Sunteți pe pagina 1din 51

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Facultatea de Inginerie

INVESTIȚII

Studiu de fezabilitate
Ferma agricolă „ECO Cultura”

Coordonator: dr.ing. Carmen BARB

Student: CURMEI Andreea


Specializarea: IEDM, AN 4
Semigrupa: 441-1

Sibiu
2016
Cuprins

Lista tabelelor ...................................................................................................................... 3

1. Introducere ....................................................................................................................... 1

1.1 Scopul și obiectivele studiului ................................................................................... 1

1.2 Prezentarea pe scurt a agentului economic ................................................................ 1

1.3 Surse de documentare ................................................................................................ 1

1.4. Sinteza studiului ....................................................................................................... 1

2. Prezentarea agentului economic ...................................................................................... 3

2.1. Date de identificare a agentului economic ............................................................... 3

2.2. Forma juridică .......................................................................................................... 3

2.3. Obiect de activitate ................................................................................................... 3

2.4. Structura asociaților .................................................................................................. 3

3. Prezentarea investiției ...................................................................................................... 4

3.1. Proiectul de investiții – prezentare și costuri de realizare ........................................ 4

3.3. Eșalonarea și graficul Gantt de realizare a investiției .............................................. 8

3.4. Planul de finanțare a investiției ................................................................................ 9

3.5. Calculul amortizării mijloacelor fixe........................................................................ 9

4. Analiza comercială ........................................................................................................ 10

4.1 Produse și servicii oferite ........................................................................................ 10

4.1.1 Prezentarea produselor și serviciilor oferite ..................................................... 10

4.1.2 Principalele caracteristici ale produselor oferite .............................................. 10

4.1.3 Nivelul de competitivitate pe piață al produsului ............................................. 16

4.1.4 Ciclul de viață al produsului ............................................................................. 17

4.2 Analiza cererii și a ofertei pe piața internă și externă ............................................. 17

4.2.1 Definirea segmentelor de piață țintă ................................................................. 17

4.2.2 Concurența, avantaje competitive .................................................................... 23


4.3 Managementul comercial ........................................................................................ 29

4.4 Distribuția produselor. Canale de distribuție a produselor ...................................... 30

4.5 Prețul de vânzare al produselor ............................................................................... 33

4.5.1 Prețuri de piață .................................................................................................. 33

4.5.2 Prognoze privind prețurile practicate de agentul economic ............................. 33

5. Analiza operațională ...................................................................................................... 34

5.1 Capacitatea tehnică și de producție a agentului economic ...................................... 34

5.1.1 Amplasare și facilități ....................................................................................... 34

5.1.2 Tehnologii de fabricație. Descriere fluxului tehnologic ....................................... 35

5.1.3 Program de fabricație produse. Prognoza activității............................................. 36

5.2 Factorii de producție ai agentului economic și costurile acestora ........................... 38

5.2.1 Estimarea cheltuielilor cu forța de muncă ........................................................ 38

5.2.2 Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele .................................... 38

5.2.3 Estimarea cheltuielilor cu utilitățile.................................................................. 39

5.2.4 Influența asupra mediului ................................................................................. 41

6. Managementul agentului economic ............................................................................... 42

6.1 Strategia activității viitoare...................................................................................... 42

Obiectivele strategiei și măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor ................................ 42

6.2 Structura organizatorică........................................................................................... 42

6.3 Conducerea agentului economic și calitatea echipei de conducere ......................... 42

6.4 Sistemul informatic preconizat ................................................................................ 42

7. Analiza financiară. Evaluarea activității viitoare ....................................................... 43

7.1 Proiecția contului de rezultate ................................................................................. 43

7.2 Proiecția necesarului de fond de rulment ................................................................ 43

7.3 Proiecția fluxurilor de lichidități nete ...................................................................... 44

7.4 Calculul indicatorilor de evaluare a investiției ........................................................ 44

7.4.1 Calculul valorii actualizate nete ....................................................................... 44

7.4.2 Calculul duratei de recuperare a investiției ...................................................... 45


7.4.3 Calculul ratei interne de rentabilitate ............................................................... 45

7.4.4 Calculul indicatorilor de solvabilitate și lichiditate, gestiune și rentabilitate ... 45

7.5 Analiza de sensibilitate și risc ................................................................................. 46

Lista tabelelor
Table 1: Deviz de lucrări amenajare teren ........................................................................... 5
Table 2: Valoarea construcției ............................................................................................. 5
Table 3: Valoare mijloace fize și transport mijloace fixe.................................................... 8
Table 4: Amortizarea mijloacelor fixe ................................................................................ 9
Table 5: Compoziția chimică a bobului de grâu ................................................................ 11
Table 6: Categorii de proteine existente în cereale după Osborne .................................... 11
Table 7: Compoziția chimică a bobului de porumb .......................................................... 13
Table 8: Mori de măcinat din România după localizare și CA ......................................... 17
Table 9: Indicii producției pieței țintă, an de bază 2010, % ............................................. 18
Table 10:Indicii comenzilor noi din piața țintă - an de baza 2010 .................................... 18
Table 11: Indicii cifrei de afaceri ai pieței țintă - an de baza 2010, % .............................. 19
Table 12: Numărul intreprinderilor active din industria prelucrătoare ............................. 19
Table 13: Sporul întreprinderilor din industria prelucrătoare............................................ 19
Table 14: Rata sporului natural al populației, la 1.000 loc. ............................................... 20
Table 15: Populația rezidentă la 1 ianuarie pe regiuni de dezvoltare si total .................... 20
Table 16: Producția și consumul, medie pe locuitor x an, kg........................................... 21
Table 17: Ponderea cheltuielilor agroalimentare din total cheltuieli consum ................... 21
Table 18: Valoarea exportului de produse alimentare, mii euro ...................................... 22
Table 19: Valoarea exportului pe grupe de marfuri și total, mii euro ............................... 22
Table 20: Exporturi pe principalele moduri de transport, mil euro ................................... 22
Table 21: Producători de cereale și oleoginoase, indicatori financiari, lei ........................ 24
Table 22: Suprafața cultivată cu GRÂU pe regiuni de dezvoltare, ha .............................. 25
Table 23: Suprafața cultivată cu PORUMB pe regiuni de dezvoltare, ha ......................... 25
Table 24: Suprafața cultivată cu FLOAREA SOARELUI pe regiuni de dezvoltare, ha .. 25
Table 25: Productia medie la hectar de GRÂU pe regiuni de dezvoltare, kg/ha............... 26
Table 26: Productia medie la hectar de PORUMB pe regiuni de dezvoltare, kg/ha ......... 26
Table 27: Productia medie la hectar de FLOAREA SOARELUI, kg/ha .......................... 26
Table 28: Parcul de TRACTOARE din agricultura .......................................................... 27
Table 29: Parcul de PLUGURI din agricultura ................................................................. 27
Table 30: Parcul de COMBINE din agricultura ................................................................ 27
Table 31: Numărul întreprinderilor active din agricultură, nr ........................................... 28
Table 32: Valoarea importului pe grupe de marfuri, mii euro .......................................... 28
Table 33: Valoarea importului de produse alimentare, băuturi, tutun, mii euro ............... 28
Table 34: Preturile medii de achizitie ale produselor agricole, pe ani, lei/kg ................... 33
Table 35: Tehnologia culturii de GRÂU ........................................................................... 35
Table 36: Tehnologia culturii de PORUMB ..................................................................... 35
Table 37: Tehnologia culturii de FLOAREA SOARELUI ............................................... 36
Table 38: Previziuni, modificări procentuale față de perioada anterioară, % ................... 36
Table 39: Indicatori constanți pe toată perioada creditării ................................................ 36
Table 40: Programul de producție exprimat fizic, 2015 .................................................... 37
Table 41: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 1 (2016) .......................... 37
Table 42: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 2 (2017) .......................... 37
Table 43: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 3 (2018) .......................... 37
Table 44: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 4 (2019) .......................... 38
Table 45: Estimarea cheltuielilor cu salariul angajatului, perioada creditării ................... 38
Table 46: Consumul specific și cheltuielile anuale, lei ..................................................... 39
Table 47: Estimări ale cheltuielilor anuale cu materia primă, lei ...................................... 39
Table 48: Consumul specific combustibil cultura de GRÂU și cheltuielile anuale, lei .... 40
Table 49: Consumul specific combustibil cultura de PORUMB, lei ................................ 40
Table 50: Consumul specific combustibil cultura de FLOAREA SOARELUI, lei .......... 40
Table 51: Estimări ale cheltuielilor anuale cu combustibilul, lei ...................................... 40
Table 52: Proiecția contului de rezultate ........................................................................... 43
Table 53: Necesarul de fond de rulment, mii lei ............................................................... 44
Table 54: Rata de actualizare ............................................................................................ 44
Table 55: Valoarea actualizată netă, VAN ........................................................................ 44
Table 56: Termenul de recuperare, Tr ............................................................................... 45
Table 57: Rata internă de rentabilitae, RIR ....................................................................... 45
Table 58: Rata solvabilității generale și a rentabilității economice ................................... 45
Table 59: Analiza de sensibilitate și risc ........................................................................... 46
Ferma agricolă „ECO Cultura”
1
din grijă pentru sănătate

1. Introducere
1.1 Scopul și obiectivele studiului
Studiul de fezabilitate este realizat în vederea obținerii unui credit pentru investiții în
completarea surselor proprii, în lei, pe termen lung pentru achiziționarea mijloacelor fixe
necesare înființării unei ferme agricole. În fermă se va cultiva: grâu, porumb și floarea soarelui.

1.2 Prezentarea pe scurt a agentului economic


Ferma agricolă „Cultura ECO” este o societate comercială cu răspundere limitată, având
sediul în localitatea Mârșa, județ Sibiu, str. Cindrel, Bl. 7, Ap. 8, CP 555250.
Obiectul principal de activitate este cultivarea cerealelor și plantelor: grâu, porumb,
floarea soarelui.

1.3 Surse de documentare


Sursele de documentare utilizate sunt:
 Date statistice oficiale publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
 Bîlteanu Gheorghe, „Filotehnie” vol. I, Editura Ceres, București, 2003
 Ion Gologan, Alexandrina Dornescu, Curs de ameliorarea plantelor, Institutul
Agronomic, „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, 1981
 Oferte online privind prețul mașinilor și utilajelor agricole
 Oferte online privind prețul de arendare a pământului
 Oferte online privind prețul semințelor

1.4. Sinteza studiului


Investiția în agricultură, în dezvoltarea unei ferme de cereale: grâu, porumb și floarea
soarelui o considerăm oportună din mai multe considerente dintre care amintim:
 în România există o climă favorabilă culturii de cereale grâu, porumb, floarea soarelui și
un sol fertil
 capacitatea mare de producție a României; din totalul suprafețelor ce pot fi cultivate, în
prezent sunt valorificate doar 35%
Ferma agricolă „ECO Cultura”
2
din grijă pentru sănătate

Situația agriculturii în
România, 2014

Pondere agricultură în
PIB, % 34,27%
Ponderea suprafața cultivată
în total, %

5,87%

 creșterea producției industriale din 2010 datorată în parte și de numărul ascendent al


întreprinderilor active, de exemplu de la 7.058 în 2011 la 7.389 în 2014 pentru regiunea Centru a
României
 consumul de produse aproalimentare este de aproximativ 40% din bugetul de cheltuieli
pentru consum al unei gospodării
 oportunitate de export oferită de deschiderea pieței comune a UE, existența
posibilităților diverse de transport, de la căi navigabile, la transport maritim, feroviar și rutier
 la o producție medie pe locuitor x an de 381 kg grâu, 602,2 kg porumb și 110 kg floarea
soarelui în 2014, consumul intern este asigurat, însă ne putem adresa industriei prelucrătoare,
producătorilor de furaje sau, și mai important, ne putem extinde pe piața externă.
Valoarea totală a investiției este de 441.101,48 lei, finanțată din surse proprii 352.791,48
lei și surse atrase (credit bancar), 88.310 lei. Creditul este angajat pe o perioadă de 4 ani cu o
rată a dobânzi de 9% și scadențe semestriale. Sursele financiare vor fi utilizate pentru achiziția
mijloacelor fixe: hală metalică, mașini și utilaje agricole: tractor, plug, grapă, semănătoare,
prășitoare, benă cerealieră. Proiectul investiției are o durată de execuție de 6 luni și o durată de
implementare de 10 luni.
Prin actualizarea investiției cu o rată de 12,5% am obținut o valoare de 30.944 lei după
primul an de activitate (rată internă de rentabilitate de 170%)
Investiția se recuperează în 0,5 ani și prezintă o rată a rentabilității economice de
aproximativ 2%.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
3
din grijă pentru sănătate

2. Prezentarea agentului economic


2.1. Date de identificare a agentului economic
Denumire: Ferma agricolă „Cultura ECO”
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J32/1295/2015
CIF (CUI): 8772915
Informații de contact: Andreea Curmei, telefon 0743 11 22 33, e-mail:
andreea.curmei@ecocultura.ro

2.2. Forma juridică


Societate comercială cu răspundere limitată.

2.3. Obiect de activitate


Obiectul principal de activitatea este cultivarea cerealelor: grâu, porumb și floarea
soarelui.
(Cod CAEN: 0111 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase”)
Pe lângă activitatea principală, conform Actului Constituiv, societatea mai poate realiza și
următoarele activități codificate CAEN:
 4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi, tutun
 4789, Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 4791, Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 4799, Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și
piețelor
 5210, Depozitări
 7731, Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

2.4. Structura asociaților


Valoarea nominală a capitalului social al societății este de 200 lei, divizat în 10 părți
sociale.
Asociatul unic al societății este Andreea Curmei, director general.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
4
din grijă pentru sănătate

3. Prezentarea investiției
3.1. Proiectul de investiții – prezentare și costuri de realizare
Investiția constă în:
 achiziție mașini și utilaje agricole
Pentru înființarea firmei deținem în portofoliu următoarele documente:
 Documentul de la ONRC privind reținerea denumirii
 Statutul Societății și Actul Constitutiv
 Contractul de concesiune pentru sediul societății
 Foaia de vărsământ privind vărsarea capitalului social la Raiffeisen Bank
 Numărul de înregistrare la ONRC
 Codul Unic de Înregistrare
 Cont permanent deschis la Raiffeisen Bank
 Documentele necesare controlului ITM:
 Autorizația ISCIR
 Autorizația PSI
 Autorizația de Mediu
 Autorizația veterinar-sanitară
 Evaluarea riscului
 Instructajul periodic, al angajatilor
 Fișa postului
 ROF
Pentru constuirea șopronului am obtinut urmatoarele acorduri și avize:
 Avizul de Urbanism
 Planul Urbanistic Zonal, PUZ
 Autorizație:
 Apă-Canal
 Electrica
 Gaz
 Telecomunicații
 Mediu
 Planul de arhitectură
 Autorizația de construire
Ferma agricolă „ECO Cultura”
5
din grijă pentru sănătate

Din punct de vedere al naturii lor, investițiile sunt:


Construcții speciale: hală metalică pentru depozitare utilaje
Echipamente: mașini și utilaje agricole
Imobilizări necorporable: cheltuieli de înființare
Construcții speciale: hală metalică pentru depozitat mașinile și utilajele agricole
Lucrările de structură ale terenului au fost făcute în regie proprie. Valoare lucrărilor de
amenajare este prezentată în tabelul de mai jos.
Table 1: Deviz de lucrări amenajare teren

Nr. Valoare
Denumire lucrare UM Preț/UM Cant.
crt. (lei)
1 Trasare topografică axe construcție ax 100 4 400
2 Îndepărtare strat vegetal mc 50 12 600
3 Săpătură manuală mc 60 12 720
4 Umplutură pământ compactat mp 25 30 750
5 Așternere strat pietriș mp 5 30 150
6 Armare placă cu plasă sudată mp 8 30 240
7 Turnare beton cu pompa mc 25 12 300
8 Preparare beton manual mc 70 12 840
9 TOTAL 4.000

 suprafața construită desfășurată: 42 mp


 suprafața utilă: 30 mp
 număr de deschideri: 1
 înălțime: 3,5 m

Firma de construcții aleasă ca


furnizor este DEC Construct Sibiu SRL. Valoarea totală a construcției
este redată în tabelul de mai jos.
Table 2: Valoarea construcției

Valoare
Denumire UM Preț/UM Cant.
(lei)
Construcție hală metalică, DEC
mp 675 30 20.250
Construct SRL, Sibiu
Taxe pentru avize și acorduri lucrări de
101
construcții către ISC
Proiect de construcție și arhitectură,
2.025
firmă specializată
TOTAL 22.376
Ferma agricolă „ECO Cultura”
6
din grijă pentru sănătate

Echipamente: mașini și utilaje agricole


Echipamentele au fost achiziționate în urma unei analize multicriteriale: preț/calitate,
facilități oferite de furnizor, grad de performanță)
1. Tractor
Marca: Hattat
Model: A110 4wd
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2015
Putere: 110 CP
Motor: Perkins tip 1104D – 44TA, 4 cilindri,
aspirație tu rbo și intercooler
Cluplu maxim: 416 Nm la 1400 rpm
Preţ fără TVA : 133.919 Lei
Furnizor: SC Mecomag H.V. SRL (Brașov, România)

2. Plug
Marca: Pöttinger
Model: SERVO 35 S-4
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2014
Nr. de corpuri: 4 corp
Preţ fără TVA : 76.137 Lei
Furnizor: A1 Gebrauchtmaschinen - Center
REBO LANDMASCHINEN GMBH (Germania)

3. Grapă
Marca: MbW
Model: SM 28
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2015
Ferma agricolă „ECO Cultura”
7
din grijă pentru sănătate

Număr de discuri : 28 discuri


Lăţime: 2,8 m
Diametru disc: 560 mm
Spațiu dintre discuri: 200 mm
Putere necesară: 80… 90 CP
Greutate: 1.400 kg
Preţ fără TVA : 21.364 Lei
Furnizor: SC Mecomag H.V. SRL (Brașov, România)

4. Semănătoare
Marca: Gaspardo
Model: nina 300
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2015
Lăţime: 3,0 m
Preţ fără TVA: 24.634 Lei
Furnizor: Bernard Moulin SA (Belgia)

5. Prășitoare
Marca: KPH
Model: КРН 4.2 (КРНВ-4.2)
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2015
Lăţime spaţiu lucru: 4,2 m
Preţ fără TVA: 7.856 Lei
Furnizor: ТД Фаворит (Ucraina)
Ferma agricolă „ECO Cultura”
8
din grijă pentru sănătate

6. Remorcă (Benă cerealieră)


Marca: Lomma
Model: ZDK 1802 (800/600)
Cantitate: 1
Stare: nou
An: 2014
Capacitate: 18,0 t
Preţ fără TVA: 91.817 Lei
Furnizor: Clemens Hoping GmbH (Germania)

Valoarea mijloacelor fixe și a transportului acestora este sintetizată în tabelul următor.


Table 3: Valoare mijloace fize și transport mijloace fixe

Nr. Preț unitar Cant. Valoare cu Preț Valoare


Denumire TVA Sediu Distanța transport transport
crt. fără TVA (buc) TVA (lei)
furnizor (km) (lei/km) (lei)
1 tractor 133.919,00 32.140,56 1 166.059,56 Brașov 144,6 1,5 216,9
2 plug 76.137,00 18.272,88 1 94.409,88 Germania 1.450,8 1,5 2.176,2
grapă cu
3 discuri 21.364,00 5.127,36 1 26.491,36 Brașov 144,6 1,5 216,9
4 semănătoare 24.634,00 5.912,16 1 30.546,16 Belgia 1.880,8 1,5 2.821,2
5 prășitoare 7.856,00 1.885,44 1 9.741,44 Ucraina 863,0 1,5 1.294,5
6 remorcă/benă 91.817,00 22.036,08 1 113.853,08 Germania 1.450,8 1,5 2.176,2
7 TOTAL 355.727,00 85.374,48 441.101,48 8.901,9
Imobilizări necorporale: cheltuieli de înființare, 600 lei

3.3. Eșalonarea și graficul Gantt de realizare a investiției


Valoare
Perioada
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 pe
Activitatea activități
Obținere avize și aprobări
600
pentru înființarea firmei
Obținere avize și acorduri
101
pentru construcție
Elaborarea proiectului de
10.125
construcție și arhitectură
Lucrări de amenajare teren
4.000
pentru cosntrucție
Lucrări de construcție hală
20.250
metalică
Achiziție mașini și utilaje
450.003
agricole
Definitivare contracte cu
furnizorii de materii prime și
500
plata în avans a transportului
de m.p.
Plăți lunare 701 14125 6750 6750 6750 450.503,38 485.579,38
Ferma agricolă „ECO Cultura”
9
din grijă pentru sănătate

3.4. Planul de finanțare a investiției


Valoarea investiției este de 441.101,48 lei. Investițiea va fi finanțată:
 din surse atrase: 88.310,00 lei
 din surse proprii: 352.791,48 lei
Finanțarea prin credit de investiții de la CEC Bank SA prezintă următoarele condiții
de creditare:
 Valoare credit: 20.0000 euro
 Durata de acordare: 4 ani
 Dobândă: 9%/an
 Garanții: bunurile achiziționate
 Număr de rambursări: scadențe semestriale, rate egale, dobândă lunară
 Tranșe de trageri: 1
 Perioada de grație: 12 luni
Finanțarea prin surse proprii credit asociat, în valoare de 352.791,48 lei

3.5. Calculul amortizării mijloacelor fixe


Firma adoptă o politică de amortizare liniară privind mijloacele fixe. Valoarea amortizării
lunare este redată în tabelul de mai jos.

Table 4: Amortizarea mijloacelor fixe

Durata de Amortizare
Nr. crt. Denumire Valoare
amortizare, ani lunară
1 Tractor 166.276,46 8 1.732,05
2 Plug 96.586,08 12 670,74
Grapă cu
3 26.708,26 9 247,30
discuri
4 Semănătoare 33.367,36 12 231,72
5 Prășitoare 11.035,94 12 76,64
6 Remorcă/benă 116.029,28 12 805,76
7 Construcție 34.476,25 12 239,42
TOTAL 484.479,63 4.003,62
Ferma agricolă „ECO Cultura”
10
din grijă pentru sănătate

4. Analiza comercială
4.1 Produse și servicii oferite

4.1.1 Prezentarea produselor și serviciilor oferite


Principalele produse rezultate din exploatarea investiției sunt:
 grâu
 porumb
 floarea soarelui
Prin producția de cereale ne adresăm, în principal, agenților economici din industria
prelucrătoare.
Din punct de vedere al performanțelor, produsele susțin:
 o îmbunătățire a calității vieții prin culturi 100% organice; nu folosim în culturile
noastre ierbicide, fungicide, insecticide sau pesticide
 calitatea produselor este dată de compoziția pură a produselor; fără urme de substanțe
chimice de nici un fel
 stimularea economiei și a potențialului inovativ din sectorul agricol
tehnologiile nepoluante și regenerabile de producere a biocombustibililor; paiele de
cereale sunt o sursă de biomasă agricolă

4.1.2 Principalele caracteristici ale produselor oferite


Grâu (Triticum aestivum)

Componentele morfologice (% față de


bobul întreg) sunt:
 Înveliș: 5…6%
 Strat aleuronic: 6…8%
 Endosperm: 80…84%
 Embrion: 3…4%
Ferma agricolă „ECO Cultura”
11
din grijă pentru sănătate

Table 5: Compoziția chimică a bobului de grâu

Partea
Amidon Proteine Grăsimi Zaharuri Celuloză Pentozani Cenușă
anatomică
% % % % % % %
bob
Endosperm 100 65 25 65 5 28 20
Înveliș și
strat - 27 55 15 90 68 70
aleuronic
Germeni - 8 20 20 5 4 10

 Glucide
Substanțe proteice: în epidermă, 4%; înveliș seminal, 18%; strat de celule rotunde, 11%;
corp făinos, 11%; stratul aleuronic și membrana hialină, 33%; gemeni, 23%
 Lipide
 Substanțe minerale: 0,3% în endospermă până la 0,48% către periferie
 Enzime
 Vitamine:
 B1, tiamina
 B2, riboflavina
 PP, niacina
 E, tocoferol
 Acid pantotenic
 Acid folic
 Biotină
 Vitamina A
Glutenul (ICC 155-94; SR ISO 21415-2:2007) este termenul folosit penru a desemna
componentele proteice din cereale. De calitatea și cantitatea glutenului din făină depind
caracteristicile prouselor de panificație; de exemplu făina cu conținut mare de gluten este folosită
pentru produse de panificație superioare
Table 6: Categorii de proteine existente în cereale după Osborne

cereală prolamină glutelină albumină globulină


grâu gliadină glutenină leucosină edestină
porumb zein zeanină

Grâul se utilizează ca materie primă pentru: amidon, gluten, spirt, băuturi spirtuoase,
bere, biocarburant (bioethanol).
Ferma agricolă „ECO Cultura”
12
din grijă pentru sănătate

Paiele pot constitui materia primă pentru industria celulozei și hârtiei; furaj grosier;
îngrășământ organic (încorporare în sol/compost).
Germenii sunt utilizați pentru a obține produse energizante; produse de panificație; ulei în
cosmetică.

SR 13548:2013 Grâu comun (Triticum aestivum). Specificații


1. Caracteristici generale și proprietăți organoleptice
 aspectul general al boabelor: boabe cu luciu natural, bine dezvoltate, ajunse la maturitate,
sănătoase, curate, aproximativ uniforme ca mărime și formă
 culoarea: caracteristică soiurilor de grâu comun – de la galben deschis la roz pal
 mirosul: miros caracteristic grâului proaspăt și sănătos, fără mirosuri străine sau mirosuri care
să indice alterarea boabelor
 gustul: caracteristic grâului sănătos
2. Caracteristici sanitare
 conținutul de aditivi, substanțe toxice, reziduuri de pesticide sau alți contaminanți care pot
afecta sănătatea umană: zero
 prezența acarienilor și/sau a insectelor vii și larvelor acestora în orice stadiu de dezvoltare: nu
se admit
3. Caracteristici fizice
 umiditatea boabelor: max. 13%
 masa hectolitrică: min. 77,0 kg/hl
 conținutul de impurități: gr. 1 conform gradului de gradare pentru grâu
4. Caracteristici chimice
 conținutul de gluten umed (GU): min. 24%
 indicele de deformare (ID): 6…15 mm
 indicele glutenic (IG): min. 24
5. Caracteristici tehnologice
 protein: min. 10,5%
 indicele de cădere Hagberg: min. 220 sec
6. Caracteristci reologice
 indicele de extensibilitate (G): 25…30
 raportul rezistență/extensibilitate: 0,5…0,9
 forța de panificație (W): min. 120
Ferma agricolă „ECO Cultura”
13
din grijă pentru sănătate

Porum (Zea mays, Familia Gramineae)

Componente morfologice (% față de bobul întreg):


 înveliș: 5…6%
 Strat aleuronic: 6…8%
 Endosperm: 80…85%
 Embrion: 10…14%
În industrie se folosește ca materie primă pentru fabricarea: spirtului, amidonului,
glucozei, dextrinei și a uleiului dietetic.
Se utilizează la fabricarea bioplasticului.
Mai este numit „pășune de iană”, utilizat fiind ca furaj pentru animale (inclusiv cocenii)

Table 7: Compoziția chimică a bobului de porumb

Partea parte
Proteină Grăsime Substanțe Celuloză
anatomică anatomică Cenușă
brută brută extractibile brută
bob %
Bob întreg 100 12,6 4,3 79,4 2 1,7
Endosperm 84 12,2 1,5 85 0,6 0,7
Germen 10 21,7 29,6 34,7 2,9 11,1
Înveliș și
strat 6 6,6 1,6 74,1 16,4 1,3
aleuronic
Ferma agricolă „ECO Cultura”
14
din grijă pentru sănătate

 Conținut de apă: 14…16%


 Substanțe azotoase: 10…12%
 Glucide: 80%
 Lipide: trigliceride, sterine, lecitină
 Substanțe minerale: 1,6%
 Pigmenți: zeoxantina, criptoxantina, beta-caroten
 Vitamine: A, B1, B2, PP, Acid Pantotenic,  - tocoferol

SR 5447 „Porumb. Specificații”


1. Caracteristici organoleptice și sanitare
Boabele de porumb trebuie să aibă:
 aspect normal
 să fie sănătoase
 culoare caracteristică
 miros care să nu indice o schimbare în masa de produs (mucegăire, putrezire, încingere,
ardere, etc.) sau orice alt tip de miros străin.
2. Caracteristici fizice
 umiditate: max. 14%
 impurități totale (boabe sparte, cu defecte, încolțite, impurități diverse): max. 12%, din
care:
 boabe sparte: max. 15%
 boabe cu defecte: max. 5%, din care:
- boabe cu tegument și/sau embrion de culoare modificată (arse): max. 3%
 boabe încolțite: max. 6%
 impurități diverse: max. 3%, din care:
- semințe toxice: max. 0,1%
- boabe alterate: max. 1%
Ferma agricolă „ECO Cultura”
15
din grijă pentru sănătate

Floarea soarelui (Helianthus annuus, Familia Composetae)

Semințele de floarea soarelui sunt alcătuite din:


 tegument/coajă/pericarp: apără de acțiuni mecanice și biochimice
 endosperm/miez/albumen
 embrionul viitoarei plante
Compoziția chimică:
 Conținut de coajă: 14…28%
 Umiditate: 9…11%
 Ulei brut: 44…52%
 Proteină: 18…20%
 Substanțe extractive neazotate: 10…15%
 Celuloză: 14…18%
 Cenșă: 2…3%
Prin industrializare, după extragerea uleiului rămân șroturile care se utilizează ca proteine
în hrana animalelor sau în industria mezelurilor.
Cojile de semințe se utilizează în industria fibrelor artificiale și a maselor plastice.
Din cojile de semințe măcinate se obține drojdia furajeră.
Capitulele constituie hrană pentru animale.
Tulpinile se utilizează ca material combustibil sau în industria materialelor de construcții.
Floarea soarelui este o plantă meliferă astfel în perioada înfloririi obținem 30…130 kg
miere/ha.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
16
din grijă pentru sănătate

Conține:
 Vitamina E și F
 Acizi grași nesaturați
 Substanțe cu efecte antiinfecțioase, stimulatoare ale activității hormonale, regenerative .

SR 13514 „Semințe de floarea soarelui. Specificații”


1. Caracteristici organoleptice și sanitare
Semințele de floarea soarelui trebuie:
 să fie întregi și sănătoase
 să fie coapte
 să fie fără miros și gust străin care să indice o schimbare în masa de produs
(mucegăire, putrezire, încingere, ardere, etc.) sau orice alt tip de miros (produse farmaceutice,
etc.)
2. Caracteristici fizico-chimice
 umiditate: max. 9%
 impurități: max. 2%, din care:
 pietre și particule metalice: max. 0,2%
 semințe cu defecte: max. 10%, din care:
 semințe râncede: max. 2%
 semințe mucegăite, putrezite, carbonizate: max. 1%

4.1.3 Nivelul de competitivitate pe piață al produsului


Produsele noastre prezintă un nivel ridicat de competitivitate susținut de mai multe
aspecte.
Calitatea compoziției
Produsele noastre agricole sunt ecologice; nu am folosit în tehnologia de cultivare
ierbicide, fungicide sau insecticide.
Preț
Firma consideră sănătatea un aspect firesc al vieții de aceea își oferă produsele de calitate
la prețul pieței.
Agricultură durabilă
În zilele noastre, consumatorii sunt preocupați de protejarea mediului și a activităților
bazate pe consum sustenabil. Produsele noastre le satisface intrinsec și această nevoie.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
17
din grijă pentru sănătate

4.1.4 Ciclul de viață al produsului


Produsele agricole ecologice (grâu, porumb, floarea soarelui) se află în faza de avânt a
ciclului de viață; produsele agricole s-au relansat în varianta ecologică ca răspuns la schimbările
climatice a ultimilor ani. Pentru că procesul de transformare a agriculturii, în una ecologică,
depinde de timpul de educare a producătorilor, estimăm că peste 7 ani, când creditul va fi
rambursat integral, produsele se vor afla în faza de lansare spre avânt a ciclului de viață.

4.2 Analiza cererii și a ofertei pe piața internă și externă

4.2.1 Definirea segmentelor de piață țintă


Piața țintă: industria prelucrătoare
Producția pieței țintă este în creștere în 2015 față de 2014 cu aproximativ 7pp. Totodată,
sporul întreprinderilor din industria prelucrătoare este ascendent (de la 1,72 în 2012 la 6,27 în
2013).
Table 8: Mori de măcinat din România după localizare și CA

Nr.
Denumire firmă Județ Localitate CA
Crt.
1 Sam Mills SRL Satu Mare Botiz 407.480.400
2 Goodmills România SA Ilfov Pantelimon 311.198.756
3 Boromir Ind SRL Vâlcea Râmnicu Vâlcea 239.695.831
4 Șapte Spice SA Vâlcea Râmnicu Vâlcea 221.632.594
5 Pambac SA Bacău Bacău 171.316.469
6 Moara Cibin SA Sibiu Sibiu 132.330.715
7 Dobrogea Grup SA Constanța Constanța 130.525.608
8 M.P. Băneasa-Moara SA Ilfov Buftea 113.279.398
9 Oltina Impex Prod Com SRL Prahova Urlați 105.210.502
10 Boromir Prod SA Buzău Buzău 103.222.048
... ... ... ... ...
1.790 Prodpam SRL București București 378.688
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
18
din grijă pentru sănătate

Table 9: Indicii producției pieței țintă, an de bază 2010, %

Industria sep.07 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 sep.12 sep.13 sep.14 sep.15
Industria
110,1 107,3 105,3 101,6 104,3 108,2 115 117,1 124,9
alimentara
Fabricarea
108 121,1 103,6 97,7 106 103,3 89,7 91,3 97,6
bauturilor
Fabricarea
produselor 124,1 117,9 99 106,7 111,9 112,6 134,1 126,6 121,7
textile
Fabricarea
hirtiei si a
119,8 109,6 96 105,4 121,5 117,2 137,8 163,6 184,7
produselor din
hirtie
Fabricarea
produselor din
92,8 99,6 93,1 103,7 124,6 117,9 134,2 134,8 148
cauciuc si
mase plastice
Industria
bunurilor de 113,9 113,3 102 101,8 104,5 105 113,2 110 112,4
uz curent
Industria
bunurilor de
consum 118,6 115,7 95,8 102,7 103 103,5 116,4 115,8 115,8
(excl.diviz
10,11,12)
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 10:Indicii comenzilor noi din piața țintă - an de baza 2010

Industria sep.07 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 sep.12 sep.13 sep.14 sep.15
Fabricarea
produselor 166,9 127,8 88,8 100 114,4 115,3 116,2 121,4 143,7
textile
Fabricarea
hartiei si a
89,2 116,8 86,9 108,7 146,2 118 139,9 149,8 151,6
produselor
din hartie
Industria
bunurilor de
consum care
107,3 147,3 109,1 101,8 109,5 103,3 112,5 124,7 123,5
lucreaza pe
baza de
comenzi
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
19
din grijă pentru sănătate

Table 11: Indicii cifrei de afaceri ai pieței țintă - an de baza 2010, %

Industria sep.07 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 sep.12 sep.13 sep.14 sep.15
Industria
86,8 111,6 111,3 109,9 121,9 124,7 133,5 131,3 139,6
alimentara
Fabricarea
97,6 131 116,1 100,9 115,9 111,7 86,6 100,1 111,1
bauturilor
Fabricarea
181,7 148,5 100,1 101 115,7 126,5 126,3 129,3 163,6
produselor textile
Fabricarea hartiei
si a produselor 92,6 112,8 93,8 112 144,5 124,5 142,8 154,1 160,7
din hartie
Fabricarea
produselor din
106,6 141,2 114,2 123,8 142,3 151,5 160,5 152,9 174,9
cauciuc si mase
plastice
Industria
bunurilor de 101,3 130,4 110,3 107,9 115,1 113,5 111,6 115,3 121,5
consum
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 12: Numărul intreprinderilor active din industria prelucrătoare

Regiunea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


TOTAL 57.305 54.652 48.933 45.052 46.004 46.761 48.090
Regiunea NORD-VEST 9.316 8.697 7.806 7.340 7.585 7.816 8.090
Regiunea CENTRU 9.112 8.525 7.639 7.058 7.224 7.265 7.389
Regiunea NORD-EST 7.450 7.151 6.424 5.871 5.977 5.979 6.104
Regiunea SUD-EST 6.146 6.099 5.407 4.977 5.112 5.247 5.384
Regiunea SUD-
6.224 5.914 5.309 4.836 4.876 4.980 5.098
MUNTENIA
Regiunea BUCURESTI -
9.291 8.847 7.964 7.243 7.317 7.428 7.782
ILFOV
Regiunea SUD-VEST
3.966 3.914 3.485 3.234 3.345 3.380 3.452
OLTENIA
Regiunea VEST 5.800 5.505 4.899 4.493 4.568 4.666 4.791
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 13: Sporul întreprinderilor din industria prelucrătoare

Industria prelucrătoare 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Întreprinderi nou create 7.977 6.602 6.014 6.237 6.054 11.548
Întreprinderi desființate 8.468 10.213 7.570 4.108 4.336 5.283
Sporul (la 1.000
-0,49 -3,61 -1,56 2,13 1,72 6,27
întreprinderi)
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
20
din grijă pentru sănătate

Piața țintă: Consumatorul final


Populația rezidentă a României este în scădere de la 19,9 mil loc în 2014 la 19,8 mil în
2015. Aceasta alocă aproximativ 40% din buget produselor agroalimentare și băuturilor
nealcoolice.
Table 14: Rata sporului natural al populației, la 1.000 loc.

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


TOTAL -1,7 -1,4 -1,5 -2,1 -2,5 -2,4 -1,9
Regiunea NORD-
-1,3 -0,8 -1,2 -1,4 -1,7 -1,7 -1,1
VEST
Regiunea CENTRU -0,5 -0,1 -0,2 -0,7 -0,9 -0,9 -0,5
Regiunea NORD-EST 0,5 0,5 -0,2 -1,2 -1,2 -1 0,1
Regiunea SUD-EST -1,6 -1,5 -1,7 -2,4 -3,1 -3,2 -2,8
Regiunea SUD-
-3,4 -3,4 -3,3 -3,9 -4,4 -4,5 -4,2
MUNTENIA
Regiunea
-1 -0,1 0,4 0,1 -0,8 -1 -0,3
BUCURESTI - ILFOV
Regiunea SUD-VEST
-4,1 -4,2 -4 -4,7 -4,6 -4,6 -4,1
OLTENIA
Regiunea VEST -2,8 -2,4 -2,7 -3,2 -3,5 -3,1 -2,9
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 15: Populația rezidentă la 1 ianuarie pe regiuni de dezvoltare si total

Regiunea 2012 2013 2014 2015


TOTAL 20.095.996 20.020.074 19.947.311 19.861.408
Regiunea NORD-
2.598.877 2.594.823 2.590.220 2.584.036
VEST
Regiunea CENTRU 2.360.578 2.359.405 2.355.312 2.348.896
Regiunea NORD-EST 3.294.204 3.278.798 3.273.367 3.266.135
Regiunea SUD-EST 2.538.949 2.523.354 2.509.094 2.490.930
Regiunea SUD-
3.128.799 3.108.150 3.085.095 3.059.721
MUNTENIA
Regiunea
2.279.145 2.282.244 2.282.968 2.286.324
BUCURESTI - ILFOV
Regiunea SUD-VEST
2.067.357 2.048.702 2.033.360 2.014.762
OLTENIA
Regiunea VEST 1.828.087 1.824.598 1.817.895 1.810.604
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
21
din grijă pentru sănătate

Table 16: Producția și consumul, medie pe locuitor x an, kg

Producția 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Grau 145,8 349,6 255,4 287 354 264,1 365,1 381
Porumb 184,5 382,2 391,5 446,6 581,6 296,8 565,7 602,2
Floarea soarelui 26,2 57 53,9 62,4 88,8 69,7 107,2 110
Consumul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grau, secara in echivalent
173,3 174,5 172,4 171,5 175,5 167,1 171,7
boabe
Grau, secara in echivalent faina 130 131 129,2 128,6 131,6 125,3 128,8
Porumb in echivalent boabe 36,5 34,9 34,8 36,7 37,7 38,3 42,3
Porumb in echivalent malai 27,3 26,2 26,2 27,5 28,3 28,6 31,7
Ulei comestibil (greutate bruta) 10,9 12 13,6 15,4 13 13,1 11,5
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 17: Ponderea cheltuielilor agroalimentare din total cheltuieli consum

Cheltuieli de consum 2009 2010 2011 2012


Cheltuieli totale, lei/lunar,
1.468,60 1.486,43 1.532,29 1.614,06
din care:
produse agroalimentare și
40,9 41,0 41,7 41,9
băuturi nealcoolice, %
Sursa: Institutul Național de Statistică

Piața țintă: piața externă


Produsele agricole acoperă consumul intern exportând grâu, porumb și floarea soarelui la
valori ale exportului ascendente din 2007 până în 2014 când se constată o ușoară scădere a
acestora.
Mijloacele preferate pentru transportul produselor agricole sunt: rutier, maritim și
feroviar.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
22
din grijă pentru sănătate

Table 18: Valoarea exportului de produse alimentare, mii euro

Nr.
Crt.
Țara 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL UE, mil
euro
21.269 23.762 21.600 27.013 32.166 31.601 34.504 37.304
1 Italia 82.715 211.468 298.092 314.168 320.967 286.556 399.476 582.376
2 Bulgaria 44.564 79.789 107.109 145.068 141.455 156.366 174.909 162.533
3 Germania 34.053 38.106 31.122 48.882 120.776 120.657 107.693 85.054
4 Ungaria 40.425 32.700 42.525 63.917 96.726 69.894 58.817 72.909
5 Spania 2.809 14.230 13.873 22.029 27.689 44.604 38.158 56.883
Regatul
6 3.465 10.182 13.386 11.805 20.381 32.825 48.353 54.867
Unit
7 Grecia 5.920 21.376 20.272 35.000 44.298 41.748 44.317 54.118
8 Polonia 5.032 19.346 24.554 32.688 22.262 26.640 26.293 41.683
9 Austria 6.722 5.782 4.797 10.890 17.132 39.517 36.576 39.595
10 Olanda 15.500 15.256 17.782 31.925 37.417 56.999 31.584 39.036
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 19: Valoarea exportului pe grupe de marfuri și total, mii euro

Marfa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


TOTAL, mil
euro 29,55 33,72 29,08 37,36 45,29 45,07 49,56 52,46
Grau si
46.586 385.220 304.715 378.015 313.090 548.584 989.699 963.274
meslin
Porumb 76.121 138.571 254.722 396.255 606.707 608.250 744.319 768.572
Seminte
floarea 106.196 195.215 149.585 217.864 514.661 345.484 565.870 466.973
soarelui
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 20: Exporturi pe principalele moduri de transport, mil euro

Mod de
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
transport
feroviar 1.420 1.787 1.188 1.775 2.291 1.965 2.411 2.459
rutier 19.114 22.434 20.506 26.215 31.520 31.597 33.457 36.230
căi navigabile 277 420 335 438 576 541 378 349
maritim 6.175 7.560 5.654 7.226 8.531 8.955 10.769 10.806
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
23
din grijă pentru sănătate

4.2.2 Concurența, avantaje competitive


Așa cum se observă din harta de mai jos, cea mai mare producție agricolă se înregistrează
în Câmpia de Vest și Câmpia Română.

Producători pentru Cereale şi Oleaginoase recunoscute de MADR sunt prezentați în


tabelul de mai jos.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
24
din grijă pentru sănătate

Table 21: Producători de cereale și oleoginoase, indicatori financiari, lei

Nr.
Nr. CA
Denumire firmă Datorii Pr./Pierdere mediu
Crt. netă
salariați
1 DOBROGEA SUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 4.253 61.845 621 5
2 SC WEST PROD CEREAL SRL 5.856 21.463 372 1
3 BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLĂ 106 20.116 400 3
4 S.C. EXIGENT TIMIŞ S.R.L. 19.873 18.541 498 9
5 SC. CONSOL MOŢĂŢEI S.R.L 688 15.610 219 2
6 S.C. GRUP DE PRODUCĂTORI AGROCEREAL SOLVENT S.R.L. 2.739 11.622 14 -
7 SC. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CEREAL GAIK - KAISER SRL 310 11.481 162 1
8 SC. CONSORŢIU CERES DOR MĂRUNT SRL 126 10.864 467 -
9 SC GRUP PRODUCĂTORI AGRICOLI CAMPIA IERULUI SRL 793 10.251 6 1
10 S.C. „CEREAL FEED” S.R.L. 7.524 10.033 228 8
11 S.C. ROD BOGAT UNIREA S.R.L 109 9.979 305 1
12 S.C. CRIŞANA CEREALE GRUP S.R.L. 7.687 9.721 119 -
13 BUZGĂU TĂȘNAD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 2.695 8.898 18 1
14 DOROBANŢU 2009 COOPERATIVA AGRICOLĂ 1.351 8.099 95 -
15 S.C. GRUP DE PRODUCĂTORI CEREALE AGROIND S.R.L. 710 7.628 -3 1
16 UNIREA ŞUŢEŞTI COOPERATIVA AGRICOLĂ 7 7.061 199 1
17 S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI LASER S.R.L. 160 6.642 301 0
18 S.C. DROPIA GRUP DE PRODUCĂTORI S.R.L. 61 6.537 238 0
19 S.C. SICO REAL AGRO S.R.L. 616 5.090 229 -
20 SC. MUREŞUL CEREALE SRL 412 5.038 276 -
21 SOCIETATEA AGRICOLĂ COMLOŞANA 366 4.611 202 17
22 S.C. AGRO GRUP SMEENI S.R.L. 2.492 4.450 133 1
23 S.C. GRUP DE PRODUCĂTORI CEREALE “Lunca Prut” S.R.L. 30 4.002 -60 2
24 S.C. SPICOM ARCUŞ S.R.L. 7.001 3.984 318 37
25 S.C. CERIF OIL S.R.L. 213 3.906 19 2
26 SC AGRO COM SIC COOPERATIVA AGRICOLĂ 814 3.598 3 1
27 AGROPLANT BIO GRUP DE PRODUCĂTORI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 305 3.329 111 -
28 S.C. DARIPLANT S.R.L. 2.933 3.323 -331 3
29 SC. GRUP DE PRODUCĂTORI DE CEREALE TARA SRL 832 3.237 47 1
30 SC. SEMAGRI SRL 146 3.106 0 0
31 S.C. GRUP PRODUCĂTORI SIRETU S.R.L. 277 3.011 0 2
32 CHEREJI PIŞCOLT COOPERATIVA AGRICOLĂ 98 1.363 68 -
33 AGRODAVA NEMŢEANĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ 136 1.328 13 1
34 COOPERATIVA AGRICOLĂ ŞASE SPICE 108 1.211 5 -
35 S.C. MAIS GRUP PROD S.R.L. 111 514 2 0
36 S.C. GRUP DE PRODUCĂTORI TRITICUM SRL 2 467 -2 -
37 S.C. ACSZR GRUP S.R.L. 5.308 405 0 -
38 ASOCIAŢIA CONSORŢIUL DE EXTENSIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 352 310 8 -
39 GRUPUL DE PRODUCATORI CEREALE JILISTE 1.009 59 -1 -
40 S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI GLIA DELTEI DUNĂRII S.R.L. 49 28 1 -
41 S.C. BHR AGRI S.R.L. 21.197 0 -60 -
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
25
din grijă pentru sănătate

Deși are o contribuție importantă în formarea PIB-ului, agricultura este valorificată în


proporție de doar 5,9% din capacitatea ei. Din aceste considerente, importă grâu, porumb și
floarea soarelui în principal din Germania, Ungaria și Polonia.
Table 22: Suprafața cultivată cu GRÂU pe regiuni de dezvoltare, ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 134.829 124.438 124.510 115.218 120.070 117.959 119.081 122.460
C 97.452 102.215 108.762 92.561 99.057 76.295 89.974 91.284
N-E 169.615 167.247 160.906 155.069 136.793 180.440 152.682 158.328
S-E 372.737 500.996 494.357 525.075 419.875 463.067 512.214 506.349
S 559.609 612.714 642.756 625.814 598.427 636.660 597.260 590.015
B-IL 19.086 15.125 14.529 16.572 15.058 18.011 19.306 18.359
S-V 394.067 379.171 380.636 401.562 349.954 311.263 386.918 381.987
V 225.879 206.701 214.155 218.008 203.097 185.006 222.304 240.110
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 23: Suprafața cultivată cu PORUMB pe regiuni de dezvoltare, ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 308.103 249.978 214.605 256.454 239.673 237.459 256.501 265.360
C 147.481 135.535 137.923 131.575 144.772 160.100 149.846 153.338
N-E 482.165 442.690 434.204 428.878 463.941 494.583 453.051 455.280
S-E 460.054 455.514 429.412 335.873 515.777 500.112 481.659 469.681
S 490.296 478.707 440.432 391.651 479.875 544.146 484.636 462.541
B-IL 19.881 11.428 11.188 12.501 8.663 7.305 10.387 9.804
S-V 355.093 382.103 382.342 276.396 386.455 414.269 346.643 349.284
V 261.633 285.506 288.660 265.066 350.511 372.183 335.545 347.521
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 24: Suprafața cultivată cu FLOAREA SOARELUI pe regiuni de dezvoltare, ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 59.446 42.081 42.616 41.025 48.274 39.147 47.668 49.480
C 4.640 4.361 6.481 4.578 4.432 5.455 8.227 8.243
N-E 105.060 92.497 95.451 91.959 104.215 133.656 109.393 111.220
S-E 287.476 285.146 279.731 252.568 364.068 372.868 388.109 364.336
S 247.629 248.434 220.808 241.180 310.144 318.022 290.412 251.993
B-IL 7.393 7.695 7.747 9.094 8.813 8.495 8.543 10.248
S-V 67.665 80.267 68.404 92.057 102.380 115.414 132.247 123.446
V 56.614 53.410 44.842 58.353 52.658 73.988 89.984 82.054
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
26
din grijă pentru sănătate

Table 25: Productia medie la hectar de GRÂU pe regiuni de dezvoltare, kg/ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 2.382 3.445 2.228 2.926 3.621 2.971 3.816 3.847
C 2.520 3.283 2.789 2.755 3.656 2.647 3.312 3.699
N-E 1.741 3.205 2.615 2.694 3.368 2.313 3.173 3.340
S-E 1.425 3.572 2.146 2.729 3.731 2.360 3.226 3.487
S 1.255 3.535 2.332 2.623 3.826 2.669 3.772 3.747
B-IL 997 3.366 2.218 3.055 3.791 2.845 4.175 4.035
S-V 789 3.053 2.606 2.479 3.220 2.396 2.831 3.197
V 2.735 3.441 2.809 2.994 4.034 3.875 4.343 3.982
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 26: Productia medie la hectar de PORUMB pe regiuni de dezvoltare, kg/ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 2.785 4.037 3.429 4.275 4.425 2.730 4.269 4.621
C 2.946 3.845 3.826 4.428 4.668 2.542 4.299 5.147
N-E 1.411 3.676 3.399 3.881 4.239 1.976 4.541 4.967
S-E 863 2.409 2.451 4.337 4.759 1.677 4.261 4.526
S 943 3.026 3.824 4.583 4.963 2.552 5.199 5.294
B-IL 698 2.966 2.959 3.980 4.470 1.719 4.716 5.352
S-V 888 2.843 3.801 4.303 4.061 1.458 4.257 4.137
V 2.641 3.589 3.498 4.557 4.480 2.890 4.201 4.711
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 27: Productia medie la hectar de FLOAREA SOARELUI, kg/ha

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 1.080 2.095 1.420 1.272 1.846 1.358 2.041 2.057
C 1.243 1.645 1.432 1.777 2.114 1.365 1.480 2.317
N-E 652 1.450 1.331 1.500 1.787 1.148 2.006 2.064
S-E 736 1.352 1.253 1.577 1.594 1.150 1.794 1.992
S 410 1.359 1.559 1.665 1.987 1.500 2.232 2.307
B-IL 401 1.125 1.579 1.477 1.782 1.354 1.938 1.867
S-V 397 1.417 1.617 1.748 1.741 1.193 1.795 2.175
V 1.158 1.779 1.866 1.549 2.166 1.743 2.387 2.973
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
27
din grijă pentru sănătate

Table 28: Parcul de TRACTOARE din agricultura

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 27.739 27.972 29.368 31.694 32.163 32.482 36.014 36.117
C 22.616 22.471 22.657 23.390 24.053 24.414 24.609 25.193
N-E 18.912 19.191 19.622 19.944 20.319 20.594 21.448 21.680
S-E 21.339 21.169 21.323 20.532 20.700 20.765 20.618 21.664
S 32.325 32.493 32.080 32.402 32.155 32.742 33.819 33.089
B-IL 1.275 1.404 1.301 1.273 1.294 1.295 1.453 1.500
S-V 22.055 21.956 22.611 23.307 23.625 23.537 24.863 25.299
V 27.742 28.134 27.879 27.891 28.755 28.617 28.477 28.578
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 29: Parcul de PLUGURI din agricultura

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 21.443 21.553 23.029 24.371 24.639 24.960 28.293 30.027
C 17.672 17.780 18.230 18.617 19.472 19.481 19.829 20.105
N-E 15.668 15.932 16.071 16.554 16.830 16.771 17.380 17.146
S-E 17.924 17.812 18.178 17.172 17.299 16.996 16.522 17.039
S 25.444 26.478 25.115 25.171 25.126 25.586 27.057 29.524
B-IL 1.056 1.141 1.081 1.081 1.211 1.213 1.172 1.176
S-V 18.848 18.813 18.744 19.075 20.037 20.751 20.390 20.453
V 21.727 22.003 22.071 20.630 21.772 21.713 21.388 21.494
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 30: Parcul de COMBINE din agricultura

Regiunea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 3.612 3.550 3.660 3.942 4.040 4.168 4.294 4.461
C 3.020 2.933 2.882 2.914 2.811 2.816 2.802 2.794
N-E 2.635 2.488 2.581 2.570 2.643 2.710 2.783 2.574
S-E 2.809 2.943 3.066 2.864 2.901 2.956 3.018 3.059
S 4.683 5.141 4.988 5.039 5.018 5.215 5.515 5.471
B-IL 195 197 200 199 198 197 218 220
S-V 4.353 4.299 4.332 4.300 4.431 4.224 4.464 3.778
V 3.349 3.218 3.191 3.457 3.376 3.340 3.360 3.337
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
28
din grijă pentru sănătate

Table 31: Numărul întreprinderilor active din agricultură, nr

Regiunea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


N-V 1.718 1.927 1.898 1.862 1.994 2.142 2.273
C 1.730 1.949 1.922 1.890 2.018 2.085 2.181
N-E 1.839 2.056 2.022 2.004 2.099 2.149 2.275
S-E 2.348 2.672 2.745 2.778 2.922 3.059 3.142
S 2.369 2.600 2.732 2.744 2.867 2.972 3.059
B-IL 800 821 848 838 910 937 988
S-V 1.033 1.185 1.205 1.190 1.313 1.387 1.433
V 1.765 1.902 1.868 1.846 1.957 2.027 2.120
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 32: Valoarea importului pe grupe de marfuri, mii euro

Marfa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Grau si
111.184 99.319 80.901 115.988 117.078 121.941 127.699 120.020
meslin
Porumb 130.290 138.973 133.633 92.921 127.668 193.663 126.458 126.610
Seminte
de
33.296 54.120 73.808 111.065 144.940 111.324 104.488 102.273
floarea
soarelui
Sursa: Institutul Național de Statistică

Table 33: Valoarea importului de produse alimentare, băuturi, tutun, mii euro

Nr.
Crt.
Țara 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL, mil euro 36.575 39.833 28.466 33.971 39.949 40.171 41.912 44.122
1 Germania 149.898 209.771 200.319 194.676 224.861 271.326 309.140 325.836
2 Ungaria 194.004 224.473 182.005 194.521 200.001 259.008 261.255 276.546
3 Polonia 103.787 123.222 131.611 148.496 185.099 206.647 243.712 255.395
4 Bulgaria 52.848 106.546 101.948 141.097 149.753 128.626 119.091 114.806
5 Italia 70.651 93.105 94.360 89.411 99.832 101.457 110.466 111.722
6 Olanda 83.497 122.278 87.341 70.000 78.060 88.532 97.315 88.392
7 Franta 35.133 44.444 45.977 56.946 66.477 70.577 64.883 83.361
8 Austria 53.369 68.388 62.354 57.578 73.532 52.685 75.867 69.512
9 Cehia 42.125 46.485 48.959 43.998 47.939 57.227 67.456 67.068
10 Belgia 31.949 37.620 31.776 37.086 43.489 48.452 51.952 61.694
Sursa: Institutul Național de Statistică
Ferma agricolă „ECO Cultura”
29
din grijă pentru sănătate

4.3 Managementul comercial


De activitatea comercială este unic responsabil, directorul general al societății
Sarcinile și responsabilitățile sale privind activitatea comercială sunt:
 stabilirea și participarea la întâlniri de afaceri cu furnizorii de materii prime, materiale,
combustibili, dar și cu cei ce pot livra mijloacele fixe necesare precum și alte imobilizări sau
active circulante de care firma are nevoie la un moment dat. Scopul acestor întâlniri de afaceri
fiind acela de a negocia și a încheia tranzacții în condițiile cele mai avantajoase societății
(calitate bună la preț cât mai mic)
 alegerea celui mai potrivit broker de asigurări pentru mijloacele fixe achiziționate și
încheierea poliței de asigurare
 negocierea și stabilirea condițiilor privind transportul materiilor prime, materialelor și a
mijloacelor fixe
 stabilirea și participarea la întâlniri cu clienții pentru a negocia condițiile cele mai
avantajoase de vânzare a produselor
 realizarea mijloacelor de promovare a produselor pe piață (spot publicitar și afiș) și
încheierea de acorduri cu radiodifuziunea, societatea de profil în publicitate stradală și primăria
privind condițiile transmiterii mesajului publicitar către piața țintă
Directorul general are autoritate deplină în alegerea furnizorilor, a canalelor de distribuție
a mesajului publicitar, în acceptarea sau refuzarea anumitor condiții contractuale cu clienții.
Directorul general răspunzător de activitatea comercială și de marketing este tânăr,
absolvent a 2 cicluri universitare de licență în domeniile finanțe și bănci respectiv inginerie
economică în domeniul mecanic, entuziast, energic și plin de voință și pasiune în parcurgerea de
noi pași pe direcția agriculturii durabile.
Stilul de conducere a activității comerciale este democratic:
 funcția de conducere se îmbină cu cea de execuție (sunt identice)
 comunicarea cu furnizorii și piața țintă este oficială de tip ședință
Dintre obiectivele specifice ale societății amintesc:
 creșterea vânzărilor cu 1,5% în cel de-al 2-lea an de activitate (2017-2018)
 creșterea număruli de clienți cu 2% până în 2019
 extinderea ariei de distribuție a produselor agricole la cel puțin 2 regiuni de dezvoltare
ale României până în 2020
Ferma agricolă „ECO Cultura”
30
din grijă pentru sănătate

4.4 Distribuția produselor. Canale de distribuție a produselor


Grâu
 Moară
 Angrosiști grâu arpacaș
 Detailiști grâu arpacaș
 Angrosiști grâu pentru industria de:
 Amidon
 Gluten
 Spirt
 Băuturi spirtuoase
 Bere
 Biocarburant (bioethanol)
 Chipsuri (fulgi de cereale ș.a.)
 Angrosiști Germenii de grâu pentru industriade:
 produselor energizante
 produselor de panificație
 uleiului în cosmetică
 Angrosiști făină albă
 Detailiști făină albă
 Fabrici de panificație
 Angrosiști griș
 Detailiști griș
 Producători de furaje
 Persoane fizice, deținătoare de animale
 Persoane juridice, deținătoare de microferme sau ferme
 Intermediari semințe de grâu eco
 Producători agricultură ecologică de grâu
 Producători (materie primă: paie de grâu) din industria:
 celulozei și hârtiei
 furajului grosier
 îngrășământului organic (încorporare în sol/compost)
 Firme de import - export boabe grâu
Ferma agricolă „ECO Cultura”
31
din grijă pentru sănătate

Porumb
 Moară
 Angrosiști boabe de porumb - furaje pentru animale
 Detailiști boabe de porumb (furaje pentru animale)
 Angrosiști boabe de porumb pentru firme producătoare de:
 chips-uri
 Spirt
 Amidon
 Glucoză
 Dextrină
 Ulei dietetic
 Bioplastic
 Angrosiști făină de porumb
 Fabrici producătoare de chips-uri
 Detailiști făină de porumb
 Intermediari semințe de porumb eco
 Producători agricultură ecologică de porumb
 Producători de furaje din coceni
 Persoane fizice, deținătoare de animale
 Persoane juridice, deținătoare de microferme sau ferme
 Firme de import - export boabe porumb
Ferma agricolă „ECO Cultura”
32
din grijă pentru sănătate

Floarea soarelui
 Moară
 Angrosiști semințe de floarea soarelui
 Detaliști semințe de floarea soarelui
 Firme producătoare de chipsuri
 Angrosiști ulei de primă presă
 Detaliști ulei de primă presă
 Angrosiști ulei rafinat
 Detailiști ulei rafinat
 Angrosiști șrot
 Angrosiști furaje șrot
o Persoane fizice, deținătoare de animale
o Persoane juridice, deținătoare de microferme sau ferme
 Firme producătoare din industria mezelurilor (proteina din șrot:
materie primă)
 Angrosiști coji de semințe
 Firme producătoare din industria:
o Fibrelor artificiale
o Maselor plastice
o Furajeră
 Firme producătoare de furaje din capitule
 Persoane fizice, deținătoare de animale
 Persoane juridice, deținătoare de microferme sau ferme
 Angrosiști de tulpină de floarea soarelui pentru industria
 Combustibililor
 Materialelor de construcții
 Intermediari semințe de floarea soarelui eco
 Producători agricultură ecologică de floarea soarelui
 Firme de import - export semințe de floarea soarelui
Ferma agricolă „ECO Cultura”
33
din grijă pentru sănătate

4.5 Prețul de vânzare al produselor

4.5.1 Prețuri de piață

Table 34: Preturile medii de achizitie ale produselor agricole, pe ani, lei/kg

Produs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grau 0,61 0,66 0,47 0,59 0,88 0,91 0,85 0,76 0,69
Porumb boabe 0,55 0,72 0,48 0,57 0,79 0,87 0,74 0,61 0,58
Floarea
0,84 1,12 0,86 1,19 1,58 1,84 1,59 1,26 1,4
soarelui
Sursa: Institutul Național de Statistică

4.5.2 Prognoze privind prețurile practicate de agentul economic


Strategia de preț
Societatea va practica inițial o strategie de penetrare printr-un preț relativ scăzut,
imediat deasupra costului unitar total. Prin aceasta se urmărește acceptarea produsului de piață în
condițiile unei competitivității ridicate.
Strategia de penetrare va fi urmată de strategia status-quo prin care se va adopta un preț
relativ egal cu al concurenței.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
34
din grijă pentru sănătate

5. Analiza operațională
5.1 Capacitatea tehnică și de producție a agentului economic

5.1.1 Amplasare și facilități


Obiectivul de investiții este terenul arabil în suprafață de 360 ha din comuna Amărăști,
județul Dolj.
Poziția geografică a localității: 43°57′14″N 24°09′58″.
Județul Dolj se învecinează cu județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt. În sud, pe Dunare, e
granița cu Bulgaria. Localități la Dunare: Calafat, Bechet.

Relieful
 Zonă de dealuri și câmpie.
 Lunca Jiului inferior și lunca Dunării.
 Zonă nisipoasă și deșertică în sudul județului.
Bazine hidro
 Dunarea, zonă de luncă
 bălțile Fântâna Banului, Maglavit, Golenți, Ciuperceni, Măginița, Tînoasa, Jdeg, lunga,
Arcerului
 bălțile de la Desa și Pisculet
Ferma agricolă „ECO Cultura”
35
din grijă pentru sănătate

 Lacul Bistreț alimentat de pârâul Desmățui


 Bazinul inferior al Jiului pâna la vărsarea în Dunare
 Amaradia, bazinul inferior, ca afluent al Jiului
Cai de acces
 Rutiere: DN6 (E70) București - Alexandria - Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj –
Timișoara; DN65c Craiova - (Râmnicu Vâlcea); DN54A Bechet - Corabia (OT)
 Feroviare: București – Roșiorii de Vede - Craiova – Filiași - Drobeta Turnu Severin –
Caransebeș - Timișoara; Filiași - Târgu Jiu – Petroșani - Simeria (Deva)
 Aeroport la Craiova
 Porturi: Calafat si Bechet
 Puncte vamale la frontiera: Calafat și Bechet

5.1.2 Tehnologii de fabricație. Descriere fluxului tehnologic


Table 35: Tehnologia culturii de GRÂU

Capacitate
Nr.
Lucrare Cant. tractor Nr. ha Nr. zile
crt.
(ha/zi)
1 arat 1 100 359 3,59
grăpat
2 2 100 359 7,18
(mărunțire)
3 semănat 1 100 359 3,59
4 prășit 2 100 359 7,18
5 recoltare 1 100 359 3,59
TOTAL 25,13

Table 36: Tehnologia culturii de PORUMB

Capacitate
Nr.
Lucrare Cant. tractor Nr. ha Nr. zile
crt.
(ha/zi)
1 arat 1 100 359 3,59
grăpat
2 2 100 359 7,18
(mărunțire)
3 semănat 1 100 359 3,59
4 prășit 4 100 359 14,36
5 recoltare 1 100 359 3,59
TOTAL 32,31
Ferma agricolă „ECO Cultura”
36
din grijă pentru sănătate

Table 37: Tehnologia culturii de FLOAREA SOARELUI

Capacitate
Nr.
Lucrare Cant. tractor Nr. ha Nr. zile
crt.
(ha/zi)
1 arat 1 100 359 3,59
grăpat
2 2 100 359 7,18
(mărunțire)
3 semănat 1 100 359 3,59
4 prășit 3 100 359 10,77
5 recoltare 1 100 359 3,59
TOTAL 28,72

5.1.3 Program de fabricație produse. Prognoza activității


Table 38: Previziuni, modificări procentuale față de perioada anterioară, %

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019


IPC -0,5 0,5 2,7 2,5 2,3
Producția din
agricultură, Silvicultură -3,7 3,1 2 2 2
și Piscicultură
Export FOB 5,7 7 7,3 7,6 7,7
Import CIF 7 7,8 8 8,2 8,3
Curs de schimb -0,62 0,73 3,16 2,96 2,3
Sursa: Comisia Națională de Prognoză

Table 39: Indicatori constanți pe toată perioada creditării

Suprafața Suprafață Suprafața Semințe


Semințe
Cultura arabilă sălbatică cultivată total
(kg/ha)
(ha) (ha) (ha) (kg)

Grâu 360 1 359 240 86.160


Porumb 360 1 359 25 8.975
Floarea
360 1 359 5 1.795
soarelui
Ferma agricolă „ECO Cultura”
37
din grijă pentru sănătate

Table 40: Programul de producție exprimat fizic, 2015

Suprafața Suprafața Producția Producția Producția Preț


Semințe Valoare
sămânță comerț medie estimată totală mediu
Cultura total estimată
2015 2015 2014 2015 estimată 2015
(kg) 2015 (lei)
(ha) (ha) (kg/ha) (kg/ha) 2015 (kg) (lei/kg)

Grâu 86.160 24 335 3.667 3.531 1.181.498 0,69 815.233


Porumb 8.975 2 357 4.844 4.665 1.665.808 0,58 966.169
Floarea
1.795 1 358 2.219 2.137 765.351 1,40 1.071.491
soarelui

Table 41: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 1 (2016)

Producția Producția Suprafața Suprafața Preț Preț


Semințe Valoare
estimată estimată sămânță comerț mediu estimat
Cultura total estimată
2015 2016 2016 2016 2015 2016
(kg) 2016 (lei)
(kg/ha) (kg/ha) (ha) (ha) (lei/kg) (lei/kg)
Grâu 86.160 3.531 3.641 24 335 0,69 0,6935 846.560
Porumb 8.975 4.665 4.810 2 357 0,58 0,5829 1.001.263
Floarea
1.795 2.137 2.203 1 358 1,40 1,4070 1.110.309
soarelui

Table 42: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 2 (2017)

Producția Producția Suprafața Suprafața Preț Preț


Semințe Valoare
estimată estimată sămânță comerț estimat estimat
Cultura total estimată
2016 2017 2017 2017 2016 2017
(kg) 2017 (lei)
(kg/ha) (kg/ha) (ha) (ha) (lei/kg) (lei/kg)
Grâu 86.160 3.641 3.713 23 336 0,6935 0,7122 888.033
Porumb 8.975 4.810 4.906 2 357 0,5829 0,5986 1.048.970
Floarea
1.795 2.203 2.247 1 358 1,4070 1,4450 1.163.145
soarelui

Table 43: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 3 (2018)

Producția Producția Suprafața Suprafața Preț Preț


Semințe Valoare
estimată estimată sămânță comerț estimat estimat
Cultura total estimată
2017 2018 2018 2018 2017 2018
(kg) 2018 (lei)
(kg/ha) (kg/ha) (ha) (ha) (lei/kg) (lei/kg)
Grâu 86.160 3.713 3.788 23 336 0,7122 0,7300 929.697
Porumb 8.975 4.906 5.004 2 357 0,5986 0,6136 1.096.808
Floarea
1.795 2.247 2.292 1 358 1,4450 1,4811 1.216.122
soarelui
Ferma agricolă „ECO Cultura”
38
din grijă pentru sănătate

Table 44: Programul de producție estimat, fizic și valoric, An 4 (2019)

Producția Producția Suprafața Suprafața Preț Preț


Semințe Valoare
estimată estimată sămânță comerț estimat estimat
Cultura total estimată
2018 2019 2019 2019 2018 2019
(kg) 2019 (lei)
(kg/ha) (kg/ha) (ha) (ha) (lei/kg) (lei/kg)
Grâu 86.160 3.788 3.863 22 337 0,7300 0,7468 971.388
Porumb 8.975 5.004 5.104 2 357 0,6136 0,6277 1.144.588
Floarea
1.795 2.292 2.338 1 358 1,4811 1,5152 1.269.029
soarelui

5.2 Factorii de producție ai agentului economic și costurile acestora

5.2.1 Estimarea cheltuielilor cu forța de muncă


Previziuni legate de structura personalului
Pentru realizarea lucrărilor agricole avem nevoie de o persoană care să lucreze 25 zile
pentru cultura de grâu, 32 zile pentru cea de porumb și 29 zile pentru cea de floarea soarelui.
Pentru că această muncă se realizează fragmentat în toamnă și primăvară vom opta pentru
angajarea lui temporară.
Cheltuielile anuale cu forța de muncă
Table 45: Estimarea cheltuielilor cu salariul angajatului, perioada creditării

CAS CASS Șomaj


Salar Impozit
An/Ch. Angajat Angajator Angajat Angajator Angajat Angajator Salar net
brut 16%
10,5 % 15,8% 5,5% 5,2% 0,5% 0,5%+0,25%

An 1
1.537,45 161,43 242,92 84,56 79,95 7,69 11,53 165,40372 1.118,37
(2016)
An 2
1.578,96 165,79 249,48 86,84 82,11 7,89 11,84 170,94962 1.147,49
(2017)
An 3
1.618,44 169,94 255,71 89,01 84,16 8,09 12,14 176,22336 1.175,17
(2018)
An 4
1.655,66 173,84 261,59 91,06 86,09 8,28 12,42 181,19649 1.201,28
(2019)

5.2.2 Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele


Materii prime
Materiile prime necesare desfășurării activității de exploatare sunt:
 semințe de grâu
 semințe de porum
 semințe de floarea soarelui

Surse de aprovizionare
Ferma agricolă „ECO Cultura”
39
din grijă pentru sănătate

Cei mai importanți furnizori de materii prime sunt:


 semințe de grâu: Alsax, Solana, Probstdorfer, NUFARM, Rodbun, Covera
 semințe de porumb: Agros Impex, Ciproma Sem, Pemit, AGRIMARVAS, Agromasina
Imex, Agro International, Agro Romar, Syngenta Agro, Agrinvest
 semințe de floarea soarelui: Agro Romar, Euralis Seminte, Agro Exim Grup, Agro
International, Naturevo,
Consumuri specifice, cheltuieli anuale unitare și estimări ale cheltuielilor
Consumul specific de grâu, porumb sau floarea soarelui este constant pe întreaga
perioadă de creditare. Cantitățile sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Table 46: Consumul specific și cheltuielile anuale, lei

Cost
Cheltuieli
Semințe unitar
Cultura anuale
(kg/ha) 2015
(lei)
(lei/kg)
Grâu 240 2,8 241.248,0
Porumb 25 3,5 31.412,5
Floarea
5 50 89.750,0
soarelui

Table 47: Estimări ale cheltuielilor anuale cu materia primă, lei

Cultură/An 2016 2017 2018 2019


Grâu 242.454,24 0,00 0,00 0,00
Porumb 31.569,56 0,00 0,00 0,00
Floarea
90.198,75 0,00 0,00 0,00
soarelui

5.2.3 Estimarea cheltuielilor cu utilitățile


Utilități necesare exploatării. Surse de aprovizionare, prețuri de achiziție
Utilitățile necesare exploatării constau din combustibilul utilizat la lucrările mecanice ale
solului.
Cei mai importanți furnizori de motorină sunt: Petrom, OMV, Rompetrol, Lukoil, Mol,
Gazprom, SOCAR
Ferma agricolă „ECO Cultura”
40
din grijă pentru sănătate

Consumuri specifice, cheltuieli anuale cu combustibilul și estimări


Table 48: Consumul specific combustibil cultura de GRÂU și cheltuielile anuale, lei

Capacitate Consum Preț Cheltuieli


Nr. Nr. Nr.
Lucrare Cant. tractor combustibil motorină combustibil
crt. ha zile
(ha/zi) (l/ha) (lei/l) 2015 (lei)
1 arat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
2 grăpat 2 100 359 7,18 20 6,2 89.032
3 semănat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
4 prășit 2 100 359 7,18 20 6,2 89.032
5 recoltare 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
TOTAL 25,13 311.612

Table 49: Consumul specific combustibil cultura de PORUMB, lei

Capacitate Consum Preț Cheltuieli


Nr. Nr. Nr.
Lucrare Cant. tractor combustibil motorină combustibil
crt. ha zile
(ha/zi) (l/ha) (lei/l) 2015 (lei)
1 arat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
2 grăpat 2 100 359 7,18 20 6,2 89.032
3 semănat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
4 prășit 4 100 359 14,36 20 6,2 178.064
5 recoltare 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
TOTAL 32,31 400.644

Table 50: Consumul specific combustibil cultura de FLOAREA SOARELUI, lei

Capacitate Consum Preț Cheltuieli


Nr. Nr. Nr.
Lucrare Cant. tractor combustibil motorină combustibil
crt. ha zile
(ha/zi) (l/ha) (lei/l) 2015 (lei)
1 arat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
2 grăpat 2 100 359 7,18 20 6,2 89.032
3 semănat 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
4 prășit 3 100 359 10,77 20 6,2 133.548
5 recoltare 1 100 359 3,59 20 6,2 44.516
TOTAL 28,72 356.128

Table 51: Estimări ale cheltuielilor anuale cu combustibilul, lei

Cultură/An 2016 2017 2018 2019

Grâu 313.170,06 321.625,65 329.666,29 337.248,62


Porumb 402.647,22 413.518,69 423.856,66 433.605,37
Floarea
357.908,64 367.572,17 376.761,48 385.426,99
soarelui
Ferma agricolă „ECO Cultura”
41
din grijă pentru sănătate

5.2.4 Influența asupra mediului


Emisii poluante, mijloace de tratare
Tractorul Hattat A110 4wd emite aproximativ 270g/km emisii CO2.
Grija societății comerciale pentru natură se traduce prin lăsarea unui hectar de pământ
sălbatic pentru încurajarea dezvoltării a numeroase forme de viață unde vegetația și animalele să
poată crește fără piedici.
Ferma agricolă „ECO Cultura”
42
din grijă pentru sănătate

6. Managementul agentului economic


6.1 Strategia activității viitoare

Obiectivele strategiei și măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor


Principalul obiectiv general al strategiei este direcționarea activității firmei spre
creșterea profitului prin extinderea ariei de distribuție a produselor, creșterea numărulu de
clienți și creșterea vânzărilor.

6.2 Structura organizatorică

Director
general

Muncitor

6.3 Conducerea agentului economic și calitatea echipei de conducere


Persoana implicată atât în conducerea administrativă cât și în cea executivă este
directorul general Curmei Andreea, licențiată în inginerie economică și finanțe bănci. Acesta
deține părțile sociale ale societății în proporție de 100%.

6.4 Sistemul informatic preconizat


Sistemul informatic este compus din echipamente hardware (laptop, imprimantă),
software (SO Windows 7, aplicația Microsoft Office 2007) și resursa umană (directorul general).
Ferma agricolă „ECO Cultura”
43
din grijă pentru sănătate

7. Analiza financiară. Evaluarea activității viitoare


7.1 Proiecția contului de rezultate
Proiecția fluxurilor de lichidități se va face în valori curente.
Proiecția veniturilor, cheltuielilor și a profiturilor este redată în tabelul de mai jos.
Table 52: Proiecția contului de rezultate

Proiecția contului de rezultate, lei


2016 2017 2018 2019
Prognoza veniturilor, lei 1.165.110,46 1.217.277,11 1.269.444,65 1.321.405,22
Venituri din exploatare 1.165.110,46 1.217.277,11 1.269.444,65 1.321.405,22
venituri din producția vândută 1.004.964,99 1.053.028,79 1.101.236,55 1.149.398,03
Grâu 253.968,13 266.409,94 278.908,96 291.416,39
Porumb 300.378,76 314.691,00 329.042,48 343.376,47
Floarea soarelui 444.123,80 465.258,19 486.448,71 507.611,53
Baloți paie grâu 2.705,96 2.779,02 2.848,50 2.914,01
Baloți tulpini porumb 1.623,58 1.667,41 1.709,10 1.748,41
Baloți tulpini și calatidiu de floarea
soarelui
2.164,77 2.223,22 2.278,80 2.331,21
Total venituri din subvenții 160.145,47 164.248,32 168.208,10 172.007,19
Schema de plată unică pe
suprafață/SAPS
123.337,05 126.667,15 129.833,83 132.820,01
Ajutoare naționale tranzitorii 36.118,13 36.840,49 37.577,30 38.328,85
Ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură
690,28 740,67 796,96 858,33
Venituri financiare 0 0 0 0
Venituri extraordinare 0 0 0 0
Prognoza cheltuielilor, lei 535.264,28 426.052,35 434.584,22 442.516,52
Cheltuieli din exploatare 526.016,34 418.738,40 429.206,86 439.078,61
Materii prime 118.286,64 0,00 0,00 0,00
Combustibil 357.908,64 367.572,17 376.761,48 385.426,99
Amortizare 48.283,60 49.587,26 50.826,94 51.995,96
Salariu net 1.118,37 1.147,49 1.175,17 1.201,28
Impozit pe salariu 165,40 170,95 176,22 181,20
CAS, CASS, Șomaj 253,68 260,53 267,04 273,18
Cheltuieli financiare 9.247,95 7.313,96 5.377,37 3.437,90
Cheltuielile cu dobânda la bancă 7.285,58 5.298,60 3.311,63 1.324,65
Prima de asigurare mijloace fixe 886,61 910,55 933,32 954,78
Prima de asigurare cultură 1.075,76 1.104,81 1.132,43 1.158,47
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00
Prognoza rezultatului brut, lei 629.846,18 791.224,75 834.860,43 878.888,70
Rezultat din exploatare 639.094,13 798.538,71 840.237,80 882.326,60
Rezultat financiar -9.247,95 -7.313,96 -5.377,37 -3.437,90
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00 0,00
Impozit pe profit 100.775,39 126.595,96 133.577,67 140.622,19
Prognoza rezultatului net, lei 529.070,79 664.628,79 701.282,76 738.266,51
Ferma agricolă „ECO Cultura”
44
din grijă pentru sănătate

7.2 Proiecția necesarului de fond de rulment


Table 53: Necesarul de fond de rulment, mii lei

2016 2017 2018 2019


Active curente
Stocuri - - - -
Creanțe 1.004.964,99 1.053.028,79 1.101.236,55 1.149.398,03
Avansuri plătite - - - -
Cheltuieli în avans - - - -
Pasive curente
Datorii pe termen scurt 526.016,34 418.738,40 429.206,86 439.078,61
Avansuri primite - - - -
Venituri în avans - - - -
Necesarul de fond de
rulment
478.948,66 634.290,39 672.029,70 710.319,41

7.3 Proiecția fluxurilor de lichidități nete


(a se vedea fișierul .xls de pe CD-ul grupei 441: 2015-2016)

7.4 Calculul indicatorilor de evaluare a investiției

7.4.1 Calculul valorii actualizate nete


Table 54: Rata de actualizare

Rata de actualizare, a
Rata dobânzii 9%
Riscul de îngheț,
1,50%
secetă, ploi
Rata inflației 2%
12,5%

Table 55: Valoarea actualizată netă, VAN

Indicatori 2016 2017 2018 2019


Cash Flow, CF 531.051,21 981.718,11 1.462.514,61 1.974.072,88
Factor de actualizare 0,89 0,79 0,70 0,62
Cash flow actualizat,
472.045,52 775.678,51 1.027.170,75 1.232.403,98
CFa
Efort total investițional,
441.101,48 441.101,48 441.101,48 441.101,48
It
VAN, lei 30.944,04 334.577,03 586.069,27 791.302,50
Ferma agricolă „ECO Cultura”
45
din grijă pentru sănătate

7.4.2 Calculul duratei de recuperare a investiției


Table 56: Termenul de recuperare, Tr

Indicatori
Efort total investițional,
441.101,48
It
Profit brut anual 629.846,18
Tr, ani 0,70

7.4.3 Calculul ratei interne de rentabilitate


Table 57: Rata internă de rentabilitae, RIR

2016 2017 2018 2019


Rata de actualizare, amin 170,00%
ΣCFa - It 1.699,66
ΣCFa 442.801,14 196.685,63 134.666,41 74.303,44 37.145,66
It 441.101,48
VAN 1.699,66

Rata de actualizare,
171,00%
amax
ΣCFa - It -1.382,89
ΣCFa 439.718,59 195.959,86 133.674,39 73.483,92 36.600,42
VAN -1.382,89
It 441.101,48
RIR, % 1,71

7.4.4 Calculul indicatorilor de solvabilitate și lichiditate, gestiune și rentabilitate


Table 58: Rata solvabilității generale și a rentabilității economice

Rata solvabilității generale, Rsg


(>1)
2016 2017 2018 2019
Activ total 1.005.564,99 1.053.628,79 1.101.836,55 1.149.998,03
Datorii totale 535.264,28 426.052,35 434.584,22 442.516,52
Rsg 1,88 2,47 2,54 2,60

Rata rentabilității economice, Rec


2016 2017 2018 2019
Profit din
639.094,13 798.538,71 840.237,80 882.326,60
exploatare
Activ total 1.005.564,99 1.053.628,79 1.101.836,55 1.149.998,03
Rec 63,56%
Ferma agricolă „ECO Cultura”
46
din grijă pentru sănătate

7.5 Analiza de sensibilitate și risc


Table 59: Analiza de sensibilitate și risc

2016 2017 2018 2019


Cheltuieli fixe 553.112,57 564.263,32 575.645,10 586.262,59
Cheltuieli variabile 404.906,26 415.097,66 378.379,92 338.904,28
Venituri din vânzări 1.119.329,37 1.172.408,90 1.225.616,77 1.278.742,21
Pragul de rentabilitate,
77,42 74,51 67,94 62,38
%
Analiza de sensibilitate
73,27 70,64 65,04 60,21
a pragului, CV - 10%

Societatea trebuie să-și organizeze activitatea astfel încât capacitatea de producție să fie
utilizată cel puțin în proporție de 77,42% în primul an de activitate, altfel va înregistra pierderi.
În ipoteza scăderii cheltuielilor variabile cu 10% în 2016, se observă scăderea pragului de
rentabilitate la 73,27% în primul an de activitate.