Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI, UNIVERSITATEA DE STAT

CULTURII ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCA TION,
CULTURE AND RESEARCH OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA APROBAT:______

COORDONAT:__________________ Senatul USM din ”


”______ ”___________________ 2017
COORDINATED BY: APPROVED BY:
MSU Senate from _______________ ”______ ” 2017
Nr. de înregistrare Proces verbal Nr._________________________
Registration No. Minutes No.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


MOLDOVĂ STATE UNIVERSITY

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine


Foreign Languages and Literature Faculty

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CURRICULUM

Nivelul calificării conform ISCED - 6


Level of classification by ISCED - 6

Domeniul general de studii - 023 Filologie


General domain of studies - 023 Languages

Domeniul de formare profesională - 0231 Studiul limbilor


Domain o f training - 0231 Language acquisition

Specialitatea - 0231.3 Traducere şi interpretare. Limba engleză şi franceză


Specialty - 0231.3 Translation and interpretation. English Language and French

Numărul total de credite de studiu - 180


Total number of credits -1 8 0

Titlul obţinut - Licenţiat în Filologie


Obtained Title Licentiate in Languages
-

Baza admiterii - diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diplomă de studii
superioare
Admission based on - Diploma of Baccalaureate or diploma of specialised secondary education

Limba de instruire - engleză/franceză/română/rusă


Language of Instruction - English/French/Romanian/Russian

Forma de organizare a învăţământului - cu frecvenţă


Form of studies organization - full time

CHIŞINĂU 2017
Responsabil de program Aprobat:
Responsible for the program Approved by:

Director Departament Preşedintele Consiliul Facultăţii


Traducere, interpretare şi lingvistică aplicată Limbi şi Literaturi Străine
Head of the Translation, Interpretation and Applied The Head of the Foreign Languages
Linguistics Department and Literature Faculty Council

Proces-verbal nr. din


Minutes No. from
Calendar academic
ACADEMIC CALENDAR

Anul de Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe


studii Didactic Activities Exams Practica Vacation
Academic
Year Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II winter spring summer
I 01.09-14.12 30.01-20.05 15.12-23.12 22.05-10.06 24.12-08.01 Paşte 26.06-
(15 (15 09.01-28.01 (3 săptămâni) (2 săptămâni) (1 săptămână) 31.08
săptămâni) săptămâni) (4 săptămâni) (3 weeks) (2 weeks) 9-16 aprilie (10
(15 weeks) (15 weeks) (4 weeks) Easter săptămâni)
(1 weeks) (10 weeks)
9-16 April
II 01.09-14.12 30.01-06.05 15.12-23.12 22.05-10.06 08.05-20.05 24.12-08.01 Paşte 26.06-
(15 (13 09.01-28.01 (3 săptămâni) Practica de (2 săptămâni) (1 săptămână) 31.08
săptămâni) săptămâni) (4 săptămâni) (3 weeks) specialitate (2 weeks) 28 aprilie-5 mai (10
(15 weeks) (13 weeks) (4 weeks) (2 săptămâni) Easter săptămâni)
Specialty (1 week) (10 weeks)
Practicum I 28 April -5 May
(2 weeks)
III 01.09-14.12 09.01-25.02 15.12-30.12 27.02-12.03 13.03-23.04 01.01-08.01 Paşte
(15 (7 săptămâni) (2 săptămâni) (2 săptămâni) Practica de (1 week) (1 săptămână)
săptămâni) (7 settimane) (2 weeks) (2 weeks) specialitate 21-27 aprilie
(15 weeks) 05.06-23.06 (6 săptămâni) Easter
(4 Specialty (1 week)
săptămâni)* Practicum II 21-27 April
(4 weeks) (6 weeks)
02.05-03.06
Practica de
cercetare
(4 săptămâmi)
Research
Practicum
(4 weeks)
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CONTENTS OF THE CURRICULUM

Numărul de ore pe
Inclusiv săptămână
Total Includng Number of hours per Forma
ore Număr
week de
Modulul / disciplina The de
evaluare
Cod credite
Module / subject total Lucru
Asses
Code No. of

Laboratory work
number Contact sment
indivi- credits
form

Laborator
Seminarii
of direct

Seminar
dual

Lecture
Curs
hours Direct Indivi-
contact dual
work

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ANUL I
1st academic year
Semestrul I
1st semester
F.01.O.01 Introducere în traductologie. Limba 180 90 90 2 4 E 6
română/rusă aplicată Introduction to
Translation Studies. Applied Romanian/
Russian Language
G.01.O.02 Tehnologii informaţionale de comunicare 120 60 60 4 E 4
Information and Communication Technologies
S.01.O.03 Limba engleză contemporană cu aplicare la 180 90 90 6 E 6
traducere I Modern English Language with
Application to Translation I
S.01.O.04 Traducere gramaticală din limba engleză în 180 60 120 4 E 6
limba română/rusă Grammatical Translation
from English into Romanian/Russian
S.01.O.05 Limba franceză contemporană cu aplicare la 120 60 60 4 E 4
traducere I Modern French with Application to
Translation I
S.01.O.06 Traducere gramaticală din limba franceză în 120 60 60 4 E 4
limba română/rusă Grammatical Translation
from French into Romanian/Russian
G.01.O.07 Cultura fizică Physical Training 30 30 2 C
Total Sem. I 930 450 480 2 24 4 6E/1C 30
1st sem. total
Semestrul II
2nd semester
F.02.O.08 Literatura universală până în sec. XVIII 180 90 90 2 4 E 6
World Literature untill the 18th Century
S.02.O.09 Tehnici de traducere scrisă. Redactarea 150 60 90 2 2 E 5
textului în limba română/rusă Written
Translation Techniques. Text Revision in
Romanian/Russian
S.02.O.10 Limba engleză contemporană cu aplicare la 180 90 90 6 E 6
traducere II Modern English Language with
Application to Translation II
S.02.O.11 Limba franceză contemporană cu aplicare la 120 60 60 4 E 4
traducere II Modern French with Application
to Translation II
S.02.O.12 Traducere gramaticală din limba română/rusă 120 60 60 4 E 4
în limba franceză Grammatical Translation
from Romanian/Russian into French
U.02.A.13 Filozofia Philosophy 150 60 90 2 2 E 5
U.02.A.14 Sociologia Sociology
U.02.A.15 Politologia Political Science
U.02.A.16 Istoria culturii şi civilizației europene
History of European Culture and Civilization
G.02.O.17 Cultura fizică Physical Training 30 30 2 C
Total Sem. II 930 450 480 4 24 2 6E/1C 30
2nd sem. total
TOTAL ANUL I 1860 900 960 6 48 6 12E/2C 60
1st year TOTAL
ANUL II
2nd academic year
Semestrul III
3rd semester
F.03.O.18 Introducere în sociolingvistica engleză 180 90 90 2 4 E 6
Introduction to English Sociolinguistics
F.03.O.19 Pragmatica traducerii 180 90 90 2 4 E 6
Pragmatics of Translation
S.03.A.20 Traducerea scrisă din limba engleză în limba 120 60 60 4 E 4
română/rusă a textului sociopolitic Written
Translation of the Socio-political Text from
English into Romanian/Russian
S.03.A.21 Traducerea scrisă din limba engleză în limba
română/rusă a textului din domeniul
educaţional Written Translation of the Text in
the Field of Education from English into
Romanian/Russian
S.03.A.22 Limba franceză: analiză şi producere de texte 120 60 60 4 E 4
informative French: Analysis and Production
of Informative Texts
S.03.A.23 Limba franceză: analiză şi producere de texte
narative și descriptive French: Analysis and
Production of Narrative and Descriptive Texts
S.03.A.24 Traducerea scrisă din limba franceză în limba 120 60 60 4 E 4
română/rusă a textului sociopolitic Written
Translation of the Socio-political Text from
French into Romanian/Russian
S.03.A.25 Traducerea scrisă din limba franceză în limba
română/rusă a textului din domeniul
educaţional Written Translation of the Text in
the Field of Education from French into
Romanian/Russian
U.03.A.26 Economie Economics 120 60 60 2 2 E 4
U.03.A.27 Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale Organizational and
Interpersonal Communication Culture
U.03.A.28 Integrare europeană European Integration
U.03.A.29 Republica Moldova: istorie, politică, societate
Republic of Moldova: History, Politics,
Society
Practica de iniţiere în specialitate (traducere 60 60 E 2
scrisă) Initial Practicum in Specialty (Written
Translation)
Total Sem. III 900 420 480 6 14 8 7E 30
3rd sem. Total
Semestrul IV
4th semester
F.04.O.30 Literatura universală din sec. XIX 150 78 72 4 2 E 5
World Literature of the 19th Century
F.04.O.31 Introducere în terminologie 120 52 68 2 2 E 4
Introduction to Terminology
S.04.A.32 Limba engleză: analiză şi producere de texte 150 78 72 6 E 5
argumentative English: Analysis and
Production of Argumentative Texts
S.04.A.33 Limba engleză: analiză şi producere de texte
injonctive English: Analysis and Production
of Injunctive Texts
S.04.A.34 Limba franceză: analiză şi producere de texte 120 52 68 4 E 4
argumentative French: Analysis and
Production of Argumentative Texts
S.04.A.35 Limba franceză: analiză şi producere de texte
injonctive French: Analysis and Production of
Injunctive Texts
S.04.A.36 Traducerea consecutivă din limba franceză în 120 52 68 4 E 4
limba română/rusă a textului juridic
Translation of the Legal Text from French
into Romanian / Russian
S.04.A.37 Traducerea consecutivă din limba franceză în
limba română/rusă a textului economic
Consecutive Translation of the Economic Text
from French into Romanian / Russian
S.04.A.38 Traducerea consecutivă din limba engleză în 120 52 68 4 E 4
limba română/rusă a textului juridic
Consecutive Translation of the Legal Text
from English into Romanian / Russian
S.04.A.39 Traducerea consecutivă din limba engleză în
limba română/rusă a textului economic
Consecutive Translation of the Economic Text
from English into Romanian / Russian
Practica de specialitate I (traducere 120 120 E 4
consecutivă) Specialty Practicum I
(Consecutive Translation)
Total Sem.IV 900 364 536 6 14 8 7E 30
4th sem. Total
TOTAL ANUL II 1800 784 1016 12 28 16 14E 60
2nd year Total
ANUL III
3rd academic year
Semestrul V
5th semester
F.05.O.40 Istoria traducerii History of Translation 150 60 90 2 2 E 5
F.05.O.41 Traductologia Theory and Practice of 150 60 90 2 2 E 5
Translation
S.05.A.42 Traducerea textelor literare din limba engleză 180 90 90 6 E 6
în limba română/rusă Translation of Literary
Texts from English into Romanian / Russian
Traducerea textelor de specialitate din limba
S.05.A.43 engleză în limba română/rusă Translation of
Specialized Texts from English into Romanian
/ Russian
S.05.A.44 Traducerea textelor literare din limba franceză 120 60 60 4 E 4
în limba română/rusă Translation of Literary
Texts from French into Romanian /Russian
S.05.A.45 Traducerea textelor de specialitate din limba
franceză în limba română/rusă Translation of
Specialized Texts from French into Romanian
/Russian
S.04.A.46 Tehnici de traducere orală. Traducerea 180 90 90 2 4 E 6
consecutivă din limba română/rusă în limba
engleză Oral Translation Techniques.
Consecutive Translation from Romanian /
Russian into English
S.04.A.47 Traducerea asistată de calculator
Computer-assisted Translation
S.05.A.48 Traducerea consecutivă din limba română/rusă 120 60 60 4 E 4
în limba franceză a textului publicistic
Translation of the Publicistic Text from
Romanian / Russian into French
S.05.A.49 Traducerea consecutivă din limba română/rusă
în limba franceză a discursurilor oficiale
Consecutive Translation of the Official
Speeches from Romanian / Russian into
French
Total Sem. V 900 420 480 6 14 8 6E 30
5th sem. Total
Semestrul VI
6th semester
G.06.O.50 Etica profesională a traducătorului 60 28 32 4 E 2
Translator’s Professional Ethics
S.06.A.51 Literatura engleză din sec. XX 60 28 32 4 E 2
World Literature of the 20th Century
S.06.A.52 Capodoperele literaturii engleze contemporane
Masterpieces of the Modern English
Literature
U.06.A.53 Comunicarea interculturală din perspectivă 90 42 48 2 4 E 3
traductologică Intercultural Communication
from a Translation Perspective
U.06.A.54 Cultura și civilizația SUA
US culture and civilization
S.06.A.55 Traducerea comunitară în domeniul medical, 90 42 48 6 E 3
social, educaţional Community Interpreting in
Medical, Social and Educational Settings
S.06.A.56 Traducerea comunitară în domeniul juridic
Community Interpreting in Legal Settings
S.06.A.57 Dimensiunea culturală a traducerii din limba 90 56 34 8 E 3
franceză în limba română/rusă. Civilizația
Franţei Cultural Dimension of Translation
from French into Romanian / Russian.
Civilization of France
S.06.A.58 Dimensiunea culturală a traducerii din limba
franceză în limba română/rusă. Civilizația
ţărilor francofone Cultural Dimension of
Translation from German into Romanian /
Russian. Civilization of French-speaking
countries
Practica de specialitate (traducere) 180 180 E 6
Specialty Practicum II (Translation)
Practica de cercetare Research Practicum 180 180 Ev 6
Examene de licenţă Final Exams 150 150 5
Total Sem.VI 900 196 704 10 12 6 6E/1Ev 30
6th sem. Total
TOTAL ANUL III 1800 616 1184 16 26 14 12E/1Ev 60
3rd year Total
TOTAL 5460 2300 3160 34 102 36 38E/2C 180
TOTAL /1Ev

Limba română pentru alolingvi


Romanian Language for the speakers of other languages

Anul Lucrul Ore / săptămână


Denumirea disciplinei Total ore Evaluarea
Nr. d/o Year Sem. individual Hours/week Credite
Name of the Subject Total no. Assessmen
No. Sem. Individual Credits
of hours C S L t
work
G.01.O.59 Limba română pentru 90 I I 30 60 E 3
alolingvi
Romanian Language for the
speakers of other languages
G.02.O.60 Limba română pentru 90 I II 30 60 E 3
alolingvi
Romanian Language for the
speakers of other languages

Stagiile de practică
Practica
Număr
Săptămîni Ore de
Stagiile de practică Sem. Perioada
Nr. d/o Weeks Hours credite
Practica Sem. period
Number
of credits
1. Practica de iniţiere în specialitate (traducere scrisă) III 60 2
Initial Practicum in Specialty (Written Translation)
2. Practica de specialitate I (traducere consecutivă) IV 4 120 4
Specialty Practicum I (Consecutive Translation)
3. Practica de specialitate II (traducere) VI 6 180 6
Specialty Practicum II (Translation)
4. Practica de cercetare VI 4 180 Mai 6
Research Practicum May
Total 540 18

Forma evaluării finale a programului de studii


Form of final assessment of the education program
Examenul de licenţă Perioada
Nr. d/o
Final exam Period
1 Teoria şi practica traducerii (limba engleză) Iunie
Theory and Practice of Translation (English) June
2 Susţinerea tezei de licenţă Iunie
Defence of the Licentiate final research project June
Discipline la libera alegere
Subjects of free choice
Total Lucrul Ore / săptămână
Anul
Nr. Denumirea disciplinei ore Sem. individual Hours/week
Year Evaluarea Credite
d/o Name of the Subject Total Semest Individual
Assessment Credits
No. no. of er work C S L
hours
1 Corespondenţa de afaceri în limba 60 II IV 30 30 E 2
engleză
Business Correspondence in English
2 Decodificarea textului artistic 60 II III 30 30 E 2
Decoding the Artistic Text
3 Literatura feministă 60 II III 30 30 E 2
Feminist Literature
4 Introducere în literatura comparată 60 II III 30 30 E 2
Introduction to Comparative
Literature
5 Debutul literar 60 II III 30 30 E 2
Literary Debut
6 Literatura universală contemporană 60 II IV 30 30 E 2
între modernism şi postmodernism
Contemporary World Literature
between Modernism and
Postmodernism
7 Postmodernismul 60 II IV 30 30 E 2
Postmodernism
8 Crizele modernităţii şi literatura 60 II IV 30 30 E 2
Crises of modernity and literature
9 Politici şi planificări lingvistice 60 II IV 30 30 E 2
Language Policy and Planning
10 Comunicarea publică 60 II III 30 30 E 2
Public Communication

Prerechizit pentru programele de master


Preconditions for Master’s programmes
Inclusiv Ore/săptămână
Total Including Hour/week
Evalu- Cred
ore Contact Lucru
Cod Denumirea disciplinei Anul Sem. area ite
Total direct indivi-
Code Name of the Subject Year Sem. Assessm Cre
of Direct dual C S L
ent dits
hours contact Individu
al work
S.01.O.03 Limba engleză contemporană 180 90 90 I I 6 E 6
cu aplicare la traducere I
Modern English Language with
Application to Translation I
S.01.O.04 Traducere gramaticală din 180 60 120 I I 4 E 6
limba engleză în limba
română/rusă Grammatical
Translation from English into
Romanian / Russian
F.02.O.08 Literatura universală până în 180 90 90 I II 2 4 E 6
sec. XVIII World Literature
untill the 18th Century
S.02.O.10 Limba engleză contemporană 180 90 90 I II 6 E 6
cu aplicare la traducere II
Modern English Language with
Application to Translation II
F.03.O.18 Introducere în sociolingvistica 180 90 90 II III 2 4 E 6
engleză Introduction to English
Sociolinguistics
Total 900 420 480 4 24 5E 30
Total
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Importanţa programului
La nivel naţional au fost identificate necesităţile reale ale societăţii pentru formarea viitorilor
profesionişti la specialitatea Traducere şi interpretare: orientarea Republicii Moldova către Uniunea
Europeană, colaborările internaţionale la nivel guvernamental şi non-guvernamental, participarea la
proiecte internaţionale, promovarea plurilingvismului, plasarea în Republica Moldova a întreprinderilor
cu capital străin sau mixt etc.

Scopul formării specialistului


Scopul general al instruirii în acest domeniu îl constituie formarea specialiştilor capabili să comunice
în cel puţin două limbi străine într-un cadru larg de situaţii profesionale şi culturale, prin utilizarea
resurselor lingvistice specifice în vorbire şi scriere. Formarea specialiştilor la specialitatea Traducere şi
interpretare prevede formarea abilităţilor de aplicare adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere.
Realizarea acestui obiectiv se obţine prin dezvoltarea competenţelor de selectare, de analiză şi de
utilizare a codurilor lingvistice şi literare. Programul de studii este conceput pentru a dezvolta nivelul de
competenţă B2/C1 la ciclul licenţă (Conform „Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi”).

Finalitatea programului
Programul prevede formarea specialiştilor în ştiinţe umanistice capabili să activeze în societatea
contemporană, marcată de o diversitate linguală şi culturală şi orientată spre valorile general umane care
sunt promovate pe plan european şi internaţional: traducători, lingvişti, filologi, mediatori interculturali,
colaboratori ştiinţifici, documentarişti, lexicografi, dictori de emisiuni mass-media în limbi străine,
corectori, tehnoredactori.

Condiţiile de admitere
Sunt admişi la studii de licenţă deţinătorii diplomelor de BAC, diplomelor de colegiu, diplomelor
de studii superioare, diplomelor de licenţă.

Concepţia formării specialistului


În cadrul ştiinţelor umanistice, asigurarea studierii limbilor străine este determinată de condiţiile
reale de evoluţie a societăţii contemporane, dată fiind importanţa comunicării intersociale şi
interpersonale într-o lume marcată de mondializare şi de globalizare. Aprofundarea cunoştinţelor în
domeniul limbilor străine este esenţială pentru încadrarea cu succes în relaţiile sociale, economice şi
culturale, inclusiv academice, în care s-a angajat Republica Moldova. Limbile străine lărgesc accesul la
valorile materiale şi spirituale ale diferitor comunităţi lingvo-culturale şi fundamentează, astfel,
dezvoltarea armonioasă a personalităţii intelectuale şi morale în ansamblu. La conceperea şi structurarea
programului de studii s-a ţinut cont de propunerile experţilor locali şi internaţionali în domeniu, de
documentele internaţionale care reglementează statutul limbilor şi învăţarea lor, de opiniile şi de
aşteptările viitorilor angajatori. Aceste condiţii au permis orientarea formării specialiştilor de limbi
străine aplicate spre necesităţile reale ale pieţei muncii din ţara noastră şi dincolo de hotarele ei.
Concepţia interdisciplinară pusă la baza formării specialiştilor de limbi străine, care alternează
disciplinele de sinteză cu cele de aprofundare, stimulează explorarea şi consolidarea unor aspecte
concrete ale domeniilor lingvistic, literar, traductologic, terminologic, civilizaţional, în funcţie de
obiectul şi metodologia specifica a disciplinelor implicate în fiecare direcţie. În acelaşi timp, concepţia
are un caracter deschis şi dinamic, care permite modificări şi ajustări motivate, pe de o parte, de evoluţia
viziunilor asupra funcţionării limbilor în societatea contemporană şi, pe de altă parte, de dezvoltarea
ştiinţei lingvistice, literare şi traductologice.

Argumentarea gradului de solicitare a specialităţii pe piaţa muncii


Specialiştii formaţi la specialitatea Traducere şi interpretare sunt solicitaţi pe piaţa muncii de
instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale, de ambasade, de asociaţii şi întreprinderi cu capital
mixt/străin sau care colaborează cu parteneri din străinătate, de birourile de traduceri, mass-media, etc.
EXPLANATORY NOTE
The real needs of society for training future professionals in the specialty of Translation and
Interpetation have been identified nationally: Moldova’s orientation towards the European Union,
international collaborations at governmental and non-governmental levels, participation in
international projects, promotion of multilingualism, placement of enterprises with foreign or mixed
capital in the Republic of Moldova, etc.

Specialist training purposes


The overall goal of training in this field is training specialists able to communicate in at least
two languages in a broad framework of professional and cultural situations, using specific language
resources in speech and writing. Specialist training in the specialty of Translation and Interpetation
provides the proper application of techniques of translation and mediation. This goal is achieved
through developing the competences of selection, analysis and use of linguistic and literary codes. The
education program is designed to develop the proficiency level B2 / C1, the Licentiate cycle (Under
"Common European Framework of Reference for Languages").

The finalities of the program


The program provides specialist training in Humanities able to find work in the contemporary
society, marked by a linguistic and cultural diversity and oriented towards the general human values
that are promoted at European and international level: translators, linguists, philologists, intercultural
mediators, scientific collaborators, documentarists, lexicographers, show presenters in mass media
broadcasts using foreign languages, proofreaders, designers.

Admission requirements
The holders of the Baccalaureate diplomas, college diplomas, Licentiate diplomas of higher
education, diplomas of higher education are admitted.

Specialist training concept


In the Humanities, language learning provision is determined by the actual conditions of
developing the contemporary society, given the importance of interpersonal and inter-social
communication in a world marked by globalization. Increasing knowledge of foreign languages is
essential for Moldova’s successful employment in social, economic, cultural, academic relations. The
foreign languages broaden the access to material and spiritual values of different linguistic and cultural
communities and strengthen the harmonious development of the intellectual and moral personality as a
whole. The proposals of local and international experts in the field, the international documents
regulating the status of languages and their learning, opinions and expectations of future employers
were taken into account while designing and structuring the study program. These conditions allowed
to orient the training of applied language specialists to the real needs of the labor market in our country
and beyond its borders.
The interdisciplinary concept serving as a basis for training foreign language specialists
alternates the synthesis disciplines with the basic ones and stimulates the exploration and consolidation
of some specific aspects of the linguistic, literary, translation, terminology, civilizational fields,
depending on the scope and specific methodology of the disciplines involved in each direction.
Meanwhile, the outlook is tentative and dynamic, allowing changes and motivated adjustments, on the
one hand, future visions on language functioning in the contemporary society and the development of
linguistic science, literature and translation studies on the other hand.

Rationale of the burden of specialty on the labor market


Specialists trained in the specialty of Translation and Interpetation are required on the labor
market by the non-government and government institutions, embassies, associations and enterprises
with mixed / foreign capital or collaborating with partners from abroad, translation agencies, the mass
media, etc.
Competenţe profesionale:
1. Decodarea mesajului în limba sursă la nivel general şi specializat;
2. Traducerea şi interpretarea textelor în limba sursă conform normelor şi condiţiilor cerute de angajator;
3. Utilizarea tehnologiilor informaţionale destinate operaţiunilor de traducere şi interpretare;
4. Utilizarea resurselor lexicografice, terminologice şi documentare pertinente;
5. Elaborarea strategiilor şi procedeelor de traducere în funcţie de obiectul, tipul, contextul şi destinatarul
traducerii/interpretării;
6. Revizuirea, redactarea şi editarea traducerilor;
7. Producerea documentelor cu conţinut general şi specializat în limba sursă şi limba ţintă;
8. Respectarea codului deontologic şi a legislaţiei în vigoare în domeniul traducerii şi interpretării.
Professional competences:
1. Decoding the message in the source language at general and specialized levels;
2. Translating and interpreting texts in the source language according to the rules and terms required by the
employer;
3. Using information technologies for translation and interpretation;
4. Using relevant lexicographic, terminological and documentation resources;
5. Developing translation strategies and procedures according to the subject, the type, the context and the recipient of
the translation / interpretation;
6. Reviewing, editing and printing translations;
7. Generating documents with general and specialized content in the source language and the target language;
8. Complying with the code of ethics and current legislation in the field of translation and interpretation.
Corelaţia „modul/finalităţi de studiu”
The Correlation “MODULE/FINALITY OF STUDIES”

Nr. cr.
ECTS
Unitate de curs (modul) / Finalităţile de studiu Code
Cod
MODULE/FINALITY OF STUDIES
1 2 3 4 5 6 7 8

Introducere în traductologie. Limba română/rusă aplicată 6


Introduction to Translation Studies. Applied F.01.O.01 + + + + + + + +
Romanian/Russian Language
Tehnologii informaţionale de comunicare G.01.O.02 4
+ +
Information and Communication Technologies
Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere I S.01.O.03 6
+ + + + + + +
Modern English Language with Application to Translation I
Traducere gramaticală din limba engleză în limba română/ S.01.O.04 5
rusă Grammatical Translation from English into Romanian / + + + + + + +
Russian
Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere I S.01.O.05 5
+ + + + + + +
Modern French with Application to Translation I
Traducere gramaticală din limba franceză în limba română / S.01.O.06 4
+ + + + + + +
rusă Grammatical French into Romanian / Russian
Literatura universală până în sec. XVIII F.02.O.08 6
+ + + + + + +
World Literature untill the 18th Century
Tehnici de traducere scrisă. Redactarea textului în limba S.02.O.09 5
română/rusă Written Translation Techniques. Text Revision + + + + + + + +
in Romanian / Russian
Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere II S.02.O.10 6
Modern English Language with Application to Translation + + + + + + +
II
Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere II S.02.O.11 4
+ + + + + + +
Modern French with Application to Translation II
Traducere gramaticală din limba română / rusă în limba S.02.O.12 4
franceză Grammatical Translation from Romanian / Russian + + + + + + +
into French
Filozofia Philosophy U.02.A.13
Sociologia Sociology U.02.A.14
Politologia Political Science U.02.A.15 5 + + +
Istoria culturii şi civilizaţiei europene U.02.A.16
History of European Culture and Civilization
Introducere în sociolingvistica engleză F.03.O.18 6
+ + + +
Introduction to English Sociolinguistics
Pragmatica traducerii F.03.O.19 6
+ + + + +
Pragmatics of Translation
Traducerea scrisă din limba engleză în limba română / rusă S.03.A.20 4
a textului sociopolitic
Written Translation of the Socio-political Text from English
into Romanian / Russian
+ + + + + + + +
Traducerea scrisă din limba engleză în limba română rusă / S.03.A.21
a textului din domeniul educaţional
Written Translation of the Text in the Field of Education
from English into Romanian / Russian
Limba franceză: analiză şi producere de texte informative / S.03.A.22 4
French: Analysis and Production of Informative Texts
Limba franceză: analiză şi producere de texte narative şi S.03.A.23
+ + + + + +
descriptive
French: Analysis and Production of Narrative and
Descriptive Texts
Traducerea scrisă din limba franceză în limba română / rusă S.03.A.24 4
a textului sociopolitic
Written Translation of the Socio-political Text from French
into Romanian / Russian
S.03.A.25 + + + + + + + +
Traducerea scrisă din limba franceză în limba română / rusă
a textului din domeniul educaţional
Written Translation of the Text in the Field of Education
from French into Romanian / Russian
Economie Economics U.03.A.26
Cultura comunicării interpersonale şi organizaţionale U.03.A.27
Organizational and Interpersonal Communication Culture
Integrare europeană U.03.A.28 4 + + +
European Integration U.03.A.29
Republica Moldova: istorie, politică, societate
Republic of Moldova: History, Politics, Society
Literatura universală din sec. XIX F.04.O.30 5
+ + + + + + +
World Literature of the 19th Century
Introducere în terminologie F.04.O.31 4
+ + + + + + + +
Introduction to Terminology
Limba engleză: analiză şi producere de texte argumentative S.04.A.32 5
English: Analysis and Production of Argumentative Texts
S.04.A.33 + + + + + +
Limba engleză: analiză şi producere de texte injonctive
English: Analysis and Production of Injunctive Texts
Limba franceză: analiză şi producere de texte argumentative S.04.A.34 4
French: Analysis and Production of Argumentative Texts
S.04.A.35 + + + + + +
Limba franceză: analiză şi producere de texte injonctive
French: Analysis and Production of Injunctive Texts
Traducerea consecutivă din limba franceză în limba română/ S.04.A.36 4
rusă a textului juridic
Consecutive Translation of the Legal Text from French into
Romanian / Russian
+ + + + + + + +
Traducerea consecutivă din limba franceză în limba română S.04.A.37
/ rusă a textului economic
Consecutive Translation of the Economic Text from French
into Romanian / Russian
Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română/ S.04.A.38 4
rusă a textului juridic
Consecutive Translation of the Legal Text from English into
Romanian / Russian
+ + + + + + + +
Traducerea consecutivă din limba engleză în limba română S.04.A.39
rusă a textului economic
Consecutive Translation of the Economic Text from English
into Romanian / Russian
Istoria traducerii F.05.O.40 5
+ + + + + + + +
History of Translation
Traductologia F.05.O.41 5
+ + + + + + + +
Theory and Practice of Translation
Traducerea textelor literare din limba engleză în limba S.05.A.42 6
română / rusă
Translation of Literary Texts from English into Romanian / + + + + + + + +
Russian
Traducerea textelor de specialitate din limba engleză în
limba română/ rusă S.05.A.43
Translation of Specialized Texts from English into
Romanian / Russian
Traducerea textelor literare din limba franceză în limba S.05.A.44 4
română / rusă
Translation of Literary Texts from French into Romanian /
Russian /
S.05.A.45 + + + + + + + +
Traducerea textelor de specialitate din limba franceză în
limba română/ rusă
Translation of Specialized Texts from French into Romanian
/ Russian
Tehnici de traducere orală. Traducerea consecutivă din S.04.A.46 6
limba română / rusă în limba engleză
Oral Translation Techniques. Consecutive Translation from
+ + + + + + + +
Romanian / Russian into English
S.04.A.47
Traducerea asistată de calculator
Computer-assisted Translation
Traducerea consecutivă din limba română/ rusă în limba S.05.A.48 4
franceză a textului publicistic
Consecutive Translation of the Publicistic Text from
Romanian / Russian into French
+ + + + + + + +
Traducerea consecutivă din limba română/ rusă în limba S.05.A.49
franceză a discursurilor oficiale
Consecutive Translation of the Official Speeches from
Romanian / Russian into French
Etica profesională a traducătorului G.06.O.50
2 + + + + +
Translator’s Professional Ethics
Literatura engleză din sec. XX S.06.A.51
English Literature of the 20th Century
S.06.A.52 2 + + + + + + +
Capodoperele literaturii engleze contemporane
Masterpieces of the Modern English Literature
Comunicarea interculturală din perspectivă traductologică U.06.A.53
Intercultural Communication from a Translation
Perspective 3 + + + + + +
Cultura şi civilizaţia SUA U.06.A.54
US Culture and Civilization
Traducerea comunitară în domeniul medical, social, S.06.A.55
educațional
Community Interpreting in Medical, Social and Educational
3 + + + + + + + +
Settings
S.06.A.56
Traducerea comunitară în domeniul juridic
Community Interpreting in Legal Settings
Dimensiunea culturală a traducerii din limba franceză în S.06.A.57
limba română/ rusă. Civilizaţia Franţei
Cultural Dimension of Translation from French into
Romanian / Russian. Civilization of France
Dimensiunea culturală a traducerii din limba franceză în S.06.A.58
3 + + + + + + + +
limba română /rusă. Civilizaţia ţărilor francofone
Cultural Dimension of Translation from French into
Romanian / Russian. Civilization of French -speaking
countries