Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. Ovi Travel S.R.L.

Adresa: Str. Constantin Radulescu-Motru Nr. 20, Bl. 22 -24, Sc.B,


Parter, Ap. 47, Sector. 4, Bucuresti
Cod fiscal: RO24333622, J40/13883/2008, Licenta turism 5060/2008
Banca UniCredit Bank S.A., Cont: RO67 BACX 0000 0002 5199 9000 RON
RO40 BACX 0000 0002 5199 9001 EUR
Tel./Fax.: 031-4040292
ovitravel@gmail.com, office@ovitravel.ro
www.ovitravel.ro

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII TURISTICE


Nr. ……………/…………………………
Incheiat intre :
Societatea Comerciala OVI TRAVEL SRL, cu sediul în Bucuresti, Str.Ctin Radulescu Motru, Nr.20, Bl.22-24,
Sc.B, Parter, Ap.47, Sector 4, cod postal 040366, inregistrata la Registrul Comertului J40/13883/14.08.2008,
cod unic de înregistrare RO 24333622, titulara a Licentei de turism nr. 5060/2008 si Polita de
Insolvabilitate seria I. Nr.28069/01.10.2013 emisa de Omniasig, pentru Agentia de turism OVI TRAVEL SRL,
reprezentata prin DUMITRU RALUCA IOANA, în calitate de DIRECTOR GENERAL, denumita în continuare
Agentia,
Si
Turistul/ Reprezentantul persoanei juridice:
Nume……………………………………………..Prenume…………………………………………………… Adresa
completa:…………………………………………… ……………………………………………………. Telefon
………………………… Email… ……………………………… Data nasterii ……………………
C.I(serie/numar)……………………………..CNP……………………………………………………, numit in
continuare Turist
Denumirea persoanei juridice ………………………………………………………………………., cu sediul in
……………………………………………, …………………………………………………., inregistrata la ORC sub
nr J……./……../…………, CUI ………………………………., telefon……………………………..
au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
Articolul 1: OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.Prezentul contract de prestari servicii turistice se refera la raportul juridic dintre agentia OVI TRAVEL si
TURIST. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a serviciilor turistice inscrise in voucher
sau bilet de odihna, tratament sau bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor
de calatorie. Contractul devine valabil odata cu lansarea comenzii de catre turist (in scris, fax sau email in
care sunt specificate serviciile comandate) si prin semnarea acestuia,.
1.2 Intra sub incidenta prezentului contract atat turistul titular (cel care semneaza) cat si turistii insotitori
mentionati in cadrul bonului de comanda, care trebuie atasat contractului.
1.3 Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata, in curs de
confirmare)
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pana la 100% din pretul
pachetului.
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau
va returna integral avansul.
Articolul 2.PRETUL, MODALITATI SI TERMENE DE PLATA
2.1.Pretul contractului este ………………si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei si
T.V.A.
Avansul este de…………….……….lei/euro iar plata finala se va face pana la data de………………….. .
EARLY BOOKING: …….. % pentru rezervare pana in ………………..si plata integrala pana la data de
…………….
2.2 Turistul accepta si se obliga sa achite in contul Agentiei contravaloarea serviciilor confirmate de acesta.
Platile se vor face prin intermediul viramentului bancar, card, cash la sediul agentiei sau prin depunere
directa in conturile agentiei deschise la ING Bank sau Banca Unicredit Tiriac. Comisionul bancar aferent
tranzactiei va fi suportat de Turist.
2.3 Turistul va face platile catre Agentie in EUR sau in RON la cursul BNR + 2% marja de risc valutar.
2.4 Pretul poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca
urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale
taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
2.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii,
turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentie, aceasta din urma avand obligatia de a
rambursa turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.
2.6. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere,
procent aplicat la suma neachitata.
Articolul 3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre clauzele esentiale ale contractului, aceasta are
obligatia sa informeze Turistul cu
cel putin 15 zile inaintea inceperii excursiei.
3.2 Agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate
similara sau superioara, informind Turistul inaintea inceperii derularii programului turistic sau in timpul
derularii acestuia, aceasta neconstituind motiv de anulare a excursiei.
3. Agentia poate anula excursia achitata de turisti in termenul limita, conform conditiilor specificate in
programul turistic, pentru fiecare
excursie in parte.
4. In cazul in care dupa inceperea excursiei o parte importanta din servicille prevazute in contract nu
poate fi realizata sau daca Agentia de
turism organizatoare constata ca nu le va putea asigura, aceasta va oferi turistilor alternative fara costuri
suplimentare in scopul continuarii excursiei sau va restitui turistilor, daca este cazul diferenta dintre c/v
serviciilor achitate si c/v serviciilor efectiv prestate, cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate
de la Agentie ci de la agentii locale.
3.5. Agentia are obligatia sa furnizeze turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecarii, urmatoarele
informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în
fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a
detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contactarea organizatorului
si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact
direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
3.6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia
urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza
turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici
agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar,
intarzieri in traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a
cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare
a intarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora
transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor
achizitionate.
c) daca neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, AGENTIA va
chema in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
3.7 Agentia nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor
eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice (hoteluri, transport, restaurante)
si de calitatea acestora. Clasificarea unor unitati de cazare din anumite tari vizitate, asa cum este prezentata
de oferta, este cea oficiala acordata de ministerele de resort din tarile respective si poate sa nu corespunda
intotdeauna cu clasificarea unitatilor de cazare din Romania.
3.8 In cazul in care un pachet turistic se semneaza la un anumit pret, iar ulterior acelasi pachet este vandut la
Oferta Speciala, nu se aplica pret de oferta speciala, deoarece contractul cu turistul a fost semnat anterior
datei de incepere a ofertei speciale.
3.9 Neconfirmarea cerintelor speciale (solicitarile care sunt fara plata – pat matrimonial, camere cu un anumit
tip de vedere sau la un anumit etaj in cazul unui hotel care nu are tarife diferentiate etc) si care au titlu
informativ, nu pot fi considerate motive pentru anularea rezervarii sau motive de plangere ulterioara.
3.10 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte
sau dupa inceperea calatoriei. Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la
aceeasi categorie sau la o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de
suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte
de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a
avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
Articolul 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul
(doar daca este posibil), unei terţe
persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de
a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul
cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in
care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii
locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod
solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare (taxa viza , bilet avion
nou,etc) apărute cu ocazia acestei cedări.
2. In cazul in care turistul este informat de Agentie cu min.7 zile inaintea inceperii excursiei de
modificarea uneia din clauzele esentiale ale
contractului, acesta are posibilitatea sa opteze pentru:
a) rezilierea contractului, fara penalititi, restituirea sumelor achitate urmind a se face in decurs de maximum 7
zile de la data solicitarii turistului;
b) acceptarea noilor conditii ale contractului confirmind in scris acest lucru in termen de maximum 2 zile;
c) inlocuirea excursiei cu una de valoare echivalenta superioara sau inferioara, urmand a se regla diferentele
de pret
3. In cazul anularii de catre Agentie a excursiei achitate conf. art. 3, pct. 3.3. din prezentul contract,
turistul poate solicita despagubiri pentru
neindeplinirea contractului, cu exceptia situatiei in care anularea se face ca urmare a numarului mai mic de
turisti decit minimul necesar;
4. Turistul are dreptul sa notifice in scris neindeplinirea sau indeplinirea partiala a clauzelor prezentului
contract, astfel :
a) Prestatorului de servicii, in momentul constatarii acestora;
b) Agentiei in termen de maxim 5 zile de la data incheierii programului turistic.
4.4 Turistul este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei,
pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie.
4.5 Turistul se face raspunzator direct pentru respectarea serviciilor vamale si a conditiilor impuse la
frontierele tarilor in care calatoreste.
4.6 Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism “OVI TRAVEL
SRL” la Societatea de asigurare OMNIASIG din localitatea Bucuresti, Str. Grigore Mora, Nr.23, Sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, tel: 021/405.74.20, cu polita de
asigurare seria I Nr. 28069/01.10.2013.
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de
anulare din motive de forta majora, precum si a unor polite optionale pentru asistenţă în caz de boală,
accidente şi altele asemenea.
4.7 Turistul se obliga sa plateasca suplimentul single in conditiile in care agentia nu ii gaseste partaj in
camera dubla cu 14 zile inainte de data de plecare cu mentiunea ca agentia este obligata sa faca toate
demersurile pentru a gasi partaj.
4.8 In strainatate cazarea se face cel mai devreme incepand cu ora 14 :00 a zilei de intrare si se termina cel
tarziu la ora 12 :00 a zilei de iesire. Aceasta regula se aplica indiferent de ora de sosire sau plecare din / la
hotel ; in Romania check-in-ul se face la ora 18:00 iar check-out-ul pana in ora 12:00.
4.9 . Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care
rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv
in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de
situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor
sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale
la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
4.10 Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum
şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie in cazul in care
aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat (sunt taxe locale).
4.11 Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii de cazare actele sale de identitate, precum si
documentul de calatorie eliberat de catre agentia tour operatoare (voucher, bilet de odihna si / sau tratament)
in vederea acordarii serviciilor turistice.
4.12 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati speciale
(ex : calatoria cu un minor, schimbarea numelui dupa casatorie etc ), acesta va indeplini toate cerintele
legale. Pentru o informare optima, puteti accesa situl : www.politiadefrontiera.ro
4.13 In cazul in care contractul este semnat doar de una din persoanele care beneficiaza de serviciile
contractului, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup.
4.14 Turistul este obligat sa achite integral serviciile solicitate conform bonului de comanda si a facturii
fiscale conform contractului semnat, dar si de a verifica toate actele emise de catre agentie si sa retina
informatiile legate de plecare (daca este cazul : ora de prezentare, ora de imbarcare, locul de plecare, etc)
Articolul 5: RECLAMATII
5.1. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de
indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea
acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris,
clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii
turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii
hotelului, restaurantului).
5.2. Urmare a sesizarii din partea turistului, agentia si prestatorul de servicii trebuie sa actioneze imediat
pentru solutionarea problemei. In cazul in care sesizarea nu este solutionata integral sau este solutionata
partial la fata locului, numai in acest caz, turistul poate depune la sediul agentiei o reclamatie, dar numai in
maxim 5 zile lucratoare de la incheierea calatoriei, si agentia are responsabilitatea de a raspunde in 30 zile
lucratoare.
5.3. In cazul in care turistul nu depune reclamatie scrisa la fata locului, acesta isi pierde dreptul de a solicita
orice fel de daune/ despagubiri ulterioare.
5.4. Agentia nu este raspunzatoare de modul in care sunt desfasurate excursiile optionale. In ceea ce
priveste reclamatiile pentru acestea, se depun agentiei locale care organizeaza excursia.
5.5. In cazul Rezervarilor in regim Early Booking, nu sunt premise modificari de nici un fel. In cazul in care
acestea sunt solicitate, vor atrage anularea beneficiilor aferente.
Articolul 6: PENALITATI SI CONDITII DE ANULARE A REZERVARILOR
1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului
contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza, in cazul in care la fiecare program nu sunt
trecute alte termene:
1. 30 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice
înainte de data plecarii;
2. 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16 – 30 de zile înainte de data
plecarii;
3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de
plecare sau pentru neprezentarea la program.
4. 100% pentru biletele de avion din momentul emiterii biletelor
5. 100% pentru pachetele care beneficiaza de reducere early booking
6. Pentru Paste, Anul Nou si alte evenimente speciale, evenimente sportive, concerte, precum si pentru
pachetele charter avion, se aplica conditiile speciale de anulare, conform ofertei scrise transmise catre client
sau anexei la contract.
2. In cazul in care Turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se
prezinta in termenul specificat in bonul de comanda pentru a achita ratele aferente sau restul de plata,
contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului,
cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.
3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,
turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare
proprii acesteia.
4.Turistul trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind trecerea frontierei Romaniei si a conditiilor privind
circulatia in afara tarii , conform legii. În cazul neindeplinirii acestor conditii sau in cazul în care turistul care a
intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în
România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are
obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. Agentia nu are nici o raspundere in acest sens si nu datoreaza
nimic turistului, in cazul neindeplinirii acestor conditii;
5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la
aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca
este întors de la granita de catre politia de frontiera.
6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de
înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luata în
considerare.
7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
Articolul 7: RASPUNDEREA PARTILOR
7.1 Partile vor actiona in conformitate cu legile in vigoare si vor respecta Ordinul Ministrului Transporturilor Nr
516/2005 privind comercializarea pachetelor si serviciilor turistice .
7.2 Partile contractante declara ca sunt companii inregistrate legal in tara de rezidenta si ca nu se afla in nici
un proces de faliment sau procedura de lichidare, si nu au nevoie de autorizarea vreunui tert pentru a incheia
acest contract.
Articolul 8: LITIGII
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente de pe raza Municipiului Bucuresti.
Articolul 9 : Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) cataloagele/ofertele agentiei Ovi Travel sau ale site-ului www.vivolis.ro, brand detinut de Ovi Travel
Articolul 10: CLAUZE FINALE
12.1 Ambele parti contractante se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra clauzelor prezentului contract
si sa nu aduca nici un fel de prejudiciu imaginii Tour Operatorului.
12.2 Prezentul contract va putea fi modificat numai cu acordul scris al ambelor parti.
12.3 Prezentul contract s-a incheiat azi , in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
ambele cu aceeasi valoare juridica.
12.4 Prin semnarea contractului , turistul declara faptul ca a luat la cunostinta prevederile contractuale si ca
accepta toate conditiile.
AGENTIE TURIST
SC. OVI TRAVEL SRL
Nume: RALUCA IOANA DUMITRU Nume:
Functie: Director General
Semnatura Semnatura
“Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Ovi Travel SRL este operator de date cu caracter
personal inscris sub nr. 29143 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest
document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii
turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor Dvs. personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu
transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau
strainatate. Administrăm datele dumneavoastra personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de
mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi
achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a
activităţii de afaceri. Furnizăm datele Dvs.autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul
in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.”