Sunteți pe pagina 1din 8

Şef catedră, Președintele Şef catedră, Preşedintele CCŞMEEB

Comisiei metodice al
___________ facultății _____________ ________________
_____________

PROGRAMA ANALITICĂ
(CURRIculumul cursului)

Denumirea cursului Contabilitate managerială avansată


Numele, prenumele
Autorul (autorii) conf. univ., dr. Natalia Zlatina
programei analitice conf. univ., dr. Ludmila Grabarovschi

Programul de master Contabilitate şi audit

Nr. Limba de
Anul Semestrul Rom.
I I credite 5 instruire

Total ore pe Ore în auditoriu Ore activitate


semestru (P-prelegere, S-seminar, L-laborator) individuală
Total P S L
150 106
44 28 16

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, S-de specialitate) S


Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O
Numărul minim necesar de masteranzi înscrişi la curs 15

Obligatorii Obligatorii
Condiţii de acces
Recomandate
Obiectivul general al cursului rezidă în dezvoltarea deprinderilor de
interpretare şi utilizare a instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru
Fundamentare
stabilirea costurilor, în fundamentarea deciziilor manageriale şi controlul
performanţei totale organizaţionale.
 Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor
contabilităţii manageriale.
 Explicarea şi interpretarea indicatorilor utilizaţi pentru măsurarea
costurilor şi controlului performanţelor entităţii.
 Analiza metodelor de organizare a contabilităţii costurilor într-un
mediu economic în schimbare şi adaptarea acestuia la nevoile
diferitelor entităţi.
 Utilizarea indicatorilor, metodelor și procedurilor de contabilitate
Obiectivele/ managerială pentru rezolvarea problemelor noi, care nu sunt complet
Rezultatele definite și sunt legate de costuri și performanța organizațională.
învăţării  Utilizarea pertinentă și diferențiată a metodelor și instrumentelor
contabilității manageriale în analiză și evaluare.
 Dezvoltarea abilităţilor de întocmire şi prezentare a rapoartelor pentru
management (conducerea entităţii), precum şi prelucrarea
informaţiilor în vederea analizei, evaluării şi interpretării a acesteia
întru fundamentarea deciziilor.
 Realizarea proiectelor profesionale în ceea ce privesc costurile și
performanță globală.

Denumirea temelor şi subiectelor Nr. de Inclusiv


P S L
Tema 1. Contabilitatea managerială
aprofundată – instrument de bază în 4 4 - -
elaborarea şi luarea deciziilor
1.1. Locul contabilităţii manageriale în sistemul t
ştiinţelor economice. Evoluţia viziunilor privind
contabilitatea managerială în teoria şi practica
Conţinutul mondială
cursului 1.2. Principiile de bază ale contabilităţii
(materia) manageriale şi rolul lor în calculaţia costurilor
1.3. Noi dimensiuni ale contabilităţii
manageriale în optimizarea procesului
decizional
1.4. Necesitatea şi premisele organizării
contabilităţii manageriale: sistemul autonom şi
sistemul integr
Tema 2. Bugetul – coordonantă principală în 8 4 4 -
managementul financiar contabil
2.1. Bugetul general şi avantajele acestuia
Denumirea temelor şi subiectelor
Nr. de Inclusiv
P S L
2.2. Principiile de bază şi etapele de elaborare a
bugetului flexibil
2.3. Metode moderne de bugetare. Bugetarea
prin metoda Kaizen
2.4. Bugetarea pe activităţi şi centre de
responsabilitate
2.5. Planul de afaceri instrument în coordonarea
şi monitorizarea activităţilor economico-
financiare ale entităţii
Tema 3. Elemente teoretice şi practice 6 4 2 -
privind costul de producţie
3.1. Arhitectura calculaţiei costurilor şi
aspectele problematice ale contabilităţii
costurilor de producţie
3.2. Problemele contabilităţii costurilor
indirecte
3.3. Contabilitatea şi repartizarea costurilor
departamentelor auxiliare
3.4. Costurile de producţie – element central al
contabilităţii manageriale
3.5. Metoda costurilor variabile şi metoda
costurilor absorbante: asemănări şi deosebiri
Tema 4. Metode tradiţionale de calculaţie a
costului de producţie: delimitări conceptuale 6 4 2 -
şi domenii de aplicare
4.1. Concepte de bază ale sistemului de
evidenţă şi calculaţie a costurilor
4.2. Calculaţia costurilor pe comenzi de
producţie: domeniul de aplicare şi
caracteristicile principale
4.3. Delimitări conceptuale privind utilizarea
metodei pe faze de fabricaţie şi evaluarea
producţiei în curs de execuţie
4.4. Aplicarea metodei de calculaţie a costurilor
pe faze de fabricaţie în situaţii cu costuri
Conţinutul
transferate
cursului
(materia)
Denumirea temelor şi subiectelor Nr. de Inclusiv
P S L
Tema 5. Metode evoluate de evidenţă şi 6 4 2 -
calculaţie a costurilor
5.1. Consideraţii generale privind metodele de
calculaţie a costurilor de tip parţial. Decizii
manageriale bazate pe calculaţia costurilor prin
metoda Direct-Costing
5.2. Organizarea contabilităţii manageriale în
condiţiile metodei Standard-Cost şi evaluarea
performanţelor
5.3. Calculaţia costurilor pe bază de activităţi şi
avantajele acesteia (ABC costing)
5.4. Caracteristicile de bază ale metodei Target-
Costing (costurilor ţintă) şi etapele
implementării acesteia
Conţinutul Tema 6. Organizarea sistemului de control 6 4 2 -
cursului managerial
(materia) 6.1. Tendinţe actuale în evoluţia controlului
managerial. Funcţiile şi rolul controlului
managerial
6.2. Controlul managerial şi modernizarea
instrumentelor de tratare a informaţiei contabile
6.3. Analiza profitabilităţii cumpărătorilor.
Abaterea privind ponderea şi dimensiunea pieţii
6.4. Raportarea managerială: nivelul de
detaliere şi sistemul responsabilităţii contabile
Tema 7. Utilizarea informaţiei în luarea 4 2 2 -
deciziilor manageriale operative
7.1. Informaţia costurilor – componentă şi
factor activ al procesului decizional
7.2. Deciziile manageriale bazate pe activitatea
de producţie
7.3. Deciziile de calculare a preţurilor şi
influenţele majore asupra acestora
Conţinutul
cursului Numărul Inclusiv
(materia) Denumirea temelor şi subiectelor
P S L
7.4. Modelul decizional pe baza cantităţii
de comandă economică
Tema 8. Decizii manageriale privind 4 2 2 -
investiţiile
8.1. Valorificarea informaţiilor din
situaţiile financiare în procesul decizional
8.2. Metode de evaluare a proiectelor
investiţionale
8.3. Prognozarea fluxurilor mijloacelor
băneşti (de trezorerie) aferente realizării
proiectelor investiţionale
Total 44 28 16 -

1. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 // Monitorul Oficial al


Republicii Moldova nr.90-93 din 29.06.2007 cu modificările din 23.12.11,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14/13.01.12.
2. Standardele Naţionale de Contabilitate // (Monitorul Oficial al R. Moldova
nr.233-237 din 22.10.2013).
3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRSs)... : incluzând
Standardele Internaţionale de contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1
ianuarie 2007/ Fundaţia Com. pentru Standarde Intern. de Contabilitate
(IASCF). – Ch.: S.n., 2008 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”), 2008.
4. Contabilitate managerială aprofundată/ P. Diaconu, N. Albu, M. Stere,…-
Bucureşti: Editura Economică, 2003 (Biblioteca de contabilitate).
5. Dumitriu Mădălina. Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor. –
Ploieşti : Contaplus, 2008.
Bibliografie
6. Horgreen C., Datar S., Foster G. Contabilitatea costurilor: O abordare
managerială. Trad. din engl. Chişinău: Editura ARC, 2006.
7. Needles B., Anderson H., Caldwell J. Principiile de bază ale contabilităţii.
Trad. din engl. Chişinău: Editura ARC, 2000.
8. Sgărdea F.M. Contabilitatea managerială aprofundată. Bucureşti : Editura
ASE, 2011.
9. Sgărdea F.M. Control de gestiune. Bucureşti: Editura ASE, 2009
10. Tabără Neculai. Control de gestiune. Delimitări conceptuale, metode,
aplicaţii. Iaşi : Tipografia Moldova, 2009.
11. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник –
М.: ЗАО «Омега Л», 2007.
12. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет:
Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002.
1. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет. –
«Инфра-М», 2008
2. Articole de specialitate de pe website-urile celor patru companii
Bibliografie internaţionale de servicii profesional contabile („The Big Four”) – Ernst &
Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG şi Deloite & Touche Tohmatsu
3. Articole de specialitate de pe website-urile IASB (www.iasb.org) şi FASB
(www.fasb.org)
Pentru însuşirea cu succes a cursului pot fi utilizate diferite forme de organizare
a procesului de predare-învăţare, și anume: interacțiunea cu studenții este regulă
Tehnologiile de predare; prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power – point și pe acces
didactice la resurse multimedia; lucru în grup și individual.
În scopul aprofundării cunoştinţelor vor fi rezolvate studii de caz, aplicaţii
practice, etc.
Modalitatea
evaluării Evaluarea finală: examen scris
finale
Stabilirea Reuşita curentă (evaluare formativă) 30%
notei finale
(ponderea
exprimată în Rezultatul la examen (evaluarea finală) 70%
%)

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr. de ore


Studiu după manual, descifrarea şi studiul notelor de curs 36
Studiul bibliografiei indicate şi documentare suplimentară în bibliotecă 20
Activitate specifică de pregătire seminarii şi/sau laborator 10
Realizare teme, referate, eseuri, prezentări şi traduceri etc. 14
Pregătire teste, lucrări de control 8
Pregătire examinare finală 4
Consultaţii 4
Documentare suplimentară pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6
Alte activităţi 4
Total 106

Semnătura titularilor disciplinei: _____________

______________