Sunteți pe pagina 1din 5

laudă a Dumnezeirii, a Sfintelor Puteri Cereşti şi a tuturor Sfinţilor

Rugăciunile începătoare (pag 5) Doamne miluieşte! (de 12 ori) Veniţi să ne


închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la
Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi
Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul de laudă Lăudat să fie Dumnezeul
nostru Tatăl Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de iubire! Lăudat să fie Dumnezeul
nostru Mântuitor Iisus Hristos, Răscumpărătorul păcatelor noastre! Lăudat să fie
Dumnezeul nostru Duhul Sfânt, Luminătorul şi Izvorul Vieţii! Lăudată să fie
Preacurata Maică a Domnului, Preasfânta Fecioară Maria! Lăudaţi să fie Sfinţii:
Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, împreună cu Oştirile lor! Lăudaţi să fie toţi
Sfinţii Prealuminaţi de la Sfântul Tron Divin! Lăudate să fie Sfintele: Domnii,
Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti! Lăudate să fie Sfintele Oştiri ale
Sfinţilor Arhangheli! Lăudate să fie Sfintele Oştiri: ale Domniilor, ale
Stăpâniilor, ale Începătoriilor şi ale Scaunelor Cereşti! Lăudaţi să fie cei ce
scriu faptele Îngerilor şi fărădelegile duşmanilor Lui Dumnezeu şi ai creştinilor!
Lăudaţi să fie toţi Sfinţii Îngeri, Sfinţii Părinţi şi Sfintele Soboare Cereşti!
Lăudaţi să fie cei care conduc Cerurile şi Oştirile de Apărare ale Cerurilor!
Lăudaţi să fie toţi cei care sunt alături de Bunul Dumnezeu şi fac Voia Lui Sfântă!
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă! Bine este cuvântat Cel ce vine întru
Numele Domnului! (de 3 ori) Către Domnul Dumnezeu Preasfânt şi Preaplin de Iubire
şi către toţi slujitorii Lui Cereşti, cu smerenie să alergăm noi păcătoşii şi să
cerem protecţie, milă, vindecare şi sfântă binecuvântare cerească. (de 2 ori) Slavă
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Către Maica Domnului, către Sfintele Soboare Cereşti, către Sfinţii şi Îngerii de
Lumină care Îi slujesc cu dragoste Lui Dumnezeu, să strigăm noi creştinii spre a fi
binecuvântaţi şi a avea cele bune şi folositoare. Canon de Laudă - Cântarea I-a
Bunul Dumnezeu este binecuvântat, slăvit şi lăudat de toţi cei din Ceruri şi de pe
Pământ! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii
Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din
Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Noi creştinii şi toţi iubitorii de cele
sfinte să-I aducem laudă Bunului Dumnezeu, că în Marea Sa Îndurare de multe păcate
i-a iertat pe toţi cei care au trăit de-a lungul veacurilor. Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Laudă Sfântă să-I aducem Fiului Lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos
Mântuitorul, Răscumpărătorul păcatelor noastre, Mare Învăţător, Prooroc şi Apostol
al lumii, că pentru neamul omenesc pe toate le-a îndurat cu smerenie şi cu dragoste
sfântă! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Laudă Sfântă să-I aducem Duhului
Sfânt, Mângâietorul, Sfinţitorul şi de Viaţă Dătătorul, Duhul Adevărului, Vistierul
Bunătăţilor, Luminătorul tuturor şi Dumnezeul nostru! Cu toţii să lăudăm şi să
slăvim Dumnezeirea Cea Veşnică şi Atotputernică, Care are grijă de noi toţi, ne
înzestrează cu Har, virtuţi, calităţi şi multe daruri sfinte şi creştineşti. Şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Numai Bunul Dumnezeu şi cei din Ceruri
văd toate problemele omenirii, precum şi rezolvarea lor. Pentru aceasta, cu
dragoste sfântă şi creştinească, aducem laudă şi mulţumire Sfintelor Personalităţi
Cereşti care ne ajută pe noi! Cântarea a III-a Cu iubire sfântă şi cu smerenie,
toţi cei care sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor aduc laudă Dumnezeirii! Lăudaţi
pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Noi păcătoşii fiind muritori, să ne aducem aminte de toate cele
sfinte şi binecuvântate de Dumnezeu şi să împlinim cu sfinţenie tot ce ne
porunceşte Atotputernicul şi Preamăritul Stăpânitor al Cerului, al Pământului şi al
Întregii Creaţii! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe
Conducătorii Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de
lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Lăudată şi Binecuvântată este

27
Preasfânta şi Preacurata Fecioara Maria, Maica Dumnezeului nostru, Care L-a născut
pe Mântuitorul sufletelor noastre şi Care apără creştinătatea de toţi duşmanii
văzuţi şi nevăzuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinţii şi Sfintele
Muceniţe, care au fost alături de Domnul Iisus Hristos, propovăduind de-a lungul
veacurilor Sfânta Evanghelie, sunt acum în Ceruri, alături de Sfinţii Îngeri şi de
Sfintele Oştiri Cereşti, conlucrând la cele sfinte şi lăudând Dumnezeirea, cu glas
răsunător. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cu toţii să luăm aminte la
cele cereşti şi să facem cele sfinte pe Pământ, să fim cu toţii binecuvântaţi şi
lăudaţi de Cei de Sus. Ectenia întreită Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule,
după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! Pentru
Sfânta Biserică creştină şi pentru unirea tuturor Sfintelor Biserici într-una
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte! Pentru ca ţara noastră să fie păzită de năvălirea altor neamuri, de
războaie, de boli, de foamete, de foc, de cutremur, de secetă, de inundaţii, de
molime şi de alte urgii, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru tot
poporul român, pentru toţi românii de pretutindeni, pentru toţi cei de faţă (nume),
pentru sănătatea şi mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte! Pentru ca tot omul să se roage Domnului cu inima fierbinte, să aibă
multă iubire sfântă pentru Dumnezeu şi pentru aproapele său, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! Pentru ca oamenii să aibă milă, înţelegere şi dragoste pentru
tot ce vieţuieşte pe Pământ, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că
Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe Cel
Mai Mare Apărător şi Ocrotitor al lumii, care a făcut Cerurile şi Pământul, Să-L
lăudăm noi credincioşii şi să ne închinăm Lui întru toţi vecii! Cântarea a IV-a Să-
L lăudăm pe Bunul Dumnezeu şi Lui să ne închinăm cu dragoste şi cu multă smerenie
creştină! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii
Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din
Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Cu dragoste creştinească să-i lăudăm noi
pe Sfinţii Arhangheli şi pe Sfinţii Îngeri din Sfintele lor Oştiri Cereşti, care
întotdeauna sunt gata să ne ajute pe noi la împlinirea celor sfinte. Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Cu cinstire, cu smerenie, cu multă evlavie să cerem ajutor Sfintelor
Puteri Cereşti, Sfintelor Oştiri ale: Începătoriilor, Stăpâniilor, Domniilor,
Scaunelor Cereşti, precum şi Sfinţilor Îngeri care scriu faptele cele minunate ale
Sfintelor Personalităţi Cereşti, dar şi fărădelegile duşmanilor Bunului Dumnezeu şi
ai creştinilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu dragoste sfântă,
Atotputernicul Dumnezeu l-a binecuvântat pe Sfântul Heruvim Antim să întocmească o
Oştire de Heruvimi care să apere România şi pe cei aleşi şi binecuvântaţi spre a
împlini poruncile cereşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cei care
nu Îl ascultă pe Bunul Dumnezeu îşi vor trage ponoasele faptelor pe care le-au
făcut, că Îngerul al morţii va veni cu Îngerii lui şi-i v-a pedepsi straşnic pe cei
neascultători, mai straşnic decât altădată în Egipt. Cântarea a V-a Să lăudăm pe
Domnul Iisus şi pe toţi Sfinţii, care s-au străduit să facă Binele cel Sfânt!
Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi
Sfinţii cu Soboarele lor! Laudă sfântă să aducem Domnului Iisus Hristos - Fiul Lui
Dumnezeu, şi tuturor celor care, cu măiestrie sfântă, conduc Cerurile, că sunt
binecuvântaţi de Domnul Dumnezeu şi pe toate cele bune le împlinesc. Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Cu dragoste să aducem laude celor din Sfintele Soboare: al Maicii
Domnului, al Sfântului Ioan Botezătorul, al Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor.

28
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să lăudăm creştineşte pe cei care sunt în
Sânul lui Avraam, că mari daruri cereşti s-au învrednicit a avea pentru faptele lor
cele bune, pentru smerenia şi dragostea lor cea sfântă. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin! Cântare de laudă sfântă să aducem tuturor celor care s-au
mântuit şi au în Sfânta Împărăţie a Cerurilor un loc binecuvântat de Dumnezeu, că
pe toate cele bune le-au dobândit cu strădanie şi jertfă sfântă. Cântarea a VI-a
Să-i lăudăm pe cei lăudaţi cereşte şi să-i binecuvântăm pe cei binecuvântaţi de
Bunul Dumnezeu Savaot! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe
Conducătorii Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de
lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Cu evlavie şi cu smerenie să O
lăudăm pe Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului Iisus Hristos, că mare ajutor a
dat oamenilor de-a lungul veacurilor. Pe cei care I s-au rugat, Maica Sfântă, i-a
vindecat de boli, i-a protejat de vicleanul ispititor şi de uneltirile sale; sub
protecţia Ei cerească, ţara noastră a devenit Grădina Maicii Domnului. Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Vrednici de laudă sunt Sfinţii şi Sfintele care protejează creştinii
de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, îi vindecă de boli şi îi ajută să scape din nevoi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Laude şi slujbe sfinte să aducem în dar
Preaminunatului Împărat Ceresc, care înzestrează cu Har, calităţi şi virtuţi sfinte
pe toţi cei binecredincioşi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cu
dragoste şi cu multă smerenie să aducem slavă, laudă, mulţumire şi recunoştintă
Preafintei Treimi, Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt, să mulţumim Maicii Domnului,
Sfinţilor Conducători Cereşti, Puterilor Cereşti cu Oştirile lor conduse de Marii
Voievozi, Sfinţilor: Heruvimi, Serafimi, Îngeri de lumină, Sfintelor: Domnii,
Stăpânii, Începătorii, Scaune Cereşti, Sfinţilor cu Soboarele lor, pentru tot
ajutorul dat oamenilor de pe întregul Pământ, dar şi poporului român şi creştin.
Ectenia specială Cu pace, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru pacea
de Sus, pentru mântuirea sufletelor noastre şi ale tuturor oamenilor, Domnului să
ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru cei bolnavi, fermecaţi, înrăiţi, săpâniţi de
duhurile rele, pentru curăţirea şi protejarea lor de tot ce este rău, pentru
sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru toţi
robii Lui Dumnezeu care sunt de faţă (nume), pentru sănătatea, mântuirea lor, a
familiilor lor, a celor dragi lor şi pentru îndepărtarea tuturor duşmanilor văzuţi
şi nevăzuţi, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru ca toţi oamenii să
iubească şi să ocrotească viaţa pe Pământ şi natura toată, Domnului să ne rugăm!
Doamne miluieşte! Pentru ca toţi oamenii să fie blânzi, buni, milostivi, smeriţi,
iubitori de Dumnezeu şi de aproapele lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
(de 3 ori) Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi
înălţăm, Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Slavă, laudă şi mulţumire Ţie Doamne Dumnezeule pentru toate Darurile sfinte
care întreţin viaţa, pentru Binecuvântările Tale cereşti, pentru tot Ajutorul
Sfânt! Apostolul Înţelepciune drepţi! Din Faptele Sfinţilor Apostoli (F.A. 3;26)
Fraţilor! Dumnezeu înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă
binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile Sale… Pace ţie cititorule!
Şi duhului tău. Aliluia! Ascultă Doamne şi-i vezi pe cei care Ţi se roagă! Ţie,
Doamne, Ţi se vor ruga mai marii popoarelor! Evanghelia Înţelepciune drepţi! Din
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei citire (Matei 3; 1
şi 2) În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii,
spunând: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă curăţeşte
mulţimea păcatelor noastre! Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, ale Sfintelor
Puteri Cereşti şi ale Preasfintei Fecioare Maria, curăţeşte Doamne mulţimea
fărădelegilor noastre! Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după Mare Mila

29
Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre! Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi,
Doamne, ci primeşte rugăciunile robilor Tăi, că necazurile ne cuprind şi nu ne
putem apăra singuri de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi! Acoperă-ne pe noi păcătoşii, că
la Tine pururea scăpăm, fiindcă eşti Apărătorul şi Mângâietorul nostru! Cântarea a
VII-a Domnul Dumnezeu este lăudat, iar neamul nostru este binecuvântat! Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Laudă şi cinstire sfântă să aducem Sfinţilor noştri Îngeri Păzitori,
care ne sunt trimişi de Domnul Iisus Hristos la Sfântul Botez şi care ne protejează
şi ne inspiră la bine, toată viaţa noastră! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe
Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe
Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Pe Sfântul
Înger Păzitor al ţării noastre să-L lăudăm noi credincioşii, că nu a lăsat neamul
nostru să fie distrus de alte popoare, ci ca un mare viteaz ceresc s-a luptat,
alungându-i pe cei răi departe de hotarele ţării. Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh! Pe Sfinţii Îngeri Păzitori ai Sfintelor Biserici, Mănăstiri,
Schituri şi ai sfintelor lăcaşuri de închinăciune plăcute Domnului, să-i arătăm
lumii întregi şi să-i lăudăm creştineşte pentru rugăciunile făcute pentru salvarea
noastră. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe Sfinţii Heruvimi, care se
pogoară peste noi în timpul Sfintelor Liturghii să-i lăudăm creştineşte, că ei se
roagă pentru noi Bunului Dumnezeu, spre a fi şi noi iertaţi şi binecuvântaţi!
Cântarea a VIII-a Pe Împăratul Ceresc, pe Care-L laudă toate Sfintele Oştiri
Cereşti, să-L lăudăm, să-L slăvim şi să-L preamărim întru toţi vecii! Lăudaţi pe
Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile
Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu
Soboarele lor! Pe Domnul Dumnezeu Savaot, Atoateziditorul, Împăratul Cerurilor, al
Pământului şi al Întregii Creaţii, Care are puteri nebănuite, săL lăudăm cu
dragoste şi cu multă smerenie creştinească! Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe
Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor, Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe
Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi Sfinţii cu Soboarele lor! Pe Sfinţii
Serafimi cei cu câte şase aripi, care neîncetat dau laudă Domnului Dumnezeu şi fac
în mod nemijlocit Voia Domnului, să-i lăudăm şi noi, pe Pământul nostru creştinesc
şi strămoşesc! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe cei ce cântă în Ceruri:
Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu, pe Pământ pace şi între oameni bunăvoire! să-i
lăudăm şi noi în slujbele creştine şi în rugăciunile făcute cu smerenie
creştinească. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe cei din Ceruri care
vin să ne ajute pe noi toţi, ne aduc veşti sfinte, daruri şi toate cele de folos
vieţii, să-i lăudăm ca pe nişte vrednici slujitori ai Dumnezeirii. Cântarea a IX-a
Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi
Sfinţii cu Soboarele lor! Să-i lăudăm cu toţii pe Sfinţii Inspiratori Cereşti, care
vin pe Pământ şi-i inspiră la lucrări deosebite pe cei luminaţi şi binecuvântaţi.
Lăudaţi pe Atotputernicul Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Conducătorii Cerurilor,
Puterile Cereşti cu Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de lumină din Ceruri, pe toţi
Sfinţii cu Soboarele lor! Să-i lăudăm pe Sfinţii Heruvimi care apară Pământul spre
a nu fi distrus din cauza unor fenomene cosmice sau întâmplări nedorite de cei din
Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să-i lăudăm
pe slujitorii Domnului care au grijă de Pământ, de Soare, de Lună, de Stele, că
toate acestea sunt făcute prin Lucrarea Atotputernicului Dumnezeu, drept pentru
care Cei din Ceruri au mare grijă de acestea. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Pe toţi cei care sunt alături de Domnul Dumnezeu Savaot şi Îl
ascultă, împlinind cu iubire şi cu smerenie toate poruncile cereşti, să-i lăudăm şi
bine să-i cuvântăm întru toţi vecii! Ectenia milei Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule
după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! Pentru
pacea, sănătatea, luminarea, mântuirea, cercetarea, curăţirea sufletească şi
trupească a robilor Lui Dumnezeu care sunt de faţă (nume) şi a familiilor lor,
Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!

30
Pentru ca ţara noastră să fie păzită de acţiunile celor întunecaţi, de războaie, de
cutremure, de secetă, de inundaţii, de vânturi puternice, de molime şi de alte
urgii, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru buna sporire duhovnicească,
trupească, familială a tuturor iubitorilor de Dumnezeu şi pentru belşugul caselor
lor, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru ca Atotputernicul Dumnezeu
să fie Iubitor de oameni, Bun, Blând, Lesne-Iertător şi Milostiv, Domnului să ne
rugăm! Doamne miluieşte! Pentru ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre
cele bune şi folositoare pentru mântuirea sufletelor noastre şi ale lumii întregi,
Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că Milostiv şi Iubitor de
oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Duhului
Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi toţi iubitorii de cele
sfinte şi cereşti, să lăudăm Dumnezeirea Veşnică şi Atotputernică, pe Cei din
Sfânta Împărăţie, că toţi ne pot ajuta pe noi. Doxologia Slavă Ţie, Celui ce ne-ai
arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus, Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între
oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea Mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte
Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Doamne Dumnezeule
Duhule Sfânt; Doamne Dumnezeule, Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care
ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii! Primeşte
rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu
eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos, întru Slava Lui Dumnezeu
Tatăl. Amin! În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, în veac
şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne
păzim noi. Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
Preaslăvit este Numele Tău în veci! Amin! Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am
nădăjduit şi noi întru Tine! Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi
îndreptările Tale! (de 3 ori) Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în
neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie!
Doamne la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la
Tine este Izvorul Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne, mila Ta
celor ce Te cunosc pe Tine! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte
miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Sfinte fără-de-moarte miluieşte-ne pe noi! Bine este
cuvântat Atotputernicul Dumnezeu Savaot, cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti,
care Îl ascultă şi fac Voia Lui Cea Sfântă şi să ne rugăm să fim şi noi
binecuvântaţi cereşte. Rugăciune către Preasfântă Treime Doamne Dumnezeule
Preasfânt şi Atotputernic, primeşte lauda noastră creştinească adusă cu smerenie
Ţie, Maicii Domnului, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Îngerilor de Lumină,
Sfinţilor şi tuturor celor care întreţin şi apără viaţa de pe Pământ şi ne
miluieşte pe noi! Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt! Mulţumim Doamne
pentru viaţă, pentru toate darurile care susţin viaţa şi pentru toată Iubirea Ta
Sfântă! Mulţumim Celor din Sfânta Împărăţie a Cerurilor pentru grija, iubirea şi
ajutorul lor sfânt! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!