Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Paşaportul / Buletinul sau cartea de identitate (original şi copie


legalizată);
2. Cazier judiciar din străinătate - din ţara de cetăţenie, de ex. R.
Moldova (original, cu traducere legalizată în limba română, dacă este
cazul);
3. Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ)
pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni
români (original şi copie legalizată, cu traducere legalizată în limba
română, dacă este cazul);
4. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai depus
sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române (autentificată la
notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
5. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în prezent nu
întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a
siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi
(autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
6. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte
rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate
sau stabilirea domiciliului în România (autentificată la notar sau la
misiunea diplomatică/oficiul consular);
7. Acte de stare civilă pentru copiii minori ai solicitantului, dacă este
cazul (original şi copii legalizate, cu traducere legalizată în limba
română, dacă este cazul);
8. Acordul părinţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori,
dacă este cazul (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea
diplomatică/oficiul consular);
9. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea
cetăţeniei române (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea
diplomatică/oficiul consular);