Sunteți pe pagina 1din 43
REPUBLICAMOLDOVA = AP gay aoea DISPOZITIE mn and, din 23 actemb bio Ag Cu privire la aprobarea Programului de transport rutier al ‘municipiului Chisindu fn scopul sporititcalittit servicilor de transport rutier gi a nivellui de deservire a locitorilor mancipulai Chiginiy, in eonformiate cu, prevederile Codului tansporturilor rtiere nr.150 din 17.07.2014, in temeil art. 15 gi art. 16 Gin Logea nr. 136 din 17.06.2016 ,Privind statu mnipilui Chisinu”, art. 29 alin, (1) art. 32 ain (1) st ar. 34alin, (2) din Legen nr, 496-XVI din 28.12.2006 ~Privind adminisuatia public§ ocala, dspociiei nr. 315-de din 09.10.2019 ,Cu Prive la suspendarea activi din ficjia de Primar General al municipal Chisindu”, Pimaral General interimar al municipiului Chisinga DISPUNE: 1.Se aprobi, incepind cu 28.10.2019, Programul de transport rutier al ‘munieipiului Chisinau in redactie noua, conform anexei, 2. Directia generala transport publie si cai de comunicatie 2.1, Va remite spre informare Programul de transport rutier al municipiului Chisindu, Agentiei Nationale Transport Auto si Ministerului Economiei si Infrastructuri 2.2. Va aduce la cunostinja operatorilor rutelor de transport public Programul de transport rutier al municipiului Chisindu, 2.3. Va asigura controlul executirii prezentei dispozi 3. Se obliga operatorii rutelor de transport public din municipiul Chisinau si respecte cu strictefe Programul de transport rutier al municipiului Chisingu. 4. Directia relatii publice si buget civil va aduce la cunostinga. popullatiei ‘municipiului Chigindu, in termen de 5 zile, prevederile prezentei dispoziii, prin intermediul mass-mediei ‘COORDONAT: Sef al Directiei generale ‘transport publie si cli de navn Yoaarven -cclommbeio 2019 Programul de transport rutier al municipiului Chisiniiu APROBAT: intreprinderea municipal ,Regia transport electric Chisindu” 4) Primar General interimar ‘ Regimul de activites “ sca rte Saji terminus sau | (plecarea primulu/sosiea (te, | | Ponmirea rt Ttinerarul eta Nott | str. Sarmizegetuse~ | Tur: fa raza urbeir sir. Samizegetsa, bd. | or. Durleti Tungimes or. Durlesti Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin | (se. Tudor rutei (L)~ | Negruzzi, bd. Stefan cel Mare si Stint, str.) Vladimireseu, 70) 2.0km. | Ton Creangé, str. Constitute, st. Vasile ‘Timpul Lupu, inraza_or. Durlesti: str. Tudor rotatiei ()— | Viadimirescu;, 90 min, Retur: in_raza_or. Durlestix_str. Tudor Viteza de Viedimireseu, inaza_utbe: st. V- Lupu, cexplostare str. Constitute, str. lon Creanga, bd. Stefan W)-153 cel Mare gi Sflint, bd. C. Negruzzi bd. Tu. | km, Gagarin, bd. Decebal, st. N. Zelinski, str. Sarmizegetus - 2 [ba Traian Tur-retur: bd. Traian, sir Grenoble, sir. [bd. Traian, 22 Tntre orele 6-23 str. A.Puskin | Gheorghe Asachi, st. Vasile Aleesands, Intervall de cireulagie in sit. A. Matevici, st. A. Pus, bd. Stefan orele de viet: 4 min, cel Mare gi Sfint, st. Ciuflea, viaduct, bd Dacia, bd. Traian. [3 st. Alba-Tuiia— ‘Tur: str, Albe-Tulia, str. Ton Creangi, str. | str. Alba-Tulia, 99 | inire orele 6°22" T=23,8 km, st Miorja V. Belinski, sr.” Vasile Lupu, sit (inzitete de oditna: 6" | T-82 min Constantin Sire, st M. Koghlniceamy, st 208) V=16,7 kwh S. Lazo, sit. A. Mateevici, st. Vasile Inervalul de cireulaie in ‘Alecsandii os. Hance, st. Mio; ole de vir: 7 min, Retur: st. Miorita st Gh. Asich, st. V, | Alecsandri tA. Matcevici, st. Pugkin, str. Bucuresti, st. A. Seiusv, st. C, Sere stt. V. Lupa, sit.” V. Belins, st. | (Creang, ste Alba lia - a Tur: bd. Dacia, st. Tndependengel, st Tae ole 6-25" 30,01 Hristo Botev, "ste Trandafrilor, bd, Intervalul de cirelaie a | P=117 min Decebal, bd. Tu. Gagarin, bd. Constantin orele de vi: 6 min Ve1stawh ‘Negruzzi, bd. Stefan cel Mare 51 Sfint, str | Mitropolit G. Banuleseu-Bodoni, ” st. Bucuresti, str. A. Sofusev, str. Constantin Stere, sit. Vasile Lupu, str. Constituiei; Retur:’ str. Consttutii, ste. Ton Creang’, st. V. Belinski, str. Vasile Lupu, st. Constantin Stere, str. A. Sciusey, bd. $tefan ccel Mare si Sfint, bd. Constantin Negruzzi, ‘bd, Iu. Gagarin, bd. Decobal, sir. N. Zelinski, str. | Hristo Botev, str. Independentei, bd. Dacia. 4 5” [Pareul de toleibuze nr2/Tur: sos. Muncesti, bd. Tu. Gagarin, bd. | gos. Mancest, 350 | Tne orele 5-23 T=19 8 kan ~ str. Barieta Sculeni | Constantin Negruzzi, bd. Stefan cel Mare gi Intervalul de circulatie in| T=80 min Sint, Calea Iesilor; orele de vief: 9 min, V=14,9 km/h ‘Retur: Calea Tesilor, bd. Stefan cel Mare 51 | Sfint, bd. Constantin Negruzzi, bd. 1. | Gagarin, 30s. Muncesti 7 | str Uzinelor— “Tur: str. Uzinelor, sit. Tudor Viadimirescu, | st, Uzinelor, 14 | Tntre orele 6-32" T=164 km str 31 August 1989 | bd. Renasteri Nationale, bd. Grigore Vieru, Intervalul de circulatie tm | 737 min str, Constantin Tinase, str. Mitropolit G. orele de virf: 8 min. V=173 kan Binulescu-Bodoni, st. 31 August 1989; z TRetarz str 31 August 1998, ai A, Pugkin, si Constantin Ténase, bd.’ Grigore Vier, bd. Renasterii Nationale, str. Tudor Viadimirescu, st. Uzinelor. ‘bd. Traian — parcal “La iaver” Tur: bd. Traian, bd. Decebal, bd. Tu, Gagarin, ‘bd. Constantin Negruzzi, bd. ‘Stefan cel Mare si Sint, CaleaIesilor; Retur: Calea Iesilor, bd. Stefan cel Mare si Sint, bd. Constantin Negruzzi, bd. I. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Traian, 22 Thre oreie 6-24 Intervalul de cireulaye in orele de varf: 4 min. Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, bd. Grigore Vieru, ste. Constantin Tanase, st. ‘Mitropolit G.’ Banulescu-Bodoni, str. A. ‘Mateevici, str. Vasile Alecsandr, 90s. Hlincesti, ste. Miorija; ‘Retur: str. Morita, str. Gheorghe Asachi, str. Vasile Alecsandri, st. A. Mateevici, st. A. Puskin, str. Constantin Tanase, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, st. | Tudor Viadimirescu, str. Kiev, "bd. Moscova. Gara Auto Sud-Vest—= | Tur: 305. Hiincesti, str. Miorija, sir. | gos. Hancegti, 167 | Tate orcle O23" Gara Auto Nord | Gheorghe Asachi, str. Pan Halippa, st. Intervalul de circulajie in Ismai orele de virf: 9 min. Retur: str. Ismail, str. Pan Halippa, sos. 7 ances, 10" bd. Mascova: ‘Tur: bd. Moscove, sit. Kiev, str. Tudor | bd. Moscova, 36 | Tare orele 6-2" Intervalul de eirculatie in orele de varf: 3 min. ba. Moscove — ‘parcul,.La izvor” Tur: bd, Moscova, st Kiev, si Tudor Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, bd. Grigore Vieru, ste. Constantin Tanase, st. ‘Mitropolit G. Binulescu-Bodoni, bd. Stefan cel Mare si Sfint, Calea Iesilor; Retur: Calea Testor, bd. $tefan cel Mare si Sfint, st. Mitropolit G, Banulescu-Bodoni, ‘bd. Moscow, 26 Tae gle 9) 159199 Inalete de odiina nu setiveszh Interval de crea ta | orele de vairf: 28 min. 1=21,6 ian ‘783 min sir. 31 August 1989, st. A. Pugkin, ste Constantin Tanase, bd. Grigore Vieru, bd RenasteriiNafionale, str. Tudor Viadimirescu, st. Kiev, bd. Moscova. 12 | ba Miroea eel Baran = sit, A. Mateevici Tur: bd. Mircea cel Bitrin, str, Aleca Russo, st, Bogdan Voievod, bd. Renasterii Nationale, bd. Grigore Vieru, » st. Constantin Tanase, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni sr. A. Mateevicis Retur: str. A. Mateevici, str. A. Puskin, sir. Constantin Tanase, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterti Nationale, str. Tudor ‘Viadimirescu, stt. Kiev, sit, Alecu Russo, bd. Mircea cel Batrin, ‘bd. Mircea cal Bitrin, 2 Tntre orele 725 Intervalul de circulajie i orele de varf: 4 min 13 bal Miroea cel Batra — str. V. Dokueeaey Tur: bd. Mircea cel Biirin, sir, Meyteral ‘Manole, str. Voluntarlor, st. Uzinelo, st. Ismail, str. Pan Halippa, 50s. Hancest, str V. Dokuceaey; Retur: str. V. Dokuceaev, str. Gheorghe Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Uzinelor, str. Voluntailor, str. Mesterul Manole, bd. Mircea cel Batra, ‘bd. Mircea cel Bari, 2 ste. Uzinelor, 14 Tre orele 6 Intervalul de cireulaie in orele de Vir: 6-7 min 16 | st. Megienal anole Tur: st. Mester. Manole, si Alceu] a Meier Manale Tage ose Tian ste.31 August 1989 | Russo, st. Bogdan Voievod, bd. Renaseri| 8 10 15. 19% 7-69 min Nationale, bd. Grigoe Virus. Inziiele decoding ms =| V=16.1 km | Constantin Tanase, sit. Miropoit “G. activeaz. Bainulescu-Bodon, st. 31 August 1989; Interval de circu Retur: str. 3] August 1989, str. A. Puskin, orele de varf: 69 min, ‘st. Constantin Tanase, bd, Grigore Vieru, | bd. Renasterit Nationale, st. Todor Viadimicesc, st. Kiey, st. Alecu Russo, sir, Meterul Manoe. 17 | Gara Auto Sod-Ves— Pur: os, Hancesti, six Mori, si. | on. Winco, 167 [Tue oe Oa T23,e Gara Grenoble, bd. Traian, bd, Dacia, viaduct Intervalul de circulaye i T-88min__| str Bucuresti, str, Tamall, bal Dimiiie CCantemit, bd. Tu. Gagarin; Retur: bd. Tu. Gagarin, bd. Decebal, ba, ‘Traian, str. Grenoble, str. Miorite, sos. Hancesti. ‘bd. Traian, 32 rele de varf: 8 min. 2 Pareul de troleibuze nr.2| str. V, Dokuceaey Tur: str. Burebista, st. Sarmizegetusa, bd Decebal, bd, Tu. Gagarin, bd. Consta ‘Newruzzi, bd. Stefan cel Mare si Sint, st. ‘Vasile Alecsandri, sos. Hancesti, str. V. Dokuceaev; Retur: str. V. Dokucenev, str. Gheorghe Asachi, stt. Pan Halippa, str. Ismail, ba. Dimitrie Cantemit, bd. Tu, Gagarin, sos. Muneesti jos Mancest, 350 Taw ole O25 Intervalul de circulate in orele de varf: 18 min. a ‘i: Mesteral Manole — st. Allba-Tulis Tur: sit. Mesteral Manole, ste Aleou Russo, st. Bogdan Voievod, bd. Renasterii Nationale, Calea Orheiului, str. Petricani, siz. Mihai Viteazul, str. Columna, st. H. Coands, st. Ion Creangd, st. Alba-fulia; Retur: str. Alba-lulia, str. Ion Creanga, bd. Stefan cel Mare si Sffint, st. Mihai ‘Viteazul, str, Pttcani, Calea Orheiului, bd Renasterii Nationale, st. Bogdan Voievod, sit, Alecu Russo, sr. Mesterul Manole. ‘str Mesieral Manale, 8 str. Albe-l ia, 9 inte orele 623" Intervalul de circulate in orele de varf: 6 min. 1530.3 km T=104 min Vo17,5 kmh D Si Alba-lulia— ‘bd. Dacia ‘Tur: str. Alba-lulia, str. Ion Creangd, bd ‘Stefan cel Mare si Sfint, st Ciuflea, Viaduct, bd. Dac Retur: bd. Dacia, viaduct, str. Ciflea, bd. Stefan cel Mare gi SAint, st. Ton Creangs, sit, Alba-Lulia ‘tt AlbaTulia, 99 bd. Dacia, 57 | Thre orele 37-07 Intervalul de circulajie in orele de varf: 3-4 min, 1-295 kan a | ‘bd. Mircea cel Batran— ‘parcul La izvor” ‘Tur: bd. Mircea cel Buirin, siz Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd, Renasteri Nationale, Calea Orheiului, str. Petricani, sit, Mihai Viteazol, ste, Columna, str. H. ba Mircea cel Batrin, a Tre orele O20 Intervalul de cirealatie in orele de viet 8 min. 1=25,7 kan T=91 min V=169 kan ‘Coandi, Calea Tegilor, Retur: CaleaIesilor, bd. $tefan cel Mare gi Sfint, stz. Mihai Viteazul, str, Petricani, Calea Orheiului, bd. Renasterii Nationale, sit, Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. | Mirvea cel Baten. wm ‘bd. Mircea cel Batrda— st, Micra Tur bd. Mircea cel Bilin, sir. Aleou Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaster Najionale, bd. Grigore Vieru, str Constantin Tanase, str. Mitropalit G. Banulescu-Bodoni, str. A. Mateevii, st. Vasile Alecsandri, 30s. Hincesti, str Miorija; Retur: str. Miorifa, str. Gheorghe Asachi, str Vasile Aleesandsi, str. A. Mateevici, str ‘A. Puskin, stt, Constantin Tanase, bd Grigore Vieru, ‘bd. Renasterii Nationale, str. Tudor Viadimireseu, st. Kiev, st. ‘Alecu Russo, bd. Mircea cel Batran, bd. Mircea cel Bitin, a Thre orele 5-0 Intervalul de circulayie ta orele de varf: 7-8 min, T2269 kam T=105 min 5,4 keh 25 | str. Ceueari — sit. 31 August 1989 Tur: str. Ceucari, Cales Orheiuli, ba, ‘Renasterii Nafional, bd. Grigore Vier, st. Constantin Tinase, str. Mitropolit’ G. Banulescu-Bodoni, str. 31 August 1989; ‘Retur: str, 31 August 1989, str. A. Puskin, str. Constantin Tanase, bd.’ Grigore Vieru, ‘bd. Renasterii Nationale, Calea Orheiului, str, Ceuear ‘e Coucari, 7 ‘ntre orele 6-23 Intervalul de circulate orele de varf: 4 min. 26 | ae Coucari — ‘bd. Mircea cel Baten ‘Tur: str. Ceacari, Calea Onheiulul, bd Renasterii Nationale, str. Bogdan Voievod, sit. Alecu Russo, bd. Mircea cel Batrin; Retur: bd. Mircea cel Batrén, stz. Alecu | Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renasterii ‘Najionale, Calea Orheiulu, str. Ceueari ‘st Ceucar, 7 bd. Mircea cel Battin, 2 Tire orsle 6-10 / 14% 19, in zilele de odihni mu activeazi Intervalul de circulate ia orele de viet: 29 min, T= tm, ‘7-59'min ve. km/h | ‘ie Coveari sir, Ton Creangi sit, Ceucari, Calea Orheluhi, si Petrican, str. Mibai Viteazl, str. Columna, sit. H. Coanda, str. Ion Creangé, Piaia UniriiPrincipatelor Gntoarcere); Retwr: str Ton Creanga, bd. Stefan cel ‘Mare si Sfint, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiulu, st. Ceucar ‘ie Ceucar, 7 Tae orele 6.9 | 16 18%, {in tele de odihna nu activeaza. Intervalul de circulajie in orele de varf: 14 min, 29 | Universitatea Agrari— [Turi str. Mircesti, str. Petricani, Calea| sie Mircegt, 42D | Tatre orele O™22™ Gradina publics | Orheiului, ‘bd. Renasterii Nafionale, bd, (in zilele de odihna:6*-19", Grigore Vieru, st. Constantin Tanase, st. Intervalul de circulayie in ‘Mitropolit G. Banulescu-Bodoni; orele de virf: 9 min. Retur: str. Mitropolit G. Binulescu- Bodoni, st. Bucuresti, str. A. Sciusew, str. 7 ‘Mihai Viteazul, str. Petrcani, st. Miroesti, | 30 Tur: bd. Dacia, viaduct, str. Ciufles, bd. | bd Dacia, 805 Tne orele O23 Stefan cel Mare si Sflnt, str. Mitropolit G. | (Aeroportul Intervalul de circulaie in Piafa Marit Adundri | Banulescu-Bodoni, sr. 31 August 1989; | Intemational) ‘rele de varf: 20 min. Nationale Retwr: str. 31 August 1989, str. A. Puskin, bd. Stefan cel Mare si Sint, str. Ciuflea, L viaduet, bd. Dacia 1 | str. 31 August 1989 Tur: in raza urbei: str. 31 August 1989, str. | or. Singera, str.31 | Tire orele 6-21" 1=37,6 km or. Sdngera ‘A, Puskin, bd. Stefan cel Mare si Sfint, bd. | August 1989 Intervalul de circulate in| T=133 min Constantin Negruzzi, bd. Iu, Gagarin, gos. orele de viet: 27 min, V=17,0 kt ‘Muncest, in raza or. Singers: str, Chiginay, si. 31 August 19895 Retur: in za or, Sfngera: str. 31 August 1989, str. Chisindu, str. Florilor, in raza thei: gos. Muncesti, bd. Tu. Gagarin, bd | | Constantin Negruzzi, bd. Stefan cel Mare si Sint, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, - str. 31 August 1989. L - 32, | str 31 August 1989— | Tur: in raza urbei: sir 31 August 1989, sir, | com, Stiuoeni, st D_ | Tate orele 6-27 12,1 an com. Stiuceni LA. Puskin, str. Constantin Tanase, bd, | Matcovschi [Intervalul de circulayie ia | T=80'min Grigore “Viens, bd. Renasiert Nafionale CCalea Orheiului, in raza com Stiuceni: st. Paci, stt. Grtiesi, str. Constructoriler, str. Vasile Aleesandti,str.D, Mateovschis Retur:~ in_raza_com Siiuseni; st. D. Mateovschi, str. Toa Creangi, str. Constructorlor, str. Gritie saza urbei: Calea Orheiului, bd, Renastri ‘Nationale, bd. Grigore’ Viera, str Constantin Ténase, str, Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, str. 31 August 1989. ‘rele de virf: 20 mi V=166 kala | we. Chufiea— satul Trugeni “Tur: in.riza urbei: st, cel Mare si Sfint, Calea silo, in raza st ‘Truseni: sr.27 August; Retur: in saza sat, Truseni: str, 27 August, in_raza_urbei: Catea Tesilor, bd. Stefan cel Mare si Sfint, siz. Tighina, str. Bucuresti, st. Ciuflea, ‘at, Trugeni, sr. 27 August nite orele "27 Intervalul de citeulayie in orele de var: 15-20 min, Sie Vasile Aleosandi ~ oragul Durleti Tureretur: in_raza_urbely sir. Vasile Alecsandsi, 0s. Hlncesti, str. Spicului, st. Ialoveni, in raza or. Durlest: str. N. Dimo, str. Cartusa, str. Alexandra cel Bun, st. Stefin Voda, str. Tudor Viadimirescu, t 22a urbei:st.Vasile Lupo, str. Consttufei, str, lon Creanga, str. V. Belinski, str. Vasile Lupo, str. Constantin Stee, st. A. Seiusev, str, Bucuresti, str. Vasile Alecsands. or. Duties, st ‘Tudor Viadimirescu, 70 Tatre orele O22 Intervalul de circulayie orele de vérf: 19 min, ‘on Chiginta— or. Ialoveni Ture in_taza_or. Chisinu; bd. Slefin eel ‘Mare si Sfint, str. Vasile Alecsandri, gos. Hiineesti, tn_raza or. Ialoveni st. Alexandru cel Bun (sensul giatoriy); Refur: jn raza or. Ialoveni str. Alexandru oF. Taloveni, st Alexandru cel Bun Tite orele S23" Intervalul de circulate in orele de varf: 15-30 min, V=16,7 km ‘eel Bun, in raza or. Chisiniu jos, Hncest, str. Moria str. Gheorghe Asachi, str. Pan Hilippa, st. Ismail, bd. Stefan cel Mare si Sint. eae 37 | Gara— ‘Tur: in_raza_urbei: bd. Iu. Gagarin, bd. Tntre orele 6-22" Satu Bubuies Constantin Negrzzi, bd, Sten cel Mare gi| Toader Bubwiog” | Intervall de ciljeta | Kaze Sfint, st. Ismail, st, Uzinelo, in 42a oree de vie 25 min. V=16,7 kwh Bubuieci: str. Toader Bubuiog (centru); RRetur: inriza sat. Bubuiel st Toader | Bubuiog, ia-rza urbe: st. Uzinclor, st | | Ismail, bd. Dimitie Cantemit, ba Tu j . : again I | intreprinderea municipals ,.Pareul urban de Autobuze” | ‘Nr, - ah - ~ , Sai terminus sav | eum ts Tenerarl terentchnologie, | Regimul deactivate} Remares | - Rutele urbane —_ 3 [ba Cuza-Vod Tur: str. Grenoble, ba. Cuza-Voda, bd. | st. Grenoble (wizavt | Tauro orele 62237 L376 km ~ st-Bucovinei | Dacia, viaduct, st. Ciufles bd. Stefan ce | de blocul nz 259) | Interval in oveic de vit 14. [Keone sm Mare si Sfin, st A, Puskin, str. Constantin ‘Tanase, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, str. Tudor Viedimirescu, st. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Batrin, str. P. Zadnipru, str. N. Mileseu Spiitarul str. Bucovinei (Centrul comercial Megapolis Mall”); Retur: st. Bucovinel, str. N. Milescu Spitarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bain, str. Alecu Russo, str. Kiev, str Tudor Viadimirescu, bd." Renasterii Nationale, bd. Grigore Viera, st. Constantin Tanase, str. Mitropolit_G. 15 nia, str. Bucovina (vizavi de Central comercial ,Megapolis Mall") ‘Binulescu-Bodoni, bd. Stefan cel Mare gi ‘Sfint, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd, Cuza- Voda, sr. Grenoble 19 | siz Valea Gruct = bd. Moscova Tur: st. Valee Crucii, bd. Dacia, ba Cuza- ‘Voda, sir. Sarmizegetusa, bd. Deceba, b Ju, Gagarin, sir. Albisoara, bd. Renajterii Nationale, str, Tudor Viadimirescu, str iev, bd. Moscova; Retur: bd. Moscova, str. Kiev, sit. Tudor Viadimirescu, bd. Renasteri Nationale, str. Albigoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, st. N, Zelinski, str. Sarmizegetusa, bd, Cuza- Vou, bd. Dacia, str. Valea Cruci, ‘str. Grenoble (vizavi de blocul nr. 259) bd. Moscova, 28 Tne orele PH™, Interval tn orele de vir: 17 L272 km T=102 min | ‘Vo16,0 kmh 23 | str Ismail bd, Mircea cel Baten Tur: str. Ismail, bd. Stefan cel Mare Sint, str. Ciufles, viaduct, bd. Dacia, str. Burebista, tt. Sarmizegenisa, str. Grading Botanic, str. Lunca Bécului, st. Uzinelor, str. Voluntarilr, str. Mesterul Manole, bd. Mircea cel Batrin, str. P. Zadnipr, st. M, Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Batra; Retur: bd. Mircea cel Burin, str. Igor Viera, str. M. Sadoveanu, str. P. Zadaipru, bd. Mircea cel Batrin, str. Mesterul Manole, st. Voluntatilor, str. Uzineor, st. Lunea Bacului, st. Gridina Botanica, st. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia, viaduct, sr. Bucuresti str Ismail | sr email (izavi de blocul nz. 582) bd. Mireea cel Baten, 2 Tate orele S700" Interval in orele de vast: 8-9 26 | sit Liviu Deleana ~str. Doin Tur: sir. Livin Deleanu, str. Alba-Tulia, st Jon Creangi, bd. Stefan cel Mare gi SPint, sit, Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, tt. 31 August 1989, str. A. Puskin, str. Constantin ‘Tanase, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, stz. Tudor Viadimirescu, str. ‘ste Doina (mitral SE. Lazie”) st. Liviu Deleanu, (vizavi de blocul ar. in) Tate orele 2 Interval in orele de vir 15 T=332 kan T=120 min V=16,6 kwh w Kiev, bd. Moscova, str, Studenfilon, sr. Socoleni, str. Doina (cimitiul ,Sf. Lazae”); Retur: ‘str. Doina, str. Socoleni, st. Studentilor, bd. Moscova, str. Kiev, st ‘Tudor Viadimirescu, bd, Renasterii Nationale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin ‘Tanase, str. Mitropalit G. Banulescu-Bodoni, bé. Stefan cel Mare si & [se Ismail ~ 508. Muncest ‘Tur: str. Ismail, bd, Dimitie Cantemir, ba. Constantin Negruzzi, str. Ciuflea, viaduct, ‘bd. Dacia, str, Bacioli Noi, gos. Muncesti (6tatia terminus ,30s. Muncesti, 810"); Retur: gos. Muncesti, str. Bicioii Noi, bd Dacia, viaduct, str. Ciuflea, bd. Stefan cel Mare gi Sfint, str. Ismail ‘i Ismnal, 8 4508. Muncesti, 814 Tntve orele F™5" Interval in orele de vas: 80 T=29,3 kan T=80 min =22,0 kama t = ates suburiane Sj 2 [tr Vasile Aicesandsi | Tur: str. Vasile Alecsandi, sr. Alexandni | str. Vasile Alecsandit | Inie orele 52 1233, «or. Cricova cel Bun, st. A. Puskin, sit. Terusalim, bd. | (vizavide blocul ne. | Interval in orele de vr: 10- | T=902 min Grigore’ Vieru, bd. Renasterii Najionale, | 137) 15 min Ve2I,6 kwh | Calea Orheiuli, sat Staueen, oF. Cricova; + of. Cricova, sat, Stauceni, Cale | or Cricova juli, bd. Renasterii Nafionale,_ st. Albigoara tr. Vasile Alecsands [4 |stetndependendenjet Tur: str. Independengei, bd, ‘Traian, ai | sts Independenjer | Tne ove S23 1-32, km = com. Bicioi Grenoble, Drumul Bacioiuli, sat. Beil, (vizavi de blocul ar. | interval in orele de vacf: 20- | T=70' min sat. Stdisten, sat. Bacioi; on) 25 min. Y=27,5 koa RRetur: sat. Bicioi, Drumul Bacioiuli, st | Grenoble, bd." Cuze-Vods, st. | com. BScioi Independent . 9 | Piaja Dimitrie Cantemir | Tur: piata Dimitie Cantemir, bd. Stefan | Playa Di Tne ore 6720" 1267 k | | oe. Coda cel Mare si Sflnt, str. Tighina, st. A. | Cantemis, Interval in orele de var: 23. |T=90min | Mateevei, st. Pan Halipp, st. Ton Incale, V=17,8km/h | iu sir. N, Testemijeanu, str, Grenoble, sir. Costiujeni, str. Turgheney, or. Codru; Retur: of. Codru, str.” Turghenev, ste Costivjeni, stz. "Grenoble, sit. N, Testemigeanu, str. Ton Inculel, str. Ismail, ‘bd. Stefan cel Mare gi Sfint, Pista Dimitri Cantemir of Codi 0 ‘str. Vasile Aleesandri — sat, Gritigt Tur: str. Vasile Alecsandri, siz Alexandra cel Bun, str. A. Puskin, st. lerusalim, bd, Grigore Vieru, bd. Renasterii Najionae, tr, Postei, st. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina, sat. Gritiesti (str. Priteniei); Retur: sat. Gritieti, st. Doing, st Vasile Badiu, Calea Orhefului, bd. Renasterii Nationale, str. Albigoara, str. Vasile Aleesandd ‘Sie Vasile Alecsandei (vizavi de blocul nr. 137) sat Gratist (st. Prieteniei) Tire orele 19" Interval in orele de vast: 30 12,7 am ‘T=60 mia V=22,7 kaw ‘ie small ~ or. Dutlesti ~ Piaja Dimitrie Cantemir ‘Tur: in.raza bel: str. Ismail, bd. Dimiirie Cantemir, bd, Constantin Negruzzi, bd. ‘Stefan cel Mare si Sfnt, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str Vasile Aleesandri, gos. Hiancesti, str. Spicului. str. Ialoveni, in raza or, Duclest str. Dimo, str. Cartusa, st. Alexandr cel Bun, str. Stefan Vod8, st. Tudor ‘Viadimirescu, in_raza_urbel: str. Ton Creangi,Piata Dimitrie Cantemir; Retur: pin la str. Taloveni pe acelagi traseu 5i in continuare pe str. Spicului, sos, Hancesti, str. Miorta, st. Gh. Asachi, str. an Halippa, str. Ismail, a Tema, 88 Pata Dimitrie Cantemir, 1 The orele S727 Interval in orele de varf: 65 Vo17,2 kms 6 Universitatea Agrari ~or. Vatra Tur: sit. Mircesti, sos. Baleani, sir Petrican, str. Mihai Viteazul, str, Columna, sie Micegth str. H. Coanda, Calea Ieilor, or. Vata; Retur: of. Vatra, Calea Tesilor, bd. Stefan | or. Vatra Tate oe 37 Interval in orele de varf: 28 T=35,5km | T=112 min vera em | @ cel Mare si Sfint, st Mihai Viteazal, si, Petricani, gos. Balcani, str. Mireesti ie ‘ie Tama — or. Séngera ‘Tur: str. Ismail, bd. Dimitie Cantemir, bd Iu, Gagarin, 5s. Munoesti, or. Sangera; Retur: or. Singers, gos. Muncesti, bd. Iu, Gagarin, ‘bd. Constantin Negruzzi, bd itefan cel Mare gi Sfint, str. Ismail, ‘i Ismail, 88 or. Singera Tite ole S72T" Interval in orele de vaet: 26 Si Tighina ~ ‘sat. Colonija ‘Tur: sit. Tighina, str. Column, str, Ismail, str, Vadul lui Vodi, sr. Otovasea, str Podul fnalt, str. Budesti, str, Mereni, st. ‘Vadul lui Vods, sat. Colonia; Retur: sat. Colonia, str. Vadul lui Vous, sir. Mereni, str. Budest, st. Podul Inalt, st. Uzinelor, str. Ismail, ‘st. Alexandru’ cel Bun, st. Tighina, ‘i. Tsai, 88 sat, Coloniga Tntte orele 773 Interval in orele de varf: 40 8 ‘str. Vasile Alecsandri sat Gritiest — sat Hulbosca ‘Tar: sit. Vasile Aleesande, sr. Alexandra cel Bun, str. A. Puskin, str, lerusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nafionale, ste. ‘Tudor Viadimirescu, "str. Kiev, ” bd. ‘Moscova, str. Studentilor, str. Socoleni, st. Doina, sat. Grtiesti, sat. Hulboacs; Retur: sat. Hulboaca, sat. Gratiesti, st. Dona, str. Socoleni, str. Studenjilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, st. Albigoara, st. Vasile Aleosandsi ‘r_ Vasilo Alessandrt (vizavi de blocul nt. 137) sat, Hulboaca Thre orele 7-23 Interval in orele de vat: 14 a sir. Tighina ~ or. Vedul lui Voda Tur: ste Tighing, str. Columna, iz Temail, str, Vadul lui Vodi, ‘tr. Otovasea, str. Podul fnalt, ste. Budesti, str, Mereni, str. ‘Vadul lui Wod8, sat. Tobatin, sat, Budesti, or. Vadul tui Voda; Retur: ot. Vadul lui Voda, sat. Budest, sat. Tobatin, str. Vadul tui Voda, str. Mereni, str. Budest, ste. Podul inal, st. Uzinelor | or. Vadil Ini Vodt (laa) Tate orele S23" Interval in orele de vasf: SO 1=37,5 km T=140 min V=24,7 kan ‘it. Ismail, sit, Alexandra eel Bun, om Tighina, 4308. Muncest, or. Singera, sat, Revace; Retar: sat. “Revaca, or. Stingers, 0s. Muneest, drumul ce leagi cartierul Galata cu gos. Muncesti, bd. Dacia, bd, Devebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, 33 | str Ismail ‘Tur: sir. Ismail, bd. Dimitie Cantemir, bd, | str. Ismail, 88 Tate orele S20" 153.9 = sat.Dobrogea | Iu. Gagarin, bd. Deeebal, bd. Dacia, of. Interval in orele de varf:15- | T=120 min SAngera, sat. Dobroges; sat, Dobrogea 20min, V=26,4 kam Retur: sat. Dobroges, or. Singera, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Tu, Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, bd, $tefan eel Mare gi | ‘fin, str. Ismail, | Nota: conform unui grafie special | coordonat cu Primisia or. Singera, vor fi | efectuate unele curse turretur pe str. ‘Tineretului din or. Singera 38 | str. Tighina Tur: sir. Tighina, str. Columana, str Tama | sir. Ismail, 88 inte orele =P sat. Cruzesti stt. Vadul Iai Voda, str. Otovasca, str Interval fn orele de vif: 35- Podul fnalt, siz. Budesti, str. Mereni, str. | sat. Cruzesti 55 min, ‘adul lui Voda, sat. Tohatin sat, Cruzesti; ‘Retur: sat. Cruzest, sat. Tohatin, str. Vadul i Voda, str. Mereni, str. Budest, str Podul Inalt, str. Uzinelor, stx. Ismail, str. | Alexandru cel Bun, st. Tighina 39 | Sie Tighina ‘Tur: sir, Tighina str. Colurnna, sit email | sir. Ismail, 88 Tate orele 7-29 ~ sat. Bubuieci str. Uzinelor, sat. Bubuieci, sat Bac; Interval in orele de varf: 22- = sat. Bac Retur: sat. Bic, sat.” Bubuieci, str | sat. Bac 30 min, | Uzinelor, str, Ismail, str. Alexandru eel | L ‘Bun, sit, Tighina, - 44 | ie Tema ‘Ture str. Ismail, bd. Dimitie Cantemir, ba. | str, Ismail, 38 The orele 7-22" sat. Revaca Tv, Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, drumul Interval n orele de viet: 55- | ce leagi cartierul Galata cu gos. Muncest,| sat. Revaca (60 min, ‘bd. Slefin cel Mare gi Sting, sr, Ismail, ar, Moles ~ sat. Ghidighiei ‘Tur: str. Melestiu, tt. Valea Trandafrlor, str, 31 August 1989, str. Ciuflea, bd. Stefan cel Mare si Sfint, Calea Tesilor, sos. Baleani, Calea‘Ghidighiciului, "sat. Ghiighici (sr. Stefan cel Mare); Ret sat. Ghidighiei, _Calea Ghidighiciutui, 50s. Balcani, Calea Iesilor, bod. Stefan cel Mare si Sfint, str. Ciuflea, sit, 31 August 1989, "str. Valea ‘Trandafrilor, st. Melesti ae Melani sa. Ghidighici Thre orele 5°24 Interval in orele de vart: 20 a Ste Vasile Alecsandii ~ sat, Cioreseu Tur: sit, Vasile Alecsandr, si. Alexandra ccel Bun, str. A. Puskin, st. lerusalim, bd, Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, ste. ‘Tudor Vladimirescu, " stz. Kiev, bd Moscova, sit. Studentilor, Calea Orheiul sat, Stiuceni, sat, Ciorescu; Retur: sat. Ciorescu, sat. Stiuceni, Calea Orheiului, str, Studenflor, bd, Moscova, r, stt. Tudor Viadimireseu, bd, Renasterii Nafionale, str. Albigoara, str. Vasile Aleesandr. ‘sit, Vasile Alecsandri (vizavi de blocul n. 137) com. Cioreseu Tate orele S25 Interval in orele de varf: 15- 25 min, 133.9 kam T=100 min 9.7 kmh | a ‘Ste Vasile Alecsandit ~ sat. Paurest "Tur: str. Vasile Alecsandil, sir Alexandra cel Bun, str. A. Puskin, st. lerusalim, bd. Grigore Vieru, bé. Renasterii Nasionale, sit, Tudor Viadimirescu, str. Kiev, bd. ‘Moscova, st. Studentilor, Calea Orheiului, sat. Cioreseu, sat. Goian, sat. Fauresti; Retur: sat, “Fluresti, sat. Goian, sat, Ciorescu, Calea Orheinlui, st. Studentlor, bd. “Moscova, sit. Kiev, str. Tudor ‘Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, st. Albisoar, str. Vasile Alecsandt ‘ir Vasile Alecsandsi (vizavi de blocul nr, 137) sat, Pauresti Tint orete 5-20 Interval in orele de vast: 110 Vo21,6 kam 15 ® [sie Ismail ‘Tur: si. mail, bd. Dimitie Cantemir, bi. | str. Ismail, 88 Tate orole 22 T=40,0 kan ~ com. Bicioi Tu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, st. Interval in orele de virf: 20- | T=100 min Bacioii Noi, sat. Bacici, sat, Brille, sat. | sat. Bacio’ 35 min, v=24,0 Frumuica; kant Retur: sat. Bicioi, str. Bacioii Noi, bd. Dacia, bd. Deccbal, bd. Tu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, bd. Stefan cel Mare gi ‘fin, st, Ismail, | Agentul Economic C.P. ,Auto-Rapid” 120 | str. SE. Vineri Tur: sir. Sf Vineri, str. Spicului, sos. | st. SE. Vines orele 05° ~21 ‘Contract ne. 120 =308.Muncesti | Hiincest, str. Miorta, stt. Gheorghe Asachi, Intervalul de succedare in| din 27.07.2001 sit, Pan Halippa, str. Ismail, bd. Dimitie corele de vart: 5-6 min, Cantemir, bd. Tu. Gagarin, gos. Muncestis {in afura orelor de varf: 8 min Retur: 50s. Muncesti, str. Burebista, str. ‘sam adecvat fluxului de Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd, Iu. Gagarin, calor | bd. Dimitrie Cantemir, str Ismail, str. Pan Halippa, 50s, Hancesti, str. Spicului, st SE. “vine 129 | sat Dumbrava ‘Tur; in raza sat, Dumbrava; Drumul Vileio, | sat Dumbrava | Taire orele 06°22. Contract nr 129 (Drumul Viletor) str.’ Durlesti, ta_raza._or. Durlesti: str.|(Drumul Vilelor) | Intervalul de succedare in | din 27.07.2001 sit. Bogdan Voievod Codrior, str. Tudor Viadimireseu, in raza or, Chisiniu: str. fon Creang, str. Constitusei, sit. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogiiniceanu, st. S. Lazo, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. 31 august 1989, str. ‘Atmeneasc®, str, Mitropolit Varleam, st ‘Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, se. ‘A. Puskin, str. Constantin Tanase, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, st. orele de vir 10-12 min, fn afara orelor de viet: 15 min sau adecvatfluxului de calttor. Bogdan Voievods Retur: {n_raza urbel: str. Bogdan Voievod, str. Kiev, bd. Renasterii Nationale, bd Grigore Vieru, str. Constantin Tinase, str. Mitropolit G._Banulescu-Bodoni, st. Mitropolit Dosofei, str. 8. Lazo, str, 31 August 1989, st. Mitropolit G. Binulescu- Bodoni, str. A. Mateevici, sr. Sfatal Titi, str. A Seiusey, st. Constantin Stere, st. Vasile Lupu, ‘str. Constituiei, str. Ton Creangt, in_raza_or. Durlesti: ‘str. Tudor Viadimirescu, ste. Codrilor,_in_raza_sat, Dumbrava: str. Durlesti, Drumul Vilelor. ia | se Daina ‘Tur: str. Doina, str. Socoleni, st. Ceusari, | si Doina Tare orele 06"— 15" Contract ar 134 ~st Bulgar | Calea Orheiului, bd. Renasteii Nationale, |(vizavi de blocul | Intervalul de suecedare in| din 27.07.2001 str. Albisoara, str. Vasile Aleesand, str | nr. 150) rele de vir: 4-5 min, |L-153 Cotuina str, Bulgarts In afaraorelor de viek: 6-7 | T=38'min Retur: si. Bulgar, str. Alexandru cel Bun, | st Bulgar, min sau adecvat fxului de | V=24 kwh sit, Vasile Alecsandti, str. Albigoare, bd. (vizavi de blocul | editor Renasterii Nationale, Clea Orheiuui, str. | nt. 65). Ceucar, st. Socolen, st. Doina Nota se interzice stajionarea iercursionala pe str Bulgaria mai | rut deo unitate | de transport de la sa dad 157 Raza limitoi a mun, Chisinau cu com. Floreni (intersectie eu calea frat) bd. Iu. Gagarin Ture de Ta raza Timitro®i a mun, Chigindu ea ‘com. Floreni (calea ferata), or. Singera, in suza ot. Chisiniu: sos. Muncesti, drumul ce leagi bd. Dacia cu sos. Muncesti, bd. Dacia, bbd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimicie Cantemir, str. Avram Iancu, st. Tighina, st. raza limitvoRi @ ‘mun. Chisinau eu ‘com. Floreni (ntersecfie ou cealea ferata) Tate orele 06" —2T Intervalul de succedare in rele de varf: 8-10 mia, In afara orelor de-varf : 12-15 ‘min sau adecvat fluxuli de lato Contract an 157 din 27.07.2001, L=40,10 T= 96min V=25 kan a [ ‘Columna, sir. Ismail; ‘bd. Ta. Gagarin | ] eter: in za, Chika: st smal, bd | (za de loc) | i i. Iu. Gagarin, bd. | nr. 8) Dect, Dac, dum cee bi Dacia cu os. Muncest, gos. Muncesti, in afara_razei_urbei: or. Singera, pind la raza limitrof& a mun. Chisinau cu com. Floreni (calea feta), Tur: str. Doina, siz Socolenl, sir. [ste Doina The oreie 0619" Dispoaiia ar Studentilor, bd. Moscova, sr. Miron Costin, | (cimitiral Sf. | Intervalul de sucvedare in| 932-4 din str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Kiey, st, | Lazar”) rele de varf: 4-5 min, 28.08.2014. Tudor Viadimirescu, bd. Renagterii In fara orelor de virf: 6 min | Contract nt Nationale, bd. Grigore Vier, str. Constantin | st. Bulgard, sau adecvat luxutu de 162/ip | ‘Tanase, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, | (vizavi de blocul | ealitori in 06.09.2014. st. Columns, st, Bulger wr. 65) 2 km. Retur: str. Bulgari, str. Alexandru cel Bun, 66min | str. A. Puskin, str, Constantin Tnase, bd. V=20 keh Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, str. Tudor Viadimirescu, str. Kiev, str, Alecu i | Russo, str. N. Dimo, str. Miron Costin, bd. Moscova, str. Studentilr, sr. Socoleni, st. Doing i 166 | #e Busovinet ‘Tur: si Bucovine, sr N. Mileseu Spltanl, fa; Bucovinel ve ovle 05°22 Bapaai at, Grtdina sit. P. Zadnipra, ba. Mircea cel Bitrin, st | (Cental de Inieralul desuccedarein | 130 din Botanica ‘Alecu Russo,” stt. Kier, st Tudor | agrement ele de var 4-5 min 07.03.2008 | Gispeceratul RTE) | Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, st. | , Megapolis Mall”) | In afara orelor de var: 6-7 Contract nr. | | Albisoara, st. Vasile Aleesandri, st. min sau adecvatfoxuti de | 16672 Colma st. Ismail, bd. Dimire Cantemin| st. Gricina {eaters in 07.03.2008 ‘bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, bd. | Botanica Cuza-Vods, str: Grenoble, stt. Valea Crucii, | (dispeceratal RTE) ste. Gridina Botanics (dispeceratul RTE); Retur: str. Gridina Botanica, str. Valea Crucii, str. Grenoble, bd. Cuza-Vod, ba, Dacia, bd. Devebal, bd. Iu, Gagarin, bal LL w Dimitrie Cantemir, air, Avram Tanca, st SE Gheorghe, st Alexandru cel Bun, st. Vasil Alecsandri, str. Albigoara, bd. Renasterii "National, str Tudor Viadimirescu, st. Kiev, si. Alecu Russo, bd. Mircea cel Battin, str. P. Zadnipra, str. N. Milescu Spatarul, st. Bucovinei. TB on Code ‘Tur: in_za_ot. Cody se. N-Turghenev, | o Coda Neale 062i Contactar 73 (rN. Turgheney) | st. Costiyjeni, st. Valen Apelor, str Turgheney) Interval de secedarein | Gena ~ Gam Auto Nord Costneni, in_taza_ on. Chingy rele de vit: 6 min Grenoble, ‘bd. Traian, bd. Decebal, bd. Tu, | Calee Mosilor | fnafara oreor de vis: 8-9 | Gagarin, bd, Constantin Negri, ba, Stefan | (Gara Auto Nord) | min sau adeovt Ec de cel Mare si Sn, st Ital, Calea Mosier, caller | eur: in raza or. Chisin: Calea Mosler, i str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemi, bd. Iu i Gagarin, bd. Decebsl, bd. Tinian, ste | Grenoble, in aza of, Cod ste Conan, sit Valea Apelor, a. Costin, st. N - “Tghenev. __| 178 | or. Codru: ‘Tur: in raza or, Codru: str, Schinoasa Deal, | or. Codru (str. Tatre orele 06° — 27 ‘Contract nr.178 (ir Schinoase Deal) st. Stasi, In riza_oc_ Chisinau: gos. | Schinoase Deal) Interval de sucearetn | Gonna ~ Gara Auto Nord | Hance, st. Mio, st Gheorghe Asati, rele de vist: 10-11 min. st. Pan Halipa, st smal, Cale Mosilor, | Cale Mogilor | Inafasonelor e vat 13 i Retur: inraza of Chsin: Calea Mogilo, | (Gara Auto Nod) | min stu adesvat hoc de i str. smal, sf Mitopoit-Varasm, cal | Tighing st. A. Mateevci, st. Vasile Alecsendsi, gos. Hance in raza or. Co I st. Sasi, Scinoase Des 184 | st Consruciodior | Turz st. Consructorio, st. Vasile Bad, | sr Consucioalor | Inte le 08°23 Contacte | Ste Independenet | Calea Orheuhi, bd. Renaseri Nafonale, | (vizavideblocul "| Inerval de succcdarein | Souunemat st. Bogdan Voievod, st Alecu Russo, st | n-68) crcl de vite 3-4 min | NN. Dimo, st, Acad A, Scharoy, st: Dunit inafaraorelor de viet:6 min |7=90min | Rigeanu, str. Tudor Viaimireca st. Ima, sauadeeva fide | V=20kmm | bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu, Gagarin, bd. calito Decebal, sir. Trandaf st, Independentei; Retur: str. Independentei, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, ste. Ismail, "str. Tudor Viadimireseu, sir. Dumitru Réseanu, str. ‘Acad. A. Saharov, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renasteii Nationale, str. Postei, str. Putnei, st Vasile Badiu, str. Constructorilor, Si. Hristo Botev, 190. | com Stiuceni str Taloveni ‘Tur; in_rwa_com. Stiuoenly ste A Mateevici, sit. Botosani, st. B. P. Hasdeu, sir. Sfinta Maria, str, Saledmilor, str. C. Suumati, str. "Ton Creangi, st. Constructorilor, str. Gritiesti, str. Paci; in taza or Chisiniu: Calen Orheiului, “bd, Renasterii Najionale, str. Albigosra, st. Vasile Alecsandr, str. Columna, si. Tighina, sit. A. Matecvici, str. Pan Halippa, str. Jon Inculet, st. N. Testemifeanu, sit. Grenoble, str. Miotifa, sos. Haneest, sr. Ialoveni; Retur: in raza or. ChisinSu: st. laloveni, gos. Hancegti, st. Mioria, st. Grenoble, str. N. ‘Testemieanu, str fon Incule, st. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pugkin,” str Terusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renasterii Nationale, Calea Orheiului; in_raza_com, Stiuoeni:’ str. P&cii, str.” Gritiest, str. Constructorilor, str. Ton Creangé, sir, C. Stamati, str. Salcdmifor, st Sfinia Maria, sit, BP. Hlagdeu, st. Botosani, str, A. Mateevii. com: Stfucent (St, A. Mateevici, mag. ‘Alina Cosmetics”) st Ialoveni (vizavi 4e blocul nt.102) Tntre orele 05°27 Intervalul de succedate in rele de varf: 6-7 min, In afara orelor de varf: 8-9 ‘min sa adecvatfluxului de cilitori, ‘Contract nr.190 | in 27.07.2001 | wean | 11 a + Fr 169 or. Coda (str. Potimichii) ~ str, Maria Drigan Agentul Eeonomic S.R-L. »Afgbasvet” ‘or. Codtu (str. Potimichil) str. Gheorghe Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str, Vadul ui Voda, str, | st. Maria Drigan Otovasea, str. Podul Inalt, str. Budest,| (Kinga blocul nr. sit, Mereni, str. Vadul Tui Voda, st. | 38) Maria Dragan; ‘Retur: in_raza_of,_Chisindu: str. Maria Dragan, str. Vadul Tui Voda, sit. Mereni, stt. Budesti, str. Podul inalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Pan Halippa, 30s. Hincesti, str. Miorit, in raza or, Codru: Drumul Sehinoasei, str. Inte orele 06" ~ 2 Intervalul_ de succedare in orele devirf:4-5 min. ‘In afara orelor de varf: 6 min sau adeovat flusului de cilitor Contract n.169 in 27.07.2001, 9,04 kam 1187 min | Y=204mm | st, Gheorghe Casu sir. Studentilor Tur: ‘Testemijanu, str. Grenoble, bd. Cuza- | (teren tehnologic) Vod8, ste. Sarmizegetusa, bd, Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir | str. Gh, Cag str. Ismail, st. Tudor Vladimireseu, str | (vizavi de blocul Kiev, str. Alecu Russo, st. N. Dimo, st, | ne. 32/1) Studentilor, Retur: st Studentilor, str. N, Dimo, st. Alecu Russo, str, Kiev, str, Tudor ‘tt, Studentilor | Tr Intervalul de succedare in orele de vast: 3-5 min, fn afara orelor de varf : 6 min ‘sau adecvat flux de eastori a Viadimirescu, str. Ismail, bd. Dimiiie Cantemir, bd. Tu. Gagarin, bd. Decebal, sit. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, be. Cuza-Vodt, sit, Grenoble, str. N. “Testemitanu, str. Gheorghe Cagu. 165 | st lama “Tur: str. Ismail, bd. Dimitie Caniemin, | st. Ismail Tare orale 06" 32 Contacte 185 = Acroportal bd. ‘Iu, Gagarin, ‘bd. Decebal, ste. |(vizavide blocul_ | latervalel de succedure in orle | din 27.07 2001 Tnternafional ‘Trandafitilor, bd. Dacia, Aeroportl | nr 84) de varf 5 mi, 1=28,8km Intemational; fn afta orelor de viet: 6-7 min |T=86'min | Retur: Aeroportul_ Intemational, bd, | Actoportul sau adeevat fluxului de calor | V=20 kath Daa, str Trandafirlor, bd. Deceba, bd, | International 1a Gagarin, bd. Constantin Negruzz, bd Stefan ool Mare si Sin, st. Ismail 175 | se Bacio Not ‘Tur st. Bicioii Noi, os. Munces, sr | six Bieioli Not | Taare orele 06" 21" Conivaat an 17S ~str.Armeneasei | Burebista, str. Independenfe, st. Telo, | (vizavi de blocul_ | Intervalul de suecedare in ole | cin 12.07.2005 bd. Dacia, bd. Cuza-Voda (intoerere),| ne. 14) de viet £710 min. Dispozia mr. bd. Dacia, st. Bucuresti, str fn fara orelor de vie 15 min | 1373-4 din ‘Armeaneased. sau adecvat fxului de cater. | 24.11.2016 Retur: sit. Armeaneasc8, st. Columns, 33,50 km stt. Tighina, str. Bucures, bd, Dacia, st. To 100 min Teilor, str. Independent, st. Burebista, Y=20 awh 08. Muncest, str. Baciii Noi. ntul Eeonomie S.R.Le Ee TBE ‘or. Vadul lui Voda (plaja) str. Bulgari ‘Tar: in_afara_razei_urbeit or. Vadul tui Yous (plaja), com. Budesti, com, Tohatin, in raza or, Chisindu: str, Vadul Ii Voda, str. Mereni, str. Budesti, si, Podul fnait, st. Uzinetor, ste. Ismail, st. Grigore Ureche, str. Vasile Aleesandri, ‘Voda (plaja) str. Bulgar (vizavi de blocul 1.65) tre rele 06" — Intervalul de succedare in orele de viet 15 min, In afura orelor de véef : 20 min sau adecvat fluxutui de esltor «din 27.07.2001 L=56km T=152 min v= 22 kwh 2 ‘sit Columna, str Bulgari ‘Retur: in-raza or. Chisindu: str. Bulgara, sic. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. A, Hajdeu, str, SE. Gheorghe, str. Avram Tancu, sr. Ismail, stt, Vadul Iui Voda, str. Otovasca, str. Podul {nalt, str. Budesti, st. Mereni, st. Vadul ui Voda, in afara razei_utbei com. Tohatin, com. Budegti or, Vadul Jui Vode (plaja) Agentul Eeonomic S.R.L. ,Dicivtrans” r Cauca, St : ‘Contract nz.101 Dimo, str. Cartuga, str. Alexandru cel | str. Stefan Vod8, | Intervalul de suecedare in orele| din 27.07:2001 de vif: 4-5 min, i lin afnra orelor de varf: 8 min | L~ 18,6 km Ton Creangi, bd. Stefin cel Mare i/ st. Grenoble | sau adecvat fluxului de célétori | T= 55 main Sfiint, str, A. Sciusev, str. 31 August | (dispeceratul V=20 km 1989, str. Tighina, "str. “Bucuresti, | RTE) | viaduct, bd. Dacia,” sit. Teilor, str Independentei, bd. Traian; | Retur: jn-raza_or. Chisinau: bd. Traian, sit, Independenjei, str. Hristo Botev, viaduct, str. Bucuresti, str. A, Sciusey, bbd. Stefan cel Mare gi Sint, str. Ion Creangi, in raza or, Durst st. Tudor ‘Viadimirescu, sir. Stefan Vodd, st. Alexandru cel Bun,” str, Carta, st. Dimo, str. Caucaz. or. Durlesti (str. Caucaz) ~ bd. Traian 2 stt. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, ste. Dumitru Riseanu, ste. Aerodromului, st. Andrei" Doga, st. Tudor Viadimirescu, str. Ismail, st Aveam Taneu, str. Tighina, str. 31 August 1989; ett. 31 August sit. Ismail, str. Tudor ‘Tur: jn_tuza_or._Chisiniu: Pia satol Ghidighiei Dispozifia ar. = sat. Ghidighii Dimittie Cantemir, Calea Tepito, gos. | (str. Stefan cel Mare) | Intervalul de succedaze in orele | 179-4 din (Strituri) Balcani, Calea Ghidighiciuui, in raza de virf15 min, satului_Ghidighici: str. Vi 1 afara orelor de varf ~20 min | Contract ne Fundul Vai, str. Dimitie Cantemir, sau adeevatflusului de catator. | 106/p str, Mibai Eminescu, st. Stefan cel in 01.04.2014 Mare; L=21,56 ‘Retur: jn raza satului Ghigighii: st. 59min ‘Stefan cel Mare, str. Mihai Eminescu, V= 22 koh Sie. Dimitrie Cantemir, str. Fundul Vali, st. Victoviei; tn_raza of hisindus_Calea Ghidighiciuui, jos. Bateani, Galea Tesior, Piaja Dimitie Canter. | TIT sat. Colonifa (te Stejaifor) [Tur: in_razasat—Coloniay a wat Colonie Thre orele 06" Coniractne 117 ~str.31 August 1989 | Steerilor, str. BudesG, sr. Stefi col (Se. Stejarilor) | Intervlul de suooedare in orle gin7.072001 | Mare, in_raza_ucbeit str. Vadul tui de vief:4 min, | Vodd, str. N. Milescu Spatarl, str. | sos. Hncesti In afara orelor de vif: 6 min Ginta Latin, bd. Mircea cel Batran, | (vizavi de Motel) | sau adecvat fluxului de calor. Viadimiresou, sir. Andrei Doga, str Acrodromului, str. Dumitru Régcanu, sit. Acad. A. Saharov, str. N. Dimo, sir. Alecu Russo, str. Ginta Latin, str. N. Milescu Spatarul, str. Vadul tui ‘Voda, in raza sat_Colonia: str. Stefan sit, Lunea Baculu, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. ‘Mesterul Manole, sir. Ciocana, str. Maria Drigan, str. ‘adel iui Vods, st. Mesterul Manole, str. Alecu Russo, str. Kiev, sr. Tudor Viadimirescu, | bd. Renasterit Nationale, str. Albigonra, siz. A. Puskin, str. Gr. Ureche, str. Vasile Alecsandti, 0s. Hancesti, str. Lech Kaczynski, Drumul Viilor, ste. Pietrarilor: Retur: str. Pietrrilor, str, Drumul Viilor, str. V. Dokuceaev, st. Gheorghe Asachi, tt. Vasile ‘Alecsandti, str. A! Mateevic, ste. ‘Mihai Eminescu, st. 31 August 1989, siz. Armeneasca, str. Mitropolit Varlaam, str. Misi Eminescu, st. “Alexandru cel Bun, st. A. Puskin, sr str. Pietratilor col Mare sr. Bude str Stejarlor. 4 Agentul Economie S.R.L. ,.Lunguscom” 116 | st. Pietrarilor ‘Tur: str. Sarmizegetuss, str. Gridina | str. Sarmizegetusa | Intre orele 05" — ‘Contract nr-116 ~ str, Sarmizegetusa | Botanica, bd. Dacia, str. Burebista, | (vizavi de blocul nr. | Intervalul de succedare in orele | din 27.07 2001 308. Muncest, str. Gridina Botanict, | 92) de vrf: 2-4 min, in aftra orelor de viel: 8 min sau adecvat luxului de calor ‘Constantin Tanase, ba. Grigore Views, bd. Renasterii Nationale, str. Tudor Viadimirescu, str, Kiev, str. Alecu Russo, str. Mesterul Manole, str. ‘Vadu! lui Vod, str. Maria Drigan, str. Ciocana, str. Mesterul Manole, st. Voluntatilor, st. Uzinelor, ste. Lunes Bécului, str. Gridina Botanicd, gos. ‘Muncesti, str. Burebista, bd. Dacia, str. Gridina Botanics, str, Sarmizegetusa: - 125 | on Durlegt "Tur:_in_raza_or_ Duslesd sir. N. | or. Durlegt Tntre orele 06" 20" Dispoaifia ne (ctr.IN. Testemifeanu) | Testemijeanu, str. Alexandru cel Bun, | (str. N-Testemijeanu) | Intervalul de succedare in orele | 930-d din stt.N. Testemiteanu | str. Livezilor, drumul de acces spre de virf: 3-5 min, 28.08.2014. Ansttutal Oncotogic) | str. Nicolae Gribov, str. N. Gribov, st | str. N-Testemiteanu | in afara orelor de vérfi 8 min | Contract 125/p Tudor Viadimirescu, in_raza_or.|(vizavi de Institutal | sau adeovat fuxului de cdlitori. | din 02.01.2014 Chisinau: str. Ion Pelivan, str. ATbs- | Oncologic) Dispoziia nr. str. Ton Creangi, bd. Stefan cel 1373-4 din | ‘Mare si Sfint, str. A. Seiusey, str, 26.11.2016. Bucuresti, str. Tighina, str. A, L=27,7 km ‘Mateeviei, st. Pan Holippa, str. fon T= 79 min Incules, sr. N. Testemijennu; V=21 km/h Ret 7 fn_raza or. Chisinfu: st, N. Testemifeanu, str. Ton Inculet, str. Ismail, st. Bucuresti, str. A. Seiusev, ‘bd, Stefan cel Mare gi Sfint, st. Ton Creangé, str, Alba-lulia, ‘st. on Pelivan; n raza or. Dutlsti st. Tudor Viadimirescu, str. N. Gribov, drumul de acces spre str. Livezilor, str. Alexandru cel Bun, si. N. Testemijeanu, ra ‘or. Durlest (te. Tudor Viadimireseu) = 508. Hincesti Pelvan, ste Albatalin, st. Ton Creanga, str. Bugen Coca, str. Vasile Lupo, st. M.- Kogilnicann, st ‘Vasile Alessandi, 508. Hines, st Spicului, str. Ialoveni, in_mza_o. Dues: str. Dimo, st. Carusa, st ‘Alexandru cel Bun, st. Stefan Voda; RRetur: in raza or, Dues: st. Stefan Vodi, st. Alexandet cel Bun, st Carga, si. Dimo, in-saza urbe: st Taloven, se. Spctii, gos. Hancest, si. Miosia, st. Gheorahe Asach st Pan Halipps, st A. Matevii, st: Sfatul Tari st. A. Scinsey,_ it Constantin Ser, ste. Vasile Lupa, st Bugen Coca, si Ton Creangh, st Alba-lulia, str. Ion Pelivan, in raza or. Duet: st. Tudor Viadimiresca ‘Viadimirescu, Aispeceratal RTE) Intervalul de succedare in orele de vif: 5 min. In afara orelor de varf: 10 min sau adecvat fuxului de ctator Contract a. 124 in 27.07.2001 42,42 km 20 min Ve 21 kimh 132 ai Doin (cimitiral ,Sf. Lazte”) = ste! Bulgara Tur: stt. Doin, str. Vasile Badiu, Calea Otheiului, bd. Renasterii Najionale, ste. Albigoara, str. Vasile ‘Aleesandri, str. Columna, str. Bulger; Retur: siz. Bulgar, sr. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Allbigoara, bd. Renasterii Nationale, str. Postei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, st. Doina. ‘a. Doina (ing inarea principals in cimitirl St. Lazie") str. Bulgard (vizavi de blocal ne. 65) Tatre orele 06°15" Intervalul de succedare in orele de vir 68 min, In afara orelor de vet 9 min sau adecvat fluxului de cori, Contract ne 132 lin 29.03.2005 | 7 191 | st: Bucovinel ‘Tur: sit. Bucovinei, siz. N. Milesoa | siz Bucovinel Thre orele 05°21 Contract 19T = sit, Gh. Cau Spitarul, str, P, Zadnipra, bd. Mircea | (Centrul de Intervalul de succedare in orele | din 29.03.2005 cel Bain, st Ginta Lating, sr. M. | agrement de virf 4-5 min, Sadoveanu, str. Vadul lui Voda, str. | Megapolis Mall”) | in afara orelor de varf: 6 min ‘Meteni, str, Budesti, str. Podul foalt, sau adeevat fluxului de edtatori str, Uzinelor, str. Ismail, str. | str. Gh. Cagu (vizavi Bucuresti, str. Tighina, str. A, | de blocul nr, 32/1) Mateevie, tz Pan Halippa, st. Ton | Tncule}, str. N. Testemifeanu, str, C. ‘Varnav, st: Malina Mid, st. Gh agus Retur: st Gh. Cayo, st Mating Mici, se. C. Vamav, sin N. Testemieamu, ste. Ton. Inule str Ismail, st. 'Vadol_ ui Voda st. Otovasa, sr. Podul Ina, st, Bust, str. Meren, str. Vadul iui Voda, st M, Sadoveanu, str. Ginta Latian bd. Mircea cel Batti, st. P. Zadnipnu | si N.. Miles Spitarl, ste Bucovinsi si, Bucovinei | Tur: str. Bucovinei, str. N. Milesca (Central de ageement Spitarul, st. Prof, Ion Dumeniuk, bd. Interv de uecedre in rete | in 12.07 2005 Megapolis Mall") ‘Mircea cel Batrin, str. [gor Vier, str. de virf: 4-5 min, 1L=38,58 km ~ str. Pitririei Megapolis Mall”) | fn afaraorelor de vit'7 min sau adecvat fluxului de eflatori str. Bogdan Voievod, bd. Renasteri| str. Pietrtiei (vizavi Nationale, Calea Oriaeiului, str | de blocul nr.19) Petricani, str. Mihai Viteazul, ste, co ‘Columna, si A, Coandl, Calea Ieilor, sos. Baleani, str. Pictaviei; Retur: str. Pietririci, 908. Baleani, Calea Iesilor, str. H. Coandi, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Otheiului, bd. Renasterii Nationale, sir. Bogdan Voievod, sr. Alecs Russo, bd. Mircea cel Batrdn, str, P. Zadnipra, ste. M, Sadoveanu, st. Igor Vieru, bd. Mircea eel Batran, str. Prof. Ton Dumeniuk, str. N, Mileseu Spatanul, str. Bucovine [ao ‘or. Vadul lui Voi (plajay = str. Bulgara “Tur: jnafara razei urbe or. Vadul ll ods (plaja), In_raza_or. Chisint: Calea Orheiuiui, ste, Studentlor, bd. Moscova, str. Matei Basarab,” str FFlorilor, bd. Renasterii Nationale, str, Allbigoara, str. Vasile Alecsandsi, st, Columna, st. Bulgari; Retur: In_raza_oe. Chisinau: str Bulgar, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandr, str. Albisoara, bd, Renasterii Nationale, str, Floritor, sr. Matei Basarab, bd, Moscova, str Studentilor, Calea Orheiului, in afara suzei urbei: or. Vadul Ini Voda (plaja) The orele 06" 27 Intervalul de succedare in orele de virf 5-10 man, str, Bulgara (vizavi | In afara orelor de vir 15 min delocul nr.65) | sau adecvat luxului de calor: Disporitia ne 66l-ddin | [31.07.2015 176,16 km T=208 mia V=22 kevh Te com, Cloreseu ~ str. Bulgar Tur: com. Ciorescu, ia_raza_com, ‘Suluceni: sat. Goianul Nou, staf oF. CCricova, stajia com. Sthuceni, jn raza ‘oc_Chisinau: Calea Orhejulu,_ str. Studentilor, bd. Moscova, str. Kiev, st, Tudor" Viadimirescu, ba Renasterii_Najionale, str. Albigoara, ‘com. Cioreseu Tare orele 06" —30! Intervalul de suecedare in orele st, Bulgara (vizavi_ | de virf: 10 min, de blocul nr. 65) | fn afara orelor de vif: 15 min sau adecvatfluxului de ealatori Disporiia ne | 645-d din 11.07.2014, Contract n, 148/1p din 15.07.2014 4,36 kam 28 ‘sit, Vasile Aicesandri, st. Columna, st. Bulgar; Retur: In_raza_or. Chisinfu: ste, Bulgar, str. Alexandru cel Bun, str, ‘A. Puskin, str Ierusalim, bd. Grigore ‘Vieru, bd. Renasterii Nationale, ste Kiev, bd. Moscova, str. Studenilor, Calea Orheiului, "in_raza com, ‘Suiuceni: statia com. Stiuceni,stajia of. Cricova, sat, Goianul Nou, com, Cioreseu. 152 [on Crioova “Tur; in suza or. Cricova: Tatovirigirea | or. Clcova Ture orele 05" 20 Dispoaiia ne = str, Bulgari Livada Fermecata”, str. A. Colosoy, | (intovarasirea Intervalul de succedare in orele | 645-d din Str, Minerilor, st 31 August 1989, sr | ,Livada Fermeeata”) | de vet: 7 min, 11.07.2014, P. Ungureanu, gos. Chiginaului, in Inafara orelor de varf: 10 min | Contract ar s1za or. Chisinau: Calea Orheiulu, st. | str. Bulgard (vizavi | sau adecvat Auxului de lator, | 152/p Studentilor, bd.Moscova, str. Bogdan | de blocul nr. 65) din 15.07.2014. Voievod, bd. Renasterii Nationale, bd L=35km Grigore Vieru, st. Constantin Tanase, T= 96 min tt. Mitropolit G. Bunulescu-Bodoni, V=22 km/h stt, Columna, “str, Tighina, str. ‘Mitropolit Vaarlam, str. Bulgar; Retur: ia_taza_or, Chisindu: str, Bulgar, str. Alexandru cel Bun, st Viera, bd. Renasterii Nationale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscava, st. Studentilor, Calea Orheiului, ia raza ‘or. Cricova, $08. Chigindului, st. P. ‘Ungureanu, sit. 31 August 1989, str, Miorifa, " intovarigirea— Livada Fermecata” (str. Ioan Botezstorul) ~ str. Atheolog Ton Casian-Suruceam “Ageatul Feonomie ‘Tur: fn raza sat. Dumbrava : str Joan Botezatorul, str. Durlesti, in raza_or, Chisingu: 505. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, st on Pelivan, stt. V. Belinski, str. Ion ‘Creangi, bd. Stefan cel Mare si Stat, ‘str, A. Sciusev, str. 31 August 1989, siz. Ismail, bd. Stefan cel Mare si ‘flint, bd. Constantin Negruzzi, bd. Iu, Gagarin, bd. Decebal, sir. _N, Titulescu, ste. N. Zelinski, siz Sarmizegetusa, str, Burebista, str. Independentei, str. Tudor Strigc, str. ‘Arheolog Ion Casian-Suruceanu; Retwr: in_mza_or. Chisiniu: str, Atheolog Ton Casian-Suruceanu, str. ‘Tudor Steg, str, Independent, st. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, ba. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, st. Alexandr cel Bun, ste. 8. Lazo, str, Columna, str. H. Coanda, sit. lon Creanga, str V. Belinski, str. Ion Pelivan,” str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleano, 308. Baleani, in raza sat, Dumbrave st, Durlest, str. Joan Botezstorl ‘SRL. NST” ‘str. Atheolog fon Casian-Suruceanu str. Liviu Deleann (vizavi de blocal nr. 1). Taw orele Interv de sucedare norte de virf 2-3 min, In afara orelor de varf: § min sau adeovat fluxului de cAlatori, Circulayia pani in saul ‘Dumbrava conform unui regim ‘coordonat eu locatat 103% in 01.08.2017 Dispozitia nr. 82-d din 20.02.2019 ‘com, Bubuiest (Gtr. Stefan cel Mare) ‘Tur; in_raza_com, Bubuieci: sir, Toader Bubuiog, sit, Frunze, str. om, Bubuleei Gi ‘Stefan cel Mare) Tntte orele 05° 23™, Intervalul_ de suecedare in arele Contractnr Tat in 27.07.2001 | a Tse Livin Deleama ‘Stefan cel Mare, in iaza bel st Uzinelor, str.” Voluntailor, ste ‘Mesterul Manole, str. Ginta Latins, str. M. Sadoveanu, str. Alecu Russo, stt. Bogdan Voievod, bd. Renasteri Nationale, Calea Orheiului, str Petricani,’ str. Mihai Viteazul, str. Column, st. H. Coandi, str, Ton Creangf, str. Albe-lulia, str. Liviu Deleanu; Retur: “in_raza_urbei: str, Liviu Deleanv, sit. Alba-lulia, str. Ton Creanga, str. He Coand8, str. ‘Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Clea Orheiului, bd. Renasterii Najionale, stt, Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, str. M, Sadoveanu, str. Ginta LLatin8, ste. Mesterul Manole, st. Voluntarilor, str. Uzinelor, _in_raza ‘com, Bubuieci: str $tefan’ cel Mare, sit. Frunze, str. Toader Bubuiog: str. Liviu Deleanu (vizavi de blocul ne, 1D. de virk 23 main, {in afara orelor de varf: § min sau adecvat uxului de ctor 477 To 136 min [Bs com, Bubuieet (Gir. Grigore Vieru) str. Bulgar [otis ruta nr. 138 va cfectua curse pind Ia str. Avram Ianeu dupa un program coordonat cu Priméria com. Bubuieci Tur: in_rwa_com, Bubuieci! sir Grigore Vieru, str. Toader Bubuiog, in raza_o¢. Chisinau: stt. Uzinelor, sr ‘Tudor Viadimirescu, bd. Renasterii Najionale, bd. Grigore Vieru,” str. Constantin Tinase, str. Mitropalit G. Banulescw-Bodoni, str. Columna, st Bulgar ‘Retur: st. Bulgar, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puski Tanase, bd. Grigore Vieru, bd, Renasterii Nationale, str, Tudor str. Constantin | ‘com, Bubuies (str. Grigore Vieru) str, Bulgar’ Thre orele 0620" Intervalul de suecedare in orele de viet 9-10 min, In afara orelor de vact: 15 min Dispoziia ar. 1238-4 31.10.2016 L=28 km sau adecvat fuxului de calito. | T= 80 min 2 Viadimireseu, sit. Uzinelor, ta_saza com. Bubuieci: ste. Toader Bubaiog, str. Grigore Vieru pnd Ie cimitirul 5 ae Aaa Torta Albolul, a Lie wie Giemsa ae | Ine OIC" Contain | ye Bale ie) [seam ss, Baleani (ole Ali) | st Suen)" terval desesedae noe din 27.0720 | vile (esendcea spre st. Suruceni; de vir 5 min. L= 26,85 km Retur: pe acelag traseu. Inafara orelor de viet 8 min |T=67 min | sau adeevat xu de elton. | V=24 kh TST | sat. Chettuitors Tur! sat Cheltutori, drimal_spre| com. Tohatin Tntre orele 06° - 20”. Contract nr.i37) com. Tohatn com. Tobetn, n-zacom. Tabata Intervalul de succedar in orele | din 29.03.2005 | ~ str Mesterol Manole | st Ton Creangh, st. Stefan cel Mare de viel 30 min =1930km | si Sfint, st. Mihai Eminescu, taseul {In afara orelor de vir 30 min, |T=50'min | spre Chiginiu, in_raza or. Chisiniu: ‘V=23 kmv/h | siz. Vadul lui Voda, str. Mesterul Manole; Retur: in_raza_or._Chisinfu: str. ‘Mesterul Manole, str. Vadul Iui Vod, in_raza_com. Tobatin: str. Mihai Eminescu, str. Stefan cel Mare si Sfint, st. fon Creangl, drumul spre sat. Cheltuitori Nott: Deservirea localitijilor Bunet si Satal Now conform unul orar aparte coordonat eu primaria com. Tohatin. Nota, Prima cursi se va efeetua pe urmitoarele steizi: Tur: de pe str. Vadul Iui Voda pe ste. ‘Mereni, str. Budesti, str. Podul Inalt, sit. Uzinelor, str. ‘Ismail, stt. Gr, Ureche, str. 8. Gheorghe, str. Avram Janeu, str. Tighina, st. Columna: 3 Retur: sir. Columna, siz Ismail, sr, Uzinelor, str Podul Inslt, sr. Budesti, str. Mereni, str. Vadul Ini Vods si in ccontinuare pe traseul stabilit, 159 ‘tt. Meteral Manole = com. Budesti Tur: sir, Vadul tui Vodi, com Budesti Retur: pe acelasitraseu, Not. Primele 4 curse se vor efeetua pe urmitoarele str ‘Turede pe str. Vadul lui Vod pe str. Mereni, str. Budesti, siz. Podul Init, str. Uzinelor, str. Ismail, str, Gr Ureche, str. Sf. Gheorghe, str. Avram Iancu, str. Tighina, stt. Columna; Retur: str. Column, str. Ismail, str Uzinelor, st. Podul inal, str, Budest str. Mereni, st, Vadul lui Voda st tn continuare pe traseul stabil, ‘Dup& un regim special coordonat cx primaria sat. Cruzesti, va deservi sat. Cruzest (159A). com, Budegt (ste. Chisindului, BD str. Vadul Tui Vods, 100 Tntre orele 06" 27 Intervalul_ de succedare in orele de varf 15 min. {in afaraorelor de vart: 15 min ‘sau adeevat flux de ctor, Contract ar 159 sin 27.07.2001, 1=21,16km | T=55 min ‘V=23 kmh fo. Vatea (zona de odina) = str. Saledmi ‘Tur: In_raza_or, Valra: str, Stefan Vodi, str. Iu Gagarin, "str | odihna) Constructorilor, in raza or, Chisindu: sts, Pruneul, sit. Pietrirei, sos. | str. Saleémilor Balcani, Calea lesilor, st. H. Coand, | (vizavi de blocul sit. Mitropolit Dosoitel, str. Mihai | n.5), sit. Albigoara, str. Vasile ‘Aleesandri, str. Columna, st Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu, Gagarin, sos. Muncest, str. Gridina st, Saledmilor; bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Tancu, st. SE Gheorghe, stz. Alexandra cel Bun, str S. Lazo, str. Columna, str H, Coanda, Calea I st, Piettviel, sr. Pruncul, ia raza of. Yatra: str, Constructorilor, st. Iu, Gagarin, st. Stefan Voda Agentul Economie SILL. ,Remfa-Transport-Privat™ ‘or. Vatra (zona de Interval de uccedare tn orele de vir 7 min, {In afara orelor de varf: 15 min sau adeevat fluxului de cdo str Alba-Tulia| ~ str. Varniga Tur: str. Albs-lulis, st. Ton Greangl, | air, Alba-Tulla stt. H. Coanda,” str. Mitropolit | (dispeceratal RTE) Dosoftei, str. Mihai Viteazul, ste, Petricani, Calea Mosilo, str. Ismail, | str. Vamita Calea Basarabiei, str. “Haltei, str. Varia (pana la str. Lunca Bécului; Retur: str. Vamifs, str. Haltei, Calea Basarnbiei, str. Ismail, Calea Mosilor, Tntre orele O71" Intervalul_ de succedare in orele de varf: 15 min. {in afara oretor de var: 20 min sau adecvatfluxului de ealtor Contract nr. 173) in 27.07.2001, 8 ‘ir. Petricani, str. Mihai Vitewzl, se Columna, str. H. Coands, str. Ton Creangi, str. Alba-Tulia, 174 "Tar: str. Gh. Codreanu, siz. Comal, | str, Commulai (vizawd st. Vasile Lupu, str. Consttiic deblocul nr, 11/1) Ton Creangi, str. H. Coandé,” st Mitropolit Dosofte, str. Mihai | str. Padurii (terenul Viteazul, str. Albigoara, str. Vasile | de ling’ Institut de Alecsandri, str. Column, str. Ismail, | Genetica). bd. Dimitrie Cantemis, bd. Iu, Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, sit, Sarmizegetusa, str. Grigina Botanica, st. Padurii; Retur: ‘str. PSduri, str. Gridina Botanic’, str. Sarmizegetusa, bd, ‘Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram’ Taneu, str. ‘Tighina st. Alexandru cel Bun, st. S. Lazo, str. Columna, stt, H. Coanda, sit, Ton Creangi, str. Constitute, st. Vasile Lupu, stt. Corului, str.’ Gh, Codreanu, Tate orele 06" 28 Intervalul de succedare in orele de varf: 2-3 min, {in afara orelor de viet: 5 min sau adecvat luxului de eilatori, Contract nr 174 in27.07.2001 | L=34km, T=97 min Vo 21 kmh st. M. Sadovean ~ Drumul Baciojului Agentul Economic ,Ruta-Prim” str. M. Sadoveamu, st Igor] stt.M. Sadoveanu ‘Vieru, bd. Mircea cel Batrin, ste | (vizavi de blocul nr. ‘Mesterul Manole, str. Vadul lui Vods, | 28) sit. Mereni, str. Budest, str. Podul nalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. | Drumul B&cioiului Mitropolit Varlaam, str. Tighins, st. | (vizavi de blocul nr. Bucuresti, str. Ciuflea, viaduct, bd. | 54/2 din str. Puhoi) ine orele 067 — 21 Intervalul de suecedare in orele de virf: 3-4 min, {n afar orelor de virf 8 min ‘sau adecvatfluxului de ealitori, Contract | ar 113 din 29.03,2005 Bs Dacia, bd, Cusa-Vodi, sir, Sammizegetusa, str. Burebista, st. Independentei, bd. Cuza-Vodi, str. Grenoble, Drumul Bacioiului; Retur: "Drumul Bicioiului, ste Grenoble, bd. Cuza-Voda, ste. Independengei, str. Burebista, str, Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vod8, bd, Dacia, bd. Decebal, str. N. Zelinski, vviaduet, st. Bucuresti, st. Ismail, st ‘Vadul ui Vod’, str’ Otovasca, st. Podul inalt, str, Budesti, st. Mereni, str, Vadul Tui Voda, str. Mesterul Manole, bd, Mirces cel Batrin, str, Igor Vieru, st. M. Sadoveanu, sat Trugeni ~ str. Cetatea Alba Tors in_rava sal, Truseni: str. 31 August, str. 8. Lazo, str. Dacia, st. Tu. Gagarin, str. M, Frunze, st A. ‘Mateevic, str. Alexandru cel Bun, st. YV. Precup, str. 27 August, in_raza urbei: Calea Iesilor, st. H. Coands, str. Mitropolit Dosoftei, sir. Sfatul ‘Tari, str. SC Andrei, ste. Pruncului, sit, Petra Rares, str. Albigoara, str Vasile Alecsandri, str. Columns, ste. Ismail, bd. Dimitric Cantemnir, bd. Iv. Gagarin, 50s. Muncesti, st.’ Minsk, stt. N. Titulescu, stt, Cetatea st, Dante Alighieri, str. Cetatea Albi; Retur: in_raza_ubei: str. Cetatea ‘Alba, st. Dante Alighieri, str. Ctatea Chilla, str. N. Ttuleseu, sir. N. ‘tt, Sarmizegetusa, str. ‘Muncest, ba. Tu. Gagarin, ‘sat Trugent (str. 31 August, 40) str, Cetatea Alba (vizavi de blocul nr, 141) Tnite orele 06" —27 Intervalul. de suecedare in orele de viet 6 min, {In afara orelor de viet: 12 min sau adecvat fluxului de ctor Contract nr 1352, din 01.08.2007 8S2km T= 139 min 1 ka | | | ‘bd. Dimmtrie Cantemir, sur Tamail, st Alexandra cel Bun, sir. 8, Lazo, st Columna, str. H. Coaadi, Calea Tesilor, in_raza_sat, Truseni: str. 27 August, str. V. Precup, st. Alexandru cel Bun, siz. A. Mateevici, str. M. Frunze, st. Stefan cel Mare, st. Gh. ‘Madan, str.31 August. ‘ai Flboaca = 508. Hincesti ‘Tur: sat. Hulboaca, sat. Gries, 90s Baleani, stt. Doina, str. Socoleni, st Studentilor, bd. Moscova, str. Kiev, st. Tudor’ Viadimirescu, str, Ismail, Cale Mogilor, sz. Ismail, str. A. Mateevici, ste. Vasile Alecsandr, st. Lacului, “str. Valea Dicescu, str, George Meniue, Drumul Viilor, str, Pictrarilor, gos. Hlncestis ‘Retur: s0s. Héncest, st. Miorta, gos, Hiincesti, str. Pietravior, Drumul Viilor, stt. George Meniue, str. Valea Dicescu, st. Lacului, stt, Vasile Alecsandti, str. Pan "Halippa, str. Ismail, str. Tudor Viadimirescu, str. Kiev, bd, Moscova, str. Studenjilor, sit, Socoleni, str. Doina, 3s, Baleani, sat. Grtiest, sat. Hulboaea, ‘sat Hulboaca (iz | Tire orele 06°27 Stefan cel Mare) | Intervalul de suecedare in orele de vir: 3-4 mis 308. Hancesti {In afara otelor de varf: 5 min sau adecvat fluxului de editor Dispozifia wr. 129-4 din 24.02.2012 1L=50, 06 km 143 min V=21 km/h 18 ba. Traian ~ stt. Mihai Viteazul Ruta cirewlari: bd, Traian, bd Decebal, bd. Iu, Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, stt. Alexandr cee! Bun, str. S. Lazo, str. Column, sit, Mihai Viteazul, str. A. Sciusev, si. 31 August 1989, str. Mitropoit G, Banulescu-Bodoni, st. A. Mateevici, sir. Vasile Aleesandr, gos. Hancesti, bd. Traian The orele 06" 24 Intervalul de suecedare in orele de vir 6 min, {in afara orelor de varf: 8 min | sau adecvat fluxului de eiator. Contract ne 188 in 01.03.2006 19.37 km 6 min 38 sir. Mionifa, st. Grenoble, bd. Traian. 192 | six Mihai Viteazal Tur: str, Mihai Viteazul, st] sr. Albigoara (vizavi | Inve orele O° 15", Dispozifia ie. | (magazinul ,Orhei") Alligoara, str. Petru Rares, str. de blocul nr. 82/6) | Intervalul de succedare in orele | 649°¢ dia ~ Gara Auto Sud-Vest | Mitropolit G. Binulescu-Bodoni, str, de virf 3-4 mia, 16.09.2009 Columna, sit. Tighina, str." A. | Gara Auto Sud-Vest | In afara orelor de vacf: Smin | L~ 22,55 kam ‘Mateevic, str. Vasile Alessandri, 505, ‘sau adeovatfluxului de calatar. | T= 65 min Haneesti Retur: sos. Héncest, str. Spicului, 50s. Hincesli, str. | Miorija, str. t Gheorghe Asachi, ste, Pan Halippa, | sir. A. Mateevic, str. Armeneased, st, ‘Alexandru cel Bun, ste. A. Puskin, str Terusolim, bd. Grigore Vieru, st. Romana, bd. Grigore Vieru, st Terusalim, str. Petru Rares, str. Albigoara, st. Mihai Viteazul Tur: bd. Dacia, bd. Devebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, bé. Stefan cel Mare si Sfint, str. Ion 13.02.2007, Creangi, st. Alba-Tulia; Retur: st. Alba-luli, str, lon Creangé, bd. Stefan cel Mare si Sfint, bd Constantin Negruzzi, bd. Iu, Gagarin, ‘bd. Decebal, bd. Dacia. Agentul Econom Tad 108 Jor. Codra ‘Tur: jn raza ot. Codru: str. Sibastrului, | or. Codra intre orele 06" — 21 (str, Sihastrului) {in swza or, Chisindu: 50s, Hncest, str. | (st. Sihastrului, | Intervalul de succedare in orele = str. Mesager ‘Miorija, st. Grenoble, bd. Traian, bd.| {P.,Vierut") | de varf: 6 min. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bé. Dimitrie in afara orelor de varl: 10 min, ‘Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel | str. Mesager, 19 | sau adecvat fuxului de calétri ‘Bun, str 8. Lazo, stt. Columna, st. H, | (Fabrica Coandi, Calea Tesilor, str. Bariera | ,Confort) Sculeni, str. Mesager; Retur: fn_rua_ot. Chisiniu: st. ‘Mesager, sit. Bariera Sculeni, Calea Iesilor, sr. H. Cound, st. Mitropol Dosoftei, str. Maria Cibotari, str. Column, sir. Ismail, bd, Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, stz. Miorta, 0s. Hincesti, in raza or. Codru: sit Sihastrului (pana la {P._, Viel"), 157 | com. Bubuiecl ‘Tur: in_raza_com. Bubuiesi: str. M. | com. Bubuiect | Tate orele 05°—21" Dispoaitia nr (str. 27 August) Eminescu, str. 27 August, str. Toader | (st 27 August). | Intervalul de succedare in orele | 43-d din str. AvramJaneu | Bubuiog, in_raza_ or. Chisindu: st. de virf 10 min, 30.01.2009 Uzinelor, sit. Ismail, str. Grigore Ureche, str. Sf. Gheorghe, str. Aveum Iancu; ‘Retur: in-raza or. Chisiniu: str, Avram, Taneu, str. Ismail, str. Uzinelor, in aza com, Bubuieci: str. Toader Bubuiog, sir. 27 August, str. M. Eminescu, In afara orelor de vart: 15 min sau adeovat uxului de ealatori 0 185 [se Pieirrilor Tur: str, Pietrarilor, Drumul Villor, st | se Plearlor Tare orele 06°21 Dispoaifa ne = st. Albaculia Lech Kaczynski, 508. Hincesti,”str. | (unitate militar) | Intervalul de suecedare in orele | 383-4 din Mioria, st. Grenoble, bd. Traian, bd. de vir: 8 min, 20.05.2015 Dacia, viaduet, st. Bucuresti, str. A. str. Albalulia | fnafaraorelor devérf:10 min |L=39 km Seiusev, str. “Constantin Stee, st. | (vizavide blocul | sau adecvatfuxuli de calor. | T= 112 min Vasile Lupu, st. V. Belinsk, se. Ton | nr. 206) V=21 kama CCeeangs, st. AlbaTulin; Retur: str. Alba-Tulia, st. Ton Creangi, | sic. V. Belinski, st Vasile Lupu, st. Constantin Stere, st: A. Seiusey, ste Bucuresti, viaduct, bd. Dacia, bd | Traian, str. Grenoble, st. Mioia, sos. 7 Hiincest, st, Pitrvlor — Agentul Economie SRL. yUrban Teale” 112 st. Sudeatilor Tur: str. Atheolog Ton Casian-| st. Studentilor — Intreorele 06" — 2 ‘Contract r.112 “str Atheolog lon | Suruceanu, tt. C. Vémav, st. N. Interval de succedave in orle | din Casian-Suruceanu. | Testemijeanu, str. Grenoble, bd. Traian, | st. Atheolog Ton | de var: 3-4 min. 27.07.2001, bd Dacia, st. Trandafrlor, bd. | Casin-Suruceanu_| fn afaraorelor de virf:5 min | L=36 km Decebal, bu. Gagarin, sr. Albigoar,| (angi gridinj#) | sau adeevat uxului de eator. | T= 103 min bd. Renasterii Nafonaie, siz. Tudor Ve21 kmh Viadimirescu, str. Kiev, ‘str. Bogdan ‘Voievod, tt. Florilor, st. Studentilor, Retur: str. Studentloy, str. Flotlor, st Bogdan Voievod, str. Kiev, stt, Tudor Viadimirescu, bd. Renasterii Nationale, ste, Albigoara, bd. Iu, Gagatin, bd. Decebal, str. Trandafrior, bd. Dacia, bd. Traian, str, Grenoble, str, NV. Testemifeamu, ste. C._Vamav, str. | Arheoiog Ton Casian Sursoeanu, i [ ‘com, Stiuceni str. Bucovinei Tur: in_taza_com, —Stluceni: st. Botosani, str. Nucarilor, siz. Biserci, sir. A. Mateevici, str. Picii, in raza of, Chisingu: Cale Orheiulu, st. Studentitor, bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd, Mircea cel Batrin, tt. Igor Vieru, st. N. Milescu Spatarul, st. Bucovineis Refur: in_rmza_ot, Chisinau: str. Bucovine, sr. N, Mileseu Spatarul, st Teor Vieru, bd. Mircea cel Baten, st | Alecu Russo, bd. Moscova, st. Studengilor, Calea Orheiuli, in_raza 1 com. Stiujceni: str. Botosani, Tire orele 06°22 Intervalul de succedare in orele de vif: 4-5 min, 27.07.2001 ln afara orelor de varf: 6 min | L=33 kam sau adecvat fluxului de calatori | T= 94 min V=21 kmih ‘com. Siiucent (i. Tear] Botosani) din str. Bucovinei (Contrul de agrement ‘Megapolis Mall”) ‘Noli: Numarul de vehieule pe fiecae rut tn parte se aprobs lunar in planl operational SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUT Adrian TALMACT 2