Sunteți pe pagina 1din 48

iµ, MANUAL PRIV.IND EXEMeU!

l�ICARI, i 1
.DETAa;;IERI �I SOtUTII DE APL:ICARE A
PREVEDERIL0R NORMATIVU�l!Jl�ai ..: ·
l-' ... '

P 118-99 "SIGURANTrA l.:.A FOG A


on ttu fl tfl c r

t;:.

4
.fMNUAL PRIVIND EXEMPLIFICARI, DETALIERI �I lndicativ MP 008-2000
SOLUTII DE APLICARE A PREVEDERILOR inlocuie1te: - in prezentul manual, se propune prezentarea unor modaljtati
NORM,ATIVULUI P 118-99 "SIGURANTA LA FOC A tipice de rezolvare a unor probleme specifice sigurantei la foe a
CONSTRUCTIILOR" I constructiilor, prin exemplificari care sa poata fi utilizate in
proiectarea �i executia lucrarilor de investitU.
Lucrarea este utila avand in vedere sistemul exigential de
redactare a prevederilor reglementarilor tehnice in constructii, in care
nu se impun solutii ce trebuie utilizate ci condilii tehnice specifice
privind exemplificari, detalieri !}i solutii de aplicare a care trebuie indeplinite, independent de materialul sau elementul
prevederilor normativului de Siguranta la foe - P 118-99 utilizat �i exprimate prin specificatii de performanta, criterii �i nivele
de performanta.
Asigurarea condiliilor corespunzatoare indeplinirii ·cerintei de Pentru abordarea aspectelor sigurantei la foe, · toate
calitate a constructiilor "siguranta la foe" constituie o ampla �i constructiile trebuie sa aiba stabilit gradul de rezistenta la foe �i riscul
importanta activitate in care sunt implicate condiliile specifice de incendiu, elemente care stau la baza analizei fiecarui caz.
sigurantei la foe a constructiilor, precum �i unele aspecte ale Gradul de rezistenta la foe aJ constructiilor (sau dupa caz, a
celorlalte cerinte de calitate statuate de Legea nr.10/1995. compartimentului de incendiu, atunci cand constructia este oonstituita
Pentru' indeplinirea exigentelor de siguranta la foe a din mai multe compartimente de incendiu), indiferent de destinatia
utilizatorilor este necesara abordarea sistemica a condiliilor generale sau functiunea acestora, reprezinta capacitatea lor globala de a
�i specifice de performanta a fiecarei constructii, avand in vedere raspunde la actiunea unui incendiu standard.
tipul acesteia, destinatiile �i functiunile respective, precum �i modul Prin incendiu standard se intelege desfa�urarea actiunii
de realizare, diferentiat pentru cladiri civile (publice), de productie termice conform curbei temperatura-timp standardizata �i
�i/sau depozitare, precum �i cu functiuni mixte. recunoscuta international, iar incercarile la foe se efectueaza in
in toate situatiile, siguranta la foe a constructiilor se asigura aceste conditii standardizate.
pornind de la analizarea ansamblului constructiei �i continuand cu Totodata, incadrarea constructiilor in grade de rezistenta la
elementele componente (subansambluri) ale acesteia. Printr-o buna foe stabilita in normativ, ca de altfel �i celelalte masuri �i condilii de
coordonare �i conlucrare a masurilor de protectie prevazute de protectie prevazute, se refera la construqii avand minimum categoria
diferitele specialitati de proiectare se pot obtine rezultate "C" de importanta, datorita caracterului de larga repetabilitate al
satisfacatoare. Numai analizarea unor masuri de protectie prevazute acestora. ..,. ,
independent de diferite specialitati de proiectare nu poate conduce la in cazul in care se proiecteaza, o constructie incadrata in
rezultate satisfacatoare, insa, modul in care se asigura realizarea de categoria A sau B de importanta, se va avea in· vedere asigurarea
detaliu a fiecarei masuri de protectie trebuie sa constituie o unor condi1ii de siguranta la foe mai severe.
preocupare importanta a speciali�tilor in domeniu. Ceea ce trebuie prevazut suplimeratar, se bazeaza pe analiza de caz,
iar in baza exigentelor utilizatorilor, beneficiarii �i proiectantii
stabilesc masurile necesare pe proprie raspundere, prezentand .
justificarea tehnica a op�unii respective.

S-ar putea să vă placă și