Sunteți pe pagina 1din 263

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ BACĂU

1921 – 1965

PREFAŢĂ

Preluarea fondului Administraţia Financiară a judeţului Bacău în depozitele D.J.A.N.


Bacău a avut loc în anul 1978, de la Consiliul popular al judeţului Bacău. Fondul este
constituit din dosare şi registre în număr de 13.113 u.a. potrivit Fişei situaţia fondului. Cele

i
ie
mai multe unităţi arhivistice sunt dosare nominale de plată a impozitului pentru comerţ,
profesii şi meserii, clădiri, teren, succesiuni, etc., care nu erau ordonate după tipul de

an
impunere şi pe localităţi. O altă categorie de dosare sunt state de plată, în copii, care de
asemenea nu erau ordonate alfabetic.
În anul 1979 Consiliul popular al municipiului Bacău predă un număr de 1899 dosare

om
nominale de plată a impozitului, acestea sunt luate în evidenţă ca fond, sub numele de Circa
Financiară Bacău.
În anul următor sunt preluate, de la Primăria oraşului Moineşti, registre de

R
înregistrare a impozitului pentru firme şi persoane şi câteva dosare cu corespondenţă care
sunt luate în evidenţă ca fond sub numele de Circumscripţia Financiară Tg. Ocna(30 u. a.).

e
În anul 1985 este constituit un nou fond, Percepţia Agăş, format din 22 u.a.,
desprinse din fondul Primăria com. Agăş .
al
După 1989, fiind nevoiţi să folosim inventarele acestor fonduri la rezolvarea cererilor
cetăţenilor care revendicau diferite proprietăţi, am constatat că regăsirea unui nume de
le

persoană sau firmă era o adevărată aventură. Aşa după cum arătam mai sus, dosarele nu erau
ordonate după categorii de impunere şi nici după localităţi. Dar cea mai gravă neregulă
u na

constatată a fost aceea a numeroaselor greşeli de dactilografiere a numelor. Vom reda doar
câteva exemple de nume aşa cum apar trecute în inventar şi care este numele real din
ca tio

documente: Bogolvic - Bugaevici, Neisher -Veisler, Călin Moise - Cohn Moise, Roşu Ioan -
Rusu Ioan, Cobani - Călin, Ignat - Dingot,etc. La dosarele nominale de plată a impozitului
Ba Na

pentru clădiri în loc să fie trecut proprietarul era trecut chiriaşul.


Am constatat ce conţineau alte dosare nominale de plată a impozitului abia când
întreg fondul a fost reordonat şi inventariat. Astfel, în loc de Comunitatea Israelită în
inventarul de preluare era trecut Cosu Isrăchiţă, în loc de impunerea imobilului Societăţii
e

Clotilda General Averescu era trecut Mişu Blum cu impunere pentru comerţ. Sunt doar
AN el

câteva exemple de greşeli din cele mai frecvente şi trebuie să menţionăm că aproximativ
50% din dosarele nominale de impunere au avut aceleaşi probleme.
SJ hiv

S-a ajuns astfel la necesitatea introducerii în lucru a acestui inventar în anul 2001.În
primul rând trebuia să stabilim dacă avem de-a face cu patru fonduri: Administraţia
Financiară a judeţului Bacău, Circumscripţia Financiară Tg. Ocna, Circa Financiară Bacău
Ar

şi Percepţia Agăş, sau cele patru erau părţi ale aceluiaşi fond numit Administraţia Financiară
a jud. Bacău. Pentru a putea face o fondare şi o inventariere corectă, respectând prevederile
art. 10, 11 şi 17 din Normele Tehnice1 am fost nevoiţi să cercetăm legislaţia privind
organizarea financiară a României. Astfel potrivit Legii pentru Organizarea Administraţiunii
Finanţelor Statului din 6 Martie 18972, constatarea, urmărirea şi perceperea impozitelor se
efectua de către serviciul exterior general al finanţelor, condus de un administrator. Legea a
fost modificată în 19063 în sensul că Administraţia Finanţelor Statului era formată din : I
1
Arhivele Naţionale ale României, Norme Tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale aprobate de
Directorul general prin Ordinul nr. 227 din 18 Iunie 1996.
2Monitorul Oficial, nr. 269 din 1897, p. 9291-9300.
3
Idem, nr. 12 din 16 Aprilie 1906, p. 408-416
1
Administraţia centrală şi II Administraţia exterioară. Administraţia exterioară se ocupa, prin
administraţiile din fiecare judeţ cu constatarea, urmărirea şi perceperea impozitelor, taxelor
şi a celorlalte venituri ale statului. Teritoriul fiecărei administraţii financiare era împărţit în
circumscripţii fiscale care cuprindeau o anumită zonă. Adunarea veniturilor era încredinţată
unor agenţi de percepere prevăzuţi de legile de constatare şi percepere.
Administraţiile financiare sunt reorganizate prin Legea pentru organizarea
Ministerului Finanţelor din 23 Mai 19281. Potrivit acestei legi administraţiile financiare vor
funcţiona câte una în fiecare judeţ şi vor fi împărţite în Administraţia financiară centrală şi
Serviciile exterioare. Administraţia financiară centrală era formată din: Serviciul constatării

i
ie
impozitelor, al impunerilor şi controlului, Serviciul contabilităţii, Serviciul casieriei,
Serviciul administrativ şi Serviciul depozitelor Regiei Monopolului Statului. Serviciile

an
exterioare vor fi: Serviciul de constatare şi control şi Serviciul de urmărire şi percepere.
Serviciul de urmărire şi percepere deşi independent de cel de constatare şi control era, în
limitele regulamentului, sub controlul celui dintâi.

om
Având în vedere legislaţia privind organizarea financiară şi prevederile articolului 10
din Normele Tehnice privind criteriul de delimitare (constituire) a unor fonduri, am
considerat că există un singur fond care va purta numele :Administraţia Financiară a

R
judeţului Bacău. Potrivit acestei constatări se impunea anularea fondurilor: Circa financiară
Bacău, Circumscripţia financiară Tg. Ocna şi Percepţia Agăş şi integrarea u.a. în fondul care

e
urma să poarte numele Administraţia Financiară a judeţului Bacău. Pasul următor consta în
al
stabilirea modului de ordonare a dosarelor şi registrelor, respectând, aşa după cum arătam
mai sus, prevederile art. 17 din Normele Tehnice. Din cercetarea documentelor păstrate
rezulta că Administraţia Financiară a judeţului Bacău era formată din 8 Circumscripţii care
le

aveau la rândul lor două servicii, unul de constatare şi unul de percepere. În anul 19372
situaţia se prezenta astfel: Circumscripţia I Bacău, Circumscripţia II Bacău, Circumscripţia
u na

III Moineşti cu Agenţiile Lucăceşti, Bucşeşti şi Băseşti, Circumscripţia IV Tg. Ocna cu


Agenţiile Agăş şi Dărmăneşti, Circumscripţia V Oneşti cu Agenţiile Căiuţi, Oituz şi
ca tio

Bârsăneşti, Circumscripţia VI Mărgineni cu Agenţiile Racova, Scorţeni şi Valea Rea,


Circumscripţia VII Domniţa Maria cu Agenţiile Săuceşti, Letea-Veche, Răcăciuni şi Traian,
Circumscripţia VIII Parincea cu Agenţiile Horgeşti şi Gloduri. Cu puţine modificări, această
Ba Na

împărţire se menţine şi în deceniul următor, astfel numărul circumscripţiilor rămâne acelaşi,


dar Circumscripţia nr.VI îşi mută sediul la Valea Rea, iar unele agenţii se mută de la o
circumscripţie la alta.
e

Dacă instituţia ar fi păstrat documente de la toate serviciile am fi putut să le ordonăm


AN el

alegând criteriul structural – cronologic dar, aşa după cum spuneam încă de la început,
categoria de dosare care constituie majoritatea fondului sunt cele nominale de plată a
SJ hiv

impozitului pentru comerţ, clădiri, profesii şi meserii, succesiuni, taxe militare, etc.,
aparţinând Circumscripţiilor din Bacău şi celei cu sediul în com. Domniţa Maria. Inventarul
oricărui fond trebuie să prezinte două „valenţe inseparabile”3, evidenţa cantitativă şi
Ar

conţinutul unităţii arhivistice. De asemenea o întrebare care frământă arhivistul care


întocmeşte un inventar arhivistic este : pentru cine realizăm inventarul, pentru cercetător sau
pentru noi cei din sistem?.Considerăm că trebuie găsită calea de mijloc astfel ca ambele
părţi să fie mulţumite. Având în vedere cele menţionate cât şi faptul că nu puteam ordona
documentele respectând schema de organizare a instituţiei, din motive obiective s-a optat
pentru ordonarea cronologică pe probleme, deoarece caracterul în primul rând practic al
informaţiilor din aceste dosare impunea regăsirea lor cu uşurinţă. Dat fiind numărul foarte
1
Idem, nr. 111 din 23 Mai 1928, p.
2
D.J.A.N. Bacău, Fond Administraţia Financiară a Jud. Bacău, d. 1/1937
3
Liviu Boar, Inventarul Arhivistic, instrument de bază pentru evidenţa documentelor, între deziderat şi realitate, în
Revista Arhivelor Nr. 1-2 /2004, p. 170-174
2
mare de dosare, fondul a fost lucrat pe parcursul a doi ani. Într-o primă fază s-au ordonat
dosarele şi registrele pe ani şi au fost separate toate dosarele cu state de plată. Acestea
urmau să fie inventariate la sfârşitul fondului, unul din motive fiind acela al stării de
conservare. Cele mai multe erau foarte degradate şi ar fi pus în pericol degradarea tuturor
u.a dacă ar fi fost inventariate la sfârşitul fiecărui an. Odată încheiată operaţiunea de
ordonare pe ani s-a căutat o modalitate de ordonare a dosarelor în cadrul fiecărui an astfel
încât aceasta să fie respectată la fiecare an. S-au ordonat dosarele cu corespondenţă, iar după
acestea dosarele nominale de impunere respectând mereu următoarea ordine: comerţ,
profesii şi meserii, clădiri, echivalent, succesiuni etc., la sfârşitul fiecărui an s-au ordonat

i
ie
registrele de impunere sau orice alt tip de registru. Fiecare tip de impunere a fost ordonată
alfabetic pe localităţi, totdeauna începând cu oraşul Bacău şi apoi celelalte localităţi

an
alfabetic. În cadrul fiecărei localităţi dosarele sunt ordonate alfabetic după numele celui care
era impus. Finalizând ordonarea, operaţiune care a necesitat mult timp şi multă atenţie, s-a
trecut la fişarea tuturor u.a. Dosarele nominale au fost fişate trecându-se pe fişă numele

om
celui impus, categoria de impunere, adresa imobilului pentru cele de clădiri, anii extremi ai
impunerii, iar pe versoul fişei s-a trecut cota veche a dosarului .Una din problemele cele mai
mari pe care le-a pus acest inventar a fost aceea a scrierii corecte a numelui celui impus.

R
Trebuie să facem precizarea că multe din dosarele de impunere sunt pentru cetăţeni evrei al
căror nume este scris în documentele aceluiaşi dosar în forme diferite. Atât pentru ei cât şi

e
pentru cei români s-a ales totdeauna forma cea mai des folosită în dosar. Dăm exemplu
modul în care sunt scrise unele nume cu litera V sau W1 pentru cetăţeni evrei, apar în
al
ambele variante, sau formele variate în care este scris orice nume românesc pentru aceiaşi
persoană.2 Fişarea fiind încheiată, s-a adoptat metoda unificării tuturor fişelor care se
le

refereau la aceiaşi persoană şi la aceiaşi problemă de la cel mai vechi dosar până la anul
1940 şi apoi acelaşi principiu pentru cele de după 1940. Fişa la care se aducea o altă fişă era
u na

completată cu anii extremi noi iar pe verso se trecea cota veche a dosarului alături de cea
deja existentă.
ca tio

Am procedat astfel şi pentru că în inventarul de preluare, care nu a fost realizat de


creator ci de instituţia care a preluat arhiva odată cu desfiinţarea Administraţiei financiare
judeţene, multe dosare nominale erau inventariate astfel: originalul era inventariat la anul
Ba Na

financiar de început iar copia la anul financiar de sfârşit, creându-se în mod artificial două
dosare.
Un alt motiv pentru care s-a recurs la unificarea dosarelor a fost numărul de file al
e

fiecărei u. a. în parte, deoarece cele mai multe aveau o filă. Desigur că s-a luat în calcul şi
AN el

utilitatea practică a acestui inventar aceea de a regăsi cu uşurinţă informaţia dorită fără a
cerceta mulţi ani în inventar.
SJ hiv

Fişele ca şi dosarele au primit o cotă provizorie trecută cu creionul . Odată


operaţiunea de fişare şi apoi cea de unificare a unor fişe încheiată s-a trecut la cotarea
definitivă a acestora şi apoi trecerea lor în inventar, potrivit anexei 2 din Normele Tehnice.
Ar

Inventarul a fost tehnoredactat şi a fost verificat cu foarte mare atenţie pentru a nu scăpa
vreo greşeală în scrierea unui număr aşa de mare de nume de persoane.
Regăsirea unui dosar de impunere se poate face atât după numele celui impus cât şi
după tipul de impunere cu maximum de rapiditate. Este foarte uşor de efectuat un studiu
privind categoriile de impunere în anumite perioade doar accesând tipul de impunere fără a
mai fi nevoit să vezi dosarul. Introducând numele unei localităţi poţi uşor extrage date
privind comercianţii şi meseriaşii din acea localitate.

1
Vaisler - Waisler, Vaisman - Waisman, etc.
2
Costică – Costel – Constantin, Ion – Ioan – Ionel, Ana – Anica – Anişoara, etc.
3
Concluzionând vom arăta că am plecat de la existenţa a patru fonduri care în urma analizei
legislaţiei financiare şi a celei arhivistice sau dovedit a fi părţi ale aceluiaşi fond.
Desigur că fondarea ca şi inventarierea sunt două operaţiuni arhivistice care pun la
încercare profesionalismul fiecărui arhivist. Considerăm că fără a cerceta cu mare atenţie
documentele, care totdeauna ne arată realitatea, fără a studia legislaţia în domeniu este mai
bine să nu efectuăm operaţiuni de fondare.
Multe documente aparţinând fondului Administraţia Financiară a judeţului Bacău au
fost integrate altor fonduri, deoarece circumscripţiile şi agenţiile de constatare şi percepere
şi-au desfăşurat activitatea în acelaşi local cu primăriile1. Odată cu desfiinţarea

i
ie
administraţiilor financiare judeţene, documentele create de aceste instituţii au fost fie
integrate documentelor primăriilor, fie nu li sa mai acordat atenţie pierzându-se. În acest fel

an
se explică cine a fost instituţia care a păstrat şi apoi inventariat documentele create de
Administraţia Financiară a judeţului Bacău care apoi au fost înregistrate ca fonduri diferite
odată ajunse în depozitele noastre.

om
Înregistrarea ca fonduri distincte a circumscripţiilor şi percepţiilor financiare s-a
efectuat şi în alte judeţe2 şi considerăm că este oportun ca această problemă de fondare să
fie discutată în cadrul cercurilor profesionale. Problema delimitării documentelor

R
contemporane pe fonduri arhivistice este veche şi a preocupat arhiviştii din întreaga ţară.3
Obligatorie este cunoaşterea legislaţiei arhivistice, a legilor de specialitate şi cercetarea
documentelor pe care dorim să le fondăm corect.
e
al
26.10.2006 Întocmit,
le

Mihalcea Eugenia Mărioara


u na
ca tio
Ba Na
e
AN el
SJ hiv
Ar

1
D.J.A.N. Bacău, fond Administraţia Financiară a Jud. Bacău, dosar nr. 1257/1947, dosar nr. 1083/1947.
2
F.A.S. Argeş, Îndrumător în arhivele statului, judeţul Argeş, Bucureşti, 1984 .
3
Nicolae Chipurici, Probleme de delimitare a documentelor contemporane pe fonduri arhivistice în Revista Arhivelor,
nr. 2/1986, p. 212-220.
4
ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ BACĂU

1921 – 1965

INVENTAR

Nr. Anii Nr.


Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file

i
ie
1921

an
1 Tabele cu circumscripţiile şi agenţiile rurale de percepere 1921
Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
2 1921-1923
lux şi pe cifra afacerilor al lui DAVID LEVENSOHN din Tg. Ocna

om
Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
3 1921-1922
lux şi pe cifra afacerilor al lui ZEILIC PASCAL din Tg. Ocna
Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
4 1921-1923

R
lux şi pe cifra afacerilor al lui GH. N. ZOTTA din Tg. Ocna

1922

e
al
Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
1 1922-1923
lux şi pe cifra afacerilor al lui NECULAI UDREA din Tg. Ocna
le

1923
u na

Procese-verbale de inspecţie la Agenţia Agăş compusă din comunele


1 1923
AGĂŞ, ASĂU, BRUSTUROASA
ca tio

2 Registru de intrare-ieşire Percepţia II Agăş 1923-1924


Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
3 1923-1924
lux şi pe cifra afacerilor al lui ŞTEFAN BALINT din Tg. Ocna
Ba Na

Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de


4 1923-1924
lux şi pe cifra afacerilor al MARIEI C. BOTEZ din Tg. Ocna
Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de
5 1923-1924
e

lux şi pe cifra afacerilor al lui LEIBU HERŞCOVICI din Tg. Ocna


Procese-verbale, declaraţii de impunere anuală a venitului global pentru
AN el

6 1923-1930 R
locuitorii din comuna AGĂŞ
Procese-verbale, declaraţii de impunere anuală a venitului global pentru
SJ hiv

7 1923-1928
comunele BRUSTUROASA şi PALANCA
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru comunele
8 1923- 1931
BRUSTUROASA şi PALANCA
Ar

Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru


9 1923-1932
OLTEANU ION din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
10 1923
DĂNCUŢĂ ION din comuna Luizi Călugăra

1924

Registru special obligatoriu pentru contribuabilii supuşi la impozitul de


1 1924
lux şi pe cifra afacerilor al lui ZAMFIR PETRU din Tg. Ocna
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi
2 1924-1932
industriale pentru BANCA POPULARĂ „Hatman Berescu” din comuna
5
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Bereşti Bistriţa
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru NĂCUŢĂ
3 1924-1932
P. IORGU din comuna Odobeşti

1925

Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru


1 1925
BOŞTIOG ION din comuna Letea Nouă

i
ie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
2 şi din proprietăţi clădite pentru ZAHARIA SIMION din comuna 1925-1932 R

an
Răcăciuni

1926

om
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ORGHIDAN
1 1926
GHEORGHE din comuna Letea Nouă

R
1927

e
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GALAŢANU
1
al 1927
GHEORGHE din comuna Bereşti Bistriţa
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MINUŢ PETRU
2 1927
le
din comuna Cleja
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BORTOŞ IOAN
3 1927-1932
u na

din comuna Letea Nouă


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BOŞTIOG ION
4 1927-1932 R
din comuna Letea Nouă
ca tio

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi


5 1927-1932
industriale pentru NĂCUŢĂ P. IORGU din comuna Odobeşti
Ba Na

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


6 1927-1928
pentru NĂCUŢĂ P. IORGU din comuna Odobeşti

1928
e

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru FARŢADE I. din


1 1928
AN el

comuna Luizi Călugăra


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ZAHARIA
2 1928-1932
SJ hiv

SIMION din comuna Răcăciuni


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BONESCU
3 1928-1932
IOAN din comuna Tamaşi
Ar

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi


4 1928-1930
industriale pentru BUCUR CONSTANTIN din comuna Letea Nouă

1929

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ION GH.


1 1929 R
FRANŢ din comuna Agăş
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GH. G.
2 1929-1930
AMARGHIOALEI din comuna Bereşti Bistriţa
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru DIACONU
3 1929
ALEC din comuna Bereşti Bistriţa
4 Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GALAŢANU 1929-1932
6
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
GHEORGHE din comuna Bereşti Bistriţa
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ALUNGULESEI
5 1929-1933
IORDACHE din comuna Ciumaşi
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru DRAGHIN
6 1929-1932
VASILE din comuna Ciumaşi
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ARHIP
7 1929-1932
NECULAI din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BOTEZ

i
8 1929-1930

ie
CONSTANTIN din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BUCUR

an
9 1929-1931
CONST. din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru DIACONU
10 1929-1930
IOAN din comuna Letea Nouă

om
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru FOCŞĂNEANU
11 1929-1933
EUGENIA din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GAVRILIU

R
12 1929-1930
RADU din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MAJORU
13 1929-1932

e
CONSTANTIN din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MENGHERIŞ
14
al 1929-1930
PETRE din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MIHĂILĂ
15 1929-1932 R
le
GHEORGHE din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MINA
16 1929-1932
u na

GHEORGHE din comuna Letea Nouă


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MÎRZA
17 1929-1932 R
CONSTANTIN din comuna Letea Nouă
ca tio

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ONICA VASILE


18 1929-1930
din comuna Letea Nouă
Ba Na

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru PAVEL


19 1929-1930
GRIGORE din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru
20 1929-1930
PĂTRĂŞACANU IANCU din comuna Letea Nouă
e

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru PRISECARU


21 1929-1932
ION din comuna Letea Nouă
AN el

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru TEODOR


22 1929-1930
SJ hiv

VICTORIA din comuna Letea Nouă


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BALAN
23 1929-1932
LEPADATU CONST. din comuna Răcăciuni
Ar

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru PESCARU


24 1929-1932
NECULAI din comuna Răcăciuni
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BEJAN ANTON
25 1929-1930
din comuna Valea Seacă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru HELD MENDEL
26 1929-1932
din comuna Valea Seacă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MANUGHEVICI
27 1929-1932
GH. IOAN din comuna Valea Seacă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru NEGELSCHI
28 1929-1932
TEREZA din comuna Valea Seacă
Procese-verbale de impunere a venitului global, a veniturilor
29 1929-1931
comerciale şi industriale pentru comunele AGĂŞ, BRUSTUROASA,
7
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
GOIOASA ŞI PALANCA
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi
30 industriale pentru DIACONU ALECU din comuna Bereşti Bistriţa – 1929
cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi
31 industriale pentru TEODOR VICTORIA din comuna Letea Nouă – 1929-1932
brutărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi

i
ie
32 industriale pentru BALAN LEPADATU CONST. din comuna 1929-1930
Răcăciuni – cârciumă

an
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale,
33 industriale, profesionale pentru GALAŢANU GHEORGHE din 1929-1933
comuna Bereşti Bistriţa – cântăreţ bisericesc

om
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale,
34 industriale, profesionale pentru PINTILIE GH. IOAN din comuna Luizi 1929-1932
Călugăra – cărăuş

R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale,
35 industriale, profesionale pentru BOGDAN N. IANOŞ din comuna Luizi 1929-1930

e
Călugăra – cizmar
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
36
al 1929
pentru GALAŢANU GHEORGHE din comuna Bereşti Bistriţa
37 Cereri, declaraţii, procese-verbale referitoare la reducerea impozitelor 1929-1932
le
Procese-verbale pentru stabilirea taxelor asupra brevetelor de vânzare a
38 1929
băuturilor spirtoase în comunele AGĂŞ, GOIOASA şi PALANCA
u na

1930
ca tio

Declaraţii de impunere, cereri, procese-verbale referitoare la reducerea


1 1930-1932
impozitelor
Ba Na

Declaraţii de impunere, corespondenţă privind urmărirea debitorilor,


2 procese-verbale ale controlorilor fiscali de pe lângă Administraţia 1930-1932
Financiară Bacău
3 Procese-verbale de impunere a venitului global pentru comuna AGĂŞ 1930
e

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru NEAGU


4 1930-1932
VASILE din comuna Buhoci
AN el

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru IŞVANCA


5 1930
SJ hiv

ANDREI din comuna Faraoani


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru MATEI IANOŞ
6 1930-1932
din comuna Faraoani
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru comuna
Ar

7 1930
GOIOASA
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru CLAPON
8 1930-1932
VASILE din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru EŞANU CONST.
9 1930
din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru HEGHIS
10 1930
KAROL din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru STOLZ
11 1930-1932 R
FRIEDRICH din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BUCUR IOAN
12 1930
din comuna Sarata
8
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere a venitului global, a veniturilor
13 1930
comerciale şi industriale pentru comuna AGĂŞ
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
14 şi pe profesii pentru GALAŢANU GHEORGHE şi STAN I. din 1930-1932
comuna Bereşti Bistriţa – arendaşi teren
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale şi
15 1930-1931
industriale pentru comuna GOIOASA
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale

i
ie
16 şi pe profesii pentru COCHIOR M. IANUŞ din comuna Răcăciuni – 1930-1932
cazan de rachiu

an
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
17 1930
şi pe profesii pentru BUCUR IOAN din comuna Sărata – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale

om
18 şi pe profesii pentru TOMA GH. AL II-LEA din comuna Sărata – cazan 1930-1931
de rachiu şi băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale

R
19 şi pe profesii pentru BONESCU ION din comuna Tamaşi – cazan de 1930
rachiu

e
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
20 şi pe profesii pentru BENCHEA MIHAI din comuna Valea Seacă – 1930
al
cazan de rachiu
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
le
21 şi pe profesii pentru HELD MENDEL din comuna Valea Seacă – 1930-1932
băcănie
u na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


22 şi pe profesii pentru CHERECHEŞ GABOR IANOŞ din comuna Luizi 1930
Călugăra – cărăuş
ca tio

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


23 şi pe profesii pentru PINTILIE VASILE din comuna Luizi Călugăra – 1930-1933
cărăuş
Ba Na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


24 1930-1932
şi pe profesii pentru GUNOI IOAN din comuna Răcăciuni – muzicant
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
e

25 şi pe profesii pentru STINERU GR. DUMITRU din comuna Sărata – 1930-1932


cărăuş
AN el

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


26 1930-1933
şi pe profesii pentru STINERU GRIGORE din comuna Sărata – cărăuş
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


27 şi pe profesii pentru BOGDAN I. IANOŞ din comuna Luizi Călugăra – 1930-1932 R
cizmar
Ar

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


28 şi pe profesii pentru COCEANGA P. MIHAI din comuna Luizi 1930
Călugăra – cojocar
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
29 şi pe profesii pentru COJOCARU M. IANOŞ din comuna Luizi 1930
Călugăra – croitor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
30 şi pe profesii pentru SOCIU MIHAI PETREA din comuna Luizi 1930
Călugăra – rotar
State de plată a salariului pentru lucrătorii de la Societatea THE
31 1930
DANUBE OIL TRADING COMPANY OF ROMANIA LTD. RAFINARIA
9
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file

1931

Cereri pentru scutirea de impozite, procese-verbale de constatare


1 preliminară a impozitelor, declaraţii de impunere, anchetarea unor 1931-1936 R
delapidări
Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe primite de
2 1931-1933
Percepţia Circumscripţiei 7 Agăş referitoare la impozitare

i
ie
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru comuna
3 1931
BRUSTUROASA

an
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru CRISTEA
4 1931
GHEORGHE din comuna Letea Nouă
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru

om
5 1931
GRIGOROVICI CHIREA din comuna Răcăciuni
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
6 1931-1932 R
VROBLENSCHI PANTELIMON din comuna Răcăciuni

R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
7 1931-1932
WOLFSHAUT REBECA din BACĂU – mărunţişuri

e
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
8 1931
MINUŢ PETRE din comuna Cleja – cazan de rachiu
al
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
9 1931
IAMANDI ALEXANDRU din comuna Letea Nouă
le
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1931-1932
JICMON M. din comuna Luizi Călugăra – lucrător pământ
u na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


11 1931-1932
ŞEFFLER ILIE din comuna Răcăciuni – sticlărie şi mărunţişuri
Borderouri şi bonuri de pensii achitate pentru lunile iulie, august,
ca tio

12 1931
octombrie şi decembrie
Registru de partizi plăţi pentru întreţinere spital, jandarmi, local
13 1931
Ba Na

Prefectură, Serviciul Sanitar al judeţului etc.

1932
e

Cereri, declaraţii de impunere preliminară, apelul Băncii Creditul


1 1932-1933 R
Mărunt din Bacău contra impunerii, statutul băncii
AN el

Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe primite de


2 1932
SJ hiv

Percepţia Agăş referitoare la impozitare


Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe primite de
3 1932
Percepţia Agăş referitoare la probleme financiare
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
Ar

4 1932
DUMITRU GH. ADAM din Bacău
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
5 1932 R
CHIRIBAU I. CONST. din comuna Ciumaşi
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
6 1932 R
BĂDÂRCA GRIGORE din comuna Faraoani
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru comuna
7 1932
GOIOASA
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru DONICI
8 1932
NICOLAE din comuna Letea Nouă (Domniţa Maria)
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
9 1932 R
GHIŢULESCU PETRE din comuna Letea Nouă (Domniţa Maria)
10
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru MELIP
10 1932 R
FRANTZ din comuna Letea Nouă (Domniţa Maria)
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
11 1932-1933
DĂNCUŢĂ ANTON din comuna Luizi Călugăra
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
12 1932
CONSTANDIŞ IOAN din comuna Răcăciuni
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru DAMIAN
13 1932 R
C. din comuna Răcăciuni

i
ie
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru
14 1932
GRIGOROVICI GRIGORE din comuna Răcăciuni

an
Procese-verbale de impunere anuală a venitului global pentru LUPU
15 1932
IOAN din comuna Răcăciuni
16 Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale

om
1932 R
şi pe profesii pentru BERCOVICI ARON din Bacău – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
17 şi pe profesii pentru BENCHEA ŞTEFAN, ANTAL VAIDA FERENTZ 1932

R
ş.a. din comuna Cleja - moară cu motor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale

e
18 şi pe profesii pentru MANUGHEVICI ION din comuna Ferdinand – 1932
arendaş
al
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
19 1932
şi pe profesii pentru BONESCU ION din comuna Geoseni – povarnă
le
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
20 şi pe profesii pentru DĂNCUŢĂ ANTON din comuna Luizi Călugăra – 1932
u na

moară cu motor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
21 şi pe profesii pentru FARŢADE ANTON IOJĂ din comuna Luizi 1932
ca tio

Călugăra – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
22 1932
Ba Na

şi pe profesii pentru LUPU P.I. din comuna Luizi Călugăra – băcănie


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale
23 şi pe profesii pentru SARCA DUMITRU din comuna Luizi Călugăra – 1932
cârciumă
e

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


24 şi pe profesii pentru ABRAMOVICI SAMI din comuna Răcăciuni – 1932
AN el

coloniale
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale, industriale


25 şi pe profesii pentru BUCUR CONSTANTIN din comuna Letea Nouă 1932
(Domniţa Maria) – cântăreţ bisericesc
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
Ar

26 ocupaţii pentru COADĂ TOADER din comuna Bereşti Bistriţa – cizmar 1932
I
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
27 ocupaţii pentru COŞA PETREA IANOŞ din comuna Ferdinand – 1932
cizmar
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
28 1932
pentru AILENEI MARGHIIOALA din Bacău str. Banu Mărăcine nr. 4
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
29 1932
pentru ALESCENCO NECULAI din Bacău str. Banu Mărăcine nr. 3
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
30 1932 R
pentru ANDRONE ANICA din Bacău str. Hatman Berescu nr. 13
11
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
31 1932 R
pentru ANISIA ELENA din Bacău str. Vântului nr. 5
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
32 1932
pentru ARDELEANU NICOLAE din Bacău str. Aprodu Purice nr. 14
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
33 1932
pentru ARNĂUTU GHIZELA din Bacău str. Poştei nr. 31
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
34 1932 R
pentru ATLAS IOSIF din Bacău

i
ie
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
35 1932 R
pentru BĂDILĂ ION din Bacău

an
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
36 1932 R
pentru BLAŞCA ION din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

om
37 1932
pentru BRILL HAIM moşt. din Bacău str. Dobrogei nr. 4
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
38 1932 R
pentru BRILL ISAC din Bacău

R
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
39 1932
pentru BUSUIOC ION din Bacău str. Poştei nr. 74

e
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
40 1932
HANGANU CONSTANTIN pentru din comuna Domniţa Maria
al
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
41 1932
pentru BUCOVSCHI ED. PAULA din comuna Ferdinand
le

1933
u na

Procese-verbale de constatare, cereri pentru impozitare şi cereri de apel


1 contra impozitării autovehiculelor proprietate a unor persoane fizice şi 1933-1947
ca tio

juridice
Cereri de scăderea de la impozitare pentru unele imobile închiriate,
2 1933-1937 R
Ba Na

contracte de închiriere a imobilelor


Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe; lista micilor
3 comercianţi, industriaşi şi meseriaşi din comuna PALANCA din 1933
Percepţia Circumscripţiei a 7-a Agăş
e

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ADOMNIŢEI


4 1933
SILIVESTRU din Bacău
AN el

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BERCOVICI B.


5 1933
SJ hiv

IŢIC din Bacău


Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BORCEA
6 1933 R
DIMITRIE din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BRUCĂR
Ar

7 1933
OZIAS din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru CARTIANU P.
8 1933 R
IOAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru DALBAN IOAN
9 1933-1950
din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GHEORGHIU
10 1933
ADRIAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GHEORGHIU
11 1933
ECATERINA din Bacău
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ZOTA TEODOR
12 1933
din Bacău
12
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru LACHENDER
13 1933
CHIVU din comuna Cleja
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru LAZĂR IOAN
14 1933
din comuna Cleja
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru PRUTEANU
15 1933
FERENŢ din comuna Cleja
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru CHEŢA
16 1933
CONSTANTIN din comuna Domniţa Maria

i
ie
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru GOREA
17 1933
CONSTANTIN din comuna Domniţa Maria

an
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru NETTO IACOB
18 1933
din comuna Domniţa Maria
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru XANTULIS

om
19 1933
VASILE din comuna Domniţa Maria
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru LOZINCĂ
20 1933
CONSTANTIN din comuna Faraoani

R
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru BÎRGU
21 1933 R
ANGHEL din comuna Odobeşti

e
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru HUIBAN
22 1933
PETRU din comuna Odobeşti
al
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru TIRON IOAN
23 1933
din comuna Parincea
le
Procese-verbale de impunere a venitului global pentru IACOBSOHN
24 1933
HAIM din comuna Răcăciuni
u na

Procese-verbale de impunere a venitului global pentru ICHIM


25 1933
NECULAI din comuna Răcăciuni
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
ca tio

26 1933
ABRAMOVICI MORITZ din BACĂU – covrigărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
27 1933-1937
Ba Na

BALAN DAVID din Bacău – brânzeturi, pescărie


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
28 1933-1935
BERCOVICI ALBERT din Bacău – misit de cereale
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
29 1933
e

BERCOVICI ROZA din Bacău – debit C.A.M.


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
AN el

30 1933-1935
BERMAN MARIA din Bacău – manufactură
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


31 1933 R
BLUMENFELD ESTERA din Bacău - debit C.A.M.
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
32 1933
Ar

IONESCU GHERASIM şi ZISU ZAHARIA din Bacău – cârciumă


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
33 1933
ZILBERSTEIN IOSIF din Bacău – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
34 1933
ZOTA DUMITRU din Bacău – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
35 1933
DIACONU ALEX. din comuna Bereşti Bistriţa – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
36 CAŢICHI APOSTOL ION din comuna Parincea – cazan rachiu, 1933 - 1935
exploatare pădure
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
37 1933
BAICU NISTOR din Bacău – căruţaş
13
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
38 1933-1937 R
BORCEA DIMITRIE din Bacău – avocat
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
39 1933-1937
BRUCĂR OZIAS din Bacău – medic
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
40 1933-1937 R
CARTIANU P. IOAN din Bacău – inginer
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
41 1933-1937
CRISTIAN IULIUS din Bacău – avocat

i
ie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
42 1933
ZOTA TEODOR din Bacău – preot

an
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
43 1933
ocupaţii pentru POPA TOADER din comuna Bereşti Bistriţa – cizmar
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

om
44 1933
pentru ABERMAN AVRAM din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
45 1933-1935
pentru ADAM GH. şi BUSUIOC ELENA din Bacău

R
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
46 1933-1935
pentru AHULTOAIEI IOAN din Bacău

e
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
47 1933-1935
pentru AIZICOVICI ARON din Bacău
al
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
48 1933-1935
pentru ANCELOVICI ANCEL din Bacău
le
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
49 1933 R
pentru ANDONE TOADER din Bacău
u na

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


50 1933-1935 R
pentru APOSTOL AGURIŢA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
ca tio

51 1933 R
pentru APOSTOL NECULAI din Bacău, str. Tirului nr. 17
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
52 1933 R
Ba Na

pentru APOSTOL NECULAI din Bacău, str. Tirului nr. 33


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
53 1933
pentru ARABIN M. HERŞ, moşt. din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
54 1933-1935
e

pentru ARONEANU MORITZ din Bacău


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
AN el

55 1933-1935
pentru ARONOVICI IOSIF din Bacău
SJ hiv

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


56 1933 R
pentru ATANASE PETRE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
57 1933 R
Ar

pentru BAIU GHEORGHE din Bacău


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
58 1933-1935 R
pentru BALAN GHEORGHE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
59 1933
pentru BANCA COMERŢULUI din Bacău str. Vulturi nr. 11
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
60 1933 R
pentru BANCA DE CREDIT din Bacău str. Banatului
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
61 1933 R
pentru BĂRBUNCĂ NICOLAE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
62 1933 R
pentru BARCAN ROZA, moşt. din Bacău
63 Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite 1933
14
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
pentru BELDEROFF VASILE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
64 1933
pentru BELIZNA IOHAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
65 1933
pentru BERCOVICI ALTER din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
66 1933
pentru BERCU BEHR, moşt. din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

i
67 1933-1935

ie
pentru BERDILĂ GHEORGHE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

an
68 1933
pentru BEREA ANICA, moşt. din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
69 1933 R
pentru BERESCU GHEORGHE, moşt. din Bacău

om
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
70 1933-1935
pentru BICAZAN GHEORGHE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

R
71 1933 R
pentru BOCĂNEALĂ I. EMILIA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
72 1933

e
pentru BORDEIANU ALEXANDRU din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
73
al 1933-1935
pentru BRAVERMAN NACHMAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
74 1933
le
pentru BRILL ANA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
75 1933 R
u na

pentru BRILL HAIM ROZA din Bacău


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
76 1933
pentru BRILL S. ş.a. din Bacău
ca tio

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


77 1933
pentru BRUCAR PAULINA din Bacău
Ba Na

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


78 1933
pentru BUTCU VASILE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
79 1933-1940
pentru CIOCĂLĂU IOAN din Bacău
e

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


80 1933
pentru CIUBOTARU IEREMIA din Bacău
AN el

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


81 1933-1935 R
SJ hiv

pentru CHIRU VASILE din Bacău


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
82 1933
pentru CLERAS NICOLAI, moşt. din Bacău
Ar

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


83 1933
pentru CONSTANTINESCU CONSTANTIN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
84 1933
pentru CRISTIAN IOAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
85 1933
pentru FARCAŞ DUMITRU din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
86 1933
pentru MALINESCU CONSTANTIN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
87 1933
pentru MURAD MIHAI din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
88 1933
pentru SCHMIDT RUDOLF din Bacău
15
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
89 1933
pentru VARODIN ANA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
90 1933
pentru ZĂMOŞTEANU IOAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
91 1933-1935
pentru ZERNER ITA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
92 1933 R
pentru ZINGHER – SOCIETATE ANONIMĂ din Bacău

i
ie
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
93 1933 R
pentru ZISSU NICU din Bacău

an
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
94 1933
pentru HUMĂ D. GH. din comuna Bereşti Bistriţa
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

om
95 1933
pentru GHERASIM CATINCA din comuna Domniţa Maria
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
96 1933
pentru FĂNARU PETRE din comuna Sărata

R
97 Registru matricol pentru impozitul pe clădiri – oraş BACĂU 1933-1937

e
1934 al
Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe primite de
1 1934
Percepţia Circumscripţiei 7 Agăş
le
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
2 1934-1935
BALAN MOISE din Bacău – comerţ cu peşte
u na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


3 1934-1935
BERMAN MOISE din Bacău – comerţ cu făină
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
ca tio

4 1934-1935
IONESCU V. AUGUSTINA din Bacău – librărie şi tipografie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
5 1934-1935 R
Ba Na

LAZAROVICI MOISE (ş.a.) din Bacău – moară


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
6 1934-1935
ZISMAN STRUL din Bacău – măcelărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
7 1934-1935
e

STAN SOLOMON din comuna Călugăra – cârciumă


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
AN el

8 1934
PASCAL PAULINA din comuna Ciumaşi – băcănie
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


9 1934-1935
BALINT VASILE din comuna Domniţa Maria – căsăpie şi zarzavat
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1934
Ar

CAŢICHE D. CONST. din comuna Parincea – cârciumă


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
11 1934-1935
COLAC I. GHEORGHE din comuna Parincea – cazan de rachiu
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
12 1934
DIUMEA M. GH. din comuna Prăjeşti – cazan de rachiu
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
13 1934-1937 R
ABRAMOVICI BENI din comuna Răcăciuni – sticlărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
14 1934-1937
ABRAMOVICI SAMI din comuna Răcăciuni – mărunţişuri
Procese-verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
15 1934-1935
ocupaţii pentru CIUBOTARU FROIM din Bacău – croitor
16 Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru 1934-1937
16
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
ZERNER MARCEL din Bacău – medic
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
17 1934-1935
pentru RAILEANU GH. din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
18 1934
pentru STAN SOLOMON din comuna Călugăra
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil
BACĂU

i
ie
19 ANTONIU GH. 1934
20 CRISTOVEANU I. C. 1934

an
21 FLORESCU GH. DUMITRU 1934
22 GOLDENBERG MIŞU 1934
23 SIMION C. 1934

om
24 SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ „IZVOARELE BOŞOTENI” 1934
25 STAVĂR VASILE 1934

R
1935

1
e
Cereri de apelare împotriva proceselor-verbale de impunere, contracte
de închiriere, hotărâri ale Comisiei de Apel Bacău
1935-1936 R
al
2 Cereri de apelare împotriva proceselor-verbale de impunere, certificate 1935 R
Declaraţii de impunere, cereri de scăderi a impozitului, referate,
3 1935-1941 R
le
procese-verbale, contracte de vânzare-cumpărare, certificate
Cereri de apelare împotriva proceselor-verbale de impunere, decizii,
4 1935-1936 R
u na

contracte de închiriere
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
5 1935
ABRAMOVICI S. Şi IASSIR L. din Bacău – mercerie
ca tio

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


6 1935-1938 R
ABRAMOVICI ŢIPRA din Bacău – cofetărie
Ba Na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


7 1935
AIZICOVICI ARON din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
8 1935
ARABIN M. LEIBA din Bacău – debit special C.A.M.
e

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


9 1935
AN el

ARONEANU MORITZ din Bacău – manufactură


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1935 R
SJ hiv

AVRAM I. STRULL din Bacău – băuturi spirtoase


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
11 1935-1940
BALAN GHEORGHE din Bacău – precupie
Ar

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


12 1935
BERCOVICI I. IŢIC din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
13 1935
BERCOVICI SOLOMON din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
14 1935
BERCOVICI SOLOMON din Bacău – cereale
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
15 1935 R
BERENSTEIN ANCEL din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
16 1935 R
BOGDAN PAUL din Bacău – coloniale, mărunţişuri
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
17 1935
BRILL FANI din Bacău – opincărie
17
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
18 1935
COMANESCU MARIA din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
19 1935 R
COMĂNESCU NICOLAE din Bacău – misit vinuri
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
20 1935 R
ILOVICI STRUL din Bacău – comerţ cu cârpe
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
21 1935
ŞTEFĂNESCU EBRAXIA din Bacău – comerţ cu oţet

i
ie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
22 1935
URSAN ELENA din Bacău – debit C.A.M.

an
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
23 1935-1937
ZĂMOŞTEANU IOAN din Bacău – maşină de treer şi debit C.A.M.
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru

om
24 1935
ZEIDENBERG IOSIF din Bacău – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
25 1935
ZILBER STRUL din Bacău – diverse

R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
26 1935 R
ZINGHER JAN din Bacău – atelier reparaţii

e
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
27 1935
ZISMAN N. Şi PISAN C. din Bacău – mărunţişuri, galanterie
al
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
28 1935
BENCHEA ŞTEFAN ş.a. din comuna Cleja – moară
le
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
29 1935
GROSU IANOŞ din comuna Cleja – povarnă
u na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


30 1935 R
CIOCHINA NECULAI din comuna Domniţa Maria – moară
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
ca tio

31 1935
RUSU IOAN din comuna Domniţa Maria – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
32 1935
Ba Na

FARCAŞ MEZEI ANTAL din comuna Faraoani – moară


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
33 1935
BIBIRE C. GH. din comuna Parincea – cazan de rachiu
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
34 1935
e

HÎNCU TH. GH. din comuna Parincea – cazan de rachiu


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
AN el

35 1935 R
LĂCĂTUŞU IANOŞ din comuna Parincea – cazan de rachiu
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


36 1935
PETROVICI ILIE din comuna Parincea – cofetărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
37 1935
Ar

ŞOŞU PAVEL din comuna Parincea – arendaş teren


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
38 1935
COCHIOR M. IANOŞ din comuna Răcăciuni – povarnă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
39 1935
ICHIM NICOLAE din comuna Răcăciuni – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
40 1935-1949
BOTEZATU I. ŞTEFAN din Slănic Moldova – moară de apă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
41 1935-1949
LEPADATU IOAN din Slănic Moldova – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
42 1935
ANDOR I. VARVARA din comuna Valea Seacă – cazan de rachiu
43 Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte 1935
18
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
ocupaţii pentru AGOP GHEORGHE din Bacău – măcelar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
44 1935
ocupaţii pentru ATANASIU IOAN din Bacău – reparaţie cântare
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
45 1935
ocupaţii pentru BAMBOI VASILE din Bacău – birjar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
46 1935
ocupaţii pentru BERCOVICI LEON din Bacău – căruţaş
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

i
47 1935

ie
ocupaţii pentru BEREA CALISTRAT din Bacău – preot
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

an
48 1935
ocupaţii pentru BICAZAN GH. din Bacău – tinichigiu
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
49 1935 R
ocupaţii pentru BLIDĂRESCU VIRGINIA din Bacău – dactilografă

om
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
50 1935
ocupaţii pentru BRILL MICHEL din Bacău – medic
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

R
51 1935
ocupaţii pentru KRIVCA BRANISLAV din Bacău – zugrav
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
52 1935

e
ocupaţii pentru LUNGU DUMITRU din Bacău – tâmplar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
53
al 1935
ocupaţii pentru NĂSCUŢIU ELENA din Bacău – croitorie
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
54 1935
le
ocupaţii pentru STOROŞ LEOPOLD CAROL din Bacău – zidar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
55 1935-1937
u na

ocupaţii pentru ZĂMOŞTEANU IOAN din Bacău – cântăreţ bisericesc


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
56 1935
ocupaţii pentru ZISMAN MARCU din Bacău – rotar
ca tio

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


57 1935-1941
ocupaţii pentru VASILICĂ TOADER din comuna Dofteana – cărăuş
Ba Na

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


58 ocupaţii pentru NEDELCU I. IORGU din comuna Domniţa Maria – 1935
cărăuş
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
59 1935
e

ocupaţii pentru DINU GH. din comuna Parincea – fierar


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
AN el

60 1935 R
ocupaţii pentru KISLINGHER VAS. din comuna Parincea – fierar
SJ hiv

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


61 1935
ocupaţii pentru PALADE IOAN din comuna Parincea – preot
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
62 1935-1937
Ar

ocupaţii pentru TIRON IOAN din comuna Parincea – avocat


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
63 ocupaţii pentru BOGA M. GHEORGHE din comuna Răcăciuni – 1935
lemnar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
64 1935-1937
ocupaţii pentru VIDEANU DUMITRU din comuna Sărata – preot
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
65 ocupaţii pentru CIUBOTARU I. NICOLAE din comuna Şerbeşti – 1935
fierar
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
66 1935
BURCĂ GH. CONST. din comuna Valea Seacă – cântăreţ bisericesc
67 Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite 1935
19
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
pentru AELENEI MARGHIOALA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
68 1935
pentru ALESCENCO NECULAI din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
69 1935
pentru ALEXANDRESCU IOAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
70 1935
pentru APOSTOL AGLAIA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

i
71 1935 R

ie
pentru APOSTOL NICOLAE din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

an
72 1935 R
pentru ARNĂUTU GHIZELA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
73 1935 R
pentru BARABOI ELISABETA din Bacău

om
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
74 1935
pentru BEJAN ELENA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

R
75 1935 R
pentru BERDILĂ IOAN din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
76 1935

e
pentru BÂRZESCU GH. ELENA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
77
al 1935
pentru BRAUNSTEIN ESTERA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
78 1935
le
pentru COLAC ZOIŢA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
79 1935
u na

pentru CONSTANTINESCU GH. P. MARIA din Bacău


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
80 1935
pentru POPOVICI LEON din Bacău
ca tio

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


81 1935
pentru ZĂMOŞTEANU IOAN din Bacău
Ba Na

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


82 1935
pentru SION N. GH., moşt. din comuna Domniţa Maria
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
83 1935 R
pentru SOCIETATEA „GLUTINUL” din Domniţa Maria
e

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


84 1935
pentru SAVA D. SAVA din comuna Lecca
AN el

Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


SJ hiv

pentru automobil BACĂU


85 ABRAMOVICI ALEXANDRU 1935
86 ALINICOV ATANASE 1935
Ar

87 HAIM LEON 1935 R


88 IONESCU NICOLAE 1935
89 MOICEANU CONSTANTIN 1935
90 NĂDEJDE CONSTANTIN 1935
91 NĂSTASE VASILE 1935
92 SERVICIUL SANITAR AL JUDEŢULUI BACĂU 1935-1938 R
93 SOCIETATEA „FIDUCITATEA” 1935
94 TISESCU CONSTANTIN 1935
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil COMUNA DOMNIŢA MARIA
95 ŞLAPAC GRIGORE 1935
96 Proces verbal pentru stabilirea impozitului pentru BRILL MOISE din 1935
20
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Bacău(fără ocupaţie)
Proces verbal pentru stabilirea impozitului pentru ALBU I.
97 1935 R
NICOLAE(inventar agricol)
Situaţia pensiilor restante cerute a fi lichidate prin obligaţiuni ale
98 1935-1936 R
împrumutului intern de consolidare de 3%
Situaţia pensiilor restante cerute a fi lichidate prin obligaţiuni ale
99 1935-1936
împrumutului intern de consolidare de 3%
100 Registru de intrare-ieşire 1935-1940

i
ie
101 Rolul debitorilor de băuturi spirtoase 1935-1949

an
1936

Ordine, circulare, instrucţiuni ale Ministerului de Finanţe referitoare la

om
1 1936-1939
impozite şi taxe
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
2 1936-1939 R
ANCELOVICI STRUL din Bacău – cârciumă

R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
3 1936-1937
ANDREI CONSTANTIN din Bacău – măcelărie

e
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
4 1936-1937 R
BANCA DE CREDIT MĂRUNT din Bacău – operaţiuni bancare
al
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
5 1936
CHIRU V. MARIA din Bacău – debit R.M.S.
le
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
6 1936-1937
URSAN ELENA din Bacău – comerţ ziare şi reviste
u na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


7 1936
ZILBERMAN FROIM din Bacău – brutărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
ca tio

8 1936
FODOR M. ANTON din comuna Sărata – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
9 1936-1949
Ba Na

IGNAT IOJĂ din comuna Slănic – cârciumă


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
10 1936-1937 R
AVRAM BUIUM din Bacău – birjar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
11 1936 R
e

ocupaţii pentru BERMAN MEER din Bacău – croitor


AN el

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


12 1936
ocupaţii pentru LOCAR MARCU din Bacău – croitor
SJ hiv

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


13 1936
ocupaţii pentru SAE ALTER din Bacău – croitor
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
14 1936 R
Ar

ocupaţii pentru ZEILIC MARCU din Bacău – croitor


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
15 1936
ocupaţii pentru FLOREA DUMITRU din Domniţa Maria – croitor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
16 1936-1937
NALBOC VALERIU din comuna Răcăciuni – preot
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
17 1936
pentru ARABIN M. LIZA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
18 1936-1940
pentru ARABIN SOLOMON din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
19 1936
pentru AVĂDANEI ION din Bacău
20 Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite 1936
21
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
pentru BĂLĂIŢĂ MATILDA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
21 1936
pentru URSAN ELENA din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
22 1936
pentru STANCIU ILEANA din com. Domniţa Maria
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil BACĂU
23 RĂDESCU I. ŞTEFAN 1936

i
ie
24 ROTUNDU NICOLAE 1936
25 Impuneri privind cifra de afaceri pentru Întreprinderea Filderman 1936-1940

an
Proces-verbal de predare-preluare a serviciului de constatare al
26 1936
Circumscripţiei Nr. 7 Domniţa Maria
Registru de depozit pentru materiale al Fabricii de Petrol N. Zilberman

om
27 1936-1942
din comuna Lucăceşti

1937

R
Inventarierea bunurilor deţinute de Administraţia de Încasări şi Plăţi
1 1937

e
Bacău împreună cu cele 8 circumscripţii şi 17 agenţii
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere; taxe militare-
2
al 1937 R
declaraţii model A, bilanţul Băncii Populare „Dr. C. Istrate”
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere; taxe militare-
3 1937
le
declaraţii model A, bilanţul Băncii Populare C.F.R.
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere adresate Comisiei de
4 1937
u na

Apel de pe lângă Administraţia de Constatare


5 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1937-1940 R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
ca tio

6 1937
ADĂSCĂLIŢEI GHEORGHE din Bacău – covrigărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
Ba Na

7 BANCA POPULARĂ „DR. C. ISTRATE” din Bacău – operaţiuni 1937


bancare
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
8 1937
BERGOF BENO din Bacău – cârciumă
e

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


9 1937
AN el

BERLĂ IANCU din Bacău – cârciumă


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1937 R
SJ hiv

BREIBART DORINA din Bacău – articole tehnice


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
11 1937 R
BRILL ABASOHN din Bacău – fabrică de ape gazoase
Ar

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


12 1937
GOLDSTEIN LEIBU din Bacău – expeditor vamal
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
13 1937
IANCOVICI IANCU din Bacău – comerţ cu lapte
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
14 1937 R
NUSEM IANCU din Bacău – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
15 1937
ZAGER LEON din Bacău – restaurant
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
16 1937
BENCHEA MARTIN din comuna Cleja – povarnă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
17 1937
KLEIN MARCU din comuna Faraoani – băcănie
22
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
18 1937-1939
BEŢEA IOJE PETRE din comuna Grigoreni – moară cu motor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
19 1937
VEINSTEIN M. GRINBERG din comuna Grigoreni – fabrică de petrol
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
20 JICMON BOGDAN IANOŞ din comuna Luizi Călugăra – maşină de 1937
treer
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru

i
21 1937

ie
LUPU IOAN din comuna Luizi Călugăra – mărunţişuri
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru

an
22 1937
MATE ANDREI din comuna Luizi Călugăra – măcelărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
23 SABAU ANDREI şi GABOR I. din comuna Luizi Călugăra – maşină 1937

om
de treer
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
24 1937
CAŢICHE D. CONSTANTIN din comuna Parincea – mărunţişuri

R
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
25 1937 R
KLEIN LAZĂR din comuna Răcăciuni – cârciumă

e
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
26 COOPERATIVA PENTRU EXPLOATĂRI DE PĂDURI „CERBU” 1937-1948
al
din Slănic Moldova – exploatare de păduri
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
27 1937-1948
le
LAZĂR GH. ECATERINA din Slănic Moldova – băcănie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
28 1937-1939
u na

DANALE GHEORGHE din Tg. Ocna – desfacere produse C.A.M.


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
29 1937-1950
SPĂNU NECULAI din Tg. Ocna – brânză, fructe, pescărie
ca tio

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


30 1937
ocupaţii pentru ATANASIU IOAN din Bacău – reparaţii cântare
Ba Na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru


31 1937
BEJAN EUSEBIU din Bacău – preot
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
32 1937
BLUM NELI din Bacău – avocat
e

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


33 1937
ocupaţii pentru ROTTIN ROZA din Bacău – croitorie
AN el

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru


34 1937
SJ hiv

APETREI IOAN din comuna Buda Blăgeşti – dascăl


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
35 1937
IRIMESCU MARIA din comuna Domniţa Maria – moaşă
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
Ar

36 1937
ocupaţii pentru LEPADATU VASILE din comuna Parincea – cizmar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
37 1937
ocupaţii pentru CLOS ALBERT din comuna Răcăciuni – zidar
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
38 1937
ARDELEANU NECULAI din comuna Sărata – cântăreţ bisericesc
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
39 1937-1941 R
BODEA I. RADU din Slănic Moldova – cântăreţ bisericesc
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
40 1937
pentru CAŢICHE D. CONSTANTIN din comuna Parincea
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil BACĂU
23
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
41 BERMAN şi WEXELBERG 1937
42 CONSTANTINESCU AMEDEO 1937
43 HERSCOVICI ADOLF 1937
44 PASCAL DUMITRU 1937 R
45 SAVA IOAN 1937 R
46 URZICEANU GH. 1937

i
1938

ie
Ordine ale Ministerului de Finanţe primite de Administraţia de Încasări

an
1 1938 R
şi Plăţi Bacău
Corespondenţa Administraţia de Încasări şi Plăţi Bacău cu Casa
2 1938 R
Generală de Pensii

om
Corespondenţa Administraţia de Încasări şi Plăţi Bacău cu Casa
3 1938
Generală de Pensii
4 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1938-1939

R
5 Procese-verbale preliminare de impozitare 1938
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
6 1938

e
BRAUNSTEIN LITMAN din Bacău – zarzavat şi fructe
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
7
al 1938
CIUBOTARU FROIM ROZA din Bacău – precupie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
8 1938
le
COVRIGARU HAIM din Bacău – covrigărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
9 1938
u na

DAVIDOVICI SOLOMON din Bacău – exploatare hotel


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1938-1942
ABABEI ION din comuna Dofteana – băcănie
ca tio

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


11 1938
COROCEA ŞT. GHEORGHE din comuna Domniţa Maria – băcănie
Ba Na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


12 1938 R
CIURARU ANDREI SURDU din comuna Faraoani – povarnă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
13 1938
IORGA ALEXANDRU din comuna Parincea – cazan de rachiu
e

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


14 1938
AN el

ŢARĂLUNGĂ D. ION din comuna Parincea – maşină de treer


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
15 1938-1949
SJ hiv

STOICA IOAN din Tg. Ocna – brăgărie şi zaharicale


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
16 1938
ocupaţii pentru GOLDSCHMITH ZILMAN din Bacău – tipograf
Ar

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


17 1938-1941
ocupaţii pentru LUCA NECULAI din comuna Dofteana – cizmar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
18 1938
ocupaţii pentru GURANDA V. din comuna Domniţa Maria – cărăuş
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
19 ocupaţii pentru RAICU VASILE şi HERISOHN L. din comuna 1938
Domniţa Maria – fierari
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
20 1938
ocupaţii pentru CIOBANU P. din comuna Luizi Călugăra – tâmplar
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
21 ocupaţii pentru JICMON A. PETRE din comuna Luizi Călugăra – 1938
croitor
24
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
22 ocupaţii pentru PATRAŞCU IANOŞ din comuna Luizi Călugăra – 1938
cărăuş
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
23 1938-1950
pentru ALEXE CAROL din Slănic Moldova
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil BACĂU
24 BLUM MIŞU 1938

i
ie
25 CIOPLEAGA ION 1938
26 IONAS CLARA 1938

an
27 JURCOVSCHI MIHAIL 1938
28 SOCIETATEA „PRINCIPELE MIRCEA” 1938-1939
29 VENIAMIN VIRGIL 1938

om
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil COMUNA DOMNIŢA MARIA
30 SOCIETATEA „LETEA” 1938-1942

R
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
31 succesoral asupra averii rămase de la FILDERMAN SAMUEL din 1938-1940 R

e
Bacău
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
32
al 1938
succesoral asupra averii rămase de la IFRIM DUMITRU din Comăneşti
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
le
33 succesoral asupra averii rămase de la MARDARE VASILE din comuna 1938 R
Dărmăneşti
u na

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


34 succesoral asupra averii rămase de la MURĂRAŞU VASILE din 1938 R
comuna Dărmăneşti
ca tio

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


35 succesoral asupra averii rămase de la BREAHNĂ SIMION VASILE 1938
Ba Na

din comuna Gloduri


Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
36 succesoral asupra averii rămase de la ŢARĂLUNGĂ C. VASILE din 1938
comuna Mărăşti
e

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


37 1938 R
succesoral asupra averii rămase de la GIUGLEA ELENA din Tg. Ocna
AN el

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


38 1938 R
SJ hiv

succesoral asupra averii rămase de la PARINCU VASILE din Tg. Ocna


Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
39 succesoral asupra averii rămase de la IULIŞCA ŞTEFAN din Tg. 1938
Ar

Trotuş
Procese-verbale de impunere pentru taxa militară pentru COJOCARU
40 1938
ANTON din comuna Luizi Călugăra
Procese-verbale de impunere pentru taxa militară pentru PASCAL
41 1938
DUMITRU din comuna Luizi Călugăra
Procese-verbale de impunere pentru taxa militară pentru SASCĂU
42 1938
IANUŞ din comuna Luizi Călugăra
43 Registru de intrare-ieşire 1938-1939
1939
Corespondenţă referitoare la inventarierea bunurilor Administraţiei de
1 1939-1940
Încasări şi Plăţi, inventarierea acestora pe circumscripţii şi agenţii
25
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Cartea imobilului din Calea Mărăşeşti nr. 18 proprietate a
2 Administraţiei Financiare Bacău cu planul clădirii şi împărţirea 1939-1943
birourilor, fişe ale chiriaşilor
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
3 1939
BERDILĂ GHEORGHE din Bacău – cârciumă
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
4 1939-1940
BORCEA M. din Bacău – băuturi spirtoase
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru

i
5 1939 R

ie
BRAUNSTEIN BURACH din Bacău – fructe, zarzavat
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru

an
6 1939
CRIFCA B. din Bacău – antrepriza de lucrări
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
7 1939
DAVIDOVICI SOLOMON din Bacău – coloniale, delicatese

om
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
8 1939
IANCOVICI REBECA din Bacău – atelier mecanic tricotaje
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
9 1939

R
IFRIM OSKAR din Bacău – exploatare pădure Cleja
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
10 1939

e
ZEIDEN HERMAN din Bacău – sticlărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
11
al 1939 R
ARNĂUTU CONSTANTIN din comuna Domniţa Maria – măcelărie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
12 1939 R
le
KISSLINGER VASILE din comuna Parincea – maşină de treer
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
13 1939
u na

CEANGĂ GHEORGHE din Slănic Moldova – zarzavat şi fructe


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
14 1939
NIŢĂ IOAN din comuna Slănic Moldova – zarzavat şi fructe
ca tio

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru


15 1939
GHERCĂ IANOŞ IOSIF din comuna Grigoreni – cântăreţ bisericesc
Ba Na

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru


16 GURA DE OAIE GHEORGHE, BARBEL MARIA, CIONGĂ 1939
ECATERINA din Slănic Moldova – angajaţi la Vila Moscu
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
17 1939
e

pentru VELCIU MARIN din comuna Domniţa Maria


Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
AN el

18 1939-1946 R
pentru CRUŢESCU LUCA din Slănic Moldova – vilă şi antrepriză
SJ hiv

Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


19 1939-1947
pentru PANDREA A. MARIA din Slănic Moldova
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
20 pentru STĂNESCU M. FLORICA din Slănic Moldova – vilă şi 1939-1947
Ar

restaurant
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
21 1939-1941
pentru TUDUREANU NICOLAE din Tg. Ocna
Procese-verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil BACĂU
22 BADIU FLORICA 1939
23 IONESCU CONSTANTIN 1939
24 IONESCU D. CONSTANTIN 1939
25 ZOTA THEODOR 1939
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil COMUNA DOMNIŢA MARIA
26
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
26 VRÎNCEANU CONSTANTIN 1939
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
27 BUZDUGAN GHEORGHE 1939
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil COMUNA ONEŞTI
28 ONCICA NECULAI 1939 R

i
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului

ie
pentru automobil COMUNA RĂCĂCIUNI
29 CIOCHINĂ D. 1939-1943

an
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
30 1939 R
succesoral asupra averii rămase de la LEVENSOHN SMIL din Bacău
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului

om
31 succesoral asupra averii rămase de la APOSTOAIE MIHAI din Tg. 1939 R
Ocna
Procese-verbale de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare

R
a băuturilor spirtoase BACĂU
32 ANDONE CONSTANTIN 1939

e
33 BERCOVICI IŢIC 1939
34 BERGOF BENO 1939
al
35 BUTUCARU VASILE 1939
36 BUZDUGAN GH. GHEORGHE 1939
le
37 COZMA IOAN 1939
38 OANCEA CHIRIAC 1939
u na

39 PASCALUŢĂ VASILE 1939


40 TUDIC LUPU 1939
41 URLOIU DUMITRU 1939 R
ca tio

42 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna CLEJA 1939-1940


Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna DOMNIŢA
43 1939
Ba Na

MARIA
44 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna FARAOANI 1939-1940
45 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna FERDINAND 1939
Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru HANUTZ MILTIADE
e

46 1939
din comuna Gh. Buzdugan
AN el

Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna LUIZI


47 1939
CĂLUGĂRA
SJ hiv

Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru PAROHIA CATOLICĂ


48 1939
din comuna Luizi Călugăra
49 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna RĂCĂCIUNI 1939
Ar

Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru DAMIAN C.C. din


50 1939
comuna Răcăciuni
51 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna SARATA 1939
Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru CHIRILĂ N. din comuna
52 1939
Sărata
Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru S.A.R. „IZVOARELE
53 1939
BOŞOTENI” din comuna Sărata
54 Proces-verbal de impuneri plantaţii vie pentru comuna VALEA SEACĂ 1939
Cont de gestiune al exerciţiului financiar 1939-1940 al comunei
55 1939-1940
BĂHNĂŞENI
56 Registru de intrare-ieşire al Administraţiei Financiare Bacău 1939-1945

27
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
57 Registru de intrare-ieşire al Circumscripţiei 4 Tg. Ocna 1939 R

1940

Proces-verbal de inspectare a Administraţiei Financiare de Încasări şi


1 1940
Plăţi
2 Procese-verbale de inspectare a Administraţiei de Constatare 1940
3 Inventarierea bunurilor Administraţiei Financiare de Încasări şi Plăţi 1940

i
ie
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere; instrucţiuni cu
4 1940-1941 R
privire la impunerea succesiunilor

an
5 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1940 R
6 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1940 R
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere; tabele cu personalul

om
7 1940-1942 R
interior şi exterior al Administraţiei Financiare de Încasări şi Plăţi
Corespondenţă cu Casa Autonomă de Finanţare şi Amortizare
8 1940-1941
referitoare la bonurile pentru înzestrarea armatei 4% tip popular

R
Corespondenţă referitoare la perceptorul Ştefan Dan de la Agenţia
9 1940-1941
Traian care a delapidat

e
Corespondenţă pe linie financiară privind achitarea banilor datoraţi
10 evreilor expropriaţi, apelări împotriva impunerilor, contul de gestiune al 1940-1949 R
al
administraţiei
Procese verbale de impunere a veniturilor agricole pentru PRIMĂRIA
11 1940
le
ORAŞULUI BACĂU – pădure în comuna Tamaşi
Procese verbale de impunere a veniturilor agricole pentru GRIGORAŞ
12 1940
u na

NIŢĂ din comuna Domniţa Maria


13 Idem pentru FRÂNCU MARTIN din comuna Ferdinand 1940
14 Idem pentru PANŢÎRU I.GH. din comuna Sărata 1940
ca tio

15 Idem pentru GAGIU MARIA din Slănic Moldova 1940-1945


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
16 1940
Ba Na

BERCOVICI STRUL din Bacău – băcănie


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
17 1940-1941 R
BERINSTEIN BERCU din Bacău – misitie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
18 1940
e

IOSIPESCU PETRE din Bacău – zarzavat


AN el

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


19 1940
MACARIE TEODOR din Bacău – exploatare lemne
SJ hiv

Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru


20 1940
LEONOV VASILE din comuna Domniţa Maria – îngheţată şi sirop
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
21 1940
Ar

PETROV DUMITRU din comuna Mărgineni – moară


Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
22 1940
CLOPOTARU MIHAI din comuna Parincea – cazan de rachiu
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
23 1940-1942
MACRI ROMULUS din comuna Slănic Moldova – farmacie
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor comerciale pentru
24 ŞANDRU ANDREI şi SILOCHE ION din comuna Slănic Moldova – 1940-1942 R
antrepriză de lucrări
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
25 1940 R
ocupaţii pentru BERESCU VASILE din Bacău – cizmar
Procese-verbale de impunere anuală a veniturilor profesionale pentru
26 1940
FAICEVICI CAROL din Bacău – laborator dentar
28
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
27 1940 R
pentru ANTONIU DUMITRU din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
28 1940
pentru CRISTIAN IULIU din Bacău
Procese-verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
29 1940
pentru CONDURACHE NECULAI din comuna Domniţa Maria
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
30 1940
pentru automobil pentru STESCU C. DIN Bacău

i
ie
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
31 succesoral asupra averii rămase de la ADAM P. NECULAI din comuna 1940

an
Asău
32 RUSU GH. SIMION din comuna Dărmăneşti 1940
33 VARGA PETRE MIHAI din comuna Luizi Călugăra 1940

om
34 TUDORACHE GH. ION din comuna Oituz 1940 R
Procese-verbale de impunere pentru taxa militară pentru ANTAL
35 1940
MIHAI din comuna Faraoani

R
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
36 1940
băuturilor spirtoase pentru CACIAMA ZISU GHEORGHE din Bacău

e
37 PETRARU VASILE din Bacău 1940
Proces-verbal referitor la plata impozitului minimal pentru TIRON
38
al 1940
PAUL din comuna Parincea – fără ocupaţie
Procese verbale de impunere la echivalent pentru FABRICA
39 1940-1942
le
FILDERMAN
40 Descărcarea bonurilor de pensie plătite 1940-1944
u na

41 Registru de intrare-ieşire de la Percepţia I Bacău 1940


42 Registru de intrare-ieşire de la Circumscripţia nr. 4 Tg. Ocna 1940
43 Registru de intrare-ieşire de la Circumscripţia nr. 4 Tg. Ocna 1940-1941
ca tio

1941
Ba Na

1 Registru de inspecţii 1941-1946


Instrucţiuni privind inventarierea averii mobile şi imobile a
2 1941 R
Administraţiei Comerciale M.A.T.
e

Instrucţiuni pe linie financiară primite de Agenţia nr. 5 Dărmăneşti de la


3 1941 R
AN el

Ministerul de Finanţe
Lucrări preliminare privind impunerea pe venituri, declaraţii şi procese-
4 1941
SJ hiv

verbale
5 Declaraţii individuale de impunere 1941 R
Declaraţii de impozitare, procese-verbale de impozitare pentru oraşele
6 1941-1946
Ar

Slănic Moldova şi Tg. Ocna


7 Declaraţii individuale de impunere 1941
8 Declaraţii individuale de impunere 1941-1942 R
9 Declaraţii individuale de impunere 1941 R
10 Declaraţii individuale de impunere 1941
11 Declaraţii individuale de impunere 1941 R
12 Declaraţii individuale de impunere, contracte de închiriere 1941-1945
Procese-verbale preliminare de impunere, declaraţii individuale de
13 1941-1942 R
impunere
Procese-verbale preliminare de impunere, decizii de scădere, statutul
14 1941-1943 R
Tipografiei „Lumina” din str. Mărăşeşti
15 Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale preliminare de 1941-1944
29
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
impunere, contracte de închiriere
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
16 1941-1943 R
doveditoare
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
17 1941-1942 R
doveditoare
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
18 1941-1943
doveditoare
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte

i
19 1941-1943 R

ie
doveditoare
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte

an
20 1941-1943 R
doveditoare
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
21 1941-1942
doveditoare

om
22 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1941-1942 R
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
23 1941-1942 R
doveditoare

R
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, însoţite de acte
24 1941-1942 R
doveditoare

e
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, recipise, decizii de
25 1941
scădere a impozitului
al
26 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, scăderi impozite 1941-1942 R
27 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1941-1942 R
le
28 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1941-1942 R
29 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1941-1942 R
u na

30 Procese-verbale de constatare şi cereri de scădere a impozitului 1941-1945


Decizii de scădere ale Comisei de Apel, corespondenţă referitoare la
31 1941-1942 R
oficiile de monopol
ca tio

32 Decizii de scădere ale Comisei de Apel, declaraţii individuale 1941 R


33 Decizii de scădere, procese-verbale preliminare de impunere 1941-1945 R
Ba Na

34 Decizii de scădere, procese-verbale preliminare de impunere 1941-1942 R


35 Decizii de scădere, procese-verbale de constatare 1941-1942 R
36 Procese-verbale de scădere a impozitului 1941
Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din
e

37 1941-1942 R
1941”, declaraţii de impunere la taxele militare datorate de evrei
AN el

38 Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din 1941 1941-1942 R


39 Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din 1941 1941-1942
SJ hiv

40 Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din 1941 1941-1942 R


Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din
41 1941-1942 R
1941”,
Ar

Borderouri cu subscripţiile făcute de „Împrumutul Reîntregirii din


42 1941 R
1941”,
Declaraţii ale Fabricii de Petrol Nathan Zilberman din Lucăceşti
43 1941
referitoare la ţiţeiul prelucrat
Taxa de consumaţie pentru Întreprinderea S. Filderman, situaţia
44 1941 R
produselor finite
45 Cereri pentru eliberarea brevetelor pentru vânzarea băuturilor 1941 R
Procese-verbale pentru transportul de produse petroliere, corespondenţă
46 1941-1943
referitoare la taxa asupra produselor petroliere şi taxă pe consumaţie
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
47 1941
4% pentru apărarea ţării pentru CORNECI T. IOAN din comuna Caşin
48 Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de 1941
30
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
4% pentru apărarea ţării pentru CRĂCIUN GH. ELENA din comuna
Hârja
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
49 4% pentru apărarea ţării pentru CRISTIAN IODACHE din comuna 1941
Râpile
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
50 1941
4% pentru apărarea ţării pentru COSTEA NICOLAE din comuna Caşin
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de

i
51 1941

ie
4% pentru apărarea ţării pentru CĂLMOI GH. ION din comuna Caşin
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de

an
52 1941
4% pentru apărarea ţării pentru LUPU I. VASILE din comuna Caşin
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
53 4% pentru apărarea ţării pentru COZGĂREA VICTOR din comuna 1941

om
Bogdăneşti
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
54 1941
4% pentru apărarea ţării pentru CIMPOIA ION din comuna Caşin

R
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
55 1941
4% pentru apărarea ţării pentru PÂRJOL IOAN din comuna Oituz

e
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
56 1941
4% pentru apărarea ţării pentru OANCEA IOAN din comuna Oneşti
al
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
57 1941
4% pentru apărarea ţării pentru DOGORICI IOAN din comuna Caşin
le
Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de
58 1941
4% pentru apărarea ţării pentru FONOCA NICOLAE din comuna Oituz
u na

Actele de contravenţie la art. 1/39 din Legea impozitului excepţional de


59 4% pentru apărarea ţării pentru BUCIOACĂ ŞT. ŞTEFAN din comuna 1941
Oneşti
ca tio

60 Adeverinţe pentru taxa de consumaţie ale Întreprinderii S. Filderman 1941


61 Procese-verbale de impunere la taxa militară datorate de evrei 1941-1944
Ba Na

62 Registru rol indirecte, amenzi judiciare 1941-1942


Proces verbal de impunere la agricol pentru BRĂESCU EMIL din
63 1941
comuna Călugăra – pădure
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
e

BACĂU
64 ABRAMOVICI SOLOMON – coloniale, băcănie 1941-1950
AN el

65 ABRAMOVICI TIPRA – cofetărie 1941-1943


SJ hiv

66 AIZERMAN SULEM – misitie 1941


67 ALTERESCU IOINĂ – băcănie 1941-1946
68 AMARIUŢEI GRIGORE BÎRZU – plăcintărie 1941-1943
Ar

69 ANCELOVICI STRUL – băcănie 1941


70 ANDONE CONTANTIN – cârciumă 1941
71 ANDREESCU VASILE – atelier mecanic 1941
72 ANTLER DAVID – restaurant 1941 R
73 ARNĂUTU CONSTANTIN – debit C.A.M. 1941-1954 R
74 ARNĂUTU CONSTANTIN – cârciumă 1941-1947 R
75 ARON IŢIC – manufactură 1941-1942
76 ARONEANU MORITZ – manufactură 1941-1943
77 ARONSOHM SUHĂR – băcănie 1941
78 AVĂDANEI AVRAM – băcănie 1941-1950 R
79 AVĂDANEI SMIL – băcănie 1941
80 AVRAM MALKA – mărunţişuri 1941 R
31
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
81 BALAN GHEORGHE – zarzavat 1941-1943 R
82 BANCA POPULARĂ C.F.R. – operaţiuni bancare 1941 R
83 BANCA POPULARĂ „DR. C. ISTRATI” – operaţiuni bancare 1941
84 BÂRLĂDEANU AVRAM – comerţ ambulant 1941-1947 R
85 BEER MOISE – misit 1941
86 BEINGLAS DAVID – sticlărie 1941-1943 R
BEJENARU GHEORGHE – concesionare expediţii poştale P.T.T.
87 1941-1942 R

i
Bacău

ie
88 BERCOVICI BERCU – păsări şi ouă 1941
89 BERCOVICI FROIM – băcănie 1941-194

an
90 BERCOVICI SOLOMON – misit 1941
91 BERCU SIMON – misit 1941

om
92 BERENSTEIN HAIM – precupie 1941 R
93 BERENSTEIN SCHMIT – manufactură 1941
94 BERCU AVRAM zis AVRAM HERŞCU – cojocărie 1941
95 BERGOFF BENO – restaurant 1941 R

R
96 BERMAN MOISE – ulei şi făină 1941
97 BLANC ABA – misit 1941 R
98 BOBULESCU SULEM – uleiuri vegetale
e 1941
99 BOGDAN PAVEL – cârciumă
al 1941 R
100 BOROŞ ION – stână de oi 1941-1943 R
101 BRILL IOSUB – băcănie 1941 R
le

102 BRILL RASCHELA – croitorie 1941 R


103 BUGAEVICI GHEORGHE – brutărie 1941-1948 R
u na

104 BURĂCH BRAUNSTEIN – zarzavat 1941 R


105 BURDUJANU LUPU – ambulant 1941
ca tio

106 BURGHELEA NECULAE – cârciumă 1941


107 BUŞULENGA NECULAE – cârciumă 1941
108 BUZDUGHIAN HACIC – brutărie 1941
Ba Na

109 CĂLDĂRARU LEIBU zis LEON MENDEL – opincărie 1941


110 CALUSTIAN SATENIC – cafea 1941-1943
111 CATICHI GHEORGHE – zarzavat 1941
112 CHIRU MARIA – debit C.A.M. 1941-1951 R
e

113 CICHI CONSTANTIN – băuturi 1941-1946


AN el

114 CIOBOTARU ROZA – băcănie 1941


115 CIOLACU NICOLAE – cârciumă 1941 R
SJ hiv

116 CIZMARU MATILDA – băcănie 1941


117 COROCEA ŞT. GHEORGHE – cârciumă 1941
118 CRISTIAN GHEORGHE – depozit vin 1941-1943 R
Ar

119 DASCĂLU MOISĂ – fructe 1941-1943 R


120 DAVIDOVICI CAROL – atelier perii 1941
121 DAVIDOVICI SOLOMON – coloniale 1941-1945
122 DRIMER ISRAEL – casânci 1941
123 DRIMER LEVY – panglici 1941
124 FEIGHENBAUM D. ISER – haine vechi 1941-1949
125 FEIGHENBAUM PINCU – pielărie 1941
126 FLACHS AVRAM – confecţii hârtie 1941-1942
127 FROIMOVICI LEON – haine vechi 1941 R
128 FUCHS WILHELM – tricotaje 1941
129 GAZDA ELENA – exploatare hotel 1941
32
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
130 GHERSIN IANCU BERCU – haine vechi 1941
131 GHERTNER STRUL – coloniale 1941
132 GOLDENBERG MAYER – haine vechi 1941-1948
133 GRAD LEON – manufactură 1941
134 GRIMBERG FROIM – comerţ cu oase 1941 R
135 GROPER MOISE – restaurant 1941-1946
136 GUTTMAN BERCU – băcănie 1941

i
137 GUTTMAN HAIM – băcănie 1941

ie
138 GUTTMAN MARCU – misit 1941
139 HABER LAZĂR – misit 1941

an
140 HASS IŢIC – băcănie 1941-1949
141 HÂRBOCA V. ION – cârciumă 1941

om
142 HERŞCOVICI B. IŢIC – băcănie 1941
143 HURJUI CONSTANTIN – brutărie 1941
144 IACUBOVICI TEOFIL – băcănie 1941
145 IANCOVICI IANCU – lapte 1941

R
146 IANCOVICI REBECA – tricotaje 1941
147 IANCU R. THEODOR – încălţăminte 1941
148 IONESCU VICTOR – librărie
e 1941
149 IOSUPESCU PETRU – zarzavat
al 1941
150 ISAK AIZIC – cereale 1941
151 IŢICOVICI FROIM – sticlărie 1941
le

152 KITNER SOLOMON – papetărie 1941-1949 R


153 LAZĂR ALECU – cârciumă 1941-1946 R
u na

154 LITTMAN IANCU – băcănie 1941-1943


155 MAIER ETTA zis BERENSTEIN – lemne 1941
ca tio

156 MANOLE MARIA – debit C.A.M. 1941


157 MARASAC IOAN – restaurant 1941 R
158 MARCUS LEON – coloniale 1941-1942
Ba Na

159 MARDIROSIAN MIRIAN – coloniale 1941


160 MIRON VASILE - coloniale 1941
161 NUSEM BERMAN – piei crude 1941
162 PAIT ALEXANDRU – antrepriză 1941
e

163 PERETZ IANCU – ambulant 1941


AN el

164 PINTILIE ION – ziare, reviste 1941-1943


165 PRICOP VASILE – băcănie 1941-1948
SJ hiv

166 PRUTEANU R. LOBA – articole funebre 1941-1951


167 REIZEL MOISĂ – coloniale 1941-1945 R
168 ROBINSOHN RAŞELA – mărunţişuri 1941 R
Ar

169 ROMAN ENRICO – antrepriză 1941-1947


170 ROTENSTEIN DAVID – uleiuri, vopsele 1941-1946 R
171 SACAGIU DANIEL – coloniale 1941-1943 R
172 S.A.R. „LUMINA” – tipografie 1941
173 SCHACHTER PINCU – produse lactate 1941
174 SEINA RIFCA JURMAN – mobilă 1941
175 SIGLER STRUL – misit 1941
176 S.N.C. „ABRAMOVICI ŞI FIII” – pielărie 1941
177 S.N.C. „BRITANIA” – tricotaje 1941-1942
SOCIETATEA „CLOTILDA MAREŞAL AVERESCU PENTRU
178 1941-1949
OCROTIREA TINERELOR FETE” – teatru, hotel
33
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
SOCIETATEA „UNIREA FUNCŢIONARILOR FINANCIARI” –
179 1941-1943
credit şi ajutor
180 SOLOMON STRUL- precupie 1941 R
181 SONTAG MARCUS – băcănie 1941
182 STANESCU TOMA – cârciumă 1941
183 STEINBOCH MENDEL – cereale 1941
184 STEREA LAMBRU - cârciumă 1941

i
185 STESCU CONSTANTIN – transport 1941 R

ie
186 STOLERU IOAN, ş.a. – fabrică de cherestea 1941-1945 R
187 ŞAGUNA STERE – exploatare hotel 1941-1943 R

an
188 ŞAPIRA IOSIF – piei crude 1941-1947
189 TOMA MARIA – articole pompe funebre 1941-1943 R

om
190 TRANDAFIR GHEORGHE – cârciumă 1941-1943 R
191 TURPAN NECULAI - cârciumă 1941-1944 R
192 ŢALIC IANCU ROZA – încălţăminte 1941
193 URSAN ELENA – debit C.A.M. 1941-1953

R
194 VASCU COSTEA - cârciumă 1941-1942
195 VIZITIU DUMITRU – cârciumă 1941
196 WEINBERG ADOLF – motor lemne
e 1941
197 ZALMAN HERSCU – transport
al 1941
198 ZALMAN UŞER – băcănie 1941 R
199 ZEILIG LEIB – misit 1941
le

200 ZIFF SAMUEL - lemne 1941 R


201 ZISMAN STRUL – vite 1941
u na

Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale


COMUNA CĂLUGĂRA
ca tio

202 BRĂESCU ION – exploatare pădure 1941-1945 R


203 CALISTRU C. – băcănie 1941 R
204 COSTEA COSTACHE – cârciumă 1941-1948
Ba Na

205 CURCUDEL IOAN – băcănie 1941


206 STAN SOLOMON – cârciumă 1941
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA CLEJA
e

207 BEJAN MARTIN VARVARA – cazan de rachiu 1941


AN el

208 BENCHEA GH. GIURGI – cazan de rachiu 1941


209 CUCOŞ NECULAI – cârciumă 1941-1946
SJ hiv

210 GROSU IANOŞ – cazan de rachiu 1941


211 LEGHEDI MIHAI – stână de oi 1941
212 MINUŢ PETRE – cazan de rachiu 1941-1948
Ar

Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale


COMUNA DOMNIŢA MARIA
213 MAIER GHEORGHE – antrepriză 1941-1942
214 RUSU IOAN - băcănie 1941-1942
215 ŞTEFĂNESCU IOAN – măcelărie 1941-1947
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA FARAOANI
216 ANTAL VASILE GH. MARTIN - băcănie 1941
217 SURDU CIURARU ANDREI, moşt. – cazan de rachiu 1941
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA FERDINAND
34
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
218 BUDĂU MIHAI – moară 1941 R
219 PATRAŞCU GIURGI MARTIN – cazan de rachiu 1941
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA GH. BUZDUGAN
220 COCHIOR M. GHERGHEL – cazan de rachiu 1941-1948
221 COCHIOR M. IANOŞ – moară de apă 1941-1946
222 COCHIOR M. IANOŞ – cazan de rachiu 1941

i
223 MALMOŞ MARIA – cazan de rachiu 1941

ie
224 VELNIŢĂ I. - cazan de rachiu 1941
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale

an
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
225 DASCĂLU ANTON – cârciumă 1941-1947

om
226 DĂNCUŢĂ ANTON ş.a. – moară 1941-1948
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA LUNCANI
227 NOUR D. CONSTANTIN – cârciumă 1941-1943

R
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA MĂRGINENI
228 PANAITE GRIGORE – băcănie
e 1941
al
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA NADIŞA
le

229 HANGANU EREMIA ş.a. – moară 1941-1947 R


Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
u na

COMUNA ONEŞTI
230 OANCEA IOAN – fierărie, mărunţişuri 1941-1948
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
ca tio

COMUNA PARINCEA
231 BIBIRE GH. – cazan de rachiu 1941-1948
Ba Na

232 CLOPOTARU MIHAI – cazan de rachiu 1941-1948


233 COLAC I. GH. – cazan de rachiu 1941-1948
234 HÎNCU T. GH. – cazan de rachiu 1941-1948
235 IORGA ALEXANDRU – cazan de rachiu 1941-1948
e

236 LĂCĂTUŞU I. IANOŞ – cazan de rachiu 1941-1947 R


AN el

237 MĂTĂSARU GHEORGHE – băcănie 1941


238 MINUŢ GHEORGHE – băcănie 1941-1948
SJ hiv

239 PETROVICI ILIE – cofetărie 1941-1947


240 VASILACHI VASILE – mărunţişuri 1941-1946
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
Ar

COMUNA RĂCĂCIUNI
241 BALAN LEPADATU CONSTANTIN – fabrică apă gazoasă 1941 R
242 CONSTANTINESCU ATTA – moară de apă 1941
243 DIACONU VIRGINIA – exploatare telefon public 1941
244 ICHIM NECULAI – cârciumă 1941-1947
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA RÂPILE
245 ANDREESCU GHEORGHE – moară cu motor 1941-1943
246 CHELMUŞ GHEORGHE – cazan de rachiu 1941-1943
247 SAVIN ALEXANDRU – băcănie 1941-1945
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale

35
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA SARATA
248 DANCUŢĂ ANTON ş.a. – moară 1941-1947
249 TOMA GHEORGHE II – cazan de rachiu 1941
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
250 BANCA POPULARĂ SLĂNIC MOLDOVA – operaţiuni bancare 1941-1947
251 CHIRIŢĂ VASILE – restaurant 1941-1949

i
252 FLOREA PETRE – cârciumă 1941-1949

ie
253 IGNAT GH. DUMITRU – cârciumă 1941-1949
254 PRIMĂRIA COMUNEI SLĂNIC MOLDOVA – exploatare de păduri 1941-1945

an
255 ŞANDRU P. PETRE – moară 1941-1949
256 ZARZU V. IOAN – băcănie 1941-1948

om
Procese-verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
COMUNA ŞERBEŞTI
257 PICHIU VASILE – peşte 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

R
ocupaţii BACĂU
258 ADĂSCĂLIŢEI ILIE zis ŞTEFĂNESCU – cizmar 1941-1960
259
260
AIONESEI CONST. – vulcanizator
ALTER ANA – croitoreasă
e 1941
1941-1947 R
al
261 ANCEL DAVID – birjar 1941 R
262 ANCEL SIMON – croitor 1941
le

263 ARDELEANU DIMITRIE – avocat 1941


264 ARNĂUTU NECULAE – cizmar 1941-1942 R
u na

265 ATANASIU IOAN – reparator cântare 1941 R


266 AVRAM ATLAS – cărăuş 1941
267 AVRAM NUSEM – birjar 1941
ca tio

268 BAIU IONIŢĂ – ceasornicar 1941


269 BALAN BLIMA – croitoreasă 1941 R
Ba Na

270 BAMBOI VASILE – birjar 1941


271 BEJAN GHEORGHE - teracotist 1941
272 BEN ANTON – fierar 1941 R
273 BERCOVICI KATZ ARON – electrician 1941-1942
e

274 BERCOVICI BURĂCH – frizer 1941


AN el

275 BERCOVICI ZUMER – electrician 1941-1943


276 BEREA CALISTRAT – preot 1941-1945
SJ hiv

277 BERENSTEIN NAFTULI – croitor 1941


278 BERESCU VASILE – cizmar 1941 R
279 BICAZAN GHEORGHE – tinichigiu 1941
Ar

280 BORCEA DUMITRU – avocat 1941-1945


281 BRELINSCHI IOSIF – zidar 1941-1948 R
282 BUIUM AVRAM – birjar 1941 R
283 BUJOR GHEORGHE – preot 1941-1948
284 BURACH MARCU – croitor 1941-1952
285 CAZIMIR VASILE – lustragiu 1941-1955 R
286 CIOINEAGA ION – cizmar 1941 R
287 CIUBOTARU HERŞCU – croitor 1941
288 COBLIC SMIL – rechtuitor 1941
289 COVALEA VASILE – birjar 1941 R
290 CREŢU SOLOMON – cizmar 1941-1951
36
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
291 CRIPCA BRONISLAV – zugrav 1941
292 CRISTIAN GH. – cizmar 1941
293 DAVID H. DAVID – birjar 1941-1954
294 DAVIDESCU RUBIN – croitor 1941
295 DAVIDOVICI DAVID – croitor 1941
296 DAVIDOVICI ISAC – strungar 1941
297 DIMITRESCU I. IOAN – avocat 1941-1945

i
298 DIMITRIU GH. MARIA – moaşă 1941-1956

ie
299 DIMITRIU VIRGIL – avocat 1941-1942
300 DINGOT JANETA – croitoreasă 1941

an
301 DINU CONSTANTIN – lăcătuş 1941
302 DIVERSU GH. – cizmar 1941

om
303 ERLICH L. – dentist 1941-1943
304 FAICEVICI CAROL – tehnician dentar 1941
305 FĂINARU IOSIF – curăţător haine 1941
306 FEIGHENBAUM PINCU – rechtuitor 1941

R
307 FERARU CONSTANTIN – birjar 1941
308 FRAIER TOIVI – tinichigiu 1941-1946
309 GABOR CONST. – birjar
e 1941
310 GÂRNEŢ GH. comisionar
al 1941
311 GHELFAN ISRAIL vulcanizator 1941
312 GOLDSTEIN LEIBIS – birjar 1941-1950
le

313 HAIM NAFTULI – rechtuitor 1941


314 HAIM ŞMIL – dogar 1941
u na

315 HAIM ŞTRUL – croitor 1941


316 HARABAGIU IOINA – croitor 1941-1947
ca tio

317 HOLDENGRABER CLARA – croitoreasă 1941


318 HULUBOVICI MIHAI – zidar 1941
319 IDEL IŢIC SIMON – croitor 1941
Ba Na

320 IFTODE CONSTANTIN – frizer. 1941


321 ILIAN M. – dentist 1941 R
322 IONESCU DIONISIE – avocat 1941-1953
323 IOSUB LEIB HAIM – cizmar 1941
e

324 KATZ IOINĂ – frizer 1941


AN el

325 LANG RAFAIL – frizer 1941


326 LAZĂR IOINĂ zis ŞARAGA – croitor 1941-1947
SJ hiv

327 LEIBA IŢIC – cizmar 1941


328 LICHI ALEXANDRU – birjar 1941
329 LIVESCU IOAN – frizer 1941-1960
Ar

330 LUPU IOSIF – croitor 1941


331 MAHALENSCHI VASILE – lăcătuş 1941
332 MANUGHEVICI MANEA – avocat 1941-1942 R
333 MARCU LEIBU – birjar 1941
334 MARCU ISIDOR – croitor 1941
335 MAYER OLGA – medic 1941-1957
336 MEER IANCU ŞTRUL – birjar 1941
337 MEIER BERMAN – croitor 1941 R
338 MEIER KATZ – cizmar 1941
339 MIFF GHEORGHE – blănar 1941
340 MUNTEANU I. GHEORGHE – croitor 1941-1963 R
37
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
341 NAHMAN LEIBU IOSIF – tinichigiu 1941 R
342 NATANSOHN RAŞELA – croitoreasă 1941
343 NĂŞCUŢĂ ELENA – croitoreasă 1941
344 NECŞULESCU SIMION – avocat 1941-1943 R
345 NICOLAU SANDU – frizer 1941-1963
346 PANICAN FILIMON – birjar 1941
347 PASCAL MENDEL – cizmar 1941 R

i
348 PĂTRĂŞCANU VASILE – medic 1941-1943

ie
349 PEISICH IANCU – birjar 1941
350 POPOVICI V. – preot 1941

an
351 REICHLER IANCU – croitor 1941
352 ROMANIUC MIHAI – zidar 1941

om
353 ROMILĂ ANA – croitoreasă 1941
354 ROSMAN SOLOMON – medic 1941-1942
355 ROŞCA GHEORGHE - croitor 1941
356 ROTHIN ROZA – croitoreasă 1941

R
357 ROZENTAL IANCU – rechtuitor 1941
358 SANDU CONSTANTIN – avocat 1941-1953 R
359 SANDU CONSTANTIN – ceaprazar
e 1941-1946
360 SĂPUNARU IDEL – croitor
al 1941-1950 R
361 SCHOR PINCU – tinichigiu 1941
362 SEGAL FROIM FIŞEL – frizer 1941
le

363 ŞEFER EUGEN – fierar 1941


364 SOLOMON IANCU – birjar 1941
u na

365 STEINBERG ŞMIL – tâmplar 1941-1963


366 STOICA N. POMPILIU – avocat 1941-1942
ca tio

367 STOICAN VASILE – avocat 1941-1943


368 STOICESCU FLORIN – instalator 1941
369 STOROŞ CAROL LEOPOLD – hornar 1941-1952 R
Ba Na

370 ŞLOIM I. GOLDA – birjar 1941


371 TĂLMĂCEL IOSIF – preot 1941
372 TECUCEANU LAZĂR - medic 1941-1942
373 ŢAPU LEON – birjar 1941
e

374 ŢINTĂ NECULAI – avocat 1941-1950


AN el

375 ŢIPERMAN SMIL (SAMI) – curăţător pălării 1941-1951 R


376 URSU IOAN – avocat 1941-1948 R
SJ hiv

377 URZICEANU GRIGORE – avocat 1941-1943


378 VALTER IŢIC – cizmar 1941
379 VLAD NECULAI – cizmar 1941
Ar

380 VRABIUŢĂ GH. – muncitor 1941


381 WEINBERG HERMAN – fotograf 1941
382 WEINGART IŢIC – cizmar 1941
383 WEISLER BERCU – birjar 1941-1959
384 WOLF ISER – birjar 1941
385 ZAHARIA CONSTANTIN – cizmar 1941-1948 R
386 ZĂMOŞTEANU IOAN – cântăreţ bisericesc 1941-1943 R
387 ZEIDENBERG MOISE – birjar 1941
388 ZEILIG MARCU zis COJOCARU – croitor 1941 R
389 ZEILIG VEISS – cizmar 1941-1942
390 ZISU HAIA – birjar 1941
38
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
391 ZOLTMAN IANOŞ – arămar 1941
392 ZOTA TEODOR – preot 1941-1947
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
393 POCITAN ELENA – medic 1941-1943
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA CĂLUGĂRA

i
394 COMĂNESCU GH. IOAN – preot 1941-1948

ie
395 MUSTEA VIRGIL – preot 1941-1947
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

an
ocupaţii COMUNA CIUMAŞI
396 CRUCEANU XENOFONTE – preot 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

om
ocupaţii COMUNA DOFTEANA
397 LASCĂR TOMA – preot 1941-1949
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

R
ocupaţii COMUNA DOMNIŢA MARIA
398 ALUPEI ADAM – cântăreţ bisericesc 1941-1947
399 BUCUR CONSTANTIN – cântăreţ bisericesc
400 COŞA RUDOLF – frizer
e 1941-1946
1941-1945
al
401 FLOREA DUMITRU – croitor 1941-1947
402 GURANDA VASILE – cărăuş 1941
le

403 NEDELCU GHEORGHE – cărăuş 1941


404 PARASCHIV DUMITRU – fierar 1941-1948
u na

405 RADUCANU MARTIN – cărăuş 1941


406 RĂNDAŞU LUPU IOAN – tâmplar 1941
407 SILVESTROVICI DIOMID – preot 1941
ca tio

408 TEODORU GHEORGHE – frizer 1941-1947


409 VOINEA MATEI – cizmar 1941
Ba Na

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


ocupaţii COMUNA FARAOANI
410 ROCA M. GHEORGHE – cizmar 1941-1948
411 SOLOMON MIHAI – cântăreţ bisericesc 1941 R
e

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


AN el

ocupaţii COMUNA FILIPENI


412 OPRIŞAN C.I.I. – fierar 1941-1946
SJ hiv

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


ocupaţii COMUNA GÂRLENI
413 LĂZESCU T. – preot 1941-1948
Ar

Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte


ocupaţii COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
414 OBREJA V. ION – preot 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
415 CIOBANU PETRU – lemnar 1941-1948
416 ILIEŞ ANDREI – croitor 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA LUNCANI
417 CĂLIAN DUMITRU – cizmar 1941-1948
418 CENUŞE VASILE – fierar 1941-1948

39
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA MĂRGINENI
419 BALINT GHEORGHE – cizmar 1941-1945
420 ENACHE ENACHE – fierar 1941
421 HONŢOROIU CONSTANTIN – fierar 1941-1948
422 PALADE V. IOAN – cântăreţ bisericesc 1941-1948
423 PĂULEŢ M. MIHAI – dogar 1941-1948

i
424 PLATON LEON – tâmplar 1941-1948

ie
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA ODOBEŞTI

an
425 BARIŢ EMIL – dulgher 1941-1945 R
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA PARINCEA

om
426 ALISTAR GHEORGHE – fierar 1941-1948
427 BUCĂTARU GHEORGHE – cizmar 1941-1948
428 DINU GHEORGHE – fierar 1941-1947 R

R
429 KIŞLINGER VASILE – fierar 1941-1948 R
430 LEPĂDATU VASILE – cizmar 1941-1946
431
432
PALADE ION - preot
VASILACHE GH. VASILE – cântăreţ bisericesc
e 1941-1948
1941
al
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA RĂCĂCIUNI
le

433 CLOS ALBERT – zidar 1941-1948 R


434 DOMINTEANU IOAN – tinichigiu 1941
u na

435 JOFA PETRE – rotar 1941


436 NALBOC VALERIU – preot 1941-1948
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ca tio

ocupaţii COMUNA RÂPILE


437 PAVEL ION – preot 1941
Ba Na

438 SAVIN ANTON – cântăreţ bisericesc 1941-1942


439 SAVIN IANCU – cântăreţ bisericesc 1941-1945
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA SARATA
e

440 ARDELEANU NECULAI – cântăreţ bisericesc 1941-1947


AN el

441 VIDEANU DUMITRU – preot 1941-1946


Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
SJ hiv

ocupaţii COMUNA SĂUCEŞTI


442 FURTUNA NECULAI – lemnar 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
Ar

ocupaţii COMUNA SECUIENI


443 BEZĂRĂU C. IOAN – fierar 1941
444 PALER M. ION – fierar 1941
445 POPA ILIE – croitor 1941
446 PRUTICĂ GHEORGHE – fierar 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii SLĂNIC MOLDOVA
447 SEGHETE CONSTANTIN – cizmar 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA ŞERBEŞTI
448 CIUBOTARU NICOLAE – fierar 1941-1948

40
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
449 CRAIU I. IOAN – fierar 1941-1948
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii TÂRGU OCNA
450 PÂSLARU ION – preot 1941-1945
Proces-verbal de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii COMUNA VALEA SEACĂ
451 BUDĂU IOJE – cizmar 1941

i
452 CUREA (CURĂ) GH. CONSTANTIN – cântăreţ bisericesc 1941-1946

ie
Matricolă de impunere a meseriaşilor din comunele Răcăciuni, Cleja şi
453 1941-1944
Faraoani

an
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
BACĂU
454 ABRAMIVICI LILI – str. I. Sturdza nr. 23 1941

om
455 ADOROAIE GH. MARIA – str. Avram Iancu nr. 6 1941 R
456 APETREI CONSTANTIN - str. G-ral Berthelot nr. 22 bis – loc viran 1941
457 ARITON LIVIU – str. I. Sturdza nr. 88 1941

R
458 ARON L. RIFCA zisă CROITORU – str. Vasile Alecsandri nr. 28 1941 R
459 ARONEANU H. – str. I. Sturdza nr. 4 1941

461 AVRAM L. RIFCA – str. Plevnei nr. 4


e
460 ASTRATULĂTOAIE VASILE – str. G-ral Berthelot nr. 30 1941-1942
1941 R
al
462 BADIU AUGUSTA – str. Busuioc nr. 25 1941
463 BADIU FLORICA – str. Alexandru cel Bun nr. 7 1941 R
le

464 BALAN GHEORGHE – Calea Moldovei nr. 20 – teren viran şi casă 1941-1942
465 BANCA POPULARĂ „LUCEFĂRUL” – str. Busuioc nr. 14 1941
u na

466 BAZALIC HARALAMBIE – str. Banatului nr. 1 1941-1948 R


467 BELICINCU ŞTEFAN – str. Poet Grandea nr. 7 1941 R
468 BERCOVICI MOISĂ – Ioniţă Sturdza nr. 40 1941
ca tio

469 BERLA M. SOFIA – str. 15 August nr. 1 1941-1942


470 BERMAN LEON – str. Oituz nr. 5 1941-1947 R
Ba Na

471 BOGDAN CALISTRAT – str. Regina Maria nr. 39 1941-1947 R


472 BORDEIANU ALEXANDRU – str. Apusului nr. 44 1941-1947
473 BOTEZ ELENA – Calea Oituz nr. 63 bis 1941
474 BRILL S. CHAIM – str. Ioniţă Sturdza nr. 7 1941-1942 R
e

475 BRUMĂ IOAN - str. Ioniţă Sturdza nr. 92 1941-1942


AN el

476 CAHANE STRUL – str. Vasile Alecsandri nr. 11 1941 R


477 CALEŞ VALERIU – str. Veniamin Costachi nr. 1 1941
SJ hiv

478 CĂPITANU CONSTANTIN – str. Lupaşcu nr. 2 bis 1941


479 CĂPITANU CONSTANTIN – str. Gh. Buzdugan nr. 12 – teren viran 1941-1942
480 CHIRIŢĂ IOAN – str. Florilor nr. 18 1941 R
Ar

481 CHIRU MARIA – str. Regina Maria nr. 44 1941


482 CHIUARU VASILE – str. Florilor nr. 50 1941 R
483 CIOBOTARU HERŞCU – str. Racovei f.n. 1941 R
484 CIOROBOREANU DUMITRU – str. Regina Maria nr. 72 1941
485 CIOROPIN ARTEMIZA – str. Gh. Buzdugan nr. 1 1941 R
486 CLERAS DUMITRU – str. Logofăt Tăutu nr. 18 1941
487 COHN RIFCA – str. Cronicar Neculce nr. 6 1941 R
488 COMŞA LOVIN – str. Regina Maria nr. 41 1941
489 COMUNITATEA EVREILOR 1941-1948 R
490 CONSTANTINESCU MARIA – str. Banatului nr. 5 1941-1945
491 COSMA NATALIA – str. Gh. Buzdugan nr. 25 1941-1942
41
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
492 COSNER ALEXANDRU – str. Buna Vestire nr. 20 1941-1945
493 CRISTIAN IANCU – str. Marconi nr. 3 1941 R
494 CRISTIAN IULIU – str. Cuza Vodă nr. 2 1941
495 CRISTOVEANU I. MASENCA – str. Ioniţă Sturdza nr. 85 1941 R
496 CUNESCU MARIA – str. Regina Maria nr. 34 C 1941 R
497 DAVIDOVICI MORITZ – str. Florilor nr. 56 1941
498 DRIMER ENRICA IERIHAN – str. Alexandru cel Bun nr. 15 1941

i
499 DVARZACH OTTO – str. Poet Grandea nr. 6 1941

ie
500 ENEA AGLAIA – str. Poet Grandea nr. 2 1941
501 FELDMAN MINA – str. Plevnei nr. 15 1941

an
502 GALLERIU T. LUCREŢIA – str. 15 August nr. 38 1941
503 GAVRILESCU PARASCHIVA – str. 15 August nr. 30 1941-1943

om
504 GOROVEI AUREL str. Racovei nr. 7 1941-1947
505 GRIGORIU AURELIA ş.a. – str. Ioniţă Sturdza nr. 43 1941
506 HAIFLER LUPU – str. Ioniţă Sturdza nr. 16 1941
507 HERŢANU UŞER – str. Vasile Alecsandri nr. 2-4 1941-1943

R
508 HORGA ŞTEFAN – str. Florilor nr. 27 1941
509 HUIBAN VASILE – str. Iulia Haşdeu nr. 21 1941
510
e
IONESCU GHEORGHE – str. Banul Mărăcine nr. 4 1941
511
al
IONIŢĂ CONSTANTIN – str. Bogdan Voevod nr. 5 1941
512 LUPU COSTICĂ – str. Leon Sachelarie nr. 5 1941-1948 R
513 MACOVEI OLIMPIA – str. Bogdan Voevod nr. 7 1941-1942
le

514 MAIER OPEL – str. Iulia Haşdeu nr. 19 1941 R


515 MALINESCU CONST. – str. Decebal nr. 3 1941-1942
u na

516 MARCU GHEORGHE – str. Bogdan Voevod nr. 19 1941


517 MATEI ION – str. Aurel Vlaicu nr. 10 bis 1941
ca tio

518 MEMET M. – str. Aurel Vlaicu nr. 6 1941 R


519 MOVV ANICA – str. Oituz nr. 39 1941-1942
520 MUNTEANU MARIA – str. Aurel Vlaicu nr. 5 1941
Ba Na

521 NASTASE ELENA – str. Ioniţă Sturdza nr. 31 1941


522 ONOFREI V. ELENA – str. Florilor nr. 20 1941
523 PIZAM MARCU – str. Florilor nr. 28 1941
524 PLATON MARIA – str. Florilor nr. 13 1941
e

525 POPA IOAN – str. Iulia Haşdeu nr. 1 1941


AN el

526 POPOVICI I.I. – str. Cristoveanu nr. 15 1941


527 POSTAVARU I. ANTON – str. Ioniţă Sturdza nr. 101 1941 R
SJ hiv

528 PRATO EMIL – str. Leon Sachelarie nr. 4 1941


529 RECLER IŢIC – str. Poet Grandea nr. 18 1941
530 ROSENSTEIN ETI – str. Vasile Alecsandri nr. 11 1941 R
Ar

531 ROTEMBERG D. MARIA – str. Vasile Alecsandri nr. 12 1941


532 ROVAI BEATRICE – str. Florilor nr. 24 1941
533 RUBIN REGHINA – str. Vasile Alecsandri nr. 11 1941
534 RUSEI IOAN – str. Mircea nr. 50 1941
535 RUSU GH. ECATERINA – str. Bogdan Voevod nr. 29 1941
536 SCHIMENSHON H. – str. Vasile Alecsandri nr. 10 1941
537 SCHMIDT BETI – str. Vasile Alecsandri nr. 32 1941 R
538 SCHMIDT RUDOLF – str. Banatului nr. 27 1941-1945
539 SCHULLER ANETA – str. Pavel şi Ana Cristea nr. 16 1941 R
540 SCHVEIGHER FILIP – str. 15 August nr. 10 1941
541 SIGLER RAŞELA – str. Ioniţă Sturdza nr. 50 1941
42
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
SOCIETATEA „CLOTILDA MAREŞAL AVERESCU” PENTRU
542 OCROTIREA TINERELOR FETE DIN ORAŞ – str. Regele Ferdinand 1941-1949 R
nr. 10
543 SPINER IOSIF – str. Florilor nr. 14 1941
544 SUBINSCHI PETRE – str. Ioniţă Sturdza nr. 90 1941
545 ŞENCHEA GHEORGHE – str. Valea Albă nr. 13 1941
546 ŞIPOŞ GH. – str. Iulia Haşdeu nr. 6 1941

i
547 ŞLOIM IANCU – str. Plevnei nr. 30 1941

ie
548 ŞNAPIC DAVID – str. Buna Vestire nr. 14 1941-1942
549 TĂNĂSESCU VASILE – str. Oituz nr. 41 1941

an
550 TELEMAC IAMANDI – str. Oituz nr. 14 1941 R
551 ŢAP LEON – str. Florilor nr. 16 1941

om
552 ŢARĂLUNGĂ VASILE – str. Ioniţă Sturdza nr. 26 bis 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
553 DOCHIŢ EUGENIA 1941

R
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
COMUNA DOMNIŢA MARIA
554
555
ALBU DUMITRU
ANDONE CONST.
e 1941
1941
al
556 ANDRIESCU NATALIA 1941
557 ANTOHI IOAN 1941
le

558 BALABAN CONSTANTIN 1941-1942


559 BANU NATALIA 1941
u na

560 BĂLŢĂTESCU NECULAI 1941-1942


561 BĂRBUŢĂ CONST. 1941
562 BĂRGOVEANU ANGELA 1941
ca tio

563 BÂRSAN TOADER 1941


564 BOCĂNEŢ GHEORGHE 1941-1942
Ba Na

565 BOCU CONSTANTIN 1941


566 BORDIANU NECULAI 1941
567 BREŢICAN IOAN 1941
568 BUCULEI GHEORGHE 1941
e

569 BURCIU ALEX. 1941


AN el

570 BURCOVAN ZAHARIA 1941


571 BURCOVSHI IACOB 1941
SJ hiv

572 CAVALERU CONSTANTIN 1941-1942


573 CĂMĂRESCU VASILE 1941
574 CHIPER ALEX. 1941
Ar

575 CHIRILĂ GHEORGHE 1941


576 CHIRIŢĂ GHEORGHE 1941
577 CIMPOEŞ VASILE 1941
578 CIOCOIU MIHAI 1941
579 CIOCOIU NECULAI 1941
580 CLAPON VASILE 1941
581 CLOSERMAN EDUARD 1941
582 COAJĂ CONSTANTIN 1941
583 COJOCARU IOAN 1941
584 CREŢU NECULAI 1941 R
585 CRISTESCU FLOREA 1941
43
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
586 CRIANGĂ NECULAI 1941
587 FECIORU IOAN 1941
588 FILIP V. FILIP 1941
589 FLOREA IOAN 1941
590 FLOREA PETRE 1941
591 FLORESCU DIMITRIE 1941-1942
592 FODOR ANA 1941

i
593 FRĂSIN DUMITRU 1941

ie
594 FRUNZĂ IOAN 1941
595 GAVRILIU NECULAI 1941

an
596 GHERASIM NECULAI 1941
597 GRĂDINARU MARCU LEON 1941-1942

om
598 GRĂDINARU MARCU PAVEL 1941-1942
599 GRINEA MIHAI 1941-1942
600 GROAPĂ CONSTANTIN 1941
601 GROSU DUMITRU 1941

R
602 GROSU NATALIA 1941
603 GROSARU TASICA 1941
604 HAILAND CAROLINA
e 1941
605 HANGANU ION
al 1941
606 HOJDEN FRANCISC 1941
607 HURDUBEI DUMITRU 1941
le

608 HURDUBEI MARIA 1941


609 HURDUBEI NECULAI 1941
u na

610 IACOB ANA 1941 R


611 IFTIME VASILE 1941
ca tio

612 KURASEVICI IOSEFINA 1941


613 LADARU IORDACHE 1941
614 LAZĂR GH. IOAN 1941-1942
Ba Na

615 LAZĂR N. IOAN 1941


616 LICIU ALEXANDRU 1941
617 LUCACI MIHAI 1941-1942
618 LUPU I. MARIA 1941-1942
e

619 MACARU ION 1941-1942 R


AN el

620 MAFTEI CONST. 1941


621 MANEA CONSTANTIN 1941
SJ hiv

622 MANEA MARIA 1941


623 MANOLACHE CONST. 1941
624 MĂCIUCĂ DUMITRU 1941
Ar

625 MĂCIUCĂ IFTIMIE 1941


626 MÂRZA AL. 1941
627 MELINTE VASILE 1941
628 MIHĂILESCU ALEX. 1941 R
629 MUREŞAN I. 1941
630 NĂSTASE GH. MARIA 1941
631 NEDELCU CONSTANTIN 1941
632 NETTO MATEI SOFIA 1941
633 NIŢĂ CONSTANTIN 1941
634 NIŢĂ GRIGORAŞ 1941
635 NUŢU GHEORGHE 1941-1944 R
44
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
636 OANCEA CONSTANTIN 1941
637 OLTEANU IOAN 1941
638 ONEA GH. 1941
639 OPRIŞAN MIHAI 1941
640 PĂDURARU GHEORGHE 1941
641 PÂNZARU IOAN 1941
642 PELINESCU VIRGINIA 1941

i
643 PETREANU CONST. 1941

ie
644 PIVIROTE LEON 1941 R
645 POPA CORNELIA 1941-1942

an
646 POPA D. 1941
647 POPA IOAN 1941-1942

om
648 POPA NECULAI 1941-1942 R
649 POPA VASILE 1941-1942
650 POPESCU AL. 1941
651 POSTOLACHE GH. ELENA 1941

R
652 PRISECARU VASILE 1941
653 PUIANU IOAN 1941
654 RAICU I. VASILE
e 1941
655 RĂNDAŞU LUPU IOAN
al 1941-1944
656 RUSEI CONSTANTIN 1941
657 SACHELARIE DUMITRU 1941
le

658 SAVIN NECULAI 1941-1942


659 SIMIONESCU GH. 1941
u na

660 SION GH. CASANDRA 1941


661 SOFRONIE IOAN 1941
ca tio

662 SOLOMON CONSTANTIN 1941-1942


663 SOLOMON D. MARIA 1941-1942 R
664 SOLOMON VASILE 1941
Ba Na

665 STĂNCINEANU CONSTANTIN 1941-1942 R


666 STERESCU NATALIA 1941
667 STOIAN CONSTANTIN 1941 R
668 ŞANDRU ŞTEFAN 1941
e

669 ŞERBAN NECULAI 1941


AN el

670 ŞLAPAC GRIGORE 1941


671 TANASĂ VASILE 1941
SJ hiv

672 TATARU IOAN 1941


673 TOMA CONSTANTIN 1941
674 ŢIPEI GHEORGHE 1941-1944 R
Ar

675 UNGURU NECULAI 1941


676 URICARU GHEORGHE 1941
677 VARTIC VASILE 1941
678 VASILACHI NECULAI 1941
679 VERNICA DUMITRU 1941
680 VIERU ALEXANDRU 1941
681 VINDERĂU ECATERINA 1941
682 VISCRIANU IOAN 1941
683 VOINEA MATEI 1941
684 ZADIERU VASILE 1941 R
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
45
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
685 ANDREI GHEORGHE 1941
686 BOANŢĂ VASILE 1941
687 BUZDUGAN GH. DUMITRU 1941
688 HANUŢ MILTIADE 1941-1944
689 MATEI ILIE 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

i
COMUNA OITUZ

ie
690 CEORBĂ M. ANA 1941 R
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

an
COMUNA PRĂJEŞTI
691 VERNICA ADAM 1941

om
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
COMUNA RĂCĂCIUNI
692 BANCA POPULARĂ „RĂSĂRITUL” 1941-1944
693 BĂLAN L. CONSTANTIN 1941

R
694 BELCEANU IOANA 1941-1942
695 BERESCU GHEORGHE 1941-1942
696
697
BOGHIU NECULAI
BRAUNSTEIN MANOLE
e 1941-1942
1941
al
698 BRĂTESCU AGLAIA 1941
699 CIOCHINĂ ILIE 1941
le

700 CIOCHINĂ NECULAI 1941-1942


701 CLOS ALBERT 1941
u na

702 COJOC GHIŢĂ 1941


703 COJOC ISTRATE 1941
704 DAMIAN C.C. 1941
ca tio

705 DOBOŞ JEAN 1941


706 FECHET ANTON 1941
Ba Na

707 FECHET RUXANDA 1941


708 FORNARACHE LEON 1941
709 GĂINARU CONST. 1941
710 GRIGOROVICI MIHAI 1941
e

711 GRIMBERG ARON 1941


AN el

712 GRIMBERG GHEŢEL 1941


713 GRIMBERG LEIA 1941
SJ hiv

714 GRIMBERG ŞTRUL 1941


715 GRUIA GHEORGHE 1941-1942
716 ICHIM NECULAI 1941
Ar

717 JAMBA MARIA 1941


718 MIRON IOAN 1941
719 MIRONESCU CONST. 1941
720 MOCANU C. C. 1941
721 NĂLBOC VALERIU 1941
722 ONIŞOR CAIUS 1941-1942
723 RADU NICU 1941
724 ROŞCA GH. 1941
725 SCHWARTZ IOSUB 1941
726 SCHWARTZ IRA 1941
727 SERAFIM MIHAI 1941
46
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
728 SIMIONESCU ALEX. 1941
729 SOCACI IANUŞ 1941
730 SOCACI MARGHIOALA 1941
731 STOICOVICI ANTON 1941
732 ŞTIUCĂ ZÎNICA 1941
733 TĂNASE DUMITRU 1941
734 TOFAN CONST. 1941

i
735 TRANCU ISAIA 1941

ie
736 ZAHARIA SIMION 1941
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

an
COMUNA SARATA
737 NĂDEJDE CONST. 1941

om
738 SANDU IANUŞ 1941-1944
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
739 AGAFIŢEI MARIA 1941-1947

R
740 ALEXE ANDREI 1941-1950
741 ANGHELUŢĂ STELIAN 1941-1945
742 BERNAD I. ELENA
e 1941-1942
743 BERNAD I. GH.
al 1941-1950
744 BERNAD G. G. ION 1941-1950
745 BERNAD G. I. ION 1941-1946
le

746 BERNAD PETRE 1941-1949 R


747 BERNAD I. ŞTEFAN 1941-1942
u na

748 BOCA ION 1941-1947


749 BOIAN GH. şi MOSCOVICI MINA 1941-1946
ca tio

750 CATRINŢAŞU CAROL 1941-1950


751 CATRINŢAŞU GHEORGHE 1941-1947
752 CATRINŢAŞU IANCU 1941-1942
Ba Na

753 CATRINŢAŞU MIHAI 1941-1950


754 CEL MARE PETRE 1941-1950
755 CLERAS D. MARIA 1941-1947
756 DANIELESCU VASILE 1941-1945
e

757 DAVID MARIA 1941-1945


AN el

758 DIACONIŢĂ MARIA 1941-1945


759 DUMITRESCU GHEORGHE 1941-1945
SJ hiv

760 DUMITRESCU IOAN 1941-1946


761 ENĂŞOIU FLORICA 1941-1947
762 FARCAŞ M. PETREA 1941-1942
Ar

763 FOTACHE CONSTANTIN 1941-1946


764 FURTUNĂ GHEORGHE 1941-1942
765 GRIGOROVICI ANA 1941-1947
766 IGNAT GH. MARIA 1941-1947
767 IGNAT I. ŞTEFAN 1941-1949 R
768 ILIESCU DUMITRU moşt. 1941-1947
769 LEFTER TH. 1941-1945
770 LUPAŞCU MIHALACHE 1941-1947
771 LUPU LEONIE 1941-1947
772 MELINTE MARIA 1941-1949
773 MERLUŞCĂ CONSTANTIN 1941-1945
47
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
774 MOSCU P. IOAN 1941-1948
775 MOSCU CONSTANTIN 1941-1947
776 OPREA D. MARIA 1941-1943
777 OPREA D. ŞTEFAN 1941-1949
778 PALADE BEIU GH. 1941-1943
779 POPESCU N. şi SILVIA 1941-1948 R
780 PUIANU IOAN 1941-1947

i
781 PUŞCAŞU GH. IOAN 1941-1947

ie
782 RĂŞCANU RUXANDA 1941-1942
783 SCURTU IERONIM 1941-1947

an
784 SEGHETE IOJĂ moşt. 1941-1949
785 SEGHETE A. PETRE 1941-1950 R

om
786 SILOCHE MIHAI 1941-1949
787 SILOGHI LUCACI SOFIA 1941-1945
788 SPĂTARU IOSEFINA 1941-1949
789 STAVARACHE SUZETTE 1941-1947

R
790 ŞANDRU P. ION 1941-1947
791 ŞERBAN ANDREI 1941-1950 R
792 ŞERBAN NECULAI
e 1941-1947
793 ŞERBAN ŞTEFAN
al 1941-1947
794 TAMAŞ GHEORGHE 1941-1949
795 TEODORU GRIGORE 1941-1947
le

796 VASILESCU N. MARIN 1941-1947


797 VELCU PETCU MARIA (VELIN) 1941-1946 R
u na

798 ZARZU VASILE 1941-1948


Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
ca tio

COMUNA TÂRGU OCNA


799 VARGA LASLO 1941-1948
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
Ba Na

COMUNA VALEA SEACĂ


800 TANCĂU GIURGI 1941
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
801 pentru automobil pentru CIOCĂLTEU MIHAI din comuna Domniţa 1941-1942
e

Maria
AN el

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


802 1941
succesoral asupra averii rămase de la FLACHS SOFIA din Bacău
SJ hiv

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


803 1941-1942 R
succesoral asupra averii rămase de la FRIŞER MARIA din Bacău
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
804 1941-1942 R
Ar

succesoral asupra averii rămase de la VOLFSOHN DAVID din Bacău


Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
805 succesoral asupra averii rămase de la CERNAT NICOLAI din comuna 1941
Scorţeni
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
806 1941
băuturilor spirtoase pentru DIACONU TĂNASE din Bacău
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
807 1941
băuturilor spirtoase pentru VIZITIU DUMITRU din Bacău
808 Impuneri plantaţii vie comuna Gheorghe Buzdugan 1941 R
809 Impuneri teren viran pentru GÂLCĂ SOFIA din Slănic Moldova 1941-1945
810 Impuneri teren viran pentru STRATILESCU ELEONORA (ELENA) 1941-1945

48
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
din Slănic Moldova
811 State de plată pensii I.O.V.R. – comuna BĂSĂŞTI 1941 R
812 State de plată pensii I.O.V.R. – comuna BRUSTUROASA 1941
813 State de plată pensii I.O.V.R. – comuna GRIGORENI 1941
814 State de plată pensii I.O.V.R. – comuna TÂRGU OCNA 1941
815 Registru rol pentru plata impozitului la clădiri - oraş BACĂU 1941
816 Registru rol pentru plata impozitului la clădiri - oraş BACĂU 1941 R

i
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna HORGEŞTI Fără
817 1941-1942

ie
pădure
818 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna PARINCEA 1941-1942

an
819 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – oraş TÂRGU OCNA 1941-1942 R
820 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna VIFORENI 1941-1942
Matricola Md. 4 bis pentru impunerile meseriaşilor clasificaţi –
821 1941-1944

om
AGENŢIA MĂRGINENI
Matricola Md. 4 bis pentru impunerile meseriaşilor clasificaţi –
822 1941-1943 R
AGENŢIA PARINCEA

R
Registru cu procese-verbale de inspecţie financiară la FABRICA DE
823 1941-1945
PETROL H. şi S. BERNSTEIN – comuna Lucăceşti
824 Registru rol contribuţii directe – oraş BACĂU 1941-1945 R
825
e
Registru de intrare-ieşire de la Circa 7 de Constatare Domniţa Maria 1941
al
1942
le

1 Registru de inspecţie 1942


2 Ordine, instrucţiuni privind taxele de consumaţie 1942-1943 R
u na

3 Corespondenţă cu Casa de Credit a Funcţionarilor Publici 1942


Corespondenţă cu agentul de control al Fabricii Filderman privind taxa
4 1942-1943
ca tio

de consumaţie
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica Filderman referitoare la taxa de
5 1942-1943
consumaţie
Ba Na

6 Procese-verbale, situaţii, tabele privind activitatea Fabricii Filderman 1942-1943 R


7 Corespondenţă cu Fabrica de Postav “Bacăul” privind impozitarea 1942-1948
8 Procese-verbale de verificare a impozitului pe lux şi cifra de afaceri 1942 R
9 Cereri pentru eliberarea de adeverinţe şi scăderea impozitului 1942 R
e

Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale de constatare


AN el

10 1942 R
preliminară, decizii de scădere a impozitului
11 Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale de impunere 1942 R
SJ hiv

12 Cereri de scădere a impozitului 1942 R


13 Cereri de scădere a impozitului pe comerţ 1942 R
14 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1942 R
Ar

Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale de impunere,


15 1942-1943 R
decizii de scădere a impozitului
Declaraţii individuale de impunere,procese verbale de impunere,decizii
16 1942
de scădere a impozitului pentru clădiri din comuna Slănic Moldova.
Procese verbale şi dispoziţii privind admiterea cererilor de scădere a
17 1942-1947 R
impozitului pentru clădiri din comuna Slănic Moldova.
18 Borderouri cu subscripţiile făcute la “Împrumutul Reîntregirii” din 1941 1942
19 Borderouri cu subscripţiile făcute la “Împrumutul Reîntregirii” din 1941 1942-1943 R
20 Borderouri cu subscripţiile făcute la “Împrumutul Reîntregirii” din 1941 1942 R
21 Borderouri cu subscripţiile făcute la “Împrumutul Reîntregirii” din 1941 1942
22 Borderouri cu subscripţiile făcute la “Împrumutul Reîntregirii” din 1941 1942
49
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Declaraţii de impunere, decizii de scădere impozit, tabele cu străzile
23 1942
celor 3 circumscripţii din oraşul Bacău
Procese-verbale, borderouri referitoare la predarea-preluarea Secţiei
24 1942
Secretariat a Administraţiei Financiare
25 Cereri pentru eliberarea de brevete pentru vânzarea băuturilor 1942 R
Cereri pentru eliberarea de brevete pentru vânzarea băuturilor spirtoase
26 1942 R
pentru N. LEORDEANU şi M. MOCĂNAŞU
27 Cereri pentru scăderea impozitului pe vie 1942 R

i
ie
28 Cereri pentru scăderea impozitului pe vie 1942 R
29 Procese-verbale de scăderea a impozitului pe vie 1942

an
30 Procese-verbale de scăderea a impozitului pe vie 1942
31 Procese-verbale de impunere la controlul sanitar 1942
32 Procese-verbale de impunere la controlul sanitar 1942

om
33 Procese-verbale de impunere la controlul sanitar 1942
Acte de contravenţie la art. 3/39 din Legea impozitului excepţional de
34 1942
4% pentru apărarea ţării pentru locuitorii din comuna CAŞIN

R
Acte de contravenţie la art. 3/39 din Legea impozitului excepţional de
35 4% pentru apărarea ţării pentru locuitorii din comunele RÂPILE, 1942

36
GROZEŞTI ŞI TG. OCNA
Contracte de închiriere imobile
e 1942 R
al
Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi pensionarilor
37 1942
I.O.V.R.
le
Declaraţii ale beneficiarilor Legii asupra drepturilor concentraţilor,
38 1942 R
mobilizaţilor, rechiziţionaţilor şi familiilor lor
u na

Corespondenţă cu CASA Generală de Pensii referitoare la acordarea de


39 1942-1945
drepturi pensionarilor I.O.V.R.
Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
ca tio

40 1942-1946 pădur
exploatare) – COMUNA DOMNIŢA MARIA e
Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
41 1942 pădur
Ba Na

exploatare) – COMUNA FERDINAND e


Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în 3 au
42 1942 pădur
exploatare) – COMUNA BUZDUGAN e
Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în pădur
43 1942
e

exploatare) – COMUNA LECCA e


AN el

Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără


44 1942 pădur
exploatare) – COMUNA LETEA VECHE e
SJ hiv

Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără


45 1942 pădur
exploatare) – COMUNA LETEA VECHE (copie) e
Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
46 1942 pădur
Ar

exploatare) – COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA e


Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în pădur
47 1942 e
exploatare) – COMUNA LUNCANI
Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
48 1942 pădur
exploatare) – COMUNA MĂRGINENI e
Declaraţie colectivă pentru impunerea veniturilor proprietăţilor agricole Fără
49 1942 pădur
– COMUNA MĂRGINENI e
Declaraţie colectivă pentru impunerea veniturilor proprietăţilor agricole pădur
50 1942 e
– COMUNA SARATA
Declaraţie colectivă pentru impunerea veniturilor proprietăţilor agricole pădur
51 1942 e
– COMUNA TAMAŞI
52 Tabel de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în 1942 pădur

50
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
exploatare) – COMUNA VIFORENI e

Proces-verbal de impunerea la echivalent S.N.C. „RĂZEŞIA” din


53 1942-1947
comuna Solonţ
Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
BACĂU
54 ABRAMOVICI MORITZ (MOISE) – depozit de benzină 1942-1948
55 BICHESCU GHORGHE – cofetărie 1942 R

i
56 BORCEA MIHAI – antrepriză lucrări 1942-1943 R

ie
57 BOSTAN GHEORGHE – zarzavaturi 1942 R
58 BRODER GHIZELA – desfacere mărfuri 1942 R

an
59 BURGHELEA GHEORGHE – cârciumă 1942 R
60 BUZESCU EVDOCHIA – farmacie 1942-1943

om
61 CACIAUNA GH. – cârciumă 1942-1943
62 CATRINESCU NISTOR – cârciumă 1942 R
63 CIOCOARE CĂLIN – comisionar 1942 R
64 COCUZ NECULAI - cereale 1942 R

R
65 COSTEA DIMA – cârciumă 1942
66 CRĂESCU ELENA – vinuri 1942
67
e
FĂLCOIANU ECATERINA – curse autoturism, piaţă 1942-1943 R
68 HURJUI CONST. – cafenea
al 1942
69 IONESCU ATHANASE – manufactură 1942 R
70 KATZ OZIAS – distilerie 1942-1949 R
le

71 MANDER AMEDEO – antrepriză 1942-1943


72 MARANGOCI DUMITRU – atelier mături 1942
u na

73 MAYER IOSIF – curse automobile 1942


74 MIHĂILESCU IOAN – agentură şi comision 1942
ca tio

75 MIRON IOAN – băcănie 1942-1943 R


76 MUNTEANU CONSTANTIN – băcănie 1942-1943
77 NEAGU GH. VASILE – cârciumă 1942
Ba Na

78 NEAGU GH. VASILE – restaurant 1942-1946 R


79 PETRESCU ELENA – cafenea 1942-1943
80 ROMANIUC MIHAI – antrepriză 1942 R
81 ROSEMBERG IANCU – desfacere mărfuri 1942 R
e

82 S.A.R. FORESTIERA din NORD – fabrică de cherestea 1942-1948


AN el

83 SĂRĂCUŢU CONST. – agentură şi comision 1942 R


84 STAN CONSTANTIN – galanterie 1942 R
SJ hiv

85 ŞTEFĂNESCU ORTANSA – debit C.A.M. 1942-1950


86 ŢAPU MIHAI şi ENEA VASILE – cârciumă 1942-1943
87 URLOIU DUMITRU – cârciumă 1942
Ar

88 ZIMER MENDEL MOISE – desfacere mărfuri 1942


COMUNA BĂSEŞTI
89 POPA GH. MARIA – cazan de rachiu 1942 R
COMUNA BLĂGEŞTI
90 GHEORGHIU ATANASIE – exploatare lemne 1942
COMUNA CĂLUGĂRA
91 ŢIGĂERU GHEORGHE - cârciumă 1942
COMUNA CLEJA
92 CREŢU NOGHI IANUŞ – măcelărie 1942
93 HOBORICI MARTIN PETRE – stână 1942-1943
94 RUSU IOAN – băcănie 1942-1946
51
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
95 SUTZU PETRE – exploatare pădure 1942-1947
COMUNA DOMNIŢA MARIA
96 BĂTRÎNU GH. – zarzavaturi 1942
97 FOAMETE GH. – băcănie şi măcelărie 1942
98 MUCENIC ALEXANDRU – cârciumă 1942
99 PETREANU CONST. – măcelărie 1942-1947 R
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN

i
100 CICEU MARTIN – stână de oi 1942

ie
101 COCHIOR GH. – moară de apă 1942
102 GHERGHEL ANDREI – băcănie 1942 R

an
103 IŞTOC MIHAI – stână de oi 1942
COMUNA HORGEŞTI

om
104 DARIE NICOLAE – stână de oi 1942
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
105 SASCĂU GHEORGHE – maşină de treer 1942-1945
106 VARGA GHEORGHE – cazan de rachiu 1942-1943

R
COMUNA LUNCANI
107 POPA GHEORGHE zis IORGU – cârciumă 1942-1948
COMUNA MĂRGINENI
e
108 ALISTAR CONSTANTIN – cârciumă
al 1942
109 BOLOG PETRE – cârciumă 1942-1943
COMUNA PARINCEA
le

110 CAŢICHE CONSTANTIN – băcănie 1942-1947


111 STOIAN CONSTANTIN - băcănie 1942-1947
u na

112 VOICU CLARA – băcănie 1942-1946


COMUNA RĂCĂCIUNI
ca tio

113 BALAN LEPADATU CONSTANTIN – cârciumă 1942-1948


114 CIOCHINĂ ILIE – stână de oi 1942 R
COMUNA RÂPILE
Ba Na

115 CIOROABA GH. – exploatare de pădure 1942


116 PERIEŢEANU ŞT. – exploatare de pădure 1942
COMUNA SARATA
117 BUCUR NECULAI – lapte 1942-1947
e

COMUNA SLĂNIC MOLDOVA


AN el

118 LIKMAN MARIA – mărunţişuri 1942-1947


119 TRIFAN NECULAI – măcelărie 1942-1949
SJ hiv

COMUNA VALEA SEACĂ


120 FARCAŞ MARTIN – stână de oi 1942
Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
Ar

ocupaţii BACĂU
120
CĂCIULARU PAULA – atelier corsete 1942-1952
bis
121 COSNER AL. – avocat 1942-1945 R
122 CREŢER AVRAM - cărăuş 1942 R
123 CRETZU AVRAM – medic 1942
124 DAN GHORGHE – medic 1942-1943
125 DUMITRIU FLORICA şi STROESCU E. – croitorie 1942
126 FELUŞCĂ GHEORGHE – croitorie 1942-1943
127 GRIGORAŞ MARIA – boiangerie 1942
128 MAIDENEK SOFIA – dentist 1942
52
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
129 MOISELIN RIVEN – croitor 1942-1943 R
130 MORARU CONSTANTIN – arhitect 1942
131 NEGRU IOAN – cizmar 1942-1951 R
132 NICA CONST. – avocat 1942-1950
133 SABATH SAMUEL – medic 1942
134 SIMIONESCU AL. – medic 1942
135 SONTAG MARCU – medic 1942

i
136 VĂGĂUNESCU MIHAIL – avocat 1942-1943

ie
137 ZEIDENBERG ISAC – birjar 1942-1944
138 ZERNER MARCEL – medic 1942 R

an
139 ZINGHER MENDEL – birjar 1942-1943
COMUNA DOMNIŢA MARIA

om
140 COVALIU CONSTANTIN – cizmar 1942-1945
141 CUCLER IOAN – zugrav 1942-1947 R
142 HULUBOVICI ANDREI – zidar 1942-1945 R
143 MUNTENAŞU IOAN – birjar 1942

R
COMUNA FARAOANI
144 CANCEL ANTON – cântăreţ bisericesc 1942-1948 R
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
e
145 SUSAN CAROL – preot
al 1942-1947
COMUNA MĂRGINENI
146 ENEA D. DUMITRU – preot 1942-1947
le

COMUNA PARINCEA
147 WEBER ALBERT - preot 1942-1949
u na

COMUNA RĂCĂCIUNI
148 BLAGA ZAMFIRA – tricoteză 1942
ca tio

149 BRADEA CONSTANTIN – croitor 1942


150 SAVA MARIA – croitoreasă 1942
151 ZDROBIŞ ANA – croitoreasă 1942-1945
Ba Na

COMUNA SARATA
152 BĂTRÎNU CONST. – cântăreţ bisericesc 1942-1947
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
153 BODEA RADU – cântăreţ bisericesc 1942-1945 R
e

154 GĂDINCEANU DUMITRU – preot 1942-1949


AN el

COMUNA TG. OCNA


155 TEODORU NECULAE – avocat 1942-1948
SJ hiv

Procese verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite


BACĂU
156 ADAM GH. şi BUSUIOC ELENA – Calea Moldovei nr. 91 1942
Ar

157 AHULTOAIE IOAN – str. Tirului nr. 36 1942


158 ALEXANDROAIE VASILE – str. Digu Bîrnat nr. 1 1942
159 ALISCENCO NICOLAE – str. Banu Mărăcine nr. 3 1942
160 AMOCĂNIŢEI GH. – str. Digu Bîrnat 1942
teren
161 AMOISOAEI VASILE – Calea Moldovei nr. 186 1942 viran
162 ANCELOVICI ANCEL – str. Ştefan cel Mare nr. 26 1942
163 ANTONIU ELENA – str. Ştefan cel Mare nr. 63 1942 R
164 ARHIP ELENA – str. Mărăşeşti nr. 100 1942 R
165 ARON IŢIC – str. Mihai Viteazul nr. 95 1942
166 ARONEANU H. str. Mihai Viteazul nr. 110 1942
167 ATANASIU IOAN – str. T. Berăriei nr. 6 1942-1948
53
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
168 ATLASMAN AVRAM – Calea Moldovei nr. 5 1942
169 AVRAM ŞTRUL – B-dul Carol nr. 32 1942
teren
170 BALINT PETREA – str. Ecoului nr. 5 1942 viran
171 BARZAGHIDEAN DUMITRU – Calea Moldovei nr. 166 1942
172 BĂLĂNESCU MARIN – str. Precista nr. 78 1942 R
173 BĂRBUNCĂ NICOLAE – str. Bucovinei nr. 4 1942-1943 R
174 BEJAN GHEORGHE – str. Tr. Berăriei nr. 11 1942-1947 R

i
175 BELISNA IOHAN – Calea Moldovei nr. 2 1942

ie
176 BERCOVICI ALTER – str. Ştefan cel Mare nr. 104 1942-1945 R

an
177 BERCOVICI RUHLA – str. Precista Nr. 88 1942 R
178 BERDILĂ GHEORGHE – str. Ştefan cel Mare nr. 42 1942-1945 R
179 BERESCU GHEORGHE – str. Martir Cloşca nr. 9 1942 R

om
180 BERGHER SOLOMON – str. Ştefan cel Mare nr. 21 1942-1948 R
181 BERMAN MEIER – str. Leca nr. 97 1942
182 BICAZAN GHEORGHE – str. Apusului nr. 24 1942-1947 R

R
183 BORDAŞ NICOLAE – Calea Moldovei nr. 146 1942
184 BOCIT GHEORGHE – Calea Moldovei nr. 47 1942
185 BOTEZATU COSTICĂ zis TRIFAN – str. Digu Bîrnat nr. 3 1942 R
186
e
BOTEZATU SMARANDA – str. Drăgoianu nr. 10 1942
al
187 BRAND moşt - str. Mihai Viteazul nr. 62 1942
188 BRAVERMAN NAHMAN – Calea Moldovei nr 61 1942-1948
189 BRAVETE HARALAMBIE – str. Martir Horia nr. 8 1942-1945 R
le

190 BRĂESCU I. – Calea Moldovei nr. 2 1942


u na

191 BREAHNĂ ION – str. Banu Mărăcine nr. 7 1942


192 BRILL ERNESTINA – str. Războieni nr. 5 1942 R
193 BRUMĂ IOAN – Calea Mărăşeşti nr. 49 1942
ca tio

194 BUTAC MARTIN PETREA – Calea Moldovei nr. 190 1942


195 BUTNARU NUHĂM – str. Ştefan cel Mare nr. 165 1942-1948
196 BUTUCARIU NICU – Calea Moldovei nr. 108 1942
Ba Na

197 BUŢCU VASILE – str. Ştefan cel Mare nr. 76 1942 R


198 CALMAN MALCA – str. Leca nr. 218 1942
199 CALMAN RAINER – str. Fundătura Bistriţa nr. 4 1942
e

200 CAPRIL IACOB – str. Eremia Grigorescu nr. 19 1942 R


201 CATZ MAER – str. Leca nr. 173 1942 R
AN el

202 CĂCIULARU ANA – str. Leca nr. 163 1942 R


SJ hiv

203 CERCHEZ MIHAI – str. General Prezan nr. 4 bis 1942


204 CHIRVĂSUŢĂ IOAN – str. Precista nr. 28 – 30 1942
205 CIOBANU NATALIA – str. Mărăşeşti nr. 20 II 1942 R
Ar

206 CIOCĂLĂU IOAN - str. Banca Naţională nr. 22 1942-1947


207 CIOBOTARU FROIM ROZA – str. Neagoe Vodă nr. 17 1942 R
208 CIUBOTARU P. FLORICA – str. Decebal nr. 8 1942
teren
209 CIUCHI CORNELIA – str. Războieni nr. 6 1942 viran
210 CIUCHI VASILE – str. Războieni nr. 4 şi 8 1942-1948 R
211 CHEBAC TEODOR – str. Elena Goga nr. 12 1942
212 CHEDLER ZEILIC – Calea Mărăşeşti nr. 9 1942
213 CHIRIEŞ GHEORGHE – nu scrie strada 1942
214 CLEJAN BUIUM – str. Leca nr. 117 1942
215 CLERAS MĂNDIŢA – str. Logofăt Tăutu nr. 12 1942-1943 R
216 COHN DAVID – str. Leca nr. 75 1942 R

54
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
217 COHN DAVID – str. Dimitrie Cantemir nr. 7 1942
218 COJOCARU GH. – str. General Averescu nr. 43 1942
teren
219 COMĂNESCU I. – str. General Averescu nr. 2 1942 viran
220 COMARIANO ELENA – str. General Averescu nr. 56 1942
221 CONSTANTINESCU CONSTANTIN – str. Decebal nr. 5 1942-1948
222 COROI V. ELENA – str. Felix Grivel nr. 8 1942 R
223 COROI VASILE – str. Cremenea nr. 28 1942

i
224 CREŢU IOAN – str. General Averescu nr. 78 1942 R

ie
225 CRISTOVEANU MAŞENCA – str. Busuioc nr. 4 1942

an
226 CROITORU Z. GOLDINA – str. Precista nr. 72 1942 R
227 CUZIN BERCU – str. Precista nr. 55 1942
228 DAVID RACHELA – str. Miron Costin nr. 2 1942

om
229 DĂSCĂLESCU GRIGORE – str. Regina Elisabeta nr. 4 1942
230 DULBERG CAROL şi MINA SPINER – str. Leca nr. 125 1942
231 FIŞEL CLARA – str. Precista nr. 86 1942 R

R
232 FLACHS SOFIA – str. Busuioc nr. 11 1942
233 FODOR ION – str. Leca nr. 255 1942
234 FOIT ALEXANDRU – str. Edison nr. 15 1942 viran
235
e
FROIMOVICI (zis HAIA) IOSEF – str. Lecca nr. 5 1942
al
236 FROIMOVICI OSIAS – str. Gh. Florescu nr. 6 1942
237 FROIMOVICI VIGDER – str. Gh. Florescu nr. 4 1942
238 GALAN FLORIN – str. Dimitrie Cantemir nr. 3 1942
le

239 GHEORGHIU ANA – str. General Averescu nr. 14 şi 18 1942-1944


u na

teren
240 GHERTNER STRUL – Calea Mărăşeşti nr. 117 1942 viran
241 GOLDMAN LOUISE – str. Regele Ferdinand nr. 53 1942
242 GRIMBERG AIZIC – str. Mărăşeşti nr. 25 1942
ca tio

243 HERŞCU WOLF AVRAM – str. Regele Ferdinand nr. 110 1942
244 IACOB STRUL – str. Eremia Grigorescu nr. 11 1942
Ba Na

245 IANCOVICI REBECA – Calea Mărăşeşti nr. 22 1942


246 IANCU LEIA – str. Leca f.n. 1942
247 IANCU MOISĂ – str. Leca nr. 185 1942
248 IANCU MARIA – str. Ecoului nr. 1 1942
e

249 ICHIL DAVID – str. Leca nr. 9 1942


AN el

250 ILOVICI MOISE – str. Dimitrie Cantemir nr. 4 1942


251 IONESCU DIONISIE – str. Războieni nr. 1 1942
SJ hiv

252 IRIMIA VASILE – str. Precista nr. 100 1942


253 KLEIN L. – str. Regina Elisabeta nr. 37, 39, 41, 43 1942-1945
254 LEIBU M. REBECA – str. Leca nr. 209 1942
Ar

teren
255 LOZINCĂ IOAN – Aleea Busuioc nr. 5 1942 viran
MANDER AMEDEO – str. Mărăşeşti nr. 80 bis Barac
256 1942 ă
teren
257 MATEI GHEORGHE – str. Cristoveanu f.n. 1942 viran
258 MENDEL DAVID – str. Precista nr. 88 1942
259 MIC BĂTRÂN VASILE – str. Austrului nr. 5 1942
260 MIHĂILESCU TOMA – str. Mărăşeşti nr. 53 1942
261 MOISE A. MOISE – str. Leca nr. 57 1942
262 NACHMANSOHN, fraţii – str. Mărăşeşti nr. 30 1942
263 NATANSOHN AVRAM – str. Leca nr. 151 1942
264 NECULAI IOAN – str. Siliştei nr. 1 1942

55
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
265 NEGRESCU AUREL – Calea Mărăşeşti nr. 119 1942
266 OPINCARU GH. – str. Regele Ferdinand nr. 45 1942
267 PARASCHIV CORNELIA – str. Regele Ferdinand nr. 52 1942 R
teren
268 PASCANU CONST. – str. Busuioc nr. 8 1942 viran
teren
269 PATRICHI ERNEST – Aleea Patrichi,f.n. 1942 viran
270 PÂRLOAGĂ ALEXANDRINA – str. Logofăt Tăutu nr. 14 1942-1943
271 PISTER HERMAN – str. Precista nr. 82 1942

i
ie
Teren
272 POLINACHI CONST. – str. Valea Albă,f.n. 1942 viran
273 POPA MARIA – str. Averescu nr. 80 1942

an
274 POTROCEA PROFIRA – str. Regina Elisabeta nr. 44 1942
PRIMĂRIA BACĂU – str. Regele Ferdinand nr. 55, Piaţa nr. 1, Hala
275 1942-1948 R

om
centrală
276 PROCĂNEALĂ ION – str. Martir Horia nr. 5 1942 R
277 REBEICA IŢIC – str. Leca nr. 76 1942
278 RECHLER JACK – str. Ioniţă Sturdza nr. 50 1942

R
279 RECHT ZEILICH – str. Precista nr. 29 1942
280 REGIA AUTONOMĂ C.F.R. – str. Berthelot, B-dul Victoriei nr. 3 1942
281 ROSMAN VICTOR – str. Leca nr. 201
e 1942 R
282
al
ROTUNDU MARIA – str. Mărăşeşti nr. 78 şi 86 1942 R
teren
283 RUSU D. moşt. – str. Ecoului nr. 5 1942 viran
284 RUSU GH. – str. Mărăşeşti nr. 135 1942 R
le

285 SACARĂ GRIGORE – str. Busuioc nr. 8 1942


u na

286 SCHVARTZ MAIER – str. Gh. Florescu nr. 12 1942


287 SEGAL LEIB AVRAM – str. Leca nr. 18 1942
288 SEGAL DAVID – str. Leca nr. 22 1942
ca tio

289 SEGAL MARIA – str. Mărăşeşti nr. 97 1942


290 SEVER MICHEL moşt. – str. Leca nr. 38 1942
291 SIMSENSOHN S. – str. Mărăşeşti nr. 17 1942
Ba Na

292 SIMSENSOHN S. – str. Regele Ferdinand nr. 43 1942


293 SINAGOGA „CROITORILOR BĂTRÂNI” – str. Leca nr. 43 1942
294 SINAGOGA „FROIM AIZIC” – str. Leca nr. 209 1942
e

295 SOCOLESCU O. moşt. – str. General Averescu nr. 13 1942


296 SOLOMON STRUL – str. Leca nr. 215 1942
AN el

297 STAMATIADE STAMATE – str. Regina Elisabeta nr. 29 1942-1943


298 STAN GH. – str. Averescu nr. 49 1942
SJ hiv

299 STAN GH. – str. Măgura Caşin nr. 8 1942


300 STEIMBERG SIMIONOVICI ITA – str. Leca nr. 161 1942
301 STURDZA E. ELENA – str. Busuioc nr. 6 1942
Ar

302 STRACHMAN DORINA – str. Mărăşeşti nr. 89 1942


303 SUBOTIN TRAIAN – str. Mărăşeşti nr. 64 1942
304 ŞEFER EUGEN – str. Precista nr. 64 1942
teren
305 ŞOVA DRAGOMIR – str. Măgura Caşin nr. 12 1942 viran
306 ŞOVA D. ION moşt. – str. Averescu nr. 8 1942
307 TANASE MILTIADE – str. Averescu nr. 62 1942 R
308 TĂRNICERU NATALIA – str. Averescu nr. 38 1942
309 TRIPCA ANA – str. Regina Elisabeta nr. 11 1942 R
310 VARODIN ANA – str. Ştefan cel Mare nr. 116 1942-1945 R
311 VINTER FAIBIS moşt. – str. Leca nr. 36 1942

56
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
ZALMAN BERCU IOSUB şi ABRAMOVICI PAULINA – str. Leca
312 1942
nr. 126
313 ZALMAN UŞER – str. Mărăşeşti nr. 62 1942
314 ZERNER ITA – str. Anastasiu nr. 1 1942
315 STATUL ROMÂN – str. Averescu,f.n. 1942
COMUNA CĂLUGĂRA
316 BRĂESCU RADU 1942

i
317 CALISTRU CONST. 1942

ie
318 CIORCILĂ V.V. 1942
319 COSTEA V. CONST. 1942

an
320 CRISTESCU EMA 1942
321 CURCUDEL ION 1942

om
322 FRĂSIN MARGHIOALA 1942
323 SOLOMON STAN 1942
324 TOMA V. IORD. 1942
325 VISTREANU N. 1942

R
COMUNA CLEJA
326 ENESCU MOISE 1942
327 HANUŢ MILTIADE
e 1942
328 FARCAŞ BEJAN PETRE
al 1942
329 HAIM SOLOMON 1942
330 ŞCOALA PRIMARĂ 1942
le

331 VAIDA ANTAL 1942


COMUNA DOMNIŢA MARIA
u na

332 DRIMER ISDRAIL 1942 R


333 FOAMETE GH. 1942
ca tio

334 GALAŢANU ANETA 1942


335 MIHĂILĂ MARIA 1942
336 MUNTEANU GH., moşt. 1942
Ba Na

COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA


337 MATI A. VEROANA 1942
COMUNA PARINCEA
338 CAŢICHE D. CONST. 1942
e

COMUNA RÂPILE
AN el

339 TRANDAFIR C. 1942


COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
SJ hiv

teren
340 ADAM GEORGETA 1942-1948 viran
341 APOSTOLESCU DEMIR 1942
Ar

342 CATRINŢAŞU IOAN 1942-1946


343 CHIRA NECULAI 1942-1945
teren
344 FÂNTÂNARU PETRE 1942-1945 viran
teren
345 GAVRILESCU ALEXANDRINA 1942-1945 viran
346 GĂNESCU HARALAMBIE 1942-1948
347 KATZ ELLA 1942-1943
348 MACRI ROMULUS 1942-1947
teren
349 MOLDOVEANU MARIA 1942-1945 viran
350 MUNTEANU VASILE 1942-1945
351 NICULESCU ZENOBIA 1942-1945
352 POPA DAVID 1942
57
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
353 SECIU GH. 1942-1945
354 SEGHETE VASILE 1942-1945
355 STĂNCIUC VERONICA 1942-1945
teren
356 TOMA C. 1942-1945 viran
teren
357 VASILESCU ALEX. 1942-1945 viran
COMUNA TG. OCNA
358 RUSU COSTACHE 1942-1944

i
ie
COMUNA VALEA SEACĂ
359 ANDOR PETRE 1942

an
360 FILIP ANTON 1942
361 STATUL ROMÂN 1942
Fişa permisului fiscal pentru camionul lui ŞTEFAN ŞANDRU din

om
362 1942
comuna Domniţa Maria
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
363 1942 R
succesoral ŞAPIRA MOISE din Bacău

R
364 FECIORU IOAN din comuna Domniţa Maria 1942
365 BEIŢA IOAN din comuna Lucăceşti 1942 R
366 DOCAN NICOLAE din Moineşti 1942-1943 R

e
Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pentru taxa de brevet pentru
367
al 1942
BUNGHEZ DUMITRU din comuna Oituz
368 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
le
369 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
370 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
u na

371 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942


372 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
373 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
ca tio

374 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942


375 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
Ba Na

376 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942


377 Borderouri privind acordarea unor drepturi I.O.V.R. 1942
Stat nominal de plată a ajutoarelor băneşti ce urmează a fi plătite
378 1942
familiilor nevoiaşe ale mobilizaţilor
e

379 Registru de intrare-ieşire – Circumscripţia a 7 – a Domniţa Maria 1942 R


AN el

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943 Fără


380 1942-1943 pădur
pentru comuna BLĂGEŞTI e
SJ hiv

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


381 1942-1943
pentru comuna BLĂGEŞTI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
382 1942-1943
Ar

pentru comuna BLĂGEŞTI


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
383 1942-1943
pentru comuna BUHOCI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
384 1942-1943
pentru comuna BUHOCI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
385 1942-1943
pentru comuna BUHOCI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
386 1942-1943
pentru comuna BUHOCI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
387 1942-1944
pentru comuna CĂLUGĂRA
388 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943 1942-1944
58
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
pentru comuna CĂLUGĂRA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
389 1942-1943
pentru comuna CIUMAŞI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
390 1942-1944
pentru comuna CIUMAŞI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
391 1942-1944
pentru comuna CLEJA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

i
392 1942-1944

ie
pentru comuna CLEJA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

an
393 1942-1944
pentru comuna CLEJA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
394 1942-1944
pentru comuna CLEJA

om
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
395 1942-1944
pentru comuna CLEJA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

R
396 1942-1944
pentru comuna DOMNIŢA MARIA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
397 1942-1944

e
pentru comuna DOMNIŢA MARIA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
398
al 1942-1943
pentru comuna DOMNIŢA MARIA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
399 1942-1944
le
pentru comuna FARAOANI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
400 1942-1944
u na

pentru comuna FARAOANI


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
401 1942-1944
pentru comuna FARAOANI
ca tio

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


402 1942-1944
pentru comuna FARAOANI
Ba Na

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


403 1942-1944
pentru comuna FARAOANI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
404 1942-1944
pentru comuna FARAOANI
e

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


405 1942-1943
pentru comuna FÂNTÂNELE
AN el

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


406 1942-1944
SJ hiv

pentru comuna FERDINAND


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
407 1942-1944
pentru comuna FERDINAND
Ar

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


408 1942-1944
pentru comuna FERDINAND
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
409 1942-1943
pentru comuna FILIPENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
410 1942-1943
pentru comuna GEOSENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
411 1942-1943
pentru comuna GEOSENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
412 1942-1943
pentru comuna GEOSENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
413 1942-1943
pentru comuna GEOSENI
59
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
414 1942-1943
pentru comuna GEOSENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
415 1942-1944
pentru comuna GH. BUZDUGAN
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
416 1942-1944
pentru comuna GH. BUZDUGAN
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
417 1942-1944
pentru comuna GH. BUZDUGAN

i
ie
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
418 1942-1943 R
pentru comuna GÂRLENI

an
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
419 1942-1943
pentru comuna GÂRLENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

om
420 1942-1944
pentru comuna GRIGORENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
421 1942-1944
pentru comuna GRIGORENI

R
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
422 1942-1944
pentru comuna GRIGORENI

e
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
423 1942-1944
pentru comuna GRIGORENI
al
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
424 1942-1943
pentru comuna HORGEŞTI
le
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
425 1942-1943
pentru comuna HORGEŞTI
u na

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


426 1942-1943
pentru comuna LECA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
ca tio

427 1942-1943
pentru comuna LECA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
428 1942-1943
Ba Na

pentru comuna LECA


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
429 1942-1943
pentru comuna LETEA VECHE
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
430 1942-1943
e

pentru comuna LETEA VECHE


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
AN el

431 1942-1944
pentru comuna LETEA VECHE
SJ hiv

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


432 1942-1944
pentru comuna LUIZI CĂLUGĂRA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
433 1942-1944 R
Ar

pentru comuna LUIZI CĂLUGĂRA


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
434 1942-1944
pentru comuna LUIZI CĂLUGĂRA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
435 1942-1944 R
pentru comuna LUIZI CĂLUGĂRA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
436 1942-1944
pentru comuna LUIZI CĂLUGĂRA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
437 1942-1944 R
pentru comuna LUNCANI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
438 1942-1944
pentru comuna LUNCANI
439 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943 1942-1944
60
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
pentru comuna MĂRGINENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
440 1942-1944
pentru comuna MĂRGINENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
441 1942-1944
pentru comuna MĂRGINENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
442 1942-1944 R
pentru comuna MĂRGINENI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

i
443 1942-1943 R

ie
pentru comuna PARINCEA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

an
444 1942-1943 R
pentru comuna PARINCEA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
445 1942-1943 R
pentru comuna PARINCEA

om
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
446 1942-1943
pentru comuna PARINCEA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

R
447 1942-1943 R
pentru comuna PARINCEA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
448 1942-1943

e
pentru comuna PÂNCEŞTI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
449
al 1942-1943
pentru comuna PÂNCEŞTI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
450 1942-1943
le
pentru comuna PÂNCEŞTI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
451 1942-1943
u na

pentru comuna PÂNCEŞTI


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
452 1942-1943
pentru comuna PÂNCEŞTI
ca tio

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


453 1942-1943 R
pentru comuna RACOVA
Ba Na

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


454 1942-1943 R
pentru comuna RACOVA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
455 1942-1944
pentru comuna RĂCĂCIUNI
e

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


456 1942-1944
pentru comuna RĂCĂCIUNI
AN el

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


457 1942-1944 R
SJ hiv

pentru comuna RĂCĂCIUNI


Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
458 1942-1944
pentru comuna RĂCĂCIUNI
Ar

Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943


459 1942-1944 R
pentru comuna RĂCĂCIUNI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
460 1942-1943
pentru comuna RĂCĂTĂU
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
461 1942-1943 R
pentru comuna RĂCĂTĂU
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
462 1942-1943
pentru comuna RĂCĂTĂU
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
463 1942-1944
pentru comuna SARATA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
464 1942-1944
pentru comuna SARATA
61
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
465 1942-1944
pentru comuna SARATA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
466 1942-1944 R
pentru comuna SARATA
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
467 1942-1943 R
pentru comuna SĂUCEŞTI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
468 1942-1943 R
pentru comuna ŞERBEŞTI

i
ie
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
469 1942-1943
pentru comuna TAMAŞI

an
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
470 1942-1943
pentru comuna TAMAŞI
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943

om
471 1942-1943
pentru comuna TÂRGU TROTUŞ
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
472 1942-1943
pentru comuna TÂRGU TROTUŞ

R
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
473 1942-1943
pentru comuna VALEA LUI ION

e
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
474 1942-1943 R
pentru comuna VALEA LUI ION
al
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
475 1942-1944
pentru comuna VALEA SEACĂ
le
Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol pe exerciţiul 1942 – 1943
476 1942-1944
pentru comuna VALEA SEACĂ
u na

Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comunele: BEREŞTI


477 1942-1945 R
BISTRIŢA, CIUMAŞI, SĂUCEŞTI, ŞERBEŞTI
Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comunele: CLEJA,
ca tio

478 1942-1944 R
FARAOANI, GH. BUZDUGAN, RĂCĂCIUNI
479 Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comuna DOMNIŢA MARIA 1942-1944
Ba Na

480 Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comuna DOMNIŢA MARIA 1942-1944
481 Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comuna DOMNIŢA MARIA 1942-1944 R
Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comunele: LECA,
482 1942-1944 R
PARINCEA
e

483 Matricola nr. 2 pentru impozitul pe clădiri comuna RĂCĂCIUNI 1942-1944 R


AN el

484 Registru impozite curente pentru comerţ oraş BACĂU 1942-1945


Matricolă de comerţ şi industrie pentru comunele: CLEJA,
485 1942-1944 R
SJ hiv

FARAOANI, GH. BUZDUGAN, RĂCĂCIUNI


Matricolă de comerţ şi industrie pentru comunele: ODOBEŞTI,
486 1942-1944 R
PRĂJEŞTI, SECUIENI, TRAIAN
Ar

487 Registru cote familii mobilizaţi 1942-1945 R


488 Evidenţa bonurilor de pensie I.O.V.R. 1942-1947
Registru de depozit materiale al Fabricii de Petrol „Luceafărul” din
489 1942-1945
comuna LUCĂCEŞTI
Registru cu procese-verbale de inspecţie financiară la Fabricii de Petrol
490 1942-1945
„Luceafărul” din comuna LUCĂCEŞTI
491 Procese-verbale de verificare a casei Administraţiei Financiare 1942-1948
492 Registru de materiale 1942-1949
1943
1 Procese-verbale de inspecţie 1943
2 Procese-verbale de inspecţie de fond la Secţia Contribuţii Directe a 1943
62
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Administraţiei Financiare Bacău
Procese-verbale de inspecţie de fond la Secţia Secretariat a
3 1943
Administraţiei Financiare Bacău
Procese-verbale de inspecţie de fond la Secţia Contribuţii Indirecte a
4 1943
Administraţiei Financiare Bacău
Ordine, circulare, instrucţiuni şi corespondenţă cu Ministerul Finanţelor,
5 1943
Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni
6 Ordine, circulare, instrucţiuni pentru biroul M.A.T. 1943

i
ie
7 Ordine, circulare, instrucţiuni pentru biroul M.A.T. 1943
8 Corespondenţă referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor 1943 R

an
Borderouri şi corespondenţă referitoare la „Împrumutul Reîntregirii”
9 1943 R
(chitanţă – titlu provizoriu reprezentând contravaloarea titlului)
Tabele cu ofiţerii şi subofiţerii care au contribuit la „Împrumutul

om
10 1943
Reîntregirii”
11 Salarizarea personalului Ministerului de Finanţe 1943
Declaraţii ale unor instituţii şi unităţi economice privind averea

R
imobiliară şi mobiliară în vederea impunerii la echivalent (S.A.R.
12 1943 R
Foresta Italo – Română, Tăbăcăria Românească, Comunitatea Israelită a

e
Templului Coral, Întreprinderea Filderman etc.)
Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale preliminare de
13
al 1943
impunere
Declaraţii individuale de impunere, procese-verbale preliminare de
14 1943 R
le
impunere
15 Declaraţii individuale de impunere pentru veniturile din profesii 1943
u na

Declaraţii individuale de impunere pentru veniturile din comerţ şi


16 1943 R
profesii
17 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R
ca tio

18 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R


19 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R
Ba Na

20 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R


21 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R
22 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R
23 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R
e

24 Procese-verbale de impunere şi apelări împotriva acestora 1943 R


AN el

Declaraţii de impuneri, apelări împotriva proceselor-verbale de


25 1943 R
impunere şi decizii ale Circumscripţiei de Constatare
SJ hiv

Declaraţii de impuneri, apelări împotriva proceselor-verbale de


26 1943
impunere şi decizii ale Circumscripţiei de Constatare
Declaraţii de impuneri, apelări împotriva proceselor-verbale de
27 1943 R
Ar

impunere şi decizii ale Circumscripţiei de Constatare


28 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1943
29 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1943 R
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, decizii ale Instanţei
30 1943
de Impunere
Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere şi decizii ale
31 1943 R
Circumscripţiei de Constatare
32 Decizii de scădere a impozitului ca urmare a defrişării viei 1943 R
33 Decizii de scădere a impozitului ca urmare a defrişării viei 1943 R
34 Procese-verbale de impunere pentru taxa militară 1943
35 Procese-verbale de impunere pentru taxa militară 1943
36 Procese-verbale de impunere pentru taxa militară datorată de evrei 1943
63
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale, borderouri referitoare la impozitul pe lux şi cifra de
37 1943
afaceri
Procese-verbale, borderouri referitoare la impozitul pe lux şi cifra de
38 1943
afaceri
Procese-verbale privind stabilirea taxei la controlul sanitar la Percepţia
39 1943
Circumscripţiei 7 Domniţa Maria
40 Procese-verbale referitoare la verificarea unor roluri agricole 1943
41 Procese-verbale referitoare la transportarea zahărului 1943

i
ie
Procese-verbale de inspecţie referitoare la taxa de consumaţie pentru
42 1943
făină şi ciment

an
Conturi de gestiune ale Camerei Agricole şi ale Serviciului Contabilitate
43 1943 -1944 R
de pe lângă Administraţia Financiară Bacău
Mişcarea produselor petroliere de la Fabrica H & S BERNSTEIN din

om
44 1943
comuna Lucăceşti
45 Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R. 1943
46 Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R. 1943

R
47 Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R. 1943
48 Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R. 1943 R
49
50
e
Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R.
Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R.
1943
1943 R
al
51 Corespondenţă referitoare la acordarea de drepturi I.O.V.R. 1943
52 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1943 R
le
53 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1943
54 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1943 R
u na

55 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1943


State nominale de plată a drepturilor de ajutorare a familiilor
concentraţilor şi mobilizaţilor din comunele: Călugăra, Cleja, Faraoani,
ca tio

56 1943
Ferdinand, Gh. Buzdugan, Grigoreni, Luizi Călugăra, Luncani,
Mărgineni, Răcăciuni, Sărata şi Valea Seacă
Ba Na

State nominale de plată a drepturilor băneşti cuvenite invalizilor de


57 1943
război şi urmaşilor lor
Stat nominal de solda cuvenită evreilor în cadrul muncii obligatorii
58 1943
pentru EIGHER DAVICU
e

Cerere de scădere de la impozitul agricol pentru AVĂDANEI GH. ION


59 1943 -1945
AN el

din comuna Slănic


Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
SJ hiv

BACĂU
60 ABRAMOVICI ALEX. – articole electrotehnice 1943
61 ADĂSCĂLIŢEI GHEORGHE – simigerie 1943 -1949
Ar

62 ALTERESCU I. – industrie textilă 1943 R


63 ANGELESCU DUMITRU – ziare 1943
64 ANGELESCU STELA – ziare 1943
65 AVRAM FLACHS – confecţii hârtie 1943 R
66 AVRAM HERŞCU – cojocărie 1943
67 AVRAM NUHAMOVICI – cizmărie 1943
68 AXINTE GRIGORE – surogate de cafea, depozit oţet 1943 -1946 R
69 BAIU IONIŢĂ – ceasornicărie 1943
70 BALABAN IOAN – farmacie 1943 -1949
71 BANCA „OITUZUL” – operaţiuni bancare (lista acţionarilor) 1943 -1948
72 BĂTRÂNU GHEORGHE – zarzavat 1943 -1947 R

64
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
73 BELICINCU ŞTEFAN – lustragerie 1943
74 BEŢEA ECATERINA – galanterie 1943
75 BIBIŢĂ DUMITRU – cereale 1943
76 BIGHESCU GHEORGHE – plăcintărie 1943
77 BOACĂ NECULAI – antrepriză construcţii 1943 -1945
78 BOANŢĂ SIMION – restaurant 1943 R
79 BOC ELENA (fostă GAZDA) – hotel 1943

i
80 BOGDAN PAVEL – cârciumă 1943

ie
81 BOSTAN GHEORGHE – cafenea 1943 R
82 BOTEZATU MIHAI – băcănie 1943

an
83 BUDA SMARANDA – băcănie 1943 -1947
84 BUDESCU TEODOR – cârciumă 1943 R

om
85 BURDEA MARDARE – băcănie 1943 R
86 CALMUŞ CRISTACHE – fructe, zarzavat 1943 R
87 CĂLIN C. şi BOACĂ N. – antrepriză 1943
88 COHN DAVID – băcănie 1943 R

R
89 COMĂNESCU VASILE – zarzavat 1943 R
90 CONSTANTINESCU NICOLAE – olărie 1943 R
91 CROITORU SMIL IOSIF – zarzavaturi
e 1943 -1949 R
92 DAMASCHIN ION – cârciumă
al 1943 -1947 R
93 DAVIDOVICI IŢIC – cojocărie 1943
94 DETARIU ILIE – restaurant 1943
le

95 DRAGAN IOSIF – restaurant 1943 R


96 DRUŢĂ ELEONORA – lumânări şi săpun 1943 -1944
u na

97 EDELSTEIN ISIDOR – coloniale, debit C.A.M. 1943 -1949 R


98 ENACHE IOAN – păsări şi ouă, gheţărie 1943 -1948
ca tio

99 ENEA IORDACHE – instrumente muzicale 1943


100 ERGUVEANU MIHAI – hotel 1943 R
101 FODOR VETA – băcănie 1943 R
Ba Na

102 GHENADE DUMITRU – cârciumă, han 1943


103 GOLDEMBERG MARCUS – depozit cherestea 1943 R
104 GRIGORAŞ MARIA – boiangerie, spălătorie chimică 1943
105 GURIŢĂ NECULAI – cârciumă 1943
e

106 HROŞTEA IOAN – cârciumă 1943-1954 R


AN el

107 IANCOVICI REBECA – tricotaje 1943


108 IANCU IOSUB – băcănie 1943-1949
SJ hiv

109 ILOVICI STRUL – depozit de cârpe 1943


110 IONESCU AUGUSTINA – librărie 1943 R
111 IONESCU IOAN – cofetărie 1943-1948 R
Ar

112 IONESCU JENICĂ – pescărie 1943


113 IONESCU VICTOR & CO – tricotaje, ciorapi 1943 R
114 ISTRATE ZAHARIA – băcănie 1943 R
115 KELOGLU KARNIC – brutărie 1943-1948 R
116 LAMBRU STERIE – cârciumă 1943 R
117 LAZAROVICI SIMON – casânci 1943
118 LEIBSOHN GOLDINA – casânci 1943
119 LÖBEL HAIM – galanterie 1943-1949
120 LUPU ŢUDIC – băcănie 1943
121 MALHASOVICI IOAN – farmacie 1943-1948
122 MATEI ELVIRA – coloniale, băcănie 1943-1945
65
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
123 MEER ETLA zisă BERENSTEIN – lemne tăiate 1943-1947
124 MITITELU C. şi MANDER AMADEO - antrepriză 1943-1948 R
125 MOISE DAVID ISRAIL – modă, curăţătorie 1943-1948
126 MOISE ELENA – bomboane 1943-1947
127 MOLNAR FRANTZ – antrepriză 1943-1944
128 MURGESCU CONST. – antrepriză 1943
129 NĂFORNIŢĂ CONSTANTIN – ziare, debit C.A.M. 1943

i
130 NECULAI NIŢĂ ŞTEFAN – haine vechi 1943

ie
131 NICA MARIA ş.a. – fabrică de ape gazoase 1943-1949 R
132 NICU ANA – debit C.A.M., ziare 1943-1953

an
133 NUHĂM ARON – băcănie 1943 R
134 OANCEA CHIRIAC – coloniale, băuturi 1943-1948 R

om
135 OJOGEL ERNEST – lemne de foc 1943
136 ONEA IULIU – antrepriză 1943 R
137 OPINCARU GHEORGHE – accesorii, maşini şi aparate radio 1943-1948 R
138 PARAGINĂ GHEORGHE – băcănie 1943 R

R
139 PASCAL DUMITRU – mezeluri, măţărie 1943-1951 R
140 PASCAL IOSIF – pielărie 1943
141 PASCARU PETRU – cârciumă
e 1943-1945 R
142 PAVEGLIO SANTE şi LEO – antrepriză
al 1943-1948 R
143 PERIFANU IANCU – fructe şi bomboane 1943 R
144 PETRA NIŢĂ – băcănie 1943 R
le

145 PETRARU VASILE – cârciumă 1943-1947 R


146 PETROIU ELISABETA – birt popular 1943
u na

147 PINTILIE MARIA – apă gazoasă 1943


148 POPA CONSTANTIN – brutărie 1943-1950
ca tio

149 POPOVICI ELENA şi ROTARU GH. – manufactură 1943


150 POPOVICI SĂVULESCU ELENA – farmacie 1943
151 RAEVE ALFONS – flori naturale 1943
Ba Na

152 ROSEN SEINA – modă 1943 R


153 ROSENBERG IRA – mercerie, articole de mână 1943
154 ROTARU GHEORGHE – galanterie 1943 R
155 SCHLOSSER ISRAIL – opincărie 1943
e

156 SCHWAB ZALMAN – manufactură 1943 R


AN el

157 SCHWAGHER FILIP – produse petroliere 1943-1949 R


158 SECHTER PINCU şi NAFTALIS WILI – brânzeturi 1943
SJ hiv

159 SERTIS EMIL – antrepriză 1943-1944 R


160 SOARE MATEI – articole ţărăneşti 1943
161 SOCIETATEA DE AJUTOR MUTUAL „ALBINA” – ajutor decese 1943
Ar

162 SOCIETATEA „CARPAŢI” - antrepriză 1943


163 SOMNIAC ERNESTINA – flori şi fructe 1943-1948 R
164 STAMATIADE STAMATE – băcănie 1943
165 STĂNESCU ELENA – tricotaje, ciorapi 1943 R
166 SUCEVEANU GHEORGHE – tăbăcărie 1943
167 TICHIRIŞ FLORICA – ziare, debit C.A.M. 1943
168 TOMPEA PETRE – restaurant 1943
169 ŢĂRANU ANETA – cârciumă 1943 R
170 ŢONEA DUMITRU – zarzavat 1943
171 UDRESCU EUGENIA – băcănie 1943
172 URLOIU ANIŢA – cârciumă 1943
66
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
173 URSE MANEA – fierărie, articole tehnice 1943
174 VASILOVICI ION şi CORFOSALĂ GH. – transport mărfuri 1943 R
175 VRABIE IOAN – ziare şi debit C.A.M. 1943
176 ZAIDEN HERMAN – sticlărie 1943
177 ZAMFIR GHEORGHE – săpun 1943
178 ZĂMOŞTEANU ION – treierat 1943
179 ZISMAN IANCU – fierărie 1943

i
180 ZODIAN DUMITRU – zarzavat 1943 R

ie
COMUNA BĂSEŞTI
181 POPA MARIA – cazan de rachiu 1943 R

an
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
182 ALBU VASILE – băcănie 1943-1948

om
183 HUMĂ GH. – cârciumă 1943 R
184 POPESCU NECULAI – băcănie 1943-1947 R
185 TERENTE V. DUMITRU – cârciumă 1943-1948
COMUNA CĂLUGĂRA

R
186 COPOŢ IANOŞ, moşt. – cazan rachiu 1943-1948
187 DOSPINESCU GH. – exploatare de pădure 1943 R
188 MANOLIU CONST. – cazan de rachiu
e 1943-1947 R
COMUNA CIUMAŞI
al
189 CLAPON MIHAI – băcănie 1943-1945
190 GRIGORAŞ VASILE şi POPA T. – cazan de rachiu 1943-1947 R
le

191 PASCAL VASILE – băcănie 1943-1948


COMUNA CLEJA
u na

192 BENCHEA ANTON, moşt. – cazan de rachiu 1943-1947


193 BENCHEA M. ANTAL – moară de apă 1943-1947
ca tio

194 BENCHEA M. FERENŢ – moară de apă 1943-1947


195 CÂTEA IŞ. MIHAI – băcănie 1943 R
196 IŞTOC ANTAL, moşt. – cazan de rachiu 1943-1947 R
Ba Na

197 LASLĂU PETRE şi BENCHEA G. – cazan de rachiu 1943-1947 R


198 LEGHEDI LASLĂU MIHAI – cazan de rachiu 1943-1948 R
199 MEŞTERCA ANDREI – cazan de rachiu 1943 R
200 ROŞU IANUŞ – cazan de rachiu 1943
e

201 SABĂU GIURGI PULIŞCA, moşt. – cazan de rachiu 1943-1948 R


AN el

202 VAIDA ANTAL ş.a. – moară cu motor 1943-1948


COMUNA DOMNIŢA MARIA
SJ hiv

203 BOGHIU MIHAI – furaje 1943


204 BULIBAŞA CONST. – cârciumă 1943-1948
205 CIUCESCU GHEORGHE – cârciumă 1943-1948
Ar

206 CONDURACHE NECULAI – cărămidărie 1943-1947


207 CONDURACHE VASILE – băcănie 1943
208 DĂSCĂLESCU AURELIAN şi TRUŢESCU – antrepriză 1943-1944
209 LICIU VASILE – antrepriză lucrări 1943-1947
210 NĂCUŢĂ EUGEN – zarzavat 1943
211 NEGUSTORU NECULAI – brânzeturi 1943
212 PAVEL IOAN – maşină treer 1943-1945
213 POPA DUMITRU – băcănie 1943-1945
214 RUSEI CONSTANTIN – băcănie 1943-1946 R
215 ŞTEPA ZENOVIE – îngheţată şi sirop 1943-1946 R
216 ŢURCANU NECULAI – maşină de treerat 1943
67
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
217 URSU GHEORGHE – cârciumă, băcănie 1943
COMUNA FARAOANI
218 CIURARU ANDRICA IANUŞ – cazan de rachiu 1943
219 CIURARU ISCHI PETRE, moşt. – cazan de rachiu 1943-1948 R
220 COŞA ANTAL GORNISTU – cazan de rachiu 1943-1945 R
221 FARCAŞ IANOŞ, moşt. – cazan de rachiu 1943-1946
222 FODOR M. – moară cu motor 1943

i
223 MORARU ANDREI – cazan de rachiu 1943-1948

ie
224 MOSCU IOAN – cazan de rachiu 1943-1947
225 PAROHIA CATOLICĂ – cazan de rachiu 1943-1947

an
COMUNA FERDINAND
226 PIŞTA MIHAI, moşt. – cazan de rachiu 1943-1948

om
227 SABĂU FERENŢ – cazan de rachiu 1943-1948
228 TANCĂU MIHAI – cazan de rachiu 1943-1948 R
COMUNA GÂRLENI
229 IMBRE ŞT. PETRE – moară cu motor 1943-1948 R

R
230 ROTARU IANOŞ – băcănie 1943-1948
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
231 ANDREI GH. ANTON – cazan de rachiu
e 1943-1947 R
232 BEJAN COCHIOR GH. – moară
al 1943-1948
233 BENCHEA ANDREI – cazan de rachiu 1943-1945 R
234 BUDĂU MIHAI – moară de apă 1943-1948 R
le

235 CIURARU IANOŞ – cazan de rachiu 1943-1948


236 CIURARU IANOŞ – moară 1943-1948 R
u na

237 COCHIOR P. PETRE – stână de oi 1943


238 COŞA FRANCISC (FERENŢ) – moară cu motor 1943-1947 R
ca tio

239 GONDOŞ ANDREI – cazan de rachiu 1943-1948 R


240 GONDOŞ A. MIHAI – cereale 1943
241 HANUŢ MILTIADE – unt, brânzeturi 1943 R
Ba Na

242 MALMOŞ MARIA – moară de apă 1943-1945


243 POENAŞU THEODOR – cazan de rachiu 1943-1948
COMUNA LETEA VECHE
244 DOCHIŢOIU IOAN – moară cu motor 1943-1945 R
e

245 OPINCARU IOAN – cârciumă 1943-1947


AN el

246 RUGINĂ CONSTANTIN şi MARIA – cârciumă 1943-1946 R


COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
SJ hiv

247 BOBÂRNAC GH. – cârciumă 1943-1948


248 COCEANGĂ M. IANOŞ – cazan de rachiu 1943-1948
249 FARŢADE ANTON şi GH. – moară cu motor 1943-1948
Ar

250 FARŢADE GH. – băcănie, măcelărie 1943-1948


251 HORVAT MIHAI – măcelărie 1943-1947
252 HORVAT MIHAI – maşină de treer 1943-1947
253 JICMON A., moşt. – cazan de rachiu 1943-1948 R
254 SASCĂU GH. – cazan de rachiu 1943-1949 R
255 SASCĂU IOAN – cazan de rachiu 1943-1948 R
256 SOLOMON IANUŞ, moşt. – băcănie, măcelărie 1943-1947
COMUNA LUNCANI
257 PAL M. IOJE – moară cu motor 1943-1945
COMUNA MĂNĂSTIREA CAŞIN
258 SIMION RADU ION – băcănie 1943
68
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA MĂRGINENI
259 BEJAN IANUŞ – cazan de rachiu 1943-1947
260 COJAN PETRE – cazan de rachiu 1943-1948 R
261 GAŞPAR FILIP – băcănie 1943 R
262 PAL MIHAI – stână de oi 1943
263 PANAITE ION – măcelărie, băcănie 1943-1947
264 SĂRĂŢANU ANIŢA – măcelărie 1943 R

i
COMUNA NADIŞA

ie
265 NUŢĂ DUMITRU – cazan de rachiu 1943-1945 R
COMUNA ODOBEŞTI

an
266 NĂCUŢĂ CLEMANSA – cazan de rachiu 1943-1948
267 OJOG ANICA – cazan de rachiu 1943

om
COMUNA PARINCEA
268 CAŢICHE A. IOAN – cazan de rachiu 1943-1948
COMUNA PRĂJEŞTI
269 BEJAN MIHAI – cazan de rachiu 1943 R

R
270 BOLOG PETRU – cazan de rachiu 1943-1948
271 COMORAŞU ANTON – cazan de rachiu 1943-1948 R
272
e
COMORAŞU PETRE şi MIHAŞCĂ, urm. – moară cu motor 1943-1948
273 DUMEA M. GH. – cazan de rachiu
al 1943-1948
274 PASCARU ANTON, moşt. – cazan de rachiu 1943-1948
275 PITICA V. VLE, moşt. – cazan de rachiu 1943-1948
le

276 STRAUB AMBROZIE – maşină de treer 1943-1948 R


COMUNA RACOVA
u na

277 LAZĂR IOAN – moară de apă 1943-1947


278 MARCU IOAN – moară cu motor 1943-1948
ca tio

279 ROGOJINĂ IOAN – cazan de rachiu 1943-1948


COMUNA RĂCĂCIUNI
280 ARGHIR EUFROSINA – băcănie 1943-1946 R
Ba Na

281 AVRAM GH. – băcănie 1943


282 BERILĂ NECULAI – cazan de rachiu 1943 R
283 CIOCHINĂ IOAN – cazan de rachiu 1943-1947
284 COJOC GHEORGHE – cârciumă 1943 R
e

285 DIACONU VASILE – cazan de rachiu 1943-1949 R


AN el

286 DOBOŞ JEAN – depozit de petrol 1943-1945


287 DOBOŞ JEAN – maşină de treer 1943-1948
SJ hiv

288 DOMINTEANU ALEX – cazan de rachiu 1943-1948


289 HOJVAT GHEORGHE – băcănie 1943-1948 R
290 MARCU CONSTANTIN – cârciumă 1943 R
Ar

291 OLTEANU NECULAI – băcănie 1943-1947 R


292 ONIŞOR CAIUS – farmacie 1943-1948
293 RAŢĂ ALEX. – manufactură 1943-1946 R
294 SAVA ŞTEFAN – manufactură 1943
295 STOICOVICI ANTON - exploatare pădure 1943
COMUNA RÂPILE
296 TILIŢĂ ION – băcănie 1943
297 TRANDAFIR C. ANIŢA – băcănie 1943
COMUNA SARATA
298 MÂŢĂ GR. ION – comerţ cu lapte 1943-1947 R
299 MÂŢĂ GR. MARANDA – comerţ cu lapte 1943-1947
69
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
300 PARASCHIV V. ION – cazan de rachiu 1943-1948 R
301 PARASCHIV TOADER – cazan de rachiu 1943-1948
302 ŞENCHEA GR. N.C. – stână de oi 1943
303 TOMA GH. PETRE – cazan de rachiu 1943-1948 R
COMUNA SĂUCEŞTI
304 GHERMAN V. FLOAREA – băcănie 1943-1947
305 JIDĂNAŞU GHEORGHE – cazan de rachiu 1943-1948

i
306 VLAD ARSENIE GHEORGHE – băcănie 1943-1949

ie
COMUNA SECUIENI
307 BANU V. IOAN – cazan de rachiu 1943 R

an
308 DUCA ŞT. VASILE – maşină de treer 1943-1949
309 EPURE VASILE – băcănie 1943-1945

om
310 POPA GH. CONST. – cazan de rachiu 1943-1948
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
311 SILOCHE ŞT. ION – măcelărie 1943-1949 R
COMUNA ŞERBEŞTI

R
312 PRĂJIŞTEANU ANTON – cazan de rachiu 1943-1948
COMUNA TAMAŞI
313 DRĂGHICI N. LUCREŢIA – băcănie
e 1943-1947
COMUNA TRAIAN
al
314 DĂMOC PETRE – cazan de rachiu 1943-1949
315 LUNGU P. MIHAI – cazan de rachiu 1943-1948 R
le

316 MOCANU V. GH. – cazan de rachiu 1943-1948 R


317 SOLOMON V. GH. – cazan de rachiu 1943-1948
u na

318 TODERIŢĂ CONST. – cazan de rachiu 1943-1948 R


COMUNA VALEA LUI ION
ca tio

319 CORCOZ NICOLAE – pânzeturi naţionale 1943-1948


320 LIPOVANU GH. GHEORGHE – pânză de casă 1943
321 PASCARU I. IOAN – moară cu motor 1943
Ba Na

322 POIANĂ GH. – pânzeturi naţionale 1943-1948


323 POIANĂ ILIE – pânzeturi naţionale 1943-1948
COMUNA VALEA SEACĂ
324 PATRAŞC BALAN ANTAL – cazan de rachiu 1943-1948 R
e

325 PATRAŞC GH. MARIA – cazan de rachiu 1943-1948


AN el

326 TANCĂU ŞTEFAN – moară cu motor şi cazan de rachiu 1943-1948 R


COMUNA VIFORENI
SJ hiv

327 BÂRGU IOAN – moară cu motor 1943-1948


Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii BACĂU
Ar

328 BALCANAŞU NECULAE – preot 1943-1963


329 BARNA GHEORGHE – frizer 1943 R
330 BERENSTEIN MARCU – medic 1943-1958
331 BRĂESCU CEZAR – dentist 1943-1955
332 FĂINARU MARCU – spălătorie haine 1943 R
333 FILIMON GH. – avocat 1943-1948
334 GRÜNBERG SIMCA – croitor 1943
335 HARABAGIU UŞER – instalator 1943
336 HEDROP LUPU – blănar 1943-1947 R
337 HOTNOG IOAN – contabil 1943
338 IONESCU VICTOR – tipograf 1943 R
70
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
339 LAZAREV ZALMAN – medic 1943-1958 R
340 MĂTĂSARU COSTICĂ – birjar 1943
341 MOGOŞ GH. – tâmplar 1943-1950 R
342 MUNTEANU IOAN – medic 1943-1958
343 NATHANSOHN SOLOMON – ceasornicar 1943
344 NEGULESCU ANA – croitoreasă 1943 R
345 POPESCU GABRIEL – medic 1943

i
346 RIPSCHI VASILE – zidar 1943

ie
347 RIŢĂ IANCU – cizmar 1943-1950
348 ROTEMBERG RUBIN – medic 1943-1958

an
349 SCHARF CAROLINA – croitoreasă 1943-1945
350 SCHVARTZ MENDEL – medic 1943

om
351 SCHULLER HUNĂ – medic 1943-1958
352 SEGAL AVRAM – croitor 1943
353 SONTAG MOISĂ – medic 1943-1952
354 STURZA C-TIN – medic 1943-1951

R
355 ŞAPIRA ALFRED – medic 1943-1958
356 ŞARF I. – medic 1943-1946 R
357 URZICEANU GH. – avocat
e 1943 R
358 ZAHARIA IOAN – tăbăcar
al 1943
359 ZAHARIA LEON – dentist 1943 R
360 ZAID ŞAIE – tâmplar 1943-1951
le

361 ZINGHER IACOB – tinichigiu 1943


COMUNA CLEJA
u na

362 ANDREI NECULAI – fierar 1943-1946


363 BENCHEA GHIJA GIURGI – lemnar 1943-1947
ca tio

364 CĂLDĂRARU VASILE – fierar 1943 R


365 CÂTEA MIHAI – rotar 1943
366 DĂNILĂ NĂSTASĂ – fierar 1943
Ba Na

367 FERARU LUNGU GHEORGHE – fierar 1943-1947


368 PREDA GHEORGHE – fierar 1943 R
369 RĂUŢĂ GH. – fierar 1943-1946
370 URBAN IANUŞ – lemnar 1943-1948
e

COMUNA DOMNIŢA MARIA


AN el

371 MICU IOAN – electrician 1943


COMUNA FARAOANI
SJ hiv

372 CIURARU ANTAL MIŞCA – fierar 1943-1947 R


373 PREDA SIMION – fierar 1943-1947
COMUNA FERDINAND
Ar

374 PETRE ŞT. GHEORGHE – fierar 1943-1948


COMUNA GÂRLENI
375 GRIGORAŞ IOAN – cântăreţ bisericesc 1943-1948
COMUNA PARINCEA
376 TIRON IOAN – avocat 1943-1946
COMUNA RĂCĂCIUNI
377 CIOCHINĂ D-TRU – medic 1943-1948
378 OLTEANU NECULAI – cizmar 1943-1947
COMUNA SECUIENI
379 BĂLĂIŢĂ VASILE – cântăreţ bisericesc 1943-1948
380 VĂTĂMĂNESCU ION – cântăreţ bisericesc 1943-1948
71
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA ŞERBEŞTI
381 BEJENARU A. TINCA – croitoreasă 1943 R
382 BIVOL GH. II – fierar 1943-1946
383 TIOC IOAN – cântăreţ bisericesc 1943-1948 R
COMUNA VALEA SEACĂ
384 GHERGUŢ ANDREI – preot 1943 R
Procese verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

i
BACĂU

ie
Ter.
385 BACIU AGLAIA – str. Regina Maria nr. 62 1943 arabil

an
386 BĂDILĂ IOAN, moşt. – str. Tr. Berăriei nr. 15 1943-1947 R
387 CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Leca nr. 85 1943
CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Ştefan cel Mare nr.
388 1943

om
26
CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Dimitrie Cantemir
389 1943
nr. 7

R
390 CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Leca nr. 49 1943
391 CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Miron Costin nr. 2 1943
392 CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str.Leca nr. 18 1943
393
e
CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Leca nr. 97 1943
394 COJOCEA MOV ANICA – str.. Oituz nr. 39
al 1943
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
395 succesoral asupra averii rămase de la AVRAM STRUL SEGAL din 1943 R
le

Bacău
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
u na

396 succesoral asupra averii rămase de la ŢĂRANU HARALAMBIE din 1943


Bacău
ca tio

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


397 1943 R
succesoral asupra averii rămase de la VASIAN LUCREŢIA din Bacău
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
Ba Na

398 succesoral asupra averii rămase de la GÂNGUŢ ION din conuna 1943
Blăgeşti
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
399 succesoral asupra averii rămase de la PĂTRAŞCU IANUŞ din comuna 1943
e

Cleja
AN el

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


400 1943
succesoral asupra averii rămase de la TUDOR IOJĂ din comuna Cleja
SJ hiv

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


401 succesoral asupra averii rămase de la RĂDULESCU PETRE din 1943 R
comuna Domniţa Maria
Ar

Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului


402 succesoral asupra averii rămase de la DIMOFTE IOAN din comuna 1943
Gloduri
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
403 succesoral asupra averii rămase de la DRUŢU NICOLAE din comuna 1943
Luncani
Proces-verbal pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
404 succesoral asupra averii rămase de la PLETOSU SIMION din comuna 1943
Răcăciuni
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
405 1943 R
băuturilor spirtoase pentru COSGÂREA VICTOR din comuna

72
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Bogdăneşti
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
406 băuturilor spirtoase pentru BRANDABURA VASILE din comuna 1943 R
Dofteana
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
407 1943 R
băuturilor spirtoase pentru IONEL P. MARIA din comuna Dofteana
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
408 1943 R
băuturilor spirtoase pentru ISACHE DAVID din comuna Dofteana

i
ie
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
409 1943 R
băuturilor spirtoase pentru PAISA AVRAM din comuna Dofteana

an
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
410 băuturilor spirtoase pentru SOVEJEANU CONST. din comuna 1943 R
Dofteana

om
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
411 băuturilor spirtoase pentru VARTOLOMEI NECULAI din comuna 1943 R
Dofteana

R
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
412 1943 R
băuturilor spirtoase pentru BEJAN NICOLAE din comuna Hârja

e
Proces-verbal de impunere la taxa asupra brevetelor de vânzare a
413 1943 R
băuturilor spirtoase pentru CIUREA GHEORGHE din comuna Oituz
al
414 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna SECUIENI 1943-1944
415 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna SECUIENI 1943-1944
le
416 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna SECUIENI 1943-1944
417 Matricola nr. 1 pentru impozitul agricol – comuna SECUIENI 1943-1944 R
u na

Matricola model nr. 3 pentru întreprinderile comerciale, industriale şi


418 1943-1945
bancare neclasificate din Circumscripţia a 7 – a Domniţa Maria
Matricola model nr. 4 bis pentru impunerea meseriaşilor clasificaţi din
ca tio

419 1943-1944
Circumscripţia 8 Parincea
Matricola model nr. 3 pentru impunerile comerciale, industriale şi
420 1943-1944
Ba Na

bancare neclasificate din Circumscripţia 8 Parincea


Matricola model nr. 4 bis pentru impunerea meseriaşilor clasificaţi din
421 1943-1944
Circumscripţia 8 Parincea
Matricola model nr. 4 bis pentru impunerea meseriaşilor clasificaţi din
422 1943-1944
e

Circumscripţia 8 Parincea
AN el

423 Registru plată impozit clădiri oraş Bacău 1943-1944 R


424 Registru plată impozit clădiri oraş Bacău 1943-1944
SJ hiv

1944
Procese-verbale de inspecţie la secţiile Secretariat, Contabilitate,
1 1944
Casierie din cadrul Administraţiei Financiare Bacău
Ar

Ordine, circulare, instrucţiuni referitoare la Împrumutul Apărării


2 Naţionale, impozite pe salariu, cifra de afaceri ş.a., completarea 1944-1945
declaraţiilor de impunere
Ordine, circulare, instrucţiuni referitoare la drepturile salariale ale
3 1944-1948
funcţionarilor Ministerului de Finanţe
4 Ordine, circulare referitoare la impozite 1944
Instrucţiuni privind modul de funcţionare al Biroului Contencios de pe
5 1944-1947
lângă administraţiile financiare
Instrucţiuni, procese-verbale, tabele referitoare la evacuarea bunurilor
6 1944
aparţinând Administraţiei Financiare Bacău
Procese-verbale de predare-preluare a registrelor, imprimatelor şi hârtiei
7 1944
filigranate care au fost evacuate
73
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
8 Corespondenţă referitoare la arhiva evacuată 1944
9 Ordine, circulare referitoare la contribuţiile directe 1944 R
10 Ordine, circulare privind taxa de consumaţie 1944 R
Raport către minister privind activitatea Administraţiei Financiare
11 1944-1945
Bacău
12 Dispoziţii privind funcţionarea Administraţiei Financiare Bacău 1944-1945 R
13 Corespondenţă cu Circumscripţia a VII – a Domniţa Maria 1944-1945

i
14 Corespondenţă cu Circumscripţia a IV – a Moineşti 1944-1945

ie
15 Ordine, circulare referitoare la personal 1944 R
16 Tabele cu personalul Administraţiei Financiare Bacău 1944-1947

an
17 Procese-verbale de control la Întreprinderea Filderman şi mori ţărăneşti 1944
Procese-verbale de control la Întreprinderea Filderman şi moara fostă
18 1944 R

om
Calmanovici
Proces-verbal de control la Fabrica de Spirt „Jacques Brunner” din
19 1944-1946
Mărgineni, act constitutiv şi statut
Proces-verbal de control la Fabrica de Talpă şi Piele „C. Iordănescu”

R
20 1944
din Bacău
21 Procese-verbale de control la firma „Iancu Abramovici” din Bacău 1944
22
Zilberman” din Lucăceşti
e
Procese-verbale de control la Fabrica de Petrol şi Derivate „N.
1944 R
al
Procese-verbale de control la Fabrica de Petrol şi Derivate „M.
23 1944-1945
Haimsohn” din Lucăceşti
le
Procese-verbale încheiate la Fabrica de Petrol „Luceafărul” din
24 Lucăceşti prin care se autorizează scoaterea de benzină din depozit 1944 R
u na

pentru armata sovietică pe frontul din România


25 Procese-verbale privind stabilirea taxei de brevet 1944 R
26 Procese-verbale privind stabilirea taxei de brevet 1944
ca tio

27 Procese-verbale privind stabilirea taxei de brevet 1944 R


28 Procese-verbale privind stabilirea taxei de brevet 1944 R
Ba Na

29 Procese-verbale privind stabilirea taxei de brevet 1944-1945


30 Procese-verbale privind constatarea amplasării localurilor de cârciumi 1944
31 Procese-verbale privind constatarea amplasării localurilor de cârciumi 1944
32 Procese-verbale privind desigilarea cazanelor de rachiu 1944-1945 R
e

Tabele cu proprietarii de cazane de rachiu şi procese-verbale de


33 1944-1945
AN el

constatare a distrugerii viilor ca urmare a războiului


34 Tabele cu proprietarii de vie care posedă mai mult de 1 ha 1944
SJ hiv

35 Cereri şi decizii de scădere a taxei pentru viile defrişate 1944 R


36 Cereri pentru scăderea impozitelor, procese-verbale de constatare 1944
37 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere 1944
Ar

38 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, decizii în acest sens 1944


39 Procese-verbale de constatare a apelărilor 1944
40 Apelări împotriva proceselor-verbale de impunere, decizii în acest sens 1944
41 Decizii de scădere a impozitului 1944
42 Decizii de scădere a impozitului 1944-1945
43 Procese-verbale de impunere la cifra de afaceri 1944
44 Tabele privind încasările la cifra de afaceri 1944 R
45 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere 1944-1945 R
46 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere 1944-1945
47 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere 1944-1945 R
48 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere 1944-1945

74
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Proces-verbal privind stabilirea preţurilor de vânzare pe m2 pentru
49 1944
terenurile virane din oraşul Bacău
50 Cereri adresate Percepţiei a 7 – a Domniţa Maria 1944-1945 R
Cereri pentru eliberarea de certificate şi certificate referitoare la
51 inexistenţa datoriilor faţă de statul român pentru evreii care doreau să 1944 R
emigreze
Cereri pentru eliberarea de certificate şi certificate referitoare la
52 inexistenţa datoriilor faţă de statul român pentru evreii care doreau să 1944

i
ie
emigreze
53 Contracte de închiriere a imobilelor evacuate 1944

an
54 Contracte de închiriere a imobilelor evacuate 1944
55 Corespondenţă, tabele referitoare la imobilele ocupate de Armata Roşie 1944-1945 R
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării

om
56 1944-1945 R
Naţionale
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
57 1944
Naţionale

R
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
58 1944 R
Naţionale

e
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
59 1944
Naţionale
al
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
60 1944
Naţionale
le
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
61 1944
Naţionale
u na

Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării


62 1944
Naţionale
Corespondenţă şi borderouri de încasări la Împrumutul Apărării
ca tio

63 1944 R
Naţionale
Tabele nominale cu ofiţerii, subofiţerii şi personalul civil care a subscris
64 1944
Ba Na

la Împrumutul Apărării Naţionale


65 Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la drepturile I.O.V.R. 1944-1945 R
66 Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la drepturile I.O.V.R. 1944-1945
67 Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la drepturile I.O.V.R. 1944 R
e

68 Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la drepturile I.O.V.R. 1944 R


AN el

69 Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la drepturile I.O.V.R. 1944-1945 R


70 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1944-1945
SJ hiv

71 Borderouri de plată a drepturilor I.O.V.R. 1944 R


Declaraţii ale Fabricii de Petrol „H. Bernstein” din Lucăceşti asupra
72 1944-1945
cantităţii de ţiţei care urma să fie prelucrată
Ar

Declaraţii ale Fabricii de Petrol „C-tin Pelin” din Lucăceşti asupra


73 1944
cantităţii de ţiţei care urma să fie prelucrată
74 Declaraţii ale Fabricii de Petrol „C-tin Pelin” din Lucăceşti 1944-1945 R
75 Declaraţii ale Fabricii de Petrol „Radu Bunghez” din Lucăceşti 1944-1945
76 Declaraţii ale Fabricii de Petrol „Radu Bunghez” din Lucăceşti 1944-1945
77 Declaraţii ale Fabricii de Petrol „Luceafărul” din Lucăceşti 1944-1945
78 Declaraţii ale Fabricii de Petrol „Luceafărul” din Lucăceşti 1944
Tabele cu clienţii care au cumpărat produse petroliere, vin ş.a. de la
79 1944-1945
diverse firme
80 Contul de gestiune al Circumscripţiei a II – a Bacău 1944-1945
Stat de plată a soldei cuvenite evreilor în cadrul muncii obligatorii la
81 1944
economat
75
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
BACĂU
82 ARNĂUTU NICOLAE – cizmărie 1944
83 BALAŞ IOSIF – geamuri 1944 R
84 BOSÂNCEANU VIRGINIA – băcănie 1944
85 CIUBOTARU NATALIA – lemne 1944
86 CLAPA FILIP – iaurt 1944

i
87 COOPERATIVA APICOLĂ „PRISACA” – apicolă 1944

ie
88 DENEŞ FILIP – site 1944 R
89 DRAGOMIRESCU IORGU – ziare, reviste 1944-1953

an
90 ENEA VASILE – hotel 1944
91 ERGUVEANU MIHAI – mezeluri 1944

om
92 GHIŢĂ NECULAI – cereale 1944
93 HERŢANU C-TIN – covrigărie 1944
94 ILOVICI SOLOMON – manufactură 1944
95 IONESCU GAE şi ŞTEFĂNESCU A. – agentură şi comision 1944

R
96 IORGA VASILE – restaurant 1944-1949
97 PALADE V. VASILE – cârciumă 1944
98 PERIFAN NICOLAE – perii şi bidinele
e 1944
99 SCHVARTZ HUMĂ – brutărie
al 1944-1948
100 SILOCHI ŞT. ION – restaurant 1944 R
101 S.N.C. „TĂBĂCĂRIA ROMÂNEASCĂ” – tăbăcărie, încălţăminte 1944
le

102 SOHERMAN MOISE – coloniale 1944 R


103 STOICESCU FLORIN – antrepriză 1944
u na

104 ŞARAGA LUPU – băcănie 1944


105 ZAHARIA ŞMIL – vin 1944-1945
ca tio

COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA


106 BORCEA N-LAI – maşină de treer 1944-1948
COMUNA CĂLUGĂRA
Ba Na

107 MARDIROS ROMULUS – exploatare pădure 1944


COMUNA DOMNIŢA MARIA
108 GAVRILESCU M. – antrepriză 1944
109 STAN ANETA – băcănie 1944-1945
e

COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN


AN el

110 CIUCĂ ANTON – moară cu motor 1944


COMUNA LETEA VECHE
SJ hiv

111 TAMBA MARIA – băcănie 1944-1946


COMUNA MĂRGINENI
112 ARITON GHEORGHE – cazan de rachiu 1944-1948
Ar

113 COOPERATIVA „CUZA VODĂ” – băcănie 1944


COMUNA ODOBEŞTI
114 TOIA ŞTEFAN – băcănie 1944-1947 R
COMUNA PARINCEA
115 PALADE VASILE – băcănie 1944-1947
COMUNA RACOVA
116 TODEROAI VASILE – zarzavat 1944
COMUNA RĂCĂCIUNI
117 CEAUŞU ECATERINA – cazan de rachiu 1944
118 FURNARACHE LEON – exploatare de pădure 1944
COMUNA SĂUCEŞTI
76
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
119 LUNGU NECULAI – cârciumă 1944-1949
COMUNA ŞERBEŞTI
120 BIVOL CRISTOFOR – moară cu motor 1944
Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii BACĂU
121 CIUCHI C-TIN – cizmar 1944
122 CORBAN GHEORGHE – taximetrie 1944

i
123 GINCĂL MARIA – vânzătoare 1944-1946

ie
124 ENEA IORDACHE – muzicant 1944
125 NEAGU FLOAREA – croitoreasă 1944

an
126 RAŢĂ NECULAI – tăietor lemne 1944
COMUNA ODOBEŞTI

om
127 CONSTANTIN ANDREI – preot 1944-1948 R
COMUNA RACOVA
128 HOLOTIUC MARIA – croitoreasă 1944 R
Procese-verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

R
129 1944
ocupaţii Circumscripţia a 7 – a Domniţa Maria (nr. 3 – 6)
Procese verbale de impunere a proprietăţilor clădite BACĂU
130 ARHIP ELENA – str. Mărăşeşti nr. 88
e 1944 R
al
131 CENTRUL NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE – str. Ioniţă Sturza nr. 23 1944
Ter.
132 HANEŞ PERETZ RAFAEL – str. Leca nr. 114 1944 Viran
Ter.
le
133 IANCU MARCU – str. Leca nr. 106 1944 viran
134 SOFRONIE V. NATALIA – str. Leca nr. 178 1944 viran
u na

135 ŞOVA D. IOAN – str. G-ral Averescu nr. 6 1944


Procese verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
succesoral BACĂU
ca tio

136 BADEA GHEORGHE 1944


137 BĂDILĂ IOAN 1944
Ba Na

138 BOIU MIHĂILESCU PARASCHIVA 1944


139 BUTNARU ELENA 1944
140 CĂLIN MARIA 1944 R
141 CREŢU GHEORGHE 1944
e

142 FĂLCOIANU ANA 1944


AN el

143 IFRIM ELENA 1944


144 IONESCU EMILIAN 1944
SJ hiv

145 KLEIN IACOB 1944


146 LUPU VASILE zis BABA 1944
147 NICHITA ŞTEFAN 1944
Ar

148 NICULESCU IOAN 1944


149 OCHIANĂ COSTACHE 1944
150 ORGHIDAN TRAIAN 1944
151 POPA COSTACHE 1944
152 POSTĂVARU ANTONIE 1944
153 SILBERSTEIN DEBORA 1944
154 VALDMAN BURĂH MOISĂ 1944
155 VRAŞTE ANDREI 1944
156 ZISU ION 1944 R
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
157 COJOCARU GHEORGHE 1944

77
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
158 FURDU IOAN 1944
COMUNA BUHOCI
159 NEGRU ION 1944
160 SOCI ŞTEFAN 1944
COMUNA CLEJA
161 STOLERU IANUŞ 1944
COMUNA FARAOANI

i
162 VAIDA ANTAL COCHIOR PETRE 1944

ie
COMUNA FERDINAND
163 GIURGI P. IANUŞ 1944

an
COMUNA GEOSENI
164 BASTON GHEORGHE 1944

om
165 BORDEUŞ ŞTEF. MARIA 1944
166 CARPENSCHI GHEORGHE 1944
167 COJAN MIHAI 1944
168 COLAC NICU 1944

R
169 COLAC N. GHEORGHE 1944
170 HERMEZIU CONSTANTIN 1944
171 SIMON ŞT. IANUŞ
e 1944
COMUNA ONEŞTI
al
172 PINTILIE Z. ION 1944
COMUNA PÂNCEŞTI
le

173 FRĂSINESCU VASILE 1944


174 IRIMIA IOAN 1944
u na

175 MANCIU IANCU 1944


COMUNA SCORŢENI
ca tio

176 STAMATE A. NECULAI 1944


COMUNA TESCANI
177 BRAŞOVEANU IOANA 1944
Ba Na

178 DORU ION 1944


COMUNA VALEA SEACĂ
179 DOGARU M. ANTAL 1944
180 Matricola nr. 1 (impozit agricol) – comuna FARAOANI 1944-1945
e

181 Matricola nr. 1 (impozit agricol) – comuna FARAOANI 1944-1945


AN el

182 Matricola nr. 1 (impozit agricol) – comuna FARAOANI 1944-1945


Contul de gestiune al Serviciului Exterior al Finanţelor din judeţul
SJ hiv

183 1944
Bacău pe luna decembrie 1944
184 Registru plată cote familiare 1944-1948
185 Registru rol pentru debitele din impozitele indirecte 1944
Ar

186 Rol debitare succesiuni (cu precizarea sumară a averii) 1944-1947 R


187 Registru impozite agricole şi pe clădiri – BACĂU 1944-1948 R
1945
1 Procese-verbale de inspecţie la Percepţia III Bacău 1945-1948 R
Decizii ale Administraţiei Financiare Bacău referitoare la organizarea
2 1945-1946
acesteia şi la personal
Decizia Administraţiei Financiare Bacău referitoare la serviciile
3 1945 R
exterioare
Corespondenţă, decizii, procese-verbale referitoare la Percepţia a VIII –
4 1945-1946
a Parincea
5 Decizii ale Prefecturii Bacău referitoare la înfiinţarea cotelor adiţionale 1945
78
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
la unele comune din judeţ
6 Ordine, circulare referitoare la taxe şi impozite 1945
Ordine, instrucţiuni referitoare la buget, impozite, introducerea noului
7 1945-1947
tip de registru rol unic, organizarea serviciilor exterioare
Corespondenţă, ordine, instrucţiuni primite de Circumscripţia VII
8 1945
Domniţa Maria
9 Corespondenţă, ordine, instrucţiuni primite de Circumscripţia II Bacău 1945 R

i
Decizia Ministerului Finanţelor privind înfiinţarea Regiunii a VIII – a

ie
cu sediul la Bacău (de inspecţie şi control) pentru judeţele Bacău,
10 1945 R
Roman, Baia, Suceava, Câmpulung, Rădăuţi şi Neamţ şi corespondenţă

an
cu administraţiile din aceste judeţe
Corespondenţă, ordine, instrucţiuni primite de Circumscripţia a VII – a
11 1945-1946
Domniţa Maria

om
Corespondenţă referitoare la pensii, modificarea legii contribuţiilor
12 1945
directe asupra veniturilor
Corespondenţă cu Circumscripţia a VII – a Domniţa Maria privind

R
13 contribuţiile directe şi indirecte, readucerea arhivei şi bagajelor 1945 R
funcţionarilor administraţiei de la Râmnicu Vâlcea la Bacău

e
Corespondenţă, ordine, instrucţiuni primite de Circumscripţia a VII – a
14 1945
Domniţa Maria
al
Ordine, circulare, instrucţiuni referitoare la programul de lucru în cadrul
15 1945
serviciilor interioare şi exterioare ale administraţiei
le
Corespondenţă, ordine, instrucţiuni primite de Circumscripţia a II – a
16 1945
Bacău
u na

Corespondenţă privind grănicerii care asigurau paza Administraţiei


17 1945 R
Financiare Bacău
18 Ordine, corespondenţă, tabele referitoare la mobilizarea personalului 1945
ca tio

Corespondenţă cu Agenţia Agăş din cadrul Percepţiei de Circ. IV


19 1945
Moineşti
Ba Na

Ordine, circulare trimise Agenţiei Agăş din cadrul Percepţiei de Circ. IV


20 1945
Moineşti
21 Corespondenţă cu Agenţia Agăş referitoare la drepturile I.O.V.R. 1945
Instrucţiuni referitoare la impunerea proprietăţilor agricole primite de
22 1945
e

Agenţia Agăş
AN el

Tabel de debitare a locuitorilor din comuna Palanca care au fost


23 1945
împroprietăriţi
SJ hiv

24 Contul de gestiune al Circumscripţiei II Bacău 1945-1946


25 Registru de evidenţă a firmelor verificate în Bacău 1945
26 Contul de gestiune al Casei de Credit a Ministerului de Finanţe 1945
Ar

Registru cu procese-verbale de predare-primire între casierul primitor şi


27 1945
casierul central
Corespondenţă, tabele cu comercianţii care urmau a fi impuşi, procese-
28 1945-1946
verbale de constatare
Procese-verbale de constatare, declaraţii, cereri, schiţa terenurilor
29 proprietate LUCIA NISIPESCU, VASILIU GH. şi def. ANETA 1945 R
KOGĂLNICEANU
Tabele privind activitatea de încasare a unor percepţii de circumscripţie
30 1945-1946 R
pe exerciţiul 1945 – 1946, ordine privind impozitarea
Procese-verbale contravenţionale, tabele cu întreprinderile supuse la
31 1945
impozitul echivalent
32 Copii ale actelor de vânzare-cumpărare pentru care s-a plătit taxa de 1945
79
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
timbru
33 Liste de creditor-debitori 1945
34 Contul de operaţiuni la Fabrica de Petrol Mărgineni 1945
Decizii ale Circumscripţiei I Constatare Bacău referitoare la cererile
35 1945
adresate pentru scăderea impozitului
36 Cereri referitoare la acordarea sporului de scumpete pentru copii 1945
Declaraţii cuprinzând date despre mărfurile aflate în stoc supuse
37 1945

i
impozitului excepţional pentru apărarea ţării

ie
Procese-verbale referitoare la succesiuni fără avere (Circumscripţia II
38 1945
Bacău şi V Tg. Ocna)

an
Procese-verbale referitoare la succesiuni fără avere (Circumscripţia VII
39 1945
Domniţa Maria, VIII Parincea)
40 Procese-verbale referitoare la succesiuni fără avere – Bacău 1945

om
41 Procese-verbale referitoare la succesiuni fără avere – Bacău 1945
42 Procese-verbale, autorizaţii privind comerţul cu băuturi spirtoase 1945
43 Brevete pentru vânzarea băuturilor spirtoase 1945 R

R
Procese-verbale de control la mori din Bacău şi chestionar privind
44 1945-1946
moara D. GHIORGHIU din comuna Gloduri
45
Bacău
e
Registru cifra de afaceri pentru moara lui SAMOIL LAZAROVICI din
1945-1946
al
46 Repertoriu alfabetic al întreprinderilor impozabile la cifra de afaceri 1945
47 Registru de urmăriri pentru întreprinderile impozabile la cifra de afaceri 1945
le
48 Corespondenţă, situaţii, tabele privind impunerea Fabricii Letea 1945-1948 R
49 Tabele cu clienţii care au cumpărat marfă de la Moara Filderman 1945
u na

50 Procese-verbale de constatare întocmite la unele întreprinderi din Bacău 1945 R


Registru pentru înscrierea cantităţilor de acid carbonic fabricat şi a
51 1945-1949
taxelor de consumaţie la Fabrica Lupu Klein din Bacău
ca tio

52 Corespondenţă referitoare la plata drepturilor personalului 1945


53 Corespondenţă, tabele referitoare la personal 1945-1946
Ba Na

54 Registru de plata drepturilor cuvenite personalului 1945-1948


55 Registru de impozitare a salariului pe firme şi unităţi 1945-1950
Opis al dosarelor aflate la Circa III de Constatare Bacău pentru clădiri,
56 1945 R
comerţ, profesie
e

Procese-verbale privind lipsa unor documente şi predarea-primirea


57 1945-1948
AN el

arhivei Secţiei Constatare


Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
58 1945-1946
SJ hiv

pădur
exploatare) – COMUNA BRĂTILA e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
59 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA BUHOCI e
Ar

Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără


60 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA CAŞIN e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
61 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA DOFTEANA e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
62 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA DOMNIŢA MARIA e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
63 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA FERDINAND e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
64 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA FILIPENI e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
65 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA GEOSENI e
80
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
66 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA LETEA VECHE e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
67 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA LUNCANI e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în 3 au
68 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA ODOBEŞTI e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în
69 1945-1946
exploatare) – COMUNA ONEŞTI

i
ie
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
70 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA PETREŞTI e

an
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Pădur
71 1945-1946 e
exploatare) – COMUNA RĂCĂTĂU
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără

om
72 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA SARATA e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Fără
73 1945-1946 pădur
exploatare) – COMUNA SECUIENI e

R
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Pădur
74 1945-1946 e
exploatare) – COMUNA TESCANI

e
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în Pădur
75 1945-1946 e
exploatare) – COMUNA TG. OCNA
al
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în
76 1945-1946
exploatare) – COMUNA FERDINAND, FARAOANI, VALEA SEACĂ
le
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru BANCA „OITUZUL”
77 1945-1947
S. A. BACĂU
u na

Proces-verbal de impunere la echivalent pentru BANCA NAŢIONALĂ


78 1945
ROMÂNĂ – AGENŢIA BACĂU
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii „Sf.
ca tio

79 1945-1946
Nicolae” BACĂU
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Ortodoxă din
80 1945
Ba Na

comuna BOGDĂNEŞTI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru S.A.R. „Valea
81 1945
Trotuşului” pentru Exploatare de Pădure din COMĂNEŞTI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
82 1945-1947
e

Ortodoxe din comuna DOMNIŢA MARIA, satul IZVOARE


Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
AN el

83 1945-1947
Ortodoxe din comuna DOMNIŢA MARIA
SJ hiv

Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii


84 1945-1947
Catolice PUSTIANA din comuna GRIGORENI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
85 1945-1947
Ar

Ortodoxe din comuna HÂRJA


Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
86 1945-1947
Ortodoxe din comuna LETEA VECHE, sat Letea Veche
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
87 1945-1947
Ortodoxe din comuna LETEA VECHE, satul RUŞI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
88 1945-1947
Ortodoxe din comuna LUCĂCEŞTI, satul TAZLĂU
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
89 1945-1947
Ortodoxe din comuna LUCĂCEŞTI, satul VALEA ARINILOR
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
90 1945-1946
Catolice din comuna LUIZI CĂLUGĂRA
91 Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii 1945
81
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
PETRICICA, comuna MĂGURA
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii „Sf.
92 1945-1946
Nicolae” din comuna MĂGURA
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
93 1945-1946
SOHODOL, comuna MĂGURA
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
94 1945-1946
Catolice SECĂTURA din comuna MĂRGINENI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii

i
95 1945-1947

ie
Ortodoxe din comuna MOINEŞTI, satul VĂSIEŞTI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii

an
96 1945-1947
Ortodoxe din comuna PODURI
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru BANCA POPULARĂ
97 1945-1947
„MOLDOVA” din comuna RACOVA

om
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
98 1945-1947
Ortodoxe din comuna RACOVA, satul LEŢCANA
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii

R
99 1945-1947
Ortodoxe din comuna SARATA
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru Parohia Bisericii
100 1945-1947

e
Catolice din comuna VALEA SEACĂ
Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
al
BACĂU
101 ABERMAN AVRAM – moară ţărănească 1945-1948
le
102 ABRAMOVICI AVRAM - cofetărie 1945-1948
103 ABRAMOVICI GHIZELA – băcănie şi fructe 1945-1946
u na

104 ABRAMOVICI IANCU – coloniale, vopsele, fierărie 1945-1947


105 AIZIC LEIBU – cârciumă 1945
106 AIZICOVICI ARON – cârciumă 1945-1947 R
ca tio

107 AIZICOVICI ARON – atelier lumânări 1945


108 ANTLER ESTERA – debit C.AM. 1945-1953 R
Ba Na

109 ANTLER LEIA – cârciumă 1945


110 APOSTOLOVICI MATEI – cofetărie 1945-1947
111 ARNĂUTU VASILE – debit C.A.M. şi cârciumă 1945-1953
112 AVRAM ELIAS – băcănie 1945
e

113 AVRAM GHELBER – scărmănătoare de lână 1945-1948


AN el

114 AVRAM SIMON – transport pasageri 1945


115 AVRAMSOHN OSIAS – legătorie cărţi 1945-1963
SJ hiv

116 BACIU DUMITRU – restaurant 1945-1946


117 BALABAN GH. – birt 1945-1949
118 BALAN DAVID – pescărie 1945-1947
Ar

119 BALAN IANCU – comerţ ambulant cu fructe şi zarzavat 1945-1949


120 BALTER ISIDOR – var, ciment şi olărie 1945-1949
121 BEJAN DUMITRU – atelier sobe 1945-1950 R
122 BEJAN PETRU şi BULMOAGĂ I. – exploatare camion 1945 R
123 BEJAN VASILE - comerţ ambulant cu fructe şi zarzavat 1945 R
124 BERCOVICI ALBERT – cereale 1945 R
125 BERCOVICI BUIUM – atelier pielărie 1945
126 BERCOVICI ISAC – brutărie 1945-1949
127 BERCOVICI IULIUS – precupie 1945-1947 R
128 BERCOVICI ROZA – debit C.A.M. 1945-1950
129 BERCU IANCU – mărunţişuri şi galanterie 1945-1947

82
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
130 BERNSTEIN ANCEL – cârciumă 1945-1950
131 BERMAN PAUL – ziare, reviste 1945-1950
132 BERNARD FIUL – cârciumă 1945-1948 R
133 BIGMAN HERMAN – manufactură 1945-1948
134 BLANK ŞMIL - zarzavaturi 1945-1950
135 BLITZ RAŞELA – galanterie 1945-1949
136 BLUM MIŞU – depozit produse petroliere 1945-1949

i
137 BOIERANU MIRTENZON – cofetărie 1945

ie
138 BOLOŞ ALEXANDRU – fructe 1945-1949
139 BRAUNSTEIN ISAC – exploatare autocamion 1945

an
140 BRAUNSTEIN MAIER – mărunţişuri 1945-1949
141 BRAUNSTEIN SOLOMON – precupie 1945-1948

om
142 BRILL IOSIF şi LEIZER A. – fabrică de săpun 1945-1947
143 BRILL TONI – încălţăminte 1945-1946
144 BRODER LAZĂR – manufactură 1945-1949
145 BUFANU PETRE – exploatare autocamion 1945-1949

R
146 BURGHELEA GH. – cârciumă 1945-1948 R
147 CALMAN BERCU – măcelărie 1945-1948 R
148 CALMANOVICI, fii – moară
e 1945-1949
149 CAPRĂ MARCU IOAN – cârciumă
al 1945-1950
150 CAPRIANOV IOAN – zarzavat 1945 R
151 CĂLUGĂRU SAFTA – fructe, zarzavat 1945-1948 R
le

152 CEAUŞU IANCU – brutărie 1945-1948


153 CHIRIAC PETREA – cafenea, restaurant şi fructe, zarzavat 1945-1947
u na

154 CIOBANU GHEORGHE – librărie 1945


155 CIOBANU NICOLAE – pielărie 1945-1948
ca tio

156 CIUBOTARU LITMAN – fructe, zarzavat 1945-1950


157 CIUPERCĂ EMILIA – băcănie 1945-1947
158 COHN DAVID – băcănie 1945-1948
Ba Na

159 COHN ISIDOR – fierărie 1945-1949


160 COHN PINCU – fierărie 1945-1947 R
161 CONSTANDACHE GH. – măcelărie 1945-1947
162 CONSTANTINESCU GH. – flori şi fructe 1945-1949
e

163 CREMER MOISE RUHLA – coloniale 1945-1947


AN el

164 CRICOPOL GEORGETA – farmacie 1945-1950


165 CRISTEA MIHAI – cafenea 1945-1948 R
SJ hiv

166 CUCU DUMITRU – cârciumă 1945-1948 R


167 CUCU GH. – petrol 1945-1949
168 CUNEA HERŞCU – zarzavat 1945-1947
Ar

169 DAVID MOISE – reparat maşini de scris 1945-1951


170 DAVIDOVICI IANCU – galanterie 1945-1948
171 DAVIDOVICI LEON – perii, pensule 1945-1949
172 DIACONU TANASE – bodegă 1945
173 DICKMAN NAFTULI – cârciumă 1945-1948
174 DICKMAN TOIVI – debit C.A.M. 1945-1950 R
175 DISMANCEK NORBERT – zarzavat 1945 R
176 DOLINGHER MOISE – aparate foto şi tehnice 1945-1949
177 EIGHER AVRAM - cafenea 1945 R
178 EISENSTEIN JANETA – ambulant 1945-1949
179 ETINGHER ŞTRUL – curelărie, pielărie 1945-1947
83
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
180 FILDERMAN S. – moară 1945-1948
181 FODOR IOAN – tăbăcărie 1945
182 FROIMOVICI LEVICHI – haine vechi 1945-1948 R
183 FROIMOVICI VIGDER – haine vechi 1945-1948 R
184 FUX IACOB şi HERŞCOVICI ŞMIL – lumânări 1945-1946
185 GANCIO ANGHELOFF – birt popular 1945-1948 R
186 GHERNER DAVID – încălţăminte 1945-1949

i
187 GHERŞIN NACHMAN – var, ciment 1945-1946 R

ie
188 GHERŞIN PINCU – băcănie, fierărie, lemnărie 1945-1947
189 GHINDEA VASILE şi BOGDAN C. – presă ulei 1945

an
190 GHINEŢ DUMITRU – restaurant 1945-1948 R
191 GOLDENBERG BERCU – ziare 1945

om
192 GOLDENBERG IOSIF ş.a. – cherestea 1945-1948 R
193 GOLDENBERG NETTY – încălţăminte 1945-1949
194 GOLDENBERG REBECA – olărie, dogărie 1945 R
195 GOLDENBERG – succesorii – fierărie 1945-1948

R
196 GOLDSTEIN BENTIN – ambulant 1945-1949
197 GOLDSTEIN IOSIF – materiale construcţie 1945-1947
198 GOLDSTEIN SAPŞA – fructe
e 1945-1948
199 GRIMBERG ARON – măcelărie
al 1945 R
200 GRIMBERG AVRAM – galanterie 1945-1948
201 GRIMBERG DAVID – măcelărie 1945-1947
le

202 GRIMBERG HERMAN – olărie 1945-1947


203 GRIMBERG IANCU – manufactură 1945
u na

204 GRIMBERG IŢIC – măcelărie 1945-1946


205 GRIMBERG LUPU – precupie 1945-1948
ca tio

206 GRIMBERG MENDEL SIMSE – furaje 1945-1948


207 GRISARU BERCU – băcănie 1945-1947
208 GRISARU MARCU – mărunţişuri 1945-1950
Ba Na

209 GUTTMAN ISRAEL – cârciumă 1945-1948 R


210 GUTTMAN MOISE – cârciumă 1945 R
211 HAIM AIZIC – precupie 1945-1948
212 HAIM ARON zis LEOPOLD – cârciumă 1945-1949
e

213 HAIM IOSIF – băcănie 1945-1950


AN el

214 HAIM IOSIF zis FRAIMOVICI – haine vechi 1945-1948


215 HAIM LEIBOVICI – motor tăiat lemne 1945-1946
SJ hiv

216 HAIM LEON – exploatare autocamion 1945-1947 R


217 HAIMOVICI LEON – băcănie 1945-1949
218 HARAN NATHAN – fierărie 1945-1948 R
Ar

219 HERŞ DANIEL AVRAM – sticlărie 1945-1950


220 HERŞCOVICI HENRICH – încălţăminte 1945-1947 R
221 HERŞCOVICI ISIDOR – aparate tehnice, radio 1945-1949
222 HERŞCOVICI SAMI – precupie 1945-1947
223 HERŢANU IANCU – precupie 1945-1947
224 HERŢANU UŞER – cârciumă 1945-1948
225 HIRSCHENBEIN AVRAM – coloniale 1945-1949
226 HOLBAN MARIA – debit C.A.M. 1945-1953
227 HOLINGHER AVRAM – cârciumă 1945-1947 R
228 HULUBOVICI ADRIAN – antrepriză 1945 R
229 HUMĂ GH. – cârciumă 1945-1946
84
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
230 HUMĂ IŢIC – măcelărie 1945-1946
231 ILIESCU VASILE – motor de tăiat lemne 1945
232 ILOVICI IOSUB – măcelărie 1945-1947
233 ILOVICI MARIA – spălătorie 1945
234 IOSEFSOHN DAVID – sticlărie şi mărunţişuri 1945
235 IOSEFSOHN IOSEF – galanterie 1945-1947 R
236 IŢIC IANCU – băcănie, fierărie, depozit de cherestea 1945-1949

i
237 IŢICOVICI IŢIC – ziare, reviste 1945

ie
238 IŢICSOHN SAMI – ambulant 1945-1949
239 IZVORANU A. – fabrică de postav 1945-1949

an
240 KAHANE MATILDA – fierărie 1945-1948
241 KARNIOL SALICA – vopsele, lumânări 1945-1948

om
242 KATZ PINCU – cârciumă 1945-1947 R
243 KAUFMAN MARCU – precupie 1945
244 KAUFMAN SAMI – manufactură 1945-1947 R
245 KENDLER IANCU – depozit de cherestea 1945-1948

R
246 KENDLER STRUL zis KOHN ISIDOR – fierărie 1945-1947
247 KISSLER HERMAN şi IANCOVICI I. – colectarea loteriei de stat 1945-1948 R
248 KITNER MARCU – librărie
e 1945-1948 R
249 KLEIN OZIAS – băcănie
al 1945-1948 R
250 KULER ELEONORA – cârciumă 1945-1948 R
251 LAUFER RAŞELA – lumânări 1945-1950 R
le

252 LAZAROVICI IANCU – fierărie 1945-1948


253 LAZAROVICI LAZĂR şi HAIMSOHN LUPU – fier vechi 1945-1949 R
u na

254 LAZAROVICI MOISE – fierărie 1945-1948


255 LAZĂR IŢIC – băcănie 1945-1949
ca tio

256 LAZĂR ŞULEM – băcănie 1945-1948


257 LĂPUŞNEANU EMIL – cofetărie 1945
258 LEIBOVICI AVRAM – galanterie 1945-1949
Ba Na

259 LEIBOVICI HERMAN – băcănie 1945


260 LEIBOVICI IOSIF – precupie 1945-1947
261 LEIBOVICI MARCU – mărunţişuri 1945-1948
262 LEIBOVICI MOISE – perii, bidinele 1945-1949
e

263 LEIBU SOLOMON zis LEIBOVICI – zarzavat 1945-1950


AN el

264 LOVENSOHN DAVID – accesorii biciclete 1945-1950


265 LOVINGHER GHEIZA – opinci, băcănie 1945-1947 R
SJ hiv

266 LUGER ADOLF – perii 1945-1949


267 LUPOVICI LORA – manufactură 1945-1949
268 LUPU IOSIF – galanterie 1945-1950
Ar

269 LUPU IŢICOVICI – manufactură 1945-1948


270 LUPU LEIBU – opinci, haine vechi 1945-1950
271 MALAMUT PINCU – cofetărie 1945-1947 R
272 MARCOVICI CAROLINA – coroane, flori naturale şi artificiale 1945-1946
273 MARCOVICI IZRAEL – perii 1945
274 MARCOVICI STRUL – cârciumă 1945-1947
275 MARCU MOISE – fructe, zarzavat 1945-1947
276 MARCU PINCU – cafenea 1945-1947 R
277 MARCU RAŞELA – debit C.A.M. 1945
278 MARGULIUS SOLOMON – haine vechi 1945-1947 R
279 MARINOVICI GH. – coloniale 1945-1948
85
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
280 MATEI SOLOMON – băcănie 1945
281 MENDELOVICI MARCU ş.a. – galanterie 1945-1949 R
282 MICHEL AVRAM – cârciumă 1945-1948
283 MICHEL IOSIF – coloniale 1945
284 MIHĂIŢĂ GH. – exploatare autocamion 1945-1947
285 MOSCOVICI SMIL – moară 1945-1949 R
286 MUNTEANU PANAITE – cârciumă 1945-1948

i
287 NADLER EDY – vopsele 1945-1948

ie
288 NEAGU MARIA – cârciumă 1945-1949
289 NEUMAN HAIA – galanterie 1945-1948

an
290 NUHAM ARON – băcănie 1945-1948 R
291 NUHAM LITMAN – băcănie 1945-1948

om
292 NUHAM MARCU – zarzavat 1945-1949
293 NUHAMOVICI SAMOIL – hârtie 1945-1949
294 NUSEM IANCU – precupie 1945-1948
295 NUSEM IŢIC – manufactură 1945-1947 R

R
296 OHALESCU D-TRU – lemne 1945
297 ORENSTEIN IOSIF – pielărie 1945-1950
298 PASCAL IOSIF – pielărie
e 1945
299 PĂSCALUŢĂ VASILE – cârciumă
al 1945-1950
300 PĂULEŢ ANTON – cârciumă 1945-1946
301 POPA ENACHE – cârciumă 1945-1948
le

302 POPA IOAN – cârciumă 1945-1948


303 PRUTEANU VOICA – precupie 1945-1947
u na

304 REISEL HAIM – cereale, cârpe 1945-1949 R


305 REISEL ISAC – precupie 1945-1949 R
ca tio

306 ROMANESCU GH. – zarzavat 1945-1948


307 ROSEMBERG DAVID – tipografie 1945
308 ROSENBERG IOSIF - galanterie 1945-1948
Ba Na

309 ROSENTAHL MENDEL – restaurant 1945-1949 R


310 ROTEMBERG DAVID – precupie 1945-1947 R
311 ROTEMBERG IŢIC – coloniale 1945-1948
312 ROTMAN IOINA – băcănie 1945-1948
e

313 ROZENFELD ISRAEL – curăţătorie 1945-1960


AN el

314 ROZENTHAL SIMA – coloniale 1945 R


315 RUBIN IACOB – moară 1945-1947
SJ hiv

316 RUBINSTEIN HERŞ – galanterie 1945-1948


317 SACHTER KALMAN – sticlărie 1945-1949
318 SAINER LEIBA – mărunţişuri 1945-1949
Ar

319 S.A.R.I.P. – antrepriză lucrări 1945 R


320 SAVIN IOAN – restaurant 1945-1948
321 SCHOR BERNARD – cârpe, textile 1945-1950
322 SCHULEMSOHN GOLDIŢA – precupie, băcănie 1945-1947
323 SCHWARTZ AVRAM – galanterie 1945-1948
324 SCHWARTZ LITMAN HAIM – haine vechi 1945-1947
325 SCHWARTZ HOISIE – zarzavat, fructe 1945-1950
326 SCHWARTZ ISAC – mobilă 1945-1948
327 SCHWARTZ LAZĂR şi LEOPOLD P. – uleiuri, vopsele 1945-1949
328 SCHWARTZ STRUL – galanterie 1945-1948
329 SEGAL A. şi C. – hârtie 1945
86
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
330 SEGAL CAROL – coloniale 1945-1948 R
331 SEGAL OSIAS – tăbăcărie 1945-1950
332 SEGENREICH SAUL – hârtie 1945-1947 R
333 SEINSTEIN SOLOMON – ceasornicărie 1945-1947 R
334 SENDER BECA – manufactură 1945
335 SIGLER ELIAS şi FII – vopselărie 1945-1948
336 SIMON S. AVRAM – atelier fotografiat 1945-1951 R

i
337 SOLOMON LEIZER – manufactură 1945-1948

ie
338 SOLOMON LEON – ceasornicărie 1945-1949
339 SOLOMON VASILE – zarzavat 1945-1950

an
340 SPECTERMAN BENIAMIN – manufactură 1945-1949
341 STECHER CAROL – ceasornicărie 1945

om
342 STEIN RUHLA – galanterie 1945 R
343 STEINBOK RACHMIL – cârciumă 1945-1950
344 STELIAN (STERIAN) SAMOILĂ – măcelărie 1945-1947 R
345 STOERMAN JEAN ş.a. – transport 1945

R
346 STRAMWASER AVRAM – fabrică bomboane 1945-1948
347 STRULOVICI STRUL – manufactură 1945-1947 R
348 TALPALARU NUSEM – cârciumă
e 1945-1949
349 TANASE VASILE – restaurant şi cafenea
al 1945-1950
350 TOADER PAVEL zis TĂNASE – fructe 1945-1949
351 TONE BERLĂ – autocamion 1945-1946
le

352 TUDOSE CONST. – fructe 1945-1950


353 TUDOSE NECULAI – fructe 1945-1949
u na

354 TURCU IOAN – restaurant 1945-1948 R


355 ŢAUBER LAZĂR – manufactură 1945-1950
ca tio

356 ŢAMPU GH. – cârciumă 1945-1948


357 ŢIPERMAN AVRAM – cafenea 1945-1948
358 ŢUGUI GH. – opincărie 1945-1946
Ba Na

359 ŢUGUI IOAN – opincărie 1945


360 VASILIU NATALIA – farmacie 1945-1949
361 VEISLER ILIE – cârciumă 1945-1948 R
362 VELVEL ROZA – mărunţişuri 1945 R
e

363 WALDMAN LEON – cârciumă 1945-1948


AN el

364 WEINSTEIN L. – mărunţişuri 1945-1949


365 WEISBUCH IŢIC – încălţăminte 1945-1948
SJ hiv

366 WEISER ISER – zarzavat 1945-1947 R


367 WOLF LEIBA – galanterie 1945-1951 R
368 WOLFENSOHN DAVID – brăgărie 1945-1947
Ar

369 ZALMAN USER – ziare 1945-1947


370 ZAMFIROVICI ZAHARIA – zarzavat 1945-1947 R
371 ZĂMOŞTEANU TH. – cârciumă 1945-1948
372 ZAIDEL ISRAEL – galanterie 1945-1947 R
373 ZEIDEN SOLOMON – sticlărie 1945-1947
374 ZINGHER MAIER – manufactură 1945
375 ZISU LEIBOVICI – zarzavat 1945
376 ZUKERMAN LITMAN – cruci 1945
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor întreprinderilor
377 1945
comerciale şi industriale din Bacău, de la nr. 2 la nr. 12 (copii)
378 Procese-verbale pentru impunerea veniturilor întreprinderilor 1945
87
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
comerciale şi industriale din Bacău, de la nr. 1 la nr. 13 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor întreprinderilor
379 1945
comerciale şi industriale din Bacău, de la nr. 26 la nr. 46 (copii)
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
380 CAPŞA VASILE - cârciumă 1945-1947 R
381 HUMĂ GH. – maşină de treer 1945-1947 R
382 MOLDOVEANU RUXANDA – băcănie 1945-1946 R

i
383 URSU NECULAI – cazan de rachiu 1945-1948

ie
COMUNA BLĂGEŞTI
384 BĂLĂCEANU GH. – cazan de rachiu 1945-1948

an
385 BOTEZATU V. ION – stână 1945 R
386 DUMITRU MITICĂ – cârciumă 1945-1947

om
387 GÂRŢU VASILE – lemne 1945
388 PANAITE GH. – lemne 1945 R
389 POPA I. DUMITRU – moară 1945-1948
390 POPOVICI N-LAI – stână 1945 R

R
391 RADU I. GH. – băcănie 1945-1948 R
COMUNA BUHOCI
392 BORDEIANU VASILE – cârciumă
e 1945-1948
393 CHIŢEŞ GH. – cârciumă
al 1945
394 DAVID VASILE – moară 1945-1948 R
395 DONICI NICOLAE – măcelărie 1945-1947
le

396 DUMITRAŞCU VASILE – moară 1945


397 LECUŞANU GH. – cazan de rachiu 1945-1948
u na

398 NANU ARISTIŢA – băcănie 1945-1947


399 SANDU ROŞU IOAN – maşină de treer 1945
ca tio

COMUNA CĂLUGĂRA
400 CAVALERU IANCU – cazan de rachiu 1945-1948
401 MARCU GH. D-TRU – băcănie 1945
Ba Na

402 NASIE GH. MARIA – măcelărie 1945


403 SCUTARU IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
COMUNA CIUMAŞI
404 BURCEANU MIHAI – cârciumă 1945
e

COMUNA CLEJA
AN el

405 AVRAM ZOSIU – băcănie 1945-1946


406 BENCHEA ANDREI – cazan de rachiu 1945-1947
SJ hiv

407 BENCHEA MARTIN – cazan de rachiu 1945-1948


408 COCHIOR I. BALAN – moară 1945-1948
409 GHIURCA FERENŢ – moară 1945-1948
Ar

410 GROSU IANUŞ – cazan de rachiu 1945-1947


411 MICLOŞ GH. – cazan de rachiu 1945
412 MINUŢ PETRE, moşt. – moară 1945-1948
413 PRUTEANU FERENŢ – cazan de rachiu 1945-1948
414 SALCA MARTIN – cazan de rachiu 1945-1948
415 ŞUŢU PETRE – cazan de rachiu 1945
COMĂNEŞTI ŞI DĂRMĂNEŞTI
416 S.A. „VALEA FIADULUI” – exploatare de lemne 1945-1946
COMUNA DOMNIŢA MARIA
417 BUCUR NICOLAE – cazan de rachiu 1945
418 CIUCESCU ELENA – băcănie 1945-1947
88
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
419 COŞERARU VASILE – cârciumă 1945-1947
420 CRĂCIUN ANICA – băcănie 1945-1948
421 HANGANU ANA – galanterie 1945
422 HANGANU D. ION – cârciumă 1945-1947
423 LEFTER IOAN – măcelărie 1945
424 MANOLE VICTOR – băcănie 1945-1946
425 MUNTEANU V. NICOLAE - cârciumă 1945

i
426 PĂCHIŢANU CONST. – măcelărie 1945-1947 R

ie
427 POPA CONST. – maşină de treer 1945
428 POPA IOAN – exploatare camion 1945-1947

an
429 PUIANU IOAN – băcănie 1945-1947
430 SOSNER ADOLF – băcănie 1945-1946

om
431 SOSNER SAUL – băuturi 1945-1946
432 STOROŞ L. CAROL – măcelărie 1945
433 TEODORU VICTORIA – brutărie 1945-1946
434 URICARU CONST. – măcelărie 1945

R
435 URSU SCARLAT – cârciumă 1945-1948
COMUNA FARAOANI
436 ANDREI IANUŞ – cazan de rachiu
e 1945-1948
437 BENCHEA IANOŞ – băcănie
al 1945-1948
438 BRANDES CALMAN – băcănie 1945-1947
439 CIURARU ŞTEFAN IANOŞ şi MARTIN ANDREI –moară 1945
le

440 FARCAŞ LOHAN IANOŞ – cazan de rachiu 1945-1947


441 FODOR A. – moară 1945-1948
u na

442 IŞVONCA ANDREI, moşt. – cazan de rachiu 1945-1947


443 JITARU IANUŞ SEL – cazan de rachiu 1945-1948
ca tio

444 MORARU MAGDA – moară 1945


445 VAIDA MIHAI – cazan de rachiu 1945-1948 R
COMUNA FÂNTÂNELE
Ba Na

446 ANTON PETRICĂ – stână 1945 R


447 DUMITRU IOAN – cârciumă 1945-1948
448 ONOFREI NICOLAE - cârciumă 1945-1948
COMUNA FERDINAND
e

449 STEINBERG ARON – băcănie, cârciumă 1945-1946


AN el

450 TANCĂU MIHAI – moară 1945-1948


COMUNA FILIPENI
SJ hiv

451 BÂRGĂOANU GH. – maşină de treer 1945


452 BUGANU IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
453 COJOCARU DUMITRU – cârciumă 1945-1946
Ar

454 GROSU VICTOR – cazan de rachiu 1945-1948


455 GURĂU EMILIAN – maşină de treer 1945-1948
456 GURĂU EMILIAN – moară 1945-1948
457 GURĂU GH. – cazan de rachiu 1945-1947
458 GURĂU GR. IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
459 OPRIŞAN CONST. – cazan de rachiu 1945-1948
460 PĂTRĂŞCANU CONST. – băcănie 1945
461 ROTARU NECULAI – maşină de treer 1945
462 TĂTARU GRIGORE – cazan de rachiu 1945
463 ŢARĂLUNGĂ VASILE – cazan de rachiu 1945-1947 R
464 ŢARĂLUNGĂ VASILE – moară 1945-1947
89
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA GÂRLENI
465 GAVRILUŢĂ NICULAE – băcănie 1945-1947
466 LAZĂR LUCREŢIA – cazan de rachiu 1945-1948
467 MITITELU MARIA – băcănie 1945-1947 R
468 ŞERBĂNESCU GHEORGHE – cazan de rachiu 1945-1948
COMUNA GEOSENI
469 BASTON D. IOAN – cazan de rachiu 1945-1948

i
470 BECCA FERENŢ – cazan de rachiu 1945-1948 R

ie
471 CANCEL IANUŞ – cazan de rachiu 1945-1948
472 FRITZ AGNES – băcănie 1945-1948

an
473 GHEBU ŞTEFAN, moşt. – cazan de rachiu 1945-1948
474 GIURGEA ALICE – exploatare păduri 1945-1948

om
475 OSTROPEL NATALIA – băcănie 1945-1948
476 OSTROPEL NATALIA – cazan de rachiu 1945-1947
477 OSTROPEL NATALIA – moară 1945-1948
478 SPENCIUC CONST. – măcelărie 1945

R
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
479 BUZDUGAN D-TRU, moşt. – cazan de rachiu 1945-1948
480 NEGRU MARTIN – cazan de rachiu
e 1945-1948
481 POLCOVNICU IANOŞ, moşt. – moară
al 1945-1948
482 POLCOVNICU IANOŞ, moşt. – cazan de rachiu 1945-1947
483 SARCA IANOŞ – moară 1945-1947
le

COMUNA GLODURI
484 APOSTOLEANU ALEX. – exploatare păduri 1945-1948
u na

485 APOSTOLEANU ALEX. – moară 1945-1948


486 APOSTOLEANU ALEX. – maşină de treer 1945
ca tio

487 BALAN GH. IOAN – cazan de rachiu 1945


488 BARCAN D. IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
489 BRAŞOVEANU GH. – cârciumă 1945-1946
Ba Na

490 BREAHNĂ NICOLAE – cazan de rachiu 1945-1949


491 CIOHODARU ION – cazan de rachiu 1945-1948 R
492 CIUCHI CONST. – băcănie 1945
493 CIUCHI IORGU – cazan de rachiu 1945
e

494 CIUCHE M. GH. – cazan de rachiu 1945


AN el

495 CONDURACHE D-TRU – cazan de rachiu 1945-1948


496 DIMOFTE IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
SJ hiv

497 GHEORGHIU D-TRU – moară 1945-1948


498 HUŢU VASILE – cazan de rachiu 1945
499 LEFTER GH. – cazan de rachiu 1945
Ar

500 LUPESCU SOFIA – băcănie 1945-1947


501 NAFORNIŢĂ IANCU (SANDU) – cazan de rachiu 1945
502 NEAMŢU GH. – băcănie 1945
503 PĂDURARU IORGU – cazan de rachiu 1945-1948 R
504 POPA GH. – băcănie 1945-1947
505 ŞURUBARU ALEX – moară 1945
506 ŢARĂLUNGĂ ALEX. - moară 1945 R
COMUNA GROPILE
507 ANDRIESCU GH. şi ZĂRNESCU I. – moară 1945-1947
COMUNA HELEGIU
508 DAVID CONST. – moară 1945 R
90
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
509 DAVID IOAN – moară 1945 R
COMUNA HORGEŞTI
510 BĂRBIERU ALEXANDRINA – cazan de rachiu 1945-1948 R
511 DARIE NEC. – cazan de rachiu 1945-1947
512 GOSAV IOAN – băcănie 1945-1947 R
513 MUNTEANU LUPU GH. – băcănie 1945-1948
514 PĂTRĂŞCANU VASILE – băcănie 1945-1948 R

i
515 ROŞCA N-LAE – cazan de rachiu 1945

ie
516 TATARU GH. – moară 1945-1948
COMUNA LECCA

an
517 BIBIRE IORD. ION – băcănie 1945-1947
518 BIBIRE GH. IOAN – cazan de rachiu 1945-1948

om
519 BIBIRE IORD. – cazan de rachiu 1945
520 DRAGOMIR GH. – băcănie 1945-1947
521 NEDIŢĂ ION şi GH. – cazan de rachiu 1945-1948
522 MATACHE SAVA – cazan de rachiu 1945-1948

R
523 ŞENDREA ŞTEFAN – moară 1945-1948 R
COMUNA LETEA VECHE
524 FILIP VASILE – cârciumă şi gheţărie
e 1945-1946
COMUNA LUCĂCEŞTI
al
525 BUNGHEZ RADU – rafinare petrol 1945
526 PELIN CONST. şi DUMITRU M. – fabrică petrol 1945-1946
le

COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA


527 BOGDAN JICMON IOAN – maşină de treer 1945-1948
u na

528 COCEANGĂ STAN D-TRU – maşină de treer 1945-1947


COMUNA LUNCANI
ca tio

529 BACIU GH. – cazan de rachiu 1945-1947


530 DIACONU VASILE – cazan de rachiu 1945-1948
531 POPA C. VASILE – cazan de rachiu 1945-1948
Ba Na

532 TOFAN GH. – cârciumă 1945


COMUNA MĂRĂŞTI
533 BERZA CONST. – cazan de rachiu 1945-1947 R
534 CIUCHI IRIMIA VASILE – cazan de rachiu 1945-1948
e

535 IORGA C. MARIA – cazan de rachiu 1945-1948 R


AN el

536 ROTARU NICOLAE – maşină de treer 1945-1948


537 ŢARĂLUNGĂ V. IOAN – cazan de rachiu 1945-1947 R
SJ hiv

COMUNA MĂRGINENI
538 CIMPOEŞU ELENA – băcănie 1945-1947
539 COJAN ANTON – cârciumă 1945-1947
Ar

540 COMĂNESCU ALECU – băcănie 1945-1948


541 DOCAN CONST. – cârciumă 1945
542 DRUGĂ GH. – cârciumă 1945
543 GHEORGHIEŞ GH. – cazan de rachiu 1945-1948
544 PALL M. I. IOJE – moară 1945-1948
545 PALL M. PETRE – moară 1945-1947
546 PAL IOJE M. PETRE – tractor de arat 1945 R
547 STAN GH. – cârciumă 1945
COMUNA ODOBEŞTI
548 NĂCUŢĂ PETRE – cazan de rachiu 1945
549 OJOG GHEORGHE – cazan de rachiu 1945-1948
91
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA OITUZ
550 ASLANACHE PRICOPIE – mărunţişuri 1945
COMUNA PARINCEA
551 BIBIRE IORDACHE – cârciumă 1945-1948 R
552 BUTĂ DUMITRU – băcănie 1945-1947
553 COLAC I. VASILE – cazan de rachiu 1945-1948 R
554 CONDURACHE NEC. – maşină de treer 1945-1948 R

i
555 CONDURACHE NEC. şi IROFTE E. – moară 1945-1948

ie
556 COZMA I. GH. – băcănie 1945-1946
557 CRĂESCU ELENA – cazan de rachiu 1945-1946 R

an
558 IROFTE ERNEST – maşină de treer 1945-1947
559 MITREA NICOLAE – cazan de rachiu 1945-1948 R

om
560 NĂSTASE GH. GH. – cazan de rachiu 1945-1948
561 PERJU D-TRU – băcănie 1945
562 REBEGEA CONST. – cazan de rachiu 1945-1948
563 RUSU EMANOIL – băcănie 1945-1946

R
564 STOIAN EMIL – cazan de rachiu 1945-1948 R
565 STOIAN PAVEL – cazan de rachiu 1945-1947
566 ŞOŞU CONST. – băcănie
e 1945-1947
567 TRIFAN ALEXANDRU – cârciumă
al 1945-1948 R
568 ŢARĂLUNGĂ D. I. VASILE – maşină de treer 1945
569 VARGA ELENA – ambulant pânzeturi 1945-1946
le

570 VASCAN ALEXANDRINA – băcănie 1945-1947


571 VASCAN GH. – cazan de rachiu 1945-1948 R
u na

572 VASILACHE IANCU – cazan de rachiu 1945-1948


573 VÂRLAN PANAITE – cazan de rachiu 1945-1948
ca tio

574 VELICA GH. şi OANCEA N. – cazan de rachiu 1945-1948


575 ZAHARIA MATILDA – băcănie 1945-1948
COMUNA PÂNCEŞTI
Ba Na

576 APROFIREI ALEX. – cazan de rachiu 1945 R


577 ARVINTE GH. – cazan de rachiu 1945
578 BOTEZATU GH. – cazan de rachiu 1945-1948
579 CHEŢA IANCU – băcănie 1945
e

580 COŞERU ILIE – cazan de rachiu 1945-1948


AN el

581 DAVID N. ION – cârciumă 1945


582 DAVID GH. VASILE – măcelărie 1945-1947
SJ hiv

583 GHEORGHIU V-LE, moşt. – maşină de teer 1945


584 HÂRDEA ILIE – cazan de rachiu 1945-1948
585 IORGA ELIZA – moară 1945-1947 R
Ar

586 MORARU IOAN – maşină de treer 1945-1948


587 MOŢOC R. D-TRU – băcănie 1945
588 MOŢOC I. GH. – cazan de rachiu 1945-1948
589 NANTU ALEXANDRU – băcănie 1945-1947
590 PRADAIŞ CONST. – cazan de rachiu 1945-1947
590
RADU D-TRU zis VASILE – cazan de rachiu 1945-1946
bis
591 RADU GH. – băcănie, cârciumă 1945-1947 R
592 ROŞU GH. – cazan de rachiu 1945-1948 R
593 SANDU TOADER – cazan de rachiu 1945-1948
COMUNA PETREŞTI
92
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
594 APROFIREI ALEX. – dărăcitor 1945
595 DAMIAN GH. MARIAN – cazan de rachiu 1945
596 DEDIU EMIL – cazan de rachiu 1945
597 MUNTEANU IANCU – cazan de rachiu 1945-1948
598 NANTU IORDACHE – cazan de rachiu 1945
COMUNA PRĂJEŞTI
599 COSTACHI NĂSTASE – băcănie 1945-1948

i
COMUNA RACOVA

ie
600 LAZĂR GH. – cazan de rachiu 1945-1948
COMUNA RĂCĂCIUNI

an
601 ABRAMOVICI SAMI – băcănie 1945-1948 R
602 CEAUŞU ECATERINA – cazan de rachiu 1945

om
603 GENILĂ NECULAI – cazan de rachiu 1945-1947
604 LAZĂR KLEIN – cârciumă, băcănie 1945-1948
COMUNA RĂCĂTĂU
605 BEJENARU CONST. – cazan de rachiu 1945-1948

R
606 BERDILĂ IOAN – băcănie 1945-1947 R
607 BERILĂ COSTACHE – moară 1945-1946
608 BONTAŞ PAVEL – cazan de rachiu
e 1945-1948
609 DUHALM MIHAI – băcănie
al 1945-1947
610 GALERU NICOLAE – cazan de rachiu 1945-1948
611 HANGA VASILE – băcănie 1945-1948
le

612 HOŞTINĂ ELENA – cazan de rachiu 1945-1948


613 MIHĂILĂ PAVEL – cazan de rachiu 1945-1948
u na

614 MIHĂILĂ PAVEL – moară 1945-1947


615 MIHĂILĂ PAVEL – maşină de treer 1945-1946
ca tio

616 PĂTRĂŞCANU ZAMFIRA – cazan de rachiu 1945 R


617 ZDROBIŞ LENŢA– cazan de rachiu 1945
618 ZUGRAVU CONST. – cazan de rachiu 1945 R
Ba Na

619 ZUGRAVU C. MARIA - băcănie 1945-1947


COMUNA SARATA
620 CHIRILĂ NECULAI – cazan de rachiu 1945-1948
e

621 LAZĂR D. ION – comerţ cu lapte 1945-1948


622 ŞENCHEA ION – băcănie 1945-1948
AN el

COMUNA SECUIENI
623 BĂLĂIŢĂ IORGU SCARLAT – cazan de rachiu 1945-1948
SJ hiv

624 BEZERĂU COSTACHI şi IANCU IOSUB – maşină de treer 1945-1948


625 DODIŢĂ IOAN – cazan de rachiu 1945-1947
626 URSACHE GHEORGHE – cazan de rachiu 1945-1948
Ar

COMUNA ŞERBEŞTI
627 BAZILESCU ARISTIDE – moară 1945-1948
628 BITIRE VASILE – băcănie 1945
629 CRISTOFOR BIVOL GH. – moară 1945-1948
630 MORARU VASILE – băcănie 1945 R
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
631 CATRINŢAŞU CAROL – zarzavat, fructe 1945
632 MOSCU ECATERINA – zarzavat, fructe 1945 R
COMUNA TAMAŞI
633 ABABEI PETRE - măcelărie 1945-1947
634 ANGHEL VASILE – moară 1945-1948
93
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
635 BASTON C-TIN – cazan de rachiu 1945-1948
636 CHIŢEŞ ELISABETA – cazan de rachiu 1945-1948
637 CONDURACHI IOAN – cazan de rachiu 1945
638 DRĂGHICI IOAN – cazan de rachiu 1945-1948
639 NEDIŢĂ D-TRU – maşină de treer 1945-1948
640 PASCU IOAN – cazan de rachiu 1945-1947
641 PÂRLEA D-TRU – cazan de rachiu 1945-1948

i
COMUNA TG. OCNA

ie
642 BURDUCEA NECULAI – librărie, galanterie 1945-1945
643 HÂRHUI NECULAI – restaurant, mărunţişuri 1945-1949

an
644 TOIVI ŞTRUL – produse petroliere 1945-1950
COMUNA TRAIAN

om
645 MORARU MARTIN – cazan de rachiu 1945-1948
COMUNA VALEA LUI ION
646 BOSTAN GH. – ambulant pânză 1945-1948
647 RĂDEANU GH. VASILE – pânzeturi naţionale 1945-1947

R
648 SAVIN IOAN – pânzeturi naţionale 1945-1947 R
COMUNA VALEA SEACĂ
649 BENCHEA MIHAI – cazan de rachiu
e 1945-1948
650 DOBOŞ ŞTEFAN ANDREI – măcelărie
al 1945-1946
651 DUMA M. ELENA – băcănie 1945-1947
652 IGNAT IANOŞ FILIP – cazan de rachiu 1945-1946
le

653 MENDEL HELD – cârciumă, băcănie 1945-1948


654 TANCĂU ŞTEFAN – cazan de rachiu 1945-1948
u na

655 ZALMANOVICI LUPU – băcănie 1945-1948 R


COMUNA VIFORENI
ca tio

656 DEJU VASILE – stână de oi 1945


657 DOP CONST. – stână de oi 1945
658 GHIORGHIEŞ GH. – stână de oi 1945 R
Ba Na

659 IONESCU CONST. – moară 1945-1948


660 JUNCU MARIA – băcănie 1945
661 MAZILU VASILE – stână de oi 1945 R
662 NEGRU GHEORGHE – băcănie, cârciumă 1945-1948 R
e

663 PINTILIE A. FLOAREA - – cazan de rachiu 1945-1948


AN el

Procese-verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale şi


664 industriale pe exerciţiul 1945 – 1946 de la Circa de Constatare Nr. 7 1945-1946
SJ hiv

Domniţa Maria (copii de la nr. 19 la nr. 34)


Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
ocupaţii BACĂU
Ar

665 ABRAMOVICI MAX – tinichigiu 1945-1951 R


666 ABRAMOVICI SAE – croitor 1945-1950
667 ACHIMESCU IOAN – tinichigiu 1945-1952
668 AGASTEIN IANCU – fotograf 1945-1950 R
669 ARONOVICI MENDEL – avocat 1945-1953
670 ARONSOHN HERŞCU – tinichigiu 1945-1950
671 ATLAS IŢIC – cărăuş 1945-1950
672 AVRAM W. – cojocar 1945
673 BARCAN C-TIN – sobar 1945 R
674 BENŢIN IANCU – croitor 1945-1963
675 BERCOVICI ISRAEL zis HAIM – ceaprazar 1945-1950 R
94
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
676 BERCU IUSTER – croitor 1945 R
677 BERMAN IŢIC – frizer 1945-1951
678 BERN (BENU) ANTON – fierar 1945-1952
679 BERENSTEIN IANCU – croitor 1945-1948
680 BERENSTEIN ISAC – tapiţer 1945-1951
681 BILIBOC AVRAM – cizmar 1945-1950 R
682 BLĂNARU IANCU – croitor 1945-1947 R

i
683 BLEICHER ERVIN – cizmar 1945-1946

ie
684 BLUM NELY – avocată 1945
685 BLUMENFELD LORA – cizmar 1945-1948

an
686 BOGOS SENDAMIAN – cizmar 1945-1964
687 BRAND NATAN – ceasornicar 1945-1961

om
688 BRAUNSTEIN ELIAS, moşt. – birjar 1945 R
689 BROCHMAN ABRAM – dentist 1945-1958
690 BRUCĂR OZIAS – medic 1945-1953 R
691 BURGHELEA CONSTANTIN – croitor 1945-1964

R
692 BURGHELEA IOAN – cizmar 1945-1947
693 CARNIOL IUGE – avocat 1945-1950
694 CÂRLAN NICOLAE – croitor
e 1945-1954
695 CHIROSCHI ANTON – zidar
al 1945-1951 R
696 CHIRU FLORICA – medic 1945-1958
697 CIUBOTARU LUPU – dentist 1945-1958
le

698 COCOŞ SIMA (MANOLE) – birjar 1945-1950


699 COHN HERŞCU – tapiţer, tâmplar 1945-1959
u na

700 COHN MOISE – frizer 1945-1948 R


701 COLBECI IOSIF – birjar 1945-1951
ca tio

702 COMAN GH. – cizmar 1945-1950


703 COMĂNESCU EUGEN - sobar 1945
704 CRĂCIUN V-LE – avocat 1945
Ba Na

705 CREŢU NICOLAE – cizmar 1945-1952


706 CRISTIAN IULIUS – avocat 1945
707 CRIVĂŢ IOAN – avocat 1945
708 CROITORU ŞULEM – croitor 1945-1951
e

709 CUNESCU SAVU – medic 1945-1952


AN el

710 DAVID LEIBA zis COHN – tapiţer 1945-1951


711 DAVIDSOHN LAZĂR – fierar 1945-1952
SJ hiv

712 DEFRIN ARON – birjar 1945-1952


713 DIMA CONSTANTIN – muncitor manual 1945
714 DIMA ION – rotar, lemnar 1945-1952
Ar

715 DIMOFTE GH. – croitor 1945-1955


716 DINGOTT LAZĂR – tinichigiu 1945-1961
717 DOBÂNDĂ GRIGORE – cizmar 1945-1948 R
718 DOBJANSCHI MIHAI – rotar 1945-1956
719 DRAGOMIR IORGU – cizmar 1945-1952
720 ECKSTEIN G. – dentist 1945 R
721 ECKSTEIN MARTIN – croitor 1945-1952
722 EDELSTEIN AVRAM – tâmplar 1945-1953
723 EISENSTEIN IANCU – legător cărţi 1945-1948
724 ENĂCHESCU IOAN – cizmar 1945-1956
725 EŞANU GHEORGHE – birjar 1945-1960
95
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
726 GĂRNICEANU LEIBU zis BUBI – avocat 1945 R
727 GESTENHABER H. – medic 1945
728 GHEIMAN SAMSON – blănar 1945-1951
729 GOLDEMBERG A. - * nu scrie nimic 1945 R
730 GOLDMER IOSIF – lăcătuş 1945-1952
731 GOLDSTEIN HAIM – birjar 1945-1964
732 GOLDSTEIN NUŢĂ – birjar 1945-1961

i
733 GOLDSTEIN STRUL – cizmar 1945-1947 R

ie
734 GRIGORIU ALEXANDRU – tâmplar 1945-1950
735 GRIMBERG AIZIC – fierar 1945-1948

an
736 GRIMBERG ŞTRUL – tâmplar 1945-1951
737 GUTMAN BERCU – croitor 1945-1952 R

om
738 HAIM BUIUM – birjar 1945-1946
739 HAIM ŞTRUL – tinichigiu 1945-1951 R
740 HAIMSOHN HERMAN – avocat 1945-1948
741 HASS ZOE – moaşă 1945-1960

R
742 HERER HENRIETTE – dactilografă 1945-1951 R
743 HERMAN ISAC – cizmar 1945-1951
744 HERMAN LEIBU – avocat
e 1945
745 HERŞCOVICI DAVID – croitor
al 1945-1953
746 HERŞCOVICI HAIM - birjar 1945-1951
747 HRENCIUC GH. – cizmar 1945-1948
le

748 IANCU AIZIC – croitor 1945-1959


749 IANCU AVRAM – croitor 1945-1948
u na

750 IANCU IANCU zis IANCOVICI – blănar 1945-1951


751 IANCU MENDEL zis MIŞU NATANSOHN – frizer 1945-1948
ca tio

752 IANCU SOLOMON – birjar 1945-1951


753 IDELOVICI AVNER – vopsitor 1945-1957
754 ILOVICI NUHĂM – cojocar 1945-1951
Ba Na

755 IOINĂ IURNĂ zis JURIST – croitor 1945 R


756 IONAS DAVID – avocat 1945-1948 R
757 IOSEBICĂ CONST. – dulgher 1945-1951 R
758 ISER IOSEF – croitor 1945-1947
e

759 KATZ MAIER – cizmar 1945-1951


AN el

760 KATZ MICHEL – croitor 1945-1948 R


761 KORN MICHEL – croitor 1945-1953
SJ hiv

762 LEBEGIOARĂ NICOLAE – croitor 1945-1963


763 LEIBA HERŞCU – birjar 1945-1951
764 LEIBA IOSUB – curelar 1945-1962
Ar

765 LEIBOVICI AVRAM – birjar 1945


766 LEIBU IŢIC – şepcar 1945-1958
767 LINDENBAUM CAROL – medic 1945-1958
768 LITMAN IŢIC – cojocar 1945-1947 R
769 LUCA EMIL – dulgher 1945-1951
770 LUNESCU ŞTEFAN – avocat 1945-1947 R
771 LUNGU GHEORGHE – cojocar 1945-1951
772 LUNGU SAVIN VASILE – cizmar 1945-1950
773 LUPU CONSTANTIN – cizmar 1945
774 LUPU HAIFLER – avocat 1945-1947
775 LUPU IOSUB – croitor 1945-1961
96
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
776 LUZER IŢIC CREŢU – cizmar 1945-1964
777 MANOLIU DUMITRU – cărăuş 1945-1956
778 MARCU IŢIC – croitor 1945-1946
779 MARCUS IŢIC – cizmar 1945-1946
780 MATEI NICOLAE – cântăreţ bisericesc 1945
781 MATRICALĂ ION – cizmar 1945-1962
782 MEER IUSTER – cizmar 1945-1951

i
783 MENDEL BURACH – curelar 1945-1951

ie
784 MERGHERIAN NORAIR – cizmar 1945-1948 R
785 MERICA IOLANDA – croitoreasă 1945-1946 R

an
786 MEZA CORNELIU – avocat 1945-1950
787 MICHEL NUŢĂ – frizer 1945-1948

om
788 MINA COSTACHE – birjar 1945-1947 R
789 MITERS BUIUM – cizmar 1945-1951
790 MITITELU EMIL – avocat 1945-1953
791 MOISE CONSTANTIN – cizmar 1945-1962

R
792 MOISE IŢIC LEIBU – croitor 1945-1951
793 MOISE LEIBU – croitor 1945-1960
794 MOISE A. MOISE – birjar
e 1945-1953
795 MORARU IOAN – cizmar
al 1945-1948 R
796 MOSCOVICI LEIVI – muncitor casânci 1945
797 MOVILĂ NICOLAE – fierar 1945-1953
le

798 NACHMAN HERMAN LEIBU – pălărier 1945-1951


799 NĂFORNIŢĂ ALEXANDRU – birjar 1945-1963
u na

800 NĂFORNIŢĂ CONST. – vânzător debit C.A.M. 1945


801 NUHĂM MARCU – cizmar 1945-1951 R
ca tio

802 NUHĂM RIVEN – croitor 1945-1964


803 NUHAMOVICI ŞTRUL – croitor 1945-1952
804 ORENSTEIN CAROL – croitor 1945-1948 R
Ba Na

805 ORENSTEIN MANASE – fierar 1945-1947


806 PÂNZARU NUSEM – cizmar 1945-1951
807 PERJU VASILE – cizmar 1945-1947 R
808 PISAM MOISE, moşt. – tocilar 1945-1947 R
e

809 PREPELIŢESCU MINA – cizmar 1945-1950


AN el

810 RAICU VASILE – lăcătuş 1945-1953


811 REICHLER A. IŢIC – birjar 1945-1964
SJ hiv

812 RIGLEA NICOLAE – cizmar 1945-1961


813 ROŞCA GHEORGHE – croitor 1945-1953 R
814 ROSENSTOCK LAZĂR – dentist 1945-1958
Ar

815 ROŞU HERŞCU – birjar 1945-1951


816 ROTENSTEIN IOSIF – avocat 1945
817 ROTMAN IŢIC – tapiţer 1945-1947
818 RUBIN IULIA – dentist 1945
819 RUSU ALECU – fierar 1945-1956
820 SALZMAN MORITZ – tinichigiu 1945-1950
821 SĂNDESCU VASILE – cizmar 1945-1948 R
822 SĂRĂŢEANU GH. – zidar 1945-1958
823 SASU ANDREI – turnător 1945-1948
824 SCHARF IACOB - giuvaergiu 1945-1952
825 SCHOR JAN – tinichigiu 1945-1949
97
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
826 SCHWARTZ PINCU – birjar 1945-1951
827 SCHWARTZ SAMY (SAIE) – croitor 1945-1958
828 SCHWARTZ SAIE – medic 1945-1952
829 SCHWARTZ VICTORIA (IOSEVICI) – croitoreasă 1945-1947 R
830 SCOLNIC DAVID – birjar 1945-1960
831 SECHTER PINCU – tinichigiu 1945-1948
832 SEGAL NAFTULI – birjar 1945-1960

i
833 SIMHA IŢIC – frizer 1945-1950

ie
834 SIMION VASILE – frizer 1945-1963
835 SIMIONOVICI SIMON – birjar 1945-1962

an
836 SIMON IŢIC IDEL – croitor 1945-1950
837 SOLOMON GLASMAN – avocat 1945

om
838 SOLOMON UŞER – cizmar 1945-1947
839 SOLOMONOVICI MOISE (MORITZ) – croitor 1945-1951
840 SPINER IOSIF – birjar 1945-1960
841 STEIGER MAX – dentist 1945-1958

R
842 STEUERMAN IURY – avocat 1945-1950
843 ŞAPIRA IACOB – avocat 1945-1953
844 ŞLOIMOVICI AVRAM EZRA – tâmplar
e 1945-1951
845 ŞTRULOVICI RACHIL – dentist
al 1945-1950
846 TĂNASE ALEX. – vânzător 1945-1946
847 TEJA DEMOSTENE – medic 1945-1952
le

848 TENENBAUM LEON – cizmar 1945-1964


849 TOMOZEI CONST. – lăcătuş 1945-1946
u na

850 URICARU IFRIM – tâmplar 1945-1947


851 VOJANOSCHI IOAN – tâmplar 1945-1952
ca tio

852 VRABIE CONSTANTIN – cizmar 1945-1953


853 WAISMAN MORITZ – misit lemne de foc 1945
854 WALDSTEIN LASCĂR – medic 1945-1948
Ba Na

855 WALTER IŢIC – cizmar 1945-1947


856 WECHSLER AVRAM – medic 1945-1958
857 WEIDENFELD LEON – avocat 1945-1951
858 WEISLER SAMOIL – birjar 1945-1952
e

859 WEISSMAN BETTY – cizmar 1945-1948 R


AN el

860 WERTZBERGHER IOSIF – tinichigiu 1945-1947 R


861 WIESEL BERNHARD – dentist 1945-1958
SJ hiv

862 WOLF SIMON – tinichigiu 1945-1948


863 ZALMAN IOSUB – croitor 1945-1952 R
864 ZALMAN LEIBU – avocat 1945
Ar

865 ZEIDER CAROL – dentist 1945 R


866 ZETMAN LEIBU (LEON) – blănar 1945-1954
867 ZILBERMAN HERMAN (HERŞCU) – cizmar 1945
868 ZUMER BERCU – birjar 1945-1960
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesiuni, meserii şi
869 1945-1946 R
alte ocupaţiuni necomerciale – oraş BACĂU (de la nr. 110 la nr. 156)
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
870 CĂILEANU CIPRIAN – preot 1945-1948
871 CLIMESCU VASILE – fierar 1945
872 DASCĂLU P. ILIE – cojocar 1945-1948
873 LUNCANU IOAN – preot 1945-1948
98
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
874 MUNTEANU GHEORGHE – fierar 1945
875 STURZU VASILE – cizmar 1945-1948
876 URICARU GHEORGHE – fierar 1945
COMUNA BLĂGEŞTI
877 APETREI IOAN – cântăreţ bisericesc 1945-1948
878 BLAJ DUMITRU – cântăreţ bisericesc 1945
879 CÂRLAN GH. – preot 1945-1948

i
880 RĂŞCĂNESCU ALEX. – preot 1945-1948

ie
COMUNA BUHOCI
881 COLIBEI DUMITRU – fierar 1945

an
882 GHERVESCU NICOLAIE – preot 1945-1948
883 IONESCU CONST. – preot 1945-1947

om
884 IŞTOC M. GH. – cojocar 1945-1946
885 MICLĂUŞ IOAN – lemnar 1945-1947
886 MICLĂUŞ MARTIN – lemnar 1945-1947
887 SECHEL ANTON – cântăreţ bisericesc 1945-1948

R
888 VRÂNCEANU VASILE - dulgher 1945-1947
COMUNA CĂLUGĂRA
889 NIŢĂ GHEORGHE – fierar
e 1945-1948
890 STANCIU VASILE – preot
al 1945-1946
COMUNA CIUMAŞI
891 HULPĂNESCU CONST. – cizmar 1945
le

COMUNA CLEJA
892 CĂLDĂRARU GHEORGHE – fierar 1945-1948
u na

893 NĂSTASE DĂNILĂ – fierar 1945-1948


894 POJUM ANDREI – cântăreţ bisericesc 1945-1948
ca tio

COMUNA DOMNIŢA MARIA


895 ALTERESCU M. – frizer 1945
896 CAZACU VASILE – frizer 1945-1948
Ba Na

897 MIHALACHE EMANOIL – tâmplar 1945-1946


898 PĂDURARU GHERGHE – cântăreţ bisericesc 1945-1946
899 PERJU CONST. – cizmar 1945-1946
900 ŞERBAN DUMITRU - cizmar 1945
e

COMUNA FARAOANI
AN el

901 CANCEL ANTON – preot 1945


902 RĂUŢĂ TH. NICOLAE – fierar 1945
SJ hiv

COMUNA FÂNTÂNELE
903 BEJENARU GHEORGHE – cântăreţ bisericesc 1945-1948
904 CIOBANU IANCU (IOAN) – fierar 1945-1948
Ar

COMUNA FERDINAND
905 CRISTEA GH. – fierar 1945
906 PIŞTA ANTAL GIURGI – cizmar 1945-1947
907 PLEŞCAN IOAN – fierar 1945-1948
COMUNA FILIPENI
908 ANTOCHI GH. – preot 1945-1948
909 BANCAN (BARCAN) C-TIN – lemnar 1945-1947
910 BERZA ARISTIDE – cântăreţ bisericesc 1945-1947
911 BERZA CONST. – cizmar 1945-1947
912 BIBIRE IORDACHE – fierar 1945-1948
913 BÎRGĂOANU CONST. – dulgher 1945-1948
99
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
914 BREAHNĂ GHEORGHE – cântăreţ bisericesc 1945-1948
915 CIOBĂNUCĂ CONST. – dulgher 1945-1948
916 HUŞTIU VIRGIL – preot 1945-1948
917 HUŢU IOAN – cântăreţ bisericesc 1945-1948
918 LĂCĂTUŞU AGLAIA – cântăreţ bisericesc 1945
919 OPRIŞAN VASILE – dulgher 1945-1947
920 PĂVĂLUŢĂ IOAN – preot 1945-1949

i
921 PINTILESCU GHEORGHE – cântăreţ bisericesc 1945-1948 R

ie
922 PLATON IOAN – dulgher 1945
923 PUŞCUŢĂ TOADER – dulgher 1945

an
COMUNA GÂRLENI
924 BORTĂ PETRE – tâmplar 1945-1948 R

om
925 CATANĂ FERENŢ – cărăuş 1945
926 FLENCHEA IOAN – cizmar 1945 R
927 MOLDAN GHEORGHE – fierar 1945-1948 R
928 ROGOJINĂ COSTICĂ – croitor 1945

R
929 ŞIPOŞ IOJE – fierar 1945-1948 R
930 ZAHARIA VASILE - cărăuş 1945 R
COMUNA GEOSENI
e
931 FRITZ ALEXANDRU – zidar
al 1945 R
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
932 BENCHEA ANTON – cântăreţ bisericesc 1945-1948
le

COMUNA GLODURI
933 DORCU VASILE - cizmar 1945-1946 R
u na

934 HUŞTIU IOAN – preot 1945-1948 R


935 LUPU VASILE – preot 1945 R
ca tio

936 MOSCU IOAN – cântăreţ bisericesc 1945


937 MUNTEANU GH. – cântăreţ bisericesc 1945-1948
938 OJOG CEZAR – fierar 1945-1948 R
Ba Na

939 OJOG TOADER – fierar 1945


940 OPRIŞAN NICOLAE – dulgher 1945-1948
941 PROFIR NECULAI – croitor 1945
942 PROSIE NICOLAE – croitor 1945-1948 R
e

943 SAVIN GH. IOAN – lemnar 1945-1947 R


AN el

944 ŢUŢUI GHEORGHE - fierar 1945-1947 R


COMUNA GROPILE
SJ hiv

945 PAVEL IOAN – preot 1945


COMUNA HORGEŞTI
946 BOZ ANTON – dulgher 1945-1948
Ar

947 BURCUŢĂ DOMINIC – croitor 1945-1946


948 BURCUŢĂ IANCU – cojocar 1945-1948
949 DINU CONST. – preot 1945-1949 R
950 MATEEŞ FERENŢ – fierar 1945-1948
951 PETRIŞOR ANDREI – cântăreţ bisericesc 1945-1947
COMUNA LECCA
952 DRAGOMIR GHEORGHE – fierar 1945-1948
953 NOURESCU ALEXANDRU – preot 1945-1948
954 SAVA VASILE – cântăreţ bisericesc 1945-1948 R
955 SAVIN VASILE – preot 1945-1948
COMUNA LETEA VECHE
100
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
956 NICOLAU CONSTANTIN – preot 1945-1949
957 PAVEL EMIL – preot 1945-1948 R
958 UNGUREANU VASILE 1945-1948
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
959 COCEANGĂ IOAN – cântăreţ bisericesc 1945
960 IŞVONCA MIHAI – cizmar 1945-1946
961 SOCIU ILIEŞ – dulgher 1945-1948

i
COMUNA LUNCANI

ie
962 DODOI ION – preot 1945-1946 R
963 GORGAN GHEORGHE – cântăreţ bisericesc 1945-1947

an
964 TĂNASE NECULAI – preot 1945-1948
COMUNA MĂRGINENI

om
965 VOINEA GHEORGHE – fierar 1945-1948
COMUNA OBÂRŞIA
966 CHIRIŢĂ GHEORGHE – rotar 1945-1949
967 ICHIM ION – cizmar 1945

R
968 NĂFORNIŢĂ VASILE – rotar 1945-1947
969 ROMAN V. NICOLAE – rotar 1945
COMUNA ODOBEŞTI
e
970 ONOFREI GH. – fierar
al 1945-1948
COMUNA PARINCEA
971 ALEXA NICU – lemnar 1945-1948
le

972 BÂTCĂ COSTICĂ – lemnar 1945


973 BUGEAG IOAN – avocat 1945-1947
u na

974 CIUTĂ VASILE – rotar 1945-1948


975 COBZARU CAZIMIR – cântăreţ bisericesc 1945
ca tio

976 CREŢU GH. – cântăreţ bisericesc 1945-1949


977 HOLCĂ IOAN – tâmplar 1945-1948
978 IRISCHI IACOB GH. – fierar 1945-1947 R
Ba Na

979 LUNGU DUMITRU – cizmar 1945-1947


980 LUPU SIMION – fierar 1945-1948
981 MAROSIN ANTON – fierar 1945-1946 R
982 MOISĂ GHIŢĂ – cizmar 1945
e

983 MOISE MIHAI – cizmar 1945-1947


AN el

984 NISTOR GH. – cântăreţ bisericesc 1945


985 OPREA VASILE – lemnar 1945
SJ hiv

986 POGOR CAROL – cântăreţ bisericesc 1945-1948


987 SION GH. ION – fierar 1945
988 ŞOŞU PAVEL – preot 1945-1949
Ar

989 TĂTARU TINCA – croitorie 1945-1946 R


990 TIRON VICTOR – avocat 1945-1948
991 UMBRĂRESCU NICOLAE – lemnar 1945-1948 R
992 VASCAN N. – preot 1945-1948
COMUNA PÂNCEŞTI
993 ANGHEL TH. GH. – cojocar 1945-1948
994 AZOIŢEI GH. – lemnar 1945
995 BABAŞA VASILE – fierar 1945-1947
996 BEJAN NICOLAE – preot 1945-1948
997 BERDILĂ GH. – cântăreţ bisericesc 1945
998 BODOGA GH. – lemnar 1945-1948
101
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
999 CERBU DUMITRU – lemnar 1945
1000 COJOCARU VASILE – cântăreţ bisericesc 1945- 1948
1001 CORIN IOAN – cizmar 1945 R
1002 DAVID NICOLAE – fierar 1945-1947
1003 DAVID VASILE – croitor 1945-1947 R
1004 DUMA IOAN – lemnar 1945-1946 R
1005 IORDAN TH. – cizmar 1945-1947

i
1006 MUNTEANU VASILE – lemnar 1945

ie
1007 NECHITA PAVEL – fierar 1945-1947
1008 PÂSLARU IOAN – preot 1945-1949

an
1009 PETCU ALEXANDRU – lemnar 1945
1010 ROŞU GH. – cântăreţ bisericesc 1945-1948

om
1011 ŢIGĂNILĂ IFTIME – lemnar 1945
1012 VIZITIU MIHAI – cojocar 1945
1013 VLAD GHEORGHE - cizmar 1945-1948
COMUNA PETREŞTI

R
1014 FLOREA GH. – lemnar 1945-1947
1015 POPOVICI DUMITRU – preot 1945-1946
1016 VIZITIU VASILE – lemnar
e 1945-1947
COMUNA PRĂJEŞTI
al
1017 COŞERARU EMIL – rotar 1945-1948
1018 HOLBAN VASILE – preot 1945-1947
le

1019 ROBU DUMITRU – fierar 1945


1020 SECHEL ŞTEFAN – cântăreţ bisericesc 1945-1948
u na

1021 VASILACHE IOAN - tâmplar 1945-1947 R


COMUNA RACOVA
ca tio

1022 ARTENE VASILE – cizmar 1945-1948


1023 AVRAM IOAN – fierar 1945-1948 R
1024 BORDEIANU ECATERINA – croitoreasă 1945-1948
Ba Na

1025 DRĂGUŞANU C-TIN – preot 1945-1948


1026 HOLOTIUC MARIA – croitoreasă 1945 R
1027 MUNTEANU V. GH. – cărăuş 1945
1028 PETROVAN VASILE – preot 1945-1948
e

1029 VOICU CONST. - cizmar 1945-1946


AN el

COMUNA RĂCĂCIUNI
1030 BOGA GHEORGHE – lemnar 1945
SJ hiv

1031 SECACI ANTI – cărăuş 1945


1032 ZAHARIA NECULAE – curăţător pălării 1945
COMUNA RĂCĂTĂU
Ar

1033 ADAM NICOLAE – preot 1945-1948 R


1034 PĂTRĂŞCANU GH. – cântăreţ bisericesc 1945-1948 R
1035 POPA VASILE – lemnar 1945
1036 PRISECARU ION – rotar 1945-1948
1037 ŢUGUI VASILE – fierar 1945-1948 R
1038 ZLATARU GHEORGHE – fierar 1945-1948 R
COMUNA SĂUCEŞTI
1039 BURADA NECULAI – tâmplar, rotar 1945-1947 R
1040 MARDARE MIHAI – preot 1945-1948
COMUNA SECUIENI
1041 MARDARE EUGEN – preot 1945-1948
102
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1042 OLARU VASILE – cântăreţ bisericesc 1945-1948
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
1043 HARAPU MIHAI - cojocar 1945-1946
COMUNA ŞERBEŞTI
1044 ANUŢĂ IOAN – zidar 1945-1947
1045 BEJENARU ALEX. – cizmar 1945 R
1046 DĂSCĂLESCU EUGEN – preot 1945-1949

i
1047 GHIDU (GUIDO) ERIMIA – tâmplar 1945-1948

ie
1048 LICHI SANDU – rotar 1945-1948
1049 MIHĂILESCU GH. – preot 1945-1948

an
1050 MOROŞANU ALEX. – dulgher 1945-1948
1051 PREDA NICOLAE – dulgher 1945-1948

om
1052 ROŞU IORDACHE – cântăreţ bisericesc 1945-1948
1053 TURCU GH. COSTACHE – dulgher 1945-1948 R
COMUNA TAMAŞI
1054 CADAR PETRE – croitor 1945

R
1055 PODOLEANU EUGEN – preot 1945
1056 ŞTIRBU CONST. fierar 1945
COMUNA TRAIAN
e
1057 COJOCARU GH. – fierar
al 1945-1948
1058 GEANGU ALEXANDRU – cântăreţ bisericesc 1945
1059 SPĂTARU NATALIA – croitoreasă 1945 R
le

COMUNA VALEA LUI ION


1060 CAPŞA AUREL – preot 1945-1948
u na

1061 CAPŞA DUMITRU – preot 1945-1948


COMUNA VALEA SEACĂ
ca tio

1062 BOTUŞANU IOAN – preot 1945-1948


1063 BUDĂU IOJE – cizmar 1945-1948
1064 MAXIM VASILE – fierar 1945-1949
Ba Na

COMUNA VIFORENI
1065 BONTAŞ ION – cântăreţ bisericesc 1945-1946 R
1066 MEREUŢĂ IFTIMIE – lemnar 1945-1947
1067 STOIAN FLORICA – croitoreasă 1945-1947
e

Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii, meserii şi alte


AN el

1068 ocupaţii necomerciale – Circa III Bacău (de la nr. 1 la nr. 16 şi de la nr. 1945-1946
138 la 181) – copii
SJ hiv

Declaraţii referitoare la ZARZU IOAN din comuna SLĂNIC BĂI -


1069 1945-1946
croitor
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
Ar

BACĂU
1070 ALBAN GH. – str. Apusului nr. 25 1945 R
1071 ALEXANDRESCU MARIA – str. Ştefan cel Mare nr. 70 1945-1948 R
1072 ANCELOVICI STRUL – str. D-na Balaşa nr. 3 1945
1073 ANGHEL C. – str. D-na Balaşa nr. 12 1945
1074 ANTOHI NECULAI – str. Apusului nr. 5 1945-1948 R
1075 ANTOCHI PAULINA – str. D-na Balaşa nr. 22 1945
1076 ARON DAVID – str. Ştefan cel Mare nr. 58 1945-1948 R
1077 ASĂNDULESEI VASILE – str. Nordului nr. 9 1945 R
1078 ATANASE PETRE – str. C. Negri nr. 15 1945 R
1079 AURICĂ M. – str. D-na Balaşa nr. 5 1945
103
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1080 AXENTE CONSTANTIN – str. D-na Balaşa nr. 28 1945
1081 BARABOI GHEORGHE – str. Apusului nr. 7 1945-1947 R
1082 BARABOI NECULAI, moşt. – str. Apusului nr. 32 1945-1947 R
1083 BARBĂVECHE ION – str. Apusului nr. 15 1945-1947 R
1084 BARDAŞ GH., moşt. – str. Ştefan cel Mare nr. 80 1945 R
1085 BÂRGU IRINA – str. Bârladului nr. 121 1945 R
1086 BÂTCU VASILE – str. Ştefan cel Mare nr. 76 1945 R

i
1087 BEJAN ALECU, moşt: – str. Bârladului nr. 62 1945 R

ie
1088 BERCOVICI ŢIVIA – str. Cristoveanu nr. 2 şi 25 1945 R
1089 BLASBERG ROZA şi MENDEL SOFIA – str. V. Conta nr. 1 1945

an
1090 BLUM MIŞU – str. Romanului nr. 26 1945 R
1091 BORDEIANU AGLAIA – str. Fund. Canache nr. 6 1945

om
1092 BRAUNSTEIN MOISĂ – str. D-na Balaşa nr. 47 bis 1945
1093 BUGAN VASILE – str. D-na Balaşa nr. 30 1945
1094 BULIGA GRIGORE – Aleea Cristoveanu – teren viran 1945
1095 CANCICOV MIRCEA – str. G-ral Averescu nr. 1 1945

R
1096 CAPRIL MARCEL – str. Cristoveanu nr. 21 1945
1097 CAPŞA GH. – str. Bucovinei nr. 15 1945 R
1098
e
CASA DE RUGĂCIUNE A ADVENTIŞTILOR – str. Siretului nr. 22 1945 R
1099
al
CAŞCAVAL VASILE – str. D-na Balaşa nr. 14 1945
1100 CĂLIN VASILE – str. Ştefan cel Mare nr. 130 1945 R
1101 CĂMĂRAŞU AGLAIA – str. D-na Balaşa nr. 29 1945
le

1102 CENUŞERU IOAN – str. Fundătura Donici nr. 2 1945


1103 CHIRILĂ IOAN – str. Şerbăneştii Vechi nr. 19 1945 R
u na

1104 CUREA (CIUREA?) GH. – str. Aprodu Purice nr. 13 bis 1945 R
1105 COJOCARU GHEORGHE – str. D-na Balaşa nr. 27 1945
ca tio

1106 COLAC EVA – str. D-na Balaşa nr. 15 1945


1107 COMĂNESCU ELENA – str. D-na Balaşa nr. 18 1945
1108 COMĂNESCU EMANOIL – str. Avram Iancu nr. 35 1945 R
Ba Na

1109 COMĂNESCU GH. str. Apusului nr. 40 1945-1947 R


1110 CONSTANTINESCU ADRIAN – str. G-ral Averescu nr. 20 1945
1111 CONDURACHE GAVRIL – str. Ştefan cel Mare nr. 132 1945 R
1112 COVRIG A. ELENA – str. Apusului nr. 20 1945 R
e

1113 CRĂCIUN NECULAI – str. Apusului nr. 34 1945-1947 R


AN el

1114 CUNESCU SAVA – str. Cristoveanu nr. 10 1945


1115 DAVIDOVICI SAMOIL – str. Ştefan cel Mare nr. 48 1945-1948 R
SJ hiv

1116 DOBÂNDĂ MARIA – str. D-na Balaşa nr. 39 1945


1117 DOSPINESCU IORDACHE, moşt. – str. Martir Horia nr. 4 şi 6 1945
1118 DRAGA VASILE – str. Trecătoarea Berăriei nr. 15 1945
Ar

1119 DRAGOMIRESCU IORGU – str. Nordului nr. 1 1945 R


1120 DUMITRESCU GH. – str. Bârladului nr. 61 1945 R
1121 DUMITRESCU ION – str. Busuioc nr. 41 1945
1122 EFTIMIU CLARISA – str. Nordului nr. 6 1945 R
1123 EPITROPIA BISERICII ARMENE BACĂU – str. Cristoveanu nr. 12 1945
1124 EPITROPIA BISERICII CATOLICE BACĂU – str. Bucovinei nr. 19 1945 R
1125 EŞANU GH. – str. Nordului nr. 2 1945 R
1126 FĂINIŢĂ ANA – str. Apusului nr. 22 1945-1948 R
1127 FEDERALA TROTUŞ – str. G-ral Averescu nr. 23 1945
1128 FILDERMAN IANCU – str. Regina Maria nr. 25 (27) 1945-1950
1129 FILDERMAN LEOPOLD – str. Ştefan cel Mare nr. 90 1945 R
104
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1130 FINICERU NATALIA – str. G-ral Averescu nr. 36 1945
1131 FULGA TEODOR – str. Nordului nr. 3 şi str. Regina Maria nr. 82 1945-1948 R
1132 FURTUNĂ MARIA – str. Ştefan cel Mare nr. 122 bis 1945 R
1133 GALERU IOAN – str. Tecuciului nr. 25 1945 R
1134 GAŞPAR MARIA – str. Ştefan cel Mare nr. 92 1945-1948 R
1135 GAVRILIU NECULAI – str. Apusului nr. 21 1945 R
1136 GHEMU GH. – str. Apusului nr. 6 1945-1947 R

i
1137 GHEORGHIŢĂ CATINCA – str. Apusului nr. 26 1945 R

ie
1138 GHEORGHIU AX. – str. Busuioc nr. 24 1945
1139 GHERTNER FERD. – str. Ştefan cel Mare nr. 38 1945 R

an
1140 GHIŢĂ N. – str. Busuioc nr. 27 1945
1141 GOANŢĂ IOAN – str. Şerbăneştii Vechi nr. 23 1945 R

om
1142 GRĂDINARU DUMITRU – str. Apusului nr. 28 1945-1947 R
1143 GRADINSCHI IOSIF – str. Ştefan cel Mare nr. 118 1945 R
1144 GRIGORIU ECATERINA – str. D-na Balaşa nr. 8 bis 1945
1145 GRIGORUŢĂ ELENA – str. Bucovinei nr. 17 1945-1947 R

R
1146 GRIMBERG ARON – str. Ştefan cel Mare nr. 56 1945 R
1147 GROSS SALLY, moşt. – str. Ştefan cel Mare nr. 62 1945 R
1148
e
GRUBERG BURAH – str. Mihai Viteazu nr. 85 1945
1149
al
GRUMBERG ROZA – str. D-na Balaşa nr. 47 1945
1150 GRUDINSCHI ADOLF – str. D-na Balaşa nr. 11 1945
1151 GUTMAN ROZA – str. Cristoveanu nr. 14 1945
le

1152 GUTTMAN L. TAUBA – str. Mihai Viteazu nr. 9 1945 R


1153 HEISU NATALIA – str. D-na Balaşa nr. 8 1945
u na

1154 HERŞCOVICI EMIL – str. Regele Ferdinand nr. 71 1945 R


1155 HERŞCU MARCU – str. Ştefan cel Mare nr. 50 1945 R
ca tio

1156 HORCHI ALEXANDRINA – str. Ştefan cel Mare nr. 36 1945 R


1157 HUŢU LUCREŢIA – str. Apusului nr. 17 1945-1947 R
1158 IANI EUGENIA – str. D-na Balaşa nr. 23 1945
Ba Na

1159 IANOVICI MARIA – str. Apusului nr. 13 1945-1947 R


1160 ILIESCU SILVIA – Aleea Cristoveanu f.n. 1945
1161 IOAN V. OLGA - Aleea Cristoveanu 1945
1162 IONESCU MIHAIL – str. G-ral Averescu nr. 56 1945
e

1163 ISTRATI MARIA – str. Apusului nr. 14 1945 R


AN el

1164 JUNCU ŞTEFAN – str. Apusului nr. 27 1945-1947 R


1165 KATZ M. – str. Ştefan cel Mare nr. 60 bis 1945-1948 R
SJ hiv

1166 KENDLER AVRAM – Calea Domnească nr. 50 1945 R


1167 KLOSTERMAN PARASCHIVA – str. Apusului nr. 1 1945 R
1168 KOHN ANA şi RUSU V. – str. Fundătura Donici nr. 1 1945
Ar

1169 KRAUS ANA – str. Regele Ferdinand nr. 102 1945 R


1170 LAZĂR GH. şi C-TIN – str. Apusului nr. 16 1945-1947 R
1171 LĂCĂTUŞU GH. - Aleea Cristoveanu 1945
1172 LĂPUŞNEANU EMIL – str. Fundătura Conache nr. 10 1945
1173 LUPOVICI RAŞELA – str. D-na Balaşa nr. 22 bis 1945
1174 LUPU GH. str. Ştefan cel Mare nr. 64, 66 şi 68 1945-1948 R
1175 LUPU IORGU – str. Nordului nr. 11 1945 R
1176 LUPU NEC. – str. Ştefan cel Mare nr. 64 1945 R
1177 MALHASOVICI ION – str. Cristoveanu nr. 23 1945
1178 MANCAŞ MARIA – str. D-na Balaşa nr. 13 1945
1179 MANOLIU LUCREŢIA – str. Leon Sakelarie nr. 5 1945
105
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1180 MARCOVICI SIMION – str. Regele Ferdinand nr. 141 1945-1949
1181 MARCU GH. C-TIN – str. Ştefan cel Mare nr. 60 1945 R
1182 MARDIROS ŞTEFAN – str. D-na Balaşa nr. 25 1945
1183 MATEI GH. – Aleea Cristoveanu 1945 R
1184 MĂLINICI NICOLAE – str. D-na Balaşa nr. 7 1945
1185 MĂTĂSARU NICA, moşt. - str. Ştefan cel Mare nr. 74 1945 R
1186 MÂRZA MARIA - str. Ştefan cel Mare nr. 98 1945 R

i
1187 MEER S. MEER – str. D-na Balaşa nr. 10 1945

ie
1188 MELINTE GH. – str. Fundătura Conache nr. 4 1945
1189 MOISE FRIDA – str. Fundătura Conache nr. 14 1945

an
1190 MOISE RADU – str. Cristoveanu nr. 16 1945
1191 MORĂRESCU MARIA – str. Apusului nr. 38 1945-1947 R

om
1192 MUNTEANU IOAN – str. Buna Vestire nr. 40 1945
1193 MUSTEAŢĂ RARIŢA – str. Apusului nr. 35 (33) 1945-1947 R
1194 NAGHI ECATERINA (EMILIA) - str. Ştefan cel Mare nr. 52 1945-1948 R
1195 NĂNESCU AURELIA - str. Ştefan cel Mare nr. 44 1945 R

R
1196 NEDELEA C. zis PRIBOIANU – str. Fundătura Donici nr. 5 1945
1197 NEUŞAN ISIDOR - str. Ştefan cel Mare nr. 72 1945 R
1198 NIŢĂ DRAGOMIR – str. Apusului nr. 36
e 1945 R
1199
al
NIŢĂ ORTANSA – str. Fundătura Conache nr. 2 1945
1200 OJOGEL GH. – str. Apusului nr. 4 1945-1947 R
1201 PAGU GH. – str. D-na Balaşa nr. 41 1945
le

1202 PAL ELENA – str. Fundătura Conache nr. 8 1945


1203 PATRICHE PROFIRA – str. Apusului nr. 19 1945-1947 R
u na

1204 PĂDURARU GH. – str. Traian nr. 17 1945


1205 PĂTRĂŞCANU VASILE – str. G-ral Averescu nr. 9 1945
ca tio

1206 PERICLE ŞTEFAN – str. D-na Balaşa nr. 9 1945


1207 PETROVICI C-TIN – str. C. Negri nr. 13 1945-1948
1208 PINTILIE ELENA – str. D-na Balaşa nr. 24 1945
Ba Na

1209 POCITAN GH. - str. Ştefan cel Mare nr. 46 1945 R


1210 POLISCIUC TH. - str. Ştefan cel Mare nr. 112 1945 R
1211 POPA V. ALEX. – Cronicar Neculce nr. 1 1945
1212 POPA ENACHE - str. Ştefan cel Mare nr. 124/126 1945 R
e

1213 POPA GRIGORE – str. Costache Negri nr.19 1945 R


AN el

1214 POPA D. I., moşt. – str. Siretului nr. 26 1945


1215 POPA N. ION – str. Nordului nr. 10 1945 R
SJ hiv

1216 POPA IOAN – str. Apusului nr. 23 1945-1947 R


1217 POPA ION – str. Ştefan cel Mare nr. 110 1945 R
1218 POPA ION – str. D-na Balaşa nr. 35 1945
Ar

1219 POPA MARIA – str. Nordului nr. 5 1945 R


1220 POPA MIHAI – str. Apusului nr. 9 1945 R
1221 POPA NICOLAI – str. Apusului nr. 18 1945 R
1222 POPA VASILE – Cronicar Neculce nr. 3 1945
1223 POPESCU ION – str. D-na Balaşa nr. 43 1945
1224 POPOVICI ALEX., moşt. - str. Ştefan cel Mare nr. 128 1945 R
1225 POPOVICI EMIL şi VOICU EUG. – str. D-na Balaşa nr. 17 1945
1226 PRICOP IOAN – str. Apusului nr. 29 1945-1947 R
1227 PRICOP GAVRIL – str. Apusului nr. 31 1945-1947 R
1228 PRISECARU ION – str. D-na Balaşa nr. 20 1945
1229 PUŞCUŢĂ ION – str. Apusului nr. 10 1945 R
106
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1230 RAISEL LEONIE – Calea Mărăşeşti nr. 19 1945 R
1231 RĂILEANU SEVASTIA – str. Tirului nr. 32 1945
1232 ROSETI ANA – str. G-ral Averescu nr. 22 1945
1233 RUGINĂ ION – str. D-na Balaşa nr. 31 1945
1234 RUSU MARIA – str. Nordului nr. 4 1945 R
1235 SCHWARTZ MORITZ – str. Ştefan cel Mare nr. 102 1945 R
1236 SEGAL N. – str. Ştefan cel Mare nr. 94 1945 R

i
1237 SIEGLER ŞAE – str. D-na Balaşa nr. 33 1945

ie
1238 SIGLER ELIAS – str. Fundătura Donici nr. 4 1945
1239 SOCIETATEA „VOINŢA” C.F.R. – str. Apusului nr. 12 1945-1947 R

an
1240 SPIRIDONESCU GH., moşt. – Aleea Busuioc nr. 9 1945
1241 STAINBERG ARON – str. Ferdinand f.n. 1945

om
1242 STOICA GH. – str. Aprodu Purice nr. 15 1945 R
1243 STOICAN ION – str. G-ral Prezan nr. 21 1945-1950
1244 STOLERU AGLAIA – str. D-na Balaşa nr. 37 1945
1245 ŞULEMSOHN S. – str. G-ral Averescu nr. 10 1945

R
1246 ŞOVA D. CATINCA – str. Nordului nr. 7 1945 R
1247 ŞOVA C. NECULAI – str. Nordului nr. 8 1945 R
1248 TABARCEA CONST. – Aleea Cristoveanu
e 1945
1249 TATARU GH. – str. Apusului nr. 8
al 1945-1947 R
1250 TEODORESCU C. MARIA – str. Leon Sachelarie nr. 7 1945
1251 TODERIŢĂ AGLAIA – str. D-na Balaşa nr. 26 1945
le

1252 TOMA GH. – str. Ştefan cel Mare nr. 42 1945 R


1253 TOMA VICTORIA – str. Traian nr. 19 1945
u na

1254 TUDOR GH. – str. Apusului nr. 3 1945 R


1255 ŢARĂLUNGĂ ION – str. Ştefan cel Mare nr. 54 1945 R
ca tio

1256 ŢIGNEANU ION – str. Ştefan cel Mare nr. 96 1945 R


1257 ŢURCANU NECULAI – str. Martir Horia nr. 2 1945
1258 UMBRĂRESCU C. – str. Costache Negri nr. 17 1945 R
Ba Na

1259 UNGUREANU MARIA – str. Apusului nr. 11 1945-1947 R


1260 UNGUREANU VASILE – Aleea Cristoveanu 1945
1261 VARMAN RUBIN – str. D-na Balaşa nr. 45 1945
1262 VERDEŞ VASILE – str. Apusului nr. 42 şi 30 1945-1947 R
e

1263 VIZITIU ANA – str. D-na Balaşa nr. 21 şi 16 1945


AN el

1264 VOLCESCU CONSTANTIN – str. Fundătura Conache nr. 1 a 1945


1265 VRÂNCEANU ECATERINA – str. D-na Balaşa nr. 32 1945
SJ hiv

1266 ZĂBAVĂ OCTAVIAN – Aleea Cristoveanu 1945 R


1267 ZELNIC N. ELENA – nu are trecută strada 1945
1268 ZELTER SALI – str. G-ral Averescu nr. 26 (23) 1945
Ar

Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite


1269 1945
Circ. I Bacău de la nr. 10 la 25 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1270 1945 R
Circ. I Bacău de la nr. 56 la 97 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1271 1945
Circ. I Bacău de la nr. 233 la 282 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1272 1945
Circ. I Bacău de la nr. 431 la 465 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1273 1945
Circ. I Bacău de la nr. 476 la 513 (copii)
1274 Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite 1945
107
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Circ. II Bacău de la nr. 43 la 85 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1275 1945
Circ. II Bacău de la nr. 86 la 128 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1276 1945
Circ. II Bacău de la nr. 209 la 235 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1277 1945
Circ. III Bacău de la nr. 944 la 965 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite

i
1278 1945

ie
Circ. III Bacău de la nr. 966 la 1014 (copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite

an
1279 1945
Circ. III Bacău de la nr. 1015 la 1058 (copii)
Proces-verbal de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA

om
1280 GĂLĂŢANU GH. 1945
1281 HUMĂ D. GH. 1945
COMUNA BLĂGEŞTI

R
1282 BUCUR D-TRU 1945
Teren
1283 CIUBOTARU NECULAI 1945 viran
1284 DUMITRU GH. MITICĂ
e 1945
1285 LAPTEŞ MIHAI
al 1945
1286 MĂLINICI GH. MARIA 1945
1287 STRĂJERU GH. GH. 1945
le

Teren
1288 TIMOFTE C. GH. 1945 viran
u na

1289 TURCEA GH. 1945


COMUNA BUHOCI
1290 BORDEIANU VASILE 1945-1948
ca tio

1291 DONICI NECULAI 1945-1948


1292 IŞTOC ANTON 1945
Ba Na

COMUNA CĂLUGĂRA
1293 CIORCILĂ VASILE 1945
1294 COSTEA COST. 1945
1295 MARCU DUMITRU 1945
e

COMUNA CIUMAŞI
AN el

1296 BUCURENCIU D. 1945


COMUNA CLEJA
SJ hiv

1297 BENCHEA M. FERENŢ 1945


1298 CÂTEA MIHAI 1945
1299 ENESCU MOISE 1945
Ar

1300 HANUŢ MILTIADE 1945


1301 IOSEFSOHN IANCU 1945-1947
1302 ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN 1945
1303 ŞUŢU H. PETRU 1945
1304 VAIDA ANTAL 1945
COMUNA DOMNIŢA MARIA
1305 ADAM ALECU 1945
1306 ALBU MARIA 1945
1307 ALUPEI ADAM 1945
1308 APOSTOL GH. MARIA 1945
1309 AURICĂ ARISTIŢA 1945
1310 BALABAN I. CONSTANTIN 1945
108
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1311 BĂLCEANU NECULAI 1945
1312 BĂLŢĂTESCU GH. 1945
1313 BERDILĂ ALEX. 1945-1947
1314 BOGHIU MIHAI 1945-1947
1315 BOŞTIOG IOAN 1945
1316 BURCOVSHI IACOB 1945 R
1317 BURGHELEA TH. 1945

i
1318 CARP GH. 1945

ie
1319 CHEŢA CONST. 1945
1320 CIOCAN MIHAI 1945

an
1321 CIOCAN NECULAI 1945
1322 COAJĂ CONST. 1945

om
1323 COJOCARU IOAN 1945
1324 COJOCARU IOAN 1945
1325 C.N.R. 1945
1326 CONDURACHI NECULAI 1945

R
1327 EFSTATIADE DUMITRU 1945 R
1328 ENACHE MARIA 1945
1329 FECIORU I., moşt.
e 1945
vira
al n
FECIORU MARIA vira
1330 1945
n
le

1331 FLOREA IOAN 1945


1332 FLOREA PETRU 1945
u na

1333 FODOR A., coproprietari 1945


1334 GIORGESCU IORGU 1945
ca tio

1335 GIUŞCĂ IOAN 1945


1336 GRAMA IOAN 1945
1337 GRASU (GROSU) JENICĂ 1945 R
Ba Na

1338 HANGANU CONST. 1945


1339 HANGANU GH. 1945-1947
1340 HURDUBEI CONST. 1945
1341 IFTIME ANETA 1945 R
e

1342 IONAŞCU GH., moşt. 1945-1947


AN el

1343 LEFTER GRIGORE 1945


1344 LICIU ANA 1945
SJ hiv

1345 LUPU COSTACHE 1945


1346 LUPU MARIA 1945-1947
1347 MATEI NECULAI 1945
Ar

1348 MICU IOAN 1945


1349 MIHOC PROFIRA 1945-1948
1350 MOCANU CONST. 1945
1351 MOICEANU RADU 1945
1352 MUNTEANU ECAT. 1945
1353 NEMEŞ ECATERINA 1945
1354 NUŢU GH. 1945
1355 PAŞCU GH. 1945
1356 PAŞCU VASILE 1945
1357 PĂDURARU GH. 1945
1358 PĂTRĂŞCANU D-TRU 1945
109
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1359 PETRE VASILE 1945
1360 PETREANU C. 1945 R
1361 PETREANU GH. 1945-1947
1362 PETREANU IOAN 1945 R
1363 PETREANU STELIAN 1945
1364 PLATON C. 1945
1365 PRUTICĂ CONST. 1945

i
1366 PUIANU IOAN 1945 R

ie
1367 RĂILEANU GH. 1945
1368 ROTARU GH. 1945

an
1369 SABĂU IOJĂ 1945
1370 SACHELARI D-TRU 1945

om
1371 SAVIN NECULAI 1945
1372 S.A. “LETEA” 1945-1947
1373 SNOP IOAN 1945
1374 SOLOMON NECULAI 1945

R
1375 STAN DUMITRU 1945
1376 STAN VASILE 1945
1377 STANCIU ELENA
e 1945-1947
1378 ŞERBAN ANIŢA
al 1945
1379 ŞTEFĂNESCU IOAN 1945
1380 TĂNASE TINCA 1945
le

1381 TOMULESCU GH. 1945


1382 TOPLICEANU I. 1945 R
u na

1383 URSU CONST. 1945-1947


1384 URSU C. D-TRU 1945-1947
ca tio

1385 URSU D-TRU 1945


1386 URSU SCARLAT 1945
1387 VERDEŞ IOAN 1945
Ba Na

Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite de


1388 1945
la nr. 4 la 35 (copii) – com. Domniţa Maria
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite de
1389 1945
la nr. 151 la 200 (copii) – com. Domniţa Maria
e

Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite de


1390 1945 R
AN el

la nr. 323 la 357 (copii) – com. Domniţa Maria


COMUNA FARAOANI
SJ hiv

1391 ANTAL VASILE MARTIN 1945


1392 ANTON FODOR 1945-1948
1393 BENCHEA IANOŞ 1945
Ar

1394 DUMA A. IANOŞ 1945


1395 IULIŞCA PETRE 1945 R
COMUNA FERDINAND
1396 BUDĂU I. MIHAI 1945
1397 CURTEANU FERENŢ 1945-1947
1398 SABĂU FERENŢ 1945
COMUNA GÂRLENI
1399 ALBAN P. CONST. 1945 R
1400 CIOBANU C. IOAN 1945
1401 GAVRILUŢĂ NECULAI 1945 R
1402 IMBREA PETRE 1945
110
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1403 LĂZESCU TH. 1945 R
1404 ROTARU ANTON 1945 R
1405 ROTARU I. IOAN 1945 R
1406 ROTARU A. IOJĂ 1945 R
1407 ROTARU I. IANUŞ 1945
1408 SĂILĂ I. GH. 1945 R
1409 SĂILĂ C. VICTORIA 1945

i
1410 TABACARU MIHAI 1945 R

ie
1411 TODIRAŞCU GH., moşt. 1945
COMUNA GEOSENI

an
1412 APOSTOL GH. 1945
COMUNA GLODURI

om
1413 BRAŞOVEANU M. GH. 1945-1948
1414 BREAHNĂ CLEMANSA 1945-1947 R
1415 GEORGEACOPOL ELENA 1945
1416 LUPESCU D-TRU 1945-1948

R
1417 MOSCU C. GH. 1945-1947
1418 POPA GH. 1945-1948
1419 ŢÂŢARU ANA
e 1945-1947 R
1420 VULPOI GH.
al 1945
COMUNA GROPILE
CIOROABĂ GH. tere
le
1421 1945
n
1422 SAVIN ALEX. 1945
u na

COMUNA HORGEŞTI
1423 CLOSOSCHI ELENA 1945
ca tio

1424 CRÂŞMARU IOSIF 1945


1425 PĂTRĂŞCANU M. VASILE 1945
1426 STRAT GH. 1945
Ba Na

COMUNA LECCA
1427 PĂTRĂŞCANU ION 1945-1948
1428 ŞENDREA ŞTEFAN 1945
COMUNA LETEA VECHE
e

1429 OPINCARU D. IOAN 1945-1948


AN el

1430 RUGINĂ C. MARIA 1945


1431 TAMBA CONST. 1945
SJ hiv

COMUNA LUNCANI
1432 LICHE N. 1945
1433 NOUR D. C. 1945
Ar

1434 POPA C. GH. Zis IORGU 1945


1435 VENIAMIN LASCĂR 1945
COMUNA MĂRGINENI
1436 BÂRZU AGATON 1945-1947
1437 BLAŞCA TH. 1945
1438 BOLOG PETRE 1945
1439 BRĂESCU ION 1945-1947
1440 CIMPOEŞU ION 1945
1441 COMĂNESCU ALECU 1945
1442 COOP. “CUZA VODĂ” 1945
1443 DOCAN C. 1945
111
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1444 FODOR P. MIHAI 1945
1445 GAŞPAR FILIP 1945
1446 NISIPESCU PETRE, moşt. 1945
1447 PANAITE ION 1945-1947
1448 POPA GH. 1945
1449 POPESCU IOAN 1945
1450 SOCIU A. M. ELENA 1945-1947

i
COMUNA PARINCEA

ie
1451 BANCA POPULARĂ “VIITORUL” 1945-1947
1452 BODEA ALEX. 1945

an
1453 CREŢU GH. 1945-1949
1454 DURAC MARIA 1945-1948

om
1455 FORNARACHI ELENA 1945-1948
1456 LUPU SIMION 1945
1457 MELDENZON B. 1945-1947
1458 NICA ALECU 1945

R
1459 PĂTRĂŞCANU NICOLAE 1945-1949
1460 PERJU MARIA 1945
1461 TABAN MIHALACHE
e 1945-1948
1462 TÂMPESCU IOAN
al 1945-1949
1463 TIRON I. D. MARIA 1945-1948
1464 TRIFAN ANA 1945-1948
le

1465 VASCAN NICOLAE 1945-1948


COMUNA PÂNCEŞTI
u na

1466 DAVID ION 1945


COMUNA PETREŞTI
ca tio

1467 NANTU I. ALEX. 1945


COMUNA RACOVA
1468 BANCA POPULARĂ „MOLDOVA” 1945
Ba Na

1469 COOPERATIVA „ÎNĂLŢAREA” 1945


1470 GROSU GHEORGHE 1945 R
1471 MĂLINICI N. GH. ION 1945 R
1472 PETROVANU V. 1945 R
e

1473 ŞENTEA ADELA 1945 R


AN el

1474 TODIRICĂ VASILE 1945 R


1475 ZBÂNCU GH. 1945
SJ hiv

COMUNA RĂCĂCIUNI
1476 ANTONIU MARIA 1945
1477 ARGHIR IOAN 1945
Ar

1478 BALAN LEPĂDATU CONST. 1945


1479 BANCA POPULARĂ „RĂSĂRITUL” 1945
1480 BRAUNSTEIN MANOLE 1945
1481 CIOCHINĂ D. D-TRU 1945
1482 CIOCHINĂ NEC. 1945-1947
1483 CLAIN LAZĂR 1945
1484 COJOC GH. 1945
1485 CRUCEANU TOMA 1945
1486 DAMIAN CONSTANTIN 1945-1947
1487 DOBOŞ JEAN 1945-1947
1488 DOMINTE CONST. 1945-1948
112
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1489 DOMINTEANU TOADER 1945-1947
1490 EREŞI GH. 1945
1491 FECHET M., moşt. 1945
1492 FORNARACHI EUGEN 1945
1493 FORNORACHI LEON 1945
1494 FRÂNCU ISAIA 1945
1495 GHERASIM N., moşt. 1945

i
1496 GRIGOROVICI MIHAI 1945-1947

ie
1497 GRUIA preot, moşt. 1945
1498 ICHIM NECULAI 1945-1948

an
1499 JAMBA MARIA 1945-1947
1500 MIRON IOAN 1945

om
1501 MIRONESCU CONST. 1945-1947
1502 MOCANU C. C. 1945-1948
1503 NĂLBOC VALERIU 1945
1504 NUHĂM SOLOMON 1945

R
1505 OLTEANU NECULAI 1945-1946
1506 ONIŞOR CAIUS 1945
1507 PAPADOPOL D-TRU
e 1945-1947
1508 RADU NECULAI
al 1945
1509 ROŞCA ŞTEFAN 1945
1510 SECACI IANUŞ 1945-1947
le

1511 SERAFIM MIHAI 1945


1512 STOICOVICI ANTON 1945
u na

1513 Av. STUPCANU (fără prenume) 1945-1947


1514 ŞTIUCĂ JENICĂ 1945-1947
ca tio

1515 TĂNASE DUMITRU 1945


1516 TOADER SANDU 1945-1947
1517 TOMA FLOCOSU IOAN 1945-1947
Ba Na

1518 ŢONE SIMION, moşt. 1945-1947


1519 ZAHARIA SIMION 1945-1948
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1520 1945
COMUNA RĂCĂCIUNI de la nr. 1 la 48 (copii)
e

COMUNA RĂCĂTĂU
AN el

1521 COSTINESCU MIRCEA 1945


1522 FORNORACHI EUGEN 1945-1948
SJ hiv

1523 MIHĂILĂ PAVEL 1945 R


1524 SAMOILĂ LEONORA 1945
1525 ZUGRAVU CONST. 1945
Ar

COMUNA SECUIENI
1526 BIBIRE MARICEL 1945
1527 CÂRLAN ALEX. 1945
1528 COSMA VIRGINIA 1945
1529 MARDARE EUGEN 1945
1530 TĂZLĂUANU GH. 1945
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
1531 BERNARD GH. IOAN 1945-1946
vira
1532 CATRINŢAŞU IOSIF 1945
n
1533 CIOCAN VASILE 1945
113
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1534 CORBAN PANAITE 1945
1535 DUMITRESCU MARGARETA 1945
vira
1536 HOLBAN ELENA 1945
n
1537 KATZ PINCU MOISE 1945-1949
1538 MOSCU NECULAI 1945-1948
vira
1539 PETCU IOAN 1945

i
n

ie
1540 RĂDULESCU I. MARIA 1945
1541 ŞANDRU V. IOAN 1945

an
1542 TUDORAN GHEORGHE 1945-1947
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite
1543 1945-1946
COMUNA SLĂNIC, cereri pentru scăderea impozitului

om
COMUNA TAMAŞI
1544 BASTON C-TIN 1945-1947
1545 CRISTIAN TIBERIU 1945

R
COMUNA TRAIAN
1546 DUMITRAŞCU GH. 1945
1547 DIMIDOV V.
1548 MOCANU D.
e 1945
1945
al
1549 OCOLUL SILVIC 1945
1550 URZICEANU GH. FLORICA 1945
le

COMUNA TG. OCNA


1551 MARTIŞ VASILE 1945
u na

COMUNA VALEA LUI ION


1552 AILENEI CONST 1945
1553 BLAJ SP. IORD. ION 1945
ca tio

1554 CAPŞA ION 1945 R


COMUNA VALEA SEACĂ
Ba Na

1555 STAINBERG CAROL 1945


COMUNA VIFORENI
1556 BĂISAN EMIL 1945 R
Procese verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
e

pentru automobil BACĂU


AN el

1557 GRIGORIU AURELIA şi BOC ELENA – autocamion 1945


1558 IANCU LEON şi AIZIG SAMY – autocamion 1945-1946
SJ hiv

1559 ZALMAN HERŞCU – autoturism 1945


1560 WEINBERG ADOLF – autoturism 1945 R
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
Ar

1561 P.C.R. SLĂNIC – autocamion 1945


COMUNA TG. OCNA
1562 PAPACOSTEA CONST. – autoturism 1945
1563 P.C.R. TÂRGU OCNA - autocamion 1945
Procese verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
succesoral BACĂU
1564 BUZDUGAN GH. GH. 1945
1565 DRĂGOI IOAN 1945-1947
1566 GABĂR C-TIN 1945-1947 R
1567 MATEESCU MĂRIOARA 1945 R
1568 PAPAFIL LUCREŢIA 1945-1947
114
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1569 SOFRONIE NICOLAE 1945
COMUNA BERZUNŢI
1570 AVASILOIA D-TRU 1945
COMUNA BLĂGEŞTI
1571 APETREI NECULAI 1945
1572 BUSUIOC MIHAI 1945
1573 CĂŞERIU IOANA 1945

i
1574 LUCA IOAN 1945 R

ie
COMUNA BORZEŞTI
1575 IVAN IOAN 1945 R

an
COMUNA CĂLUGĂRA
1576 BERUŞCĂ C. VASILE 1945 R

om
1577 CAVALERU IORDACHE 1945 R
1578 CROITORU DUMITRU 1945 R
1579 MATEI AL. CONST. 1945 R
COMUNA CLEJA

R
1580 LASLĂU ELISABETA 1945
1581 MINUŢ PETRE 1945-1947
COMUNA DOFTEANA
e
1582 CHIŢIGOI TOADER
al 1945 R
1583 PAISA ILINCA 1945
1584 PĂDUREŢ MIHAI 1945
le

COMUNA DOMNIŢA MARIA


1585 BOTEZ CONST. 1945 R
u na

COMUNA FERDINAND
1586 BULAI MIHAI 1945
ca tio

1587 MAGHERIU ANTAL 1945


1588 PIŞTA IANUŞ 1945
1589 TANCĂU GHERGHEL MIHAI 1945
Ba Na

COMUNA FILIPENI
1590 OPRIŞAN AGLAIA 1945
1591 PINTILESCU GH. 1945
1592 SÂRBU VASILE 1945
e

1593 ŢARĂLUNGĂ IOAN 1945


AN el

COMUNA GÂRLENI
1594 ARDELEANU TEODOR 1945
SJ hiv

1595 DASCĂLU FERENŢ 1945


1596 EFTIMIE FRĂSINA 1945
1597 IANĂU IANOŞ 1945
Ar

1598 MITITELU FERENŢ 1945


1599 TILIŢĂ IOAN 1945
1600 VĂLEANU IOAN 1945
COMUNA GEOSENI
1601 ANCA GH. 1945-1947
1602 CHICEA MIHAI 1945
1603 NECHITA IOAN 1945-1948
COMUNA GLODURI
1604 DERLA IOAN 1945
1605 GALEA NASTICA 1945
1606 OBREJA C-TIN 1945-1947
115
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1607 PALADE NECULAI 1945
COMUNA GRIGORENI
1608 CÂŞU IOJĂ 1945
COMUNA HORGEŞTI
1609 MATEEŞ MARIA 1945
1610 MÂNDRILA ALEXANDRU 1945
1611 TATARU CONST. 1945

i
COMUNA LECCA

ie
1612 BIBIRE ŞTEF. IORD. 1945 R
1613 SAVA I. VASILE zis VÂLCESCU 1945

an
COMUNA LUCĂCEŞTI
1614 PINTILIE VASILE 1945-1947 R

om
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
1615 BUTĂCEL A. ANIŢA 1945
1616 CERNIC A. CATRINA 1945
1617 GABOR A. PETRE 1945

R
1618 LUPAN IOAN IOSIF 1945
COMUNA MĂRGINENI
1619 FĂRĂUANU A. IANUŞ
e 1945
COMUNA ONEŞTI
al
1620 PĂTRĂŞCANU VASILE 1945
1621 PRICOPIE ION 1945-1948
le

1622 TUDURACHE I. ELENA 1945


COMUNA PARINCEA
u na

1623 DROGU COSTICĂ 1945


COMUNA PÂNCEŞTI
ca tio

1624 BERDILĂ ALEXANDRU 1945


1625 COCALEA IOAN 1945
1626 COJOCARU NECULAI 1945
Ba Na

1627 NANTU IORDACHE 1945


1628 PÂNZARU GH. 1945
1629 RADU GH. 1945
1630 SAVA GH. 1945
e

COMUNA PETREŞTI
AN el

1631 CHEŢA IANCU 1945 R


1632 CHIRIAC SAFTA 1945
SJ hiv

COMUNA PRĂJEŞTI
1633 VERNICA ADAM 1945-1947
COMUNA RACOVA
Ar

1634 GHERASIM CEZAR 1945


COMUNA RĂCĂCIUNI
1635 BOBÂRNAC MARGHIOALA 1945
1636 ROŞCA ŞTEFAN 1945
1637 SCARLAT VASILE 1945
1638 STANCIU TOADER 1945
COMUNA RĂCĂTĂU
1639 CĂLDĂRARU NECULAI 1945
1640 CIOROABĂ ALECU 1945
1641 CODREANU GRIGORE 1945
COMUNA SARATA
116
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1642 HAIDĂU NECULAI 1945
1643 ŞTINERIU ELENA 1945
COMUNA SĂNDULENI
1644 NEDELCU ELISABETA 1945-194
COMUNA TG. OCNA
1645 DIMITRIU D-TRU 1945-1947
1646 OANCEA COSTACHE 1945-1947

i
COMUNA TG. TROTUŞ

ie
1647 DAVID I. PETRE 1945
COMUNA VALEA SEACĂ

an
1648 ANDOR M. MIHAI 1945
1649 PĂTRAŞC LUNGU PETRE FERENŢ 1945 R

om
1650 PATRAŞC I. ROZA 1945
COMUNA VIFORENI
1651 ANDRONIC VASILE 1945-1947
1652 IAMANDI SPIRIDON 1945-1947

R
1653 MĂGHINICI IOAN 1945-1947
1654 RUSU ION 1945-1947
COMUNA TANACU, JUD. VASLUI
e
1655 BUJOR NECULAI
al 1945
TURDA
1656 IACOB GHEORGHE 1945
le

Proces verbal de impunere taxă brevet– STEINBOC ROCHMIL din


1657 1945-1947
BACĂU
u na

Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –


1658 1945
COMUNA CLEJA
ca tio

Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –


1659 1945
COMUNA GLODURI
Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –
1660 1945
Ba Na

COMUNA HORGEŞTI
Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –
1661 1945
COMUNA LECCA
Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –
e

1662 1945
COMUNA MĂRĂŞTI
AN el

Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –


1663 1945
COMUNA PARINCEA
SJ hiv

Procese-verbale pentru aşezarea impozitului asupra plantaţiilor de vie –


1664 1945
COMUNA PÂNCEŞTI
1665 Tabel cu debitorii împroprietăriţi din comuna LUIZI CĂLUGĂRA 1945
Ar

Libret de pensie pentru SCORŢANU CONST. MARIA de la Casa


1666 1945
I.O.V.R.
1667 Carnet de drepturi I.O.V.R. pentru PILAT V. VIRGINIA din BACĂU 1945
State de plată a drepturilor cuvenite familiilor concentraţilor – comunele
Ciumaşi, Cleja, Domniţa Maria, Ferdinand, Gheorghe Buzdugan, Letea
1668 1945 R
Veche, Luizi Călugăra, Luncani, Mărgineni, Săuceşti, Valea lui Ion,
Valea Seacă şi Valea Rea
State de plată a drepturilor tranzitorii pentru comunele Asău, Agăş,
Ardeoani, Bacău, Bucşeşti, Bereşti Bistriţa, Băhnăşeni, Bogdăneşti,
1669 1945 R
Băseşti, Brătila, Bârsăneşti, Berzunţi, Caşin, Comăneşti, Dofteana,
Filipeni, Gropile, Gloduri, Geoseni, Goioasa, Gârleni şi Hârja

117
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
State de plată a drepturilor tranzitorii pentru comunele Lăloaia,
Lucăceşti, Lecca, Mănăstirea Caşin, Nadişa, Odobeşti, Oituz, Parincea,
1670 1945 R
Poduri, Palanca, Râpile, Solonţ, Scorţeni, Sănduleni, Schitu Frumoasa,
Şerbeşti, Tamaşi, Tescani şi oraş Târgu Ocna
1671 State de plată a ajutoarelor familiilor concentraţilor din judeţ 1945 R
Ordine, tabele, situaţii privind impozitarea unor firme şi drepturile
1672 1945 R
acordate familiilor concentraţilor
1673 State de plată a drepturilor tranzitorii de urmaş I.O.V.R. comuna AGĂŞ 1945 R

i
ie
1674 State de plată a drepturilor tranzitorii de urmaş I.O.V.R. comuna ASĂU 1945 R
State de plată a drepturilor cuvenite familiilor concentraţilor din oraşul

an
1675 Bacău, stat nominal de plată a evreilor care au prestat muncă obligatorie 1945 R
între1 noiembrie 1943 şi 23 august 1944
1676 State de plată a drepturilor tranzitorii – comune din judeţ 1945

om
1677 State de plată a drepturilor tranzitorii – oraş BACĂU 1945 R
1678 State de plată a drepturilor tranzitorii – comuna BĂHNĂŞENI 1945 R
1679 State de plată a drepturilor tranzitorii – comuna BĂSEŞTI 1945 R

R
State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Bereşti Bistriţa,
1680 1945 R
Bereşti Tazlău, Berzunţi, Bârsăneşti, Blăgeşti

e
State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Brătila, Brusturoasa,
1681 1945 R
Buhoci, Căiuţi, Călugăra, Ciumaşi, Cleja, Dărmăneşti, Domniţa Maria
al
State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Ferdinand, Gheorghe
1682 1945 R
Buzdugan, Gârleni, Geoseni, Gloduri, Grigoreni, Helegiu, Horgeşti
le
State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Lăloaia,Luizi
1683 1945 R
Călugăra, Luncani, Măgireşti, Mănăstirea Caşin şi Agenţia 4 Moineşti
u na

State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Nadişa, Odobeşti,


1684 Oneşti, Palanca, Pânceşti, Parincea, Prăjeşti, Răcăciuni, Răcătău, Sarata, 1945 R
Săuceşti, Scorţeni
ca tio

State de plată a drepturilor tranzitorii – comunele Secuieni, Slănic Băi,


1685 Solonţ, Tamaşi, Traian, Valea lui Ion, Agenţia 6 Valea Rea, Valea Seacă 1945 R
Ba Na

şi Viforeni
Registru matricol nr. 2 (impozit pe clădiri) – comuna MĂRGINENI şi
1686 1945-1948
oraş BACĂU – cartierul C.F.R.
Registru matricol nr. 2 (impozit pe clădiri) – comuna DOMNIŢA
1687 1945-1949 R
e

MARIA
AN el

Registru matricol nr. 2 (impozit pe clădiri) – comunele BEREŞTI 1945-


1688
BISTRIŢA, CIUMAŞI, SĂUCEŞTI şi ŞERBEŞTI 1947-1948
SJ hiv

1689 Registru de debite arenzi terenuri şi rate loturi – comuna SĂUCEŞTI 1945-1948
1690 Registru rol impozite curente – comuna AGĂŞ 1945-1947
1691 Registru rol impozite curente – comuna PALANCA (vol. I) 1945-1947
Ar

1692 Registru rol impozite curente – comuna PALANCA (vol. II) 1945-1947
1693 Registru rol impozite curente – comuna DOMNIŢA MARIA 1945-1947
1694 Registru rol impozite curente – comuna DOMNIŢA MARIA 1945-1946
1695 Registru rol impozite curente – comuna DOMNIŢA MARIA 1945-1946
Registru rol impozite curente – comune din Circumscripţia DOMNIŢA
1696 1945-1946
MARIA
1697 Registru rol impozite curente – comuna LECCA 1945-1946
1698 Registru rol impozite curente – comunele LECCA şi PARINCEA 1945-1946 R
1699 Registru rol impozite curente – comuna LUIZI CĂLUGĂRA 1945-1946
1700 Registru rol impozite curente – comuna PARINCEA 1945-1946 R
1701 Registru rol impozite curente – comuna TRAIAN 1945-1946 R
1702 Matricola Md. 3 bis pentru impunerile comercianţilor şi industriaşilor 1945-1947
118
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
clasificaţi – oraş BACĂU
Matricola Md. 3 pentru întreprinderile comerciale, industriale şi bancare
1703 1945-1947 R
neclasificate – oraş BACĂU
Matricola Md. 3 pentru întreprinderile comerciale, industriale şi bancare
1704 1945-1946
neclasificate – comunele din Circumscripţia 7 DOMNIŢA MARIA
Matricola Md. 3 pentru întreprinderile comerciale, industriale şi bancare
1705 neclasificate – comunele BLĂGEŞTI, FÂNTÂNELE, GÂRLENI, 1945-1946 R
RACOVA şi VALEA LUI ION

i
ie
Matricola Md. 4 pentru impunerile liberilor profesionişti şi alte ocupaţii
1706 1945-1946 R
necomerciale – oraş BACĂU

an
Matricola Md. 4 bis pentru impunerea meseriaşilor clasificaţi –
1707 comunele BLĂGEŞTI, FÂNTÂNELE, GÂRLENI, RACOVA şi 1945-1946 R
VALEA LUI ION

om
Matricola Md. 4 pentru impunerile liberilor profesionişti şi alte ocupaţii
1708 1945-1946
necomerciale – comunele din Circumscripţia 7 DOMNIŢA MARIA
Matricola Md. 4 pentru impunerile liberilor profesionişti şi alte ocupaţii
1709 1945-1948

R
necomerciale – comunele din Circumscripţia 8 PARINCEA
Registru debite şi încasări ale comercianţilor de băuturi din oraşul şi
1710 1945-1948 R

e
judeţul BACĂU
1711 Registru impozite curente la comerţ şi profesie – comuna AGĂŞ 1945-1947
al
1712 Registru impozite curente la comerţ şi profesie – comuna GOIOASA 1945-1947
Registru impozite curente la comerţ şi profesie – comunele DOMNIŢA
1713 1945-1947
le
MARIA şi PARINCEA
1714 Registru impozite curente la comerţ şi profesie – comuna PARINCEA 1945-1946
u na

Registru de înregistrare a plăţii impozitului pe salariu la firme din


1715 1945-1948 R
BACĂU
Registru de înregistrare a plăţii impozitului pe salariu la firme din oraşul
ca tio

1716 BACĂU şi comunele BLĂGEŞTI, FÂNTÂNELE, GÂRLENI, 1945-1949


PRĂJEŞTI şi ŞERBEŞTI
Ba Na

Registru de evidenţă a impozitului excepţional – oraş BACĂU


1717 1945-1946 R
(comercianţi şi profesii)
1718 Opis alfabetic pentru evidenţa apelurilor pentru comerţ şi profesii 1945-1946 R
1719 Repertoar al firmelor din oraş şi judeţ 1945
e

Cont de gestiune al Serviciului Exterior General al Finanţelor judeţ


1720 1945-1946
AN el

Bacău pe luna iunie 1945


1721 Descărcarea plăţii bonurilor de pensii 1945-1947 R
SJ hiv

1722 Registru roluri indirecte şi ministere 1945


1723 Registru impozit – petrol – Depozitul LUCĂCEŞTI 1945
1724 Registru impozit – petrol – Depozitul LUCĂCEŞTI 1945-1947 R
Ar

1725 Registru rol impozite curente oraş BACĂU 1945-1946 R


1946
1 Registru unic de control Percepţia de Circumscripţie nr. 3 Bacău 1946-1948
Procese-verbale de control la Circumscripţia II de Constatare Bacău şi
2 1946
instrucţiuni privind reglementarea raporturilor proprietari-chiriaşi
Procese-verbale de inspectare a Secţiilor Secretariat şi Contabilitate de
3 1946
la Administraţia Financiară Bacău
Procese-verbale de verificare de fond la Secţia Contabilitate a
4 1946
Administraţiei Financiare Bacău
Procese-verbale de verificare de fond la Secţia Secretariat a
5 1946
Administraţiei Financiare Bacău
6 Rapoarte ale Administraţiei Financiare Bacău către Ministerul 1946 R
119
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Finanţelor pe lunile ianuarie-martie 1946
Procese-verbale referitoare la averea mobilă deţinută de Ministerul
7 1946
Finanţelor în judeţ
8 Instrucţiuni privind impunerea excepţională a beneficiilor de război 1946 R
9 Ordine, instrucţiuni referitoare la impozite 1946 R
10 Ordine, instrucţiuni referitoare la impozite 1946
11 Ordine, instrucţiuni referitoare la impozite 1946

i
Corespondenţă, ordine, circulare trimise Circumscripţiei VII Domniţa

ie
12 1946
Maria
Ordine, circulare referitoare la impozitarea contribuabililor persoane

an
13 1946 R
fizice şi juridice
Ordine, circulare referitoare la impozitarea terenului agricol şi a
14 1946-1947
clădirilor

om
Instrucţiuni pentru stabilirea impozitului după categorii de terenuri.
15 1946-1949
Procese-verbale de control la Agenţia 7 Oituz
Ordine, circulare primite de Biroul Impozit Excepţional, Secţia

R
16 1946
Constatare Bacău
17 Ordine, circulare, corespondenţă trimisă Circumscripţiei VIII Parincea 1946

18
e
Cereri de scădere a impozitului adresate Circumscripţiei VIII Parincea şi
procese-verbale de constatare încheiate la Circumscripţia VII Domniţa 1946
al
Maria
Corespondenţă referitoare la impozitarea băuturilor alcoolice,
19 1946
le
succesiunilor
20 Circulară privind impozitarea avocaţilor publici 1946 R
u na

Corespondenţă referitoare la probleme de personal şi la arhiva evacuată


21 1946
în timpul războiului
22 Ordine, circulare, corespondenţă privind personalul 1946 R
ca tio

23 Ordine, circulare, corespondenţă privind personalul 1946 R


24 Decizii, tabele, situaţii referitoare la mişcarea personalului 1946
Ba Na

Ordine, circulare, corespondenţă referitoare la personal, programul de


25 lucru, procese-verbale de control la depozitul de lemn P. Haimsohn din 1946 R
Palanca, impozitarea meseriaşilor şi comercianţilor
Corespondenţă referitoare la personal, procese-verbale de cercetare a
26 1946 R
e

agentului administrativ COJAN IOSIF


AN el

Registru de înregistrare a declaraţiilor de impunere pe exerciţiul 1946 –


27 1946-1947
1947 Circumscripţia VII Domniţa Maria
SJ hiv

Tabele cuprinzând cifra de afaceri a cofetarilor, covrigarilor,


28 1946
cafenelelor, comercianţilor de păsări şi zarzavaturi din oraşul Bacău
29 Corespondenţă referitoarea la taxa pe vie şi asupra băuturilor alcoolice 1946-1947
Ar

Procese-verbale de constatare a stării clădirilor unde urmau a se


30 1946
deschide cârciumi în Bacău
31 Declaraţii în vederea stabilirii impozitării, procese-verbale de constatare 1946
Declaraţii ale proprietarilor de clădiri din Bacău în vederea stabilirii
32 1946 R
impozitului
Tabel cu fabricile, tăbăcăriile şi magazinele de pielărie din Bacău,
33 procese-verbale privind stabilirea valorii locative, de circulaţie la clădiri 1946 R
şi terenuri virane după străzi
Procese-verbale de inspectare a firmelor din judeţ, declaraţii privind
34 1946-1947 R
mărfurile aflate în stoc
Borderouri privind impozitul încasat pe cifra de afaceri la
35 1946 R
Circumscripţia I Bacău
120
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de constatare încheiate în Bacău, comunele Călugăra,
36 Luizi Călugăra, Parincea ş.a. pentru mori, fabricarea de băuturi 1946
alcoolice, Fabrica Lupu Klein
Procese-verbale de control la mori comunale Circumscripţia VII
37 1946
Domniţa Maria
Declaraţii, procese-verbale referitoare la pierderea registrelor fiscale ale
38 1946
unor firme din Bacău
Procese-verbale de inspecţie ale atelierului de ţesături din lână

i
39 1946

ie
„Merinos” din Bacău – str. Clotilda Averescu
Corespondenţă privind litigiul dintre Ministerul de Finanţe şi Societatea

an
40 1946
pentru Industrie Textilă S.A. Bacău
Procese-verbale de inspecţie a Fabricii de Ţesături „Isvoranu” S.A.
41 1946
Bacău

om
42 Declaraţii de fabricaţie de la Fabrica de Ţesături „Isvoranu” S.A. Bacău 1946
Corespondenţă referitoare la impozitarea Fabricii de Ţesături „Isvoranu”
43 1946 R
S.A. Bacău, procese-verbale de inspecţie

R
Corespondenţă, procese-verbale de inspecţie a Fabricii de Postav „S.
44 1946-1947 R
Filderman” Bacău

e
Declaraţii de fabricaţie şi procese-verbale de control la Întreprinderile
45 1946
„S. Filderman” din Bacău
al
46 Procese-verbale de inspecţie la Întreprinderile „S. Filderman” din Bacău 1946 R
Contul operaţiunilor asupra taxelor de consumaţie pe talpă şi piele la
47 1946 R
le
Întreprinderile „S. Filderman” din Bacău
48 Declaraţii de fabricaţie la Întreprinderile „S. Filderman” din Bacău 1946
u na

49 Procese-verbale de inspecţie la Întreprinderile “S. Filderman” Bacău 1946


50 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Pielărie “Iulica” din Bacău 1946
Procese-verbale de inspecţie a Fabricii de Pielărie “Iulica” din Bacău,
ca tio

51 1946 R
str. Regina Elisabeta nr. 2
Declaraţii de fabricaţie la Tăbăcăria Românească şi Fabrica „H.
52 1946
Ba Na

Abramovici şi Fiii” Bacău


53 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica „H. Abramovici şi Fiii” Bacău 1946
54 Declaraţii de fabricaţie la Tăbăcăria Românească Bacău 1946-1947
55 Declaraţii de fabricaţie la Tăbăcăria Românească Bacău 1946
e

56 Declaraţii de fabricaţie la Tăbăcăria I. Schapira Bacău 1946 R


AN el

57 Declaraţii de fabricaţie la Tăbăcăria I. Schapira Bacău 1946


Procese-verbale de control la Fabrica de Cherestea “Lemnex” din Bacău
58 1946-1948
SJ hiv

(propr. Jean Calmanovici)


59 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Pielărie „Etingher Strul” Bacău 1946 R
Declaraţii de fabricaţie la Atelierul de Tăbăcărie „Froim Grimberg”
60 1946
Ar

Bacău
61 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de acid carbonic Lupu Klein Bacău 1946 R
62 Contul de operaţiuni la Fabrica de Petrol Mărgineni 1946
Procese-verbale privind recepţia ţiţeiului brut de la Tescani exploatat de
63 1946
Fabrica H. Bernstein din comuna Lucăceşti
64 Corespondenţă cu Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din Lucăceşti 1946
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din
65 1946 R
comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din
66 1946-1947
comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din
67 1946
comuna Lucăceşti
121
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din
68 1946
comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Lupu Rubinstein din
69 1946-1947
comuna Lucăceşti
Contul operaţiunilor la Fabrica de Petrol Alik Leibu din comuna
70 1946
Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Fabricile de Petrol Alik Leibu şi Radu
71 1946
Bunghez din comuna Lucăceşti

i
ie
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Alter Schwartz din comuna
72 1946 R
Lucăceşti

an
Procese-verbale de inspecţie, corespondenţă cu Fabrica de Petrol Alter
73 1946 R
Schwartz din comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol Alter Schwartz din

om
74 1946-1947 R
comuna Lucăceşti
Procese-verbale de control, contul operaţiunilor la Fabrica de Petrol
75 1946 R
Alter Schwartz din comuna Lucăceşti

R
Corespondenţă, procese-verbale de control, inventare ale Fabricii de
76 1946-1947
Petrol H. şi S. Bernstein din comuna Lucăceşti

e
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol H. şi S. Bernstein din
77 1946
comuna Lucăceşti
al
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Produse Petroliere “Luceafărul”
78 1946
din comuna Lucăceşti
le
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol “Luceafărul” din
79 1946-1947
comuna Lucăceşti
u na

Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol “Luceafărul” din


80 1946-1947 R
comuna Lucăceşti
81 Corespondenţă cu Fabrica de Petrol “Luceafărul” din comuna Lucăceşti 1946
ca tio

Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din


82 1946
comuna Lucăceşti
Ba Na

Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din


83 1946
comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din
84 1946
comuna Lucăceşti
e

Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din


85 1946-1947
comuna Lucăceşti
AN el

Corespondenţă cu Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din comuna


86 1946-1947
SJ hiv

Lucăceşti privind taxa pe produse petroliere


Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Petrol C. Pelin şi M. Dimitriu din
87 1946-1947
comuna Lucăceşti
Ar

Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol C. Pelin şi M. Dimitriu


88 1946
din comuna Lucăceşti
Corespondenţă cu Fabrica de Petrol Alik Leibu din comuna Lucăceşti
89 1946
privind taxa de consumaţie
Procese-verbale de recepţie a ţiţeiului la Fabrica de Petrol Alik Leibu
90 1946-1947
din comuna Lucăceşti
91 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica Alik Leibu din comuna Lucăceşti 1946 R
92 Contul operaţiunilor la fabricile de petrol din comuna Lucăceşti 1946
Declaraţii privind acordarea indemnizaţiei pentru pâine ale
93 1946
funcţionarilor de la Prefectura judeţului Bacău
Cereri ale locuitorilor din Căiuţi, Brătila, Târgu Ocna, Târgu Trotuş etc.
94 1946
pentru acordarea indemnizaţiei pentru pâine
122
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Cereri ale locuitorilor din Oneşti, Dofteana, Borzeşti, Târgu Ocna,
95 1946
Târgu Trotuş etc.
Tabele de debite pentru locuitorii împroprietăriţi în 1945 pentru
96 1946
comunele Săuceşti, Luizi Călugăra
Tabele de debite pentru locuitorii împroprietăriţi în 1945 pentru comuna
97 1946
Luizi Călugăra
Tabele de debite pentru locuitorii împroprietăriţi în 1945 pentru comuna
98 1946-1949
Râpile

i
ie
99 Tabele cu locuitorii din Bacău care deţineau ruble sovietice 1946 R
100 Tabel cu locuitorii comunei Călugăra cu vârste între 21 – 60 ani 1946

an
101 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comitetului Şcolar Judeţean Bacău 1946-1947
102 Ordine, instrucţiuni referitoare la taxa pentru timbru, succesiuni 1946
103 Încunoştiinţări de deces, succesiuni fără avere 1946-1947

om
104 Bilete de împrumut de la Banca Creditul Naţional Agricol 1946
Contracte de împrumut garantate cu gaj agricol la Banca Creditul
105 1946
Naţional Agricol

R
106 Acte de gaj mărfuri la Banca “Oituzul” 1946
107 Declaraţii de fabricaţie 1946
108
e
Cereri de apelare împotriva proceselor-verbale de impunere
Procese-verbale privind impunerea agricolă a proprietăţilor S.A.R.
1946-1947 R
al
109 1946-1947
“Şerbăneşti” din Bacău
Cerere de scădere la impunere agricolă pentru ROMUL ADAM din
110 1946-1947
le
Bacău pentru terenul din comuna Călugăra
Proces-verbal de constituire a comisiei de evaluare a terenurilor agricole
111 1946
u na

din comuna Fântânele


Proces-verbal de impunere la agricol pentru moşt. MIHAI COŞA din
112 1946
comuna Ferdinand
ca tio

Cerere de scădere a impunerii la agricol pentru MATEI ILIE din


113 1946
comuna Gheorghe Buzdugan
Ba Na

Proces-verbal de impunere la agricol pentru MARDIROS AUREL din


114 1946-1947
comuna Letea Veche
Proces-verbal de impunere la agricol pentru ANTON FODOR din
115 1946
comuna Sarata
e

Proces-verbal de impunere la agricol pentru MIHAI FODOR din


116 1946
AN el

comuna Sarata
Proces-verbal de impunere a venitului global pentru EDELSTEIN
117 1946
SJ hiv

ISIDOR din Bacău


Procese verbale de impunere la echivalent BACĂU
118 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – SUCURSALA BACĂU 1946-1947 R
Ar

119 BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. – SUCURSALA BACĂU 1946-1947 R


PAROHIA BISERICII “SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI
120 1946-1947
ELENA”
PAROHIA BISERICII ORTODOXE ŞERBĂNEŞTI – BACĂU şi
121 1946-1947
PAROHIA din cartierul C.F.R.
122 PAROHIA BISERICII “SF. NICOLAE” 1946-1947
FABRICA DE BERE “AZUGA” pentru imobilul închiriat de pe str. 15
123 1946 R
August nr. 28
124 S.A. DISTRIBUŢIA 1946-1947 R
125 IZVORANU S.A. 1946-1948 R
126 BACĂUL S.A.R. 1946-1947
127 HÂRTIA S.A. 1946-1947
123
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
128 MOARA “AURORA” 1946-1947 R
129 SOCIETATEA “VOINŢA” 1946-1947
130 S.N.C. ABRAMOVICI HERMAN 1946-1948 R
131 S.N.C. CALMANOVICI H. 1946-1947
132 S.N.C. FILDERMAN (moara) 1946-1947 R
133 S.N.C. FILDERMAN (textile şi pielărie) 1946-1947 R
134 S.N.C MARIA C. NICA şi alţii (ape gazoase) 1946-1947

i
135 S.N.C. MAVEX 1946-1947 R

ie
136 S.N.C. METAFER – DAVIDOVICI şi FII 1946-1947 R
137 S.N.C. ORGHIDAN R. şi BRILL S. 1946-1947

an
138 S.N.C. TĂBĂCĂRIA ROMÂNEASCĂ 1946-1947
COMUNA AGĂŞ

om
139 COOPERATIVA “AGĂŞUL” 1946-1947
140 S.A.R. FORESTA ITALO – ROMÂNĂ 1946-1947 R
COMUNA ARDEOANI
141 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947

R
COMUNA ASĂU
142 COOPERATIVA “ASĂUL” 1946-1947
143 PAROHIA BISERICII ORTODOXE
e 1946-1947
COMUNA BĂHNĂŞENI
al
144 COOPERATIVA “UNIREA” din satul PÂRJOL 1946-1947
COMUNA BÂRSĂNEŞTI
le

145 COOPERATIVA “UNIREA” din satul BRĂTEŞTI 1946-1947


146 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
u na

COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA


147 BANCA POPULARĂ “HATMAN BERESCU” 1946-1947 R
ca tio

148 COOPERATIVA “UNIREA” 1946-1947 R


COMUNA BEREŞTI TAZLĂU
149 BANCA POPULARĂ “LUMINA” din satul ENĂCHEŞTI 1946-1947
Ba Na

COMUNA BERZUNŢI
150 BANCA POPULARĂ “BERZUNŢUL” 1946-1947
151 COOPERATIVA “UNIREA” 1946-1947
152 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BERZUNŢI 1946-1947
e

153 PAROHIA ORTODOXĂ din satul MORENI 1946-1947


AN el

COMUNA BLĂGEŞTI
154 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
SJ hiv

155 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul BUDA 1946-1947


COMUNA BOGDĂNEŞTI
156 COOPERATIVA “AL. CONSTANTINESCU” 1946-1947
Ar

157 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947


COMUNA BORZEŞTI
158 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BORZEŞTI 1946-1947
159 PAROHIA ORTODOXĂ din satul RĂDEANA 1946
160 PAROHIA ORTODOXĂ din satul JEVRENI 1946-1947
COMUNA BRĂTILA
161 BANCA POPULARĂ “AGRICOLA” 1946
162 PAROHIA ORTODOXĂ “SF. NECULAI” 1946-1947
163 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BRĂTILA DE JOS 1946-1947
COMUNA BRUSTUROASA
164 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947
124
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA BUCŞEŞTI
165 BANCA POPULARĂ “BUCŞA” 1946-1947
166 COOPERATIVA “RUNCUL” 1946-1947
167 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947
168 PAROHIA ORTODOXĂ din satul CORNET 1946-1947
COMUNA BUHOCI
169 PAROHIA CATOLICĂ din satul BUHOCI 1946-1947

i
170 PAROHIA CATOLICĂ din satul BIJGHIR 1946-1947

ie
171 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BUHOCI 1946-1948
COMUNA CAŞIN

an
172 COOPERATIVA “MĂGURA CAŞINULUI” 1946-1948
173 PAROHIA ORTODOXĂ din satul CAŞIN 1946-1947

om
COMUNA CĂIUŢI
174 S.I.N.C. “FORESTIERA TROTUŞULUI” 1946-1948 R
COMUNA CĂLUGĂRA
175 PAROHIA “SF. NICOLAE” din satul CĂLUGĂRA 1946-1948

R
176 PAROHIA ORTODOXĂ din satul PETRICICA 1946-1947
177 PAROHIA SOHODOL 1946-1947
COMUNA CIUMAŞI
e
178 PAROHIA BISERICII ORTODOXE
al 1946-1948
COMUNA CLEJA
179 PAROHIA CATOLICĂ 1946
le

COMUNA COMĂNEŞTI
180 PAROHIA CATOLICĂ din satul LINCA DE JOS 1946-1947
u na

181 PAROHIA ORTODOXĂ din satul COMĂNEŞTI 1946-1947


182 PAROHIA BISERICII ORTODOXE LEORDA 1946-1947
ca tio

183 S.A. CREDITUL CARBONIFER 1946-1947


184 S.A.R. FORESTA ITALO-ROMÂNĂ 1946-1948
COMUNA DĂRMĂNEŞTI
Ba Na

185 COOPERATIVA “IZVORUL TOVĂRĂŞIEI” 1946-1947


186 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BOIŞTEA 1946-1947
187 PAROHIA CATOLICĂ 1946-1948
188 PAROHIA ORTODOXĂ din satul DĂRMĂNEŞTI 1946-1947
e

189 PAROHIA ORTODOXĂ din satul LAPOŞ 1946-1947


AN el

190 PAROHIA ORTODOXĂ din satul PLOPU 1946


191 S.A.R. “PETROŞANI” 1946
SJ hiv

COMUNA DOFTEANA
192 COOPERATIVA “SF. GHEORGHE NOU” 1946-1947 R
193 S.C. CREDITUL FUNCIAR RURAL – moşia Dofteana 1946-1947
Ar

COMUNA DOMNIŢA MARIA


194 COOPERATIVA “CĂMINUL NOSTRU” 1946-1947
195 S.A.R. “LETEA” 1946-1947
COMUNA FARAOANI
196 PAROHIA CATOLICĂ 1946-1947
COMUNA FÂNTÂNELE
197 PAROHIA ORTODOXĂ din satul FÂNTÂNELE 1946
198 PAROHIA ORTODOXĂ din satul HEMEIUŞI 1946-1947
COMUNA FERDINAND
199 COOPERATIVA “SPORUL MUNCII” 1946-1947
200 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
125
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA FILIPENI
201 BANCA POPULARĂ “FRUNTEŞTI” 1946-1947
202 COOPERATIVA “PETRE ROSETTI” 1946-1947
203 PAROHIA ORTODOXĂ din satul FRUNTEŞTI 1946-1947
204 PAROHIA ORTODOXĂ din satul LUNCA 1946-1947
COMUNA GÂRLENI
205 PAROHIA ORTODOXĂ din satul GÂRLENI 1946

i
206 PAROHIA ORTODOXĂ din satele LESPEZI şi GÂRLENI 1946-1947

ie
207 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul LESPEZI 1946-1947
208 PAROHIA ORTODOXĂ din satul RACILA 1946-1947

an
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
209 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947

om
COMUNA GLODURI
210 COOPERATIVA “UNIREA” 1946
211 PAROHIA “SF. VOEVOZI” din satul GLODURI 1946-1947
212 PAROHIA ORTODOXĂ din satul OŢELEŞTI 1946-1947

R
COMUNA GOIOASA
213 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
COMUNA GRIGORENI
e
214 PAROHIA ORTODOXĂ
al 1946-1947
COMUNA GROPILE
215 COOPERATIVA “ALBINA” 1946-1947
le

216 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947


COMUNA GROZEŞTI
u na

217 S.A. “FORESTIERA DIN NĂDRAG” 1946


COMUNA HELEGIU
ca tio

218 BANCA POPULARĂ “MĂGURA” din satul DELENI 1946


219 COOPERATIVA “DELENI” 1946 R
220 EPITROPIA “SF. ÎMPĂRAŢI” din satul DELENI 1946
Ba Na

221 PAROHIA ORTODOXĂ din satul DELENI 1946-1947 R


222 PAROHIA ORTODOXĂ din satul DRĂGUGEŞTI 1946-1947
223 PAROHIA ORTODOXĂ din satul HELEGIU 1946-1947
COMUNA HORGEŞTI
e

224 COOPERATIVA “VIITORUL” 1946-1947


AN el

COMUNA LĂLOAIA
225 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
SJ hiv

226 PAROHIA ORTODOXĂ din satul ŞUPAN 1946-1947


COMUNA LECCA
227 COOPERATIVA “UNIREA” 1946-1947
Ar

228 PAROHIA ORTODOXĂ din satul BIBIREŞTI 1946-1947


COMUNA LUCĂCEŞTI
229 BANCA POPULARĂ “SPERANŢA” 1946-1947
230 COOPERATIVA “BRĂDETUL” 1946-1947
231 PAROHIA ORTODOXĂ din satul LUCĂCEŞTI 1946-1947
232 S.N.C. BERNSTEIN H. şi S. 1946-1947
233 S.N.C. PELIN C. Şi DIMITRIU MARG. 1946
234 S.N.C. “PETROLUL TAZLĂU” din satul ZEMEŞ 1946-1947
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
235 BANCA POPULARĂ “ALBINA” 1946-1947 R
236 PAROHIA BISERICII CATOLICE 1946-1947
126
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA LUNCANI
237 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947
COMUNA MĂGIREŞTI
238 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947
COMUNA MĂRĂŞTI
239 COOPERATIVA “VIITORUL MĂRĂŞTILOR” 1946-1947
240 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947

i
COMUNA MĂRGINENI

ie
241 PAROHIA “SF. GHEORGHE” 1946-1947
242 PAROHIA CATOLICĂ 1946-1947

an
243 S.N.C. “MĂRGINENI” (petrol) 1946-1947
COMUNA MOINEŞTI

om
244 BANCA POPULARĂ “MOINEŞTI” 1946-1947
245 COOPERATIVA DE CONSUM “MUNTELE” 1946
COOPERATIVA “PIETROSUL” din comuna MOINEŞTI cu filialele
246 1946-1947
BOLĂTĂU şi PĂLTINIŞ

R
247 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
248 PAROHIA ORTODOXĂ HANGANI 1946-1947
249 S.N.C. SCHWARTZ A. şi succ.
e 1946
COMUNA NADIŞA
al
250 COOPERATIVA “CETATEA” 1946
251 PAROHIA ORTODOXĂ din satul CETĂŢUIA 1946-1947
le

COMUNA OBÂRŞIA
252 PAROHIA ORTODOXĂ 1946-1947
u na

COMUNA ODOBEŞTI
253 BANCA POPULARĂ “RĂZĂŞUL” 1946-1947
ca tio

254 OBŞTEA DE CUMPĂRARE “ARITIA BOTEZ” 1946


255 PAROHIA ORTODOXĂ din satul ODOBEŞTI 1946-1947
256 PAROHIA ORTODOXĂ din satul SILVESTRI 1946-1947
Ba Na

COMUNA OITUZ
257 COOPERATIVA “TOVĂRĂŞIA OITUZULUI” 1946
258 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul GROZEŞTI 1946-1947 R
259 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul GROZEŞTI 1946-1947
e

COMUNA ONEŞTI
AN el

260 COOPERATIVA “UNIREA” 1946


261 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul RĂCĂUŢI 1946-1947 R
SJ hiv

262 S.N.C. “SIMETAL” LEPĂDATU C. şi V. 1946-1947


COMUNA PALANCA
263 COOPERATIVA “PALANCA” 1946
Ar

264 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul CIUGHEŞ 1946-1947


265 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
COMUNA PARINCEA
266 BANCA POPULARĂ “VIITORUL” 1946-1947
267 COOPERATIVA “SF. IOSIF” din satul VĂLENI 1946-1947
268 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul VĂLENI 1946-1947
269 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul MILEŞTI 1946-1947
270 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul NĂNEŞTI 1946-1947
COMUNA PETREŞTI
271 COOPERATIVA “BUNA VESTIRE” 1946-1947
272 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul PETREŞTI 1946-1947
127
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA PODURI
273 BANCA POPULARĂ “PRINCIPATELE UNITE” 1946
274 COOPERATIVA “PODURI” 1946
275 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul VALEA ŞOŞII 1946-1947
COMUNA PRĂJEŞTI
276 PAROHIA BISERICII CATOLICE 1946-1947 R
COMUNA RACOVA

i
277 COOPERATIVA DE CONSUM “ÎNĂLŢAREA” 1946-1947 R

ie
278 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul HĂLMĂCIOAIA 1946-1947
279 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul RACOVA 1946-1947

an
COMUNA RĂCĂCIUNI
280 COOPERATIVA DE CONSUM “ÎNFRĂŢIREA” 1946-1947

om
281 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946
COMUNA RÂPILE
282 COOPERATIVA “SF. NICOLAE” 1946-1947
COMUNA SĂNDULENI

R
283 BANCA POPULARĂ “DEŞTEPTAREA” din satul VERŞEŞTI 1946-1947
284 COOPERATIVA “UNIREA din satul VERŞEŞTI 1946-1947
COMUNA SĂUCEŞTI
e
285 COOPERATIVA “I. S. STURDZA”
al 1946-1947 R
286 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul HOLT 1946-1947
287 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul SĂUCEŞTI 1946
le

COMUNA SCORŢENI
288 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul SCORŢENI 1946-1947
u na

289 BANCA POPULARĂ “ALBINA” 1946-1947


290 COOPERATIVA “PROGRESUL” 1946-1947
ca tio

291 S.A. “ROMÂNO-AMERICANĂ” 1946-1947


COMUNA SECUIENI
292 COOPERATIVA “UNIREA” din satul BERBINCENI 1946-1947
Ba Na

293 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul FUNDENI 1946-1947


294 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul SECUIENI 1946-1947
COMUNA SOLONŢ
295 BANCA POPULARĂ “SOLONŢUL” 1946-1947
e

296 COOPERATIVA DE CONSUM “ZIMBRUL” 1946-1947


AN el

297 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947


298 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul CUCUIEŢI 1946-1947
SJ hiv

299 S.N.C. “RĂZEŞIA” – schelă petroliferă 1946


COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
300 S.N.C. “I.C.A.F.” 1946-1947
Ar

COMUNA ŞERBEŞTI
301 BANCA POPULARĂ “PRINCIPELE NICOLAE” 1946-1947
COMUNA TAMAŞI
302 PAROHIA BISERICII CATOLICE 1946-1947
303 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946
COMUNA TESCANI
304 BANCA POPULARĂ “FRĂŢIA” 1946-1947
305 COOPERATIVA “PLUGUL” 1946-1947
306 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul TESCANI 1946-1947
307 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul BOŞOTENI 1946-1947

128
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA TG. OCNA
308 BANCA POPULARĂ “C. NEGRI” 1946-1947
309 COOPERATIVA DE CONSUM “ÎNAINTE” 1946-1947
COOPERATIVA DE CONSUM A PERSONALULUI SALINEI
310 1946
TÂRGU OCNA C.A.M.
311 PAROHIA BISERICII CATOLICE 1946
312 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “PRECISTA” 1946-1947

i
313 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “RĂDUCANU” 1946-1947

ie
314 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “SFINŢII APOSTOLI” 1946-1947
315 PAROHIA BISERICII “SF. GHEORGHE” 1946-1947

an
316 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “SFINŢII ÎMPĂRAŢI” 1946-1947
317 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “SF. IOAN” 1946-1948

om
318 PAROHIA BISERICII “SF. TREIME” 1946-1947
319 PAROHIA BISERICII ORTODOXE “SFINŢII VOEVOZI” 1946-1947
320 S.N.C. LÖBEL A. şi C. BOTEZ 1946
321 S.N.C. “VULTURUL” 1946-1947

R
COMUNA TG. TROTUŞ
322 COOPERATIVA “COŞNEA” 1946-1947
323
e
PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul TÂRGU TROTUŞ 1946-1947
324
al
PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul PÂRGĂREŞTI 1946-1947
325 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul TUTA 1946-1947
326 PAROHIA BISERICII “SF. NICOLAE” din satul VIIŞOARA 1946
le

327 PAROHIA BISERICII “SFINŢII ÎMPĂRAŢI” din satul VIIŞOARA 1946-1947


COMUNA TRAIAN
u na

328 BANCA POPULARĂ “PLUGUL” 1946-1947


329 COOPERATIVA DE CONSUM “STEJARUL” 1946-1947
ca tio

330 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul TRAIAN 1946-1947


331 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul HERTIOANA 1946-1947
COMUNA VALEA LUI ION
Ba Na

332 COOPERATIVA DE CONSUM “VĂLEANCA” 1946-1947


COMUNA VALEA REA
333 COOPERATIVA “SALVAREA” 1946-1947
334 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul PRĂJOAIA 1946-1947
e

335 S.A. FORESTIERĂ “BĂLĂNEASA” 1946-1948


AN el

COMUNA VALEA SEACĂ


336 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1946-1947
SJ hiv

COMUNA VIFORENI
337 PAROHIA BISERICII “SF. GHOERGHE” – sat Boteşti 1946
338 PAROHIA BISERICII “SF. NICOLAE” – sat Boteşti 1946-1947
Ar

339 PAROHIA BISERICII “SF. SPIRIDON” – sat Boteşti 1946


Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
BACĂU
340 ADELSTEIN FEIBIS şi A. – fabrică de lichior 1946
341 AIGHEŞ ADOLF şi FRIEDMAN ALEX. – spălătorie chimică 1946-1947
342 AIZER FROIM – coloniale 1946
373 AIZERMAN ŞULEM – librărie, papetărie 1946-1947
344 ALPER HERMAN şi BROWN DANIEL – moara “Albro” 1946-1948
345 ALTERESCU MAX – mărunţişuri 1946-1949
346 ADREESCU VASILE – atelier mecanic şi turnătorie 1946-1947
347 ANTON TUDOR – cârciumă 1946
129
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
348 ANTONIU CONSTANTIN – restaurant 1946
349 AVĂDANEI IOAN – cârciumă 1946-1947
350 AVRAM SOLOMIA – debit C.A.M. 1946-1952
351 AVRAM SIMON – băcănie 1946-1949
352 AVRAM SOLOMON – băcănie 1946-1947
353 BALINT ALOIS – cârciumă 1946
354 BECA SENDER – băcănie 1946-1950

i
355 BERDILĂ VALENTINA – manufactură şi mărunţiş 1946

ie
356 BERLĂ IANCU – debit C.A.M. 1946-1953
357 BERLĂ MIŞU – articole menaj şi sticlărie 1946-1948

an
358 CĂLIMAN IOAN – cârciumă 1946-1948
359 CIASORNICARU IANCU – măcelărie 1946

om
360 CIUBOTARU IŢIC HUMĂ – măcelărie 1946-1947
361 CIUBOTARU VASILE – ambulant 1946-1949
362 CIUGULEA MIHALACHE – păsări şi ouă 1946-1947
363 COJOCARU VALERIA – librărie 1946

R
364 COPOŢ GHEORGHE – restaurant 1946-1947
365 COROI VASILE – transport autocamion 1946
366
e
CRĂESCU ELENA şi BERILĂ VASILE – cârciumă 1946
367 DĂSCĂLESCU CONST. – antrepriză
al 1946
368 DĂSCĂLESCU MIHAI – zarzavat, fructe 1946-1947
369 DVATMAN SAMI – fabrică de vată 1946-1949
le

370 EINHORN SIGISMUND – băcănie 1946


371 FĂINARU S.Z. – farmacie 1946-1948
u na

372 FELDMAN DAVID – ceasornicărie 1946-1947


373 FILIP IOAN – cârciumă 1946
ca tio

374 FRIDMAN HAIM – scule tehnice şi auto 1946-1948


375 GOLDEMBERG MAER – cârciumă 1946
376 GOLDSTEIN ASFODOR – magazin încălţăminte 1946
Ba Na

377 GOLDSTEIN FROIM – cojocărie 1946


378 GRAMSCHI IOAN – antrepriză 1946
379 GRĂDINARU CONST. – cârciumă 1946-1950
380 GRIMBERG ADOLF – coloniale 1946-1948
e

381 GRIMBERG IŢIC – manufactură 1946-1949


AN el

382 GRIMFELD LEON – strungărie 1946


383 GRÜMFELD ŞTRUL – coloniale 1946-1947
SJ hiv

384 GUTMAN ANCEL – depozit vin 1946


385 GUTMAN LUPU – încălţăminte 1946-1948
386 HAHAM I. zis ARONOVICI – galanterie 1946-1947
Ar

387 IACOBESCU ANETA – restaurant 1946-1949


388 IACOBSOHN ROZALIA – debit C.A.M. 1946-1953
389 IACUBOVICI TEOFIL – cârciumă 1946
390 IAKERKANER BERNARD – articole tehnice 1946-1948
391 IANCOVICI IANCU – brânzeturi, lână 1946
392 IANCU IOSIF– zarzavat şi fructe 1946-1948
393 IANCU LEON şi AIZIC S.– autocamion 1946
394 IANCU LUPU – restaurant 1946-1947
395 ILIESCU EUGEN – farmacie 1946-1950
396 ISRAEL HERMAN ş.a. – fabrică de produse chimice şi lumânări 1946
397 ISTRATE DANIEL – cârciumă 1946
130
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
398 ISTRIC HAIM – materiale de construcţie 1946-1949
399 IŢICOVICI IŢIC – autocamion 1946
400 KERN ANA – băcănie 1946-1948
401 KITNER IANCU – librărie 1946-1948
402 KLEIN IOSIF – băcănie 1946-1948
403 LEIBOVICI ARON – mărunţişuri 1946-1949
404 LEIBOVICI IZU – zarzavat 1946

i
405 LEIBOVICI AVRAM LEIBIS – mărunţişuri 1946

ie
406 LEIBOVICI MENDEL – cârciumă 1946-1948
407 LOGHIN IOAN – cârciumă 1946

an
408 LOWINGER SERENA – zarzavat 1946
409 LUNGU ANDREI – restaurant 1946-1949

om
410 MAIER IANCOVICI – cârciumă 1946-1948
411 MANDER UMBERTO – antrepriză lucrări 1946-1947
412 MANEA IOSIF – cârciumă 1946
413 MARCOVICI SIMON – ambulant 1946-1949

R
414 MARCUSOHN MILCA – galanterie 1946-1949
415 MATEI SOLOMON şi GRIMBERG G. – cârciumă 1946-1952
416 MENCER HERMAN – manufactură
e 1946-1947
417 MENDEL NUSEM – băcănie
al 1946
418 MORARU I. – lăcătuşărie 1946
419 MOSCOVICI LEIV – casânci 1946-1948
le

420 NATANSOHN AVRAM – mărunţişuri 1946-1950


421 NISTOR ILIE – cârciumă 1946-1948
u na

422 OLARU IOAN – ambulant 1946-1947


423 ONEA VASILE – fructe, zarzavat 1946-1950
ca tio

424 ORENCEAC VILMAS – turism 1946-1947


425 PAIS MOISĂ – covrigărie 1946
426 PALADE HULUBA ION – ambulant 1946-1948
Ba Na

427 PARASCHIVESCU D-TRU – ambulant 1946


428 PAŞCANU VASILE – fructe, zarzavat 1946-1948
429 PATIC ION – atelier mecanic şi turnătorie 1946
430 PERLMUTER LEON – măcelărie 1946
e

431 POPA SMARANDA – debit C.A.M. 1946-1953


AN el

432 POPESCU VASILE – cârciumă 1946-1948


433 POPOVICI IOAN – măcelărie 1946-1948
SJ hiv

434 PREDA IACOB – ambulant 1946-1948


435 ROTEMBERG ESTERA – băcănie 1946-1947
436 ROTEMBERG ISAC şi FAIVIS – fierărie „Clopotul” 1946-1948
Ar

437 ROZEMBERG A., MORITZ A. şi HERŞCU – presă de ulei 1946-1947


438 RUBIN LEIZER – precupie 1946
439 RUBIN MORITZ – turism 1946-1948
440 RUDICH AVRAM – cârciumă 1946-1947
441 SAIMOVICI ETLA – farmacie 1946-1949
442 SCHÄCHTER IOSIF – ambulant 1946
443 SCHLOSSER MAX FANY – site 1946-1947
444 SCHOS BERLĂ – măcelărie 1946-1948
445 SCHWARTZ BUIUM – fructe 1946-1947
446 SCHWARTZ LEIZER – cafea, surogate 1946-1949
447 SECHTER ISAC – vopselărie 1946-1948
131
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
448 SEGALL ARON şi CALMAN – hârtie 1946-1947
449 SETTO MIHAI – ambulant 1946-1948
450 SIEGLER HERMAN – ambulant 1946-1949
451 SIEGLER RAŞELA – manufactură 1946-1950
452 S.I.N.C. „COMBUSTIBILUL” – exploatare pădure 1946-1948
S.I.N.C. „METAFER” – fabrică metalurgică, str. General Prezan nr. 8
453 1946-1949
– 10

i
454 SINDICATUL MĂCELARILOR PATRONI – măţărie 1946-1947

ie
455 SOLOMON ILIE – ambulant 1946-1948
456 STAN MARIA – galanterie 1946

an
457 STEINBERG CAROL – coloniale 1946
458 STRULOVICI ADOLF – măcelărie 1946-1947

om
459 STRULOVICI LEIBA – fructe şi zarzavat 1946-1947
460 STRUMINGHER A. – antrepriză lucrări publice 1946
461 ŞAIMOVICI LEONIDA – articole auto 1946
462 TALPALARU IANCU – cârciumă 1946-1952

R
463 TENEMBAUM AVRAM – cârciumă 1946
464 TEODORESCU AGLAIA – sticlărie 1946-1948
465 ŢÂMPU MIHAI – olărie
e 1946-1949
466 VASILOVICI IOAN – taximetrie
al 1946-1953
467 VEIS IŢIC – opincărie 1946-1948
468 VIZITIU GH. – păsări şi ouă 1946-1947
le

469 WEINSTEIN AVRAM – galanterie 1946


470 WEINSTEIN DAVID ş.a. – expl. autocamion 1946-1947
u na

471 WEISMAN ŞTRUL – ambulant 1946-1948


472 WIGDER HEINRICH – mobilă şi instrumente muzicale 1946-1947
ca tio

473 ZALMAN WOLFSHAUT – site şi articole de lemn 1946-1949


Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
474 industriale şi meseriilor pe ex. 1945 – 1946, 1946 – 1947 oraş Bacău de 1946
Ba Na

la nr. 1 la nr. 7 (copii)


COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
475 CIOBANU V. ION –cazan de rachiu 1946-1948
COMUNA BLĂGEŞTI
e

476 BRUMĂ D-TRU – lemne 1946


AN el

477 DUMITRU GH.GH. – piuă 1946-1948


478 INSLER HERMAN – lemne 1946-1948
SJ hiv

479 POPA I. DUMITRU - cârciumă 1946-1947


COMUNA BUHOCI
480 BRACĂU COSTICĂ – vite 1946-1947
Ar

481 BRACĂU NICOLAE – vite şi măcelărie 1946-1947


482 DAVID VASILE – maşină de treer 1946-1948
483 GROBER ION – cârciumă 1946
COMUNA CĂLUGĂRA
484 BRĂESCU RADU ş.a. – exploatare pădure 1946
COMUNA CIUMAŞI
485 GRIGORAŞ ELENA – maşină de treer 1946-1948
COMUNA CLEJA
486 SOLOMON SEGAL – exploatare pădure 1946-1948
487 SOLOMON STRUL – băcănie 1946-1948
COMUNA DOMNIŢA MARIA
132
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
488 CIUTEA GRIGORE – măcelărie 1946-1947
489 DEJU CONST. – restaurant 1946
490 FLOREA TOMA – exploatare teren 1946
491 FLOREA VASILE – exploatare autocamion 1946-1948
492 GEORGESCU IORGU – moară cu motor 1946-1948
493 GRAMSCHI IOAN – antrepriză lucrări 1946
494 LIPAN IOAN – cârciumă 1946-1948

i
495 LIPCOVSCHI ANTON – atelier mecanic 1946

ie
496 MOISEI GH. – antrepriză lucrări 1946-1947
497 PLĂCINTARU IOAN – antrepriză lucrări 1946-1947

an
498 PRISECARU VASILE – măcelărie 1946-1948
499 ŞANDRU ŞTEFAN – exploatare autocamion 1946-1948

om
500 TEMELIE CONST. – măcelărie 1946-1947
501 XANTULIS EUGENIA – farmacie 1946
Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
502 industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII 1946-1947

R
– a Domniţa Maria de la nr. 14 la nr. 24
Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
503
e
industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII
– a Domniţa Maria de la nr. 25 la nr. 45
1946-1947
al
Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
504 industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII 1946-1947
le
– a Domniţa Maria de la nr. 126 la nr. 148
Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
u na

505 industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII 1946-1947


– a Domniţa Maria de la nr. 250 la nr. 275
Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,
ca tio

506 industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII 1946-1947


– a Domniţa Maria de la nr. 326 la nr. 350
Ba Na

Procese–verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale,


507 industriale şi meseriilor pe exerciţiul 1946 – 1947 Circumscripţia a VII 1946-1947
– a Domniţa Maria de la nr. 302 la nr. 383
COMUNA FARAOANI
e

508 ANCUŢA DUMITRU – băcănie 1946-1947


AN el

509 COSA PETRE GORNISTU – cazan de rachiu 1946-1947


COMUNA FÂNTÂNELE
SJ hiv

510 LUPU ECATERINA – moară 1946-1948


COMUNA FERDINAND
511 GIURGI P. ŞTEFAN – fierărie 1946
Ar

512 PATRAŞC GIURGIU – cazan de rachiu 1946


513 TANCĂU MIHAI – maşină de treer 1946-1947
COMUNA FILIPENI
514 BĂRGĂOANU IOAN – scărmănătoare 1946-1948
515 IACOBEANU DUMITRU – stână de oi 1946-1947
516 IACOBEANU VASILE – stână de oi 1946
517 ŢARĂLUNGĂ VASILE – maşină de treer 1946-1947
COMUNA GÂRLENI
518 CIOBANU IOAN – cazan de rachiu 1946-1948
519 CIOBANU IOAN – stupi de albine 1946-1947
520 MEZAT SOFIA – băcănie 1946-1947

133
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
521 POPOVICI NECULAI – moară 1946-1947
COMUNA GEOSENI
522 CALMANOVICI Z. ş.a. – exploatare pădure 1946
523 CONDURACHE IOAN – cazan de rachiu 1946-1947
524 MARCUS BERNARD – băcănie 1946- 1948
525 MONOREANU PARASCHIVA – băcănie 1946-1947
526 PASCU IORDACHE – cazan de rachiu 1946-1948

i
COMUNA GLODURI

ie
527 CHITIC ION – băcănie 1946-1948
528 CIOHODARU LETIŢIA - băcănie 1946

an
COMUNA GROPILE
529 SAVIN ALEXANDRU – băcănie 1946

om
530 TILIŢĂ IOAN – băcănie 1946
COMUNA HORGEŞTI
531 STRAT GHEORGHE – exploatare pădure 1946
COMUNA LECCA

R
532 BIBIRE D. IOAN – cazan de rachiu 1946-1948
533 BIBIRE IORD. NECULAI – cazan de rachiu 1946-1947

e
534 DOBRANIŞ IOANA, moşt. – cazan de rachiu 1946-1947
al
535 GHERŞIN PINCU şi SAVA SAVA – exploatare pădure 1946-1948
536 ISACHIEVICI IOAN – moară 1946-1947
537 ISERZON SOFIA – exploatare pădure 1946
le

538 OZIAS SOLOMON – exploatare pădure 1946-1948


539 SAVA D. OPLIMPIA – coloniale 1946-1947
u na

COMUNA LETEA VECHE


540 GHINDEA VASILE – maşină de treer 1946
ca tio

541 MARDIROS ANTON – exploatare teren 1946


542 MARDIROS ION – exploatare teren 1946
543 TAMBA CONST. – cârciumă 1946-1948
Ba Na

544 UNGUREANU IOAN – cârciumă 1946


545 URSACHE NECULAI – maşină de treer 1946-1948
COMUNA LUCĂCEŞTI
546 ALIC LEIBU – rafinărie 1946-1947
e

547 RUBINSTEIN LUPU – fabrică produse petroliere 1946-1947


AN el

COMUNA CĂLUGĂRA
548 DĂNCUŢĂ ANTON – maşină de treer 1946-1947
SJ hiv

549 GABOR IOAN şi SABĂU A.– maşină de treer 1946


COMUNA LUNCANI
550 POPA GH. – exploatare pădure 1946
Ar

COMUNA MĂRĂŞTI
551 PĂTRĂŞCANU CONST. – băcănie 1946-1947
552 SAVIN GH. VASILE şi VÂLCESCU C. – maşină de treer 1946-1947
COMUNA MĂRGINENI
553 AVRAM MARCUS ş.a. – fabrică de cherestea 1946
554 BRUNNER JACQUES ş.a. – fabrică de spirt 1946-1948
555 GALAN ILIE – băcănie 1946
556 GĂLĂŢANU IOSIF – măcelărie 1946-1947
557 LIŢOIU NECULAI – moară 1946
558 PAL I. M. PETRE – maşină de treer 1946-1948
559 “STEJARUL MOLDOVEI” – fabrică de cherestea 1946
134
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
560 VENŢA VALENTIN – cârciumă 1946
COMUNA OBÂRŞIA
561 BULĂU ION – cazan de rachiu 1946-1948
562 CIUCHI CONST. – băcănie 1946-1947
563 CIUCHI GH. – cazan de rachiu 1946-1948
564 CIUCHI IORGU – cazan de rachiu 1946-1948
565 DODIŢĂ I. GH. Şi NĂFORNIŢĂ V-LE – cazan de rachiu 1946-1948

i
566 HUŢU VASILE – cazan de rachiu 1946

ie
567 LEFTER GH. – cazan de rachiu 1946-1948
568 NEMŢANU GH. – băcănie 1946-1947

an
569 ŞURUBARU ALEX. – moară 1946-1948
COMUNA ODOBEŞTI

om
570 NĂCUŢĂ IOAN – cazan de rachiu 1946-1948
COMUNA PARINCEA
571 BODEA ALEXANDRU – băcănie 1946-1948
572 BRĂESCU RADU – exploatare pădure 1946

R
573 BUGEAG GEORGETA – fabrică de sifoane 1946
574 BUTNARU D-TRU – vite 1946-1947
575 GHEORGHIŢĂ CATINCA – băcănie
e 1946
576 ICHIM MANOLE – cârciumă
al 1946-1947
577 JUNCU GH. – băcănie 1946-1948
578 LASCARACHE EMIL – băcănie 1946-1947
le

579 MEŞNIŢĂ CONST. – comerciant ambulant cu vite 1946-1947


580 PĂDURARU IANUŞ – băcănie 1946-1947
u na

581 POPA MIHAI – băcănie 1946-1947


582 ŞOŞU JANA – maşină de treer 1946-1949
ca tio

583 UMBRĂRESCU GH. – băcănie 1946-1947


584 ZAMFIRESCU PETRE – exploatare pădure 1946
COMUNA PÂNCEŞTI
Ba Na

585 DAMIAN V.C. – lemne 1946


586 DAVID ILIE – băcănie 1946-1947
587 GOAGĂ ILIE – băcănie 1946-1947
588 MORARU VASILE – maşină de treer 1946-1948
e

589 ROŞU STELA – băcănie 1946-1947


AN el

COMUNA PETREŞTI
590 APROFIREI ALEXANDRU – cazan de rachiu 1946-1948
SJ hiv

591 APROFIREI ALEXANDRU – maşină de treer 1946-1948


592 ARVINTE GH. ŞT. IOAN – cazan de rachiu 1946-1947
593 AZOIŢEI VESILE – cazan de rachiu 1946-1947
Ar

594 CHEŢA PASCAL – cazan de rachiu 1946


595 COOPERATIVA “BUNA VESTIRE” – băcănie 1946
596 DICHIU EMIL – cazan de rachiu 1946-1948
597 PRADAIŞ GH. – băcănie 1946
COMUNA RACOVA
598 S.I.N.C. “COMBUSTIBILUL” – exploatare pădure 1946
COMUNA RĂCĂCIUNI
599 DIACONU AURELIA – băcănie 1946
600 ONEA GHEORGHE – cazan de rachiu 1946
601 PARASCHIV NECULAI, moşt. – cazan de rachiu 1946-1948
602 SCHWARTZ IANCU – cârciumă 1946
135
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
603 ZAHARIA SIMION – manufactură 1946
COMUNA RĂCĂTĂU
604 FORNARACHE EUGEN – exploatare pădure 1946-1948
605 MIHĂILĂ PAVEL – cârciumă 1946-1947
COMUNA SARATA
606 COOPERATIVA “BĂILE SARATA” – exploatare băi 1946-1947
607 FODOR ANDREI – exploatare teren 1946

i
608 LUPU IANCU – restaurant 1946

ie
COMUNA SĂUCEŞTI
609 DOCHIŢOIU IOAN – moară 1946-1947

an
610 FURTUNĂ AUREL - cârciumă 1946-1948
COMUNA SECUIENI

om
611 URSACHE GH. II – cazan de rachiu 1946
COMUNA ŞERBEŞTI
612 IACOB VASILE – moară 1946-1948
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA

R
613 AMBROZIE PETRE – zarzavat 1946
614 BĂDESCU ANDREI – atelier fotografii 1946-1948
615 BERNARD IOAN – lemne de foc
e 1946
616 BRAUNSTEIN RUBIN – zarzavat
al 1946
617 KAUFMAN LEON – fructe, zarzavat 1946-1947
618 LAZĂR AVRAM – coloniale, sticlărie 1946
le

619 LAZĂR LEIBA – ambulant 1946-1947


620 LAZĂR ROSEN – mărunţişuri 1946-1948
u na

621 MOSCU ECATERINA – măcelărie 1946-1947


622 MOSCU NECULAI – bufet 1946
ca tio

623 OANCEA NIŢĂ – cofetărie, restaurant 1946


624 RITTER IACOB – restaurant 1946
625 ŞANDRU P. IOAN – exploatare pădure 1946-1948
Ba Na

626 SCHEFLER SOLOMON – sticlărie şi fructe 1946


627 SEGHETE I. PETRE – măcelărie 1946
628 S.I.N.C. „BRADUL” – ferăstrău de apă 1946-1947
629 WEIS IANCU ş.a. – restaurant 1946
e

630 WANDER HERŞCU – covrigărie 1946


AN el

COMUNA TAMAŞI
631 CHIŢEŞ GH. – cârciumă 1946-1947
SJ hiv

632 CRISTIAN TIBERIU – exploatare pădure 1946


633 ISTRIC H. – exploatare pădure 1946
634 NEDIŢĂ D-TRU – exploatare pădure 1946
Ar

635 PARASCHIV GHEORGHE – exploatare pădure 1946


COMUNA TÂRGU OCNA
636 KLEIN LUPU – pielărie 1946-1949
637 LIPCOVICI ARON – sticlărie 1946-1950
COMUNA TRAIAN
638 CORLADE ANTON – cazan de rachiu 1946-1947
639 DĂMĂTÂRCĂ ANTON – cazan de rachiu 1946-1948
640 ŢARĂLUNGĂ MARIA – cazan de rachiu 1946-1948
COMUNA VALEA LUI ION
641 BEJAN IORDACHE – pânzeturi 1946-1948
642 GHEORGHIU A. – lemne 1946
136
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
643 PAVEL TACHE – pânzeturi 1946-1947
644 RĂDEANU GH. – pânzeturi 1946
645 RĂDEANU MIHAI şi VASILE – pânzeturi 1946-1948
646 ROMAN VASILE – pânzeturi 1946-1948
647 SANDU GH. NECULAI – pânzeturi 1946-1947
COMUNA VALEA SEACĂ
648 NANCU STELA – băcănie 1946

i
649 ŞENCHEA BUDĂU VARVARA – exploatare teren 1946

ie
COMUNA VIFORENI
650 BONTAŞ GH. – băcănie 1946-1947

an
651 PINTILIE IOAN – băcănie 1946-1947
Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte

om
ocupaţii BACĂU
652 ANTON CONSTANTIN – zidar 1946-1950
653 AUERBACH ISIDOR – medic 1946-1958
654 AVRAM SIMON – tâmplar 1946-1947

R
655 AXINTE ALEXANDRU – lustragiu 1946-1957
656 AXINTE IOAN – lustragiu 1946-1947
657 BAIU GAVRILĂ – ceasornicar
e 1946
658 BĂRBIERU EVA – birjar
al 1946-1954
659 BĂRBIERU PETRE – cântăreţ bisericesc 1946-1950
660 BEJAN AUREL – cântăreţ bisericesc 1946-1950
le

661 BERAL RAŞELA – medic stomatolog 1946-1958


662 BERCU ŞAIE – croitor 1946-1950
u na

663 BERDESCU RUDOLF – cizmar 1946-1964


664 BOACĂ VICTORIA – croitorie 1946-1947
ca tio

665 BRAN IOAN – croitor 1946-1952


666 BUCUR CONSTANTIN – cântăreţ bisericesc 1946-1954
667 BUHNĂ GHEORGHE – opincar 1946-1953
Ba Na

668 BUIUM IŢIC – tâmplar 1946


669 CĂCIULARU HERŞCU – curăţat pălării 1946-1947
670 CĂLDĂRARU IOAN – lustragiu 1946-1957
671 COHN MOISE ZALMAN – birjar 1946-1960
e

672 COJOCARU LEON – croitor 1946-1947


AN el

673 COSTAN IOAN – fierar 1946-1957


674 DEFRIM FROIM – birjar 1946-1960
SJ hiv

675 DÎRJENESCU D-TRU – cizmar 1946


676 DRIMER AIZIC – avocat 1946-1950
677 ELENBOGEN BERTHA – medic 1946-1948
Ar

678 GHERŞIN AVRAM – richtuitor 1946


679 GHIDALE IOSUB – richtuitor 1946-1948
680 GHITMAN ISRAEL zis MARCOVICI – lăcătuş 1946-1947
681 GLASMAN SOLOMON – avocat 1946-1947
682 GOILAV TOMA – avocat 1946-1950
683 GROSWALD OZIAS – croitor 1946-1951
684 GUTTMAN IANCU – ceasornicar 1946-1961
685 HACHISMUND I. – zidar 1946-1951
686 HERER ISAC – zugrav 1946-1950
687 HERŞCOVICI MENDEL – croitor 1946-1963
688 HOLINDER T. – tâmplar 1946
137
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
689 ILIESCU VASILE – tăietor lemne 1946
690 IUSTER SOLOMON – birjar 1946
691 KENDLER LUPU – dogar 1946-1951
692 KURTZBERG GHIDALE – birjar 1946-1951
693 LAZAROVICI HERMAN – tinichigiu 1946
694 LERNER ADOLF – ştampile 1946-1948
695 LUNGU LEON – croitor 1946-1947

i
696 LUPU HERŞCU – ceasornicar 1946

ie
697 MAREŞ VASILE – medic 1946-1948
698 MEMOLIS ADOLF – ceaprazar 1946

an
699 MICHEL CAROL – ceasornicar 1946
700 MIHAI CONSTANTIN – cizmar 1946

om
701 MOISE IANCU zis IANCOVICI – fierar 1946-1951
702 MOISE IOSIF – avocat 1946-1950
703 MOSCOVICI EVA (HAIA) – croitorie 1946-1960
704 NADLER AVRAM – dentist 1946-1952

R
705 NATANSOHN MARCU – croitor 1946
706 OXEBERG IŢIC – tapiţer 1946-1947
707 PACHIŢANU MARIA – croitorie
e 1946-1957
708 PETREA ALEXADRU – croitor
al 1946-1951
709 RABINOVICI SARAH – dactilografă 1946-1957
710 RACOVIŢĂ EDUARD – avocat 1946-1952
le

711 REISEL SAUL – avocat 1946-1951


712 RUSU CONSTANTIN – lustragiu 1946
u na

713 SEGAL MOISĂ – fotograf 1946


714 SEINSTEIN IOSIF – ceasornicar 1946-1950
ca tio

715 SEINSTEIN SOLOMON – ceasornicar 1946


716 SIMA RIVEN (SIMON RUBIN) – tâmplar 1946-1951
717 SOLOMON BERTHOLD – medic 1946-1958
Ba Na

718 SPATARU DUMITRU – cizmar 1946-1951


719 STECHEL CAROL – ceasornicar 1946-1947
720 STIEGLITZ EGON – medic 1946-1947
721 STOICAN MIHAI – avocat 1946-1951
e

722 ŞULEM HERMAN (IURMAN) – tâmplar 1946


AN el

723 TUŢU ORTANSA (CAZIMIR VASILE) – lustragiu 1946


724 URSU OCTAVIAN – zugrav 1946-1951
SJ hiv

725 VASILIU MAXIMILIAN – avocat 1946-1950


726 VERMAN VASILE – zidar 1946-1952
727 WEINBERG ADOLF – camionagiu 1946-1950
Ar

728 WEISLER DAVID – ceaprazar 1946


729 WEISLER HERMAN GOLDA – birjar 1946-1951
730 WOLF IANCU – tinichigiu 1946
731 ZALMAN MORITZ – tinichigiu 1946
732 ZUCKERMAN LITMAN – sculptor în piatră 1946-1947
733 ZUMER OTOI – autocamionagiu 1946-1951
734 Tabele cu tapiţerii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
Tabele cu dulgherii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul l 1946 –
735 1946-1947
1947
Tabele cu împletitorii de coşuri din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul
736 1946-1947
1946 – 1947
138
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
737 Tabele cu dogarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
738 Tabele cu rotarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
739 Tabele cu tâmplarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
740 Tabele cu tinichigii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
471 Tabele cu fierarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
742 Tabele cu lăcătuşii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
Tabele cu instalatorii de apă din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul
743 1946-1947

i
1946 – 1947

ie
744 Tabele cu zidarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
Tabele cu fabricanţii de oale şi teracotă din oraşul Bacău impuşi pe

an
745 1946-1947
exerciţiul 1946 – 1947
Tabele cu sobarii-teracotişti din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946
746 1946-1947
– 1947

om
Tabele cu ceasornicarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 –
747 1946-1947
1947
748 Tabele cu croitorii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947

R
749 Tabele cu pălărierii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
750 Tabele cu curelarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
751
1947
e
Tabele cu ceaprazarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 –
1946-1947
al
Tabele cu frizerii, coaforii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 –
752 1946-1947
1947
le
Tabele cu sculptorii în piatră din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul
753 1946-1947
1946 – 1947
u na

754 Tabele cu giuvaergii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
Tabele cu dactilografii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 –
755 1946-1947
1947
ca tio

756 Tabele cu misiţii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul 1946 – 1947 1946-1947
Tabele cu cărăuşii şi birjarii din oraşul Bacău impuşi pe exerciţiul
757 1946-1947
Ba Na

1946 – 1947
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii şi meserii pe
758 exerciţiul l 1946 – 1947 pentru oraşul Bacău de la nr. 672 la nr. 699 1946-1947
(copii)
e

COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA


AN el

759 GRIGORESCU GH. – croitor 1946-1948


760 TERINTE GH. – fierar 1946-1948
SJ hiv

COMUNA BLĂGEŞTI
761 BEJAN CONSTANTIN – croitor 1946-1947
762 COJOCARU CONST. – croitor 1946-1948
Ar

763 GĂINĂ DUŢU GH. – croitor 1946-1948


764 GÂRŢU MUTU ION – fierar 1946-1948
765 POPA IOAN – fierar 1946-1947
766 SIMION MARANDA – cărăuş 1946-1947
COMUNA BUHOCI
767 SOLOMON PETREA – cântăreţ bisericesc 1946-1948
COMUNA DOMNIŢA MARIA
768 APOSTOL ION – zugrav 1946-1948
769 BÂLU COSTACHE – birjar 1946
770 CIŞCĂ CONSTANTIN – cizmar 1946-1947
771 FAICEVICI IUSTIN – dentist 1946

139
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
772 GRAMSCHI ION – zugrav 1946
773 OLARU ŞTEFAN – cizmar 1946
774 POPA GH. – cântăreţ bisericesc 1946-1948
775 VASILIU MIHAI – cizmar 1946-1947
776 VIZITIU GH. – cizmar 1946
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii şi meserii din
777 Circumscripţia a VII-a Domniţa Maria pe exerciţiul l 1946 – 1947 1946

i
(copii)

ie
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii şi meserii din
778 Circumscripţia a VII-a Domniţa Maria pe exerciţiul l 1946 – 1947 1946-1947

an
(copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii şi meserii din
779 Circumscripţia a VII-a Domniţa Maria pe exerciţiul l 1946 – 1947 1946-1947

om
(copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor din profesii şi meserii din
780 Circumscripţia a VII-a Domniţa Maria pe exerciţiul l 1946 – 1947 1946-1947

R
(copii)
COMUNA FARAOANI

e
781 DÂNGĂ PETRE – preot 1946
COMUNA FÂNTÂNELE
al
782 TRIFESCU NECULAI – cântăreţ bisericesc 1946
783 UNGUREANU CONST. – preot 1946-1948
le
COMUNA FERDINAND
784 BEJAN GHEORGHE – cizmar 1946-1947
u na

785 BUDĂEŞ GIURGI – cojocar 1946-1948


786 COCHIOR MARTIN – fierar 1946-1948
787 COŞA PETRE – lemnar 1946-1947
ca tio

788 FODOR MIHAI – tâmplar 1946


789 SURDU GHEORGHE – fierar 1946-1947
Ba Na

COMUNA FILIPENI
790 AMBROZIE A. VASILE – croitor 1946-1947
791 CUCU EUGEN – croitor 1946-1947
792 ROMEDEA IOAN – croitor 1946-1947
e

793 SAVIN VASILE – croitor 1946-1948


AN el

794 TABARCEA GH. – lemnar 1946


COMUNA GÂRLENI
SJ hiv

795 BURCUŢĂ ION – cântăreţ bisericesc 1946-1948


796 LAZĂR ANICA – croitorie 1946
COMUNA GEOSENI
Ar

797 DUMA MIHAI – lemnar 1946


798 HODEA MIHAI – cizmar 1946-1947
799 IMBREA ANTON – fierar 1946
800 IMBREA MIHAI – rotar 1946-1948
801 OPREA MARTIN – lemnar 1946
802 RUSU GH. –lemnar 1946-1947
803 SPĂTARU IOAN – lemnar 1946
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
804 BUCUR IOAN – preot 1946
COMUNA GLODURI
805 GEAMĂN VASILE – croitor 1946

140
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA GROPILE
806 NĂLBOC CORNELIU – preot 1946
807 SAVIN ANTON – cântăreţ bisericesc 1946-1947
COMUNA HORGEŞTI
808 BARCAN ION – cântăreţ bisericesc 1946-1947
809 BOZU ŞTEFAN – rotar 1946
810 CIOBANU DUMA PETRE – fierar 1946-1948

i
811 MAXIM IOAN – lemnar 1946-1947

ie
812 PĂTRĂŞCANU CONST. – cizmar 1946-1947
813 ROŞU P. VASILE – dulgher 1946-1947

an
814 ZODIAN A. GH. – croitor 1946-1947
COMUNA ITEŞTI

om
815 CHELARU PETRU – preot 1946-1948
816 ŞTEFĂNESCU IOAN – sobar 1946-1947
COMUNA LECCA
817 BIBIRE ALEX. – lemnar 1946-1948

R
818 BIBIRE IORDACHE – cizmar 1946-1947
819 BODEA GH. IOAN – cântăreţ bisericesc 1946-1948
820 BOTEZATU DUMITRU – rotar
e 1946-1947
821 CERBU COSTICĂ – fierar
al 1946-1948
822 CERBU GH. – cizmar 1946
823 FLOREA IOAN – lemnar 1946-1947
le

COMUNA LETEA VECHE


824 MOVILĂ IOAN – cântăreţ bisericesc 1946-1947
u na

COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA


825 PAL IOSEF – preot 1946
ca tio

COMUNA LUNCANI
826 STAN ERNEST – cizmar 1946-1947
COMUNA OBÂRŞIA
Ba Na

827 BUSUIOC GH. – lemnar 1946-1949


828 CIUCHI GHEORGHE – preot 1946-1949
COMUNA ODOBEŞTI
829 ARGINT ILIE – fierar 1946-1947
e

COMUNA PARINCEA
AN el

830 BREAHNĂ GH. – cântăreţ bisericesc 1946


831 BUJOR EMIL – cărăuş 1946
SJ hiv

832 CHECHERIŢĂ DUMITRU – fierar 1946-1948


833 COPOŢ GH. – cărăuş 1946
834 CORODEANU NICOLAE – lemnar 1946-1949
Ar

835 DAMIAN VASILE – cărăuş 1946


836 FURDUI DUMITRU – rotar 1946-1948
837 ICHIM IOAN – cizmar 1946
838 OJOG VASILE – fierar 1946-1947
839 PAPUC COSTICĂ – cărăuş 1946
840 PUŢANU VASILE – lemnar 1946-1947
841 ROŞU IOAN – dulgher 1946-1948
842 RUSU CONST. – cărăuş 1946
843 UMBRĂRESCU IOAN – cărăuş 1946
844 UMBRĂRESCU GH. – fierar 1946-1948
845 VASCAN NICOLAE – fierar 1946-1947
141
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA PÂNCEŞTI
846 ANGHEL STAN VASILE – lemnar 1946
847 APOSTU CONSTANTIN – lemnar 1946-1947
848 CHIFAN VASILE – lemnar 1946-1947
849 DAMIAN TH. – lemnar 1946
850 GHIURCA MIHAI – lemnar 1946
851 HOLBAN IOAN – cizmar 1946-1947

i
852 HOLBAN IOANA – croitorie 1946

ie
853 IANCU GH. – lemnar 1946-1948
854 LAZĂR MITICĂ – dulgher 1946

an
855 MARDARE GH. zis SPIRIDON – dulgher 1946-1947
856 OPREA ION – lemnar 1946-1947

om
857 OPREA TEODOR – lemnar 1946
858 PÂNZARU NICOLAE – lemnar 1946-1947
859 ROŞU TOADER – lemnar 1946-1947
860 TATARU CONST. – lemnar 1946

R
861 ZAMA MARIA VASILE – lemnar 1946-1947
COMUNA PETREŞTI
862 LASCU GH. – fierar
e 1946-1947
863 MUNTEANU VASILE – dulgher
al 1946-1947
COMUNA PRĂJEŞTI
864 ROBU MARTIN – fierar 1946-1947
le

COMUNA RACOVA
865 MOCANU IOAN – fierar 1946-1948
u na

866 ROGOJINĂ COSTICĂ – croitor 1946-1948


COMUNA RĂCĂCIUNI
ca tio

867 BOBÂRNAC ALEX. – cărăuş 1946


868 COSTACHE ION – cărăuş 1946
869 DULAP VASILE – cărăuş 1946
Ba Na

870 NICOLAU VICTOR – preot (refugiat din Basarabia) 1946-1949


871 SAVA NICU – cărăuş 1946
COMUNA RĂCĂTĂU
872 GUTT ION – lemnar 1946-1948
e

COMUNA SARATA
AN el

873 ENACHE GRIGORE – adm. băi 1946


COMUNA SĂUCEŞTI
SJ hiv

874 CRIŞAN C. – preot 1946-1948


875 LUNGU GH. – cântăreţ bisericesc 1946-1948
876 UDREA CONST. – cântăreţ bisericesc 1946-1948
Ar

COMUNA SLĂNIC MOLDOVA


877 CATRINŢAŞU IOAN – cizmar 1946-1947
878 DAVID ALEXANDRU – tâmplar 1946-1947
879 IVĂNESCU CORNELIU – frizer 1946-1947
880 KAPRI MARCEL – medic 1946
881 PICHIU IANOŞ – rotar 1946
882 POPOVICI GH. – medic 1946
883 SCHWARTZ BENIAMIN – croitor 1946
884 VIDRAŞCU E. – laborator analize medicale 1946
COMUNA ŞERBEŞTI
885 TIOC ŞTEFAN – fierar 1946-1948
142
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA TAMAŞI
886 DRĂGHICI D-TRU – fierar 1946-1947
887 DRĂCHICI NECULAI – rotar 1946-1948
888 PETRARU CONST. – cântăreţ bisericesc 1946-1948
889 SIBIŞTEANU IOJĂ – cântăreţ bisericesc 1946-1947
COMUNA VALEA SEACĂ
890 CANCEL IOJĂ – cântăreţ bisericesc 1946-1948

i
COMUNA VIFORENI

ie
891 FLOREA GRIGORE – cântăreţ bisericesc 1946-1948
892 FLOREA TRAIAN – cântăreţ bisericesc 1946-1948

an
893 LUNCANU ALEX. - preot 1946-1948
Procese verbale de impunere a veniturilor din proprietăţile clădite

om
COMUNA CLEJA
894 GABOR GIURGI, moşt. 1946-1947
COMUNA DOMNIŢA MARIA
895 BREŢCANU IOAN 1946-1947

R
896 ŞENCHEA GRIGORE 1946
897 VOINEA IOAN 1946
COMUNA GLODURI
e
898 LUPU GH., moşt.
al 1946
COMUNA GROPILE
livad
le
899 LAZĂR MĂRIOARA 1946 ă
pruni
livad
u na

900 MANEA TASICA 1946 ă


pruni
COMUNA PARINCEA
901 CORODESCU CONSTANTIN 1946-1947
ca tio

902 VASILACHE IANCU 1946-1947


COMUNA SARATA
Ba Na

903 EPISCOPIA BISERICII CATOLICE din IAŞI 1946


904 FÂNARU MIHAI CATRINA 1946
905 FÂNARU GH. NECULAI 1946
906 FÂNARU PETRE 1946
e

907 PARASCHIV THEODOR 1946


AN el

908 SANDU P. ANIŢA 1946


909 SANDU ION 1946
SJ hiv

910 SCRIPCARU ELENA 1946


911 SCRIPCARU P. GH. 1946
912 SCUTARU CONSTANŢA MARIA 1946
Ar

913 SIMION MIHAI 1946


914 ŞARAN DUMITRU 1946
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
915 AGACHE E., succ. 1946-1947
916 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1946-1948
917 DANALE DUMITRU 1946-1948
918 IGNAT ANDREI 1946
919 LINTZMAER I. 1946
920 SEGHETE CONSTANTIN 1946-1949
Procese verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
pentru automobil BACĂU
143
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
921 HERŞCU ZALMAN şi ANICA CIUBOTARU – autocamion 1946
922 MICHEL SIMION – motocicletă 1946
923 MOSCOVICI MOISĂ – autocamion 1946
924 PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – autocamion 1946
925 ROZENBERG ISIDOR – autoturism 1946
926 SCHWARTZ SAMY şi ILIE – autocamion OPEL 1946
927 S.A.R. “FORESTIERA DIN NORD” – autocamion 1946

i
928 WAXMAN HEINRICH – autoturism 1946

ie
929 WEXLER MAX – motocicletă 1946
930 ZAHAROVICI SIMIONICĂ – autocamion DODGE 1946

an
COMUNA ONEŞTI
931 COTÂRLICI RADU – autoturism 1946

om
Procese verbale pentru cercetarea, evaluarea şi stabilirea impozitului
succesoral BACĂU
932 AVRAM HEINRICH 1946
933 AXINTESCU ALECU 1946-1948

R
934 BARAŞ LORA 1946
935 BURCHI ELPIDA 1946
936 CALMANOVICI IOSIF
e 1946
937 CEAUŞU D. IOAN
al 1946-1949
938 DUMITRIU GH. 1946-1947
939 ELLENBOGEN MEIER 1946-1948
le

940 GANEA ALBERTINA 1946


941 GHICA F. MARIA 1946
u na

942 GRIMBERG MINA 1946-1948


943 LAUFER ISIDOR 1946
ca tio

944 LEVENTER HERMAN (HERŞCU) 1946


945 MARCU COSTICĂ 1946
946 NEAGU IOAN 1946
Ba Na

947 NEGHINĂ NATALIA 1946


948 OPRIŞAN DOCHIŢA 1946
949 PASCAL AUGUSTINA 1946
950 PASCAL MARIA 1946
e

951 SEGAL HAIA CLARA 1946


AN el

952 SIMINIUC VASILE 1946-1947


953 ŞALER SOFIA ŞURA 1946
SJ hiv

954 TOMA IANOŞ 1946


COMUNA AGĂŞ
955 AIFTIMOAIEI TOADER 1946
Ar

956 BURLACU GR. VASILE 1946


957 OLTEANU GH. ION 1946
COMUNA BĂSEŞTI
958 BARBU ALEXANDRU 1946-1947
959 GAVRILIU GH. 1946-1947
960 HANU ANICA 1946-1947
961 HEISU GH. 1946-1947
962 MARIAN IONIŢĂ TOADER 1946-1947
963 MOCANU GH. 1946-1947
964 PANŢÂRU ION 1946
965 POTERASU COSTACHE 1946-1947
144
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
966 SANDU GH. 1946-1947
967 TRIFAN ANICA 1946-1947
COMUNA BĂHNĂŞENI
968 BEŢA ANTON 1946-1947
COMUNA BÂRSĂNEŞTI
969 MACEDON EUGEN 1946-1947
970 MAZILU VASILE 1946-1947

i
971 ROŞCA VASILE 1946-1947

ie
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
972 GOGA GH. 1946

an
COMUNA BERZUNŢI
973 BUDU CALOIANU 1946-1947

om
COMUNA BLĂGEŞTI
974 FILIMON EUFROSINA 1946-1947
975 MANOLE ALEX. 1946-1947
COMUNA BRUSTUROASA

R
976 ENĂŞOAE PETRE 1946
977 VOLMER VASILE 1946
COMUNA BUCŞEŞTI
e
978 ASMARANDEI IOAN
al 1946
979 BUCUR CONSTANTIN 1946
980 GHINEŢ CONST. 1946
le

981 GRIGORAŞ C-TIN 1946-1947


982 LEAŞCU DUMITRU 1946
u na

983 PRISECARU NECULAI 1946


984 VANDRA ŞT. I. COSTACHE 1946
ca tio

COMUNA CLEJA
985 BEJAN FALA PETREA 1946
986 BEJAN P. RUJA 1946
Ba Na

987 BENCHEA ANIŢA 1946


988 BENCHEA IANUŞ 1946
989 MICLĂUŞ IANUŞ 1946
990 MINUŢ DAVID 1946
e

991 ONODI GH. 1946


AN el

992 RETI GH. 1946


993 URBAN ANDREI 1946
SJ hiv

994 VOIDOC IANUŞ 1946


COMUNA COMĂNEŞTI
995 ANDRIAN ALEXANDRU 1946
Ar

996 ROŞU NICOLAE 1946-1948


997 SABĂU IOŞCA 1946
COMUNA DOMNIŢA MARIA
998 CĂMĂRĂSCU V. NECULAI 1946
999 CĂMĂRĂSCU VASILE 1946
1000 CONDURACHE ANA 1946
1001 DEMŞA PETRE 1946
1002 FILIP DUMITRU 1946
1003 FILIP VASILE 1946
1004 GROSU NECULAI 1946
1005 STATE DUMITRU 1946
145
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1006 TECUCEANU MARIA 1946
COMUNA FARAOANI
1007 ANTAL ANTON 1946-1947
1008 FRÂNCU MARTIN 1946
COMUNA FERDINAND
1009 JITARU IANUŞ BĂTRÂNU 1946
1010 JITARU IANOŞ ELENA 1946

i
COMUNA FILIPENI

ie
1011 LAZA VASILE 1946-1948
1012 OATU GH. 1946-1947

an
1013 PINTILESCU VASILE 1946-1947
1014 PUIU NICOLAE 1946-1947

om
1015 ŞTIRBU VASILE 1946-1947
COMUNA GEOSENI
1016 COSTEA GH. 1946
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN

R
1017 VITOLAŞ IOAN 1946
COMUNA GLODURI
1018 AGACHE ION
e 1946-1948
1019 DIMOFTE IORDACHE
al 1946-1947
COMUNA HELEGIU
1020 STEFĂNOAIA C-TIN 1946-1947
le

1021 URSACHE VASILE 1946-1948


COMUNA LECCA
u na

1022 PATRASCANU V-LE 1946-1947


1023 SAVA GH. ALECU 1946-1948
ca tio

1024 SAVA GH. MATACHE 1946-1947


1025 SAVIN IONIŢĂ 1946
COMUNA LETEA VECHE
Ba Na

1026 OPINCARU ANICA 1946


COMUNA LUCĂCEŞTI
1027 DÂRLĂU DUMITRU 1946
COMUNA LUIZI CĂLUGĂRA
e

1028 BOGDAN ANTON 1946


AN el

1029 COJAN ANDREI 1946


1030 COJOCARU ANTON 1946
SJ hiv

1031 FICĂU ANTON 1946


1032 SABĂU MIHAI 1946
COMUNA MĂRĂŞTI
Ar

1033 ŢARĂLUNGĂ ELENA 1946-1948


COMUNA MOINEŞTI
1034 ACĂI MARIA 1946
1035 BURZEA MARIA 1946
1036 COFARU GH. 1946-1947
1037 LEIBU MARCU 1946
1038 PURCARU VASILE 1946
1039 ŞEFLER BERLĂ 1946-1948
1040 WOLF ETTI 1946
1041 ZAMFIR GHEORGHE 1946
1042 ZILBERSTEIN IANCU 1946-1947
146
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA NADIŞA
1043 ILIE GH. IOAN 1946-1947
1044 LOVIN MARGARETA 1946-1947
1045 MIHĂILĂ ZAHARIA 1946-1947
COMUNA OBÂRŞIA
1046 NĂFORNIŢĂ IOAN 1946-1947
COMUNA ODOBEŞTI

i
1047 COJOCARU P. IOAN 1946

ie
1048 SOFIAN GH. 1946
COMUNA PALANCA

an
1049 BIRI IOAN 1946
1050 CIOTLOŞ PETRE 1946

om
1051 MAXIM NICOLAE 1946
COMUNA PARINCEA
1052 HANGA VASILE 1946-1948
1053 NĂSTASE GH. 1946

R
1054 ŞEICĂ ANDREI 1946
COMUNA PÂNCEŞTI
1055 APOSTU GRIGORE
e 1946
1056 BARBU ILEANA
al 1946
1057 COSTACHE MARIA 1946
1058 NIŢĂ TINCA 1946
le

COMUNA PODURI
1059 ASMARANDEI ION 1946
u na

1060 GHINEŢ ALEXANDRU 1946


1061 LUCA IORD. LUCA 1946
ca tio

1062 NISTOR A. ION 1946


1063 PRICOPIE TOADER 1946
1064 ROMÂNICĂ I. GRIGORE 1946
Ba Na

1065 TOMA V. ION 1946


COMUNA RĂCĂCIUNI
1066 CIOCHINĂ IOAN 1946
1067 HRIŞCU GH. 1946
e

1068 MICAN DUMITRU 1946


AN el

1069 MICLĂUŞ GH. 1946


1070 MIHALEA SION 1946-1947
SJ hiv

1071 NICULĂESCU NICA 1946


1072 TARCĂU NECULAI 1946
COMUNA SARATA
Ar

1073 ENACHE MARIA 1946


1074 FILIP IOAN 1946
1075 OANCEA GH. 1946
COMUNA SĂUCEŞTI
1076 PASCU CONSTANTIN 1946
1077 VLAD CATINCA 1946
COMUNA SCORŢENI
1078 CERNAT IOAN 1946-1947
1079 CERNAT VASILE 1946-1948
1080 LAZĂR MARIA 1946-1947
COMUNA SECUIENI
147
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1081 CHIRIAC ENACHE 1946
1082 SAVIN GH. 1946
COMUNA SOLONŢ
1083 GĂLUŞCĂ POPA NICOLAE 1946
1084 MĂLIGUŢĂ ZAMFIR 1946
COMUNA ŞERBEŞTI
1085 BEJENARU CONSTANTIN 1946

i
1086 CHIRIAC IOAN 1946

ie
1087 CRÂŞMARU FILIP 1946
1088 POPA AURELIA 1946

an
1089 PRĂJIŞTEANU I. GH. 1946
COMUNA TAMAŞI

om
1090 MUNTEANU IOAN 1946
COMUNA TG. OCNA
1091 SANDU GH. 1946-1947
1092 STAVARACHE MELINTE 1946

R
COMUNA TRAIAN
1093 GROSU IORDACHE 1946
COMUNA VALEA REA
e
1094 CRISTEA ELENA
al 1946-1947
1095 DOGARU ZAMFIRA 1946-1947
COMUNA VALEA SEACĂ
le

1096 BULAI GIURGI 1946


1097 DOGARU ANTON 1946
u na

1098 FICHITIU GIURGI 1946


1099 PETREA MIHAI zis CĂLĂRAŞU 1946
ca tio

1100 SURCHE ANTAL 1946


1101 TAMAŞ ILIEŞ IANUŞ 1946-1947
COMUNA VIFORENI
Ba Na

1102 CHIŢEŞ JENICĂ 1946-1947


1103 LUPEŞ IOAN 1946-1947
Procese verbale pentru impunerea la taxa pe brevet BACĂU
1104 ALBAN VASILE 1946-1947
e

1105 ALTER LEIB IDEL 1946-1947


AN el

1106 ANCELOVICI ŞTRUL 1946-1947


1107 ARNĂUTU CONST. 1946-1947
SJ hiv

1108 AVĂDANEI AVRAM 1946


1109 AVĂDANEI SAMOIL 1946-1947
1110 AVRAM MICHEL 1946-1947
Ar

1111 CĂLIMAN IOAN 1946-1947


1112 CUCU V. SPIRIDON 1946-1947
1113 DICKMAN NAFTULI 1946-1947
1114 GAVRILIU IOAN 1946-1947
1115 GHENADE DUMITRU 1946-1947
1116 LAZĂR ALECU 1946-1947
1117 LOEVENSOHN IANCU 1946
1118 MAYERSOHN SMIL 1946
1119 MENDEL SANDU IOAN 1946
1120 MURAD MIHAI 1946-1947
1121 NISTOR IOAN 1946
148
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
1122 ŞEFLER ARON 1946-1947
1123 TOMOZEI IOAN 1946-1947
1124 TUDOR ANTON 1946-1947
1125 WEINTRAUB MICHEL 1946
1126 WEXLER MARCU 1946-1947
1127 Procese-verbale pentru impunerea la taxa de brevet pentru oraşul Bacău 1946
1128 Procese-verbale pentru impunerea la taxa de brevet pentru oraşul Bacău 1946-1947

i
Procese-verbale privind debitele la băuturi spirtoase, taxe pentru

ie
1129 1946
automobile
Procese-verbale pentru impunerea la taxa de vie pentru COŞA MIHAI

an
1130 1946
din comuna FERDINAND
Procese-verbale pentru impunerea la taxa de vie pentru locuitorii din
1131 1946
comuna GEOSENI

om
Procese-verbale pentru impunerea la taxa de vie pentru locuitorii din
1132 1946
comuna PETREŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – oraş

R
1133 1946
BACĂU
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – oraş
1134 1946
BACĂU
e
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – oraş
1135
al 1946
BACĂU
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1136 1946
le
AGĂŞ
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1137 1946
u na

AGĂŞ
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1138 1946
ARDEOANI
ca tio

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1139 1946
ASĂU
Ba Na

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1140 1946
ASĂU
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1141 1946
BÂRSĂNEŞTI
e

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1142 1946
AN el

BĂSĂŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1143 1946
SJ hiv

BEREŞTI BISTRIŢA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1144 1946
BEREŞTI TAZLĂU
Ar

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1145 1946
BERZUNŢI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1146 1946
BLĂGEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1147 1946
BLĂGEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1148 1946
BOGDĂNEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1149 1946
BORZEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1150 1946
BRĂTILA
149
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1151 1946
BRUSTUROASA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1152 1946
BRUSTUROASA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1153 1946
BUCŞEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1154 1946
BUCŞEŞTI

i
ie
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1155 1946
BUHOCI

an
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1156 1946
CAŞIN
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

om
1157 1946
CĂIUŢI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1158 1946
CĂLUGĂRA

R
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1159 1946
CLEJA

e
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1160 1946
COMĂNEŞTI
al
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1161 1946
DĂRMĂNEŞTI
le
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1162 1946
DĂRMĂNEŞTI
u na

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1163 1946
DOFTEANA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
ca tio

1164 1946
DOMNIŢA MARIA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1165 1946
Ba Na

DOMNIŢA MARIA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1166 1946
FARAOANI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1167 1946
e

FÂNTÂNELE
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
AN el

1168 1946
FERDINAND
SJ hiv

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1169 1946
FERDINAND
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1170 1946
Ar

FILIPENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1171 1946
GEOSENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1172 1946
GHEORGHE BUZDUGAN
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1173 1946
GÂRLENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1174 1946
GLODURI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1175 1946
GOIOASA
1176 State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna 1946
150
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
GRIGORENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1177 1946
GROPILE
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1178 1946
HELEGIU
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1179 1946
HÂRJA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

i
1180 1946

ie
HORGEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

an
1181 1946
LĂLOAIA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1182 1946
LECCA

om
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1183 1946
LETEA VECHE
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

R
1184 1946
LETEA VECHE
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1185 1946

e
LUCĂCEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1186
al 1946
LUCĂCEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1187 1946
le
LUIZI CĂLUGĂRA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1188 1946
u na

LUIZI CĂLUGĂRA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1189 1946
LUNCANI
ca tio

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1190 1946
MĂGIREŞTI
Ba Na

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1191 1946
MĂGIREŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1192 1946
MĂNĂSTIREA CAŞIN
e

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1193 1946
MĂRGINENI
AN el

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1194 1946
SJ hiv

MOINEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1195 1946
MOINEŞTI
Ar

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1196 1946
NADIŞA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1197 1946
ODOBEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1198 1946
OITUZ
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1199 1946
ONEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1200 1946
PALANCA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1201 1946
PALANCA
151
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1202 1946
PARINCEA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1203 1946
PÂNCEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1204 1946
PETREŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1205 1946
PODURI

i
ie
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1206 1946
PRĂJEŞTI

an
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1207 1946
RACOVA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

om
1208 1946
RACOVA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1209 1946
RĂCĂCIUNI

R
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1210 1946
RĂCĂCIUNI

e
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1211 1946
RĂCĂTĂU
al
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1212 1946
RÂPILE
le
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1213 1946
SARATA
u na

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1214 1946
SARATA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
ca tio

1215 1946
SĂNDULENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1216 1946
Ba Na

SĂUCEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1217 1946
SCHITU FRUMOASA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1218 1946
e

SCORŢENI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
AN el

1219 1946
SECUIENI
SJ hiv

State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna


1220 1946
SLĂNIC MOLDOVA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1221 1946
Ar

SOLONŢ
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1222 1946
ŞERBEŞTI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1223 1946
TAMAŞI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1224 1946
TESCANI
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1225 1946
TÂRGU OCNA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1226 1946
TÂRGU TROTUŞ
1227 State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna 1946
152
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
TRAIAN
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1228 1946
TRAIAN
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1229 1946
VALEA LUI ION
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1230 1946
VALEA LUI ION
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

i
1231 1946

ie
VALEA REA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

an
1232 1946
VALEA REA
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1233 1946
VALEA SEACĂ

om
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna
1234 1946
VALEA SEACĂ
State de plată a drepturilor tranzitorii şi pensiilor I.O.V.R. – comuna

R
1235 1946
VIFORENI
1236 Borderouri de plată a pensiilor I.O.V.R. (copii) 1946

e
1237 State de plată a drepturilor tranzitorii – diferite comune 1946
1238 State de plată a drepturilor tranzitorii –diferite comune 1946
al
1239 State de plată a drepturilor tranzitorii –diferite comune 1946
1240 State de plată a drepturilor tranzitorii –diferite comune 1946
le
1241 Declaraţii privind dreptul la indemnizaţia pentru pâine 1946
1242 Declaraţii privind dreptul la indemnizaţia pentru pâine 1946
u na

1243 Registru de evidenţă a întreprinderilor 1946


1244 Cont de gestiune al Administraţiei Financiare Bacău pe luna octombrie 1946
1245 Cont de gestiune Circumscripţia de Percepere Nr. III Bacău 1946-1947
ca tio

1246 Cont de gestiune al Serviciului Exterior General al Finanţelor 1946-1947


1247 Matricolă clădiri Circa a VIII – a Parincea 1946-1947
Ba Na

1248 Registru rol – comerţ oraş Bacău 1946-1947


Registru de impuneri comerţ comuele: Blăgeşti, Gârleni, Fântânele,
1249 1946-1947
Racova şi Valea lui Ion
1250 Registru impuneri comerţ Circumscripţia a VII – a Domniţa Maria 1946-1947
e

1251 Registru impuneri meserii Circumscripţia a VII – a Domniţa Maria 1946-1947


AN el

1252 Registru impuneri comerţ şi profesii Circumscripţia a V – a Târgu Ocna 1946-1947


1253 Matricolă impuneri profesii şi meserii Bacău 1946-1947
SJ hiv

1254 Declaraţii Fabrica de Petrol Manase Haimsohn din Lucăceşti 1946


1255 Registru cifra de afaceri de la Fabrica de Talpă şi Piele „Iordănescu” 1946
1256 Registru de casă 1946
Ar

1257 Registru opis pentru evidenţa actelor Circumscripţiei Târgu Ocna 1946-1948

1947
Bugetul general al statului, instrucţiunea nr. 30.401 din 11 octombrie
1 1947
1947 pentru Administraţiile statului
2 Decizii ale Administraţiei Financiare Bacău 1947-1948
Procese-verbale de inspectare a Secţiei Secretariat din cadrul
3 Administraţiei Financiare Bacău, de predare-preluare a dosarelor aflate 1947
la Circumscripţia Nr. 7 Domniţa Maria, ordine, circulare
Procese-verbale de inspectare a serviciilor Administraţiei Financiare
4 1947-1948
Bacău
153
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de predare-preluare a serviciilor Administraţiei
5 1947
Financiare Bacău
Procese-verbale de predare-preluare a Secţiei Secretariat a
6 1947
Administraţiei Financiare Bacău
Borderouri de predări-preluări, registre ale secţiilor secretariat,
7 1947
contribuţii directe, succesiuni
Proces-verbal de inspecţie a Circumscripţiei a V-a de Constatare Târgu
8 1947
Ocna

i
ie
9 Proces-verbal de control la agenţii 1947
10 Proces-verbal de control la agenţii 1947

an
11 Raport de activitate asupra încasărilor Circumscripţiei a VIII-a Parincea 1947
12 Instrucţiuni referitoare la Legea M.A.T. 1947
Ordine, circulare privind impozitarea, programul de lucru în

om
13 1947
administraţie
14 Ordine, circulare privind impozitarea 1947
15 Ordine, instrucţiuni, corespondenţă privind impozitarea 1947-1948

R
16 Instrucţiuni, corespondenţă privind funcţionarea comisiilor de apel 1947
17 Circulare, instrucţiuni, corespondenţă privind impozitarea 1947
18
VIII-a Parincea
e
Instrucţiuni privind impozitarea cifrei de afaceri la Circumscripţia a
1947
al
Ordine, circulare referitoare la evaziunile fiscale, judecarea apelurilor
19 1947
fiscale
le
Instrucţiuni, corespondenţă privind impozitarea şi întocmirea statelor de
20 1947
salariu
u na

Noua repartizare a personalului în cadrul Administraţiei Financiare


21 1947
Bacău, procese-verbale de control la Circumscripţiile I – V
Corespondenţă, tabele, situaţii referitoare la personal, repartizarea
ca tio

22 1947
agenţilor de control în judeţ
Corespondenţă referitoare la personalul Circumscripţiei a VIII-a
23 1947
Ba Na

Parincea
24 Memorii de activitate referitoare la inspecţiile pe teren 1947
25 Contul de gestiune al Administraţiei Financiare Bacău 1947
Contul de gestiune al serviciului exterior general al finanţelor pe luna
e

26 1947
iunie 1947
AN el

Contul de gestiune al serviciului exterior general al finanţelor pe luna


27 1947
iulie 1947
SJ hiv

Contul de gestiune al serviciului exterior general al finanţelor pe luna


28 1947
august 1947
29 Cont de gestiune al Circumscripţiei de Percepere Nr. 7 Domniţa Maria 1947
Ar

30 Cont de gestiune al Circumscripţiei de Percepere a VIII-a Parincea 1947


31 Situaţia provizorie de încasări şi plăţi pe articole bugetare 1947
Decizii ale Prefecturii judeţului Bacău privind înfiinţarea cotelor
32 adiţionale suplimentare de 10% la impozitul pe veniturile proprietăţilor 1947
agricole
Corespondenţă privind impozitarea cifrei de afaceri şi plata impozitului
33 1947
excepţional
Instrucţiuni, rapoarte privind impozitarea la comerţ, meserii, profesii şi
34 clădiri pe exerciţiul 1946 – 1947, cererea Sindicatului „Chimica – Secţia 1947
Fotografi” din Bacău de a fi impuşi la profesii şi nu la comerţ
Tabele cu contribuabilii din Circumscripţia a VII-a Domniţa Maria care
35 1947
urmau a fi impuşi la comerţ şi profesii
154
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Tabele cu comercianţi şi meseriaşi impuşi din comunele Bereşti Bistriţa,
36 Blăgeşti, Ciumaşi, Fântânele, Gârleni, Odobeşti, Prăjeşti, Racova, 1947
Săuceşti, Secuieni, Şerbeşti, Traian şi Valea lui Ion
37 Borderouri privind plata impozitului la vie (circa a III-a Bacău) 1947
Proces-verbal privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului din str.
38 1947
Precista nr. 54, oraş Bacău – proprietar TUDORAN NICOLAE
Proces-verbal privind stabilirea averii avocatului TIRON VICTOR din
39 1947
comuna Parincea

i
ie
Proces-verbal privind stabilirea averii lui CONDURACHE I. din
40 comuna Gloduri în vederea efectuării unui schimb de clădiri cu 1947

an
Ministerul de Finanţe
Proces-verbal privind stabilirea averii deţinute de CRĂESCU ELENA
41 1947
în comuna Parincea

om
Cereri, referate, procese-verbale referitoare la scăderi de impozite,
42 1947
schimbarea numelui celui impozabil, reclamaţii privind impozitarea
Corespondenţă, procese-verbale, cereri referitoare la impozitare,
43 1947

R
scăderea impozitului datorat
44 Cereri, procese-verbale referitoare la impozitare 1947

e
Corespondenţă, situaţii privind impozitarea locuitorilor din
45 1947-1948
Circumscripţia a VIII-a Parincea
al
46 Procese-verbale de control, tabele referitoare la impozitare 1947
Tabele, decizii privind compunerea instanţelor de încasări, tabele cu
47 1947
le
contribuabilii impuşi, calculul tehnic asupra minimului de existenţă
48 Procese-verbale privind aplicarea impozitului excepţional 1947
u na

Cereri privind scăderea impozitului la vie pentru MIHAI BORCEA din


49 1947
comuna Bereşti Bistriţa
Cerere, proces-verbal privind scăderea impozitului agricol pentru
ca tio

50 1947
RADU BRĂESCU din comuna Călugăra
Cerere privind scăderea impozitului agricol pentru MARTIN
51 1947
Ba Na

PATRAŞC A. BALAN din comuna Ferdinand


Cerere, procese-verbale privind reducerea impozitului la vie pentru
52 1947
CONSTANTIN ATTA CONSTANTINESCU din comuna Răcăciuni
Cerere, procese-verbale privind reducerea impozitului la vie şi pomi
53 1947
e

fructiferi pentru ANTON STOICOVICI din comuna Răcăciuni


AN el

Procese-verbale privind Obştile răzeşilor din comunele Agăş, Asău,


54 Comăneşti şi Dărmăneşti care nu posedau avere fiind constituite pentru 1947
SJ hiv

a cumpăra teren
Proces-verbal privind stabilirea taxei fixe zilnice pe spectacole pentru
55 1947
Cinematograful „Forum” din Bacău
Ar

56 Cereri în vederea scăderii impozitului agricol în comuna Slănic 1947-1949


Procese-verbale de predare-primire ale agentului de control la Tăbăcăria
57 1947
Mavex din Bacău şi Atelierul de Tăbăcărie „I. Schapiră” din Bacău
58 Procese-verbale de control la Societatea „Petrol Tazlău” 1947
59 Proces-verbal de control la Tăbăcăria Ozias Segall din Bacău 1947
Proces-verbal de control la presa de ulei proprietatea lui LUPU
60 1947
RÂNDAŞU din comuna Domniţa Maria
61 Cereri privind scăderea impozitului persoanelor fizice 1947
Procese-verbale de verificare de fond la unele unităţi economice din
62 1947
Bacău, contracte de închiriere, circulare privind impozitarea pe clădiri
Procese-verbale ale Comisiei de Apel II cu nr. de procese fiscale
63 1947
judecate sau amânate
155
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de inspecţie la firma „Întreprinderile S. Filderman” din
64 1947
Bacău
65 Conturi lunare verificate la Întreprinderile „S. Filderman” 1947
66 Proces-verbal de control la Întreprinderile „S. Filderman” 1947
Procese-verbale de recepţie a materiei prime introduse în Întreprinderile
67 1947
„S. Filderman”
68 Procese-verbale, situaţii referitoare la Întreprinderile „S. Filderman” 1947

i
Procese-verbale de control la Fabrica de Piele Filderman şi atelierele de
69 1947

ie
tăbăcărie din Bacău
Procese-verbale de inspecţie la firmele ISVORANU S.A., S.

an
FILDERMAN, Atelierul de Tăbăcit „Fraţii Leibovici” şi Iosif Schapira
70 1947
din Bacău, Fabrica de Petrol „Vasile Chiuaru” din comuna Grigoreni,
Atelierul de Tăbăcit din Moineşti – proprietar Schefler

om
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Ţesături de lână „Izvoranu”,
71 1947
instrucţiuni privind plata taxei de consumaţie
Procese-verbale, tabele, corespondenţă referitoare la Fabrica de Postav

R
72 1947-1948
„Bacăul” S. A.
Borderouri de vânzare a unor acţiuni ale Fabricii „Letea” către Ioan Fiat
73 1947

e
din Bacău
Borderouri referitoare la cifra de afaceri la atelierul de perii Leon
74
al 1947
Davidovici din Bacău
Corespondenţă cu Fabrica de Cherestea „Forestiera din Nord” din Bacău
75 1947
le
privind impozitarea cifrei de afaceri
Procese-verbale privind stabilirea taxei de consumaţie pentru Fabrica de
76 1947
u na

Ulei „Uleiul” din Bacău şi cârciumi din Bacău


Proces-verbal de inspecţie a depozitului de băuturi spirtoase din comuna
77 1947
Mărgineni – proprietate M. FODOR
ca tio

Procese-verbale, borderouri privind cifra de afaceri la Atelierul de


78 1947-1949
Oglinzi „Iuster Moisă” din Bacău
Ba Na

Procese-verbale, borderouri privind cifra de afaceri la Fabrica de


79 1947-1949
Lumânări „I. Fuchs” din Bacău
80 Declaraţii de fabricaţie la Fabrica de Acid Carbonic „Lupu Klein” 1947
81 Declaraţii de fabricaţie la firma H. Abramovici şi fiii din Bacău 1947
e

Procese-verbale privind instalarea agenţilor de control la tăbăcăriile din


82 1947
AN el

Bacău
Procese-verbale privind instalarea agenţilor de control la firme din
83 1947
SJ hiv

Bacău
Borderouri privind cifra de afaceri la firme din raza de activitate a
84 1947
Percepţiei a IV-a Moineşti
Ar

85 Tabele privind cifra de afaceri a unor firme din Bacău 1947


Procese-verbale privind stabilirea modului în care au fost impuse cifra
86 1947
de afaceri şi achitarea impozitului excepţional
Procese-verbale de inspecţie, contul operaţiunilor la Rafinăria de Petrol
87 1947
„Alik Leibu” din comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Rafinăria de Petrol „Alik Leibu” din
88 1947
comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie, contul operaţiunilor la Rafinăria de Petrol
89 1947
„Alik Leibu” din comuna Lucăceşti
90 Corespondenţă cu Rafinăria „Alik Leibu” din comuna Lucăceşti 1947
Declaraţii de fabricaţie ale Rafinăriei „Alik Leibu” din comuna
91 1947
Lucăceşti
156
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Procese-verbale de inspecţie, declaraţii de fabricaţie la Rafinăria de
92 1947-1948
Petrol „Alik Leibu” din comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie ale Fabricii de Petrol „H. S. Berenstein” din
93 1947
comuna Lucăceşti
Procese-verbale de control la Fabricile de Petrol „Luceafărul” şi „A.
94 1947
Schvartz” din comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „Luceafărul” din
95 1947
comuna Lucăceşti

i
ie
Procese-verbale de recepţie a ţiţeiului la Fabrica de Petrol „Luceafărul”
96 1947
din comuna Lucăceşti

an
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „Manase Haimsohn”
97 1947-1948
din comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie ale Fabricii de Petrol „Manase Haimsohn” din

om
98 1947
comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Rafinăria „C. Pelin şi M. Dumitriu” din
99 1947
comuna Lucăceşti

R
Contul operaţiunilor la Rafinăria „C. Pelin şi M. Dumitriu” din comuna
100 1947
Lucăceşti

e
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „C. Pelin şi M.
101 1947
Dumitriu” din comuna Lucăceşti
al
Corespondenţă cu Fabrica de Petrol din comuna Lucăceşti –
102 1947
proprietatea lui C. Pelin şi M. Dumitriu
le
Declaraţii de fabricaţie ale Rafinăriei „C. Pelin şi M. Dumitriu” din
103 1947
comuna Lucăceşti
u na

Corespondenţă, procese-verbale de inspecţie, tabele referitoare la


104 impozitarea Fabricilor de Petrol „Lupu Rubinstein”, „H. şi S. 1947
Berenstein” şi „Luceafărul” din comuna Lucăceşti
ca tio

Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „Lupu Rubinstein” din


105 1947
comuna Lucăceşti
Ba Na

Procese-verbale de inspecţie, corespondenţă cu Fabrica de Petrol „Lupu


106 1947-1948
Rubinstein” din comuna Lucăceşti
Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „Lupu Rubinstein” din
107 1947
comuna Lucăceşti
e

Procese-verbale de inspecţie la Fabrica de Petrol „Lupu Rubinstein” din


108 1947-1948
comuna Lucăceşti
AN el

Procese-verbale de recepţie a ţiţeiului la Fabrica de Petrol „Lupu


109 1947
SJ hiv

Rubinstein” din comuna Lucăceşti


Declaraţii de fabricaţie ale Fabricii de Petrol „Lupu Rubinstein” din
110 1947
comuna Lucăceşti
Ar

Declaraţii de fabricaţie ale Fabricii de Petrol „Lupu Rubinstein” din


111 1947
comuna Lucăceşti
Declaraţii de fabricaţie ale Fabricii de Petrol „Lupu Rubinstein” din
112 1947-1948
comuna Lucăceşti
Contul operaţiunilor la Fabrica de Petrol Alter Schwartz din comuna
113 1947
Lucăceşti
Corespondenţă privind depozitul de petrol – proprietatea lui STRUL
114 1947
TOIVI din Târgu Ocna
Proces-verbal de inspecţie la depozitul de petrol – proprietatea lui
115 1947
HAIM VALDMAN din Moineşti
Procese-verbale de inspectare a depozitului de petrol Z. FĂINARU din
116 1947-1948
comuna Lucăceşti
157
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Corespondenţă privind taxarea produselor petrolifere, stabilirea
117 1947
stocurilor la principalele fabrici
118 Declaraţii ale fabricilor de petrol din comuna Lucăceşti 1947
119 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947
120 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947
121 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947
122 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947

i
123 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947

ie
124 Declaraţii cuprinzând stocurile de mărfuri 1947
125 Tabel cuprinzând întreprinderile supuse taxei de consumaţie 1947

an
Decizii, procese-verbale, tabele referitoare la constituirea comisiilor
126 pentru recensământul proprietăţilor agricole şi stabilirea impozitului 1947
aferent pentru perioada 1947 –1952

om
Ordine, circulare, instrucţiuni referitoare la stabilirea impozitului agricol
127 1947-1948
şi pe clădiri
128 Constituirea comisiilor de impunere la recensământul agricol 1947

R
Instrucţiuni, procese-verbale, situaţii privind recensământul
129 proprietăţilor agricole pe perioada 1947 – 1952 pentru comunele 1947

e
Agăş, Brusturoasa, Ferdinand, Goioasa, Palanca şi Sarata
Corespondenţă, tabele referitoare la stabilirea impozitului agricol după
130
al 1947
valoarea terenului
Corespondenţă, tabele privind impozitul agricol, stabilirea comisiilor de
131 1947
le
impunere
Circulare, instrucţiuni referitoare la impozitul pe clădiri şi agricol, cereri
132 1947-1948
u na

ale locuitorilor privind impunerea sau scăderea impozitului


Corespondenţă, procese-verbale privind constituirea comisiilor de
133 1947
recensământ a proprietăţilor agricole
ca tio

Procese-verbale privind stabilirea valorii reale de circulaţie a imobilelor


134 1947
clădite şi terenurilor virane din Bacău dup străzi
Ba Na

Procese-verbale de constituire a comisiilor comunale de evaluare şi


135 1947
impunere a proprietăţilor agricole
Borderouri cu dosarele fiscale aflate la circumscripţii, decizii ale
136 Prefecturii judeţului Bacău privind înfiinţarea cotelor adiţionale 1947
e

suplimentare
AN el

Procese-verbale de evaluare a terenurilor agricole după categorii la


137 1947
comunele din judeţ
SJ hiv

Situaţii privind impunerea exploatărilor de pădure, proces-verbal


138 1947
referitor la comerţul ambulant în Bacău
139 Tabele cu străzile ce compun despărţirile I – IV din oraşul Bacău 1947
Ar

140 Tabele cu locuitorii comunei Călugăra impuşi pentru clădiri 1947


141 Tabele cu locuitorii comunei Luncani impuşi pentru clădiri 1947
Cereri, procese-verbale ale Circumscripţiei a VII-a Domniţa Maria
142 1947
privind autorizarea funcţionării unor cârciumi
Procese-verbale de verificare a aplicării Legii impozitelor directe în
143 1947
cârciumile din Bacău
Procese-verbale încheiate ca urmare a verificării cârciumii lui MARCU
144 1947
HAROVITZ din Bacău
Tabele cuprinzând succesiuni fără avere din comunele Lucăceşti,
145 1947
Luncani, Secuieni, Mărgineni, Măgireşti şi Ferdinand
146 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere din Bacău 1947
147 Procese-verbale de constatare a succesiunilor fără avere în comunele 1947
158
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
judeţului
148 Tabele cuprinzând succesiunile netaxabile (fiind fără avere) 1947
Procese-verbale încheiate pentru succesiuni fără avere pentru locuitorii
149 1947
din comunele Târgu Trotuş şi Târgu Ocna
Tabele cu locuitorii din comunele Gropile, Faraoani, Odobeşti şi Traian
150 1947
împroprietăriţi în 1945 şi care erau debitori
Tabele cu locuitorii din comunele Scorţeni şi Nadişa împroprietăriţi în
151 1947
1945 şi care trebuiau să plătească prima rată

i
ie
152 Tabele cu locuitorii împroprietăriţi în 1945 din comune ale judeţului 1947
153 Declaraţii ale văduvelor de război din comuna Domniţa Maria 1947

an
154 Declaraţii ale văduvelor de război din comuna Asău 1947
155 Declaraţii ale pensionarilor referitoare la pensii 1947
156 Declaraţii ale pensionarilor referitoare la pensii 1947

om
157 Declaraţii ale pensionarilor referitoare la pensii 1947
158 Declaraţii ale pensionarilor referitoare la pensii 1947
159 Declaraţii ale pensionarilor referitoare la pensii 1947

R
160 Cereri, tabele, corespondenţă privind vânzarea hârtiei filigranate 1947-1949
161 Contracte de închiriere şi arendare 1947
162
163
Contracte de închiriere
Contracte de închiriere
e 1947
1947
al
164 Contracte de închiriere 1947
165 Contracte de închiriere 1947
le

166 Contracte de închiriere 1947


167 Contracte de închiriere 1947
u na

168 Contracte de închiriere 1947


169 Contracte de închiriere 1947
170 Contracte de închiriere 1947
ca tio

171 Contracte de închiriere 1947


172 Contracte de închiriere 1947
Ba Na

173 Contracte de închiriere 1947


174 Contracte de închiriere 1947
175 Contracte de închiriere 1947
176 Contracte de închiriere 1947
e

177 Contracte de închiriere 1947


AN el

178 Contracte de închiriere 1947


179 Contracte de închiriere 1947
SJ hiv

180 Contracte de închiriere 1947


181 Contracte de închiriere 1947
Contract de gaj şi ipotecă între Societatea Civilă de Credit Funciar şi
Ar

182 1947
Valentina şi Dimitrie Buzdugan
Contract de gaj şi ipotecă între Societatea Naţională de Credit Industrial
183 1947
S. A. şi Întreprinderile S. Filderman din Bacău
184 Declaraţii pentru impunerea la taxe militare 1947-1948
185 Declaraţii pentru impunerea la taxe militare 1947
186 Declaraţii pentru impunerea la taxe militare 1947-1948
Proces-verbal pentru impunerea la taxele militare pentru ENĂŞEL GH.
187 1947
din comuna Buhoci
Convenţie pentru loturi de depozitări şi ochiuri de magazii în staţia
188 1947
Oneşti
189 Convenţie pentru loturi de depozitări şi ochiuri de magazii în staţia 1947

159
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Faraoani
Convenţie pentru exploatarea liniilor de garaj încheiată între Direcţia
190 1947
Generală C.F.R. şi Fabrica „Letea”
Corespondenţă a Casei de Asigurări Sociale Piatra Neamţ cu Fabrica
191 1947
„Letea”
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în
192 exploatare) pentru locuitori din Bacău şi comune cu teren în Şerbăneşti 1947
şi în comuna Sarata

i
ie
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole (afară de pădurile în
193 exploatare) pentru locuitori din Bacău şi comune cu teren în Şerbăneşti, 1947

an
Gherăieşti şi în comuna Sarata
Unii au
194 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BĂRSĂNEŞTI 1947 trecută

om
pădure
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BEREŞTI Unii au
195 1947 trecută
BISTRIŢA pădure
Unii au
196 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BOGDĂNEŞTI 1947

R
trecută
pădure
Fără
197 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BORZEŞTI 1947 pădure

e
Fără
198 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BRĂTILA 1947 pădure
al Fără
199 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna BUHOCI 1947 pădure
Fără
200 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna CĂLUGĂRA 1947 pădure
le
Fără
201 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna CLEJA 1947 pădure
u na

Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna DOMNIŢA Fără


202 1947 pădure
MARIA
Fără
203 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna FARAOANI 1947 pădure
ca tio

Fără
204 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna FÂNTÂNELE 1947 pădure
Fără
205 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna FERDINAND 1947
Ba Na

pădure
Fără
206 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna FERDINAND 1947 pădure
Unii au
207 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna GEOSENI 1947 trecută
pădure
e

Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna GHEORGHE Fără


208 1947
AN el

BUZDUGAN pădure
Unii au
209 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna GLODURI 1947 trecută
SJ hiv

pădure
Fără
210 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna GROPILE 1947 pădure
Unii au
211 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna HELEGIU 1947
Ar

trecută
pădure
Fără
212 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna HORGEŞTI 1947 pădure
Unii au
213 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna ITEŞTI 1947 trecută
pădure
Unii au
214 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna LECCA 1947 trecută
pădure
Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna LUIZI Fără
215 1947 pădure
CĂLUGĂRA
Fără
216 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna LUNCANI 1947 pădure

160
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
Unii au
217 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna MĂRĂŞTI 1947 trecută
pădure
Unii au
218 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna OBÂRŞIA 1947 trecută
pădure
Fără
219 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna ODOBEŞTI 1947 pădure
Fără
220 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna OITUZ 1947 pădure

i
Unii au

ie
221 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna PARINCEA 1947 trecută
pădure
Fără

an
222 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna PÂNCEŞTI 1947 pădure
Fără
223 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna PETREŞTI 1947 pădure
Unii au

om
224 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna RACOVA 1947 trecută
pădure
Fără
225 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna RĂCĂCIUNI 1947 pădure
Fără

R
226 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna RĂCĂTĂU 1947 pădure
Fără
227 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna SARATA 1947 pădure

e
Fără
228 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna SĂUCEŞTI 1947 pădure
al Unii au
229 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna SECUIENI 1947 trecută
pădure
Fără
230 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna ŞERBEŞTI 1947
le
pădure
Fără
231 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna VALEA SEACĂ 1947 pădure
u na

Fără
232 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna VALEA SEACĂ 1947 pădure
Unii au
233 Tablou de impunerea proprietăţilor agricole – comuna VIFORENI 1947 trecută
ca tio

pădure
Procese verbale de impunere a venitului global BACĂU
234 ARONEANU HEINRICH 1947
Ba Na

235 COHN LUPU 1947


236 DUMITROVICI TEODOR 1947
237 ETINGHER STRUL 1947
e

238 GRIMBERG DAVID 1947


239 GRIMBERG LEON 1947
AN el

240 HIRSCHENBEIN AVRAM 1947


241 IANCU IŢIC 1947
SJ hiv

242 IORDĂNESCU CONSTANTIN 1947-1948


243 IORGA VASILE 1947
244 KITNER IANCU 1947
Ar

245 LAZĂR MARCU 1947


246 LAZAROVICI RUHLA 1947
247 LEIBOVICI MOISE 1947
248 OXEMBERG AUREL 1947-1948
249 PAULEŢ ANTON 1947
250 ROTEMBERG A. 1947
251 SCHWARTZ STRUL 1947-1948
252 SIHMAN MANULA 1947
COMUNA DOMNIŢA MARIA
253 HODIVOIANU V. 1947
254 SOSNER SAUL 1947
161
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
255 BUZDUGAN GH. D-TRU 1947
256 BUZDUGAN GH. VALENTINA 1947
257 HANUŢ MILTIADE 1947
COMUNA MĂRGINENI
258 ROTHMUND I. şi RIZESCU GH. 1947
COMUNA RĂCĂCIUNI

i
259 CONSTANTINESCU ATTA C-TIN 1947

ie
260 FOURNARACHE LEON 1947
261 STOICOVICI ANTON 1947

an
Proces-verbal de impunere la agricol pentru CRĂESCU ELENA din
262 1947
comuna Parincea

om
Proces-verbal de impunere la agricol pentru ŢARĂLUNGĂ GH. din
263 1947
comuna Mărăşti
Proces-verbal de impunere la agricol pentru NEMŢEANU GH. din
264 1947
comuna Obârşia

R
Procese verbale pentru stabilirea impozitului echivalent BACĂU
265 S. A. „DISTRIBUŢIA” 1947
266
267
S.I.N.C. „ALIMENTAREA”
S.N.C. „ATLAS”
e 1947
1947-1948
al
268 S.N.C. „COMBUSTIBILUL” 1947
269 S.N.C. „FANTASIO” 1947
le

270 S.N.C. „FORESTA BISTRIŢA” 1947


271 S.N.C. „LA DOI LEI” 1947
u na

272 S.N.C. „PICA” 1947


273 S.N.C. „PUNGA MOLDOVEI” 1947
274 S.N.C. „SALINUL” 1947
ca tio

275 SINAGOGA CEREALIŞTILOR 1947


276 SINAGOGA CROITORILOR BĂTRÂNI 1947
Ba Na

277 SINAGOGA HERŞCOVICI 1947


278 SINAGOGA MARIA KOFLER 1947
279 SINAGOGA TĂBĂCARILOR 1947
Proces-verbal de impunere la echivalent pentru societăţi din Bacău care
e

280 1947
nu posedă avere
AN el

Procese verbale pentru stabilirea impozitului echivalent COMUNA


AGĂŞ
SJ hiv

281 PAROHIA BISERICI ORTODOXE 1947


282 S.I.N.C. MERLUŞCĂ GH. şi I. 1947
COMUNA ARDEOANI
Ar

283 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul Leontineşti 1947


COMUNA BĂHNĂŞENI
284 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947
COMUNA BĂSEŞTI
285 PAROHIA BISERICII ORTODOXE „SF. DUMITRU” 1947
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
286 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947
COMUNA BERZUNŢI
287 BANCA POPULARĂ 1947-1948
288 SCHITUL SAVU 1947-1948

162
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
COMUNA BOGDĂNEŞTI
289 BANCA POPULARĂ „OITUZUL” 1947
COMUNA CĂLUGĂRA
290 PAROHIA SOHODOL 1947
COMUNA CLEJA
291 PAROHIA BISERICII CATOLICE 1947
COMUNA DĂRMĂNEŞTI

i
292 S.A.R. PETROŞANI 1947-1948

ie
COMUNA DOFTEANA
293 S.A. CIVILĂ, CREDITUL FUNCIAR RURAL 1947

an
COMUNA FÂNTÂNELE
294 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul Fântânele 1947

om
COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN
295 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul Fundu Răcăciuni 1947
COMUNA GOIOASA
296 PAROHIA ORTODOXĂ „SF. DIMITRIE” 1947-1950

R
COMUNA HELEGIU
297 PAROHIA BISERICII „SF. ÎMPĂRAŢI” din satul Deleni 1947
COMUNA HORGEŞTI
e
298 PAROHIA BISERICII ORTODOXE
al 1947
COMUNA LETEA VECHE
299 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul Letea Veche 1947
le

300 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul Ruşi 1947


COMUNA MĂNĂSTIREA CAŞIN
u na

301 S.I.N.C. „ARINUL” 1947-1948


COMUNA MĂRGINENI
ca tio

302 PAROHIA BISERICII CATOLICE din satul Secătura 1947


303 S.A. FABRICA DE SPIRT 1947
304 S.N.C. „STEJARUL MOLDOVEI” 1947
Ba Na

COMUNA OITUZ
305 BANCA POPULARĂ „SENTINELA” 1947
306 S.A. „FORESTIERA DIN NĂDRAG” 1947-1948
COMUNA PARINCEA
e

307 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947


AN el

COMUNA PRĂJEŞTI
308 PAROHIA BISERICII ORTODOXE ”SF. VOIEVOZI” 1947
SJ hiv

COMUNA RĂCĂCIUNI
309 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947
COMUNA SĂNDULENI
Ar

310 PAROHIA BISERICII ORTODOXE din satul Verşeşti 1947


COMUNA ŞERBEŞTI
311 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947
COMUNA TAMAŞI
312 PAROHIA BISERICII ORTODOXE 1947
COMUNA VALEA REA
313 PAROHIA BISERICII din satul Orăşa Mare 1947
Procese-verbale de impunere la echivalent pentru societăţi fără avere din
314 1947
comunele: Filipeni, Hârja, Helegiu, Secuieni şi Târgu Ocna
Procese verbale de impunere a veniturilor comerciale şi industriale
BACĂU
163
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
315 ABABEI GH. – băcănie 1947-1948
316 ADĂMOAIE ELENA – băcănie 1947-1948
317 AIZICOVICI IACOB – atelier de lumânări 1947
318 AMOCĂNIŢEI FLORICA – mărunţişuri, ambulant 1947-1949
319 ANTON TUDOR – cârciumă 1947
320 ARON M. Z. – zdrenţe 1947
321 ARONSOHN IŢIC – exploatare camion 1947-1950

i
322 ASFADOR I. şi GOLDSTEIN I. – încălţăminte 1947

ie
323 AVRAM SIMON – legume, fructe 1947
324 AVRAM ŞMIL zis GHERŞIN – haine vechi 1947

an
325 AVRAM ŞMILOVICI PAISS – brutărie 1947
326 BANCA CORPULUI DIDACTIC – librărie 1947-1949

om
327 BARONEA (BARONICI) ION – ambulant 1947-1949
328 BERCOVICI RAFAIL – ambulant 1947-1949
329 BERCOVICI ŞTRUL – haine vechi 1947
330 BERCU IŢIC – coloniale 1947

R
331 BERNSTEIN ŞTRUL – ambulant 1947
332 BERMAN ŞULEM – băcănie 1947-1948
333
e
BRAVERMAN NACHMAN – „afaceri pe picior” 1947
334 CĂPITANU VASILE – zarzavat, fructe
al 1947
335 CINEMATOGRAFUL „FANTASIO” – cinema 1947
336 CLEMER ARON – fructe, zarzavat 1947
le

337 CONDREA (CANDREA) NICOLAE şi PINTILIE N. – bărci aeriene 1947-1948


338 CONSTANTINESCU A. C-TIN – desfacere vin 1947-1948
u na

339 COOPERATIVA „ÎNAINTE” – producţie şi consum 1947-1949


340 COOPERATIVA „PROGRESUL” – aprovizionare şi consum 1947-1948
ca tio

341 CORFOSALĂ GH. – exploatare taxi 1947-1948


342 COTEANU PETRE – stână de oi 1947-1949
343 COTEANU PETRE – exploatare autocamion 1947
Ba Na

344 COZIN BERNAD – furnituri de cizmărie, opincărie 1947-1949


345 CREŢULESCU ILIE – ambulant 1947-1950
346 DAWER ARON – ambulant 1947-1948
347 DAVID S. DAVID – ambulant 1947-1948
e

348 DAVID L. MOISE zis BĂLAN – manufactură, postăvărie 1947-1949


AN el

349 DAVID RALLA – boiangerie 1947


350 DAVIDOVICI N. – atelier de casânci 1947
SJ hiv

351 DAVIDOVICI R. Şi M. VAISLER – exploatare autocamion 1947


352 DOBRANIŞ TINCA – păsări şi ouă 1947
353 EISENFRANŢ UŞER - ambulant 1947-1948
Ar

354 ELENBOGHEN CALMAN – exploatare camion 1947


355 FELDMAN I. şi FUX IACOB – pungi 1947-1948
356 FORESTER LAZĂR – manufactură 1947
357 GALOFTEANU C-TIN – măcelărie 1947
358 GEORGESCU MADELEIN – ceramică 1947
359 GHELBER ILIE – exploatare autocamion 1947
360 GHELBER IOSIF – ambulant 1947
361 GHENADE DUMITRU – cârciumă 1947
362 GHERŞIN LEON – ambulant 1947
363 GHERTNER FERDINAND – fabrică de săpun 1947
364 GHINDEA C-TIN – presă de ulei 1947
164
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
365 GINCAL MARIA – debit C.A.M. 1947-1948
366 GOLDSTEIN AVRAM – agenţie de asigurare 1947
367 GREICH CALMAN – afaceri pe picior 1947
368 GRIL CALMAN 1947
369 GRIMBERG ARON şi MARCU KRAUS – galanterie 1947-1948
370 GRIMBERG IOSIF – moară, scărmănătoare de lână 1947-1948
371 GRIMBERG NATHAN – ambulant 1947-1949

i
372 GRIMBERG H.S. – furnituri de cizmărie 1947

ie
373 GUREANU MARIA – mărunţişuri 1947
374 GUREANU PROFIRA - ambulant 1947-1949

an
375 HAIMSOHN BENO – ambulant 1947-1949
376 HASS MOISE – ambulant 1947-1949

om
377 HERMAN HALER – haine vechi 1947
378 HERŞCOVICI ISAC – scărmănătoare pentru lână 1947-1948
379 HERŞCOVICI LEON – haine vechi 1947
380 HERŞCOVICI ŞMIL – lumânări 1947-1948

R
381 HERŢANU GH. – obiecte de ocazie 1947-1949
382 HERŢANU ŞLOIM şi FIŞEL M. – coloniale, brânzeturi 1947
383 HOŞCIUG FRANTZ – măcelărie
e 1947
384 HUIBAN STERIAN – exploatare camion
al 1947
385 IACOBSOHN LAZĂR – comerţ ambulant 1947
386 IONESCU ATANASIE – depozit hârtie 1947-1949
le

387 IONESCU CONSTANTIN – exploatare autocamion 1947


388 IURMAN RIFCA – placaje, furnire 1947
u na

389 JIGA PETRU – măcelărie 1947


390 KELMER TOBIAS – atelier de bobinat aţă 1947-1948
ca tio

391 KNALL MOISE – galanterie 1947


392 KREMER ŞTRUL – exploatare autocamion 1947-1953
393 KURTZBERG MATIAS – ambulant 1947
Ba Na

394 LAZAROVICI AIZIC – manufactură 1947


395 LAZĂR MARCU – manufactură 1947-1949
396 LEFTER ELENA – ambulant 1947-1950
397 LEIBA ILIE – ambulant 1947
e

398 LEIBOVICI AVRAM MEER – ambulant 1947


AN el

399 LEIZER RUBIN – băcănie 1947


400 LEVENSOHN PINCU – zarzavat, fructe 1947-1950
SJ hiv

401 MACHE MAZER – furnituri de cizmărie 1947-1949


402 MAHALU IŢIC – măcelărie 1947
403 MARCOVICI IŢIC – atelier opinci 1947
Ar

404 MENDEL DAVID – haine vechi 1947-1948


405 MIHĂIŢĂ CONSTANTIN – atelier mecanic 1947-1951
406 MOCANU SPIRIDON – librărie, papetărie 1947-1949
407 MOISE IUSTER şi HORNSTEIN M. – şlefuit granit, argintat oglinzi 1947
408 MOISE VASILE – cârciumă 1947-1948
409 MOISE SIMON – haine vechi 1947
410 NUHĂM ELIAS – băcănie 1947-1948
411 NUHAMOVICI AVRAM – furnituri de pielărie 1947-1949
412 ORENSTEIN FROIM – fabrică de săpun 1947
413 PALL PETRE – stână de oi 1947-1949
414 PALADE IORDACHE – gheaţă 1947
165
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
415 PAPACOSTEA THEODOR – exploatare autocamion 1947-1948
416 PENINOCH ZISMAN – mărunţişuri 1947
417 POLACK IANCU – cereale, furaje 1947-1948
418 RACHMIL HAIM – băcănie, sticlărie 1947
419 RACHMUT L. SMIL – mărunţişuri 1947
420 RESTAURANTUL „APĂRAREA PATRIOTICĂ” – restaurant 1947
421 RUBIN EIGHER – afaceri pe picior 1947

i
422 RUBIN MORITZ – atelier opinci 1947-1953

ie
423 RUBINSTEIN MAURICIU – atelier de fotografiat 1947
424 SCHARFF MAIER – băcănie 1947-1949

an
425 SCHEFLER IANCU – farmacie 1947-1950
426 SCHILD IANCU – băcănie 1947

om
427 SCHWARTZ ADOLF – atelier de ţesătorie 1947
428 SCHWARTZ SAMI – fabrică de paste făinoase 1947-1948
429 SCRIPCARU HRISTACHE – ambulant 1947-1950
430 SEGAL HERMAN – ambulant 1947-1950

R
431 SEGAL HERMAN – galanterie 1947-1948
432 SEGAL SOLOMON – fabrică de ulei 1947-1948
433 SICHITIU GRIGORE – cârciumă
e 1947
434 SMEU PETRE – exploatare camion
al 1947
435 SOLOMON LEON – mărunţişuri 1947-1948
436 SOLOMON LUŢA – ziare, reviste 1947-1948
le

437 STAERMAN JEAN – transport de pasageri 1947


438 ŞMIL MOISĂ – băcănie 1947
u na

439 TĂNASE ALEXANDRU – debit C.A.M. 1947-1953


440 TECUCIANU F. – fabrică produse chimice 1947
ca tio

441 TENEMBAUM IOSIF – băcănie 1947


442 TRIFAN NIŢĂ – ambulant (păsări şi ouă) 1947-1948
443 TUDOSE GAVRIL – fructe, zarzavat 1947
Ba Na

444 UŢĂ ANICA – ambulant 1947-1949


445 VALDMAN DANIEL – opinci 1947
446 VREDNICU LEON – haine vechi 1947
447 WEINBERG DAVID - manufactură 1947-1949
e

448 WEIS AVRAM – opincărie 1947


AN el

449 WEISLER MANASC – ambulant 1947


450 WEISLER MILU – zarzavat 1947
SJ hiv

451 WEISMAN MORITZ – lemne de foc 1947


452 ZALMAN SOLOMON – fierărie, sticlărie 1947
453 ZISMAN PENINOSCHI - băcănie 1947
Ar

Procese-verbale pentru impunerea veniturilor comerciale, industriale şi


454 meseriilor pe exerciţiul 1947/1948 oraş Bacău de la nr. 200 la nr. 222 1947-1948
(copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor comerciale, industriale şi
455 meseriilor pe exerciţiul 1947/1948 oraş Bacău de la nr. 398 la nr. 422 1947-1948
(copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor comerciale, industriale şi
456 meseriilor pe exerciţiul 1947/1948 oraş Bacău de la nr. 846 la nr. 871 1947-1948
(copii)
Procese-verbale pentru impunerea veniturilor comerciale, industriale şi
457 1947-1948
meseriilor pe exerciţiul 1947/1948 oraş Bacău de la nr. 947 la nr. 971

166
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
(copii)
COMUNA ARDEOANI
458 ADAM ANTON – moară 1947
COMUNA BEREŞTI BISTRIŢA
459 BORCEA NICOLAE – moară 1947-1948
460 FLOREA NICOLAE – băcănie 1947
461 MÂRZA GH. şi URASCHI GH. – maşină de treer 1947-1948

i
COMUNA BUHOCI

ie
462 GODOCI IOAN – cârciumă 1947
463 GORGOZ ISTRATE – vite 1947-1948

an
464 STICLARU ANTON – cazan de rachiu 1947-1948
COMUNA CĂLUGĂRA

om
465 S.I.N.C. „COMBUSTIBILUL” – exploatare de pădure 1947
COMUNA CLEJA
466 WENDER HAIM – exploatare de pădure 1947
COMUNA DOMNIŢA MARIA

R
467 BUCUR C. ANA – băcănie 1947-1948
468 COŞERARU ANICA – zarzavat 1947
469 FECIORU TRAIAN – maşină de treer
e 1947-1948
470 HERŢANU IŢIC – cârciumă
al 1947
471 MUNTEANU VASILE – zarzavat 1947
472 PUŞCAŞU ELENA – băcănie 1947
le

473 UNGURU ANTON – antrepriză de lucrări 1947


COMUNA FARAOANI
u na

474 BĂRBUŢ MARTIN – băcănie 1947


COMUNA FÂNTÂNELE
ca tio

475 GEANGALĂU PETRE – stână de oi 1947


COMUNA FERDINAND
476 CONDURACHE ION – lapte 1947-1948
Ba Na

COMUNA FILIPENI
477 GURĂU EMILIAN – stână de oi 1947
478 IACOBEANU GH. – stână de oi 1947
479 IGNĂTESCU TOADER – stână de oi 1947
e

480 ILIESCU N. – exploatare de pădure 1947


AN el

COMUNA GEOSENI
481 S.I.N.C. „COMBUSTIBILUL” – exploatare păduri 1947-1949
SJ hiv

482 GEMENE IANUŞ – stână de oi 1947


483 JUGARU ANTON – măcelărie 1947-1949
484 NEAGU D-TRU – cazan de rachiu 1947
Ar

COMUNA GHEORGHE BUZDUGAN


485 BRIMAN UŞER – exploatare pădure 1947
486 S.I.N.C. „LEGUMA” – exploatare de pădure 1947
COMUNA GLODURI
487 DASCĂLU VICTOR – băcănie 1947-1948
488 GHEORGHEOPOL ELENA – exploatare de pădure 1947
489 VULPOIU GH. şi SECARĂ C. – moară 1947
COMUNA HORGEŞTI
490 ANDREI ŞTEFAN – stână de oi 1947
491 BOSTAN ION – băcănie 1947
492 BUDĂU IANCU – măcelărie 1947
167
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
493 ROFEL V. GH. – stână de oi 1947
COMUNA ITEŞTI
494 GRIGORAŞ V. şi T. POPA – cazan de rachiu 1947-1948
COMUNA LECCA
495 BÂRGU VICTOR – stână de oi 1947-1948
496 BIBIRE I. NECULAI – stână de oi 1947-1948
497 GHERŞIN PINCU – stână de oi 1947-1948

i
498 ISTRATE IOAN – stână de oi 1947

ie
499 MUNTEANU VASILE – stână de oi 1947-1948
500 SAVA D. SAVA – stână de oi 1947

an
501 ZAHARIA DUMITRU – băcănie 1947
COMUNA LETEA VECHE

om
502 PETROF PETREA – moară 1947
503 ŞENCHEA MIHAI – cârciumă 1947-1948
COMUNA LUNCANI
504 LUNCANU ŞTEFAN – cârciumă 1947-1948

R
COMUNA MĂRĂŞTI
505 ŢARĂLUNGĂ M. IOAN – exploatare de pădure 1947-1948
COMUNA MĂRGINENI
e
506 BUTACU IOJĂ – băcănie
al 1947-1948
507 DOROFTEI VICTOR – cârciumă 1947
508 MARCOCI VASILE – moară 1947-1948
le

509 S.I.N.C. „MĂRGINENI” – produse petroliere 1947


COMUNA NADIŞA
u na

510 MARIAN VASILE – moară 1947


511 RADU GH. MARIA – exploatare teren 1947
ca tio

COMUNA OBÂRŞIA
512 NEMŢANU GH. – exploatare teren 1947
513 NEMŢANU GH. – cazan de rachiu 1947-1948
Ba Na

514 POPA CONST. – moară 1947-1948


COMUNA ODOBEŞTI
515 CUCU D-TRU – cazan de rachiu 1947-1948
516 OJOG ANICA – cazan de rachiu 1947
e

COMUNA PARINCEA
AN el

517 DAVID IŢIC şi ŞTRUL – stână de oi 1947-1949


COMUNA PETREŞTI
SJ hiv

518 ANTON PETRICĂ – stână de oi 1947


519 GOLDMAN ZALMAN – exploatare de pădure 1947-1948
520 MIHĂILĂ IOAN – cazan de rachiu 1947
Ar

COMUNA PRĂJEŞTI
521 VERNICA P. RUJA – cazan de rachiu 1947-1948
COMUNA RACOVA
522 GROSU V. GH. – cârciumă 1947-1948
COMUNA RĂCĂCIUNI
523 CRISTESCU D-TRU şi I. MARIN – exploatare de pădure 1947
524 DIMITRIU MARGARETA – depozit produse petroliere 1947
525 RADU IOAN – exploatare de pădure 1947
526 SEGAL IOSUB – băcănie 1947-1948
COMUNA RĂCĂTĂU
527 COSTINESCU MIRCEA – stână de oi 1947-1948
168
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
528 MOCANU TOADER – stână de oi 1947
529 SCHWARTZ SENDER – moară 1947
530 TURCULEŢ LEON – moară 1947
COMUNA SARATA
531 BĂTRÂNU CONST. – comerţ cu lapte 1947-1948
COMUNA SECUIENI
532 DUCA ŞT. VASILE – moară 1947-1948

i
533 MARCU VASILE – moară 1947

ie
COMUNA SLĂNIC MOLDOVA
534 ARGINTARU COPEL – zarzavat şi fructe 1947

an
535 BĂDĂRĂU PAVEL – restaurant 1947-1948
536 BIRTEA IOAN – cârciumă 1947-1949

om
537 CONSTANTINESCU FLORICA – farmacie 1947-1948
538 DOBOŞ ŞTEFAN – cofetărie 1947
539 LUPU LEONIE – exploatare camere 1947-1948
540 MACRI CONST. – farmacie 1947

R
541 RIDMAN ROZA – restaurant 1947-1948
542 SCORŢARU GEORGETA – fructe, zarzavat 1947
543 SEGHETE I. PETRE – brutărie
e 1947
544 SOLOMON GH. – moară
al 1947-1949
545 ZISSU MAIER – cofetărie 1947
COMUNA SCORŢENI
le

546 STAMATE NECULAI şi COSTACHE – cazan de rachiu 1947


COMUNA TAMAŞI
u na

547 CREŢU GH. – băcănie 1947


548 VASILIU VASILE – maşină de treer 1947-1948
ca tio

COMUNA TRAIAN
549 DIMIDOF ELEONORA – cârciumă 1947-1948
COMUNA VALEA LUI ION
Ba Na

550 BLAJ I. GH. – moară 1947-1948


COMUNA VIFORENI
551 PINTILIE ARISTOTEL – cârciumă 1947
Procese-verbale de impunere a veniturilor întreprinderilor comerciale şi
e

552 industriale pe exerciţiul 1947 – 1948 de la Circa de Constatare Nr. 7 1947-1948


AN el

Domniţa Maria (copii de la 5 la nr. 29)


Procese verbale de impunere a veniturilor din profesii, meserii şi alte
SJ hiv

ocupaţii BACĂU
553 ADAM ROMULUS – avocat 1947-1948
554 ADRIAN ALEXANDRU – tâmplar 1947-1959
Ar

555 AMBĂRUŞ ANTON – lemnar 1947


556 ARDELEANU SPIRIDON – birjar 1947-1961
557 AVRAM IANCU – croitor 1947
558 AVRAM LEIBU – cojocar 1947
559 AVRAM MOISE LEIBU – măcelar 1947
560 BALABAN GRIGORE – preot 1947
561 BĂLĂIŢĂ NICOLAE – cizmar 1947-1951
562 BÂLU GAVRIL – zugrav 1947-1951
563 BERCOVICI AVRAM – misit 1947
564 BERCOVICI ZALMAN – croitor 1947-1963
565 BERENSTEIN MOISE – cărăuş 1947-1951
169
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
566 BERTFELD IŢIC – cărăuş 1947-1951
567 BLUM IŢIC – lucrător manual 1947
568 BLUMFELD HAIM – cărăuş 1947-1953
569 BOICU NISTOR – cărăuş 1947-1957
570 BRAUN ISAC – agent comision 1947
571 BRAUN MOISE – însoţitor de maşini 1947-1948
572 BUCIUMEL TOADER – muzicant 1947-1948

i
573 CĂCIULARU MAYER – dogar 1947-1950

ie
574 CEAUŞU DORA – cojocar 1947-1952
575 CERBU GH. – electrician 1947-1950

an
576 CIOBANU ELVIRA – coafeză 1947
577 CIUBOTARU MAYER – cizmar 1947

om
578 CÂRLAN CONST. – muncitor cu palmele 1947
579 COCIOI CONSTANTIN – zidar 1947-1950
580 COHN IANCU – avocat 1947-1952
581 CONSTANDACHE IOAN – cizmar 1947

R
582 COOPERATIVA „ÎNAINTE” – vopsitorie şi tapiţerie 1947
583 COTARU MORITZ – birjar 1947-1960
584 CRÂNJALĂ TROFIN – curelar
e 1947-1948
585 DALBAN ION – avocat
al 1947-1950
586 DAN IORGU – reparat maşini de cusut 1947
587 DIACONU CONST. – tâmplar 1947
le

588 DIACONU SPIRIDON – cizmar 1947-1952


589 DIMITROVICI TEODOR – dentist 1947-1965
u na

590 DIMOFTE GH. – cizmar 1947-1952


591 DOCHIŢOI IOAN – cizmar 1947-1958
ca tio

592 DOINĂ IOAN – instalator apă 1947-1951


593 DROZDOVSCHI ERVIN – debit C.A.M. 1947-1950
594 DRUŢU NECULAI – cizmar 1947
Ba Na

595 DUDĂU NECULAI – zugrav 1947


596 DULBERG SIMON – croitor 1947-1951
597 EKSTEIN SIMON – tapiţer 1947
598 FISCHER ISIDOR – muncitor manual 1947
e

599 FIŞEL BERNHARD – cărăuş 1947-1959


AN el

600 FLICHNER IOSEF – misit 1947


601 GAŞPAR CONST. – birjar 1947-1959
SJ hiv

602 GHELMED HERŞ – cojocar 1947-1951


603 GOCIU AURELIAN – lemnar 1947-1952
604 GOLDSTEIN ŞAPSE – birjar 1947-1950
Ar

605 GRAU SOLOMON – blănar 1947-1960


606 GRIMBERG IACOB şi WERTZBERGHER I. – tinichigii 1947-1948
607 GRÜMFELD FROIM – misit 1947
608 GÜTER LOTTY – cizmar 1947
609 GUTMAN BERCU – cărăuş 1947-1963
610 HAIFLER LUPU – avocat 1947-1951
611 HAIMOVICI BURĂCH – misit 1947
612 HAIMSOHN LEON – mecanic 1947
613 HERGHELEGIU CONST. – birjar 1947-1952
614 HERŞCOVICI LEIBU A. – avocat 1947
615 HERŞCOVICI MOISE – misit 1947
170
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
616 HOLENDER RAHMIL – lemnar 1947
617 IACOBOVICI GH. – muncitor 1947
618 ICHIM IOAN – muncitor 1947
619 IURMAN ISIDOR – tinichigiu 1947-1948
620 KAFMAN SOLOMON - avocat 1947-1950
621 KELER CAROL 1947
622 KENDLER SAUL 1947

i
623 KLEIN AVRAM 1947

ie
624 KLEIN BERNARD – avocat 1947-1950
625 KLEIN BERNHARD – electrician 1947

an
626 KRAUSS IANCU – croitor 1947
627 LEFCA CONST. – tâmplar 1947

om
628 LEIBOVICI HAIM – birjar 1947-1951
629 LEIBOVICI LICĂ – tâmplar 1947
630 LEIBU IOSEF – cizmar 1947-1952
631 LEIBU IŢIC – cojocar 1947-1951

R
632 LEMPERT MANAŞC – lăcătuş 1947-1959
633 LOGOFĂTU CONST. – şofer 1947
634 MANCAŞ CONSTANTIN – fierar
e 1947
635 MANOLE VASILE – tinichigiu
al 1947-1951
636 MARCOVICI DAVID – tâmplar 1947-1950
637 MARCOVICI L. MOISE – cărăuş 1947-1950
le

638 MAX GAVRIL – cărăuş 1947-1951


639 MERTZ IOAN zis BELIZĂ – mozaicar 1947-1948
u na

640 MENDELOVICI MENDEL – tinichigiu 1947-1951


641 MICLESCU GH. 1947
ca tio

642 MIHALACHE VASILE – cizmar 1947-1951


643 MOISELINI BERCU – croitor 1947-1953
644 NADLER HAIM – croitor 1947-1964
Ba Na

645 NAZARE ANDREI – fotograf 1947


646 NICA CONSTANTIN – zugrav 1947-1948
647 NICOLAU CONSTANTIN – frizer 1947-1957
648 OANCEA NICOLAE – preot 1947-1963
e

649 PARASCHIVESCU ANDREI – muzicant 1947


AN el

650 PAVEL SIMION – diverse 1947


651 PETRACHE NECULAI – richtuitor 1947
SJ hiv

652 PETREA NECULAI – lemnar 1947-1952


653 PITARU DUMITRU – tapiţer 1947-1951
654 PITARU ŞMIL – muncitor cu braţele 1947
Ar

655 POPA VASILE – şofer 1947-1948


656 POPADENCIUC GH. – muncitor 1947
657 POSTOLACHE GH. – muncitor 1947
658 PRALEA GH. – muncitor 1947
659 PRICOP VASILE 1947
660 RĂILEANU GH. – avocat 1947-1952
661 ROSENFELD ZIGU – avocat 1947-1950
662 ROŞU CONSTANTIN – lustragiu 1947
663 SĂPUNARU MICHEL – zugrav 1947
664 SCHNAIDER IANCU – croitor 1947-1963
665 SCHWARTZ LEON - tinichigiu 1947
171
Nr. Anii Nr.
Cuprinsul unităţii de păstrare Obs.
crt. extremi file
666 SIMON ŞTRUL – cărăuş 1947-1953
667 SOLOMON AVRAM ZEILIC – croitor 1947-1959
668 SOLOMON IUSTER – birjar 1947
669 SOLOMON ŞTRUL – medic