Sunteți pe pagina 1din 35

LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J.

CANCICOV“ PARINCEA Profesor: ZAHARIA ANCA


Aria curriculară: Limbă şi comunicare Nr. de ore/săptămână: 4
Disciplina: Limba şi literatura română Manual: Editura „Humanitas Educaţional”
Clasa: a VIII-a Autori: Sofia Dobre, Alexandru Crişan, Florentina Sâmihăian
Cf. programei aprobate prin ordin al ministrului nr. 5097/09.09.2009
Avizat, Vizat,
Șef catedră: Agop Ana - Maria Director: Cristian – Romeo Lungu

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

1
CONŢINUTURI
Unităţile de conţinut care sunt tipărite cu aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VIII-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural (actualizare).
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a cunoştinţelor referitoare la structura textelor narative (logica
acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii). Relaţiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a
structurii textelor lirice. Eul liric.
1.2.3. Figurile de stil (actualizare). Alegoria.
1.2.4. Versificaţia. Măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare). Versul liber.
1.2.5. Genuri şi specii. Genurile epic, liric şi dramatic. Opera dramatică: trăsături generale; lectură de text şi vizionare de spectacol. Specii
literare obligatorii: balada populară, romanul (fragment). *Scrieri SF.
1.3 Textul
1.3.1 Texte literare - populare şi culte - aparţinând diverselor genuri şi specii.
1.3.2 Texte nonliterare: texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă.

Se vor selecta 5-7 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele
scriitorilor clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Autorii de manuale sau
profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.2 – 1.2.5 şi 1.3.1. şi 1.3.2. Aceste texte trebuie să
respecte următoarele criterii: valoric-estetic, formativ, adecvare la vârstă.

2. Practica raţională şi funcţională a limbii


2.1. Comunicarea orală
Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare). Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ
(argumentarea / susţinerea opiniilor şi a preferinţelor). Rezumatul oral (actualizare).

*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- susţinerea argumentată a unui schimb verbal direct;
- exprimarea sau acceptarea de opinii diferite;
- exprimarea şi motivarea unei atitudini / reacţii;
- prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

2
2.2. Scrierea (actualizare)
Comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date. *Conspectul.
Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor).

În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest
capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorilor. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi
nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a
întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu
„limba ca sistem abstract”.
Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”, ci abordarea
funcţională şi aplicativă a acestora, în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se
recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare,
de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de exprimare corectă în toate
situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în prezentarea problemelor noi, profesorul să actualizeze cunoştinţelor asimilate anterior de către
elevi, având ca bază texte ilustrând limba română contemporană şi situaţii de comunicare reală.
Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte
soluţia practică cea mai eficientă.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.

3. Elemente de construcţie a comunicării


3.1. Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (actualizare).
Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
3.2. Lexicul (actualizare)
Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularului.
Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte (actualizare).

Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele pe bază de aplicaţii)1.


Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale. Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor.
Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare).
1
Prefixoid – element formativ asemănător cu prefixele recente, care, aşezat înaintea morfemului independent sau a rădăcinii, dă naştere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului
lexical. Prefixoidele apar în română mai ales în formaţii care au model străin. Sufixoid – element formativ (prezent în împrumuturi sau în formaţii după model străin) care dă impresia unui
sufix şi apare numai în termeni aparţinând limbajelor specializate (cf. art. Prefixoid şi Sufixoid, semnate de Angela Bidu-Vrănceanu, în Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2001,
p. 401, 519).

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

3
Paronimele. Pleonasmul.
3.3. Noţiuni de fonetică (actualizare). Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar.
3.4. Sintaxa propoziţiei şi a frazei.
3.4.1. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
Predicatul verbal şi predicatul nominal (actualizare). Predicatul nominal incomplet. Probleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul
prin atracţie).
Propoziţia subordonată predicativă.
3.4.2. Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
Subiectul (actualizare).
Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiective.
3.4.3. Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
Atributul (actualizare).
Propoziţia subordonată atributivă. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui relativ care introduce atributiva.

3.4.4. Complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă.


Complementul direct (actualizare). Propoziţia subordonată completivă directă.
3.4.5. Complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă.
Complementul indirect (actualizare). Propoziţia subordonată completivă indirectă.
3.4.6. Complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale.
3.4.6.1. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de scop. Propoziţiile circumstanţiale de loc, de
timp, de mod, de cauză, de scop.
3.4.6.2. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională.
3.4.6.3. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă.
3.4.6.4. Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă.

În prezentarea elementelor de sintaxă a frazei, se va avea în vedere la fiecare tip de subordonată efectuarea unor exerciţii de contragere şi de
expansiune, de precizare a elementelor introductive, de evidenţiere a topicii şi a punctuaţiei. În cazul propoziţiilor subordonate circumstanţiale va fi
evidenţiat rolul adverbelor şi al locuţiunilor adverbiale corelative în comunicare.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

4
PLANIFICARE ANUALĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
CLASA a VIII-a

NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SĂPT. OBS.


CRT. ORE

Semestrul I
1. Recapitulare 4 S1

2. I. Genul liric 27 S2 – S9 4 ore, S6- Şcoala altfel


3. II. Genul epic – Scrieri SF 11 S9 – S12
III. Genul epic – Balada populară 16 S12 – S17
4. Recapitulare semestrială. Lectura 10 S17 – S19
5. Teza 4 S13
Total ore semestrul I 72

Semestrul al II-lea

1. IV. Genul epic - Romanul 17 S20 – S24


2. V. Genul dramatic - Comedia 21 S24 – S29
3. Lectura 6 S29 – S30
4. Teza 4 S31
5. Recapitulare finală- evaluare națională 8 S32 – S33
Total ore semestrul al II-lea 60
Total ore 132

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

5
Planificare calendaristică
Clasa a VIII-a
Structura anului şcolar: 2018 - 2019
Cursuri: 33 de săptămâni; 132 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore (din care 30 noiembrie și 24 ianuarie sunt zile libere)
Semestrul al II-lea: 14 săptămâni + Săptămâna Altfel 4 ore / săptămână  56+4 de ore
Săptămâna 15 – 19 aprilie: Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare);
Teze: Tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul cursurilor
Semestrul I
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Unitate de învăţare introductivă 4 S1
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-
un mesaj oral;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia
de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
ortografice şi de punctuaţie;

Unitatea 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul liric 27 S2 – S9


sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Noţiuni de teorie literară privind genul liric, cu
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la aplicaţie pe texte suport (actualizare);
scopul mesajului ascultat; Lacul, de Mihai Eminescu
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Izvorul nopţii, de Lucian Blaga
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Emoţie de toamnă, de Nichita Stănescu
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; *Versul liber
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Eul liric
un mesaj oral; Figuri de stil (actualizare)
Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

6
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele
nonverbale în cadrul mesajului oral; Lexicul (actualizare)
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin Vocabularul fundamental şi masa
modul de prezentare a mesajului; vocabularului. Dinamica vocabularului
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului
pornind de la cerinţe date; (actualizare)
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Familia de cuvinte (actualizare)
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a *Prefixoidele. *Sufixoidele (ambele pe bază de
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; aplicaţii)
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului.
exprimându-şi impresiile şi preferinţele; Împrumuturile lexicale
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea
de comunicare concretă; neologismelor
4.3. redactarea unui text argumentativ; Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi
secundar) şi sensul figurat
Categorii semantice. Sinonimele. Antonimele.
Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare)
Paronimele. Pleonasmul
Noţiuni de fonetică (actualizare)
*Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text
literar
Situaţia de comunicare monologată şi dialogată
(actualizare). Monologul: text descriptiv
Unitatea 2 1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale Genul epic 11 S9 – S12
unui mesaj ascultat; *Scrieri SF
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Planeta celor doi sori, de Horia Aramă
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Rezumatul oral (actualizare)
orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile
pornind de la cerinţe date; sintactice în propoziţie şi frază şi mijloacele de
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor stabilire a acestora (actualizare)
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; lor
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele Monologul: text narativ
ortografice şi de punctuaţie;
Unitatea 3 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul epic 16 S12 – S17
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Balada populară

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

7
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor Text suport, Mioriţa
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un Figuri de stil. Alegoria
text oral;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Predicatul verbal (actualizare)
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Predicatul nominal (actualizare). Predicatul
un mesaj oral; nominal incomplet
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Probleme ale acordului (acordul după înţeles,
orale proprii; acordul prin atracţie)
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Propoziţia subordonată predicativă
pornind de la cerinţe date; Subiectul (actualizare)
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Propoziţia subordonată subiectivă. Natura
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a elementului regent al propoziţiei subiective
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Propoziţia subordonată subiectivă
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia Monologul
de comunicare concretă; Text informativ
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a Texte publicitare
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele *Articolul de ziar/de revistă
ortografice şi de punctuaţie;

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 S13


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Recapitulare semestrială. Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 10 S17 – S19
Obs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie de
necesităţile şi ritmul colectivului de elevi
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Unitatea 4 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Genul epic 17 S20 – S24
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Romanul (fragment)
un mesaj oral; Text suport, Baltagul, de Mihail Sadoveanu
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.
orale proprii; Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, caracterizare a personajelor
pornind de la cerinţe date;
Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

8
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Atributul (actualizare). Propoziţia subordonată
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a atributivă
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Complementul direct (actualizare). Propoziţia
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia subordonată completivă directă
de comunicare concretă; Complementul indirect (actualizare). Propoziţia
subordonată completivă indirectă
Textul nonliterar
Unitatea 5 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul dramatic 21 S24 – S29
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Text suport, O scrisoare pierdută, de I.
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor L.Caragiale
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un Opera dramatică: trăsături generale
text oral; Vizionarea de spectacol
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la
scopul mesajului ascultat; Complementul circumstanţial de loc, de timp, de
1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale mod (actualizare), de cauză, de scop
unui mesaj ascultat; Propoziţia subordonată circumstanţială de loc,
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în de timp, de mod, de cauză, de scop,
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; condiţională, concesivă, consecutivă
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Situaţia de comunicare dialogată. *Acte de
un mesaj oral; vorbire
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele *Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale şi
orale proprii; paraverbale în dialog
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele
nonverbale în cadrul mesajului oral;
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin
modul de prezentare a mesajului;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text,
exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia
de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

9
ortografice şi de punctuaţie;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 S31
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Recapitulare finală - evaluarea națională 8 S32 – S33
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 6 S29 – S30
Obs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie de
necesităţile şi ritmul colectivului de elevi
Total ore pentru semestrul al II-lea 60
TOTAL ORE/AN 132

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

10
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I

Săptămâna 1 Nr de ore alocate: 8


Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) organizare
Prezentarea manualului 1.1. Observarea manualului 2 Programa şcolară şi de Activitate
şi a programei 1.5. Stabilirea de relaţii între conţinuturile examen, manual frontală
Prezentarea prevăzute în programă şi parcurgerea
metodologiei şi a lor
programei pentru
Evaluarea naţională
Prezentarea criteriilor de
evaluare pentru clasa a
VIII-a
Evaluare predictivă 3.1. Rezolvarea de exerciţii 2 Fişă de evaluare Activitate Observarea
4.1. individuală sistematică
4.2. Aprecierea
fişelor de
evaluare
Actualizarea 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 2 Fişă de lucru Activitate Observarea
cunoştinţelor 2.1. Ştefania Popescu, Gramatica individuală sistematică
2.2. practică a limbii române cu o Activitate Aprecierea
culegere de exerciţii, Editura frontală răspunsurilor
TEDIT FZH, Bucureşti, 2007.
Actualizarea 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 2 Fişă de lucru Activitate Observarea
cunoştinţelor 2.1. Ion Popa, Marinela Popa, frontală sistematică
2.2. Limba română pentru Activitate Aprecierea
gimnaziu, liceu, bacalaureat individuală răspunsurilor
şi admiterea la facultate,
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

11
Unitatea de învăţare: Unitatea 1- GENUL LIRIC Nr de ore alocate: 27
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Poezii – M. Eminescu Activitate în
grup
1.Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea
textului suport, Izvorul 3.2. de versificaţie Fişe de lucru frontală sistematică
nopţii, de Lucian Blaga . Exerciţii de identificare a elementelor Lucian Blaga, Poezii, Editura Activitate Aprecierea
Actualizarea noţiunilor de prozodie (măsura, rima, piciorul Pentru Literatură, Bucureşti, individuală răspunsurilor
referitoare la elemente metric, ritmul, versul, strofa) 1962.
de prozodie. *Versul Exerciţii de identificare a versurilor
liber libere
2.Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a structurii 1 Manual Activitate Observarea
textului suport, Emoţie textului liric Fişe de lucru frontală sistematică
de toamnă, de Nichita Exerciţii de actualizare a noţiunilor Nichita Stănescu, Poezii, Activitate Aprecierea
Stănescu. Actualizarea referitoare la genul liric Albatros, Bucureşti, 1970. individuală răspunsurilor
noţiunilor referitoare la Exerciţii de identificare a
genul liric. Eul liric caracteristicilor genului liric în textul
studiat
Exerciţii de identificare a mărcilor
eului liric în textul studiat
3. Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport selectat. 3.2. expunere specifice genului liric Fişe de lucru frontală sistematică
Lacul, de Mihai Exerciţii de comentare a sensului Activitate Aprecierea
Eminescu global al textului liric individuală răspunsurilor
Izvorul nopţii, de
Lucian Blaga
Emoţie de toamnă, de
Nichita Stănescu
Moduri de expunere
Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

12
4.Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a figurilor de 1 Manual Activitate Observarea
textului suport selectat. 3.2. stil şi a mijloacelor de obţinere a Fişe de lucru frontală sistematică
Lacul, de Mihai expresivităţii în textele studiate Activitate Aprecierea
Eminescu individuală răspunsurilor
Izvorul nopţii, de
Lucian Blaga
Emoţie de toamnă, de
Nichita Stănescu
Figuri de stil
(actualizare)
5.Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a figurilor de 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport selectat. 3.2. stil şi a mijloacelor de obţinere a Fişe de lucru frontală sistematică
Lacul, de Mihai expresivităţii în textele studiate Mihai Eminescu, Poezii, Ediţie Activitate Aprecierea
Eminescu Exerciţii de interpretare a semnificaţiei îngrijită de Dumitru Irimia, individuală răspunsurilor
Izvorul nopţii, de unor figuri de stil în texte lirice Editura Universităţii
Lucian Blaga Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
Emoţie de toamnă, de 1994.
Nichita Stănescu Lucian Blaga, Poezii, Editura
Figuri de stil Pentru Literatură, Bucureşti,
(actualizare) 1962.
Nichita Stănescu, Poezii,
Albatros, Bucureşti, 1970.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Poezii- L. Blaga Activitate în
grup

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

13
6.Comentarea unor 2.4. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei 2 Manual Activitate Observarea
secvenţe din operele 2.5. unor secvenţe din opere lirice studiate Fişe de lucru frontală sistematică
lirice studiate sau din 3.3. sau la prima vedere Mihai Eminescu, Poezii, Ediţie Activitate Aprecierea
texte la prima vedere, pe 4.1. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei îngrijită de Dumitru Irimia, individuală răspunsurilor
baza unor cerinţe date unor figuri de stil şi a unor procedee de Editura Universităţii
obţinere a expresivităţii textului Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
Exerciţii de identificare şi de comentare 1994.
a elementelor de structură a operei Lucian Blaga, Poezii, Editura
lirice Pentru Literatură, Bucureşti,
1962.
Nichita Stănescu, Poezii,
Albatros, Bucureşti, 1970.
7.Trăsături specifice 1.1. Exerciţii de redactare de text vizând 1 Manual Activitate Observarea
genului liric în opere 1.3 ilustrarea unor trăsături ale genului liric Fişe de lucru frontală sistematică
literare studiate sau în 2.1 şi ale speciilor studiate Mihai Eminescu, Poezii, Ediţie Activitate Aprecierea
texte la prima vedere 2.4 îngrijită de Dumitru Irimia, individuală răspunsurilor
(sistematizare) 2.5 Editura Universităţii
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
1994.
Lucian Blaga, Poezii, Editura
Pentru Literatură, Bucureşti,
1962.
Nichita Stănescu, Poezii,
Albatros, Bucureşti, 1970.
8.Lexicul (actualizare) 1.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate Observarea
3.2. referitoare la structura vocabularului Fişe de lucru frontală şi sistematică
limbii române DOOM 2 individuală Aprecierea
răspunsurilor

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

14
9.Lexicul Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate Observarea
Vocabularul 1.3. aparţinând vocabularului Fişe de lucru frontală şi sistematică
fundamental şi masa 3.2. fundamental/masei vocabularului DOOM 2 individuală Aprecierea
vocabularului. Exerciţii de integrare în enunţuri a unor răspunsurilor
Dinamica cuvinte aparţinând celor două părţi ale
vocabularului vocabularului limbii române
Exerciţii de sesizare a dinamicii
vocabularului limbii române
10.Lexicul Exerciţii de identificare a procedeelor 2 Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de 1.3. de îmbogăţire a vocabularului Fişe de lucru frontală şi sistematică
îmbogăţire a 3.2. Exerciţii de actualizare a noţiunilor Ştefania Popescu, Gramatica individuală Aprecierea
vocabularului teoretice referitoare la mijloacele practică a limbii române cu o răspunsurilor
(actualizare) interne de îmbogăţire a vocabularului culegere de exerciţii, Editura
TEDIT FZH, Bucureşti, 2007.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Poezii – N. Stănescu Activitate în
grup
11.Lexicul Exerciţii de creare a unor familii de 2 Manual Activitate Observarea
Familia de cuvinte 1.3. cuvinte Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) 3.2. Exerciţii de integrare în context a unor Ştefania Popescu, Gramatica Activitate Aprecierea
cuvinte aparţinând aceleiaşi familii practică a limbii române cu o individuală răspunsurilor
lexicale culegere de exerciţii, Editura Activitate pe
TEDIT FZH, Bucureşti, 2007. grupe
12.Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
*Prefixoidele. 1.3. formate cu prefixoide şi sufixoide Fişe de lucru frontală sistematică
*Sufixoidele (ambele pe 3.2. Exerciţii de diferenţiere a prefixoidelor Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
bază de aplicaţii) şi sufixoidelor de prefixe şi sufixe Limba română pentru individuală răspunsurilor
gimnaziu, liceu, bacalaureat Activitate pe
şi admiterea la facultate, grupe
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

15
13.Lexicul Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele externe de 1.3. împrumutate în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
îmbogăţire a 3.2. Exerciţii de identificare a sensului unor Sergiu Şerban, Caiet de Activitate Aprecierea
vocabularului. împrumuturi din texte date exerciţii şi teste în domeniul individuală răspunsurilor
Împrumuturile lexicale Exerciţii de integrare în context a unor vocabularului Activitate pe
împrumuturi grupe
14.Lexicul Exerciţii de identificare a unor 1 Manual Activitate Observarea
Neologismele. Evitarea 1.3. neologisme în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
greşelilor în utilizarea 2.2. Exerciţii de identificare a sensului unor Florin Marcu, Dicţionar de Activitate Aprecierea
neologismelor 3.2. neologisme neologisme, Editura Ştiinţifică, individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor Bucureşti, 1961. Activitate pe
neologisme grupe
15.Lexicul Exerciţii de identificare a sensului 1 Manual Activitate Observarea
Cuvântul şi contextul. 1.3. cuvintelor în context Fişe de lucru frontală sistematică
Sensul propriu (de bază 2.2. Exerciţii de integrare în context a unor Adriana Stoichiţu-Ichim, Activitate Aprecierea
şi secundar) şi sensul 3.2. cuvinte cu sensul lor propriu (de bază şi Vocabularul limbii române individuală răspunsurilor
figurat secundar actuale, BIC ALL, Bucureşti, Activitate pe
Exerciţii de integrare în context a unor 2005. grupe
cuvinte cu sens figurat
16.Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate Observarea
Categorii semantice. 1.3. sinonimelor şi antonimelor Fişe de lucru frontală sistematică
Sinonimele. Antonimele 2.2. Exerciţii de integrare în context a Luiza şi Mircea Seche, Activitate Aprecierea
(actualizare) 3.2. seriilor sinonimice Dicţionar de sinonime, individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a Editura Enciclopedică, Activitate pe
antonimelor Bucureşti, 1993. grupe
Onufrie Vinţeler, Dicţionar de
antonime, Lucman, Bucureşti,
1998.
17.Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor 2 Manual Activitate Observarea
Categorii semantice. 1.3. şi omofonelor Fişe de lucru frontală sistematică
Omonimele. Cuvintele 2.2. Exerciţii de identificare în context a DEX Activitate Aprecierea
polisemantice 3.2. omonimelor Gheorghe Bulgăr, Dicţionar de individuală răspunsurilor
(actualizare) Exerciţii de identificare a sensurilor omonime, Universitatea, Activitate pe
cuvintelor polisemantice Bucureşti, 1966. grupe

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

16
18.Lexicul Exerciţii de identificare a paronimelor 1 Manual Activitate Observarea
Paronimele. Pleonasmul 1.3. în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
2.2. Exerciţii de diferenţiere a sensurilor DEX Activitate Aprecierea
3.2. paronimelor DOOM 2 individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a Gheorghe Bulgăr, Dicţionar de
paronimelor paronime, Lucman, Bucureşti,
Exerciţii de identificare a construcţiilor 2002.
pleonastice
Exerciţii de evitare a construcţiilor
pleonastice
19.Lexicul. Consolidare 1.3. Exerciţii complexe de vocabular 2 Manual Activitate Observarea
2.2. Exerciţii recapitulative pentru Fişe de lucru frontală sistematică
4.1. sistematizarea noţiunilor teoretice Sergiu Şerban, Caiet de Activitate Aprecierea
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii exerciţii şi teste în domeniul individuală răspunsurilor
române vocabularului
20.Noţiuni de fonetică 3.2. Exerciţii de identificare a diftongilor, 2 Manual Activitate Observarea
(actualizare) triftongilor şi hiatului Fişe de lucru frontală sistematică
*Valorile stilistice ale Exerciţii de despărţire corectă a Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
nivelului fonetic într-un cuvintelor în silabe Limba română pentru individuală răspunsurilor
text literar Exerciţii de identificare a valorilor gimnaziu, liceu, bacalaureat
stilistice ale nivelului fonetic într-un şi admiterea la facultate,
text literar Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.
21.Situaţia de 2.5. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea
comunicare monologată specifice situaţiei de comunicare Fişe de lucru frontală sistematică
şi dialogată monologată Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
(actualizare). Exerciţii de alcătuire a unui monolog Limba română pentru individuală răspunsurilor
Monologul: text descriptiv gimnaziu, liceu, bacalaureat
descriptiv şi admiterea la facultate,
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

17
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Romanul Activitate în
adolescentului miop – grup
M. Eliade

Unitatea de învăţare: Unitatea 2 - SCRIERI SF Nr de ore alocate: 11


Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
1.Genul epic
*Scrieri SF Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 2 Grila de evaluare a lecturii Activitate Observarea
Lectura textului-suport, 3.1. colegi pe baza unei grile Florin Marcu, Dicţionar de frontală sistematică
Planeta celor doi sori, 1.4. Discuţii asupra evaluării lecturii neologisme, Editura Ştiinţifică, Activitate Aprecierea
de Horia Aramă Exerciţii de vocabular Bucureşti, 1961. individuală răspunsurilor

2.Lectura aprofundată a Exerciţii de identificare a 2 Manual Activitate Observarea


textului-suport, Planeta 3.1. caracteristicilor scrierilor SF Fişe de lucru frontală sistematică
celor doi sori, de Horia 2.3. Exerciţii de rezumare a textului-suport Activitate Aprecierea
Aramă. individuală răspunsurilor
Elemente specifice
scrierilor SF
Rezumatul oral
(actualizare)
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Cronicile din Narnia – Activitate în
C. S. Lewis grup

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

18
3.Cuvintele şi 2.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor şi 2 Manual Activitate Observarea
construcţiile incidente. 3.2. construcţiilor incidente şi a punctuaţiei Fişe de lucru frontală sistematică
Punctuaţia lor 4.2. specifice Corneliu Dimitriu, Tratat de Activitate Aprecierea
Exerciţii de diferenţiere a cuvintelor şi gramatică a limbii române, individuală răspunsurilor
construcţiilor incidente de alte structuri vol. 2: Sintaxa, Institutul
sintactice (apoziţia, vocativul) European, Iaşi, 2002.
Exerciţii de elaborare de enunţuri în
care să apară cuvinte şi construcţii
incidente
4.Monologul 2.1. Exerciţii de identificare a elementelor 2 Manual Activitate Observarea
Text narativ specifice monologului narativ Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de alcătuire a unui monolog Activitate Aprecierea
narativ individuală răspunsurilor

5.*Conspectul 4.1. Exerciţii de redactare a unui conspect 1 Manual Activitate Observarea


pentru un text dat Fişe de lucru frontală sistematică
Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor

Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
La hanul lui Mânjoală Activitate în
– I. L. Caragiale grup

6.Evaluare Unitatea 3 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
3.2. noţiunilor teoretice însuşite independentă fişelor de
4.2. evaluare

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

19
Unitatea de învăţare: Unitatea 3 – GENUL EPIC Nr. de ore alocate: 16
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Balade populare Activitate în
grup
Genul epic
Balada populară 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de evaluare a lecturii Activitate Observarea
Lectura textului suport, 3.2. colegi pe baza unei grile Balade populare româneşti, frontală sistematică
Mioriţa. Discuţii asupra evaluării lecturii Editura Minerva, Bucureşti, Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular 1988. individuală răspunsurilor
Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a 2 Manual Activitate Observarea
textului Mioriţa. 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Fişe de lucru frontală sistematică
Caracteristici ale genului 3.2. studiat Activitate Aprecierea
epic. Moduri de 4.1. Exerciţii de identificare a modurilor de individuală răspunsurilor
expunere.Caracteristici expunere. Exerciţii de actualizare a
ale literaturii populare. caracteristicilor baladei populare.
Caracteristici ale Exerciţii de identificare a
baladei. caracteristicilor speciei.
Redactarea de text pentru motivarea
apartenenţei la specie a textului studiat.

Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor 1 Manual Activitate Observarea


textului Mioriţa. 3.1. de caracterizare a personajelor Fişe de lucru frontală sistematică
Personaje. Modalităţi de 3.2. Redactarea caracterizării unui personaj Activitate Aprecierea
caracterizare a 4.1. din balada populară studiată individuală răspunsurilor
personajelor

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

20
Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea
textului Mioriţa. 3.2. de prozodie Fişe de lucru frontală sistematică
Versificaţia. Figuri de Exerciţii de interpretare a expresivităţii Balade populare româneşti, Activitate Aprecierea
stil. Alegoria textului studiat Editura Minerva, Bucureşti, individuală răspunsurilor
Exerciţii de identificare a alegoriei 1988.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Balade culte Activitate în
grup
Predicatul verbal 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate Observarea
(actualizare) 4.2. referitoare la predicatul verbal Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a predicatului Ştefania Popescu, Gramatica Activitate Aprecierea
verbal exprimat prin diverse părţi de practică a limbii române cu o individuală răspunsurilor
vorbire culegere de exerciţii, Editura
Exerciţii de analiză a predicatului TEDIT FZH, Bucureşti, 2007.
verbal
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat verbal
Predicatul nominal 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate Observarea
(actualizare). 4.2. referitoare la predicatul nominal Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a predicatului Ştefania Popescu, Gramatica Activitate Aprecierea
nominal practică a limbii române cu o individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a predicatului culegere de exerciţii, Editura
nominal TEDIT FZH, Bucureşti, 2007.
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat nominal

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

21
Predicatul nominal 2.3. Exerciţii de identificare a predicatului 1 Manual Activitate Observarea
incomplet 4.2. nominal incomplet Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de analiză a predicatului Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
nominal incomplet Limba română pentru individuală răspunsurilor
gimnaziu, liceu, bacalaureat
şi admiterea la facultate,
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.
Probleme ale acordului 2.3. Exerciţii de sesizare a problemelor de 1 Manual Activitate Observarea
(acordul după înţeles, 4.2. acord între subiect şi predicat Fişe de lucru frontală sistematică
acordul prin atracţie) Exerciţii de utilizare expresivă a limbii Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
Limba română pentru individuală răspunsurilor
gimnaziu, liceu, bacalaureat
şi admiterea la facultate,
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manual Activitate Observarea
subordonată 4.2. predicative în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
predicativă Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Gramatica Activitate Aprecierea
regente ale subordonatei predicative practică a limbii române cu o individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a culegere de exerciţii, Editura
subordonatei predicative TEDIT FZH, Bucureşti, 2007.
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Subiectul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate Observarea
4.2. referitoare la subiect Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a subiectului Ion Popa, Marinela Popa, Activitate pe Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire Limba română pentru grupe răspunsurilor
Exerciţii de analiză a subiectului gimnaziu, liceu, bacalaureat Activitate
Exerciţii de integrare în context a şi admiterea la facultate, individuală
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia Editura Niculescu, Bucureşti,
sintactică de subiect 2006.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

22
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manual Activitate Observarea
subordonată 4.2. subiective în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
subiectivă. Natura Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Gramatica Activitate pe Aprecierea
elementului regent al regente ale subordonatei subiective practică a limbii române cu o grupe răspunsurilor
propoziţiei subiective culegere de exerciţii, Editura Activitate
TEDIT FZH, Bucureşti, 2007. individuală
Propoziţia 2.3. Exerciţii de integrare în context a 1 Manual Activitate Observarea
subordonată subiectivă 4.2. subordonatei subiective Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de integrare în context a Ion Popa, Marinela Popa, Activitate pe Aprecierea
subordonatelor predicativă şi subiectivă Limba română pentru grupe răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune gimnaziu, liceu, bacalaureat Activitate
şi admiterea la facultate, individuală
Editura Niculescu, Bucureşti,
2006.
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor 1 Manual Activitate Observarea
predicativă şi propoziţia 4.2. subordonate predicativă şi subiectivă Fişe de lucru frontală sistematică
subordonată subiectivă. Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Gramatica Activitate pe Aprecierea
Consolidare regente ale subordonatelor predicativă practică a limbii române cu o grupe răspunsurilor
şi subiectivă culegere de exerciţii, Editura Activitate
Exerciţii de contragere şi expansiune TEDIT FZH, Bucureşti, 2007. individuală
Monologul 1.1. Exerciţii de identificare a 1 Manual Activitate Observarea
Text informativ 1.2. particularităţilor monologului Fişe de lucru frontală sistematică
Texte publicitare 2.1. informativ Constantin Parfene, Activitate pe Aprecierea
*Articolul de ziar/de 2.2. Exerciţii de alcătuire de monolog Compoziţiile în şcoală, Editura grupe răspunsurilor
revistă 2.3. informativ pe o temă dată Didactică şi Pedagogică, Activitate
Exerciţii de identificare a Bucureşti, 1980. individuală
particularităţilor textelor publicitare
Redactare de articole de ziar/de revistă

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

23
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Cele patru mituri Activitate în
fundamentale ale grup
românilor,după G.
Călinescu

Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
3.2. noţiunilor teoretice însuşite indepenedentă fişei de
4.1. evaluare

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare: Unitatea 4 – GENUL EPIC Nr. de ore alocate: 17


Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Genul epic 1 Grila de evaluare a lecturii Activitate Observarea
Romanul (fragment) 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Mihail Sadoveanu, frontală sistematică
Lectura textului suport, 3.2. colegi pe baza unei grile Baltagul, 100+1 Gramar, Activitate Aprecierea
Baltagul, de Mihail Discuţii asupra evaluării lecturii Bucureşti, 1996. individuală răspunsurilor
Sadoveanu Exerciţii de vocabular
Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
textului Baltagul, de 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Fişe de lucru frontală sistematică
Mihail Sadoveanu. 3.2. studiat Mihail Sadoveanu, Activitate Aprecierea
Caracteristici ale genului 4.1. Exerciţii de identificare a modurilor de Baltagul, 100+1 Gramar, individuală răspunsurilor
epic. Moduri de expunere Bucureşti, 1996.
expunere

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

24
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Elemente de mitologie Activitate în
egipteană – Mitul lui grup
Isis și Osiris

Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a timpului şi 1 Manualul Activitate Observarea


textului Baltagul, de 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de lucru frontală sistematică
Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu, Activitate Aprecierea
Timpul, spaţiul Baltagul, 100+1 Gramar, individuală răspunsurilor
naraţiunii Bucureşti, 1996.
Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a etapelor 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport selectat. 3.1. acţiunii Fişe de lucru frontală sistematică
Baltagul, de Mihail 3.2. Exerciţii de identificare a momentelor Mihail Sadoveanu, Activitate Aprecierea
Sadoveanu subiectului Baltagul, 100+1 Gramar, individuală răspunsurilor
Logica acţiunii. Rezumarea orală a fragmentului studiat Bucureşti, 1996.
Baltagul, de Mihail 2.1. Exerciţii de identificare a relaţiilor 1 Manualul Activitate Observarea
Sadoveanu 3.1. dintre personaje Fişe de lucru frontală sistematică
Lectura aprofundată a 3.2. Exerciţii de identificare a modalităţilor Activitate pe Aprecierea
textului. Relaţiile dintre 4.1. de caracterizare a personajelor grupe răspunsurilor
personaje. Modalităţi de Redactarea caracterizării unui personaj
caracterizare a din romanul studiat
personajelor

Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de actualizare a 1 Manualul Activitate Observarea


textului Baltagul, de 3.2. caracteristicilor romanului Fişe de lucru frontală sistematică
Mihail Sadoveanu. 4.1. Redactarea de text pentru motivarea Mihail Sadoveanu, Activitate pe Aprecierea
Caracteristici ale speciei apartenenţei la specie a textului studiat Baltagul, 100+1 Gramar, grupe răspunsurilor
Bucureşti, 1996. Activitate
individuală

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

25
Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manualul Activitate Observarea
textului Baltagul, de 3.2. etice şi culturale în textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
Mihail Sadoveanu. 3.3. Exerciţii de interpretare nuanţată a Gheorghe Mitrache Activitate pe Aprecierea
textului studiat (coord.), Matei Cerchez grupe răspunsurilor
(coord.), Literatură. Activitate
Exerciţii practice pentru individuală
studiul textului, clasa a
VIII-a, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2005.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Baladele populare Activitate în
Dolca și Salga grup

Atributul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate Observarea


4.2. referitoare la atribut Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a atributului Activitate pe Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire grupe răspunsurilor
Exerciţii de analiză a atributului Activitate
Exerciţii de integrare în context a individuală
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de atribut
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată atributivă 4.2. atributive în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate pe Aprecierea
regente ale subordonatei atributive Gramatica practică a limbii grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
subordonatei atributive exerciţii, Editura TEDIT
FZH, Bucureşti, 2007.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

26
Propoziţia 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată atributivă 4.2. pronumelui relativ care introduce Fişe de lucru frontală sistematică
atributiva Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune române cu o culegere de
exerciţii, Editura TEDIT
FZH, Bucureşti, 2007.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Noaptea de Sânziene Activitate în
( frag.) de M. grup
Sadoveanu

Complementul direct 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate Observarea


(actualizare) 4.2. referitoare la complementul direct Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de identificare a Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
complementului direct exprimat prin Limba română pentru individuală răspunsurilor
diverse părţi de vorbire gimnaziu, liceu,
Exerciţii de analiză a complementului bacalaureat şi admiterea la
direct facultate, Editura
Exerciţii de integrare în context a Niculescu, Bucureşti, 2006.
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement direct
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. completive directe în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
completivă directă Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
regente ale subordonatei completive Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
directe române cu o culegere de
Exerciţii de integrare în context a exerciţii, Editura TEDIT
subordonatei completive directe FZH, Bucureşti, 2007.
Exerciţii de contragere şi de expansiune

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

27
Complementul indirect 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
(actualizare) 4.2. referitoare la complementul indirect Ştefania Popescu, frontală sistematică
Exerciţii de identificare a Gramatica practică a limbii Activitate pe Aprecierea
complementului indirect exprimat prin române cu o culegere de grupe răspunsurilor
diverse părţi de vorbire exerciţii, Editura TEDIT Activitate
Exerciţii de analiză a complementului FZH, Bucureşti, 2007. individuală
indirect
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement indirect
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Observarea
subordonată 4.2. completive indirecte în texte date Limba română pentru frontală sistematică
completivă indirectă Exerciţii de identificare a elementelor gimnaziu, liceu, Activitate Aprecierea
regente ale subordonatei completive bacalaureat şi admiterea la individuală răspunsurilor
indirecte facultate, Editura
Exerciţii de integrare în context a Niculescu, Bucureşti, 2006.
subordonatei completive indirecte
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Subordonatele 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Observarea
completive 4.2. subordonatelor completive Limba română pentru frontală sistematică
necircumstanţiale. necircumstanţiale gimnaziu, liceu, Activitate Aprecierea
Consolidare Exerciţii de integrare în context a bacalaureat şi admiterea la individuală răspunsurilor
subordonatelor completive facultate, Editura
necircumstanţiale Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Textul nonliterar. 2.1. Exerciţii de identificare a 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Caracteristici 2.2. caracteristicilor textului nonliterar frontală sistematică
Exerciţii de diferenţiere a textului Activitate Aprecierea
literar de textul nonliterar individuală răspunsurilor

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

28
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Texte nonliterare Activitate în
legate de datini grup
populare ancestrale

Evaluare Unitatea 5 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
4.1. noţiunilor teoretice însuşite individuală fişei de
4.2. evaluare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5 – GENUL DRAMATIC Nr. de ore alocate: 21


Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Chirița în Iași de V. Activitate în
Alecsandri grup

Genul dramatic Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de evaluare a lecturii


Lectura textului suport, 3.1. colegi pe baza unei grile 1 I. L.Caragiale, Teatru, Activitate Observarea
O scrisoare pierdută, de 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii Editura de Stat pentru frontală sistematică
I. L.Caragiale Exerciţii de vocabular Literatură şi Artă, Bucureşti, Activitate Aprecierea
1952. individuală răspunsurilor
Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
textului O scrisoare 3.1. caracteristicilor genului dramatic în Fişe de lucru frontală sistematică
pierdută, de I. 3.2. textul studiat Activitate Aprecierea
L.Caragiale. 4.1. Exerciţii de identificare a modurilor de individuală răspunsurilor
Opera dramatică: expunere
trăsături generale

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

29
Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a valorilor etice 1 Manualul Activitate Observarea
textului O scrisoare 2.2. în textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
pierdută, de I. 3.3. Exerciţii de interpretare nuanţată a Gheorghe Mitrache Activitate pe Aprecierea
L.Caragiale. textului studiat (coord.), Matei Cerchez grupe răspunsurilor
Comentarea unor (coord.), Literatură.
secvenţe din opera Exerciţii practice pentru
studiată studiul textului, clasa a
VIII-a, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2005.
Opera dramatică. 1.1. Exerciţii de identificare a 1 Casete video Activitate Observarea
Vizionarea de spectacol 1.2. particularităţilor spectacolului dramatic Videoproiector etc. frontală sistematică
1.3. Exerciţii de identificare a valorilor Activitate Aprecierea
1.4. culturale ale spectacolului dramatic individuală răspunsurilor
3.3.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Scaunele de E. Ionesco Activitate în
grup
Complementul 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţial de loc 4.2. referitoare la complementul Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) circumstanţial de loc Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a Limba română pentru individuală răspunsurilor
complementului circumstanţial de loc gimnaziu, liceu,
exprimat prin diverse părţi de vorbire bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de analiză a complementului facultate, Editura
circumstanţial de loc Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de loc

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

30
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de loc în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială de loc Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
regente ale circumstanţialei de loc Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei de loc exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.
Complementul 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţial de timp 4.2. referitoare la complementul Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) circumstanţial de timp Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a Limba română pentru individuală răspunsurilor
complementului circumstanţial de timp gimnaziu, liceu,
exprimat prin diverse părţi de vorbire bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de analiză a complementului facultate, Editura
circumstanţial de timp Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de timp
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de timp în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială de Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
timp regente ale circumstanţialei de timp Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei de timp exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

31
Complementul 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţial de mod 4.2. referitoare la complementul Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) circumstanţial de mod Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a Limba română pentru individuală răspunsurilor
complementului circumstanţial de mod gimnaziu, liceu,
exprimat prin diverse părţi de vorbire bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de analiză a complementului facultate, Editura
circumstanţial de mod Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement
circumstanţial de mod
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de mod în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială de mod Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
regente ale circumstanţialei de mod Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei de mod exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.
Complementul 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţial de 4.2. complementului circumstanţial de Fişe de lucru frontală sistematică
cauză cauză exprimat prin diverse părţi de Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
vorbire în texte date Limba română pentru individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a complementului gimnaziu, liceu,
circumstanţial de cauză bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de integrare în context a facultate, Editura
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia Niculescu, Bucureşti, 2006.
sintactică de complement
circumstanţial de cauză

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

32
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de cauză în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială de Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
cauză regente ale circumstanţialei de cauză Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei de cauză exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.
Complementul 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţial de scop 4.2. complementului circumstanţial de scop Fişe de lucru frontală sistematică
exprimat prin diverse părţi de vorbire Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
în texte date Limba română pentru individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a complementului gimnaziu, liceu,
circumstanţial de scop bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de integrare în context a facultate, Editura
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia Niculescu, Bucureşti, 2006.
sintactică de complement
circumstanţial de scop
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei de scop în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială de scop Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
regente ale circumstanţialei de scop Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei de scop exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.
Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Matca de M. Sorescu Activitate în
grup

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

33
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei condiţionale în texte Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială date Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
condiţională Exerciţii de identificare a elementelor Limba română pentru individuală răspunsurilor
regente ale circumstanţialei gimnaziu, liceu,
condiţionale bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de integrare în context a facultate, Editura
circumstanţialei condiţionale Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei concesive în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială Exerciţii de identificare a elementelor Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
concesivă regente ale circumstanţialei concesive Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a române cu o culegere de
circumstanţialei concesive exerciţii, Editura TEDIT
Exerciţii de contragere şi de expansiune FZH, Bucureşti, 2007.
Propoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
subordonată 4.2. circumstanţialei consecutive în texte Fişe de lucru frontală sistematică
circumstanţială date Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
consecutivă Exerciţii de identificare a elementelor Limba română pentru individuală răspunsurilor
regente ale circumstanţialei consecutive gimnaziu, liceu,
Exerciţii de integrare în context a bacalaureat şi admiterea la
circumstanţialei consecutive facultate, Editura
Exerciţii de contragere şi de expansiune Niculescu, Bucureşti, 2006.
Complementele 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţiale. 4.2. complementelor circumstanţiale în Fişe de lucru frontală sistematică
Consolidare texte date Ştefania Popescu, Activitate Aprecierea
Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri Gramatica practică a limbii individuală răspunsurilor
de complemente circumstanţiale române cu o culegere de
Exerciţii de integrare în context a exerciţii, Editura TEDIT
diferitelor tipuri de complemente FZH, Bucureşti, 2007.
circumstanţiale

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

34
Propoziţiile subordonate 2.3. Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
circumstanţiale. 4.2. subordonatelor circumstanţiale în texte Fişe de lucru frontală sistematică
Consolidare date Ion Popa, Marinela Popa, Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a elementelor Limba română pentru individuală răspunsurilor
regente ale subordonatelor gimnaziu, liceu,
circumstanţiale bacalaureat şi admiterea la
Exerciţii de integrare în context a facultate, Editura
diferitelor subordonate circumstanţiale Niculescu, Bucureşti, 2006.
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Situaţia de comunicare 1.1 Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
dialogată. *Acte de 1.2 încheiere a unor dialoguri pe teme date frontală sistematică
vorbire 1.5 Exerciţii de sesizare a rolului Activitate Aprecierea
*Îmbinarea elementelor 2.4 elementelor verbale, nonverbale şi individuală răspunsurilor
verbale, nonverbale şi 2.5 paraverbale în dialog Activitate în
paraverbale în dialog perechi

Dezvoltarea 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente de texte literare/ Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin nonliterare individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor Activitate
text literar/nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice frontală
Așteptându-l pe Godot Activitate în
de S. Beckett grup

Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
3.3. noţiunilor teoretice însuşite individuală fişei de
4.1. evaluare
4.2.

Limba și literatura română - clasa a VIII-a Prof. Zaharia Anca

35

S-ar putea să vă placă și