Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN OPERAŢIONAL AL COMISIEI METODICE INVATAMANT PRESCOLAR

An scolar 2011-2012

I. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU TOŢI PREŞCOLARII DIN GRADINTA
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
I.1.Asigurarea condiţiilor necesare participării I.1.1.Crearea condiţiilor egale de acces la educaţie pentru toţi copiii din Gradinita
la o formă organizată de educaţie a copiilor de I.1.2. Cuprinderea în grădiniţă a cel puţin 80 % din numărul copiilor de 3-6 ani
3 – 6 ani, prin implementarea reformei
educaţiei timpurii

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1.Asigurarea de oferte Permanent -Resp. comisie Adecvarea ofertei la nevoile reale ale copiilor Ofertele educaţionale
educaţionale relevante pentru metodica
copii, în funcţie de potenţialul
propriu şi nevoile specifice: copii
cu CES, ş.a.
2.Crearea unui mediu Permanent -Responsabil -Amenajarea spaţiului educaţional pe centre de Aspectul sălii de grupă
educaţional atractiv pentru copii. comisie interes în toate sălile de grupă. Panourile şi lucrările
-educatoarele -Existenţa în fiecare sală de clasă a panourilor expuse
utilizate pentru expunerea lucrărilor copiilor
-Afişarea lucrărilor pentru toţi copiii.
-Schimbarea frecventă a lucrărilor expuse în toate
sălile de grupă.
2.Organizarea de schimburi de Sem.I si II - -educatoarele Participarea a cel puţin 90 % din numărul Tabelele de prezentă
experienţă între grădiniţe în educatoarelor la activitatea metodică din sem.I si II
vederea îmbunătăţirii practicilor
de implementare a noului
curriculum pentru reforma
educaţiei timpurii

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


I.2. Menţinerea în sistemul educaţional a copiilor ce 1.2.1. Crearea condiţiilor egale/echitabile pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal ,
provin din segmentele sociale defavorizate/ai căror pentru reducerea inegalităţii şi a excluziunii sociale, în toate grupele de copii.
părinţi sunt plecaţi din ţară

ORIZONT RESPONSABIL MIJLOACE DE


ACŢIUNI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP I VERIFICARE
1.Organizarea unor întâlniri individuale 2011-2012 Adecvarea programului întâlnirilor Graficul întâlnirilor
cu părintii copiilor, în vederea individuale prin negociere cu părinţii individuale
comunicării problemelor pe care le au -educatoarele Organizarea întâlnirilor o data pe saptamana
copiii

2.Derularea programelor de consiliere Permanent Responsabilul Implicarea tuturor copiilor în activităţi ce au -Planificările
pentru copii în vederea dezvoltării comisiei metodice ca scop dezvoltarea abilităţilor sociale şi calendaristice
dimensiunilor atitudinale şi valorice ale -Educatoarele emoţionale. -activităţilor de suport
personalităţii copiilor, cultivarea educaţional
încrederii în sine şi în ceilalţi, valorizarea
relaţiilor interpersonale, etc.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


I.3. Imbunatatirea conditiilor de desfasurare a 1.3.1 Cresterea responsabilitatii educatoarelor in activitatea de organizare, conducere si
procesului de invatamant in vederea asigurarii indrumare a procesului instructiv-educativ in scopul realizarii standardelor curriculare
calitatii educatiei

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1.Elaborarea proiectelor de Sept Responsabil -planificarea anuala si semestriala a activitatilor -aplicarea
curriculum comisie metodica pe domenii experientiale curricumu-lui
Educatoarele
Planificarea
2. Elaborarea programelor pentru Educatoarele Imbunatatirea ofertei educationale activitatilor optionale
26 Sept
CDS pentru anul scolar 2011-2912

II.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.1.Îmbunătăţirea performanţelor copiilor în 2.1.1 Verificarea capacitatii de performanta a prescolarilor prin desfasurarea unor concursuri si
vederea integrării cu succes la viaţa şcolară alte activitati extracurriculare;

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1.Realizarea programelor pentru Permanent Resp. Concursuri - Cresterea numarului de premii -rapoarte si rezultate
concursuri scolare anterioare

2.Organizarea unor concursuri intre Semestrial Educatoarele -Implicarea tuturor copiilor in activitati ce au ca -diplome
grupe scop dezvolatarea abilitatilor sociale

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.2.Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi 2.2.2 Calitatea fiselor si probelor de evaluare
evaluare a procesului de învăţământ în vederea 2.2.3 Respectarea structurii si a temelor
optimizării calităţii în educatie

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1 Elaborarea probelor de evaluare Periodic Educatoarele Elaborarea fiselor pe nivele de varsta -Mapa cu evaluari
initiala, formativa, prin consemnarea ale prescolarilor
greselilor tipice, a evaluarilor
sumative prin stabilirea dificultatilor
de invatare

2.Intocmirea tuturor documentelor Sem I, sem II Documente, ordine,


cerute de ISJ si Directorul scolii Resp.Comisie Calitatea documentelor notificari ale M.E.C.I
metodica
3.Intocmirea raportului
anual/semestrial asupra activitatii Sem.I,sem II Raport de activitate
Resp Comisie Calitatea documentelor
metodica

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


II.3.Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de 2.3.1 Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare si optare pentru forma de perfectionare adecvata
a presta servicii de calitate, prin participarea la
diverse forme de formare continuă

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1.Participarea la formele de Permanenet Resp. Cursuri de Implicarea tututror cadrelor didactice Adeverinte , atestate
perfectionare existente in oferta perfectionare
CCD sau a unor facultati Educatoarele

2.Participarea la cercurile
pedagogice , comisiile metodice, Sem.I,semII
consfatuiri, simpozioane Resp. Comisie Participarea si implicarea tuturor educatoarelor Fise de asistenta ,
metodica lista de prezenta,
3.Desfasurarea si conducerea unor Educatoarele
activitati metodice demonstrative cu
prescolarii in vederea popularizarii
experientei didactice pozitive Sem I, sem. II Resp. Comisie Gradul de utilizare in activitatea didactica a Fisele de asistenta
metodica, informatiilor achizitionate si a experientei
educatoarele dobandite prin participarea si implicarea in
activitatile de formare la nivelul comiisiei
metodice

III. CRESTEREA CALITATII BAZEI MATERIALE EXISTENTE


OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
III.1 Participarea la prezentările de materiale 3.1.1 Diversitatea mijloacelor de invatamant
didactice cu ocazia consfătuirilor anuale a cadrelor
didactice

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
Sept Educatoarele Calitatea procesului didactic Mijloace de
1. Selectionarea mijloacelor de invatamant existente
invatamant corespunzatoare
nivelului de varsta al prescolarilor

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


III.2 Dotarea cu apartura electronica de uz 3.2.1 Diversitatea mijloacelor de invatamant
didactic, cu jocuri si jucarii

ORIZONT MIJLOACE DE
ACŢIUNI RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE
DE TIMP VERIFICARE
1. Identificarea resurselor Cand este Director Sprijinirea initiativelor in atragerea resurselor -baza materiala
extrabugetare si repartizarea lor cazul educatoare materiale si financiare
conform prioritatilor