Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.10.2019 Data: : 22.10.2019


Şcoala Gimnazială Lupac Şcoala Gimnazială Lupac
Clasa: a VI-a Clasa a VII-a
Prof. Pau Icoana Carmen Prof. Pau Icoana Carmen
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Unitatea de învăţare:
Subiectul lecţiei: Textul literar/nonliterar Subiectul lecţiei:Pleonasmul
Tipul lecţiei: consolidare-sistematizare Tipul lecţiei: predare
Competenţe generale: Competenţe generale:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri ; receptarea şi producerea textului oral;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
comunicării orale și scrise. 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale
și scrise.
Competenţe specifice:
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte continue, Competenţe specifice:
discontinue și multimodale ; 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite; înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe;
3.1. Redactarea unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere 4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate. standard;
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din
perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexical.
Obiective operaţionale:
O1 să enunțe trăsăturile specifice textului literar/nonliterar; Obiective operaţionale:
O2 să recunoască un text literar/nonliterar; O1 să definească pleonasmul;
O3 să găsească deosebirile dintre textul literar și cel nonliterar în O2 sa precizeze situatiile care constituie pleonasme;
ceea ce privește autorul, mesajul transmis și limbajul folosit; O3 să corecteze enunţurile în care au identificat pleonasme.

STRATEGII DIDACTICE: STRATEGII DIDACTICE:


a.Metode şi procedee: exerciţiul,explicația, observația dirijată, a.Metode şi procedee:exerciţiul, explicația, observația dirijată, expunerea,
expunerea, problematizarea, conversația euristică, metoda problematizarea, conversația euristică, exemplul, gândiți - lucrați în perechi
cadranelor, lucrul cu manualul, jocul didactic (valiza conceptelor). – comunicați (GLC), lucrul cu manualul, jocul didactic (rebusul), jocul
b.Mijloace didactice: manualul, caietul, fişele de lucru, tabla. didactic (tabloul literelor/careul pleonasmelor);
c.Forme de organizare: activitate individuală, activitate frontală, b.Mijloace didactice: manualul, caietul, fişele de lucru, tabla;
lucrul în perechi. c.Forme de organizare: activitate individuală, activitate frontală, lucrul în
d. Resurse umane, de timp: elevii clasei a VI-a, 50 de minute perechi și pe grupe
d. Resurse umane, de timp: elevii clasei a VII-a, 50 de minute
BIBLIOGRAFIE:
Programa pentru clasa a VI-a. BIBLIOGRAFIE:
Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Mariana Norel, Petru Bucurenciu,
Programa pentru clasa a VII-a.
Mihaela Dragu, , Editura Didactica si Pedagogica, 2019. Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Florentina Sâmihăian, Sofia
Ghid pentru titularizare și carieră didactică, Adriana Dudaș-Vasile, Dobra,Monica Halaszi , Anca Davidoiu-Roman, Horia Corches, Editura Art
Nistor Iorga, Iași, 2015. Klett, 2019.
Metodica studierii limbii și literaturii române în școală, Constantin Dascălu, D. – Dicţionar de pleonasme, Ed. Vox, Bucureşti, 2004;
Parfene, Editura Polirom. Ghid pentru titularizare și carieră didactică, Adriana Dudaș-Vasile, Nistor
Iorga, Iași, 2015.
Metodica studierii limbii și literaturii române în școală, Constantin Parfene,
Editura Polirom.
SCENARIUL DIDACTIC:

CLASA a VI-a Clasa a VII-a


Etapa/ Activitatea Activitatea Metode Mijloa Evalua Etapa/ Activitatea Activitatea Metode Mij - Evalu-
Timp profesorului elevilor și ce re Timp profesorului elevilor și loace are
alocat proced didacti alocat proce- didact
ee ce dee ice

1. Se asigură cele Elevii își 1. Se asigură Elevii își


Moment necesare pregătesc Moment cele necesare pregătesc
organi- pentru materialele organi- pentru materialele
zatoric desfăşurarea necesare zatoric desfăşurarea necesare
(2min.) lecţiei desfășurării (2 min) lecţiei desfășurării
(liniştea, orei. (liniştea, orei.
prezenţa, prezenţa,
materialele materialele
necesare). necesare).
Activitate Elevii citesc, 2. Activitate
2. directă pe rând, exerci- manua- frontală Actuali- independen- Elevii
Actua- Se realizează exercițiile țiul lul zarea tă rezolvă exerci- fişa de fronta-
lizarea prin verificarea din temă, cunoştin Se exerciţiile țiul lucru lă
cunoș- temei –două fiind -telor realizează de pe fişa
tințelor exerciţii din corectați de anterioa- prin dată
anteri- manual şi catre re rezolvarea
oare proiectul profesor (5 min.) unei fişe cu
(5min.) despre tradiţii. acolo unde două exerciţii
Profesorul greșesc. ce cuprind
corectează noţiuni din
acolo unde lecţia Elevii
este necesar. anterioară citesc, pe exerci- caietul fronta-
(anexa 1). rând, ţiul lă
Activitate exercițiile
directă din temă,
Se realizează fiind
prin corectați de
verificarea către
temei –două profesor
exerciţii din acolo unde
manual, în greșesc.
timp ce elevii
din clasa a
VI-a citesc
textele date.
3. Activitate 3.Cap-
Cap- independentă tarea Activitate
tarea ( 5 min) atenției directă
atenției Profesorul Elevii citesc (5min) ( 5minute)
(5min) distribuie textele date,
elevilor o fişă observând lectura fișa de indivi- Se realizează Elevii rebusul fişa de în
–anexa 1 şi îi instantele textului lucru duală prin rebus. rezolvă lucru perechi
roagă pe elevi comunicarii Răspunsul va rebusul în
să citească cele si mesajul fi chiar titlul perechi.
două texte : pe transmis din lecției.
prima coloană textul B. (ANEXA 1)
apar informaţii
selectate dintr-
un articol,
despre o
pasăre
cunoscută în
ţara noastră-
ciocârlia. Pe a
doua pagină
este scrisă
Legenda
Ciocarliei de
Vasile
Alecsandri.
Elevii sunt
provocaţi să
observe care
sunt instanțele
comunicării în
cazul textului
B: emițătorul-
naratorul,
receptorul –
cititorul, tema
–transformarea
fetei de
împărat în
ciocarlie.
Elevii au la
dispozitie 5
minute pentru
a îndeplini
sarcina dată.
4. Activitate expune- 4. Activitate Elevii expune- tabla, fronta-
Anun- directă Elevii ascultă rea tabla, Anun- directă ascultă rea caietul lă
țarea Se anunță obiectivele, caietul frontală țarea obiectivele,
subiec- subiectul apoi notează subiec- În timp ce apoi notează
tului și lecției, apoi se în caiete tului și elevii de în caiete
enume- prezintă titlul lecției. enume- clasa a VI-a, titlul lecției.
rarea elevilor rarea citesc textul
obiecti- obiectivele obiecti- dat şi
velor operaționale velor observă care
operați- (sunt precizate operați- sunt
onale pe pagina de onale instanțele
(2 min) titlu). (2 min) comunicării
Se notează pe si mesajul
tablă titlul transmis în
lecției: cazul textului
Textul B,
literar/nonlite profesorul le
- rar. spune
elevilor din
clasa aVII-a
că în această
oră vor
continua
studiul limbii
române cu o
lecţie despre
o greşeală de
exprimare
foarte
răspândită în
rândul
vorbitorilor:
pleonasmul
(titlul
lecţiei), cu
scopul de a o
conştientiza
şi evita în
exprimare .
Acesta
prezintă
elevilor din
clasa aVII-a
obiectivele
operaționale
(sunt
precizate pe
pagina de
titlu). Se
notează pe
tablă titlul
lecției:
Pleonasmul.
Activitate 5. Activitate tabla, fronta-
indirectă Elevii Dirija- directă Elevii expune- caietul lă
5. Elevii pe baza precizează conver- frontală rea Profesorul identifică rea,
Dirija- celor citite vor trăsăturile saţia fişa de învățării scrie pe tablă erorile proble-
rea desprinde celor două euristi- lucru (28 min) următoarele semantice: matiza-
învățării trăsăturile tipuri de că enunțuri: a repeta din rea
(28min) celor două texte. Voi repeta nou exem-
tipuri de texte din nou a prefera plul
literar/nonlite- lecția. mai bine
rar, rezolvând Ar fi preferat a se întoarce
exerciţiile din mai bine să înapoi
anexa 2. vizioneze un a se grăbi
Elevii lucrează film. repede
individual. M-au sunat Elevii
Timp de lucru să mă întorc notează în
- 5 minute. înapoi să văd caiete
Profesorul despre ce noţiunile
oferă ajutorul este vorba. teoretice
elevilor care Elevii Grăbiți-vă referitoare
întâlnesc lucrează conver- repede! la
dificultăți. individual. satia fişa de frontală Aceste pleonasm.
Timp de euristi- lucru exemple Activitate
lucru - 4 ca conţin indepen-
Activitate minute. Când pleonasme. dentă
directă timpul a -În ce constă În
În continuare, expirat, greşeala? continuare,
profesorul elevii -Cum putem elevii vor
pune elevilor o nominalizați defini rezolva
serie de citesc pleonasmul? exerciţiile
întrebări în rezolvarea. Pornind de la din anexa 2.
legătură cu răspunsurile
aceste texte: elevilor,
1. În care text profesorul
este folosit formulează
limbajul definiția
expresiv? Prin pleonasmu-
ce se Elevii conver- lui și o scrie
realizează raspund la saţia pe tablă.
expresivitatea? intrebari euristi- Pleonasmul
2. Care este că este o
tema textului greşeala de
A ? Dar a exprimare
textului B? care constă
3. Care text în folosirea
v-a alăturată a
impresionat unor cuvinte
mai mult? cu același Activitate
4. Care text înțeles. indepen-
presupune Vor fi dentă
imaginație? menţionate
Valorificând apoi situaţiile Elevii exerci- fişa de indivi-
răspunsurile care conţin lucrează ţiul lucru dual
elevilor, pleonasme. individual.
profesorul Profesorul dă Timp de
scoate în elevilor ca lucru – 7
evidență activitate minute.
câteva trăsături independentă Când timpul
ale textului exerciţiile de a expirat,
literar/nonlit. pe fişa de elevii
Aceste lucru nr. 1 nomina-
trăsături sunt ( Anexa 1). lizați citesc
scrise într-un Pentru că rezolvarea.
tablel cu două Elevii ies la tabelul tabla frontală elevilor le
coloane, pe tablă pe rand plac jocurile,
tablă (oglinda pentru a scrie se vor juca
tablei) -timp trasăturile în tabloul
de lucru 7 tabel. literelor
minute. /pleonasme- jocul
Activitate lor (ANEXA didactic fişa de în
independentă 4) de pe fișa lucru perechi
Metoda de lucru. tablo-
cadranelor Pentru a fi ul
Pentru a mai distractiv litere-
consolida îl vor face lor
noțiunile sub forma /pleo-
învățate, elevii unei nasme-
primesc o fișă competiții: lor
de lucru cu perechea care
sarcini Elevii cadra- fişa de pe va găsi cele
diferențiate: lucrează pe nele lucru grupe cinci
pentru elevii grupe pleonasme
de nivel mediu diferențiate. ascunse în
și pentru elevii taboul
capabili de literelor va
performanță. câștiga
(ANEXA 3) concursul.
Timp de
căutare a
pleonasme-
lor – 4
minute.

6. Se realizează Răspunsurile 6. Se realizează Răspunsuri-


Asigu- pe tot și Asigu- pe tot le și
rarea parcursul participarea rarea parcursul participarea
feed- lecției, prin efectivă a feed- lecției, prin efectivă a
back- aprecieri elevilor pe back- aprecieri elevilor pe
ului verbale, vizând parcursul ului verbale, parcursul
participarea orei. vizând orei.
elevilor, participarea
calitatea elevilor,
exemplelor, calitatea
claritatea şi exemplelor,
corectitudinea claritatea şi
exprimării. corectitudine
a exprimării.
7.
Activitate
Evalua- independentă 7. Activitate
rea Evalu- independentă
formati- Se realizează Elevii, timp area Elevii, timp
vă printr-un joc de 5 minute, jocul fişa de formati- forma- Se realizează de 5 minute, metoda fişa de formati
(5min) didactic – scriu didactic lucru vă tivă prin metoda scriu 3-2-1. lucru -vă
Valiza răspunsurile (5min) 3-2-1. răspunsurile
informaţiilor şi cerute. Elevii trebuie cerute.
a valorilor. să noteze:
(ANEXA 4 ) trei concepte
Elevii au la pe care le-au
dispoziție 5 învăţat în
minute să
secvenţa/activi-
noteze câteva
tatea didactică
informaţii
respectivă;
sau valori pe
care le vor lua două idei pe
cu ei după care ar dori să
acestă oră. le dezvolte sau
să le
completeze cu
noi informaţii;
o capacitate, o
pricepere sau o
abilitate pe
care şi-au
format-o/au
exersat-o în
cadrul
activităţii de
predare-
învăţare.

8. Tema Elevii primesc Elevii exerci- fişa de indivi- 8. Elevii primesc Elevii exerci- manu- indivi-
pentru temă pentru notează tema țiul, lucru duală Tema temă pentru notează țiul, alul duală
acasă și acasă o fişă de și sunt atenți explica- pentru acasă tema și sunt explica-
explica- lucru. la indicațiile ția acasă exercițiile 1, 2 atenți la ția
rea ei Profesorul dă date. și și 3 de la indicațiile
(3 min) indicații în expli- pagina 36, din date.
ceea ce carea manual.
priveşte ei Profesorul dă
modalitatea de (3min) indicații în
redactare a ceea ce
răspunsurilor. priveşte
modalitatea de
redactare a
răspunsurilor.