Sunteți pe pagina 1din 7

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasa a X-a
Învăţământ profesional de stat
DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: Electromecanică
Calificarea profesională : Electromecanic utilaje și instalații
industriale

DEVA
2019
Date de identificare a CDL :
  1. Instituţia de învăţământ
  2. Denumirea operatorului economic partener:
  3. Titlul CDL: Calitatea muncii in domeniul
4. Tipul CDL-ului : Rezultate ale învăţării suplimentare care răspund nevoilor operatorului
economic partener
  5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională:Tehnic / Eletromecanică
  6. Calificarea profesională : Electromecanic utilaje și instalații industriale
  7. Clasa : a X-a
  8. Număr ore : 9 săptămâni x 5 zile x 6 ore /zi = 270 ore/an
  9. Autorii :
  - Unitatea de învăţământ:
  - Operatorul economic: S

Clasa a X-a 2
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică
NOTĂ DE PREZENTARE
Modulul „ Calitatea muncii in domeniul electromecanica”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică,
face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică comasată aferente clasei a X-a,
învățământ profesional . Modulul are alocat un număr de 270 ore/an, conform planului de
învăţământ.
În conceperea programei pentru modulul ” Calitatea muncii in domeniul electromecanica” s-a
urmărit dobândirea competenţelor descrise în Standardele de Pregatire Profesională, documente care
stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.
Elaborarea acestui curriculum centrat pe rezultate ale învăţării, vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională
Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
” Calitatea muncii in domeniul electromecanica” familiarizează elevul cu practica la locul
de muncă în vederea dobândirii competenţelor de organizare a locului de muncă şi rezolvare de
probleme. Modulul este parcurs după parcurgerea modulelor din cultura de specialitate şi este în
concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii pe plan local.
Învăţarea devine un proces clar orientat spre motivaţia pentru acţiune; competenţele angajează
achiziţiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea concretă de a face anumite lucruri ca urmare a
formării competenţei creşte motivaţia pentru învăţare.
Profesorul devine organizator al unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate spori
această relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactic.

1. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII ŞI


CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:

Rezultate ale învățării suplimentare:

Cunoștințe Abilități Atitudini Conținuturile învățării

Clasa a X-a 3
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică
 Sistemul lucrărilor -Utilizează Colaborarea cu 1. Lucrari electromecanice
electromecanice de documentaţia colegii de echipa in de mentenanţă:
mentenanţă tehnică pentru scopul îndeplinirii -întreţinerea tehnică zilnică
- întreţineri tehnice stabilirea sarcinilor de lucru (curentă),
zilnice şi periodice lucrărilor -întreţinerea tehnică periodic
- revizii tehnice electromecanice Ip1 şi Ip2
 Lucrări electro de mentenanţă -revizia tehnică periodică
mecanice de (curente şi Asumarea în cadrul RT1 şi RT2
mentenanţă periodice) echipei a -revizia tehnică sezonieră,
- operaţii de -Planifica responsabilității -reparaţii curente.
întreţinere lucrările de pentru sarcina de -identificarea defectiunilor si
mecanisme, întreţinere muncă primită remedierea lor
sisteme sau tehnică
instalaţii Identifica
documentaţia operaţiile şi
tehnică utilizată la succesiunea Asumarea inițiativei
planificarea, acestora în în rezolvarea unei
organizarea şi cadrul diferitelor sarcini de muncă
executarea lucrări de date
lucrărilor de mentenata
mentenanţă a -identifica
instalatiilor defectiunile si le
normative de remediaza Folosirea eficientă a
întreţineri timpului de muncă
tehnice,norme si
standarde de
calitate
Lucrări -Selectează Colaborarea cu 2.Mentenanța și repararea
electromecanice de sculele, colegii de echipa in -identificarea defectiunilor si
mentenanţă a dispozitivele, scopul îndeplinirii remedierea lor
echipamentelor instalaţiile şi / sarcinilor de lucru 3.Mentenanța și repararea
- scule, sau utilajele echipamentului electric
dispozitive, necesare -identificarea defectiunilor si
instalaţii şi utilaje executării remedierea lor
de întreţinere şi operaţiilor de Asumarea în cadrul
reparaţii întreţinere echipei a
- documentaţia -identifica responsabilității
tehnică utilizată la defectiunile si le pentru sarcina de
executarea remediaza muncă primită
operaţiilor de
întreţinere tehnică

Asumarea inițiativei

Clasa a X-a 4
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică
în rezolvarea unei
sarcini de muncă
date

Folosirea eficientă a
timpului de muncă
Operaţii de -Stabileşte şi Colaborarea cu 5. Mentenanța și repararea
întreţinere : repartizează colegii de echipa in -identificarea defectiunilor si
- curente (Ic): necesarul de scopul îndeplinirii remedierea lor
periodice (Ip1 şi resurse pentru sarcinilor de lucru
Ip2):, reglări, operaţiile de
demontări ale întreţinere
subansamblurilor şi curentă şi
pieselor care periodică (piese Asumarea în cadrul
necesită operaţii de de schimb şi de echipei a
întreţinere / rezervă, fluide responsabilității
înlocuire etc. de lucru, S.D.V.- pentru sarcina de
uri si A.M.C.-uri, muncă primită
istalaţii şi utilaje
etc.)
-Executa
operaţiile de Asumarea inițiativei
întreţinere în rezolvarea unei
curentă sarcini de muncă
Executa date
operaţiile de
întreţinere
periodică Ip1 şi
Ip2 Folosirea eficientă a
-identifica timpului de muncă
defectiunile si le
remediaza
Operaţii -Stabileşte şi Colaborarea cu 6. Mentenanța și repararea
pregătitoare în repartizează colegii de echipa in -identificarea defectiunilor si
vederea reviziilor necesarul de scopul îndeplinirii remedierea lor
tehnice a resurse pentru sarcinilor de lucru
instalatiilor si pregătirea şi
echipamentelor efectuarea
industriale lucrărilor de
- operaţii specifice revizie tehnică Asumarea în cadrul
- SDV-uri, AMC-uri, -Executa echipei a

Clasa a X-a 5
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică
instalaţii şi utilaje operaţiile de responsabilității
utilzate la reviziile spălare şi pentru sarcina de
tehnice curăţare muncă primită
-documentaţia -Executa
tehnică specifică operaţiile de
lucrărilor de control, de
revizie tehnică ungere, de Asumarea inițiativei
(normative de strângere şi în rezolvarea unei
control, planuri de reglaj a sarcini de muncă
operaţii, proceduri, ansamblurilor şi date
norme de tehnica subansamblurilor
securităţii muncii, -Executa lucrări
de prevenire şi de verificare
stingere a tehnica pentru Folosirea eficientă a
incendiilor) eliberarea timpului de muncă
dovezii cerut
-Executa
operaţiile
specifice trecerii
de la exploatarea
de vară la cea de
iarnă şi invers
-identifica
defectiunile si le
remediaza
Organizarea -Stabilieşte şi Colaborarea cu 7. Mentenanța și repararea
activităţilor de repartizează colegii de echipa in -identificarea defectiunilor si
reparare. Norme de necesarul de scopul îndeplinirii remedierea lor
tehnica securităţii resurse pentru sarcinilor de lucru
muncii, de pregătirea şi
prevenire şi efectuarea
stingere a lucrărilor de
incendiilor, reparare Asumarea în cadrul
specifice. -Executa echipei a
Documentaţia operaţiile de responsabilității
tehnică utilizată la reparare a pentru sarcina de
lucrări de reparare echipamentelor muncă primită
(fişe tehnologice, şi componentelor
planuri de operaţii, acestora.
manuale de -identifica
reparaţii). defectiunile si le Asumarea inițiativei
Lucrări practice de remediaza în rezolvarea unei
reparare a sarcini de muncă

Clasa a X-a 6
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică
echipamentelor şi date
componentelor
acestora.

Folosirea eficientă a
timpului de muncă
Criterii de calitate -Extrage din Colaborarea cu 10.Întreţinerea caroseriei
a lucrărilor de documentaţia colegii de echipa in
întreţinere şi specifică scopul îndeplinirii -identificarea defectiunilor si
reparaţii ale criteriile de sarcinilor de lucru remedierea lor
mecanismelor, calitatea, 11. Tehnologii avansate de
sistemelor sau cantitate şi timp testare şi scanare a
instalaţiilor. pentru lucrările defectelor automobilelor
de întreţinere şi Asumarea în cadrul
-identificarea defectiunilor si
reparaţii echipei a
remedierea lor
-Verifica responsabilității
îndeplinirea pentru sarcina de
criteriilor de muncă primită
calitatea,
cantitate şi timp
pentru lucrările
executate Asumarea inițiativei
-identifica în rezolvarea unei
defectiunile si le sarcini de muncă
remediaza date

Folosirea eficientă a
timpului de muncă

Clasa a X-a 7
Învăţământ profesional de stat
Domeniul de pregătire de bază: Electroecanică