Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa tr: Foaia de observafie neurologicfi

-f {.i}L l'1.1_.. .
Hr. de inmgistmre-... .

I "rctlitet**.
{p*raf* m*dieule*}
Spit;riirl
Scctril furternat +3* *qg*n$ *&
NlJ
ruFi saIlg$rrL..
4

l.a

F$-il E t}I. onSEI{1'A'tr'IE CLr{t{ri 5*:t,RGLOCIt

Dntassr""ii: I-ITll til til Data iat*rr:6rii :

*g*jqiM
&a&& I I
legafjud€tBl. r,, . .. . ., . .,,,, t, .r . ., 3., ., ., .. .. ffiffitr
*ata c.xtsm*rii :
z.z

strada.
Resdinta: judetut.
..nr. ....telefon
,'TIil
aa s & I
ffi ll: frf,
I
om;.

stra&.. .11r. ...,telefon.*....i,..., NurEEr zile spitalizare....,..,r...r.r..r.. i.+.r..r.i+,


Nurdr zile C.M. amrdate la exterrure.

161
DIAGNOSIICUL ANATOMO. PAIIOLOGIC: ............. .. -..

pag.2

162
\( LR I \ 0ts58R\ \I IL- L \ I\'I T-R\.\RT. :

\IOTI\ ELE I\TER\ iRII

pag-3

163
Fag"4

164
.\P\R\T RESPIR\T()R

\P \R \T C.\RDIO\'.\SCL'L.\R

,t F,{ H r\'tr' I}l {"; }:S'l'l V

Ft( \r" ( ir BIl t\RF

\P \F{ IT L Ril.(;F.\IT \t.

.IISTE\I \ER\ f}\. E\D()L R[\.0RG.\\E DE SIIIT

pag-5

165
EXAIUEN T*EIISOLOCIC

LAtihdinl particrlare

tt ltiEciri involuntrre

l.rervutolfactiv(acuitateolfagivn,hatuchstiiolfactive):.................
""'t""""""'
?*ervul optic (asuiae yiautr d@ vizual, Srgdrl de ochi) : "...............

S.ncrvul ocutomotor per. trI, w" V0 pozilia gtobitor owlri, rnobititates glohitot oculri, st$isal
diplopic, prryile, refloxe pupilarq ptozi p*lpebraln. . ... . :.. -.,. :.... .

4.nervul: trigernca

a)conrpouente scrzitivn (dbrn&i nrbiceiiyc, cxsmdn l efisibilit$ilot t€gpnEstclor fqci gi


mrrcoaselc. pmctele ri/alleix, reflex coracaa) :,. *..,..., ".....

...'.....'..

blc!ryorcntr raffiic {reli€fuL mifcf.ilc mwchilm rra*icatori, reflcxul rucctcrian) : ........,,...-

S,nenrul fuial (sirn*ria frcid{, fare palpetrale, mirrica voluntin*, c'xairenul goslului ilt ccta28
anhioarc ale limbii).

'.'.li..",.i....+..r."....li.r.+'..'.l......r'i...;."....

'r"':t"!'!

Fil$. *
166
-;i;"*i;;;drt*riitrd"s.i*hi*ri";,;n"c"*uiti"A*na*tt
- vcstibular : -..............
6.ncrvul rcustico
*marigiaerieni).--......
, . . . . , i r 1 . . i r . r ! ! r t r t r ; r i r . t r r . . t t l i r i t I r r I I 4 | i i I i i
' ' " ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

its-ry*",i* veetilrularE lvortij, nistagrhrs, ton&erg, prob{ breptor ifltinse $ iadieqiei" prs,tc
iasnluentale) : ................,..

T"nqrul eloqoftringian (exanrenul ggserltlifu l/3 pq$tcrioqql l limbei; deelutitia Featru solide) i."."','
.l'!"'.'r
'"r"r"'

. . . . . . . . . . I . . . . . ' i . +t 1 . r . . r . . . . t . . ! . ! . ! ! .
' ' ' ' ' ' '
I

8.rrvul vagi gi spirul:


a)cup{erta connnri vega-Sitr& {p@itir *i sr&cirite vilului pdatin, rcflexul vtlo-fehtiu +i
Ariaeie, foru[ia],,....,.....,.,................ :........

"""':"""".,"
blorponenta extmrlspinaE (exaamul relicftrlui $ mieeib muqchiufui *eraockifuiaetoiiliau
$ trapea torticolis) ....:.........'...'.

''''''''''''''':''' '

.,....,.,,.;........
g.nervul hipogbs (pazi$q miEclrile qi hoEcitnb limbii) ; . ".,...,.... "...

Y.Motilitdta

l.tlrtosaliunca gi nrrrul :

2.Missirih dive scgpmqrtarp. folF mrmutari semqtard. pr&e psd :

.'..........'.......

pii.s. 7

167
&d.

trr
7-

ia*

{
r*
fi

il
l-

-cfi

i-
rJ{
Z"
r&
:fi
:{
A
*I

d
{!.
*^
*
#
irilr

,t

.t4

4
#*

*il
*.1'
4

*l { iJ

r* 4

r{}
.)*
4\

.J r, +j
il
{.} L-FU
*v *!-
J

F
d-.,&

.:
x, ililI

168
tl_
,C.
t
Y

-ry
4

=
A--

,<,

-t:
a
\J
!-

-4-
-

169
Tonusul rnxcukr thipotomie, pnob€ de psivitate, hipertonie elasticf,, plasticE, proba lrri Noica) : -.....

4.coordqmres mi{c*ilq (probs & at$dc, ccrtbelms[5i spins$) :..'..........'.'..-

l-L*efcctivitatt

l.Reflexe mnrgl€:

bhutmae tdbemirnle. ptmme) ; ............. ....

"":""',"' ""' -
c)rcflexedapmttrn(r.gaa$ierduianerior):.................;..............."..
.,..,!..:--.

'..''.'.....
2.Re{tere patologice (Babinstl Oppeuhin Rosolim" Hoftmnn, Marineseu - Radovicl clmus,
rotutist,planar):.......,......... :.................. .....;...,...........'......

YILScmdHts&te*

l.Subiectivi @ipmcsteie, hiperyatie, potrEstczii) : .....-......

.......:...........

2.Obicetiv{ * clsoertar[ :

aprpoficiali:

clvaroeerchral{t,.-.,.........,-. .'...-:'.....'.....

pas" 1*

170
peg. l 1

1?1
I S \',[:S]"r{;."r'l"l I l}Ij L,\lx]lt,r'l't]lt
*\ =i\\*__
DATA
--""\\*
FEtSt

HS*T SRAMA

t.'.H.H.

a*r*rrtttlt .l.r!t*ir.

s L, 1'{.,1 R t It l .\ .,1

It,lt.11 .

PH{}$};
$ISFTT{}]"EIN liiltII:

{;l,ict }il r,

A
t. Rf',f1 t\ St'.R

tial.t, rta.rar aaa.taaara

.,1 t_'t.H IIR{}[} Li }ir.

F*S" I?

172
f,XPL{}Niru T L:]\CT"IO};ALE :

Pag, 13

173
HXA14 l .i\ t1 t{At}f$l,.tXllCk'

EXAMENE DE SFESIALITATE ..,............

EXAMEN ANATfr{O - PATOLOSIC ...............

CO}.{TROL CI"INIC ONCOLOGIC

rl.! r.... r. " r...i t r

Pag. 14

174
F,lltr-R l/ d $ I Itl-(. {l\1 "\\ll}AItl

Sr-n'ini.ltLlt'it ii ;:tir;t! li ttttd jirri rri.

F'}rLs. i5

175