Sunteți pe pagina 1din 10

Cuprins:

1. Introducere
2. Noțiuni generale
3. Cadrul normativ privind competențele Adminstrației Pubice Locale nivelul I
4. Primarul. Termeni generali
5. Atribuții de bază ale primarului
6. Bibliografie
Introducere
Redimensionarea și modernizarea sistemului administrativ din Republica Moldova
impune schimbarea centrelor de decizie în cadrul administrației publice. Societatea
contemporană, prin promovarea unui proces decizional transparent și pluralist, a deplasat puterea
administrativă de la centru către colectivitățile locale, în vederea apropierii procesului decizional
către cetățeni și satisfacerii depline a intereselor locale.
Autonomia locală este privită ca un corolar indispensabil al democraţiei, pentru
organizarea administraţiei publice, ea având aceeaşi pondere ca şi democraţia reprezentativă
pentru organizarea constituţională. Autoritățile locale reprezintă corpuri intermediare, între
individ şi puterea centrală, determinând reguli adaptate fiecărui cadru geografic şi personalizând
autoritatea publică în funcţie de problemele locale.
Nevoile şi interesele locale sunt legate de specificul colectivităţii respective şi se
disting de nevoile generale ale statului. Aşa de exemplu, sunt considerate nevoi
rezolvate prin servicii locale: aprovizionarea cu apă, căldura, salubritatea, iluminarea locurilor
publice, construcţia şi întreţinerea drumurilor etc.
Pe de altă parte, statul nu poate să soluţioneze, prin mijloacele de care dispune şi în
condiţii de operativitate şi eficienţă, ansamblul acestor nevoi şi interese. De aceea, statul este
cel care stabileşte care dintre probleme vor fi de competenţa serviciilor publice centrale şi care
vor intra în sfera de competenţă a autorităţilor locale. De regulă, perimetrul competențelor
autorităților locale în soluţionarea problemelor locale este stabilit în legi.
Astfel, realizarea interesului local impune administrația locală la organizarea unui șir de
activităţi cu caracter de dispoziţie şi prestaţie. Prin urmare, administraţia publică locală poate fi
considerată atât din punct de vedere formal-organizatoric, cât şi material-funcţional, ca o
totalitate de servicii publice menite să satisfacă interesele şi variatele nevoi ale cetăţenilor şi
ale societăţii.
În acest context, administraţia publică locală, pentru realizarea atribuțiilor cu care este
investită prin lege, operează cu acte administrative cu caracter normativ sau individual, iar pentru
a răspunde adecvat şi eficient necesităţilor colectivităţilor locale, în procesul de luare a deciziilor
autorităţile publice locale trebuie să îşi fundamenteze activitatea normativă pe principii legale şi
să le redacteze potrivit rigorilor tehnicii legislative (normative).

2
Noțiuni generale

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi - autorităţi publice, luate în
ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului)
pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;
Primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi
executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. El
participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor proiectelor şi
problemelor supuse dezbaterilor, fără drept de vot.
Primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale;
Consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor
de interes local;

Cadrul normativ privind competențele Adminstrației Pubice Locale nivelul I

Autorităţile administraţiei publice locale, care guvernează la nivel local, sînt definite
expres de lege, ca autorităţi reprezentative şi deliberative ale unităţii administrativ teritoriale de
nivelul întîi sau doi. Acestea sînt alese de populaţie în vederea soluţionării problemelor de interes
local sau, după caz, a coordonării activităţii consiliilor locale la realizarea sarcinilor publice de
interes raional. În acest sens, în temeiul art. 112 alin. (2) din Constituţie, consiliile locale şi
primarii activează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile
publice din sate şi oraşe. Cadrul legislativ şi normativ abilitează autorităţile locale cu atribuţii în
vederea asigurării bunei administrări la nivel local. Atribuţiile autorităţilor locale se întemeiază
pe normele constituţionale şi un număr important de legi.

Legile de bază, prin care autorităţile locale se abilitează cu atribuţii sînt:


• Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
• Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
• Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
• Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale;
• Legea nr. 1350-XV din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală, precum şi un şir
de alte acte legislative conexe.

3
Primarul. Termeni generali.

Primarul oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii în


consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) de sector şi săteşti (comunale) se aleg prin vot
universal egal direct secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.
Mandatul primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data
expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin
anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.

Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului
mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea,
prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă.
Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) demisie;
b) incompatibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive,
inclusiv pe motiv de boală;
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;
d1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui
act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic,
luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în
conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
d2) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în
e) deces.

În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi


individual. Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea
impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra
culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se
consultă public prin afișarea în locuri publice și plasarea pe pagina web oficială a autorității
publice locale, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare
autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul
întîi sau al doilea, după caz.
Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial
al Cancelariei de Stat.
Dispozițiile primarului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile de la
data semnării lor de către acesta. Suplimentar, dispozițiile cu caracter normativ se afișează în
locuri publice.

4
Dispozițiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al
actelor locale sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
Dispozițiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau
la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de
stat al actelor locale.

Primarul orașului Orhei - Diana Memeț (primar interimar)


Organigrama Primariei orașului Orhei

5
6
Atribuții de bază ale primarului.

Domeniile de activitate proprii ale autorităţilor administrației publice locale sînt stabilite
expres de legile cadru, totuşi autorităţile publice locale de orice nivel, în limitele legii, dispun de
libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care
nu este exclusă din competenţa lor şi nu este atribuită unei alte autorităţi.
Primarul nu-şi exercită atribuţiile în nume propriu, ci în numele colectivităţii locale care
i-a ales, pe de o parte, şi ale statului pe de altă parte, care i-a abilitat cu drepturi şi obligaţii de
interes public.
Spectrul atribuţiilor primarului este determinat de calitatea şi sarcinile puse în seama lor.
Potrivit statutului de organ executiv local, primarul reprezintă şi exercită atribuţii ce ţin de
competenţa sa, ori delegate. În cazul în care consiliul este suspendat primarul exercită
administrarea operativă a treburilor publice ale unităţii administrativ-teritoriale. Primarului îi
revine competenţa de ordonator de credite a unităţii administrativ-teritoriale respective şi
exercită atribuţiile rezultate din personalitatea juridică a acesteia.
Atribuţiile de bază ale primarului sînt stabilite expres de lege şi pornesc de la
competenţele proprii ale unităţii administrativ-teritoriale respective şi celor delegate acestora de
către stat. Astfel, există un şir de atribuţii care interesează doar comunitatea locală, alte categorii
de atribuţii care interesează atît colectivitatea locală, cît şi statul, precum şi un şir de atribuţii care
ţin doar de interesele statului.

Atribuţiile de bază ale primarului:


 Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de
nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul
exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:
a) asigură executarea deciziilor consiliului local;
a1) încheie, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de administrare
sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al satului (comunei), orașului
(municipiului) respectiv;
b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a
personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de
subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei
publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora,
contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
e) asigură elaborarea proiectului de buget local respectiv, întocmirea rapoartelor periodice şi
anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului local;
f) exercită funcția de administrator al bugetului local, asigurînd gestionarea resurselor
bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări și

7
efectuarea cheltuielilor conform alocațiilor bugetare aprobate, informînd consiliul local despre
situația existentă;
g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale
satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri,
spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
h1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente
arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a
monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;
i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice
de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie
comunală;
i1) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de servicii sociale
necesare comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului local, conform necesităţilor
stabilite, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;
j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură
funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi
ajutor social;
j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi
serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care
autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin
întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
l1) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor
autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării,
precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de
Guvern;
m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în
unitatea administrativ-teritorială respectivă;
m1) desemnează agentul constatator în condițiile Codului contravențional;
n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau
juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii;
semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de
lege;
n1) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării politicii de
asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, colaborează în acest scop cu
instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii
gender din cadrul primăriei; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale

8
discriminării; contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea
discriminării;
o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia
social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);
q) exercită atribuţiile de autoritate tutelară locală în condiţiile legii;
r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu
dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de
persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din
teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);
s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi
amenajare a teritoriului, le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu
Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu şi le prezintă spre aprobare consiliului
local, în condiţiile legii;
t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul
administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele
de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările
primarului;
u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor
manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la
ordinea şi liniştea publică;
v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de
interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate
ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu
titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice
din localitate;
y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a
legăturilor directe cu acestea.
 Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii
prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Concluzie

Primarul nu-şi exercită atribuţiile în nume propriu, ci în numele colectivităţii locale care
i-a ales, pe de o parte, şi ale statului pe de altă parte, care i-a abilitat cu drepturi şi obligaţii de
interes public.

9
Bibliografie:
1. Codul electoral al RM
2. Codul administrativ al RM
3. http://www.orhei.md/index.php?l=ro
4. GHID privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale

10