Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi


Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini II

Autor: Andrei-Cristian SICARU


Programul de studii:Autovehicule Rutiere
Grupa: 1154

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA

2017
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini II

Autor: Andrei-Cristian SICARU


Grupa: 1154

Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA

2017
CUPRINS

Introducere ................................................................................................................................ 2

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV ................................................................................................

1. Tematica şi schema structural-constructivă ......................................................................... 3


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare ....................................................................... 3
1.2. Schema structural-constructivă ................................................................................ 4
1.3. Împărţirea raportului de transmitere pe trepte. Parametri cinetostatici .................... 5
2. Calculul de predimensionare a angrenajelor ........................................................................ 5
2.1. Calculul de predimensionare a angrenajului conic .................................................. 5
2.2. Calculul de predimensionare a angrenajului cilindric .............................................. 8
2.3. Calculul de predimensionare a arborilor ................................................................ 11
3. Schema cinematică la scară ................................................................................................ 12
4. Calculul geometriei angrenajului conic.............................................................................. 13
5.Calculul geometriei angrenajului cilindric ............................................................................ 14
6. Calculul de verificare a angrenajului cilindric (cu MDESIGN) .......................................... 15
7.Calculul forţelor din angrenaje .............................................................................................. 21
7.1. Schema forţelor angrenajului conic si cilindric........................................................ 21
7.2. Forţele din angrenajul conic .................................................................................... 22
7.3. Forţele din angrenajul cilindric ............................................................................... 22
8. Calculul arborilor..................................................................................................................23
8.1. Schema de încărcare a arborelui intermediar ........................................................... 23
8.2. Calculul de verificare a arborelui intermediar (cu MDESIGN) ............................... 24

B. ANEXE ............................................................................................................................... 27
INTRODUCERE
Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile
practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa
materialelor, tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum şi
modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza
algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.

Autorul,
MEMORIUL TEHNIC
1. TEMATiCA ŞI SCHEMA STRUCTURAL-
CONSTRUCTIVĂ

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o


înşiruire de date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele
impuse viitorului produs.
În cazul proiectului de an nr. 2 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor
transmisii cu roţi dinţate reductoare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune
concepţia şi dimensionarea unui reductor conico-cilindric cu funcţia globală de transmitere a
momentului de torsiune şi mişcării de rotaţie de la un arbore de intrare la un arbore de ieşire cu
axele perpendiculare în spaţiu (fig. 1.1).
Reductorul conico-cilindric este un sistem mecanic demontabil, cu mişcări relative între
elemente care are ca parametri de intrare, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia arborelui de
intrare, şi ca parametrii de ieşire, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia arborelui de ieşire.
Pe lângă funcţia principală de transmitere a momentului de torsiune şi mişcării de rotaţie
prin angrenaje cu roti dinţate se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare:
respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; respectarea
condiţiilor de protecţie a omului şi mediului.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2) se impune
personalizarea listei de specificaţii cu următoarele cerinţe principale:
a. Momentul de torsiune la arborele de intrare, Pi [kW].
b. Turaţia la arborele de intrare, ni [rot/min].
c. Raportul de transmitere al reductorului, ir.
d. Durata de funcţionare impusă, Lh [ore].
e. Planul axelor roţilor angrenajului conic (PAConic): orizontal (O) sau vertical (V).
f. Planul axelor roţilor angrenajului cilindric (PACilindric): orizontal (O) sau vertical (V)
g. Tipul danturii angrenajului conic (TD): dreaptă (D), curbă în arc de cerc (C) sau curbă
eloidă (E).
În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o
situaţie practică cerută.

Fig. 1.1 – Vedere generală a unui reductor conico-cilindric orizontal


[http://www.neptun-gears.ro]
Tab. 1.1 Valorile parametrilor de proiectae
Nr. ni
Pi [kW] iR Lh [ore] PAConic PACilindric TD
crt. [rot/min]
11 14 2500 16 6000 H V D

1.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ


În fig. 1.2 se prezintă schema structural-constructivă generală a reductoarelor conico-
cilindrice în două trepte. Din punct de vedere funcţional se evidenţiază următoare elemente: I
– angrenaj conic ortogonal cu dantură înclinită (curbă); II – angrenaj cilindic cu dantură
înclinată; 1I – pinion conic; 2I – roată conică; 1II – pinion cilindric; 2II – roată cilindrică; A1 –
A
arborele de intrare; A2 – arborele intermediar; A3 – arborele de ieşire; LA1 - lagărul A al arborelui
A A A
A1; LB1 - lagărul B al arborelui A1; LA2 - lagărul A al arborelui A2; LB2 - lagărul B al arborelui
A A
A2; LA3 - lagărul A al arborelui A3; LB3 - lagărul B al arborelui A3.
Din punct de vedere constructiv, reductorul de turaţie formează un ansamblu compus
din subansamble şi elemente constructive. Subansamblele sunt structuri independente, care se
evidenţiază printr-un grup compact compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două
elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive, în interacţiune
permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi
de exploatare.
În cazul reductoarelor conico-cilindrice din fig. 1.2 se definesc următoarele
subansamble: SC – subasamblul carcasă; SA1 - subansamblul arborelui de intrare, format din
pinionul conic (1I) fixat pe arborele de intrare (A1) care la rândul său este fixat pe două lagăre
A A
(LA1 şi LB1 ), se sprijină pe subansamblul carcasa SC; SA2 - subansamblul arborelui intermediar,
format din roata conică (2I) şi pinionul cilindric (1II) fixate pe arborele intermediar (A2) care la
A A
rândul său este fixat pe două lagăre (LA2 şi LB2 ), se sprijină pe subansamblul carcasa SC; SA3 -
subansamblul arborelui de intrare, format din roata cilindrică (2II) fixată pe arborele de ieşire
A A
(A3) care la rândul său este fixat pe două lagăre (LA3 şi LB3 ).

Fig. 1.2.1 – Schema structural-constructivă generală


4
1.3 ÎMPĂRŢIREA RAPORTULUI DE TRANSMITERE PE
TREPTE. PARAMETRI CINETOSTATICI
Reductorul de turaţie de
proiectat are două trepte
(angrenaje). În vederea obţineri unei
structuri optime (roţile conduse
cvasiegale) se impune ca raportul de
transmitere al treptei I (angrenajul
conic) iI = 0,25 iR = 16 [Jula, 1985;
Moldovean, 2002].
Raportul de transmitere al
treptei a II-a (angrenajul cilindric),

iII = iR/ iI = 4. (1.1) Fig. 1.3.1 – Schema structurală a angrenajului


conic ortogonal
Parametrii funcţionali
cinetostatici (turaţia, puterea, momentul de torsiune) la nivelul arborilor reductorului, sunt:
n1 = ni = 2500 rot/min, P1 = Pi = 14 kW, Mt1 = Mti = 53476.06 Nmm (arborele A1);
n2 = n1/iI = 625 rot/min, P2 = P1 ηI = 13.58 kW, Mt2 = Mt1 iI ηI = 207487.112 Nmm
(arborele A2);
n3 = n2/iII = n1/(iI iII) = n1/iR = 156,25 rot/min, P3 = P2 ηII = P1 ηI ηII = P1 ηR = 13.17
kW, Mt3 = Mt2 iII ηII = Mt1 iI iII ηI ηII = Mt1 iR ηR = 829948.45 Nmm (arborele A3).
În aceste relaţii s-a considerat ηI = 0,96 randamnetul angrenajului conic, ηII = 0,97 randamentul
angrenajului cilindric şi ηR = ηI ηII = 0,94.

2. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A
ANGRENAJELOR

2.1 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A


ANGRENAJULUI CONIC

I. Date de proiectare

a. Turaţia la intrare (pinion), n1 = 2500 rot/min.


b. Puterea la intrare, P1 = 14 [kW] şi din fer. (AEV-
C.1) rezultă valoarea momentului de torsiune,
𝟑𝟎 𝐏
𝐌𝐭𝟏 (𝐓𝟏 ) = 𝛑 𝟏𝟎𝟔 𝐧𝟏= 53476.06 Nmm.
𝟏
c. Raportul de angrenare, u = 4.

Fig. 2.1.1. Schema functionala a angre-


najului conic ortigonal

5
d. Unghiul dintre axele roţilor, Σ = 90o şi din fer (AEV-C.2.1) se determină semiunghiurile,

sin Σ
δ1 = arctg = 14,03624o, δ2 = Σ − δ1 = 75,96375o.
u−cos Σ

e. Numărul de angrenaje identice în paralel, χ =1.


f. Durata de funcţionare, Lh = 6000 ore.
g. Tipul danturii: dreapta.

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Având în vedere că sarcina de transmis este mărită (T1 = 53476.06 Nmm) se adoptă
pentru roţile angrenajului oţel de cementare marca 18MoMnNi13, cementat pe adâncime mai
mare de 1...1,5 mm și călit, stratul superficial cu duritatea 55...62 HRC, iar miezul cu 250...400
HB. Pentru obţinerea danturii se va dezvolta fluxul tehnologic cu următoarele operaţii:
prelucrare dantură prin aşchiere (frezare), cementare şi rectificare dantură.
In funcţie de durităţile impuse se adoptă tensiunea limită la contact σHlim = 1504,5 MPa
şi tensiunea limită la încovoiere σFlim = 400 MPa.

Tabelul 2.1.1 Alegerea materialului,tratamentelor termice si tehnologice

Materialul Tratamentul Fluxul tehnologic global Duritatea Duritatea Tensiunea Tensiunea


termic flancurilor zonelor limita la limita la
interioare contact incovoiere
Tratament Carburare+calire+revenire HRC=55- HB=300- 25.5HRC 380-450
termic de joasa 62 330
18MoMnNi13 cementare

III. Calculul de predimensionare

Deoarece relaţiile de dimensionare a angrenajelor la contact şi la încovoiere conţin


factori care depind de parametri ce urmează să fie determinaţi, preliminar, se face un calcul de
predimensionare.
Alegând ca parametru de dimensionare modulul exterior, pentru solicitarea la contact
şi pentru solicitarea la încovoiere, acesta se determină cu relaţiile,

1 3 2T1 KA Kv KHβ KHα ZE Zε ZH 2 sin Σ


me = √ ( σ ) u sinδ = 4,39771 mm,
z1 ψd (1−ψd sinδ1 )2 HP 1

3 2T1 KA Kv KHβ KHα ZE Zε ZH 2 sin Σ


𝑑𝑒1 = √ ( ) =79.15882mm,
ψd (1−ψd sinδ1 )2 σHP u sinδ1

1 3 2T1 KA Kv KHβ KHα ZE Zε ZH 𝑍𝛽 𝑍𝛽 2 sin Σ


Re = √ ( σ ) u sinδ = 163.19014 mm
2sinδ1 ψd (1−ψd sinδ1 )2 HP 1

şi respectiv,

6
1 3 2 T1 z1 KA Kv KFβ KFα Yϵ YSa YFa
me = √ ψ (1−ψ sinδ )2 ( σ ) = 2.4891 mm,
z1 d d 1 FP max

3 2 T1 z1 KA Kv KFβ KFα Yϵ YSa YFa


𝑑𝑒1 = √ ( ) = 44.80391mm,
ψd (1−ψd sinδ1 )2 σFP max

1 3 2 T1 z1 KA Kv KFβ KFα Yϵ YSa YFa


Re = √ ( ) = 92.3656 mm
2sinδ1 ψd (1−ψd sinδ1 )2 σFP max

unde, z1 = 18, z2 = u z1 = 72, KA=1.25, Kv = 1.25, ψd =0,6, NL1=60 n1 Lh χ = 9*108 cicluri,


NL2=60n1 Lh χ /ur = 9*108 cicluri, KHβ =2.75, KHα = 1.3, Zε = 0.92, ZH = 2.8, ZE = 190
MPa1/2, SHmin= 1.2, ZN1 = 1, ZN2 = 1, ZN = min (ZN1, ZN2) =1, σHP = σHlim ZN /SHmin = 1504.5
MPa, KFβ = 1.85, KFα = 1.3, Yε = 0.77, Yβ = 0.93, YSa1=1.8, YSa2=1.8, YFa1 = 2.5,YFa2 = 2.5,
SFmin = 1.8, YN1,2 = 1, YST =2, σFP1,2 = σFlimYN1,2/ SFmin YST = 400 MPa.
Din relaţiile de mai sus rezultă că solicitarea principală a angrenajului este la contact şi
se consideră pentru calcule, în continuare, me = 4,39771 mm.

IV. Proiectarea formei constructive

Fig. 2.1.2. Schema cinematica a angrenajului conic si formele rotilor dintate conice
.
Din STAS se adoptă: me=4,5mm.
Lungimea generatoarei conului exterior: Re=163.19014mm.
Lățimea danturii: b=48.59999mm.
Diametrele exterioare de divizare: de1=80 mm
de2=324 mm.

7
2.2. Calculul de predimensionare a angrenajului cilindric

I. Date de proiectare
a. Turația la intrare: n2=625 rot/min
b. Puterea la intrare: P2=13.58 kW
c. Raportul de angrenare: u=4
d. Durata de funcționare: 6000 h
e. Numărul de angrenaje identice în paralel: χ=1
f. Tipul danturii: dreaptă.

Fig. 2.2.1. Schema functionala a angrenajului cilindric

II. Alegerea materialului, tratamentelor și tehnologiei

Tabelul 2.2.1 Alegerea materialului,tratamentelor termice si tehnologice

Materialul Tratamentul Fluxul tehnologic global Duritatea Duritatea Tensiunea Tensiunea


termic flancurilor zonelor limita la limita la
interioare contact incovoiere
Tratament Carburare+calire+revenire HRC=55- HB=300- 25.5HRC 380-450
termic de joasa 62 330
18MoMnNi13 cementare

8
III. Calculul de predimensionare
Alegând ca parametrii de dimensionare modulul exterior și distanța dintre axe rezulta:
-pentru solicitarea la contact:

3 2𝑇1 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐻𝛽 𝐾𝐻𝛼 𝑢±1


𝑚=√ (𝑍 𝑍 𝑍 𝑍 )2 = 3.33003 𝑚𝑚
𝐸 𝜀 𝐻 𝛽
𝜓𝑚 𝑧12 𝜎𝐻𝑃
2 𝑢

3 2𝑇1 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐻𝛽 𝐾𝐻𝛼 𝑢±1


𝑑1 = √ (𝑍 𝑍 𝑍 𝑍 ) 2 = 66.60076𝑚𝑚
2 𝐸 𝜀 𝐻 𝛽
𝜓𝑚 𝜎𝐻𝑃 𝑢

3 𝑇1 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐻𝛽 𝐾𝐻𝛼 2
𝑎𝑤=(𝑢±1) √ 2 (𝑍𝐸 𝑍𝜀 𝑍𝐻 𝑍𝛽 ) = 166.50191 𝑚𝑚
2𝜓𝑎 𝑢𝜎𝐻𝑃

-pentru solicitarea la încovoiere:


3 2𝑇1 𝑌𝑆𝑎 𝑌𝐹𝑎
𝑚=√ 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐹𝛽 𝐾𝐹𝛼 𝑌𝜀 𝑌𝛽 ( ) = 2.87553 𝑚𝑚
𝜓𝑚 𝑧1 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝜎𝐹𝑃

3 𝑧1 2𝑇1 𝑌𝑆𝑎 𝑌𝐹𝑎


𝑑1 = √ 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐹𝛽 𝐾𝐹𝛼 𝑌𝜀 𝑌𝛽 ( ) = 58.39787 𝑚𝑚
𝜓𝑑 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝜎𝐹𝑃

3 𝑇1 𝑍1 (𝑢±1)2 𝑌𝑆𝑎 𝑌𝐹𝑎


𝑎𝑤 = √ 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐹𝛽 𝐾𝐹𝛼 𝑌𝜀 𝑌𝛽 ( ) = 145.99465 𝑚𝑚
2𝜓𝑎 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝜎𝐹𝑃 𝑚𝑎𝑥

unde, z1 = 20, z2 = u z1 = 80 KA=1.8, Kv = 1.25, ψd =1.2, NL1=60 n1 Lh χ = 22.5*106 cicluri,


NL2=60n1 Lh χ /ur = 5.625*106 cicluri, KHβ =1.3, KHα = 1.2, Zε = 0.93, ZH = 2.4, ZE = 190
MPa1/2, SHmin= 1.2, ZN1 = 1, ZN2 = 1, ZN = min (ZN1, ZN2) =1, σHP = σHlim ZN /SHmin = 1504.5
MPa, KFβ = 1.3, KFα = 1.3, Yε = 0.88, Yβ = 0.93, YSa1=1.8, YSa2=18, YFa1 = 3 ,YFa2 = 3, SFmin
= 1.5, YN1,2 = 1, YST =2, σFP1,2 = σFlimYN1,2/ SFmin YST = 533.33333 MPa.

9
IV. Proiectarea formei constructive

Din STAS se adopta modulul normal: mn=4mm.


Pentru αn se ia o valoare STAS αn=200.
Calculul distanței dintre axe si a unghiului de angrenare în plan frontal:

𝑚𝑛 (𝑧2 ± 𝑧1 )
𝑎= = 203.08532
2𝑐𝑜𝑠𝛽
tg α
αt = arctg n = 20.28350
cos β

Se calculează unghiul real de angrenare:

𝑎
𝛼𝑤𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑡 ) = 17.73822
𝑎𝑤

sin 𝛼𝑛
𝛼𝑤𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ( sin 𝛼𝑤𝑡 ) = 17.492740.
sin 𝛼𝑡

Calculul parametrilor geometrici principali ai angrenajului:


𝑚𝑛 cos 𝛼𝑡
𝑑𝑤1,2 = 𝑧1,2
cos 𝛽 cos 𝛼𝑤𝑡

dw1=80 mm; dw2=320 mm.


Lățimea danturii: b=ψaaw=80mm.

Fig. 2.2.2. Parametrii geometrici principali ai rotilor

10
2.3.Calculul de predimensionare a arborilor

Calculul aproximativ al arborilor care susțin roțile:


3 16𝑀
𝑡2
𝑑𝐴1 = √ = 23.87933 𝑚𝑚
𝜋𝜏𝑎𝑡

3 16𝑀
𝑡2
𝑑𝐴2 = √ = 37.907036 𝑚𝑚
𝜋𝜏𝑎𝑡

3 16𝑀
𝑡2
𝑑𝐴3 = √ = 59.56581 𝑚𝑚
𝜋𝜏𝑎𝑡

Calculul aproximativ al lungimilor butucilor din condiția de rezistență a penelor paralele:

4𝑀𝑡1,2
𝐿1,2 =
ℎ 𝑑𝐴1,2 𝜎𝑎𝑠
L1=15.99518 mm; L2= 35.26789 mm.

În funcție de lungimile butucilor se aleg dimensiunile penelor, astfel din STAS rezultă:
h1=8 mm
h2=11 mm.
Unde: mn=4 mm; z1=20; z2=80; β=100; αn=200; αt=20.28350; a=203.08532 mm; aw=200
mm; αwt=17.738220; ψa=0.4; Mt2=207487.112 Nmm; h1=8 mm;h2=11 mm; dA1=23.87933
mm; dA2=37.907036mm.

Se adopta:
-pentru angrenajul conic:
men=4,5mm; de1=80 mm; de2=324 mm; b=48.59999mm;dA1=23.87993mm;
dA2=37.907036 mm;
-pentru angrenajul cilindric:
m=4mm; aw=200 mm; dW1=80 mm; dW2=320 mm; b=80 mm; dA3=59.56581mm;
L1=34.55896 mm; L2=63.33319 mm.

Fig.2.3.1. Parametrii geometrici principali ai rotilor


11
3. Schema cinematica la scara

Fig. 3.1. Schema cinematica a reductorului conico-cilindric

Fig. 3.2. Schema personalizata a reductorului conico-cilindric

12
4. Calculul geometriei angrenajului conic
Ca urmare a calculului geometriei angrenajului conic pentru proiectare se vor retine:
-elementele geometrice de proiectare constructiva si tehnologic;
-viteza periferica in polul angrenarii din sectiunea mediana;
-treapta de precizie asociata procedeului de prelucrare;
-rugozitatile flancurilor active si suprafetelor de racordare;
-tipul lubrifiantului si vascozitatea;
-fortele din angrenaj.

Fig. 4.1. Parametrii geometrici ai angrenajului conic

13
5. Calculul geometriei angrenajului cilindric
Ca urmare a calculului geometriei angrenajului cilindric pentru proiectare se vor retine>
-elementele geometrice de proiectare constructiva si tehnologic;
-viteza periferica in polul angrenarii din sectiunea mediana;
-treapta de precizie asociata procedeului de prelucrare;
-rugozitatile flancurilor active si suprafetelor de racordare;
-tipul lubrifiantului si vascozitatea;
-fortele din angrenaj.

Fig. 5.1. Parametrii geometrici ai angrenajului cilindric


14
6. Calculul geometriei angrenajului cilindric
(cu MDESIGN)

15
16
17
18
19
Fig. 6.1.Rezultatele verificarii cu pachetul MDESIGN a angrenajului cilindric

20
7. Calculul fortelor din angrenaje

7.1. Schema fortelor


Ft=forta tangentiala
Fr=forta radiala
Fn=forta normala
Mt1=momentul de torsiune al
pinionului
Mt2=momentul de torsiune al rotii
αw=unghiul de angrenare real
db1,2=diametrele cercurilor de baza
dw1,2=diametrele cercurilor de
rostogolire
ω1,2=vitezele unghiulare

Fig. 7.1.1. Schema fortelor in angrenajul cilindric

δ1,2=semiunghiurile conurilor de
divizare
dm1,2=diametrele cercurilor de divizare
medii
βm=unghiul de inclinare al danturii pe
cercul de divizare mediu
αwt=unghiul de angrenare in plan
frontal
αn=unghiul de angrenare in plan normal
median
ω1,2=vitezele unghiulare
Mt1-momentul de torsiune al pinionului
conic
Mt2-momentul de torsiune al rotii
conice

Fig. 7.1.2. Schema fortelor in angrenajul conic

21
7.2. Fortele din angrenajul conic

Fig.7.2.1. Valorile fortelor din angrenajul conic


7.3. Fortele din angrenajul cilindric

Fig. 7.3.1. Valorile fortelor din angrenajul cilindric

22
8. Calculul arborilor
8.1. Schema de încărcare a arborelui intermediar

Fig. 8.1.1 Schema de încărcare a arborelui de intermediar

23
8.2. Calculul de verificare a arborelui intermediar

24
25
26
B.ANEXE

Modelul 3D

27
28