilizate conform fişei de înregistrare, astfel:


Prof. înv. primar ILEANA TĂNASE 2
CALIFICATIV I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6

FB 12 12 11 10 8 6
B 2 1 3 3 5 6

S 1 - - - 1 5

I 1 3 2 3 2 2

III. CALIFICATIVE OBŢINUTE

CALIFICATIVE FB B S I
NUMĂR ELEVI 8 6 - 2

INTERPRETAREA TESTELOR DE EVALUARE

ASPECTE POZITIVE

Testul iniţial pregătit a urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la începutul clasei
a IV a. Acest test presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte sfera conţinuturilor
reactualizate la orele de curs.
Din analiza testelor s-a observat că majoritatea elevilor au alcătuit corect propoziţii simple
folosind cuvinte date şi au scris cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele date. Un număr
destul de mare de elevi a recunoscut substantivul comun şi pronumele personal, a alcătuit propoziţii
cu verbul la timpul viitor şi a folosit corect ortogramele şi expresiile date în propoziţii corecte,
logice, coerente.
Majoritatea elevilor se pot exprima în scris corect, coerent şi logic pe o temă dată, elevii
folosind propoziţii scurte, realizând acordul în propoziţie, pentru ca aceasta să poată avea un sens,
unii elevi folosind chiar expresii mai deosebite în redactarea textului.

ASPECTE NEGATIVE
Deşi majoritatea elevilor au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, 3 elevi nu au ştiut cuvinte
asemănătoare ca înţeles cu cele date, 3 elevi au încurcat o parte de vorbire din cele două şi doi elevi
nu recunoscut nicio parte de vorbire. La exerciţiul al patrulea 3 elevi au folosit alt timp al verbului
decât cel cerut, iar 3 elevi nu au scris nicio propoziţie.
Se constată că în cazul unor elevi lipsesc noţiunile ce definesc părţile de vorbire, nu ştiu să
folosească ortogramele date sau alcătuiesc fraze în loc de propoziţii. În redactarea textului de la
ultimul exerciţiu se observă că sunt elevi care au greşeli de ortografie şi nu se pot exprima în scris
corect, coerent şi logic.

MĂSURI

Prof. înv. primar ILEANA TĂNASE 3


Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient şi insuficient se
vor lua măsuri de recuperare :
 lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare / dezvoltare);
 aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;
 elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la
particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe;
 evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care
urmăresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi;
 verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor.
 pregătirea suplimentară diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (pentru
elevii foarte slabi dictări şi transcrieri pentru remedierea greşelilor de scriere);
 discuţii cu părinţii.

Prof. înv. primar ILEANA TĂNASE 4