Sunteți pe pagina 1din 48

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE 5 “Primim și dăruim ”

PERIOADA: 3 săptămâni Învățător : Moțoi Gabriela Alina


XII-XIII -XIV Școala Primară Nr.6 Corbeanca
25.11. –13.12.2019 Clasa a IV-a
An școlar: 2019- 2020

ZIUA DISCI Competențe Activități de învățare Detalieri de conținut Resurse Evaluare


PLINA /ORA materiale și
procedurale
Ora 1
Lb.
LUNI franceză
Ora 2 Limba și literatura - realizarea de predicții referitoare ● Textul narativ - ● Resurse  Observarea
Limba și română la întâmplările ce ar putea să se lectura textului materiale: text sistematică:
literatura 1.1. petreacă într-un text, pornind de la suport Cum s-a comportament
25.
română 2.1. cuvinte date: Crăciun, jucării, atelier Text suport Cum s-a ul de ascultător
speriat micuţa
11. LLR 3.1. (1.1); speriat micuţa activ:
A.V.A.P. - audierea unui text lecturat de Mayrie, după
Mayrie, după Lyman  Lista de
către învățător, despre Moș Crăciun Lyman Frank verificare
2019 Frank Baum
(1.1); Baum, dicționar, (da, nu):

1
- confruntarea propriilor predicții manual şi  manifestarea
cu aspectele relatate în text și Culegere de interesului
stabilirea punctelor comune (3.1); exerciții clasa a față de
- citirea individuală, în gând, a mesaje
IV-a – Editura
textului suport (3.1); audiate cu
- citirea în forme variate a unor Intuitext ajutorul
enunţuri din text - în lanţ, ştafetă computerului
● Resurse
(3.1); ;
- precizarea, pe baza întrebărilor procedurale:  concentrare
investigatorului perfect, a asupra
exercițiul,
aspectelor esențiale din textul sarcinii;
lecturat (Cine? Ce a făcut? Unde? conversaţia,  formularea de
Când? Cum? De ce?) (3.1.); explicaţia, răspunsuri
- discutarea aspectelor relevante procedee de adecvate la
descoperite în text referitoare la citire activă întrebări;
personaj (de exemplu: Ce îi place  rezolvarea
personajului? Ce preocupări are? unor sarcini
Cum îşi petrece timpul? etc. ) (2.1.); conform
- realizarea unui ciorchine – instrucțiunilo
Rețeaua personajului (3.1); r primite.
- completarea unor enunțuri cu
informații din textul citit (3.1.).
Ora 3 Matematică - selectarea, dintre mai multe  Operația de
Matematică 2.5. cuvinte date, a celor care sugerează împărțire. Cazuri
5.1. operația de împărțire; utilizarea speciale de
A.V.A.P. cuvintelor pentru a crea împărțire
propoziții/fraze/cvintet (5.1);
- efectuarea de împărțiri folosind
scăderea repetată (2.5);
- transformarea unor scăderi
repetate în împărțiri și invers (2.5);
- utilizarea unor ornamente de

2
Crăciun pentru a efectua împărțiri
prin scădere repetată (2.5);
- utilizarea terminologiei specifice
operației de împărțire (5.1).

Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. - identificarea termenilor geografici România - limite și materiale
Geografie noi, ofertați de conținuturile vecini • Limite și
LLR 2.1 Scheme Manual
învățării (din manual/denumiți de vecini
Harta României
3.1 profesor) - definirea, în formulări
• procedurale
proprii, a sensului termenilor
Conversaţia
geografici identificați - utilizarea
euristică
unor elemente de aritmetică pentru
Explicaţia Lucrul
analizarea cantitativă a realității
cu harta
geografice studiate - identificarea
elementelor reprezentate pe Lucrul cu
suporturile cartografice ofertate, cu manualul
ajutorul legendei

MARȚI Ora 1 - joc Caută și găsește! - citirea ● Textul narativ ● Resurse ● Evaluarea
Limba și literatura
Limba și selectivă a textului pe baza unor materiale: text după
26. română aprofundarea
literatura repere date de învățător (enunțuri suport Cum s-a
2.3.
română din text care fac trimitere la lecturii rezolvarea
11. 3.2. speriat micuţa
LLR experiența personală a elevilor) sarcinilor de
3.4. Mayrie, după
2019 4.5. (3.2.); învățare:
Lyman Frank
M.M. - stabilirea unor similitudini între
experienţele personale şi cele Baum, manual şi Tehnica

3
prezentate în textul literar (3.2.); Text suport Cum s-a Culegere de semaforului:
- ordonarea unor enunțuri care speriat micuţa exerciții clasa a
prezintă întâmplări petrecute în Mayrie, după Lyman se pune la
IV-a – Editura
text (2.3.); dispoziţia
Intuitext;
- transferarea informaţiilor din text elevilor un set de
într-un tabel şi dintr-un tabel într- ● Resurse trei cartonaşe în
un text (3.4.);
procedurale: culorile
- formularea, în scris, a unor
enunţuri pe baza textului citit (4.5). exercițiul, semaforului, iar
conversaţia, la solicitarea
Frank Baum explicaţia, jocul învățătorului,
didactic. elevii ridică un
cartonaş: verde
dacă înţeleg,
galben dacă nu
sunt siguri şi
roşu dacă nu
înţeleg.

Ora 2 Matematică - rezolvarea de exerciţii folosind  Împărțirea unei  Resurse  Tema de lucru
Matematică 2.5. tabla împărțirii(2.5); sume sau a unei materiale: în
5.1. - efectuarea de activități practice cu diferențe la un manual, imagini, clasă
5.3. jetoane (globulețe, clopoței, steluțe) număr Culegere de
L.L.R. pentru deducerea algoritmului de exerciții și  Fișă de
probleme clasa a evaluare:
calcul al împărțirii unei sume sau a
IV-a - efectuarea de
unei diferențe la un număr (2.5); împărțiri când
Matematică,
Editura Intuitext deîmpărțitul este
- efectuarea, în două moduri a
 Resurse o sumă sau o

4
împărțirii unei sume la un număr procedurale: diferență și
(2.5); conversaţia verificarea
- efectuarea probei unei operaţii de euristică, calculelor
înmulţire/împărţire (2.5); explicaţia, folosind
demonstrația, calculatorul;
- rezolvarea de probleme prin mai exerciţiul, jocul  Autoevaluare:
multe metode (5.3); didactic. -Fișă de
- asocierea rezolvării unei probleme autoevaluare:
cu o imagine dată (5.3); Folosind
- joc Cadouri pentru colegi –
calculatorul mi-a
ordonarea crescătoare a
fost
rezultatelor unor operații și a
ușor……………
literelor asociate lor pentru a
descoperi cadoul creat din Mi-a fost dificil
materiale reciclabile; discuții despre să…….
bucuria de a dărui (2.5).

Ora 3 Educație • Recapitulare Resurse Observarea


civică materiale sistematică
Ed. civică 2.1. •exerciții de identificare a unor
comportamente bune/rele pe baza manual
2.2. unor imagini și a textului; tipărit/digital
Mapa personală
2.3. • exprimarea propriilor păreri în caietul elevului
Activitate
3.3. legătură cu anumite
ilustraţii practică
L.L.R. comportamente sugerate de
imagini; colecţii şi Portofoliu
colecţionari
• descoperirea și comentarea Portofoliu de

5
unor proverbe; dicţionare grup

exerciții de identificare a unor lecturi


comportamente altruiste/egoiste pe suplimentare
baza unor imagini și text;
Resurse
• exprimarea propriilor opinii în procedurale
legătură cu anumite
exerciţiul
comportamente sugerate de
imagini; conversaţia
• exerciții de comentare și masa rotundă
înțelegere a unor afirmații date;
simularea; jocul
• exerciții de definire a de rol
termenilor: altruism, egoism;
problematizarea
exerciții de identificare a unor
comportamente cinstite/necinstite eurograma
pe baza unor imagini și text;
interviul în trei
• exprimarea propriilor păreri în trepte
legătură cu anumite
Forme de
comportamente sugerate de
organizare a
imagini;
activităţii
• exerciții de definire a termenilor:
activitatea
cinste, necinste;
frontală,
• descoperirea și comentarea individuală şi de

6
unor proverbe; grup

Ora 4 1.4  Stând – ridicare pe vârfuri Teren de sport  observarea


2.4 coborâre pe călcâie, cu diferite  Îndemânarea Fluier sistematică;
Ed. Fizică poziţii de mişcări de braţe, (coordonarea Bastoane pentru aprecierea
4.1
îndoirea trunchiului înainte cu acţiunilor motrice ştafetă, activităţilor
EFS 4.2
ducerea braţelor lateral; 3 ori în acţiunile Cercuri elevilor cu
(4-8 repetări); pauză 10-15"; segmentelor Mingi evidenţieri
LLR 2.5  Stând – deplasarea înainte şi corpului; în  individuale şi
3.1 înapoi cu diferite mişcări ale manevrarea de colective
3.4. barţelor la fiecare pas; 10-15 m; obiecte; în relaţii
3-5 ori; pauză 10-15"; motrice de
 Stând – rotare de braţe înainte, colaborare cu
urmate de ghemuire, revenire în partenerii).
stând cu rotare de braţe înapoi;
2 ori (4-8 repetări); pauză 15";
 Mers de echilibru pe banca de
gimnastică, mers pe vârfuri,
deplasare cu pas încrucişat
peste bancă, mers pe bancă şi
sărituri peste obstacole aşezate
pe bancă; de 2-4 ori pentru
fiecare exerciţiu; pauză 15-30";
 Câte doi, unul înapoia altuia
menţinând în echilibru un
baston pe umeri; din această
poziţie se execută deplasări; pe
10-15 m; de 3-5 ori; pauză 20";

7
MIERCU Ora 1
RI
Religie
27. Ora 2

11. Lb.franceză
Ora 3 Limba și literatura - observarea situațiilor în care  ● Formularea unor ● Resurse ● Observarea
2019 Limba și română personajele din textul lecturat în solicitări materiale: sistematică:
literatura 2.3. orele anterioare transmit sau cer atitudinea
română 3.2. informaţii, adresează o rugăminte manual şi
elevilor faţă de
LLR 3.4. (3.4); Culegere de
4.5. - descoperirea unor formule de sarcina dată
exerciții clasa a
M.M. solicitare în textul suport studiat în
IV-a – Editura  Listă de
orele anterioare (3.2);
Intuitext; verificare (da,
- identificarea, pe baza unui mesaj
nu):
dat, a vorbitorului, a ascultătorului,
● Resurse  concentrare
a relațiilor dintre vorbitori (3.2.);
procedurale: asupra sarcinii
- reformularea unui mesaj, din
exercițiul, de rezolvat;
perspectiva diferiţilor
 implicare
receptori/emiţători (3.2.); conversaţia
activă în
- scrierea de comunicări în care se euristică, rezolvarea
folosesc diferite formule de explicaţia sarcinii.
adresare, în situații specificate
(4.5);
 Tema pentru
simularea unor situații de
acasă
comunicare: participarea la
campanii de susţinere/de atragere a
atenţiei asupra unei probleme
(2.5.).
Ora 4 Matematică - rezolvarea de exerciţii folosind  Împărțirea unei  Resurse  Tema de lucru
Matematică 2.5. tabla împărțirii(2.5); sume sau a unei materiale: în
5.1. - efectuarea de activități practice cu diferențe la un manual, imagini, clasă

8
5.3. jetoane (globulețe, clopoței, steluțe) număr Culegere de  Fișă de
L.L.R. pentru deducerea algoritmului de exerciții și evaluare:
calcul al împărțirii unei sume sau a probleme clasa a efectuarea de
IV-a - împărțiri când
unei diferențe la un număr (2.5);
Matematică, deîmpărțitul este
- efectuarea, în două moduri a Editura Intuitext o sumă sau o
împărțirii unei sume la un număr  Resurse diferență și
(2.5); procedurale: verificarea
- efectuarea probei unei operaţii de conversaţia calculelor
euristică, folosind
înmulţire/împărţire (2.5);
explicaţia, calculatorul;
- rezolvarea de probleme prin mai demonstrația,  Autoevaluare:
multe metode (5.3); exerciţiul, jocul -Fișă de
- asocierea rezolvării unei probleme didactic. autoevaluare:
cu o imagine dată (5.3); Folosind
- joc Cadouri pentru colegi – calculatorul mi-a
ordonarea crescătoare a fost
rezultatelor unor operații și a ușor……………
literelor asociate lor pentru a
descoperi cadoul creat din Mi-a fost dificil
materiale reciclabile; discuții despre să…….
bucuria de a dărui (2.5).

Ora 5 Muzică și mișcare - audiţie şi urmărire pe portativ a Elemente de limbaj Resurse ●observare
Muzică și 1.2. notelor şi pauzelor unor cântece muzical materiale: sistematică
mișcare simple, cu textul muzical în faţă, Melodia –
MM 2.2. urmărind cu degetul pe hârtie sau diferențierea manualul ●evaluare orală
pe tablă succesiunea de înălţimi de înălțimii sunetelor, tipărit/digital,
L.L.R. sunete şi valori de note şi pauze ●temă de lucru
elemente de notație
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse

9
utilizarea noţiunilor de portativ, – portativ, cheie SOL, audio în clasă
cheie (de sol), înălţimi de note de la note de la SOL la
sol (octava mică) la Sol2, alteraţii fișe de evaluare ●inter-evaluare
SOL2
- exersarea notaţiei duratelor, cu
utilizarea noţiunilor de valori de ●auto-evaluare
Ritmul – valori de
note (notă întreagă, doime, pătrime, note (notă întreagă, Resurse
optime), respectiv de pauze
doime, pătrime, procedurale:
(pătrime, optime) ●evaluare scrisă
- jocuri de recunoaştere a optime) is pauze (de
înălţimilor şi valorilor de note deja pătrime și optime), Metode: și orală
scrise măsurile de 2, 3 și 4 conversaţia,
- jocuri de diferenţiere a duratelor timpi explicaţia,
prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor Genuri muzicale – exerciţiul, munca
din cântecul „Melc, melc” într-un folclorul copiilor, independentă,
pas mare şi doi paşi mici) colinde, dansuri, jocul
- exersarea citirii unor fragmente de genuri clasice/de
melodii cunoscute, mai întâi a didactic
divertsiment
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi
prin corelarea celor doi parametri Organizare:
9. Genuri muzicale:
sonori
colinde, genuri activitate
- exersarea scrierii unor melodii
simple, deja cunoscute clasice, de frontală,
divertisment individuală şi pe
grupe
manual pag. 42-45

caiet pag. 24-26


JOI Ora 1 Limba și literatura - observarea situațiilor în care  ● Formularea unor ● Resurse ● Observarea
Limba și română personajele din textul lecturat în solicitări materiale: sistematică:
28. literatura 2.3. orele anterioare transmit sau cer atitudinea
română 3.2. informaţii, adresează o rugăminte manual şi

10
11. LLR 3.4. (3.4); Culegere de elevilor faţă de
4.5. - descoperirea unor formule de exerciții clasa a sarcina dată
2019 M.M. solicitare în textul suport studiat în IV-a – Editura
orele anterioare (3.2);  Listă de
Intuitext;
- identificarea, pe baza unui mesaj verificare (da,
dat, a vorbitorului, a ascultătorului, ● Resurse nu):
a relațiilor dintre vorbitori (3.2.);  concentrare
procedurale:
- reformularea unui mesaj, din asupra sarcinii
perspectiva diferiţilor exercițiul, de rezolvat;
receptori/emiţători (3.2.); conversaţia  implicare
- scrierea de comunicări în care se euristică, activă în
folosesc diferite formule de explicaţia rezolvarea
adresare, în situații specificate sarcinii.
(4.5);
simularea unor situații de  Tema pentru
comunicare: participarea la acasă
campanii de susţinere/de atragere a
atenţiei asupra unei probleme
(2.5.).
Ora 2 Matematică - rezolvarea de exerciţii folosind  Împărțirea unei  Resurse  Tema de lucru
Matematică 2.5. tabla împărțirii(2.5); sume sau a unei materiale: în
5.1. - efectuarea de activități practice cu diferențe la un manual, imagini, clasă
5.3. jetoane (globulețe, clopoței, steluțe) număr Culegere de
L.L.R. pentru deducerea algoritmului de exerciții și  Fișă de
probleme clasa a evaluare:
calcul al împărțirii unei sume sau a
IV-a - efectuarea de
unei diferențe la un număr (2.5); împărțiri când
Matematică,
Editura Intuitext deîmpărțitul este
- efectuarea, în două moduri a
 Resurse o sumă sau o
împărțirii unei sume la un număr
procedurale: diferență și
(2.5);
conversaţia verificarea
- efectuarea probei unei operaţii de
euristică, calculelor

11
înmulţire/împărţire (2.5); explicaţia, folosind
demonstrația, calculatorul;
- rezolvarea de probleme prin mai exerciţiul, jocul  Autoevaluare:
multe metode (5.3); didactic. -Fișă de
- asocierea rezolvării unei probleme autoevaluare:
cu o imagine dată (5.3);
Folosind
- joc Cadouri pentru colegi –
calculatorul mi-a
ordonarea crescătoare a
fost
rezultatelor unor operații și a
ușor……………
literelor asociate lor pentru a
descoperi cadoul creat din Mi-a fost dificil
materiale reciclabile; discuții despre să…….
bucuria de a dărui (2.5).

Ora 3 Arte vizuale și


abilități practice
Arte vizuale și 1.1. Cât timp crezi că rezistă în palmă un Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
abilități fulg de nea, până când se topește? plastic: linia, desen, creioane reacţiilor
practice 2.1. punctul, culoarea, colorate, cerate, copiilor pe
Discuții despre forme plane
forma –forme plane radieră, parcursul
AVAP elaborate. Realizarea unei
elaborate acuarele, guașe activităţilor
2.2. compoziții cu forme plane
(bidimensionale); sau tempera,
elaborate, după poezia Bradul, de
pata plană hârtie colorată,
Vasile
(decorative); pata pensulă, burete,
Realizarea de decoruri pentru picturală foarfece, lipici,
sărbătorile de iarnă, folosind pete materiale
2.4. reciclabile –
plane (decorative
Tehnici de lucru ziare etc.

12
M.M. Realizarea de oameni de zăpadă în mixte: decupare Analiza
poziții diferite după contur, colaj, produselor
tehnica fuzionării, obținute, după
Realizarea de decoruri pentru
pictură cu lumină – criterii date la
sărbătorile de iarnă-forme spațiale
tehnică fotografică începutul
(3D), folosind pete picturale,
activităților
obținute prin fuzionare – Brazi

Oameni de zăpadă

Realizarea unui mobil cu oameni de


zăpadă (

Discuții despre Pictura cu lumină –


tehnică fotografică

Ora 4 1.4  Stând – ridicare pe vârfuri Teren de sport  observarea


2.4 coborâre pe călcâie, cu diferite  Îndemânarea Fluier sistematică;
Ed.fizică și poziţii de mişcări de braţe, (coordonarea Bastoane pentru aprecierea
4.1
sport îndoirea trunchiului înainte cu acţiunilor motrice ştafetă, activităţilor
4.2
ducerea braţelor lateral; 3 ori în acţiunile Cercuri elevilor cu
(4-8 repetări); pauză 10-15"; segmentelor Mingi evidenţieri
LLR 2.5  Stând – deplasarea înainte şi corpului; în  individuale şi
3.1 înapoi cu diferite mişcări ale manevrarea de colective
3.4. barţelor la fiecare pas; 10-15 m; obiecte; în relaţii
3-5 ori; pauză 10-15"; motrice de
 Stând – rotare de braţe înainte, colaborare cu
urmate de ghemuire, revenire în partenerii).
stând cu rotare de braţe înapoi;
2 ori (4-8 repetări); pauză 15";

13
VINERI Ora 1 1.1. 1.2. 2.4. 2.5. - observarea unor imagini în scopul Relații dintre  Resurse Organizarea
identificării deosebirilor dintre râu viețuitoare și materiale: colectivului:
29. Științe ale și mare; discuții privind aceste mediul lor de viață: manual, fişe de activitate
naturii deosebiri - prezentarea, în cuvinte - adaptări ale aplicații, planșa frontală,
11. proprii, a înțelesului substantivului viețuitoarelor la didactică Relații activitate
mare - citirea unui scurt text legat condiții de viață de hrănire în individuală -
2019 de mare ca mediu de viață - lucrul din diferite medii observarea
mediul marin
cu dicționarul: notarea explicației (marea) - relații de Resurse sistematică
substantivului mare - lucrul cu hrănire dintre procedurale: (probe orale,
harta: identificarea unor mări ale viețuitoare (lanțuri observarea probe practice,
Pământului și a unor țări care le trofice simple) dirijată, fişe de lucru,
învecinează - observarea unor conversaţia, teme pentru
scheme simple, în scopul explicaţia, acasă) -
identificării unor relații de hrănire învăţarea prin Portofoliu: Mări
specifice mediului de viață marin - descoperire ale Pământului
oferirea de exemple privind relații
de hrănire

14
Ora 2 Limba și literatura ● Pronumele ● Resurse  Observarea
română personal. Numărul materiale: sistematică:
Limba și 2.4. - jocuri care se bazează pe întrebări atitudinea
pronumelui
literatura 3.1. reciproce, în care elevii se fișe de lucru, elevilor faţă de
română personal
4.5. adresează unii altora utilizând manual şi sarcina dată
LLR M.M. pronume personale (2.4); Culegere de  Listă de
exerciții clasa a verificare
- identificarea într-un text dat a (da,
IV-a – Editura
unor cuvinte care îndeplinesc nu):
cerințe date (pronume) (3.1); Intuitext
- înlocuirea unor substantive cu  concentrare
pronume personale potrivite (3.1); asupra
- construirea de dialoguri sarcinii de
imaginare în care elevii utilizează rezolvat;
pronume personale (2.5); ● Resurse  implicarea
- precizarea rolului pe care activă în
procedurale:
cuvintele îl au în comunicare (2.5); rezolvarea
exercițiul, sarcinii;
- identificarea enunțului în care
cuvântul voi are valoare de conversaţia,  cooperarea
pronume (3.1); explicaţia, jocul pentru
alcătuirea de enunțuri în care didactic. rezolvarea
cuvintele noi și voi, au diferite sarcini.
valori gramaticale (4.5.).
 Tema de lucru
pentru acasă
Ora 3 Joc și -participarea la ștafete și jocuri cu Jocuri de mișcare și a. materiale: a. materiale:
mișcare utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzând
Joc și mișcare 1.1. locomoție variante de obiecte, mingi obiecte
- participarea la ștafete și jocuri cu aruncare și
JM 1.2. utilizarea unor deprinderi de prindere: b. procedurale: b. procedurale:
manipulare - prindere cu două conversaţia, conversaţia,

15
2.1. -realizarea unor sarcini motrice de mâini a obiectelor explicaţia, explicaţia,
manipulare a diferitelor obiecte, în rostogolite demonstraţia, demonstraţia,
2.2. cadrul unui grup - prindere cu două exerciţiul, jocul exerciţiul, jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu mâini a mingii
manevrarea obiectelor, desfășurate transmise de un c. forme de c. forme de
între echipe, sub formă de întrecere partener organizare a organizare a
- realizarea unor sarcini de JOC: Ciobanul își
colectivului: colectivului:
colaborare în practicarea apără oile
activităților de joc și mișcare frontală, frontală,
- implicarea activă în evitarea/ Țintașii iscusiți
individuală, individuală,
medierea conflictelor în activitățile Suveica încrucișată
de joc și mișcare evaluare orală evaluare orală
-participarea la stabilirea rolurilor
și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea
coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului
propriu
- analiza randamentului echipelor
Ora 4 1.1. h. realizarea unor proiecte de grup Recapitulare Resurse •
care să evidențieze rolul materiale:
Istorie 1.2. personalităților în derularea - manual pag. 44-
evenimentelor de însemnătate 47
2.1. istorică Lectură – Cetatea - caiet pag. 22
f. alcătuirea și rezolvarea de Sighișoarei • Resurse de
LLR rebusuri pe teme istorice timp: 1 oră
g. completarea unui jurnal cu dublă
2.2.
intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut

16
istoric
i. realizarea prezentării unei
personalități istorice/a unui
eveniment istoric
j. realizarea unor afișe pentru
promovarea unor
serbări/concursuri cu tematică
istorică
m. studii de caz simple, pe baza
unor întâmplări din lecturi cu
conținut istoric
h. realizarea unui cvintet pornind de
la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui
eveniment istoric
i. realizarea și prezentarea unor
proiecte tematice
e. concursuri pe teme istorice tip
„Cine știe câștigă”, la nivelul clasei
sau între clase
i. realizarea și prezentarea unor
jurnale de călătorie
Ora 1
Lb.
LUNI franceză

02.11.

2019

17
Ora 2 Limba și literatura ● Pronumele ● Resurse  Observarea
Limba și română personal. Numărul materiale: sistematică:
literatura 2.4. - jocuri care se bazează pe întrebări atitudinea
pronumelui
română 3.1. reciproce, în care elevii se fișe de lucru, elevilor faţă de
personal
LLR 4.5. adresează unii altora utilizând manual şi sarcina dată
M.M. pronume personale (2.4); Culegere de  Listă de
exerciții clasa a verificare
- identificarea într-un text dat a (da,
IV-a – Editura
unor cuvinte care îndeplinesc nu):
cerințe date (pronume) (3.1); Intuitext
- înlocuirea unor substantive cu  concentrare
pronume personale potrivite (3.1); asupra
- construirea de dialoguri sarcinii de
imaginare în care elevii utilizează rezolvat;
pronume personale (2.5); ● Resurse  implicarea
- precizarea rolului pe care activă în
procedurale:
cuvintele îl au în comunicare (2.5); rezolvarea
exercițiul, sarcinii;
- identificarea enunțului în care
cuvântul voi are valoare de conversaţia,  cooperarea
pronume (3.1); explicaţia, jocul pentru
alcătuirea de enunțuri în care didactic. rezolvarea
cuvintele noi și voi, au diferite sarcini.
valori gramaticale (4.5.).
 Tema de lucru
pentru acasă

18
Ora 3 Matematică - efectuarea de exerciții de Împărțirea cu rest.  Resurse  Autoevaluare
Matematică 2.5. împărțire a unui număr natural la Proba împărțirii cu materiale: - evaluarea
5.1. un număr de o cifră cu rest diferit rest manualul, post- propriilor
5.3. de zero (2.5); it-uri, calculator rezultate după
A.V.A.P. - efectuarea probei unei operații de de buzunar;
un model de
împărțire (2.5); Culegere de
- exerciții practice de împărțire exerciții și rezolvaree dat.
folosind diverse obiecte (2.5) probleme clasa a
- rezolvarea de probleme cu operaţii IV-a -
de acelaşi ordin/de ordine diferite Matematică,
(2.5); Editura Intuitext
- identificarea  Resurse
cuvintelor/sintagmelor în procedurale:
enunţurile problemelor care conversaţia,
sugerează operaţiile aritmetice explicaţia,
studiate (5.1); demonstrația,
 - rezolvarea de probleme cu exerciţiul, jocul
operaţiile aritmetice studiate (5.3). didactic.
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. reformularea unor enunțuri, România - materiale
Geografie folosind corect termenii care caracteristici
LLR 2.1 Scheme Manual
reflectă realitatea geografică naturale • Relieful.
Harta României
3.1 studiată - utilizarea unor algoritmi Caracteristici
• procedurale
de prezentare a caracteristicilor generale și trepte de
Conversaţia
reliefului și a treptelor de relief - relief
euristică
identificarea elementelor naturale
Explicaţia Lucrul
reprezentate pe suporturile
cu harta
cartografice, cu ajutorul legendei -
precizarea poziției unor elemente Lucrul cu
pe suporturile cartografice, manualul
utilizând punctele cardinale sau

19
prin raportare reciprocă - citirea și
înțelegerea unor reprezentări
convenționale specifice (altitudini,
limite, areale etc.) - utilizarea unor
reprezentări grafice pentru
prezentarea realității geografice
studiate

MARȚI Ora 1 Limba și literatura ● Textul narativ – ● Resurse ● Observarea


Limba și română lectura textului materiale: text sistematică:
03. literatura 3.1. - citirea textului cu voce tare, cu suport Recunosc, atitudinea
română 3.2. respectarea regulilor precizate de Text suport
12. învăţător (3.1); eu sunt domnul elevilor faţă de
LLR 4.4. Recunosc, eu sunt
A.V.A.P. - stabilirea unor similitudini între Da, vă rog!, după sarcina dată
2019 domnul Da, vă rog!,
experienţele personale şi cele Octav Pancu-Iaşi,
după Octav Pancu-  Listă de
prezentate în textul literar lecturat manual şi
Iaşi verificare (da,
(3.2.); Culegere de nu):
exerciții clasa a  concentrare
- citirea textului cu reglarea IV-a – Editura asupra sarcinii
intensităţii şi volumului vocii, Intuitext de rezolvat;
precum şi a ritmului vorbirii,  implicare
corespunzător încărcăturii afective ● Resurse activă în
a mesajului (3.1); procedurale: rezolvarea
- formularea învăţăturii desprinse sarcinii.
din textul literar citit (3.1.); procedee de ● Interevaluarea
- scrierea unui text scurt, referitor citire activă,
la învăţătura desprinsă din textul conversaţia,  Tema de lucru
lecturat (4.4.). pentru acasă
explicaţia,
observarea
dirijată,

20
exercițiul

Ora 2 Matematică - efectuarea de exerciții de Împărțirea cu rest.  Resurse  Autoevaluare


Matematică 2.5. împărțire a unui număr natural la Proba împărțirii cu materiale: - evaluarea
5.1. un număr de o cifră cu rest diferit rest manualul, post- propriilor
5.3. de zero (2.5); it-uri, calculator rezultate după
A.V.A.P. - efectuarea probei unei operații de de buzunar;
un model de
împărțire (2.5); Culegere de
- exerciții practice de împărțire exerciții și rezolvaree dat.
folosind diverse obiecte (2.5) probleme clasa a
- rezolvarea de probleme cu operaţii IV-a -
de acelaşi ordin/de ordine diferite Matematică,
(2.5); Editura Intuitext
- identificarea  Resurse
cuvintelor/sintagmelor în procedurale:
enunţurile problemelor care conversaţia,
sugerează operaţiile aritmetice explicaţia,
studiate (5.1); demonstrația,
 - rezolvarea de probleme cu exerciţiul, jocul
operaţiile aritmetice studiate (5.3). didactic.
Ora 3 Educație Resurse Observarea
civică materiale sistematică
Ed. civică 2.1. exerciții de identificare a unor • Evaluare
comportamente bune/rele pe baza manual Proba scrisă
2.2. unor imagini și a textului; tipărit/digital
Proba orală
2.3. • exprimarea propriilor păreri în caietul elevului
Mapa personală
3.3. legătură cu anumite
ilustraţii
comportamente sugerate de

21
imagini; colecţii şi Autoevaluare
colecţionari
• descoperirea și comentarea Activitate
unor proverbe; dicţionare practică

exerciții de identificare a unor lecturi Portofoliu


comportamente altruiste/egoiste pe suplimentare
Portofoliu de
baza unor imagini și text;
Resurse grup
• exprimarea propriilor opinii în procedurale
legătură cu anumite
exerciţiul
comportamente sugerate de
imagini; conversaţia
• exerciții de comentare și masa rotundă
înțelegere a unor afirmații date;
simularea; jocul
• exerciții de definire a de rol
termenilor: altruism, egoism;
problematizarea
exerciții de identificare a unor
comportamente cinstite/necinstite eurograma
pe baza unor imagini și text;
interviul în trei
• exprimarea propriilor păreri în trepte
legătură cu anumite
Forme de
comportamente sugerate de
organizare a
imagini;
activităţii
• exerciții de definire a termenilor:
activitatea

22
cinste, necinste; frontală,
individuală şi de
• descoperirea și comentarea unor
grup
proverbe;

Ora 4 5.1  Exerciţiile de dezvoltarea forţei  Forţa (forţă  observarea


5.2 cu caracter dinamic cuprind: dinamică Teren de sport sistematică;
Ed. Fizică  exerciţii care utilizează segmentară şi Fluier aprecierea
LLR 2.2 greutatea propriului corp generală, forţă  Saltea de activităţilor
EFS sau a segmentelor sale ( explozivă). gimnastică elevilor cu
3.1 flotări, genoflexiuni,
evidenţieri
ridicarea picioarelor din
MM 2.1 aşezat etc. ); individuale şi
 exerciţii cu partener; colective
 exerciţii cu îngreuieri (
gantere, mingi medicinale,
etc. );
 exerciţii cu şi la aparate.
 Exerciţii pentru cap şi gât
 Aprecieri, corectări;
 Evaluare: Legări de elemente
acrobatice

MIERCU Ora 1
RI
Religie
04.

12.

23
2019

Ora 2

Lb.franceză

Ora 3 Limba și literatura ● Textul narativ – ● Resurse ● Observarea


Limba și română lectura textului materiale: text sistematică:
literatura 3.1. - citirea textului cu voce tare, cu
suport Recunosc, atitudinea
română 3.2. respectarea regulilor precizate de Text suport
învăţător (3.1); eu sunt domnul elevilor faţă de
LLR 4.4. Recunosc, eu sunt
A.V.A.P. - stabilirea unor similitudini între Da, vă rog!, după sarcina dată
domnul Da, vă rog!,
experienţele personale şi cele Octav Pancu-Iaşi,
după Octav Pancu-  Listă de
prezentate în textul literar lecturat manual şi
Iaşi verificare (da,
(3.2.); Culegere de nu):
exerciții clasa a  concentrare
- citirea textului cu reglarea IV-a – Editura asupra sarcinii
intensităţii şi volumului vocii, Intuitext de rezolvat;
precum şi a ritmului vorbirii,  implicare
corespunzător încărcăturii afective ● Resurse activă în
a mesajului (3.1); procedurale: rezolvarea
- formularea învăţăturii desprinse sarcinii.
din textul literar citit (3.1.); procedee de ● Interevaluarea
- scrierea unui text scurt, referitor citire activă,
la învăţătura desprinsă din textul conversaţia,  Tema de lucru
lecturat (4.4.). pentru acasă
explicaţia,
observarea
dirijată,

24
exercițiul

Ora 4 Matematică - efectuarea de exerciții de Împărțirea cu rest.  Resurse  Evaluarea


Matematică 2.5. împărțire a unui număr de două Proba împărțirii cu materiale: după rezolvarea
5.1. cifre la un număr de o cifră cu rest rest manualul, post- sarcinilor de
5.3. diferit de zero (2.5); it-uri, calculator învățare:
L.L.R. - rezolvarea de probleme cu operaţii de buzunar; Tehnica „Fără
de acelaşi ordin/de ordine diferite Culegere de mâini ridicate” -
(2.5); exerciții și se aşteaptă
- identificarea probleme clasa a răspunsuri la
cuvintelor/sintagmelor în IV-a - anumite
enunţurile problemelor care Matematică, solicitări ale
sugerează operaţiile aritmetice Editura Intuitext cadrului
studiate (5.1);  Resurse didactic; atenţia
- rezolvarea de probleme cu procedurale: învățătorului se
operaţiile aritmetice studiate (5.3); conversaţia, poate muta către
 - rezolvarea şi compunerea de explicaţia, anumiţi elevi,
probleme folosind simboluri, demonstrația, oferindu-se şi
numere sau reprezentări grafice exerciţiul, jocul celor timizi,
(5.3). didactic. tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a
se exprima.
Ora 5 Muzică și mișcare - audiţie şi urmărire pe portativ a Elemente de limbaj Resurse ●observare
Muzică și 1.2. notelor şi pauzelor unor cântece muzical materiale: sistematică
mișcare simple, cu textul muzical în faţă, Melodia –
MM 2.2. urmărind cu degetul pe hârtie sau diferențierea manualul ●evaluare orală
pe tablă succesiunea de înălţimi de înălțimii sunetelor, tipărit/digital,
L.L.R. sunete şi valori de note şi pauze ●temă de lucru

25
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu elemente de notație caietul, surse în clasă
utilizarea noţiunilor de portativ, – portativ, cheie SOL, audio
cheie (de sol), înălţimi de note de la ●inter-evaluare
note de la SOL la
sol (octava mică) la Sol2, alteraţii fișe de evaluare
SOL2 ●auto-evaluare
- exersarea notaţiei duratelor, cu
utilizarea noţiunilor de valori de Ritmul – valori de
note (notă întreagă, doime, pătrime,
note (notă întreagă, Resurse
optime), respectiv de pauze ●evaluare scrisă
(pătrime, optime) doime, pătrime, procedurale:
- jocuri de recunoaştere a optime) is pauze (de și orală
înălţimilor şi valorilor de note deja pătrime și optime), Metode:
scrise măsurile de 2, 3 și 4 conversaţia,
- jocuri de diferenţiere a duratelor timpi explicaţia,
prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor Genuri muzicale – exerciţiul, munca
din cântecul „Melc, melc” într-un folclorul copiilor, independentă,
pas mare şi doi paşi mici) colinde, dansuri, jocul
- exersarea citirii unor fragmente de
genuri clasice/de
melodii cunoscute, mai întâi a didactic
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi divertsiment
prin corelarea celor doi parametri Organizare:
9. Genuri muzicale:
sonori
- exersarea scrierii unor melodii colinde, genuri activitate
simple, deja cunoscute clasice, de frontală,
divertisment individuală şi pe
grupe
manual pag. 42-45

caiet pag. 24-26

26
JOI Ora 1 Limba și literatura ● - Iniţierea, ● Resurse  Observarea
Limba și română menţinerea şi materiale: sistematică:
05. literatura 2.4. citirea pe roluri a textului lecturat în iniţiativa în
încheierea
română 2.5. ora anterioară (3.1); text suport comunicare:
12. LLR 3.1. unui schimb verbal Recunosc, eu
A.V.A.P. - joc Caută și găsește! - citirea Sc
2019 sunt domnul Da, 
selectivă a textului pe baza unor
vă rog!, după ară de clasificare
repere date de învățător (3.1); (întotdeauna,
Octav Pancu-Iaşi,
frecvent, rar):
- observarea și discutarea modului manual şi  menținerea
în care personajele din textul suport Culegere de interesului
comunică între ele (2.5); exerciții clasa a pentru dialog;
- precizarea unor formule de IV-a – Editura  adaptarea
iniţiere, menţinere şi încheiere a Intuitext vorbirii la
unui schimb verbal, adecvate particularitățile
situației date (2.4); ascultătorului;
- joc de rol în diverse situaţii de utilizarea
comunicare, cu respectarea ● Resurse formulelor de
regulilor stabilite (elevii procedurale: iniţiere,
interpretează, în perechi, roluri exercițiul, menţinere şi
diferite) (2.4);
conversaţia, încheiere a unui
discutarea, în grupuri de câte patru
explicaţia, jocul schimb verbal.
elevi, a modalităților de comunicare
de rol.
între personajele interpretate
anterior, pe care ceilalți doi elevi le-
au observat în timpul jocului de rol
(2.5);

Ora 2 Matematică efectuarea de exerciții de împărțire -  Resurse  Tema pentru


Matematică 1.1. a unui număr natural la un număr materiale: acasă:
2.5. de o cifră (2.5); manualul, post- rezolvarea de

27
5.3. - rezolvarea de probleme cu operaţii Împărțirea unui it-uri, calculator exerciţii de
de acelaşi ordin/de ordine diferite număr natural la un de buzunar; împărțire a unui
L.L.R. (2.5); număr de o cifră Culegere de număr natural la
- estimarea ordinului de mărime a exerciții și
un număr de o
rezultatului unui calcul fără probleme clasa a
IV-a - cifră
efectuarea acestuia (2.5);
Matematică,
- efectuarea unor exerciții de calcul Editura Intuitext
rapid (2.5);  Resurse
procedurale:
- identificarea conversaţia,
cuvintelor/sintagmelor în explicaţia,
enunţurile problemelor care demonstrația,
sugerează operaţiile aritmetice exerciţiul, jocul
studiate (5.3); didactic.
- identificarea unor procedee de
lucru care pot fi utilizate şi în alte
situaţii (1.1);
 - rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate (5.3).

Ora 3 Arte vizuale și Cât timp crezi că rezistă în palmă un


abilități practice fulg de nea, până când se topește?
Arte vizuale și 1.1. Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
abilități Discuții despre forme plane plastic: linia, desen, creioane reacţiilor
2.1. elaborate. Realizarea unei punctul, culoarea, colorate, cerate, copiilor pe

28
practice compoziții cu forme plane forma –forme plane radieră, parcursul
elaborate, după poezia Bradul, de elaborate acuarele, guașe activităţilor
AVAP 2.2.
Vasile (bidimensionale); sau tempera,
pata plană hârtie colorată,
Realizarea de decoruri pentru
(decorative); pata pensulă, burete,
sărbătorile de iarnă, folosind pete
picturală foarfece, lipici,
plane (decorative
materiale
2.4. Tehnici de lucru
Realizarea de oameni de zăpadă în reciclabile –
mixte: decupare
poziții diferite ziare etc.
M.M. după contur, colaj,
Analiza
Realizarea de decoruri pentru tehnica fuzionării, produselor
sărbătorile de iarnă-forme spațiale pictură cu lumină – obținute, după
(3D), folosind pete picturale, tehnică fotografică criterii date la
obținute prin fuzionare – Brazi începutul
activităților
Oameni de zăpadă

Realizarea unui mobil cu oameni de


zăpadă (

Discuții despre Pictura cu lumină –


tehnică fotografică
Ora 4 5.1  Exerciţiile de dezvoltarea forţei  Forţa (forţă  observarea
5.2 cu caracter dinamic cuprind: dinamică Teren de sport sistematică;
Educație fizică  exerciţii care utilizează segmentară şi Fluier aprecierea
și sport LLR 2.2 greutatea propriului corp generală, forţă  Saltea de activităţilor
sau a segmentelor sale ( explozivă). gimnastică elevilor cu
EDF 3.1 flotări, genoflexiuni,
evidenţieri
ridicarea picioarelor din
MM 2.1 aşezat etc. ); individuale şi

29
 exerciţii cu partener; colective
 exerciţii cu îngreuieri (
gantere, mingi medicinale,
etc. );
 exerciţii cu şi la aparate.
 Exerciţii pentru cap şi gât
 Aprecieri, corectări;
 Evaluare: Legări de elemente
acrobatice

VINERI Ora 1 3.2. observarea dirijată a unor imagini,  Relații dintre  Resurse
3.5. în scopul identificării unor viețuitoare și mediul
materiale:
06. Științe ale 4.5. caracteristici specifice deșertului ca lor de viață: - manual, fişe de
naturii M.M. mediu de viață - observarea unor adaptări ale aplicații Resurse
12. aspecte dinamice ale realității viețuitoarelor la procedurale:
înconjurătoare prin vizionarea unor condiții de viață din
observarea
2019 scurte filme în legătură cu tema diferite medii dirijată,
dată - citirea unui scurt text legat de (deșertul) conversaţia,
deșert ca mediu de viață, discuții pe explicaţia,
marginea acestui text învăţarea prin
descoperire -
observarea
sistematică
(probe orale,
probe practice,
fişe de lucru,
teme pentru
acasă)
Ora 2 Limba și literatura Pronumele personal ● Resurse  Tema pentru
română - persoana materiale: acasă
Limba și 3.2. - observarea situațiilor care impun
literatura
30
română 3.5. utilizarea pronumelor personale la fișe de lucru,
LLR 4.5. o anumită persoană (3.2); manual şi
M.M. Culegere de
- alcătuirea de enunțuri folosind
exerciții clasa a
pronume personale date (4.5);
IV-a – Editura
- completarea unor enunțuri Intuitext;
lacunare cu pronume, la diferite
persoane, în funcție de contextul dat
(3.5). ● Resurse
procedurale:
exercițiul,
conversaţia,
explicaţia

Ora 3 Joc și Participarea la ștafete și jocuri cu Jocuri de mișcare, a. materiale:


mișcare utilizarea unor deprinderi de trasee aplicative
Joc și mișcare 1.1. locomoție și ștafete obiecte, mingi a. materiale:
- participarea la ștafete și jocuri cu cuprinzând
JM 1.2. utilizarea unor deprinderi de deprinderi motrice b. procedurale: obiecte
manipulare complexe conversaţia,
2.1. b. procedurale:
-realizarea unor sarcini motrice de (utilitar-aplicative): explicaţia,
manipulare a diferitelor obiecte, în - tracțiune-împingere demonstraţia, conversaţia,
2.2. cadrul unui grup explicaţia,
exerciţiul, jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu demonstraţia,
manevrarea obiectelor, desfășurate c. forme de exerciţiul, jocul
între echipe, sub formă de întrecere organizare a
- realizarea unor sarcini de JOC: Derdelușul c. forme de
colaborare în practicarea

31
activităților de joc și mișcare Ajută-te singur colectivului: organizare a
- implicarea activă în evitarea/ colectivului:
medierea conflictelor în activitățile Lupta cocoșilor frontală,
de joc și mișcare Ancorăm corabia la individuală, frontală,
-participarea la stabilirea rolurilor mal evaluare orală individuală,
și sarcinilor în echipă (căpitan de evaluare orală
echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea
coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului
propriu
- analiza randamentului echipelor

Ora 4 3.1.  Evaluare • Resurse


3.5. materiale:
Istorie 4.5. - manual pag. 48
LLR - caiet pag. 23
2.5.  • Resurse de
5.1. timp: 1 oră

Ora 1
Lb.
LUNI franceză

09.

12.

32
2019

Ora 2 Limba și literatura Pronumele personal ● Resurse ● Observarea


Limba și română - persoana materiale: sistematică:
literatura 3.1. - identificarea unor pronume fișe de lucru, atitudinea
română 3.5. personale într-un text suport (3.1); manual şi
- gruparea unor pronume dintr-un elevilor faţă de
LLR 4.5. Culegere de
M.M. text dat, în funcţie de persoană exerciții clasa a sarcina dată
(3.5); IV-a – Editura
- transformarea unor enunțuri prin  Listă de
Intuitext;
schimbarea numărului pronumelor verificare (da,
● Resurse
(4.5); nu):
procedurale:
- scrierea unui paragraf în care se  concentrare
conversaţia,
a asupra sarcinii
folosesc pronume (4.5); explicaţia,
de rezolvat;
exercițiul, jocul
 implicarea
didactic
activă în
rezolvarea
sarcinii.
Ora 3 Matematică - rezolvarea de exerciţii de  Împărțirea unui  Resurse  Evaluarea
Matematică 2.5. împărțire a unui număr natural la număr natural la un materiale: după
5.1. un număr de două cifre respectând număr de două cifre manualul, rezolvarea
A.V.A.P. algoritmul (2.5); jetoane cu sarcinilor de
- efectuarea probei unei operații de numere, fișe de învățare:
împărțire (2.5); lucru; cartonașe
- rezolvarea de probleme cu operaţii colorate (roșu, Tehnica
de acelaşi ordin/de ordine diferite verde, galben), semaforului: se
având ca temă cadourile de Crăciun Culegere de pune la
(2.5); exerciții și dispoziţia
- utilizarea terminologiei specifice probleme clasa a elevilor un set de
operației de împărțire (5.1); IV-a - trei cartonaşe
33
- formularea şi rezolvarea unor Matematică, colorate în
probleme pornind de la expresii Editura Intuitext culorile
care sugerează operații de împărțire  Resurse semaforului, iar
procedurale: la solicitarea
(5.1.);
conversaţia, învățătorului, ei
- compunerea şi rezolvarea de explicaţia, ridică un
demonstrația, cartonaş: verde
probleme folosind imagini sau
exerciţiul, dacă înţeleg,
reprezentări grafice (5.3). galben dacă nu
problematizarea,
jocul didactic. sunt siguri şi
roşu dacă nu
înţeleg.
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. - utilizarea termenilor geografici de Clima, apele, materiale
Geografie bază în enunțuri proprii referitoare vegetația, animalele
LLR 2.1 Scheme Manual
la elementele naturale identificate și solurile
Harta României
3.1 pe suporturile cartografice din
• procedurale
manual sau ofertate de profesor -
Conversaţia
identificarea elementelor naturale
euristică
reprezentate pe suporturile
Explicaţia Lucrul
cartografice, cu ajutorul legendei -
cu harta
explicarea repartiției unor elemente
naturale în diferite situații de spațiu Lucrul cu
și timp - citirea și înțelegerea manualul
semnelor convenționale și a altor
reprezentări convenționale utilizate
pe suporturile cartografice ofertate
de manual/de profesor - formarea
unei atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și

34
protecția mediului - prezentarea
unor elemente observabile
referitoare la diversitatea naturală a
spațiului românesc

MARȚI Ora 1 Limba și literatura identificarea unor elemente - ● Invitația ● Resurse  Evaluarea
Limba și română specifice invitaţiei (3.1); materiale: după
10. literatura 3.1. Invitații scrise, rezolvarea
română 4.2. - realizarea unei invitaţii la un manual şi sarcinilor de
12. LLR 4.5. Culegere de
eveniment (4.2); învățare:
A.V.A.P. exerciții clasa a
2019 Tehnica
- expoziții de produse scrise IV-a – Editura
Intuitext; semaforului
realizate în urma activităților (4.5).
● Resurse
● Tema pentru
procedurale:
acasă
procedee de
citire activă,
conversaţia,
explicaţia,
exercițiul
Ora 2 Matematică - efectuarea de împărțiri la 10, 100, Împărțirea la 10,  Resurse  Tema de lucru
Matematică 2.5. 1 000 (2.5); 100, 1 000 materiale: în
5.1. - descompunerea unui număr manualul, clasă: rezolvarea
5.3. format din două sau trei cifre într-o  Aflarea numerelor jetoane cu de exerciţii de
A.V.A.P. sumă de produse în care unul dintre necunoscute la numere; împărțire la 10,
factori este 10, respectiv 100 (2.5); înmulțire Culegere de
100, 1 000
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) și împărțire exerciții și
pentru compararea unor numere probleme clasa a
sau/ și expresii numerice în care IV-a -
apar împărțiri la 10, 100 și 1000 Matematică,
(5.1); Editura Intuitext

35
- rezolvarea de probleme în care  Resurse
apar operații de împărțire (2.5); procedurale:
 - formularea şi rezolvarea unor conversaţia,
probleme pornind de la expresii explicaţia,
care sugerează operații de împărțire demonstrația,
la 10 sau/și 100 sau/și 1 000 (5.1). exerciţiul.
Ora 3 Educație exerciții de identificare a unor • Respect – Lipsă de • Resurse  Observarea
civică comportamente care dovedesc, respect materiale: sistematică
Ed. civică 2.1. respect/lipsă de respect pe baza manual,
• Proiect: Cuvinte
2.2. unor imagini/text; dicţionar,
magice
volume cu
• exerciții de definire a termenilor
• Lectură: operele literare,
de respect/lipsă de respect;
Întâmplări din clasă, coli de scris,
2.3.
• exerciții de exprimare a propriilor după Dimitrie Goga• creioane
3.3. opinii în legătură cu anumite colorate, mape,
L.L.R. comportamente sugerate de caietul elevului.
manual/altele; • Resurse
• exerciții de identificare a unor procedurale:
comportamente care sugerează conversaţia,
responsabilitate/lipsă de observaţia
responsabilitate pe baza unor dirijată,
imagini/text; exerciţiul, jocul
didactic, studiul
• exerciții de definire și explorare a de caz.
termenilor responsabilitate/lipsă
de responsabilitate; • Forme de
organizare a
• exerciții de exprimare a propriilor colectivului de

36
opinii în legătură cu anumite elevi: activitate
comportamente sugerate de frontală, de grup,
manual/altele; în perechi,
independentă.
• exerciții de identificare a unor
comportamente de
solidaritate/lipsă de solidaritate pe
baza unor imagini/text;

• exerciții de definire și explorare a


termenilor de solidaritate/lipsă de
solidaritate;

• exerciții de descoperire și
comentare a unor proverbe;

• exerciții de exprimare a propriilor


opinii în legătură cu anumite
comportamente sugerate de
manual/altele;

Ora 4 5.1  Exerciţiile de dezvoltarea forţei  Forţa (forţă  observarea


5.2 cu caracter dinamic cuprind: dinamică Teren de sport sistematică;
Ed. Fizică  exerciţii care utilizează segmentară şi Fluier aprecierea
LLR 2.2 greutatea propriului corp generală, forţă  Saltea de activităţilor
EFS sau a segmentelor sale ( explozivă). gimnastică elevilor cu
3.1 flotări, genoflexiuni,
evidenţieri
ridicarea picioarelor din
MM 2.1 aşezat etc. ); individuale şi
 exerciţii cu partener; colective
 exerciţii cu îngreuieri (
37
gantere, mingi medicinale,
etc. );
 exerciţii cu şi la aparate.
 Exerciţii pentru cap şi gât
 Aprecieri, corectări;
 Evaluare: Legări de elemente
acrobatice

MIERCU Ora 1
RI
Religie
11.

12.

2019

Ora 2

Lb.franceză

Ora 3 Limba și literatura - audierea unor dialoguri ● Ascultarea activă. ● Resurse  Observarea
Limba și română amuzante/ interesante şi Formularea de materiale: sistematică:
literatura 1.1. identificarea persoanelor care mesaje orale manual – Ed. comportament
română 2.3. Intuitext, CD ul de ascultător
comunică (numărul şi statutul lor,
LLR 2.4. - (manual digital) activ
4.5. vârsta, preocupările) (1.1); ● Resurse  Lista de
procedurale: verificare
- prezentarea în ordine logică,
ascultarea activă, (da, nu):
cronologică a unor imagini care conversaţia,  manifestarea
corespund momentelor explicaţia, interesului
exercițiul față de

38
întâmplărilor din textul audiat (2.3); mesaje
audiate cu
precizarea unor formule de iniţiere, ajutorul
menţinere şi încheiere a unui computerului
schimb verbal, adecvate situației ;
date (2.4);  concentrare
asupra
- joc de rol în diverse situaţii de sarcinii;
comunicare, cu respectarea  formularea de
regulilor stabilite (elevii răspunsuri
interpretează, în perechi, roluri adecvate la
diferite) (2.4); întrebări.
scrierea de comunicări în care se
folosesc diferite formule de
adresare, în situații specificate (4.5).

Ora 4 Matematică - efectuarea împărțirii unor numere  Recapitulare  Resurse  Observarea


Matematică 2.5. naturale la numere de o cifră sau - Împărţirea materiale: sistematică:
5.1. două cifre (2.5); numerelor naturale manual, imagini, atitudinea
5.3. - aflarea unui număr necunoscut, în concentrul fișe de lucru; elevilor faţă de
folosind metoda balanţei sau prin 0 – 1 000 000 Culegere de
sarcina dată
efectuarea probei (5.1); exerciții și
- efectuarea probei unei operaţii de probleme clasa a  Listă de
înmulţire/împărţire (2.5); IV-a - verificare (da,
Matematică, nu):
- identificarea Editura Intuitext  concentrarea
cuvintelor/sintagmelor care  Resurse asupra sarcinii
sugerează operaţiile aritmetice procedurale: de rezolvat
studiate (5.3); conversaţia,  implicarea

39
- rezolvarea de probleme folosind exerciţiul, activă în
operațiile învățate (5.3). problematizarea, rezolvarea
jocul didactic. sarcinii
Ora 5 Muzică și mișcare - audiţie şi urmărire pe portativ a Elemente de limbaj Resurse ●observare
Muzică și 1.2. notelor şi pauzelor unor cântece muzical materiale: sistematică
mișcare simple, cu textul muzical în faţă, Melodia –
MM 2.2. urmărind cu degetul pe hârtie sau diferențierea manualul ●evaluare orală
pe tablă succesiunea de înălţimi de înălțimii sunetelor, tipărit/digital,
sunete şi valori de note şi pauze ●temă de lucru
elemente de notație
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse în clasă
utilizarea noţiunilor de portativ, – portativ, cheie SOL,
audio
cheie (de sol), înălţimi de note de la note de la SOL la ●inter-evaluare
sol (octava mică) la Sol2, alteraţii SOL2 fișe de evaluare
- exersarea notaţiei duratelor, cu ●auto-evaluare
utilizarea noţiunilor de valori de Ritmul – valori de
note (notă întreagă, doime, pătrime, note (notă întreagă,
optime), respectiv de pauze doime, pătrime, Resurse
●evaluare scrisă
(pătrime, optime) optime) is pauze (de procedurale:
- jocuri de recunoaştere a și orală
pătrime și optime), Metode:
înălţimilor şi valorilor de note deja
măsurile de 2, 3 și 4 conversaţia,
scrise
- jocuri de diferenţiere a duratelor timpi explicaţia,
prin mişcări (de exemplu,
Genuri muzicale – exerciţiul, munca
diferenţierea pătrimilor şi optimilor
din cântecul „Melc, melc” într-un folclorul copiilor, independentă,
pas mare şi doi paşi mici) colinde, dansuri, jocul
- exersarea citirii unor fragmente de genuri clasice/de
melodii cunoscute, mai întâi a divertsiment didactic
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi
prin corelarea celor doi parametri Recapitulare Organizare:
sonori

40
- exersarea scrierii unor melodii manual pag. 46-47 activitate
simple, deja cunoscute frontală,
caiet pag. 27-30 individuală şi pe
grupe

JOI Ora 1 Limba și literatura ● citirea în gând, cu creionul în Recapitulare ● Resurse ● Tema de lucru
Limba și română mână, a unui text (3.1); materiale: în clasă:
12. literatura 3.1. –Textul narativ text suport - redactarea unei
română 3.2. - identificarea unor pronume dintr- Uriaşul cel invitații
12. LLR 3.5. un text dat (3.1); –Pronumele ● Autoevaluarea,
Nerăbdător,
4.5. - formularea de răspunsuri la personal (numărul pe baza unor
2019 după Roald Dahl,
4.2. întrebări ce vizează formularea de și persoana) criterii date,
concluzii simple pe baza textului manual şi referitoare la
citit (3.1); –Formularea de Culegere de așezarea corectă
- completarea unor propoziţii solicitări formale şi exerciții clasa a a textului în
lacunare cu pronume potrivite informale; IV-a – Editura pagină, utilizarea
(3.5); Intuitext formulelor
- reformularea unui mesaj, din – Iniţierea şi specifice
perspectiva diferiţilor menţinerea unui invitației
receptori/emiţători (3.2.); schimb verbal ● Resurse
- scrierea de comunicări în care se procedurale:
folosesc pronume și diferite formule –Invitația
de adresare, în situații specificate procedee de
(4.5); - citire activă,
realizarea unei invitații conform conversaţia,
unor criterii specificate (4.2). explicaţia,
exercițiul,
activitate în grup

41
şi în perechi,
jocul didactic

Ora 2 Matematică Itemii probei de evaluare vizează:  Evaluare  Resurse  Proba scrisă
Matematică - Împărţirea materiale:
2.5. – efectuarea de împărţiri la numerelor naturale Culegere de
5.1. numere de o cifră sau două cifre în în concentrul exerciții și
5.3. concentrul 0 - 1 000 000; 0 – 1 000 000 probleme clasa a
IV-a -
– efectuarea probei unei operaţii de Matematică,
înmulţire/împărţire; Editura Intuitext
 Resurse
- aflarea unui număr necunoscut procedurale:
prin efectuarea probei; conversaţia,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: exerciţiul
„Află produsul/ câtul/ jumătatea/
sfertul/ dublul etc.” ;
– rezolvarea de probleme folosind
operațiile învățate.
Ora 3 Arte vizuale și
abilități practice
Arte vizuale și 1.1. Cât timp crezi că rezistă în palmă un Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
abilități fulg de nea, până când se topește? plastic: linia, desen, creioane reacţiilor
practice 2.1. punctul, culoarea, colorate, cerate, copiilor pe
Discuții despre forme plane
forma –forme plane radieră, parcursul
AVAP elaborate. Realizarea unei
elaborate acuarele, guașe activităţilor
compoziții cu forme plane
2.2. (bidimensionale); sau tempera,
elaborate, după poezia Bradul, de
pata plană hârtie colorată,
(decorative); pata pensulă, burete,

42
Vasile picturală foarfece, lipici,
materiale
Realizarea de decoruri pentru
reciclabile –
sărbătorile de iarnă, folosind pete
2.4. Tehnici de lucru ziare etc.
plane (decorative
mixte: decupare
Analiza
Realizarea de oameni de zăpadă în după contur, colaj,
M.M. produselor
poziții diferite tehnica fuzionării,
obținute, după
pictură cu lumină –
Realizarea de decoruri pentru criterii date la
tehnică fotografică
sărbătorile de iarnă-forme spațiale începutul
(3D), folosind pete picturale, activităților
obținute prin fuzionare – Brazi

Oameni de zăpadă

Realizarea unui mobil cu oameni de


zăpadă (

Discuții despre Pictura cu lumină –


tehnică fotografică

Ora 4 5.1  Sărituri libere pe loc şi cu  Rezistenţa  observarea


5.2 deplasări înainte, înapoi şi (rezistenţă generală Teren de sport sistematică;
Educație fizică lateral, cu desprindere şi la eforturi aerobe; Fluier aprecierea
și sport LLR 2.2 aterizare pe ambele picioare; rezistenţă Marcaje activităţilor
 Stând, sărituri pe diferite musculară locală). Diferite obiecte elevilor cu
3.1 picioare cu diferite poziţii ale pe care stau
evidenţieri
mâinilor (la şold, la spate) sau cu copiii
MM 2.1 mişcări de braţe (rotări de Jaloane individuale şi
baraţe, bătăi din palme); Steguleţe colective

43
 Sărituri la coardă, alternative, de 
pe un picor pe celălalt; 6-10
repetări; pentru fiecare picior, de
1-3 ori; pauză 15-30";
 Sărituri la coardă pe ambele
picioare; 6-10 repetări; de 2-3
ori; pauză 20"-30";
 Navetă 5x5 m repetetă de 4 ori
cu pauză de 30 40", între
repetări;
 Ştafete – cu plecare accelerată,
trecere peste obstacole, repetată
de 3 ori consecutiv, cu pauză de
40";
 Jocuri: Ştafetă cu alergare peste
obstacole: Grupe egale de elevi.
Pe distanţa ce trebuie parcursă
sunt aşezate jaloane (sticle de
plastic pline cu pământ în care
sunt înfipte steguleţe) pe care
elevi trebuie să le ocolească atât
la plecare, cât şi la întoarcere.
Câştigă echipa care termină
prima.
VINERI Ora 1 1.1. - citirea unui scurt text privind  Influența omului  Resurse
protejarea mediului; discuții pe asupra mediului de materiale:
13. Științe ale 2.1. marginea acestui text - prezentarea viață: - dispariția manual, fişe de
naturii de argumente proprii în legătură cu speciilor (vânătoare, aplicații Resurse
12. diversitatea plantelor și animalelor pescuit excesiv) - procedurale:
și cauzele dispariției unor specii de protejarea mediului observarea
2019 2.2. plante și animale - observarea unor dirijată,
imagini despre animale și plante din conversaţia,
44
țara noastră, amenințate cu explicaţia,
dispariția - lucrul cu dicționarul: învăţarea prin
notarea explicației cuvântului descoperire
rezervație - lucrul cu sursele de Organizarea
2.4. documentare: identificarea unor colectivului:
rezervații naturale din țara noastră activitate
- identificarea și prezentarea unor frontală,
M.M. activități ale oamenilor, care pun în activitate în
pericol mediile de viață ale echipă, activitate
animalelor și plantelor - în perechi,
identificarea de activități pe care activitate
copiii le pot desfășura pentru a individuală -
proteja mediul și viețuitoarelor; observarea
stabilirea unui plan de acțiune și sistematică
desfpșurarea unei astfel de activități (probe orale,
- înființarea, în clasă, a unei Agenții probe practice,
de pază a mediului - observarea fişe de lucru,
unor aspecte dinamice ale realității teme pentru
înconjurătoare prin vizionarea unor acasă) - Proiect:
scurte filme în legătură cu tema Ziua Mondială a
dată Mediului
Ora 2 Limba și literatura Itemii de evaluare vizează: ● Evaluare ● Resurse  Proba scrisă
română materiale:
Limba și 1.1. - audierea unor dialoguri – Formularea de fişe de evaluare,
literatura 2.4. amuzante/ interesante şi solicitări formale şi text suport
română 3.5. identificarea persoanelor care informale; audiat, CD
LLR 4.2. (manual digital)
comunică și a preocupărilor
– Iniţierea şi
acestora (1.1);
menţinerea unui  Resurse
- identificarea în textul audiat a schimb verbal procedurale:
unor formule de iniţiere, menţinere conversaţia,
exerciţiul
45
şi încheiere a unui schimb verbal – Pronumele
(2.4); personal (numărul
și persoana)
- precizarea unor formule de
iniţiere, menţinere şi încheiere a – Invitația
unui schimb verbal, adecvate
situației date (2.4);
- realizarea unei invitații conform
unor criterii specificate (4.2);
gruparea unor pronume dintr-un
text dat, în funcţie de persoană
(3.5).

Ora 3 Joc și -participarea la ștafete și jocuri cu Jocuri de mișcare, a. materiale: a. materiale:


mișcare utilizarea unor deprinderi de trasee aplicative
Joc și mișcare 1.1 locomoție și ștafete obiecte, mingi obiecte
- participarea la ștafete și jocuri cu cuprinzând
JM 2.1 utilizarea unor deprinderi de deprinderi motrice b. procedurale: b. procedurale:
manipulare complexe conversaţia, conversaţia,
2.2 - realizarea unor sarcini de (utilitar-aplicative): explicaţia, explicaţia,
colaborare în practicarea - cățărare-coborâre demonstraţia, demonstraţia,
activităților de joc și mișcare JOC: Toboganul exerciţiul, jocul exerciţiul, jocul
- implicarea activă în evitarea/
medierea conflictelor în activitățile c. forme de c. forme de
de joc și mișcare organizare a organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor
colectivului: colectivului:
și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, frontală,
- participare la tragerea la sorți, la
individuală, individuală,
constituirea echipelor
- felicitarea evaluare orală evaluare orală

46
coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului
propriu
- analiza randamentului echipelor

Ora 4 1.1 h. participarea la jocuri de  Dacii și romanii • Resurse Observarea


rol/dramatizări ale unor povestiri și procedurale: sistematică
Istorie 2.1 legende istorice cunoscute exercițiul,
a. observarea hărților digitale și a conversația, Evaluare
2.2 simulărilor confruntărilor armate, jocul didactic, frontală,
LLR 3.1 folosind TIC cvintetul individuală
4.3 b. localizarea pe harta fizică a • Resurse
5.2 României a unor locuri/zone de materiale:
importanță istorică - manual pag. 50-
c. familiarizarea cu simbolistica 53 + CD
fundamentală din mediul - caiet pag. 24-26
cartografic (formele de relief, • Forme de
reprezentări convenționale pentru organizare:
peisajul antropic și de geografie activitate
umană) frontală, pe
a. realizarea de portofolii pe teme grupe, în
istorice, folosind Internetul și perechi, inde-
enciclopedii în format electronic etc. pendentă
ca surse de informare • Resurse de
b. observarea hărților digitale și a timp: 1 oră
simulărilor confruntărilor armate
etc., folosind TIC
c. discuții în grup despre faptele
petrecute în trecutul îndepărtat sau
apropiat
d. exerciții de prezentare a ceea ce i-
a impresionat în legătură cu un

47
eveniment istoric
f. redactarea unor compuneri în care
să fie exprimată atitudinea față de
anumite evenimente
g. redactarea de texte având la bază
modele ale unor personalități din
istorie („Aș dori să fiu ca …”)
h. realizarea unor proiecte de grup
care să evidențieze rolul
personalităților în derularea
evenimentelor de însemnătate
istorică
i. selectarea informațiilor oferite de
sursele istorice pe baza unui plan de
idei dat

48