Sunteți pe pagina 1din 10

S. C. S.R.L.

APROB

PLANUL
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXERCIŢIULUI
DE ALARMARE, EVACUARE ŞI STINGEREA
UNUI ÎNCEPUT DE INCENDIU

1. TEMA: Alarmarea/evacuarea personalului şi stingerea unui început de


incendiu izbucnit în laborator (pavilion administrativ)
2. OBIECTIVE/SCOPURI:
- verificarea viabilităţii planurilor de evacuare a
personalului;
- cunoaşterea de către personal a procedurilor de
intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la
locul de muncă;
- verificarea funcţionării mijloacelor de alarmare;
- verificarea funcţionării mijloacelor tehnice de stingerea
incendiilor( hidranţi interiori/exteriori, stingătoare);
- verificarea timpilor de intervenţie.
3. DATA: ______
4. DURATA: 50 min
5. PARTICIPANŢI:
- personalul de pe locul de muncă;
- personalul din compartimentele învecinate;
- echipele de intervenţie din ...............
- detaşamentul de intervenţie ……….al ISU ……………
- forţe ale furnizorilor de servicii ( electrica, distrigaz,
salvare, etc.).
6. LOCUL DE DESFĂŞURARE:
- pavilionul administrativ

7. ASIGURARE MATERIALĂ
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor ( ţevi de refulare,
furtunuri, stingătoare, etc.)
- mijloace de protecţie a personalului;
8. BIBLIOGRAFIE/BAZA LEGAlĂ:
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.481/2004 , republicată, privind protecţia civilă;
- OMAI 163/ 2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
- OMAI nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă, completat şi modificat de OMAI nr.
786/2005;
- Planul de intervenţie în caz de incendiu;
- Actele de autoritate şi documentele specifice activităţii de apărare împotriva
incendiilor.

9. MODUL DE DESFĂŞURARE A EXERCIŢIULUI


1. Scenariul 1 ( situaţia 1)
1.1. În ziua de _______, orele 13.47, în Pav.adm al SC SRL, s-a
produs un început de incendiu la tabloul electric. S – au degajat fum şi gaze de
ardere.
1.2. Mod de acţiune:
1.2.1. Conducătorul locului de muncă:
- alamează personalul de pe locul de muncă;
- dispune intrarea în acţiune a echipelor de intervenţie de pe locul de muncă;
- anunţă evenimentul la conducerea societăţii;
- organizează evacuarea personalului şi acordarea primului ajutor medical;
- coordonează acţiunea de stingere a începutului de incendiu;
1.2.2. Salariaţii de pe locul de muncă:
- pun în aplicare procedura de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
pe locul de muncă;
- întrerup alimentarea cu energie electrică;
- ajută la evacuarea persoanelor afectate de eveniment;
- acordă primul ajutor medical celor răniţi;
- alertează forţele care intervin în sprijin: ( pompieri militari, salvare, electrica,
distrigaz, etc.);
- acţionează pentru stingerea începutului de incendiu utilizând stingătoarele cu
CO2 pentru instalaţia electrică şi stingătoarele cu pulberi pentru celelalte zone;
1.2.3. Directorul de zonă
- i – a măsuri pentru organizarea evacuării tuturor salariaţilor din pavilionul
administrativ;
- preia conducerea şi coordonarea întregii operaţiuni de intervenţie;
- informează permanent conducerea societăţii asupra evoluţiei evenimentelor;

2.Scenariul 2 ( situaţia 2)

2.1. În ziua de -------, orele 14.22, în sala de şedinţe a SC SRL, din


cauza incendiului s-au prăbuşit parţial elemente din tavan şi acoperiş, surprinzând
sub dărâmături două persoane din echipa de intevenţie. La ora 14.25 sosesc
forţele chemate în sprijin ( detaşamentul de intervenţie _______ şi salvarea).
2.2. Mod de acţiune:
2.2.1. Conducătorul locului de muncă:
- organizează evacuarea personalului surprins sub dărâmături şi acordarea
primului ajutor medical;
- coordonează acţiunea de stingere a începutului de incendiu;
- întâmpină forţele sosite în sprijin, le informează cu situaţia creată şi se pune
la dispoziţia acestora.
2.2.2. Salariaţii de pe locul de muncă:
- ajută la evacuarea persoanelor afectate de eveniment;
- acordă primul ajutor medical celor răniţi;
- continuă acţionea pentru stingerea începutului de incendiu utilizând
stingătoarele cu CO2 pentru instalaţia electrică şi stingătoarele cu pulberi pentru
celelalte zone;
2.2.3. Directorul de zonă
- i – a măsuri pentru organizarea evacuării tuturor salariaţilor din pavilionul
administrativ;
- preia conducerea şi coordonarea întregii operaţiuni de intervenţie;
- informează permanent conducerea societăţii asupra evoluţiei
evenimentelor;
- întâmpină forţele sosite în sprijin, le informează cu situaţia creată şi etapa în
care s-a ajuns.

Scenariul 3 ( situaţia 3)
3.1. În ziua de ---------, orele 14.40, incendiul a fost lichidat.
3.2. Mod de acţiune:
3.2.1. Conducătorul locului de muncă:
- organizează activităţile de înlăturare a urmărilor evenimentului;
- pregăteşte, împreună cu specialiştii, repunerea în stare de funcţionare a
laboratorului;
- face estimarea pagubelor produse şi stabileşte necesarul de materiale şi/sau
fonduri, inclusiv pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.
3.2.2. Salariaţii de pe locul de muncă:
- înlătură urmările evenimentului;
- execută dispoziţiile conducătorului locului de muncă;
- fac curăţenie şi îndepărtează resturile rezultate din ardere.
3.2.3. Directorul de zonă
- i – a măsuri pentru organizarea înlăturarii urmărilor evenimentului;
- dă dispoziţii conducătorului locului de muncă să pregătească, împreună cu
specialiştii, repunerea în stare de funcţionare a laboratorului;
- dispune, estimarea pagubelor produse şi stabilirea necesarului de materiale
şi/sau fonduri, inclusiv pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.
- informează permanent conducerea societăţii asupra evoluţiei evenimentelor;
- dispune măsuri pentru pentru prevenirea accidentelor de muncă pe timpul
repunerii în stare de funcţionare a laboratorului.
ÎNTOCMIT

S.C. S.R.L.

RAPORTUL DE EVALUARE
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe anul ______
În baza prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a OMAI
nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi a
celorlalte acte normative în domeniu, societatea a acţionat constant pentru:
- implementarea noilor prevederi legale;
- îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al
controalelor executate de organele administraţiei public
- analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a
personalului;
- asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
- eficientizarea activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
- stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor, actualizarea actelor de autoritate
şi documentelor specifice domeniului apărării împotriva incendiilor, am beneficiat de
asistenţă tehnică şi consultanţă din partea SC ______ SRL, societate specializată şi
acreditată pentru acest obiect de activitate , cu care avem contract.
În anul _____ s-a acordat atenţie deosebită verificării, întreţinerii şi menţinerii în
stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, s-a executat
verificarea tuturor stingătoarelor din dotarea locurilor de muncă şi punctelor de lucru ,de
către o societate autorizată şi s-a completat deficitul , conform normelor în vigoare.
Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a organizat şi executat în
conformitate cu prevederile Dispoziţiilor Generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă aprobate prin O.M.A.I nr. 712/2005 completat şi modificat
de O.M.A.I nr. 786/2005, precum şi a deciziei proprii şi planului tematic aprobat. S-a
insistat pe aspectele practice de cunoaştere şi mânuire a mijloacelor de primă
intervenţie precum şi pe punerea în aplicare a procedurilor de intervenţie în cazul
producerii unei situaţii de urgenţă.
În urma controalelor proprii privind respectarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, executate semestrial, s-a constatat că există preocupare pentru respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare, a propriilor acte de autoritate, înlăturarea principalelor
cauze posibile de incendiu şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procesului de
muncă.
Cu toate eforturile depuse continuă să existe unele deficienţe şi nereguli privind
respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, în special în exploatarea
instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă, executarea verificărilor instalaţiilor de
împământare, electrice, de încălzire etc. de către persoane fizice sau juridice autorizate.
Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu în anul ______ vă
propunem următoarele măsuri pentru creşterea capacităţii de apărare împotriva
incendiilor , astfel:
Actualizarea documentelor de organizare a activităţii de apărare împotriva
incendiilor, instrucţiunilor specifice de psi, trimiterea la fiecare punct de lucru a
extraselor din aceste documente;
1. Evaluarea riscurilor de incendiu pentru principalele locaţii ale societăţii în
conformitate cu prevederile art.19, lit b) din Legea nr.307/2006;
2. Instalaţiile electrice vor fi exploatate fără defecţiuni şi improvizaţii, periodic
executându-se verificarea acestora de pessoane autorizate;
3. Centralele termice, vor fi exploatate conform cărţilor tehnice, în apropierea
acestora nu se vor aşeza/depozita materiale combustibile sau inflamabile;
4. Căile de acces,evacuare şi intervenţie vor fi păstrate libere în permanenţă,
la gabaritele proiectate, evitându-se blocarea acestora cu materii
prime,mobilier, ambalaje şi diferite materiale;
5. Ambalajele şi reziduurile combustibile se vor evacua ritmic evitându-se
depozitarea acestora pe casele de scări, culoare etc.;
6. Se vor respecta cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind
fumatul;
7. Pregătirea, organizarea şi executarea unui exerciţiu practic de
alarmare,evacuare şi stingerea unui început de incendiu la cele două locaţii din
Bucureşti;
8. Întocmirea planului de măsuri şi acţiuni pentru creşterea capacităţii de
apărare împotriva incendiilor pentru anul _______;
9. Asigurarea prezenţei şi instruirea periodică a personalului, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, executarea periodică a exrciţiilor practice de alarmare,
evacuare şi stingerea incendiilor.
ÎNTOCMIT

ACT ADIŢIONAL(anexa)
Nr. Din
La contractul nr. din

Obiectul actului adiţional


Răspunderile ce revin părţilor privind apărarea împotriva incendiilor, în
conformitate cu prevederile art.9, 20,21 din Legea nr. 307/2006

Locatorul S.C. S.R.L. se obligă:


- Să pună la dispoziţia locatarului, în copie/extras, documentaţia
tehnică a construcţiilor, spaţiilor, instalaţiilor închiriate(cartea tehnică a
construcţiei, memorii tehnice pe specialităţi, scenarii de securitate la
incendiu,planşe,schiţe ,relevee, cărţi tehnice pentru echipamente de muncă
etc.);
- Să informeze locatarul despre nivelul şi natura riscurilor de incendiu
existente în spaţiile ce urmează a fi închiriate;
- Să gestioneze din punct devedere al apărării împotriva incendiilor
căile de acces,evacuare şi intervenţie exterioare şi interioare, utilizate în
comun de chiriaşi;
- Să asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incebdiu
a spaţiilor de utilitate comună;
- Să asigure mentenanţa şi verificările tehnice periodice la instalaţiile
electrice, de încălzire, de protecţie împotriva descărcărilor electrice,gaze,
detectare, semnalizare, alertare şi stingerea incendiilor, şi să pună la
dispoziţia locatarului copii după documentele de verificare(buletine PRAM,
p.v.de verificare etc.);
- Să întocmească şi să pună la dispoziţia locatarului reguli şi măsuri de
apărare împotriva incendiilor obligatorii pentru spaţiile şi utilităţile comune;
- Să organizeze excerciţii şi aplicaţii practice de alarmare, evacuare şi
stingerea incendiilor, în colaborare cu toţi locatarii;
- Să informeze la timp locatarii despre lucrările de revizii/reparaţii ce se
execută în clădire;
Locatarul S.C. S.R.L. se obligă:

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor,


stabilite şi aduse la cunoştinţă de locator;
b) să întocmească documentaţia necesară, să solicite şi să obţină
avizul /autorizaţia de securitate la incendiu, după caz;
c) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate,
dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de locator;
d) să organizeze activitatea de apărare împotriva incendiilor în spaţiile /
clădirile pe care le utilizează conform legislaţiei în vigoare şi să respecte
normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
e) să participe la exerciţiile de alarmare, evacuare şi stingere organizate
de locator, să organizeze propriile exerciţii practice;
f) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului,
al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului
sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit
legislaţiei în vigoare;
g) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau
proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie
pericol de incendiu.