Sunteți pe pagina 1din 3

Scenariu Didactic

Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania”


CLASA: a XI-a H, operator la MCN
DISCIPLINA: Modulul IV : Mentenanța sistemelor tehnice
TITLUL LECȚIEI : Întreținerea tehnică a MCN : îngrijirea și curățarea zilnică
TIPUL LECȚIEI : Dobândire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECȚIEI : - însușirea noțiunilor de îngrijire și curățare zilnică a MCN
- cunoașterea elementelor ce trebuie îngrijite la MCN
- cunoașterea sistemelor de lubrifiere și precizia poziționării
PROFESOR : Maier Alis-Maria

COMPETENȚE GENERALE
1. Descrierea normelor de îngrijire a MCN în vederea eficientizării.
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Să descrie concept legate de normele de îngrijire și soluțiile de producție industriale,
funcțiile propuse de sistemele de curățare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. Să descrie un proces de îngrijire.
2. Să recunoască MCN.
3. Sa știe cum se înlătură șpanul și ce tratamente sunt necesare.
4. Să explice procedeele de aspirare și filtrare.
STRATEGII DIDACTICE
1. Observația
2. Conversația frontală
3. Explicația
4. Exemplificarea
5. Descoperirea dirijată

RESURSE
Resurse materiale: video-proiector, laptop cu conexiune la Internet, materiale didactice de
specialitate , manual electronic, caietul de notițe
Resurse spațiale: sală de curs
Resurse temporale: 50 de minute

SCENARIU DE LECȚIE
Timp Activitatea elevilor Activitatea profesorului Secvențele didactice
10 min Se pregătesc pentru activitatea Stabilește ordinea în clasă și 1). Moment organizatoric
didactică. verifică prezența elevilor, notarea
Răspund întrebărilor profesorului. absențelor. Asigurarea climatului
psiho-pedagogic necesar bunei
desfășurări a lecției.
Pregătirea materialelor necesare
pentru desfășurarea lecției.
5 min Răspund întrebărilor profesorului Stârnește curiozitatea elevilor prin 2). Captarea atenției
ajutându-se de cunoștințele și enunțarea întrebărilor .
experiențele anterioare. Elevii răspund la aceste întrebări.
Răspunsurile la aceste întrebări se vor Analizează răspunsurile elevilor și
contura pe parcursul lecției,astfel încât le sintetizează pe cele corecte,
la finalul acesteia, elevii vor fi capabili stârning interesul pentru aflarea
să își formuleze propriile răspunsuri. altor răspunsuri corecte din
materialele lecției.
30 min Vizionează explicațiile profesorului pe Titlul lecției de astăzi : 3). Transmiterea noilor
videoproiector și conștientizează cunoștințe
utilitatea acestuia în viața de zi cu zi și Întreținerea tehnică a MCN
pun întrebări
Conținutul lecției :
Răspund întrebărilor profesorului și ale -conceptul de inspecție și
colegilor întreținere a MCN
Consemnează în caiete precizările - Funcțiile propuse de
făcute de profesor. sistemele de curățare
- ingrijirea și curățarea zilnică,
Întreabă şi cer lămuriri suplimentare ungerea regulată (ungerea și
pentru a depăşi dificultăţile în tehnologia ungerii)
înţelegerea noii teme.
5 min Notează tema de casă Apreciază activitatea depusă de 4). Încheierea activității
elevi, notează elevii implicați și
anunță Tema de casă.
Elevii sunt anunțați să recapituleze
lecția de astăzi,deoarece vor primi
un test de evaluare.