Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a XI-a Științe ale Naturii
UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROFESOR:
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare şcolară
TEMA: „Ce înseamnă să fii tolerant!”
DURATA: 50 min
MODUL TEMATIC: Comunicare și abilități sociale
COMPETENȚA GENERALĂ: Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea
dezvoltării personale şi profesionale
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Aplicarea principiilor unei comunicări interpersonale pozitive
2.2. Evaluarea respectării drepturilor şi a responsabilităţilor membrilor familiei
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfîrșitul orei, elevii vor fi capabili:
O1. să definească noţiunea de toleranţă;
O2. să identifice înțelesurile toleranței;
O3. să explice atitudinea tolerantă față de indivizi și societate;
O4. să definească noțiunea de intoleranță;
O5. să realizeze diferenţa între o persoană tolerantă şi intolerantă;
O6. să analizeze şi să identifice diverse situaţii de toleranţă/intoleranţă;
O7. să găsească cuvinte-cheie pentru studiul de caz reprezentat pe fişa de lucru;

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Resurse procedurale
 Metode şi procedee: brainstorming, studiul de caz, conversaţia, observarea
dirijată, explicaţia, dezbaterea, expunerea, dialogul dirijat, problematizarea.
 Forme de organizare: frontal, individual, lucru în grup.
2. Resurse materiale: chestionar, fişă de lucru.

BIBLIOGRAFIE:
1. Andrei Barna (coordonator): „Îndrumar metodic pentru practică pedagogică”, Editura
Europlus, Galaţi, 2006;
2. Alexandru Gheorghe ş.a.: „Dirigenţia şi Consilierea – ghid metodologic”, Editura
„Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2006;
3. „Didactica Pro” – Revistă de teorie şi practică educaţională, Nr. 4 (32), 2005, Chişinău,
Moldova;
4. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC,
Ediţia a II-a, Bucureşti, 1998;
5. *** ,,Toţi diferiţi,toţi egali’’, Pachet educaţional împotriva rasismului , xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei, Institutul Intercultural Timişoara, 1998.

1
Desfăşurarea activităţii

Resurse procedurale
Momentele Resurse
instruirii
Timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Forme de materiale
procedee organizare
1. - - Pregătesc materialele necesare orei. - Elevii îmi aduc la Conversaţia Frontal -
Moment - Verific disponibilitatea colectivului clasei pentru cunoştinţă dacă sunt
organizatoric 2 min. activitatea ce urmează a fi desfăşurată, întrebând absenţi
totodată asupra prezenţei elevilor.
- Într-o societate „egocentristă” omul uită că Elevii ascultă şi sunt Expunere Frontal
trăiește în comuniune cu alți semeni și că alături de el atenţi la expunerea
se află semeni ce au nevoie de înțelegerea și sprijinul celor spuse de mine.
2. său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învățăm
Captarea să ne acceptăm, să învățăm să respectam principiile
atenţiei 3 min. democrației autentice, pentru că numai împreună
vom reuși să coexistăm într-o societate democratică
europeană.
În cartea sa intitulată „Cugetări”, V. Hugo spunea:
„Toleranţa este singura flacără care poate lumina
înăuntrul unui suflet mare. Toleranţa stă în fruntea
tuturor celorlalte virtuţi”.
- - Anunţ titlul activităţii „Ce înseamnă să fii - Elevii ascultă şi sunt Expunerea Frontal -
4. tolerant!”. atenţi la expunerea
Anunţarea - Scriu pe tablă titlul lecţiei. celor spuse de mine.
temei lecţiei 3 min. - Enumăr obiectivele lecţiei.
precum şi a
obiectivelor
acesteia
Brainstorming pentru cuvântul ,,toleranța”. Solicit Enunță sinonime pentru Brainstorming
elevilor să îmi spună ce le trece prin minte despre cuvântul ,,toleranța” Frontal
acest termen și notez pe tablă răspunsurile.
Prezint un material în Power Point despre ,,Ce Conversaţie
înseamnă să fii tolerant!”.
În prezentare, este definită noțiunea de toleranță. Vizionează materialul.
O1 Toleranţa înseamnă respect, acceptarea şi aprecierea
diversităţii, ca formă de exprimare a umanităţii
noastre. Pentru a fi tolerant, este nevoie să ai

2
cunoştinţe, un spirit deschis, libertate de gîndire,
integritate, capacitate de comunicare, încredere în
sine şi conştiinţă de sine.
O2 Totodată, le vorbesc despre înțelesurile toleranței. Ascultă expunerea
În continuare, elevii vor viziona câteva imagini. profesorului cosilier
Sarcina lor este de a identifica deosebirile dintre școlar.
persoanele prezentate în imagini.
Explic elevilor că atitudinea tolerantă presupune Expunere
înlăturarea sau depășirea prejudecăților și a Vorbesc liber despre
stereotipiilor care conduc la discriminare. Fiecare imaginile prezentate. Individual Videoproi
persoană are un stil propriu de viață , se îmbracă într- ector
5. un anumit fel, preferă un anumit tip de literatură,
Desfăşurarea 23 muzică, are anumite credințe care îi determină
propriu-zisă min. opțiunile de manifestare în viața socială. Toleranța
a lecţiei cere să acceptăm aceste diferențe individuale, oricât Ascultă explicațiile
O3 de diferite ar fi de propriile noastre valori. profesorului consilier
Acceptarea diversității presupune: școar.
- să nu considerăm că cei care au opinii diferite
sunt dușmanii noștrii;
- să acceptăm că, uneori, opiniile noastre pot fi
diferite.
În continuare, le distribui elevilor câte o fișă de
lucru (Anexa 1), în care sunt enumerate câteva Elevii rezolvă Fișă de
afirmații, în dreptul cărora aceștia trebuie să noteze individual fișa de lucru Exercițiu lucru
cu adevarat sau fals (A/F). Au loc discuții despre primită.
răspunsurile acestora. Se discută despre
După finalizarea discuțiilor, le prezint elevilor răspunsurile date.
informații despre intoleranță. Opusă toleranţei este
intoleranţa, care poate merge până la fanatism.
O4 Intoleranța este atitudinea de neacceptare a
diferențelor dintre grupuri, motivată pe dorința de a
trăi într-o societate mai mult sau mai puțin omogenă.
Pentru o fiinţă socială cum este omul, ostilitatea şi Elevii ascultă
intoleranţa sunt surse permanente de conflicte, ceea expunerea.
ce este deosebit de periculos. Intoleranța se poate
manifesta fie implicit, prin excludere, prin refuzul
dialogului, fie explicit, prin condamnare și în final
prin acțiuni violente. Conflictele generează violenţă:
3
în cadrul familiei (asupra femeilor sau asupra
copiilor) în societate (la şcoală, la locul de muncă, pe
stradă, etc).

Distribui elevilor câte o fișă de lucru (Anexa 2), în Individual Fișă de


05 care sunt redate câteva situații de toleranță, respectiv Elevii completează Exercițiu lucru
intoleranț, pentru care elevii vor indica prin „T” sau fișele de lucru.
6. „I” după cum situaţia respectivă este de toleranţă sau
Realizarea de intoleranţă. Le voi asculta răspunsurile și corecta
feedback-ului 5 min O6 rezultatele adăugând câte o explicație acolo unde va
fi necesar. În acest fel voi vedea dacă elevii au înțeles
bine informațiile primite.
Menționez elevilor că după cum au răspuns până
acum, rezultă că au înțeles semnificația
comportamentelor tolerante și intolerante manifestate
față de indivizi sau în societate.
7. 10 O7 În final, le voi cere elevilor să alcătuiască grupe de În interiorul fiecărui Brainstorming Lucru în Fişă de
Evaluarea min. cate 4 elevi si sa citească o situaţie de conflict cerc de pe schema Conversaţie echipă lucru
performanţei interetnic (Anexa 3) după care le înmânez sarcina de conflictului respectiv Studiu de caz Frontal
a încerca să rezolve cu ajutorul grupulului acest fiecare din grupele Dezbatere
conflict care ar putea duce la un rezultat bun şi formate vor încerca să Dialog dirijat
satisfăcător. scrie care ar putea fi
De asemenea rog să se desemneze la sfârşitul cauzele, consecinţele şi
rezolvării conflictului un reprezentat din fiecare respectiv soluţiile ce ar
grupă să prezinte rezultatele găsite. putea duce la
rezolvarea conflictului
interetnic propus în
discuţie.
În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a
practica toleranța nu înseamnă nici a tolera
8. nedreptatea socială, nici a renunța la propriile
Concluzii 3 min. convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea Expunere
semnifică acceptarea faptului că ființele umane, care Elevii ascultă
se caracterizează natural prin diversitatea aspectului concluziile.
lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare,
comportamente și prin valorile lor, au dreptul de a
trăi în pace și de a fi cele care sunt.

4
Li se cere elevilor să evalueze ora de consiliere şi Elevii răspund Conversație
orientare printr-un adjectiv, motivând alegerea euristică
acestuia
Fac aprecieri legate de activitatea elevilor.
9. 1 min Să căutați 5 citate despre toleranță.
Tema

5
Anexa 1

Chestionar
,,Suntem toleranti’’
1. Răspundeţi prin „adevărat” sau „fals” (A/F) în dreptul fiecăreia din următoarele
afirmaţii după cum consideraţi că este corectă sau incorectă.
A fi tolerant înseamnă:
a) …a fi răbdător, indulgent cu cei din jur, bun la suflet;
b) …a trata cu îngăduinţă, cu înţelegere o persoană, o situaţie;
c) …a nu fi înţelegător şi a nu fi prea sever cu cei din jur, a nu suporta neplăcerile făcute de
alţii cu calm;
d) …a fi o persoană care poate ierta, poate înţelege;
e) …a fi respectuos, a fi afectuos faţă de o persoană;
f) …a accepta oamenii aşa cum sunt ei şi a înţelege probleme lor, adică a fi răbdător;
g) …a avea dreptate şi a înţelege;
h) …a fi calm, înţelegător, îngăduitor, răbdător, a te respecta numai pe tine.

6
ANEXA 2

2. Identificaţi şi indicaţi prin „T” sau „I” care din următoarele situaţii le consideraţi a fi
situaţii de toleranţă respectiv de intoleranţă:

a) Papa Ioan Paul al II-lea a încercat să unească oamenii de diferite religii. El a făcut un pas
mare pentru crearea armoniei între popoare.
b) La ora de matematică doi elevi se jucau, făcând zgomot. Profesoara m-a învinuit pe mine,
chemându-i şi pe părinţi la şcoală, tratându-mă cu indiferenţă şi neîncredere.
c) Călătoream cu bunica într-un tren rapid. La un moment dat a intrat o bătrână. Ea oftă,
spunând: „le pasă, decât de sine. Oare când vor învăţa tinerii să fie amabili?” Auzind acestea,
nişte băieţi au început să râdă în hohote, zâmbindu-i bătrânei că ea şi-a trăit viaţa şi n-are ce se
plimba pe drumuri, că ei au achitat biletul şi n-au de gând să-i cedeze locul. O fată însă i-a
oferit locul, iar băieţii i-au spus cu dispreţ: „Prea mult respect nu duce la nimic bun”.
d) Părinţii sunt tot timpul înţelegători cu noi. Ei pleacă în fiecare sâmbătă la bunici, iar eu, de
cele mai multe ori, nu merg. Şi bunicii, şi părinţii nu sunt mulţumiţi de acest lucru. Totuşi, au
răbdare cu mine şi nu mă ceartă, dar îmi explică, că nu este bine ce fac.
e) Urcând în microbuz, am constatat că aveam în buzunar doar 70 de bani. Şoferul însă mi-a
permis să călătoresc. M-am gândit că am noroc.
f) Într-o zi, după lecţii, am urcat în microbuz. Nu peste mult timp a intrat o bătrânică care
vroia să se aşeze. Eu nu i-am oferit locul, deoarece mă dureau picioarele după meciul de
fotbal. Ştiu că nu am procedat corect. Mi-e ruşine.
g) Pe terenul de fotbal al şcolii se jucau elevi din clasele a V-a, a VI-a şi elevi dintr-a IX-a şi a
X-a. Cei mari îi alungau pe cei mici, le-au luat mingea, i-au insultat, iar ei nu puteau să le
reproşeze nimic. Fiind neputincioşi, cei mici au cedat, plecând foarte întristaţi.
h) De multe ori se întâmplă să nu am bani şi bucătarul îmi oferă mâncare pe datorie. Mă bucur
că are încredere în mine.

7
Anexa 3

Conflictul interetnic

Se propune următoarea problemă:

În clasa noastră a venit un coleg nou, rom de etnie. Este îngrijit, modest, atent şi activ
la ore. Nimeni însă nu îl prea bagă în seamă. La lecţia de matematică, când a fost invitat la
tablă, a descoperit că îi lipseşte foaia cu tema de acasă. „Cine mi-a luat-o şi de ce?” – a
întrebat el cu nedumerire.

Încercaţi cu ajutorul lucrului în echipă să identificaţi în urma lecturării textului propus


cauzele, consecinţele şi soluţiile de rezolvare a acestui tip de conflict prin completarea
schemei următoare:

-
-
-
-
CAUZE

-
- CONFLICT -
- SOLUŢII ETNIC CONSECINŢE -
- -