Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

,, Aprobat “

Directorul ________________________

,, Coordonat “ ________________________________

Director adjunct_________________

______________________________

PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA


EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE
Clasa a VIII-a

PROFESOR : Petcu Cristina

Discutat și recomandat spre aprobare

la ședința Catedrei din data ___________

Proces verbal Nr. _____

2018-2019
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE CLASA A VIII-A

 Denumirea instituției de învățământ: GIMNAZIUL RUBLENIȚA


 Numele, prenumele profesorului: Petcu Cristina
 Anul de studii: 2018-2019
 Planificarea materiei: Educația pentru Sănătate, clasa a VIII-a, 1 ore/săptămână, 34 ore/anual
 Structura anului de învățământ: se indică datele semestrelor și ale vacanțelor
 Bobliografia:
Competențe specifice ale disciplinei Educația pentru Sănătate
 Competența de a utiliza noţiuni, norme, reguli specifice Educaţiei pentru sănătate;
 Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate
şi a celor din jur;
 Competenţa de a proiecta acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur;
 Competența de a aplica tehnici interactive de reprezentare, interpretare și comunicare a
informației referitoare la comportamente de protecție a mediului și a sănătății personale.

Repartizarea unităților de conținut


Unități de conținut Nr. de ore
Igiena personală 3
Activitate și odihnă 4
Alimentația sănătoasă 6
Sănătatea mintală 6
Reproducerea familia sănătoasă 6
Influiența nocivă asupra organismului 3
Accidente, violență, abuz 6
Total 34
Subcompetențe Conținutul tematic Activități de învățare/evaluare Eșalonarea în timp Observații
Nr.de ore Data
I. Igiena personală-3 ore *Realizarea unor schiţe de modele pentru
- Formarea unui stil de viaţă 1.Igiena corporală și a uniformele şcolare; 1
sănătos. vestimentației în prevenirea bolilor.
- Dezvoltarea respectului faţă *Elaborarea măsurilor de prevenire a
de viaţa personală, sănătatea 2.Produsele şi serviciile cosmetice. infectării cu HIV, TBC, hepatice; 1
proprie şi a celor din jur.
- Dobîndirea unui 3.Riscurile folosirii produselor şi *Redactarea unor norme/cerinţe faţă de 1
comportament responsabil serviciilor cosmetice: manichiura, serviciile şi produsele cosmetice;
referitor la sănătate. pedichiura, cosmetica – potenţiali
factori de risc.

- Identificarea punctelor tari şi II.Activitate şi odihnă- 5ore


punctelor slabe ale propriei 1.Modalităţi şi abilităţi de 1
stări de sănătate. organizare a timpului. *Redactarea unui regim optim de efort
fizic şi intelectual;
- Elaborarea recomandărilor 2.Dozarea efortului intelectual 1
pentru profilaxia oboselii, pentru examene şi concursuri. *Întocmirea unui program optim de
stresului etc. activitate pentru perioadele de
3.Utilizarea TIC - în organizarea suprasolicitare a organismului; 1
- Identificarea calităţilor activităților de muncă și odihnă.
organoleptice ale alimentelor.
5.Evaluare. 1

- Argumentarea utilizării sării III. Alimentație sănătoasă-6 ore *Respectarea regulilor de igienă pentru
iodate în alimentaţie. menținerea stării de sănătate a cavității
1.Calităţile organoleptice ale bucale; 1
- Propunerea modalităţilor de alimentelor. *Alcătuirea unor rații alimentare care să
profilaxie a obezităţii. contribuie la creșterea și dezvoltarea
normală a organismului; 1
- Descrierea legăturii dintre 2.Raportul calitate-preț în alegerea *Realizarea unui sondaj privind raportul
comportamentul alimentar şi alimentelor. preț-calitate a produselor alimentare;
imaginea corporală. *Redactarea unor referate, esee despre 1
3.Ponderea alimentelor în rația importanța imaginei corporale.
- Analiza efectului unor zilnică. 1
comportamente neadecvate 4.Declanșarea obezității prin
stării de sănătate, pe grupe de alimentație nesănătoasă.
vîrstă. 1
5.Imaginea corporală și
- Manifestarea capacităților de comportamentul alimentar.
autoevaluare și evaluare 1
obiectivă în realizarea 6.Sarea iodată în alimentație,
proiectului individual. efectele carenței de iod.

- Elaborarea proiectelor IV. Sănătatea mintală-6ore *Aplicarea unor exerciții/teste pentru


individuale pentru controlul evitatea stresului, controlul emoțiilor;
emoțiilor negative. 1.Vocație și împlinire. Stres, 1
suprasolicitare. *Redactarea unor recomandări referitoare
- Descrierea bioritmului la exprimarea stărilor emoționale;
organismului feminin și 2.Modalități de evitare și eșire din 1
masculin. stres. *Realizarea unui proiect de dezvoltare
individuală: aptitudini și aspirații.
- Analiza consecințelor 3.Controlul emoțiilor negative 1
debutului vieții sexuale (frica, furia etc.).
timpurii.
4.Exprimarea stărilor emoționale 1
ale fetelor și băieților.

5.Sinteză şi generalizare a 1
cunoștințelor.

6.Evaluare. 1
- Identificarea consecinelor V. Reproducerea și familia *Analiza comparativă a bioritmului
sarcinii în pubertate pentru sănătoasă -6ore organismului feminin și masculin;
mamă și copil.
1.Bioritmul organismului feminin, *Realizarea unor diagrame cu: durata 1
- Identificarea unor maladii bioritmul organismului masculin. gestației, perioada de ovulație etc.;
sexual-transmisibile.
2.Comportament sexual *Redactarea unor fișe informaționale 1
- Propunerea unor modalități de responsabil: atitudini față de pentru adolescenți despre factorii de risc ai
profilaxie a maladiilor sexual- debutul vieții sexuale timpurii. vieții sexuale timpurii;
transmisibile.
3.Reacții comportamentale față de *Prezentarea unor filmulețe PP despre 1
manifestările anatomo-fiziologice sarcină, contracepție și bolile ST;
ale pubertății.

4.Concepția și sarcina – riscurile 1


sarcinii în pubertate și adolescență
pentru mamă și copil.

5.Maladii cu transmitere sexuală, 1


efectul asupra sănătății.

6.Scopuri de viață: familie, relații 1


sociale, carieră profesională.

- Identificarea factorilor cu VI. Influența nocivă asupra


influență nocivă asupra organismului uman- 3 ore
organismului uman. *Redactarea unui plan de viață personal.
1.Mituri, prejudecăți stereotipuri 1
- Descrierea consecințelor privind consumul de substanțe *Realizarea unor desene ce evidențiază
nocive a unor substanțe toxice, toxice. consecințele acțiunii factorilor nocivi:
tutunului, alcoolului, drogurilor tutun, alcool, droguri asupra organismului
asupra organismului uman. uman;
- Argumentarea importanței 2.Consecințele nocive ale 1
unui mod sănătos de viață. toxicomaniei în plan individual și
social.

3.Legislația privind 1
comercializarea, traficul și
consumul de substanțe toxice.
VII. Accidente, violență, abuz -
6ore

- Identificarea unor forme de 1.Fome ale violenței în familie *Redactarea unor comunicări/prezentări 1
violență în familie. (fizică, socială, economică, Power Point referitoare la evoluarea
emoțională, sexuală). modificărilor organismului uman sub
- Propunerea unor măsuri de influența factorilor nocivi;
securitate a violenței în mass- 2.Violența în mass-media; 1
media. Consumatorul de mesaj. Modalități *Formularea unor recomandări cu privire
de prevenire a violenței. la necesitatea manifestării unui mod
- Utilizarea TS în procesul de sănătos de viață.
navigare pe Internet. 3.Traficul de ființe umane- 1
consecințe individuale și sociale.
- Manifestarea de compasiune
în cazuri excepționale. 4.Solidaritatea umană în situații de 1
cataclisme, război, zone de conflict.

5.Sinteză şi generalizare a 1
cunoștințelor.

6.Evaluare finală. 1

S-ar putea să vă placă și