Sunteți pe pagina 1din 35

COLEGIUL NAȚIONAL “ION NECULCE”

BUCUREȘTI

PLAN MANAGERIAL
PENTRU

ANUL ȘCOLAR
2018-2019
Colegiul Naţional “Ion Neculce”
Str Ion Neculce nr 2 Sector 1 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2224179
www.neculce.ro
e-mail: ion.neculce@gmail.com

PLAN MANAGERIAL
An scolar 2018-2019

1. Istoricul liceului

Înființat în anul 1922, în plină perioadă interbelică, școala noastră a funcționat


timp de 8 ani ca instituție extrabugetară ce aparținea din punct de vedere
administrativ de Liceul “Mihai Viteazul”.
Spre deosebire de alte școli, școala de la “Ion Neculce” a îndeplinit mulți ani
funcția de pion avansat al învățământului românesc, el fiind un liceu experimental al
“Institutului de Cercetări Pedagogice”, însușindu-și astfel o misiune științifică
importantă și dificilă, misiune care, bine înțeleasă și bine realizată, i-a onorat pe
dascăli și i-a avantajat pe elevi.
Până în anul 1922, nu a existat nici o școală secundară în zona Gării de Nord. În
primul an didactic, 1922 – 1923, această școală a funcționat cu doar 4 clase (198
elevi) și 15 profesori. Ideea creării acestui liceu a încolțit în conștiința unui dascăl,
prof. Ioan I. Roman, directorul din acea vreme al liceului “Mihai Viteazul”, cel care
avea să devină și primul director al liceului nostru.
Liceul “Ion Neculce” a fost prima școală românească organizată pe cabinete și
laboratoare specifice fiecărui obiect de studiu – idee novatoare a directorului Ion
Dragu, profesor de filosofie care a condus cu multă măiestrie activitatea liceului din
1964 până în 1978, contribuind din plin la creșterea prestigiului școlii, dar și a
învățământului românesc.
Munca și dăruirea celor care ne-au precedat constituie pentru generațiile
actuale de elevi și profesori, pentru toți cei interesați într-un fel sau altul de
dezvoltarea acestui liceu, un imbold în cunoașterea și valorificarea unor tradiții
școlare înaintate, un îndemn pentru a contribui cât mai active la consolidarea și
ridicarea pe noi trepte a prestigiului său bine meritat.
Liceul nostru dezvoltă următoarele specializări: matematică-informatică, științe
sociale, științele naturii și filologie.
Începând cu anul școlar 2000 – 2001, în liceul nostru funcționează, în baza
memorandumului încheiat între ministerele educației din România și Italia, clase
bilingve italo-române, atât la profilul umanist cât și la cel real.
Elevii acestor clase au caștigat an de an numeroase premii la Olimpiada
Națională de limba italiană cât și la Concursul Uniunii Latine.
Începând cu anul școlar 2001 – 2002, în liceul nostru au luat ființă două clase
de gimnaziu intensiv - italiană.
Liceul nostru a dezvoltat și dezvoltă parteneriate educaționale cu diferite
unități de învățământ de prestigiu din Italia. În acest sens s-a realizat înfrățirea cu:
Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” din Parmo, Istituto
Comprensivo “F. Sullo” din Paternopoli, Istituto d’Istruzione Superiore ”E.
Majorana” din Grottaminarda, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Re
Capriata” din Licata. În cadrul acestor parteneriate, elevii și profesorii școlii au
realizat proiecte și schimburi culturale menite să completeze și să aprofundeze
cunoștințele de limbă și cultură italiană, totodată contribuind la îmbunătățirea
imaginii României în Italia prin promovarea tradițiilor, obiceiurilor și culturii
românești.
Din anul 2012, Colegiul Național ”Ion Neculce” colaborează în cadrul unui
program Comenius în calitate de partener cu ISTITUTO-TECNICO INDUSTRIALE
STATALE ”G. MARCONI” – PADOVA, cu participarea lectorului italian Federico
Collesei, profesori de limba italiană, cadre didactice și profesori.
În contextul societății informaționale în care tehnologia digitală a devenit o
necesitate, școala noastră s-a adaptat cerințelor acesteia, oferind la profilul real și
specialitatea matematică-informatică, intensiv informatică, începând cu anul școlar
2006-2007. Performanța în domeniu nu a întârziat să apară, elevii acestor clase
obținând numeroase premii și distincții la fazele naționale și internaționale ale unor
concursuri de prestigiu: INFOMATRIX, INFOEDUCAȚIA, Concursul Național de
Soft “Grigore Moisil”, etc.
Catedrele disciplinelor din Aria Curriculară Limbă și Comunicare au avut o
bogată activitate extrașcolară concretizată prin participarea la programe comunitare în
parteneriat cu instituții publice și cu ONG-uri. Dintre acestea amintim: Concursul
English Speaking Union (elevii liceului au fost distinși cu locul al II-lea), Concursul
de eseuri în limba engleză organizat de către ISMB în colaborare cu Universitatea din
Sheffield, Programul Euroscuola în colaborare cu Parlamentul European.
În anul 2014 s-a constituit Asociația ”Prietenii lui Neculce” și Asociația
Sportivă Ion Neculce.
Dintre cadrele didactice ce își desfășoară activitatea în cadrul liceului nostru,
mulți sunt mentori coordonatori de practică pedagogică pentru studenții Universității
București.
De asemenea, școala noastră a găzduit o serie de evenimente culturale de
anvergură, în colaborare cu autoritățile locale, ISMB, CCD și ONG-uri, dintre care
amintim: Simpozionul Internațional “Opțiuni și Perspective Educaționale”, Colocviul
Internațional “Mihai Eminescu”, Concursul Național “± Poezia” coordonat de
academicianul Solomon Marcus, în cooperare cu Institutul Italian și Goethe,
colaborarea cu ONG-uri (ex.: “Asociația Parteneriat pentru Europa” – pentru proiecte
europene.
PERSPECTIVE

Liceul nostru ocupă un loc de top în peisajul educațional european, fiind


considerat, o adevărată rampă către învățământul superior pentru absolvenții săi. Ne
propunem, așadar, să ne consolidăm această poziție, să o îmbunătățim,
individualizându-se în rândul colegiilor din București.
Pornim de la prioritățile politicii educaționale ale M.E.N.
 Calitate
 Descentralizare
 Performanță
 Eficiență
 Standarde europene
 Accesibilitatea la educație
 Învățarea continuă
 Oferte educaționale
 Resurse umane
 Responsabilitate
Colegiul Național “Ion Neculce” proiectează, fundamentează și aplică politica
educațională a Ministerului privind învățământul preuniversitar.
Pentru aceasta, liceul și-a stabilit obiectivele pentru anul școlar 2017-2018 în
concordanță cu prioritățile și strategia M.E.N., privind asigurarea calității și a
accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și formare
profesională existente în Uniunea Europeană.
Pentru elaborarea planului managerial și a programului de acțiuni pentru anul
școlar 2018-2019 s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului de
învățământ preuniversitar la sfârșitul anului școlar 2016-2017 – P.E.S.T.E.
CONTEXTUL POLITIC

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar


românesc este reglementat prin următoarele documente:
- Legea educației nr. 1/2011, publicată și în Monitorul Oficial;
- Legea învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 268/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 84/1995;
- Legea nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului
nr. 84/1995;
- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- Legea nr. 349/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic;
- Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
- O.U.G. nr. 34, 37, 40/2009
- Ordonanța de urgență privind asigurarea calității educației nr.
75/12.07.2005;
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;
- O.M.Ed.C. nr. 5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării
studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu;
- Ordin MECTS nr. 3794/24.04.2012, cu privire la structura anului școlar
2012/2013;
- Ordin MECTS nr. 4247/21.06.2010, privind Regulamentul Consiliului
Național al elevilor;
- Guvernul României – Programul Național de Guvernare 2009/2012.
- Legea Educației (cu actualizări din 30 iulie 2015), Regulamentul de Ordine
Interioară, Evaluarea Națională și Bacalaureat;
- Legea nr.544/2001.
- Ordinul MECI nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor școlare pentru
disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar secundar inferior,
ciclul gimnazial;
- Ordinul MECI nr. 5098/2009 privind aprobarea de programe școlare pentru
disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar;
- Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe școlare pentru
discipline de studiu din învățământul liceal;
- Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activitățile specifice, funcții de
diriginte;
- Strategie de descentralizare a învățământului preuniversitar aprobată prin
Memorandum în Ședința de Guvern din 20 martie 2005;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității
educației, aprobată prin Legea nr. 81/2006;
- Raport asupra Stării Sistemului Național de Învățământ – 2008 –
M.Ed.C.T.;
- O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la apobarea strategiei M.Ed.C.T.
privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ
preuniversitar.
- OMEN 4619/22.09.2014 – Metodologia cadru de funcționare a Consiliului
de Administrație, cu completările O.U.49/2014 și O.M.E.C.S nr.4621/2015,
OMEN 3160/01.02.2017.

Pornind de la statutul României ca stat membru al Uniunii Europene și având


în vedere necesitatea compatibilizării învățământului românesc cu sistemul european
de educație și formare profesională, Planul Managerial pentru anul școlar 2018 –
2019 se fundamentează pe următoarele documente:
- Obiective strategice europene în domeniul educației și formării profesionale
– M.Ed.C., mai 2005;
- Raportul European, asupra calității educației în școală, 16 indicatori ai
calității – Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000;
- Evaluarea calității în educația preuniversitară, Parlamentul European și
Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001;
- Educație și formare, 2011. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia
Europeană, 2001;
- Programul de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2007 – 2013:
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet –
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004;
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – Organismul intermediar
POS DRU – Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică și
Socială a Uniunii Europene, 2007 – 2013;
- Proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de
mentorat” (POSDRU) 2007/2013, finanțat de FSE;
- Consiliul Uniunii Europene, Raport “Învățarea de-a lungul vieții în serviciul
cunoștințelor, creativității și inovării”, Bruxelles, 13 ianuarie 2008;
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28.05.2009, Concluziile
Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educației și formării profesionale (“ET 2020”).

În perspectiva compatibilizării cu sistemul european de educație și formare


profesională, Planul Managerial pentru anul școlar 2018 – 2019 este fundamentat pe
următoarele documente:
- Obiective strategice europene în domeniul educației și formării profesionale
– MECTS, mai 2005;
- Raportul European asupra calității educației în școală. 16 indicatori ai
calității – Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000;
- Evaluarea calității în educația preuniversitară, Parlamentul European și
Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001;
- Educație și formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia
Europeană, 2001;
- Programul de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2007 – 2013:
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet –
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004.
Planul managerial pentru 2018 - 2019 este elaborat pornind de la găsirea unor
răspunsuri la întrebarea “Ce învățământ este necesar în comunitatea mea?”
- Avem nevoie de învățământ bine susținut în societate;
- Avem nevoie de un învățământ retehnologizat (accesul la telecomunicații
electronice, intrarea în funcțiune a rețelei informaționale a învățământului,
secondarea sau înlocuirea didacticii bazată pe retorica de tehnologiile audio-
vizuale moderne;
- Avem nevoie de învățământ deschis pentru mai mulți copii și tineri, mai
mulți elevi trebuie să aibă posibilitatea obiectivă de a învăța potrivit
aptitudinilor, este rațional să devenim, la rândul nostru, oameni care
învățăm continuu cunoștințe utile pentru fiecare individ pentru mediile vieții
noastre;
- Avem nevoie de o educație finală care să implice cultivarea factorului
psihologic al viitorului tânăr;
- Avem nevoie de un învățământ compatibilizat cu sistemele europene și în
acest sens, internaționalizat. Învățarea limbilor străine generale trebuie
consolidate la nivelul învățământului liceal pentru a putea fi continuată, la
un nivel universitar, cu studierea limbilor străine aplicate;
- Avem nevoie de un învățământ axiologic;
- Avem nevoie de un învățământ descentralizat în concordanță cu cerințele
Uniunii Europene;
- Punctualitatea, obținerea de performanțe, toleranța, sunt valori pe care
trebuie să le cultivăm.
- Receptivitatea la argumente, formarea capacităților de a abstractiza, de a
aborda complet o problemă, capacitatea de a forma idei și de a testa soluții,
capacitatea de a lucra cooperativ în grupuri, capacitatea de a comunica
argumentative, devine parte a misiunilor educației finale.

Analiza SWOT a activității desfășurate în Colegiul Național ,,Ion Neculce” în


anul școlar 2017-2018 scoate în evidență următoarele aspecte:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Situarea în oraș în Centrul Bucureștiului,  Disfuncționalități ale fluxului
la 2 minute de Piața Victoriei. informațional între liceu și instituțiile
 Starea generală a clădirii este foarte partenere;
bună ca urmare a reparațiilor efectuate,  Lipsa unor baze de date complete;
dar și a administrării și deservirii  Insuficienta preocupare pentru
spațiilor în mod eficient de către diversificarea CDȘ care să permită și să
personalul școlii. stimuleze rutele individuale de pregătire a
 Colaborarea eficientă și pronunțată cu elevilor;
instituțiile administrației publice locale  Slabe accente pe asigurarea unui
și teritoriale. învățământ orientat spre valori;
 Utilizarea Tehnologiei digitale  Supraîncărcarea fișei postului a
 Monitorizarea video centralizată a personalului de conducere, cadre
elevilor. didactice, etc.;
 Baza materială foarte bună.  Suprapunerea lucrărilor urgente și
 Încadrarea cu personal didactic: termene nerealiste pentru unele lucrări
- titulari: solicitate.
- doctorat:  Lipsa unor standarde comune în evaluare;
- masterat:  Lipsa de colaborare a părinților cu
- grad didactic I: diriginții în cazul elevilor cu un număr
- grad didactic II: mare de absențe.
- grad didactic definitiv:  Lipsa de implicare a părinţilor în
- debutanți activităţile şcolii, dezinteresul multora
 Derularea programelor specifice pe dintre ei faţă de şcoala, anturajul şi
nivel, vârstă, pregătire, specializare preocupările copiilor lor;
(“Educația pentru sănătate”,”Crucea  Lipsa de implicare a directorului adjunct
Roșie” “Informare și consiliere privind in ceea ce priveste rezolvarea
cariera”, “Educație antreprenorială”). problemelor,gasirea de solutii pertinente,
 Gestionarea eficientă a resurselor etc.
financiare bugetare și extrabugetare.
 Transmiterea în timp util a lucrărilor
către instituțiile partenere.
 Asociația ”Prietenii lui Neculce” și
Asociația Sportivă Ion Neculce.
OPORTUNITATI AMENINȚĂRI
 Programul de guvernare 2012-2016 și  Necesitatea calității actului educațional
programul viitoarei guvernări; s-a acutizat la nivelul unităților școlare
 Permisivitatea cadrului legislativ în din Municipiul București. Părinții doresc
obținerea de fonduri proprii; ca copiii lor să studieze în unități școlare
 Posibilitatea formării continue a cu standarde calitative în ceea ce
cadrelor didactice prin programele privește actul educațional și cu rezultate
oferite de CCD București, CNEE și semnificative la examenele și evaluările
Universități; naționale.
 Colaborarea cu Poliția, Direcția  Migrarea personalului didactic, didactic
Generală de Sănătate Publică, auxiliar și nedidactic spre alte domenii
Biserica; mai bine retribuite;
 Preocuparea continuă pentru  Lipsa de interes a unor cadre didactice în
susținerea bazei materiale. urmărirea modificărilor legislative noi
 Parteneriatul cu Departamentul de apărute;
proiecte și programe pentru tineret  Inerția și slaba motivare a cadrelor
din cadrul Primăriei Municipiului didactice;
București.  Unele disfuncționalități în receptarea
 Schimburile culturale prin programul modificărilor legislative de către
Comenius cu Italia beneficiarii procesului de educație (elevi,
 Existența unui Centru Model părinți);
European Parliament în cadrul  Inerția, rutina susținută de slaba
colegiului. motivare a unor cadre didactice pentru
 Proiect ERASMUS+, „Sustainability, atingerea standardului profesional;
Power, Entrepreneurship Europe and  Creșterea abandonului școlar,
Develeopment” 2017 – 2019. absenteismului în rândul elevilor;
 Lipsa de interes a cadrelor didactice în
cunoașterea aspectelor noi legate de
calitatea actului educațional, a
descentralizării învățământului.
 Scăderea numărului de elevi la nivelul
Municipiului București.
 Existența mai multor unități școlare
gimnaziale în zonă cu diverse oferte
educaționale.
 Manipularea elevilor de catre entitati de
la institutii de invatamant care nu
realizeaza planul scolar si care blameaza
institutia noastra.
1. CURRICULUM
Obiective:
a) Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și
standardele de calitate.
b) Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de școlarizare în cadrul tuturor
unităților de învățământ, urmărind modificările legislative recente.
c) Stabilirea ofertei curriculare în unitățile de învățământ în funcție de nevoile specifice comunității.
d) Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și
standardele de calitate.
e) Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competențelor/obiectivele de referință și conținuturilor vizate de
curricula școlară.
f) Concordanța dintre programa școlară și programele de examene.
g) Adecvarea ofertei educaționale la cerințele de dezvoltare locală și regională.

Funcții Activități Resurse de Resurse umane Resurse materiale


timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Asigurarea colectivelor de catedra și Permanent Director Documentele distribuite
comisiilor cu toate documentele privind Dir. adj. colectivelor de catedră și
planul cadru pentru gimnaziu și liceu Consiliul pentru comisiilor
curriculum
 Asigurarea colectivelor de catedră cu toate Permanent Director Documentele distribuite
documentele privind programele școlare în Dir. adj. colectivelor de catedră și
funcție de curriculum-ul național Consiliul pentru comisiilor
curriculum
 Stabilirea ofertei CDS, ținând seama de Ianuarie 2019 Director Programele pentru CDS
așteptările elevilor, părinților și ale Consiliul pentru aprobate
comunității locale. curriculum
 Întocmirea rapoartelor de analiză pentru Octombrie 2018 Director Raportări, date statistice
anul școlar precedent Dir. adj. raportate anterior
Șef de
compartimente
 Starea învățământului la sfârșitul anului Octombrie 2018 Director Raportări, date statistice
școlar 2017-2018 Dir. adj. raportate anterior
Șef de (absenteism, notare ritmica)
compartimente
 Realizarea raportărilor Comisiei de Februarie Șef Comisie
Monitorizare Internă 2019 Membrii:
Istvan Daniela,
Coman Doina,
Drujinin Victor
 Aprobarea programelor pentru CDȘ în Mai 2019 Director Programele pentru CDȘ
consiliul pentru curriculum și obținerea Consiliul pentru aprobate
avizului de la inspectoratul de specialitate curriculum
 Monitorizarea și valorificarea rezultatelor Semestrial, Director Materiale de analiză
elevilor la evaluările interne și externe conform Dir. adj. Programe de pregătire
calendarului Șefii de catedre și
ISMB și M.E.N. ai comisiilor
metodice
 Procurarea materialelor auxiliare, Permanent Director Colecții pe probleme (la zi) la
ghidurilor pentru cadrele didactice necesare Dir. adj. bibliotecă
predării astfel încât aceasta să corespundă Bibliotecar
schimbărilor de structură și fond din
sistemul de învățământ
 Procurarea materialelor complementare Permanent Director Colecții pe probleme (la zi) la
pentru activitatea de predare-învățare- Dir. adj. bibliotecă
evaluare realizată pe suport informatic, Bibliotecar
pentru a răspunde noii societăți
educaționale românești preconizate
 Procurarea necesarului de manuale școlare Septembrie- Director Existența manualelor la elevi
gratuite elevilor claselor a V-a, a VIII-a, a octombrie 2018 Dir. adj.
IX-a, a X-a (a XI-a și a XII-a/subvenție)
 Alegerea manualelor alternative pentru Septembrie- Bibliotecar Existența manualelor la elevi
liceu, aprobate de M.E.C.S. octombrie 2018 Responsabil cu
aprovizionarea
Șefii de catedră
 Actualizarea Regulamentului Intern Septembrie 2018 Comisia pentru ROI și legislația în vigoare
(personalizarea R.O.I.) regulament
Organizare  Procurarea documentelor privind planul Sem. I Consiliul pentru Documente specifice ale
cadru pentru fiecare ciclu și forma de curriculum M.E.N.
învățământ
 Procurarea documentelor privind Sem. I Consiliul pentru Documente specifice ale
programele școlare în funcție de curriculum curriculum M.E.N.
național
 Organizarea simulărilor pentru examenul Conf. Director Metodologii, programe și
de Bacalaureat și evaluările la clasele a planificării Dir. adj. logistică
VIII-a (noiembrie, Cadre didactice
aprilie)
 Organizarea concursurilor școlare în școală Conf. Director Metodologii, programe,
calendarului Dir. adj. logistică și cadre didactice
Șef de catedră
Coordonare/  Asigurarea necesarului de manuale gratuite Septembrie 2018 Director Logistică, manuale alternative
Monitorizare pentru elevii claselor V-X Șef de catedră
Bibliotecar
 Monitorizarea aplicării criteriilor de Sem. I+II Director Standarde, metodologii
aplicare unică la toate disciplinele din Dir. adj. oficiale
trunchiul comun – clasele a VIII-a
 Verificarea modului de utilizare a Conform Director Șef de arie curriculară, lecții
laboratorului de informatică folosind planificării Informatician TIC
programul AEL
 Îndrumarea și coordonarea elaborării CDȘ Sem. II Director Documente oficiale CNC,
pentru clasele gimnaziale și liceale și Dir. adj. cadre didactice
avizarea acestora
 Organizarea înscrierii în clasa a XI-a pentru Sem. II conform Director Plan de școlarizare,
absolvenții ciclului inferior al liceului graficului Dir. adj. fundamentare
Control –  Monitorizarea și valorificarea rezultatelor Conf. Comisiile de Date statistice
evaluare elevilor la evaluările interne și externe Calendarului lucru ale liceului
 Verificarea modului de stabilire a Conf. Director Metodologii, plan cadru,
disciplinelor opționale prin CDȘ în Planificării Dir. adj. inspecții
concordanță cu resursele existente, și CC
logistica didactică opțiunile elevilor
 Urmărirea asigurării calității educației, a Conf. Director Documente școlare, asistențe
modului în care se realizează atribuțiile Planificării Dir. adj. la ore
manageriale la nivelul comisiilor metodice Comisia de
și fiecărui cadru didactic în parte: controlul asigurare a
parcurgerii ritmice a materiei; analiza calității
obiectivă a nivelului de pregătire a
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a
situațiilor necorespunzătoare; controlul
evaluării continue și corecte a elevilor;
desfășurarea lucrărilor semestriale
Motivare  Stimularea elevilor câștigători ai Periodic, în CA Sponsorizări, donații
concursurilor școlare și a cadrelor didactice funcție de
implicate în pregătirea acestora prin găsirea calendarul
unor fonduri provenite din sponsorizări, specific
donații, etc.
Implicare/  Realizarea unor sondaje în rândul elevilor Februarie 2019 Directori Mijloace specifice
Participare și al cadrelor didactice de specialitate CC
legate de problemele curriculare, pentru
asigurarea feed-back-ului necesar reglării
unor neajunsuri și transmiterea
observațiilor și propunerilor factorilor
ierarhiei
Formare/  Achiziționarea de materiale complementare Sem. I+II Șefii de catedră Suportul AEL
Dezvoltare pentru activitatea de predare-învățare
profesională realizată pe suport informatic, pentru a
și personală răspunde cerințelor noii societăți
educaționale românești preconizate – AEL
etc.
 Continuarea formării cadrelor didactice pe Sem. I+II Șefii de catedră Logistică și formatori
problemele utilizării platformei AEL
Negociere/  Asigurarea unui climat de muncă eficient în Sem. I+II Director Comunicarea
Rezolvarea folosul copiilor și tinerilor, ca beneficiari ai Dir. adj.
conflictului sistemului educațional
 Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice și Sem. I+II Director Comunicarea
aplanarea eventualelor conflicte de interes Dir. adj.
între aceștia și directorii unităților de
învățământ sau cadrele didactice de altă
specialitate

Indicatori de performanță:

- Concordanța cu documentele M.E.N.;


- Realizarea standardelor, eficacitate (resurse/rezultate), eficiență (rezultate/obiective), progres;
- Respectarea precizărilor din OMEN, metodologii și norme de aplicare a curriculumului școlar;
- Respectarea termenelor;
- Eficiență, promptitudine;
- Identificarea oportunităților și a problemelor;
- Număr manageri educaționali implicați în activitatea de control și decizie;
- Raportul dintre oferta școlii și nevoile comunității;
- Criteriile privind calitatea curriculumului.
2. MANAGEMENTUL ȘCOLAR
Obiective:
1. Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate.
2. Elaborarea proiectului planului de școlarizare.
3. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite.
Funcții Activități Resurse de Resurse umane Resurse materiale
timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Refacerea organigramei liceului în Sem. I Director Standarde specifice
conformitate cu modificările legislative din
domeniu
 Elaborarea proiectului de dezvoltare a școlii pe Sem. I Director Legislația în vigoare
termen mediu (2011 – 2016, 2015-2020) și a Dir. adj.
Planurilor Operaționale
 Elaborarea documentelor de catedră și ale Sem. I Director Documentele elaborate
comisiilor metodice Dir. adj.
Șefii de catedră și
ai comisiilor
Organizare  Pregătirea școlii în vederea deschiderii anului Septembrie Director Avizul de funcționare
școlar (conform Procedurii ISMB) Dir. adj.
Șefii de catedră și
ai comisiilor
 Asigurarea resurselor umane și materiale Septembrie Director Proiectul de dezvoltare
necesare desfășurării activității (colaborare cu Dir. adj.
ISMB) Șefii de catedră și
ai comisiilor
 Obținerea avizului de funcționare a liceului Septembrie Director Documentele necesare
Dir. adj.
Adm. patrimoniu
Cabinet medical
 Continuarea proiectelor de parteneriat Septembrie Director Logistică, metodologii
2018 Dir. adj.

 Numirea diriginților la clase Septembrie CA ROFUIP/2018


2018
 Stabilirea componenței fiecărei clase a V-a și a Septembrie Director Comisia de repartizare
IX-a 2018 Dir. adj.
 Numirea echipei de întocmire a orarului școlii, Septembrie CA Logistică, echipa
verificarea și aprobarea acestuia de către 2018
director
 Numirea șefilor de catedră și de comisii Septembrie CA ROFUIP/2018
metodice, ai compartimentelor funcționale, ai 2018
comisiilor și colectivelor pe domenii
 Întocmirea proiectului planului de școlarizare Februarie- Director Planurile cadru și legislația
pentru gimnaziu și liceu, în conformitate cu martie Dir. adj. în vigoare
legislația în vigoare, cu opțiunile elevilor și ale Șefii ariilor
părinților, conform solicitărilor comunității curriculare
locale exprimate prin consiliile școlare și
Comitetele locale de dezvoltare
 Monitorizarea participării cadrelor didactice la Conform Conducerea Logistică, legislație
consfătuiri pentru informarea acestora în scopul calendarului liceului și șefii de
aplicării legislației în vigoare, pentru catedră
cunoașterea documentelor manageriale la
nivelul catedrei de specialitate, pentru atestatul
profesional, bacalaureat
Coordonare/  Transmiterea imediată a modificărilor Sem. I+II Director Logistică
Monitorizare survenite către ISMB în încadrarea cu personal Dir. adj.
Resurse umane
 Acordarea de audiențe Sem. I+II Director Grafice interne
Dir. adj.
 Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în Conform CA Oferta educațională
absolvirea unor cursuri de perfecționare, ofertei Departamentul
masterate și reconversie profesională Adm. financiar
organizate la nivelul Capitalei (CREDIS,
Universitatea din București, IPB, SNSPA,
ASE, etc.)
 Realizarea unor întâlniri – dezbateri – cu Sem. I+II Director Grafice de acțiuni și
responsabilii comisiilor metodice și cadrele Dir. adj. logistică
didactice Comisia metodică
 Asigurarea menținerii condițiilor igienico- Permanent Director Materiale și logistică
sanitare în unitate Adm. Patrimoniu
 Valorificarea rezultatelor inspecțiilor școlare, Ori de câte Director Legislație, metodologii,
sanitare, a celor efectuate de Poliție și Pompieri ori este Cabinet medical regulament
și stabilirea de măsuri pentru remedierea cazul
deficiențelor constatate
Control -  Întocmirea graficului activității de îndrumare și La început Director
evaluare control de semestru Dir. adj.
 Elaborarea măsurilor în vederea remedierii Lunar Director Graficul de îndrumare
deficiențelor constatate cu prilejul controlului Dir. adj.
Motivare  Stimularea cadrelor didactice cu o activitate Sem. I+II CA Reglementări legale
profesională și o activitate deosebită și
recomandarea acestora pentru implicarea în
diferite activități și premierea lor (excursii,
tabere gratuite prin colaborarea cu ONG-uri)
 Acordarea gradației de merit. Conform CA și Consiliul Reglementări legale
calendarului profesoral
Implicare/  Preluarea actelor normative la nivelul Sem. I+II Director Reglementări legale
participare conducerii unității școlare Dir. Adj.
 Folosirea mentorilor pentru evaluare și Sem. I Director Criterii și mentori
consilierea profesorilor debutanți Dir. adj.
Formare/  Sprijinirea cadrelor didactice de Conform Director Logistică, cererile candidaților
Dezvoltare specialitate pentru susținerea graficelor Dir. adj.
profesională examenelor de perfecționare și de
și personală obținere a gradelor didactice
Formarea/  Promovarea colaborării în cadrul Pe parcursul Șefii comisiilor Metodologii
Dezvoltarea echipelor de lucru, acordarea de atenție anului de lucru
echipelor opiniilor colegilor de echipă, ținând
seama de observațiile lor

Indicatori de performanță:

- Respectarea regulamentului și a standardelor;


- Calitatea pregătirii inspecției;
- Adecvare, respectarea legalității;
- Eficiență, calitate, atingerea standardelor;
- Adecvare la nevoile comunității;
- Legalitate;
- Oportunitate;
- Implicare;
- Responsabilizare;
- Claritate.
3. RESURSE UMANE
Obiective:
1. Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecționarea și
evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar în toate unitățile școlare.
2. Elaborarea și prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar prin Casa Corpului
Didactic și alți ofertanți de formare.
3. Creșterea calității resurselor umane angajate în învățământul preuniversitar în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale și
asigurarea calității în învățământ.
4. Direcționarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea acoperirii necesarului de cadre pentru
disciplinele care au deficit de personal calificat.
5. Definirea și promovarea unei politici de personal care să asigure creșterea calității și eficiența activității.
Funcții Activități Resurse de Resurse umane Resurse materiale
timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Crearea și actualizarea continuă a bazei de Sem. I+II Resurse umane Logistica, baze de date preexistente
date electronice unice pentru evidența
personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic
 Actualizarea statului de funcții al liceului Noiembrie Director Adecvarea la conținutul specific
2018 Serviciul resurse
umane
 Asigurarea participării cadrelor didactice la Permanent Director Dosar cu ofertele de formare ale
activitățile de instruire cu inspectorii de Dir. adj. diferitelor instituții și informarea
specialitate cu privire la modalitățile de Șefii de catedre cadrelor didactice la avizierul din
dezvoltare profesională, pregătire inițială și și de comisii cancelarie
continuă. Responsabilii cu
perfecționarea

 Evidența tuturor documentelor emise de Permanent Bibliotecar Documentele la bibliotecă și


M.E.N. si ISMB (la zi) la biblioteca școlii prezentarea listei acestora la
avizierul din cancelarie
 Asigurarea cunoașterii de către cadrele Director Documentele la biblioteca și
didactice a reglementărilor în vigoare Dir. adj. prezentarea listei acestora la
privind cariera didactică și etapele formării Șef resurse avizierul din cancelarie
profesionale: stagiatură, definitivat, grad II, umane
grad I, doctorat, perfecționare periodică Bibliotecar
obligatorie, evoluție în ierarhie
Organizare  Acoperirea schemelor de încadrare cu Octombrie Director Metodologii M.E.N
precădere cu personal calificat 2018 Dir. adj.
Serviciul resurse
umane
 Creșterea ponderii personalului didactic cu Octombrie Director Criterii de calitate, rapoarte
performanțe deosebite 2018 Dir. adj.
Serviciul resurse
umane
 Organizarea de cursuri de formare pe Sem. I+II Metodiști CCD Oferta CCD
diverse domenii de interes la filiala CCD Comisia de
(“Ion Neculce”) perfecționare
 Lansări, dezbateri de carte Lunar Bibliotecar Lista cărților achiziționate
Lista noutăților editoriale
 Efectuarea de abonamente la presa și Lunar Bibliotecar Programe de activități semestriale
întocmirea colecțiilor
 Procurarea ofertelor editoriale din librării Lunar Bibliotecar Programe de activități semestriale
sau direct, de la edituri și afișarea lor la
avizierul din cancelarie
Coordonare/  Acordarea de consultanță și audiențe Sem. I+II Director Grafice interne
Monitorizare Dir. adj.
Secretar șef
 Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate Conform Responsabil Oferta educațională
în absolvirea unor cursuri de perfecționare, ofertei perfecționare
masterate și reconversie profesională Secretar șef
organizate la nivelul Capitalei (CREDIS,
Universitatea din București, IPB, SNSPA,
ASE, etc.)
 Abilitarea cadrelor didactice cu competențe Sem. I+II Conducerea Logistică și legislație
necesare elaborării de auxiliare curriculare: școlii
fișe de lucru, teste de evaluare, teme Inspectori de
croscurriculare și transcurriculare specialitate
Control -  Evaluarea activității de mentorat la nivelul Sem. I+II Conducerea Legislația specifică și logistică
evaluare școlii școlii
Responsabil cu
perfecționarea
 Efectuarea de inspecții de specialitate mai Conform Director Legislația specifică
ales în cazul cadrelor didactice debutante în graficului Dir. adj.
vederea consilierii acestora Șefi de catedră
Șefii ariilor
curriculare
Motivare  Stimularea cadrelor didactice pentru a Sem. I+II Director Dosar cu ofertele de formare ale
participa la programe de perfecționare și Conform Dir. adj. diferitelor instituții și informarea
dezvoltare profesională organizate de ofertei Șefi de catedre cadrelor didactice la avizierul din
M.E.N., C.C.D., instituțiile de învățământ și de comisii cancelarie
superior și preuniversitar, centre de formare Responsabili cu
ș.a.m.d. perfecționarea
 Stimularea și consilierea cadrelor didactice Sem. I+II Director Dosar cu ofertele de formare ale
pentru a participa la programe de Conform Dir. adj. diferitelor instituții și informarea
reconversie profesională (IDD, cursuri ofertei Șefi de catedre cadrelor didactice la avizierul din
postuniversitare ș.a.m.d.) și de comisii cancelarie
Responsabili cu
perfecționarea

 Aplicarea sistemului de perfecționare prin Sem. I+II Responsabil cu Legislație specifică, furnizori
credite profesionale transferabile perfecționarea acreditați
 Nominalizarea celor mai valoroase și Conform Director Oferta furnizorului de pregătire
competente cadre didactice din școală la ofertei de Dir. adj.
cursurile de perfecționare (gratuite) la formare CP și CA
nivelul disciplinei și la cursurile de formare
 Propunerea pentru obținerea gradațiilor și Sem. II Sindicat Metodologii M.E.C.S.
salariul de merit Director
Dir. adj.
CP și CA
Implicare/  Participarea cadrelor didactice și a Sem. I+II Director Oferta de formare
participare conducerii școlii în programe de instruire Dir. adj.
în domeniul legislației școlare Responsabil cu
perfecționarea
 Organizarea concursurilor/ interviurilor Sem. I+II Director Normative în vigoare
pentru ocuparea posturilor didactice- Lider sindical
auxiliare și nedidactice Șefii de
compartimente
 Organizarea atestatului profesional în Sem. II Director Legislație specifică
învățământul liceal Profesori de
specialitate
Formare/  Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor Sem. I+II Director Norme legale, programe oficiale
Dezvoltare didactice a reglementărilor în vigoare Dir. adj.
profesională privind cariera didactică și etapele formării Responsabil cu
și personală profesionale: stagiatura, definitivat, grad II, perfecționarea
grad I, doctorat, perfecționare periodică
obligatorie, evoluție în ierarhie,
recunoașterea gradelor didactice

 Facilitarea participării cadrelor didactice la Conform Responsabil Oferta CCD, alte instituții
cursuri de formare în specialitate ofertei perfecționare,
formatori,
metodiști CCD
Negocierea/  Rezolvarea cu abilitate și discreție a Sem. I+II Director Comunicarea instituțională
Rezolvarea diferitelor situații conflictuale care pot Dir. adj.
conflictelor apărea între cadrele didactice, între Lider de sindicat
profesorii de specialitate și conducerea și CA
unității sau între elevi și profesori, pentru
asigurarea unui climat de muncă eficient
 Rezolvarea contestațiilor prin receptare, Sem. I+II Director Legislație și comunicarea
cercetare și soluționare conform legislației, Dir. adj. instituțională
în mod documentat și corect Lider de sindicat
și CA

Indicatori de performanță:

- Actualitate, complexitate; - Număr participanți, rezultate;


- Calitate; - Punctaj minim;
- Varietatea ofertei; - Obiectivitate în desfășurare;
- Date statistice; - Statistici;
- Respectarea standardelor; - Atingerea standardelor;
- Promptitudine; - Eficiența;
- Adecvarea la nevoile specifice; - Statistici participanți la grade
- Legalitate;
4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME
Obiective:
1. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat.
2. Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe comune
3. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școala noastră și comunitatea locală, organizații non-
guvernamentale, companii etc.
Funcții Activități Resurse de Resurse umane Resurse materiale
timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Coordonarea și evaluarea derulării Permanent Director Proiecte și rapoarte de colaborare
proiectelor de parteneriat Dir. adj.
Cadrele
didactice
implicate
 Planificarea colaborării școlii cu Sem. I Director Legislație specifică, protocoale
poliția, pompierii, instituții culturale, Dir. adj.
agenți economici Consilier
educativ
 Realizarea proiectelor în parteneriat Sem. I+II Director Legislație și comunicare
școală-comunitate în folosul ambelor Dir. adj.
părți Consilier
educativ
Organizare  Colaborarea cu alte instituții, asociații, Conform Director Calendar activități
organizații non-guvernamentale în calendarului Dir. adj.
domeniu activității educative și propriu Consilier
extrașcolare educativ
 Procurarea de materiale informative Permanent Director Logistică
privind oportunitățile încheierii de conf. Dir. adj.
diverse parteneriate propunerilor
 Realizarea programelor specifice din Conform Dir. adj. Logistică
domeniul integrării europene, realizate calendarului Consilier
de parteneriate specifice propriu educativ
 Monitorizarea programelor Sem. I+II Director Calendar activități
guvernamentale Dir. adj.
Consilier
educativ
Coordonare/  Colaborarea cu ISMB în inițierea, Permanent Director Programele existente
Monitorizare derularea și monitorizarea proiectelor Dir. adj.
școlare Consilier
educativ
 Colaborarea cu Primăria pentru Permanent Director Programele existente
finanțarea și derularea proiectelor Dir. adj.
inițiate și/sau a altora noi Consilier
educativ
 Colaborarea cu sindicatele din Sem. I+II Director Legislația specifică
învățămant în vederea respectării Dir. adj.
legislației muncii Lider sindicat
Control -  Elaborarea de către ISMB a rapoartelor Conform Director Legislație specifică
evaluare privind activitatea unității în domeniul calendarului Consilier
proiectelor și programelor, acestea educativ
urmând a fi aduse la cunoștința
părinților și elevilor unității
Motivare  Identificarea și valorificarea eficientă a Sem. I+II Director Planuri de colaborare
resurselor comunității Dir. adj.
Cadre didactice
Consilier
educativ
 Atragerea de sponsori, oferte de Sem. I+II Director Lista sponsorilor
servicii, activități practice de Dir.adj.
autofinanțare Cadre didactice
Consilier
educativ
 Stimularea colectivelor de părinți și a Sem. I+II Director Planuri de colaborare
consiliului reprezentativ al părinților în Dir.adj.
rezolvarea problemelor școlii Cadre didactice
Consilier
educativ
Implicare/  Valorificarea ofertei educaționale a Sem. I+II Director Oferta educațională a organizațiilor
participare organizațiilor non-guvernamentale, Dir.adj.
materializate prin programe specifice Cadre didactice
Consilier
educativ
 Participarea la activitățile Conform Director, Conform specificărilor M.E.N.
extracurriculare înscrise în calendarul calendarului Consilier
M.E.C.S pentru anul școlar 2015-2016 educativ
 Organizarea și participarea la întâlniri, Sem. I+II Director În funcție de fiecare activitate în
mese rotunde etc. cu diverși factori (Ambasada Dir.adj. parte
sociali interesați în stabilirea de Italiei) Consilier
parteneriate și programe comune educativ
Formare/  Organizarea de cursuri sau forme de Sem. I+II Director Legislație și oferta de program
Dezvoltare pregătire pentru cadrele didactice Dir.adj.
profesională Consilier
și personală educativ
Negocierea/  Negocierea sprijinului comunitar Sem. I+II Director Comunicare interstituțională
Rezolvarea Consilier
conflictelor educativ
 Rezolvarea amiabilă a litigiilor între Sem. I+II Director Comunicare interstituțională
școală, comunitate, terți Consilier
educativ

Indicatori de performanță:

- Calitate, atingerea standardelor propuse;


- Calitatea parteneriatelor;
- Numărul programelor, participanți;
- Aplicarea strategiei M.E.N.
- Legalitate;
- Rezultatele monitorizărilor;
- Unități școlare implicate;
- Număr parteneri implicați, rezultate calitative și cantitative
5. RESURSE MATERIALE
Obiective:
1. Fluidizarea fluxului informațional dintre liceu, M.E.C.S, I.S.M.B., C.C.D. București, și alte instituții.
2. Gestionarea eficientă a resurselor materiale
Funcții Activități Resurse Resurse umane Resurse materiale
de timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Asigurarea funcționalității rețelei interne de Sem. I+II Director Logistică
calculatoare a școlii Inginer de sistem
 Efectuarea analizei privind necesarul de Semestrial Director Situații
reparații curente Adm. financiar
Adm. patrimoniu
 Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor Semestrial Director Logistică, situații, raportări
de reparații și investiții Adm. financiar
Adm. patrimoniu
 Elaborarea unui plan privind asigurarea cu Sem. I Director Situații, logistică, legislația în
tipizate, cataloage, carnete de note s.a.m.d. Adm. financiar domeniu
Resurse umane
 Elaborarea unui plan privind asigurarea cu Sem. II Director Situații, logistică, legislație în
diplome, certificate, atestate, acte de studiu Adm. financiar domeniu
etc. Resurse umane
 Elaborarea proiectului de buget și a Anual Director Logistica și legislația în
proiectului de achiziții și dotări Adm. financiar domeniu
Organizare  Valorificarea, actualizarea și exploatarea Sem. I+II Director Baze de date și logistică
bazelor de date Dir. adj.
Serviciul
informatizare
 Procurarea rechizitelor gratuite pentru elevii Sem. I Director Logistică, legislația în
în cauză la începutul anului școlar Adm. financiar domeniu
Serviciul de
informatizare
 Stabilirea priorităților în vederea repartizării Anual Director Logistică, legislația în
fondurilor, a mijloacelor fixe și a obiectelor Adm. financiar domeniu
de inventar
 Identificarea surselor extrabugetare de Sem. I+II Director Logistica, legislația în
finanțare prin promovarea programelor Adm. financiar domeniu
specifice
Coordonare/  Predarea situațiilor privind alocația de stat Sem. I+II Serviciul adm., Bugetul și legislația
Monitorizare pentru copii și acordarea burselor financiar și resurse
umane
Control -  Urmărirea situațiilor privind alocația de stat Sem. I+II Serviciul adm., Reglementări legale
evaluare pentru copii și acordarea burselor financiar și resurse
umane
Motivare  Urmărirea modului de acordare a burselor de Sem. I Director Reglementări legale
merit, conform legislației în vigoare Adm. financiar
 Achiziționarea de tehnică de calcul, Sem. I+II Director Reglementări legale și buget
performanța pentru serviciile cheie și alte Adm. financiar
aparate moderne necesare activității
Implicare/  Continuarea organizării cursurilor ECDL în Sem. I+II Director Bugetul și legislația specifică
participare școală ca sursă de venit extrabugetar Formatori proprii
Formare/  Asigurarea participării la cursuri de Anual Director Oferta de formare
Dezvoltare management financiar și alte perfecționări în Adm. financiar
profesională domeniu pentru personalul nedidactic și Responsabil
și personală didactic auxiliar perfecționare
Negocierea/  Negocierea favorabilă a contractelor de Sem. I+II Director Comunicare interstituținală
Rezolvarea sponsorizare și obținerea fondurilor Adm. financiar
conflictelor extrabugetare Consilier educativ
 Argumentarea utilizării fondurilor astfel încât În funcție Director Comunicare interstituținală
să se evite crearea unor conflicte la nivelul de oferte Adm. financiar
unității școlare Consilier educativ
Indicatori de performanță:

- Raportări periodice;
- Funcționalitate, eficiență;
- Respectarea termenelor;
- Respectarea legii, date cantitative;
- Nr. achiziții și tipul lor;
- Date calitative și cantitative;
- Nr. cursuri, nr. participanți, rezultate;
- Statistici
6. RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IMAGINEA
Obiective:
1. Inventarierea, gestionarea eficientă și transmiterea informațiilor de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/12.10.2001, privind liberul acces la informațiile de interes public
2. Organizarea punctelor de informare și documentare pentru uzul publicului
Funcții Activități Resurse de Resurse umane Resurse materiale
timp
0 1 2 3 4
Proiectare  Actualizarea modului de comunicare a Permanent Director Logistică, regulamentul
informațiilor transmise din oficiu – prin Secretariat intern
afișaj
 Gestiunea cererilor, sesizărilor, Lunar Director Logistică, baze de date,
reclamațiilor primite și actualizarea Secretariat regulamentul intern
permanentă a bazei de date astfel Serviciul
constituită informatizare
Consiliul de
administrație
 Elaborarea unui proiect de analiză a Sem. II Comisia de Logistică
modului în care este reflectat liceul în promovare a
mass-media centrală și locală imaginii liceului
Comisia pentru
asigurarea calității
Organizare  Organizarea și desfășurarea de conferințe Periodic Director Logistică
de presă pe teme specifice Comisia de
promovare a
imaginii liceului
Consilier educativ
 Organizarea și desfășurarea audiențelor Conform Director Grafice
cu publicul programului Secretariat
Sem. I+II
 Delegarea unui membru al Consiliului de Sem. I+II CA
administrație pentru menținerea relației
cu mass-media
Coordonare/  Soluționarea petițiilor sesizărilor, Sem. I+II Director Legislație generală și
Monitorizare reclamațiilor de către compartimentele CA specifică
cărora le-a fost repartizată aceasta Secretariat
 Respectarea cu strictețe a termenelor și a Sem. I+II Director Legislație generală și
celorlalte reglementări externe sau Secretariat specifică
interne
Implicare/  Fluidizarea fluxului informațional în Sem. I+II Director Atribuții specifice
participare interiorul școlii prin redactarea de Secretariat
materiale informative periodice de uz Informatizare
intern, în forma tipărită sau electronică
Formare/  Organizarea unor întâlniri de formare cu Pe parcursul Director Logistica
Dezvoltare tot personalul liceului pe teme de anului Dir. adj.
profesională și comunicare, relații cu mass-media, Comisia de imagine
personală imagine
 Sprijinirea inițiativelor de perfecționare Pe parcursul Director Logistica
individuală în domeniul angajaților anului Dir. adj.
liceului Adm. financiar
Formare/  Rezolvarea sesizărilor ce implică Conform Director Legislație
Dezvoltarea efectuarea unui control mai detaliat într-o solicitărilor Dir. adj.
echipei unitate școlară prin stabilirea și CA
împuternicirea unei echipe mixte de Lider sindical
inspecție
Negocierea/  Rezolvarea cu abilitate și discreție a Conform Director, Comunicare interstituțională
Rezolvarea diferitelor situații conflictuale care pot solicitărilor CA
conflictelor apărea între cadrele didactice din școală, Lider sindical
între profesorii de specialitate și
conducerea școlii sau între elevi și
profesori, pentru asigurarea unui climat de
muncă eficient
 Rezolvarea contestațiilor prin receptare, Conform Director Comunicare interstituțională
cercetare și soluționare conform legislației, solicitărilor Dir. adj.
în mod documentat și corect CA
Lider sindical

Indicatori de performanță:

- Respectarea legislației în domeniu;


- Calitatea comunicării, promptitudine;
- Statistici, rapoarte cantitative și calitative;
- Respectarea legislației, profesionalism;
- Adecvarea față de nevoile specifice – date numerice;
- Identificarea indicatorilor specifici;
- Promptitudine, coerență;
- Organizare eficientă;
- Studii calitative și cantitative;
- Comunicare eficientă;
- Analiza de conținut.

Director,
prof. dr. OLARU CĂTĂLINA