Sunteți pe pagina 1din 3

INTRODUCERE

Modulul „Managementul resurselor umane” se adresează studenţilor


Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative, specializarea Administraţie
Publică forma de învăţământ la distanţă, anul III.

Obiectivul Acest modul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor de la învăţământul


modulului la distanţă cu conceptele, principiile şi funcţiile managementului
resurselor umane..
Prin însuşirea conţinutului modulului, studenţii vor dobândi următoarele
competenţe generale şi specifice:

Competenţele 1. Competente instrumentale :


generale • Capacitate de analiza şi sinteză
• Capacitatea de a soluţiona probleme
• Capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice,
juridice şi administrative
• Capacitatea de organizare şi planificare în administraţia publică,
centrală şi locală
• Cunoştinţe de bază necesare profesiei de funcţionar public
• Cunoştinţe generale de bază
• Deprinderea unui limbaj economic, juridic şi administrativ
• Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii
2.Competente interpersonale :
• Capacitatea de a aprecia deontologia funcţionarului public
european, comunitar şi naţional
• Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
• Abilitatea de a lucra intr-un context internaţional
• Abilităţi de comunicare, relaţii publice şi protocol
• Abilităţi interpersonale
• Capacitatea de a avea un comportament etic şi de
respectare a regulilor deontologiei profesionale
• Capacitatea de a lucra in echipa
• Capacitatea de evaluare si autoevaluare a rezultatelor sau
performanţelor

3.Competente sistemice :
• Abilităţi de cercetare în domeniul social, economic şi administrativ
• Abilităţi de conducător
• Abilităţi de gestionare a resurselor economice
• Capacitatea de a concepe proiecte si de a le derula
• Capacitatea de a înţelege mecanismele de funcţionare a structurilor
administrative
• Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de
armonizare a legislaţiei
• Capacitatea de a transpune in practica cunoştinţele dobândite
• Iniţiativa şi spiritul antreprenorial

5
Competenţe 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
specifice noţiunilor specifice disciplinei)
disciplinei ƒ Cunoaşterea unor concepte, teorii, modele specifice managementului
resurselor umane
ƒ Înţelegerea contextelor manageriale specifice managementului
resurselor umane
ƒ Aplicarea teoriei în practică prin simulări (studii de caz)
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
ƒ Explicare unor situaţii concrete la nivel organizaţional specifice
managementului resurselor umane
ƒ Interpretarea atitudinilor angajaţilor şi managerilor în diverse situaţii
ƒ Explicarea utilităţii interdisciplinarităţii
3. Instrumental –
ƒ Evaluarea performanţei resurselor umane - metode
ƒ Evaluarea calităţii resurselor umane ; standardele de calitate
ƒ Instrumente de investigare a eficienţei la nivelul managementului
resurselor umane
4. Atitudinale
ƒ Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale
variate
ƒ Încurajarea unor comportamente morale la nivel de parteneriate
ƒ Promovarea unui sistem de valori coerent (responsabilitate, implicare,
moralitate etc.)
Structura Acest modul este structurat în 9 unităţi de învăţare (8 teoretice şi ultima de
modulului evaluare) pentru care recomandăm a fi studiate în ordinea în care sunt
numerotate deoarece este o legătură logică între informaţiile furnizate în
această ordine:

- Unitatea de învăţare 1
Introducere în managementul resurselor umane, după parcurgerea
căreia veţi fi familiarizaţi cu obiectul de studiu, cu structura şi cu noţiunile
de bază, cât şi activităţile specifice managementului resurselor umane,
veţi înţelege rolul acestuia în viaţa economico-sociala.

- Unitatea de învăţare 2 Analiza şi proiectarea postului, după


parcurgerea căreia veţi fi familiarizaţi cu modul de creare şi dezvoltare a
posturilor, obiectivele urmărite la analiza posturilor, tipurile de analiză a
posturilor şi modalităţi de proiectare a posturilor la nivelul
întreprinderilor.

- Unitatea de învăţare 3 Recrutarea şi selecţia resurselor umane,


studiază activitatea de recrutare ca necesitate, strategii şi politici aplicate
şi ca medii din care se poate realiza recrutarea. În continuare se analizează
activitatea de selecţie sub forma etapelor necesare cât şi a tipurilor şi
metodelor aplicate în procesul de selecţie. În final se analizează încadrarea
şi orientarea profesională a resurselor umane

6
- Unitatea de învăţare 4 Contractul individual şi contractul colectiv de
muncă, pe parcursul căreia vă veţi familiariza cu aspectele economice şi
legislative referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale,
încetarea contractului individual de muncă şi cu necesitatea contractului
colectiv.

- Unitatea de învăţare 5 Resursele umane, factor de progres al


organizaţiei, în care veţi studia Integrarea profesională, legătura
indisolubilă dintre creşterea productivităţii munci şi utilizarea resursei
umane, programele de lucru flexibile, asigurarea sănătăţii angajaţilor şi
formarea profesională a acestora.

- Unitatea de învăţare 6 Evaluarea performanţelor, pe parcursul căreia


vă veţi familiariza cu termenul de motivare şi legătura dintre motivare şi
performanţă. În continuare sunt analizate detaliat criteriile de evaluare,
metodologia urmărită, metodele de măsurare a performanţelor salariale şi
posibilităţile de evitare sau diminuare a erorilor în evaluare

- Unitatea de învăţare 7 Managementul carierei, în care veţi studia ce


reprezintă cariera profesională, cum se planifică o carieră la nivelul
angajatului şi angajatorului şi care este legătura dintre carieră şi
posibilitatea de a avea o viaţă de familie.

- Unitatea de învăţare 8 Managementul recompenselor, în care vă veţi


familiariza cu conceptul şi formele pe care le pot îmbrăca recompensele,
principiile sistemului de salarizare, evaluarea postului, a producţiei şi a
ritmului de muncă.

- Unitatea de învăţare 9 Grile recapitulative.