Sunteți pe pagina 1din 2

ARITCOLUL …..

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Beneficiarul a acceptat, potrivit opțiunilor de mai jos, sa primească informații cu caracter


comercial, ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal furnizate in cardul
prezentului, pentru:
1.1. Marketing si comercializarea produselor si serviciilor SRL (inclus cele dezvoltate
împreună cu autoritatea locala) prin orice mijloace de comunicare, inclusive prin
mijloace de comunicare electronica:

DA NU

SRL prelucrează datele cu caracter personale ale beneficiarului in condițiile tehnice si


organizatorice de securitate adecvata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legii
677/2001.

1.1.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul încheierii si executării


Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar (inclusive datele
reprezentantului legal/împuternicitului), vor fi prelucrate de SRL in scopul executării
prezentului Contract, respectiv pentru furnizarea de produse, facturarea si încasarea
valorii produselor si a serviciilor, relații cu clienții, îndeplinirea obligațiilor asumate
de SRL prin contractele cu autoritățile locale, efectuarea de studii si statistici interne.
In cazul in care aceste activități sunt realizate de către partenerii SRL, datele cu
caracter personal furnizate de Beneficiar vor putea fi comunicate partenerilor SRL in
vederea îndeplinirii obiectului Contractului. De asemenea, SRL va putea transfera
datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar către alți operatori din Grupul din
care face parte SRL, daca acest lucru este in legătura sau este necesar pentru
executarea Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar vor fi
dezvăluite persoanelor juridice, autorităților si instituțiilor publice abilitate, la
solicitarea acestora, in conformitate cu dispozițiile legale.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele cu
caracter personal cu funcție de identificare generala ale persoanei care semneaza Contractul
vor fi prelucrate in temeiul legii pe perioada de valabilitate a Contractului, precum si in
termenele prevăzute de lege.
3. Crearea si consultarea unei baze de date referitoare la bonitatea Beneficiarului. In cazul
neachitării datoriilor la termenele scadente sau in cazul săvârșirii unei fraude, datele
furnizate de Beneficiar, privind si informațiile cu privire la datoriile Beneficiarului sau cazurile
de frauda pot fi transferate către instituțiile abilitate legal, cu informarea prealabila a
Beneficiarului.
4. Durata prelucrării. Datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar vor fi prelucrate de
către SRL in scopurile menționate la punctele de mai sus pe toata perioada de valabilitate a
Contractului si pe toata perioada necesara respectării NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC
avizat de Arhivele Naționale in temeiul legii 16/1996, de la data scadentei ultimei obligații de
plata.
5. Drepturile Beneficiarului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.
Beneficiarul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate: dreptul
de intervenție la acestea, de opoziție la prelucrarea lor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, de a se adresa justiției, conform art. 13-18 din Legea nr. 667/2001. Pentru
exercitarea acestor drepturi, Beneficiarul va înainta către SRL o cerere scrisa, data si
semnata, la unul din punctele de lucru ale SRL.
6. Beneficiarul are dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu
caracter personal pe care le furnizează către SRL sa facă obiectul unei prelucrări, cu
menționarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime,
legate de situația sa particulara, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare.
In cazul de opoziție nejustificata, SRL este îndreptățit sa prelucreze in continuare datele in
cauza. Beneficiarul a luat cunoștință si înțelege faptul ca datele cu caracter personal
furnizate către SRL la data încheierii Contractului au construit elemente determinate pentru
încheierea acestuia. In cazul in care, pe durata derulării Contractului, Beneficiarul își
manifesta dreptul de opoziție pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate către
SRL, in mod repetat si nejustificat, SRL este îndreptățit sa considere Contractul de drept
reziliat, fără drept de compensație sau despăgubiri pentru Beneficiar, cu solicitare daca este
cazul, a despăgubirilor pentru încetarea prematura a Contractului.