Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE ANTIPA” BOTOȘANI


PROFESOR: RĂILEANU OANA ELENA
DATA: 26. 01.2018
CLASA: a VI-a A
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Genul liric. Pastelul
TIPUL LECŢIEI: mixtă (de actualizare a unor cunoștințe anterioare/de aprofundare a unor noțiuni de teorie
literară)

COMPETENȚE SPECIFICE:
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un
text liric

OBIECTIV FUNDAMENTAL: dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să identifice caracteristicile genului liric și ale pastelului în textul-suport;


O2: să indice figurile de stil și imaginile artistice existente în poezie;
O3: să găsească în text substantive și adjective referitoare la planul terestru și la planul cosmic;
O4: să evidențieze sentimentele și stările sufletești transmise prin intermediul procedeelor de expresivitate
artistică;
O5: să argumenteze că textul este o descriere de tip tablou.

RESURSE educaţionale:
- Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Ed. All, Bucureşti, 2005;
- fișe de lucru;
- capacităţile receptive normale ale elevilor de clasa a VI-a.

Durata lecției: 50'

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE (active şi alternative): conversația, observația, învăţarea prin descoperire,
explicația, exercițiul, metoda cadranelor, lectura.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, tabla, creta, textul-suport, fișele de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate independentă individuală și pe grupe.
FORME DE EVALUARE: orală, completarea unei fișe de autoevaluare.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
*** Limba română. Manual pentru clasa a VI-a, Ed. All Educaţional, Bucureşti, 2005;
PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003;
PARFENE, C. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
IORDĂCHESCU, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare. Manual îndrumător pentru toate manualele
alternative, Ed. Carminis, Pitești, 2001;
ALECSANDRI, Vasile, Pasteluri, Ed. Minerva, București, 1973.
SCENARIU DIDACTIC

Secvenţe didactice Strategii didactice


Obiective Timp Conţinuturi vizate Forme de Resurse Evaluare
Metode
operaţionale organizare materiale

I. EVOCAREA 2' Consemnarea prezenţei elevilor. Frontal


Asigurarea cadrului şi a atmosferei optime Individual
Moment desfăşurării lecţiei. Conversaţia
organizatoric
5’ Verificarea temei: trei exerciții din manual, Activitate Exerciţiul Manualul
paginile 58-59. frontală Conversaţia Caietul de
Verificarea temei .
teme
5' Profesorul le cere elevilor să indice Se evaluează
trăsăturile genului liric, oferind exemple oral
din textul ,,Peste vârfuri” de Mihai răspunsurile
Eminescu, pe care l-au studiat anterior. elevilor.
Tabla
Captarea atenţiei, Discuția este apoi îndreptată către un alt Frontal Conversaţia Creta
anunţarea titlului text liric studiat: ,,Iarna” de Vasile Caietul de
lecției şi enunțarea Alecsandri. Profesorul îi întreabă pe elevi notițe
obiectivelor care este specia literară în care se
încadrează textul.

După ce se trag concluziile la conversația


desfășurată, profesorul scrie titlul lecției pe
tablă și enunță succinct obiectivele
operaționale.
II. REALIZAREA 25’
SENSULUI
Dirijarea învăţării Elevii vor indica trăsăturile pastelului, care
şi asigurarea feed- vor fi notate pe tablă de către profesor și Are loc pe
back-ului vor oferi, oral, exemple din textul ,,Iarna” Tabla tot parcursul
de Vasile Alecsandri. Frontal Învăţarea Creta conducerii
prin Caietele învăţării,
descoperire elevilor făcându-se
Profesorul realizează lectura operei literare Manualul treptat, prin
,,Miezul iernii” de Vasile Alecsandri Frontal Lectura aprecieri
(Anexa 1). După aceea, câțiva elevi vor Individual verbale.
citi la rândul lor textul.

Exercițiul
Observația Fișele de Observare
O2 Se împarte clasa în patru grupe de elevi, Pe grupe Învățarea lucru sistematică
O3 care vor colabora pentru a rezolva prin
O4 exercițiile de pe fișele de lucru primite descoperire
O5 (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5). Metoda
cadranelor

Se discută oral pe baza a ceea ce au lucrat Conversația Se fac


elevii și se oferă explicațiile necesare. Frontal Explicația Fișele de aprecieri
lucru verbale.
III. REFLECŢIA 8'
Elevii vor ieși la tablă și vor scrie în Frontal Învățarea Tabla Observare
Obţinerea dreptul trăsăturilor pastelului notate prin Creta sistematică
performanţei anterior exemple din textul ,,Miezul descoperire
iernii”.
O1, O2, O4. O5

3' Observația Fişa de autoevaluare


Individual Învățarea 1. Numește o activitate
Elevii completează o fișă de autoevaluare prin dintre cele desfășurate în
Evaluarea (Anexa 6). descoperire cadrul orei care ți-a plăcut
rezultatelor cel mai mult.
Profesorul apreciază activitatea câtorva 2. Indică o noțiune teoretică
elevi cu note. discutată în cadrul orei de
astăzi care încă îți este
neclară sau o activitate în
realizarea căreia ai
întâmpinat dificultăți.
3. Acordă-ți o notă pentru
activitatea desfășurată în
cadrul orei de limba română
de astăzi.
2' Profesorul le dă elevilor tema pentru acasă: Frontal Conversația Caietul de Se constată
Asigurarea retenţiei Redactează o compunere de 20 de rânduri, Explicaţia notițe în ce măsură
şi a transferului în care să argumentezi că opera s-au
literară ,,Miezul iernii” de Vasile îndeplinit
Alecsandri aparține speciei literare a obiectivele.
pastelului (enumerarea a patru trăsături,
exemplificarea a două dintre ele).
Anexa 2

Identificați figurile de stil prezente în poezia Miezul iernii de Vasile Alecsandri. Plasați pe coloane fiecare figură de stil:

FIGURILE DE STIL
EPITETE COMPARAȚII ENUMERAȚII INTEROGAȚII/
EXCLAMAȚII
RETORICE

Anexa 3
Identificați elementele lexicale (cuvintele) care denumesc planul terestru și pe cele care denumesc planul cosmic. Plasați-le în
următorul tabel:

PLANUL TERESTRU (PĂMÂNTUL) PLANUL COSMIC (CERUL)


STROFA SUBSTANTIVELE ADJECTIVELE STROFA SUBSTANTIVELE ADJECTIVELE
STROFA 1 STROFA 1

STROFA 2 STROFA 2

STROFA 3 STROFA 3

STROFA 4 STROFA 4

Anexa 4
Completați cadranele cu sintagme care înfățișează imagini vizuale și imagini auditive. Scrieți care sunt, în opinia
voastră, sentimentele și stările sufletești transmise prin intermediul acestora:

IMAGINI VIZUALE SENTIMENTE/STĂRI SUFLETEȘTI TRANSMISE

IMAGINI AUDITIVE SENTIMENTE/STĂRI SUFLETEȘTI TRANSMISE

Anexa 6
Fișă de autoevaluare

1. Numește o activitate dintre cele desfășurate în cadrul orei care ți-a plăcut cel mai mult.

2. Indică o noțiune teoretică discutată în cadrul orei de astăzi care încă îți este neclară sau o activitate în realizarea căreia ai
întâmpinat dificultăți.

3. Acordă-ți o notă pentru activitatea desfășurată în cadrul orei de limba română de astăzi.

S-ar putea să vă placă și