Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Elena Lupu

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Huși

Data: 02. 05. 2017

Clasa: a V-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Tema lecţiei: Adjectivul

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din - părţi de vorbire şi categorii gramaticale
punct de vedere gramatica specifice acestora: adjectivul (adjective variabile
şi invariabile, acordul cu substantivul, topica
adjectivului);
- părţi de propoziţie: atributul
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor adjectivul (adjective propriu-zise şi adjective
gramaticale învăţate provenite din verbe la participiu, adjective
variabile şi invariabile, acordul cu substantivul,
topica adjectivului)
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice
punct de vedere gramatical, folosind corect studiate;
semnele ortografice şi de punctuaţie
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

C1. să definească adjectivul;

C2. să recunoască adjectivele din diferite texte;

C3 să diferenţieze adjectivele propriu-zise de adjectivele provenite din alte părţi de vorbire;

C4. să realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate;

C5. să analizeze adjective identificate în diferite texte ;

C6. să ortografieze corect diferite adjective;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a V-a ;
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, ciochinele, Gândiţi! Lucraţi în
perechi! Comunicaţi!
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi şi activitate pe grupe.
6. Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 5.Fişe de lucru pe unităţi de învăţare cu
itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura română
pentru clasa a V-a, Editura ART, Bucureşti, 2011.
Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba frontală
asigură climatul necesar şi literatura română
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul propune un joc Elevii ghicesc. Conversaţia Aprecierea
atenţiei de rol. Elevii se gândesc la Activitate răspunsurilor
6’ un obiect din clasă, îl vor frontală
descrie, folosind trei
adjective, fără să spună la
ce obiect s-au gandit.
Solicită un elev să
completeze schema scrisă
la tablă. Ceilalți elevi
trebuie să ghicească
obiectul descris după
forma, culoare, gust/miros.

3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia


Nominalizarea elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
lecţiei noi şi a lecţie de consolidare a frontală
obiectivelor cunoştinţelor despre
operaţionale adjectiv.
2’ Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei- Adjectivul-, iar
profesorul va enumera
obiectivele lecţiei.
4. C1 Reactualizează prin Răspund întrebărilor Conversaţie Analiza
Reactualizarea C6 conversaţie frontală adresate de cadrul euristică; răspunsurilor
cunoştinţelor informaţiile esenţiale didactic. Ciorchine; elevilor
învăţate despre adjectiv. În acest Completează fişa de Activitate
anterior sens, oferă elevilor o fişă lucru. frontală şi
10’ (v. Anexa 1), care conţine individuală
un set de întrebări.
5. Conducerea După reactualizarea Gândiţi! Observarea
învăţării C2 cunoştinţelor, profesorul le Lucraţi în sistematică a
25’ împarte elevilor fișe de Elevii rezolvă sarcinile. perechi! elevilor
lucru. Organizaţi în Comunicaţi! Aprecierea
perechi, elevii vor avea de Activitate în răspunsurilor
rezolvat sarcinile de pe fișe. perechi
Se monitorizează
activitatea fiecărui elev. Exerciţiul
După expirarea Activitate
C3 timpului de lucru, câte individuală
un reprezentant din Gândiţi!
fiecare echipa va citi Lucraţi în
răspunsurile. perechi!
Comunicaţi!
Activitate în
perechi
Activitate în
echipe

6. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note


parcursul orei prin pentru contribuţia lor la
intermediul unor aprecieri desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care s-au
afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi vor
fi încurajaţi.
7. Asigurarea Se precizează tema pentru Notează tema în caiete.
retenţiei şi a acasă- Analizaţi toate Adresează întrebări
transferului adjectivele din jocul suplimentare. Conversaţia
intitulat Trenulețul Activitatea
adjectivelor.- (v. Anexa 2), frontală
se aduc explicaţii şi
lămuriri, acolo unde este
cazul.
Anexa 1.

 Ce este adjectivul?
 De câte feluri este adjectivul după provenienţă?
 De câte feluri este adjectivul după numărul de forme?
 Ce părţi de vorbire poate determina adjectivul?
 Ce funcţii sintactice poate îndeplini adjectivul?
Fişă de lucru nr. 1

- Felul adjectivelor-

1. Precizează din ce parte de vorbire provine primul adjectiv din exemplele:

a.) Sus, prin crângul adormit,

A trecut ȋn taină mare , ... Stol bălai

De ȋngeraşi.

( G.Topârceanu, Rapsodii de primăvară)

2. Formează adjective de la următoarele verbe:

• citi........................

• descrie..................

• observă.................

3. Alcătuişte un enunţ cu unul dintre adjectivele pe care le-ai notat la exerciţiul anterior:

...............................................................................

Gândiţi !

Lucraţi în echipă !

Comunicaţi !
Fișa de lucru nr. 2
-Adjective variabile și invariabile-

DESCOPERĂ INTRUSUL!
Printre adjectivele care îşi schimbă forma (variabile) s-au strecurat nişte „intruşi”. Dovedeşte-ţi
abilităţile de detectiv şi descoperă intruşii, notându-i în norişor.
sărac
bej ciudat

important
elegant

mic perspicace

cumsecade
galben ade

mare
gri înţelept

FIŢI VOI CEI MAI RAPIZI!


Completând tabelul de mai jos, precizează câte forme flexionare au adjectivele variabile identificate
la exerciţiul anterior:

Adjectivul variabil SINGULAR PLURAL Numărul de


Masculin Feminin Masculin Feminin forme
Fişa de lucru nr. 3

-Acordul adjectivului cu substantivul determinat-

1. Completează spaţiile punctate cu forma potrivită a adjectivului dintre paranteze, astfel ȋncât
acesta să se acorde cu substantivul determinat:

„Plutesc în aer glasuri (fermecat)..............................,


Vestindu-mi pretutindeni primăvara!
Văzduhul scânteiază sub povara
Mărgăritarelor din cer (picat)....................................

Fugiți departe, griji (întunecat)...........................!


Vreau să trăiesc din zori și până seara
Și vreau să cânt! Vreau să mă-mbăt de para
(etern)........................a iubirii (nesecat).....................”
(St. O. Iosif – Reînviere)

2. Precizează genul, numărul şi cazul substantivelor şi adjectivelor din textul de mai sus.

3. Explicaţi cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul determinat.

.........................................................................................................................................

Marchează feţele zâmbitoare ale categoriilor gramaticale care sunt specifice adjectivului:

persoană
gen

număr

ADJECTIV
mod

timp

caz
Fișa de lucru nr. 4
-Funcțiile sintactice ale adjectivului-

1. Împăratul Atribut șiCraiul Nume Predicativ își dispută drepturile asupra unor supuși
adjectivali din enunțurile de mai jos. Ajută-i să se împace și aranjează cele două tabere în mod
corect, ducând fiecare enunț în tabăra corespunzătoare.

Noi suntem nerăbdători să plecăm.

Baloanele albastre aparțin echipei voastre.

Florin nu este supărat.

Narcisele sunt gingașe.

Zambilele mov răspândesc un miros amețitor.

Fluturii din poiană sunt albi, galbeni, albaștri.

2. Așezați adjectivul din al doilea enunț în fața substantivului. Ce observați?


Adjectivul

Sunt adjectivul, cuvântul care are


Mărime, formă, gust şi culoare.
Sunt ghiocelul argintat
Pe câmpul împrimăvărat;
Laleaua roşie mai sunt
Şi-ntinsul, verdele pământ
Sunt norul alb şi trecător
Şi soarele strălucitor;
Rotundul măr, gustos, din pom,
Cules de înţeleptul om.
Am strai ales, de sărbători;
Pe unde trec eu semăn flori;
Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu,
Mă cheamă să-l ajut mereu.
Şi nu lipsesc din adunare,
Ca să împart la fiecare.
O însuşire, două, trei ...
Sunt bun şi darnic, dragii mei!
Isteţ, dorit şi inventiv,
Sunt renumitul: Adjectiv!
Anexa 2
Trenuleţul adjectivelor

Vă invit într-o călătorie cu trenuleţul în lumea tainelor gramaticale. Pentru a obţine un bilet de
tren, sunteţi rugaţi să identificaţi adjectivele din textul următor:

Strada era pustie şi lumea era adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse în mari
globuri de sticlă mată. Strada avea un aspect bizar. Nicio casă nu era înaltă.

S-ar putea să vă placă și