Sunteți pe pagina 1din 8

L O^iS-licio

00/7Sic/&ra Q oe/t//a -//^^/^j/o c/e -fakrico-J/C CCTT)


-formo'/a din S roasini. -?7vx^//7^/^/7©/o^/c (Z^j^rima-I proccrduo /
7n /:)LJca-// de ^em/'/a^r/ca'/c)C^-ZG prs^on-lcrl-ln ^QL(z.lul,dt I

„dUo"
z:3
4 80 0 0
0 0 85- 0
3 0 0 0 0
?o 0 20 0
5 0 ^5 0 20 ^0 —

cere. S o deirmioe ceo mQi Ipjicio [^jd/r^^


nc>kQic6 (eelma} /c^/c -f/uy^ -Je/int^/o^/cjae i^ronsj>ofd fp/c/ucrorc./^/
ordonar^ o mQ^indor 7n ooocorchn-/^ cti nr. de picSe j)f^liJcrcl'l&. [inrp^^-
4rcdc In-/aLclu/lde la-la '\
so sc c<i>r)^-lrula^ca d/aqramo -flurjj/ui ma-lerial de -/ranSpor-/.
„cleL la' ^ „c/e la-ye
/ 2. 5-
0 0 ao 0 0
Z 0 0 0 85 o
0 0 0 0 0 0
0 ^0 0 0 90
o ?5 0 o
\360
> ^0 8^ /oo
3fi^ X
Clr)4rart)

11 Ca/c uluj ^ Cddmiil -flu -T^ulul mo^en'o I).

/ a -"^^ de la —i> e

85
- r—•

S5 /
ICO . O oo
lo5 /,/^
/?-/r<3'/e ^ -5^5 0 o

S-lalia de irilrare esle ceo la care ndmul<2Q4e GJQI CU ^er&


[mlniro), '
^cdia de le^lrt G^-le ceQ la care ri-lmul (9^7^ mQ^/m
Ordenar^'o ma^/ndoP, ^ib-l/jlcr c/e lucru 7P^/^-lcm,^(s -face de la
ri-Jmul rnlnim la eel moK/m .
inirart -f/ni-lo ,

W Gra-fcil drumului cri-lic a! f'/uxulu/ mO'/er/al,

if

77. \Icanon 7e c/e ompla^Qne.

o). o J^rima arrrph^are. Ltlili^Snd ^uh^k-Jem /o^jol/o


Indu^-lr/al de-lip \/ehicul au-lmia^^^'/da-l C-^Gd)

—W—-
/)). U-lili^areo robo-lLilui indu^-lriaI penlru d&ser^/f^
[robd'/- inc/u^ir/a/ ^-/a-ienor s/ d/^pune/eo roasin/'/or 7o arc c/e cerc\

360

_ /£^xe/r?^/zy/ . _ _ _ _

(J/1 7^Gd5 (Z/eh/CL// aU-Zo/rjcr/ O'/i/da-/pG. ^/ho] j>arci/rcye


di^-Zan-ld med/e de.-/ran-d'/^or-^ c/e i5^^ltrn la lidrort ^d^^j^^^
Solj lar^^enirt.. T ^ I S V S epde cqpal^/l so eyect/Ze ^6 li\irdr/ p^
ore/ QU -Li-z-id - 0/-5 mir) jiNrare. di cU 2}-tp = , - » 2 ,
~^d^ ^^p- -l^cdorul de. -Irq-fiQ e^-le de 0,&S
<Se ce/e calcujareo 4'mpilu/ 'Icdal medic/ de l/s/rare^j>c ora jx^n^nj
un Meh/culf cole ^ehiculc ^uid nece^aft pe/riru a sod/offos, iNranJora?

cly^_-iS<^jlj m ; di^Q-^^jlj^m] 'Ri^^^^-^5/i^rari//). _

-il^-ld^Oi^ fnin/lNrare ] ^5,^^ m/mio. -fl-OjSS

tH
^•5 h/lNr,
T^cii^p - 'l^^p de li\Jnore di^anll^/l.

/e e / = 'l^'^p ek I Irare Q-feQd\i-

l^Jf^ ~ ri'/rnu/-f/i/y^ulufmJed/OI fffc^e /orQ

T^^j-.J^dA ^MllL.^ 0,S+&,^- G,^^min J/i^ran^.

/^^ - -Jimp medio de -Iranbpord. _

L d'-ip _^_J5id^ ^

£ r= C^cierda ^/^-/emu/ui)

'^7"/^e/~ f^il^^l -flu^ului fficdcrial<^c.d^.^ ^

K jp/l ^p ~ J __Z - O ; U m - i j m i n -^^G umi/h.

n^^p ^^Jz££nj£~ _d5i- ^,2 SV^GV -nr. de ^Ghicu/e


I^Tmef ^id^ ^ necc^ar.^

S e / a 7n calcLiI capadi-lq^leQ de Iprare e'fccdida e-fic/en^Q


^ ' J±p 3/33

- numar de ^ehiculc In -fundic dc cqpacl-/cdea c/e //^rare

n s /, J - C//>. r c / ^ - ^-5^ _ - ^.2S-=d> /O-?^ G\f .

„ z£ Y^<emplul 3 _ _

Un 0\f {con\/e/on) ?nc/?/d //\//toy6 fd^e. une/ ^injure §-/a///"c/e


In car care (C>^i) d& la G ^in^urq s-fcdie de dtQcoradre S-ld ^ '
'^uh)h-lemul c/e manipUlore roa-leriak are numai -jundia de /A/rare
nu dd^ Q-locafe.
J^hlan-lQ Tn-ke ^la-lig de 7ncarcanf ^/cea de desoarcare ^-/e
c/e ^lipd'ff). S e cond/dera ca ^egroenJul c/e LUCIQ ^ppQin^h ee>'l
ou eel cle„r^^enire . 2| = ^fdpA m/m j-il~-ld^ opSmin^.rdroul
irf)pO^ -fluyc/Iu/ mo-lepjal m^re S-l/ e>/ e^/e c/e 30o bllc /h.
ccf^ cxtloulul J^Qrarqelrilor con\ieie>ru/ui cQre aS/^ure
ddmul impus o/ Hp, dp] cu ^a/or/ lo-Zre^ifflp) Uci dp^ N) _„„.

C V inchi^ _ 1^^.: [dd:CI^^^^^^^^^^^

ORG
-L^ - -i^ — 0J5 min ami

imp

- J>(^r/ooda CICIUIL/I de pnanipulare irfipuscf . „

'^cdf'dp ' fGriooda C/C7L//L// de /Nfare df'eponih'Ja

Tc;^p~_~- Z,-dL z 0,0035 /l/p/cScf zOfi Wid If/(-dd „ J


^•/-rf/r/jp ' — - — - ^ -- - - ~-

'^(f ^ '^i - ^ip - op^ d5,^^^G,8£fyi IZIIZ


c/y ^ di^anh deJ>ladoddi adrddorului _ _ .„
He - Jzdll^lpiMS^z 3 -^:) carac/oore L - ca incarc^L
Wo
^ij G,86 corucioare Q - 7/>^o/.

TQ d i s p . j ^-lid fed ^ ^ _ ^ _
^ d'i^p ^ A ^-jo d/ [Indorcare) dedcarcare)
"Tcc/'y 3 ^ > < ^ / ^ ^ - p ^ • Oj/S - Oj 6 min uH.

Dp - nr, de pieSe pe cdruemr,

7c im, Oj<^ - / _ /
- - - - - ^ ^ ^ ,

d r ^
i ?ncdr<::^r/ar5 • d _ „

5e 19-'^

^ „ ^^^^^ _ />ele -V^/l/

£ - .dp z-^j^^z - i ^ r i- - o?5^


- ^Co^^ /c^Qf^/- ^ / ^

c/ec/ impuf) ma^ud de crtb-Jer^ Q e-fiden-^ei di-Q-Jan'^ei


de man ipulanz ^ ^ _ ' ^ , '

,: _„._ _ £

C ^ act podrlci-lcci de mnipulan^ f^o -Jeriq Id nea far a

pOq 8.