Sunteți pe pagina 1din 4
Republica Moldova Procuratura Generali ‘mun. Chisinau bd. $tefan cel Mare gi Sfint, 73. de la: A.O "Central pentru Pol iative si Cercetiri PLATFORMA” inau, bd. Stefan cel Mare, 134 CP 225 MD-2012 tel/fax: 068568725 mail: a0.platforma@gmail.com Re Folosinta abuziva a terenului de pimint - monument istoric, proprietatea statului si tentativa de delapidare a proprietiii statului SESIZARE din 22 octombroe 2019 La data de 11 octombrie 2019 societatea noastrd a aflat despre rspunsul Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova la nr. 05/2-09/3647 din 10.10.2019 potrivit ctrui a fost considerat nulé coordonarea Agentici de Inspectare si Restaurare a Monumentelor a schemei de amplasare a unui centru multifunctional din or. Chisinau, str. Circului nr.16, cod cadastral 0100415.347. fn urma exar ii copiei schemei de amplasare si materialelor publicate in mass media am depistat faptul cia fost cel putin doud incercari de a privatiza si folosi acest teren in interes privat, ocolind astfel, regimul ocrotitor al acestui bun public. Date despre teren Amplasarea: or. Chigindu, str. Circului nr.16, cod cadastral 0100415.347 ‘Terenul cu pricina este inregistrat cu drept de proprietate dup Republica Moldova si cu drept de folosinta dupa Biserica cu hramul “Sfintii impérati Constantin si Elena” (construita in sec. XVIID, inregistratd, impreund cu cimitirul adiacent, in Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sub numarul 185 (2) si se afla in zona de protectie a monumentului istorie. Astfel, statul a oferit terenul in folosintS Bisericii pentru a construi un obiect de cult si nu altfel. Folosirea contrar destinatiei gi limitelor WOCURATURA Gawtaa A RERUBLICH MOLDONA* Primit in’ audients toll OLD ‘Tentativa 1. La data 22 iulie 2014 administratia bisericii “Sfintit Imparat Constantin si Elena” tncheie un contract de locatiune pe un termen de 30 ani eu "Go for Fun” SRL. In temeiul acestui contract de locatiune compania cere Consiliului Municipal Chisiniu st Ii elibereze certificat de Trbanism pentru proicctarea unei stati de afimentare eu produse petroliere pe terenul mentionat, ‘Consiliul Municipal Chisindu respinge cererea SRI. "Go for Fun’ in icind c& contractul intre Biserica si SRL este lovit de nulitate (proprictarul terenului era statul, prin CMC, si biserica ma putea incheia un contract firé aprobarea acestuia). SRL-u se crede nedreptatit si ataca CMC an judecatt ins, instantle de judecata au respins pretentile SRL-lui. Tentativa 2. fn anul 2018 Biserica *Sfinti Imparati Constantin si Elena” fncheie unu! no¥ contract de locatiune cu alts societate comercial SRL *Siglum Construct” pe un termen de 30 ani. Scopul este 0 nous constructie - central medical (cabinet _ stomatologic). in continuare arhitect gef a oragului elibereaza ilegal autorizayia de constructie cu nr. 695-c/18 «din 06.12.2018 fara avizul pozitiv al Consiliului National al ‘Monumentelor Istorice de pe lingtt Ministerul Educatiei, Culturii si Cercettiri. Menfionam c& conform prevederilor art, 12 lit. h) din Legea privind autorizarea executarii tucrarilor de constructie, autorizatia de constructie se elibereaza doar in cazul prezentirii de ccatre solicitant a "extrasului din procesul-verbal al sedinte! Consiliului National al ‘Monumemelor Isorice de pe lingd Ministerul Educatiei, Culruri si Cercetarii privind avizarea pozitiva a proiectulul de execute, in cazul protectiri interventiilor la monumentele de istorie, ‘arta $i arhitecturdé sau in zonele construite inscrise in Registrul monumentelor Republicit Moldova oerotite de stai", deci aucorizatia a fost eliberata fir acordul autorititii de ocrotire, in consecintt este ilegala. “Autorizatia ilegal era necesara pentru a face posibil urmtorul pas ‘al schemei - realizarea unei ~mici” constructii nefinisate. Alifel spus, constructia nefinisaté_urma si “deschidi o usi” spre privatizarea terenului. Regulamentul ou privire la vinzarea si cumpararca a terenurilor aferante, aprobat de Guvern prin Hotirirea Nr. 1428 din 16.12.2008 (pet. 4) exclude de le privatizare terenurile din domeniul public. Tentativa 3 Jn-vara anului 2019 locatarul construcfiei SRL "Siglam Construct” solicit de la Primarie certificat de urbanism de proiectare pentru un now proiect pe acclagi_teren. fn noul proiect “Sighum Construct” — vrea sa tidice un bloc locativ de 17 ctaje, Pentru a ocoli Ministerul Educatiei, care putin probabil si aprobe construcfia pe monument istorie, se recurge la coordonarea Agenfiei de Inspectare si Restaurare 8 ‘Monumentelor, subordonati si. ea“ Ministerului— Educatici, Culurii si Cereetarii. ‘Aceastilegalitate "i permite” arhitectorului seal oragulu,s8.avizeze proiectul 1a 23 august 7019 pentru_exatminarea in_vederea obtinerii_certificatulul de_urbanism_de_proiectare! 2 Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor nu dispune, in mod evident, de competente in coordonarea proiectelor de constructie in zonele de protectie ale monumentelor protejate de stat (8). Din contra, cadrul legal prevede ci AIRM este obligata si “sesizeze organele de drept competente privind tragerea la raspundere civild, administrativa sau penalés pentru distrugerea/ demolarea monumentului, pentru prejudicierea stabiliragi, auenticitayi, iniegritiqii lui si a zonei de protectie, precum $i pentru modificarea neavizatc de cétre autoritatea publica a exteriorului sau interioarelor monumentului.” ‘Concluzi In consecint& putem constata urmatoarele inealeari: = coordonarea ilegala sau fals al documentatiei de proiect ~ eliberatii ilegale a avizului pentru obfinerea certificatului de urbanism de proiectare, = incheierea cu bund stint a unor contracte de locatiune ilegale. ‘Avind in vedere cele invocate si recunoasterea nul a coordoniirii AIRM, consideram c& actiunile intreprinse pot fi incadrate inclusiv in tentativele infractiunilor prevazzute la art. 190 (2!) Eserocherie sau art. 191 (22) Delapidarea averii straiine, Cod Penal RM si solicitam instituiei DVS investigarea cazului. Mai solicitim, ca decizia si motivele de refuz in initierea investigatiilor sau, dupa caz, rezultatele unei astfel de cercetiri si ne fie comunicate in seris. De asemenea solicitim verificarea legalitatii contractului de locatiune intre Biserica "Sfintii imparati Constantin si Elena” si SRL "Siglum Construct”, Adifional solicitam investigarea motivelor inactiunii Agentici Proprietiii Publice care nu a luat masuri si anuleze contractul de dare in folosinta, in conditiile in care Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena” a abuzat acest contract de atitea ori. Cu respect, italie Sprinceana, presedinte AO "PLATFORMA” yisbaeaial Mai subseriu: Constanta Dohotaru, activista Victor Ciobanu, cineast Lilia Nenescu, activist’ Vlada Ciobanu, Primaria MEA Ton Andronache, activist Anna Vasina, manager cultural {fn anexat -Copia schemei de amplasare: -Copia scrisorii Ministerului Educatiei a Republ ‘Adresa pentru corespondenti: A.O "Centrul pentru Politiei, Initiative si Cercetiri PLATFORMA” mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare, 134 CP 225 MD-2012